Giao an vat li 9

34 409 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2013, 15:10

Gv : vi xuân khôi Ngày soạn : Ngày giảng: Chơng 1: Điện học Tiết 1 Bài 1: Sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn I-Mục tiêu: *Kiến thức: - Nêu đợc cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của c- ờng độ dòng điện vào hiệu điện thế ga hai đầu dây dẫn. - Nêu đợc kết luận về sự phụ thộc của I vào U giữa hai đầu dây dẫn. *Kỹ năng: Vẽ và sử dụng đợc đồ thị biểu diễn mối quan hệ I,U từ số liệu cụ thể. *Thái độ: Cẩn thận ,chính xác. II-Chuẩn bị : Mỗi nhóm Hs: 1dây điện trở quấn sẵn trên trụ sứ (điện trở mẫu), 1 ampekế, 1 vônkế, 1 công tắc,1 nguồn điện, dây nối . III-Hoạt động dạy học: ổn định tổ chức: 9A: 9B t Hoạt động của thầy Hoạt động của trò *Hoạt động 1 : Ôn lại những kiến thức liên quan đến bài học: Y/c quan sát hình 1.1/SGK ? Để đo cờng độ dòng điện chạy qua bóng đèn và hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn ta cần những dụng cụ gì? ? Nêu nguyên tắc sử dụng những dụng cụ đó? Hs: Quan sát hình vẽ SGK và lần lợt trả lời những câu hỏi của GV *Hoạt động 2 : Tìm hiểu sự phụ thuộc của I vào U giữa hai đầu dây dẫn: _Y/c Hs tìm hiểu sơ đồ mạch điện hình 1.1SGK/4 -Theo dõi ,kiểm tra giúp đỡ các nhóm mắc mạch điện thí nghiệm . _Y/c đại diện nhóm trả lời C 1 Hs: Tìm hiểu sơ đồ mạch điện SGK Hs: Tiến hành thí nghiệm theo nhóm _Thảo luận nhóm để trả lời C1:khi U tăng thì I tăng ,khi U giảm thì I giảm. *Hoạt động 3 : : Vẽ và sử dụng đồ thị để rút ra kết luận Vật9 Trờng thcs song giang 1 Y/c quan sát đồ thị SGK ? Nhận xét dạng đồ thị ? Y/c thực hiện C2 ? Dựa vào dạng đồ thị vừa vẽ hãy rút ra kết luận về mối quan hệ giữa I và U? -GV chốt lại kết luận Hs: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của U và I là đờng thẳng đi qua gốc toạ độ Hs: Thảo luận nhóm và rút ra kết luận: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng ( hoặc giảm ) bao nhiêu lần thì c- ờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm ) bấy nhiêu lần. *Hoạt động 4: Củng cố vận dụng ? Giữa Uvà I có mối quan hệ gì? Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc này có đặc điểm gì ? C3: Từ đồ thị hình 1.2/SGK hãy xác định : ? Còng độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi U=2,5V; 3,5V là bao nhiêu? ? Muốn xác định U,I ứng với một điểm M bất kỳ trên đồ thị ta làm nh thế nào? ? Hãy trả lời câu hỏi mà đầu bài đa ra? Hs: Trả lời miệng Hs: Khi U=2,5V thì I=0,5A Khi U=3,5 thì I= 0,7A Hs: Từ M gióng song song xuống các trục toạ độ và đọc kết quả chính xác. Hs: Trả lời *Hoạt động 5: H ớng dẫn về nhà -Học thuộc bài và làm các bài tập 1.1 đến 1.4/SBT -Đọc trớc bài Điện trở của dây dẫn-Định luật Ôm Ghi lại những y/c để về nhà thực hiện. Gv:vi xuân khôi Vật9 Trờng thcs song giang 2 Ngày soạn :27/8/2007 Ngày giảng: 28/8/2007 Tiết 2 Bài 2: điện trở của dây dẫn-định luật ôm I-Mục tiêu: *Kiến thức: Nhận biết đợc đơn vị điện trở và vận dụng đợc công thức tính điện trở để giải bài tập. Phát biểu và viết đợc hệ thức của định luật Ôm.Vận dụng đợc định luật Ôm để giải một số bài tập đơn giản. *Kỹ năng: -Sử dụng một số thuật ngữ khi nói về hiệu điện thế và cờng độ dòng điện. Vẽ sơ đồ mạch điện ,sử dụng các dụng cụ đo để xác định điện trở của một dây dẫn. *Thái độ: Cẩn thận ,chính xác, kiên trì trong họ tập. II-Chuẩn bị : Kẻ sẵn bảng ghi giá trị thơng số I U theo SGV. III-Hoạt động dạy học: ổn định tổ chức: 9A: 9B . Hoạt động của thầy Hoạt động của trò *Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ& Tổ chức tình huống học tập ? Nêu kết luận về mối quan hệ giữa hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và cờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó ? Từ bảng số liệu ở bài trớc hãy xác định thơng số I U . Từ đó hãy nêu nhận xét? -Y/c HS khác nhận xét và đánh giá điểm. Hs: Trả lời: I chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với U đặt vào hai đầu dây.(3đ) *Thơng số I U : -lần1: 0 -lần2: 12 -lần3:~12 *Nhận xét: Thơng số I U có giá trị gần nh nhau với một dây dẫn xác định khi có dòng điện chạy qua Hs đánh giá cho điểm *Hoạt động 2 : Tìm hiểu khái niệm điện trở Gv: Treo bảng phụ : bảng2,bảng1/SGK lên bảng Y/c từng học sinh dựa vào bảng 2 xác định thơng số I U với mỗi dây dẫn ? Y/c thảo luận nhóm và trả lời C2 Hs: Trả lời sau khi HĐ cá nhân tính toán Hs: Thảo luận nhóm .Đại diện nhóm trả lời C2: Đối với mỗi điện trở thơng số I U là không thay đổi Vật9 Trờng thcs song giang 3 *Hoạt động 3 : : Khái niệm điện trở -Y/c HS đọc khái niệm điện trở trong SGK ? Điện trở của dây dẫn đợc tính bằng công thức nào? ? Khi tăng hiệu điện thế giữa hai đầu dây lên hai lần thì điện trở tăng hay giảm mấy lần ? Vì sao? ? Nêu ý nghĩa của điện trở ? Hs: Đọc khái niệm trong SGK Hs: Thì điện trở tăng 2 lần vì nó tỉ lệ thuận với hiệu điện thế Điện trở là đại lợng đặc trng cho mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn *Hoạt động 4: : Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm ? Từ cách đặt R= I U hãy viết hệ thức tính I ? ? Nhìn hệ thức I= R U hãy phát biểu thành lời ? GV chốt lại bằng định luật Ôm. Hs: I= R U Hs: Cờng độ dòng điện trong dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây , tỉ lệ nghịch với điện trở của dây. *Hoạt động 5: : Củng cố , vận dụng ? Công thức R= I U dùng để làm gì ? Từ công này có thể nói U tăng bao nhiêu lần thì R tăng bấy nhiêu lần đợc không? Tại sao? Y/c HS giải C3,C4 GV chính xác hoá bài giải của HS: C3: U=6V C4 : 1 1 R U I = 12 3 2 R U R U I == 21 3II = Để tính điện trở của dây dẫn khi biết hiệu điện thế giữa hai đầu dây và cờng độ dòng điện qua dây. Từ công thức này không thể nói khi U tăng bao nhiêu lần thì R tăng bấy nhiêu lần đợc vì: 2Hs: Lên bảng giải *Hoạt động 6: : h ớng dẫn về nhà -Học thuộc bài -Làm hết bài tập trong SBT -Chuẩn bị sẵn báo cáo thực hành trong đó trả lời các câu hỏi của phần 1 Hs: ghi yêu cầu về nhà Vật9 Trờng thcs song giang 4 gv: vi xuân khôi Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 3: Đ3: thực hành: xác định điện trở của dây dẫn Bằng vôn kế và ampekế I. Mục tiêu : - Kiến thức : Nêu đợc cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở. Mô tả đợc cách bố trí và tiến hành thí nghiệm xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampekế -Kỹ năng : Mắc đợc mạch điện theo sơ đồ cho trớc. Rèn kỹ năng sử dụng cụ các dụng cụ đo theo đúng quy tắc II. Chuẩn bị : -Gv: Một đòng hồ đo điện đa năng . -Hs: ( một nhóm): 1 dây dẫn cha biết giá trị điện trở, 1 nguồn 0-15V, 1 ampekế, 1vôn kế, 1công tắc điện, 7đoạn dây nối, viết sẵn báo cáo. III. Tiến trình bài dạy : ổn định tổ chức: 9A: 9B . t Hoạt động của thầy Hoạt động của trò *Hoạt động 1 : : Kiểm tra chuẩn bị của hs Kiểm tra mẫu báo cáo từng HS chuẩn bị ? Nêu công thức tính điện trở ? Y/c thảo luận nhóm để vẽ sơ đồ thí nghiệm Hs kiêm tra mẫu báo của nhau. Hs: R= I U - Thảo luận nhóm và vẽ sơ đồ vào vở *Hoạt động 2 : Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo -Y/c các nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ -Gv: Theo dõi , hớng dẫn , nhắc nhở HS khi mắc vôn kế và ampekế -Y/c mỗi nhóm : lần lợt đặt các giá trị hiệu điện thế khác nhau tăng dần từ 0 đến 5V vào hai đầu dây dẫn . Đọc và ghi các giá trị cờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn ứng với mỗi hiệu điện thế vào bảng kết quả của báo cáo ( GV theo dõi,nhắc nhở để mọi HS đều phải tham gia hoạt động tích cực ) -Y/c cá nhân hoàn thành và nộp báo cáo Các nhóm tiến hành TN và ghi kết quả theo y/c Cá nhân hoàn thành báo cáo và nộp *Hoạt động 3 : Nhân xét Gv: Nhận xét chung về ý thức ,tổ chức kỷ luật của cả lớp. Tuyên dơng các nhóm hoạt động tích cực tự giác có ý thức giữ gìn đồ Hs lắng nghe để rút kinh nghiêm. Vật9 Trờng thcs song giang 5 dùng thí nghiệm.Phê bình những bạn cha tích cực ,tự giác hoặc còn nghịch đồ TN *Hoạt động 4: H ớng dẫn về nhà -Ôn lại định luật Ôm _đọc trớc bài "Đoạn mạch nối tiếp " Hs: ghi lại các y/c để về nhà thực hiện Vật9 Trờng thcs song giang 6 Gv: vi xuân khôi Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết :4 Đ4. đoạn mạch nối tiếp I. Mục tiêu : - Kiến thức : Xây dựng đợc công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp và hệ thức giữa U và R từ các kiến thức đã học -Kỹ năng: Mô tả đợc cách bố trí và tiến hành thí nghiệm để kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết .Vận dụng đợc kiến thức đã học để giải thích một số hiện tợng và giải bài tập về đoạn mạch nối tiếp -Thái độ: II. Chuẩn bị : -Gv: bảng phụ -Hs: Điện trở mẫu có giá trị khác nhau sao cho điện trở lớn nhất có giá trị bằng tổng 2 điện trở kia, vôn kế, ampekế, nguồn điện, công tắc, dây nối. III. Tiến trình bài dạy : ổn định tổ chức: 9A: 9B . Hoạt động của thầy Hoạt động của trò *Hoạt động 1 : Ôn lại các kiến thức có liên quan đến bài mới: - Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp: ? cờng độ dòng điện qua mỗi bóng quan hệ nh thế nào với cờng độ dòng điện ở mạch chính? ? Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối liên hệ nh thế nào với hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn? Hs: + cờng độ dòng điện tại mọi điểm đều nh nhau + hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn *Hoạt động 2 : Nhận biết đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp : Vật9 Trờng thcs song giang 7 y/c trả lời C1,C2 Hs :Trả lời Hs:Trả lời C1 R 1 ,R 2 mắc nối tiếp Hs:Trả lời C2 từ I = I 1 = I 2 và công thức của định luật Ôm ta suy ra hệ thức: U 1 / U 2 =R 1 / R 2 *Hoạt động 3 : Xây dựng công thức tính R tđ của đoạn mạch nối tiếp hai điện trở: ? Thế nào là điện trở tơng đơng của đoạn mạch ? GV hớng dẫn HS xây dựng công thức y/c cá nhân làm C3 Hs : nêu khái niệm điện trở tơng đơng Hs: hoạt động cá nhân làm C3: U AB = U 1 + U 2 = I R 1 + I R 2 = I R tđ suy ra: R tđ = R 1 + R 2 *Hoạt động 4: Thí nghiệm kiểm tra: GV hớng dẫn HS làm thí nghiệm nh SGK ? Qua thí nghiệm rút ra kết luận gì? Hs: Tiến hành thí nghiệm theo nhóm Thảo luận và rút ra kết luận *Hoạt động 5: Củng cố - Vận dụng: ? cần mấy công tắc để điều khiển mạch đèn nối tiếp ? ? Trong sơ đồ hình 4.3b/ SGK có thể mắc hai điện trở có trị số thế nào nối tiếp với nhau ( thay cho 3 điện trở ) ? Tính điện trở tơng đ- ơng của đoạn AC ? Hs:Trả lời C4 -khi công tắc k mở ,hai đèn không hoạt động vì mạch hở ,không có dòng điện chạy qua đèn. -khi công tắc k đóng,cầu chì bị đứt,hai đèn không hoạt động vì mạch hở,không có dòng điện chạy qua chúng. -khi công tắc k đóng ,dây tóc đèn Đ 1 bị đứt thì đèn Đ 2 cũng không hoạt động vì mạch hở,không có dòng điện chạy qua nó. Hs : Trả lời C5 R 12 =20+20 =2.20 =40 Vật9 Trờng thcs song giang 8 R AC =R 12 +R 3 =R AB +R 3 =2.20+20=3.20=60 3 p h ú t *Hoạt động 6: : H ớng dẫn về nhà - học thuộc các công thức - làm hết các bài trong SBT Hs: Ghi lại các y/c để về nhà thực hiện Gv : vi xuân khôi Ngày soạn: 4/9 /2007 Ngày giảng: 5 /9/ 2007 Tiết : 5 Đ5. đoạn mạch song song Vật9 Trờng thcs song giang 9 I. Mục tiêu : - Kiến thức : xây dựng đợc công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song và hệ thức giữa I và R Mô tả đợc cách bố trí thí nghiệm kiểm tra lại hệ thức suy ra từ lý thuyết đối với đoạn mạch song song. -Kỹ năng : vận dụng đợc những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tợng thực tế và giải bài tập về đoạn mạch song song. -Thái độ : Cẩn thận , tích cực trong khi làm thí nghiệm. II. Chuẩn bị : -Mỗi nhóm cần: 3 điện trở mẫu trong đó có một điện trở có giá trị bằng tích hai điện trở còn lại chia tổng của chúng, 1 ampekế, 1vôn kế, 1 công tắc, 1 nguồn điện 6 V, 9 đoạn dây dẫn. III. Tiến trình bài dạy : ổn định tổ chức: 9A: 9B . Hoạt động của thầy Hoạt động của trò *Hoạt động 1 : : Kiểm tra ? Trong mạch gồm hai đèn mắc song song hiệu điện thế và cờng độ dòng điện của mạch chính có quan hệ gì với hiệu điện thế và cờng độ dòng điện của các mạch rẽ? Trong mạch gồm hai đèn mắc // thì: U = U 1 = U 2 I = I 1 + I 2 *Hoạt động 2 : Nhận biết đoạn mạch song song: y/c trả lời C1 ? hãy c/m hệ thức ở C2 ? Hs:C1: R 1 // R 2 , ampekế đo I mạch chính , vôn kế đo U giữa hai đầu mỗi điện trở đồng thời đó cũng là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch C2: vì hai điện trở mắc song song nên: U 1 = U 2 . Theo định luật Ôm suy ra: I 1 R 1 = I 2 R 2 1 2 2 1 R R I I = *Hoạt động 3 : Xây dựng công thức tính điện trở tơng đơng của đạn mạch // y/c trả lời C3 ( gv giúp đỡ nếu hs gặp khó khăn ) HS : vì R 1 // R 2 nên : I = I 1 + I 2 Theo định luật Ôm: 2 2 1 1 R U R U R U td += mà: U = U 1 = U 2 Suy ra: 21 111 RRR td += *Hoạt động 4: Tiến hành thí nghiệm kiểm tra: Y/c các nhóm mắc mạch điện và tiến hành thí nghiệm theo hớng dẫn của SGK HS : mắc mạch điện và tiến hành thí nghiệm theo nhóm Vật9 Trờng thcs song giang 10 [...]... 8.4/SBT GV: Vi xuân khôi Ngày soạn: 22 /9/ 2007 17 Vật9 Trờng thcs song giang Ngày giảng:23 /9/ 2007 Tiết :9 9 sự phụ thuộc của điện trở vào vật li u làm dây dẫn I Mục tiêu : 1 Kiến thức : - Nhận biết đợc điện trở của dây dẫn có cùng chiều dài ,tiết diện và đợc làm từ các vật li u khác nhau thì khác nhau - So sánh đợc mức độ dẫn điện của các chất hay các vật li u căn cứ vào điện trở suất của chúng... + Phân tích mạch, tìm các công thức li n quan + Vận dụng các công thức đã học để giải + Kiểm tra biện luận kết quả 13 Vật9 Trờng thcs song giang Gv: vi xuân khôi Ngày soạn: 12 /9/ 2007 Ngày giảng:13 /9/ 2007 Tiết :7 Đ7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn I Mục tiêu : - Kiến thức : - Nêu đợc điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật li u làm dây dẫn - Biết cách xác định... RĐồng= 1,7.10-8 2.10 HS: l= R.s HS: Trả lờiC6 chiều dài dây tóc là : l= 25 .1010 = 0,1428m = 5,5.108 14,3cm R.s *Hoạt động 6: : HD về nhà BTVN .9. 1 9. 5/SBT Đọc trớc bài 10 Gv: Vi xuân khôi Ngày soạn: 28 /9/ 2007 20 Vật9 Trờng thcs song giang Ngày giảng: 29/ 9/2007 Tiết :10 Đ10: Biến trở - điện trở dùng trong kĩ thuật I Mục tiêu : 1 Kiến thức : -Nêu đợc biến trở là gì và nêu đợc nguyên tắc hoạt động... Đọc trớc bài 7 15 Vật9 Trờng thcs song giang Gv: Vi xuân khôi Ngày soạn: 21 /9/ 2007 Ngày giảng: 22 /9/ 2007 Tiết :8 Đ8 sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn I Mục tiêu : - Kiến thức : - Suy luận đợc rằng các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng 1 loại vật li u thì điện trở của chúng tỉ lệ nghịchvới tiết diện của dây -Bố trí và tiến hành đợcTN kiểm tra mối quan hệ giữa điện trở và tiết... kim là: nghiệm Y/c làm C10 L= R.s = 20.0,5.10 6 9, 091 m 1,1.10 6 Số vòng dây của btrở là: l 9, 091 N= .d = .0,02 = 145 vòng Cho Hs đọc : có thể em cha biết 3 phút *Hoạt động 6: HD về nhà -Học thuộc ghi nhớ -BTVN: 10.1 10.4/SBT - Xem trớc bài 1,2,3 /SGK/32,33 để chuẩn bị cho giờ sau GV : vi xuân khôi Ngày soạn:5/10/2007 23 Vật9 Trờng thcs song giang Ngày giảng:6/10/2007 Tiết :11 Đ11: Baì tập vận... trở của đoạn dây contantan là: R=1.1.0,50.10-6( ) Hs: Trả lời C3 R1=1.1 l 1 Đó chính là công thức tính điện trở R2 = l R= l R= ? Hãy nêu ý nghĩa các đại lợng trong công thức ? HS:Nêu ý nghĩa? s s *Hoạt động 5: Vận dụng : Y/c làm c4 ,c5 ,c6 ?Từ R= l s hãy suy ra công thức tính l,s? 19 Hs: Trả lờiC4 : R=0,087 Hs: Trả lờiC5 Điện trở của dây nhôm Vật9 Trờng thcs song giang R=2,8.10-8 2.1016... /9/ 2007 11 Vật9 Trờng thcs song giang Ngày giảng: 6/ 9/ 2007 Tiết: 6 Đ6 bài tập vận dụng định luật ôm I Mục tiêu : - Kiến thức : ôn tập củng cố các kiến thức đã học : ĐL Ôm tổng quát, ĐL Ôm cho đoạn mạch nối tiếp ,song song -Kỹ năng : vận dụng các kiến thức đã học giải đợc bài tập đơn giản về đoạn mạch gồm nhiều nhất là ba điện trở-Thái độ : Cẩn thận , tỷ mỉ , chính xác II Chuẩn bị : - bảng li t... thuật ?Hãy giải thích tại sao lớp than hoặc lớp kim loại mỏng trong các vi mạch điện tử lại có đtrở lớn? Cho HS quan sát điện trở có vòng màu và giới thiệu cách đọc 22 Hs: Trả lời C7 Lớp than hay Kim loại mỏng đó có thể có điện trở lớn vì tiết diện S của chúng có thể rất nhỏ , theo công thức l R = p S thì khi S rất nhỏ R có thể rất lớn Vật9 Trờng thcs song giang *Hoạt động 5: vận dụng Y/c HS đọc... dẫn? HS: Trả lờiC1 Các dây dẫn có cùng l,s nhng làm bàng vật li u khác nhau HS thảo luận theo bàn rồi đại diện lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện ? Hãy lập bảng ghi kết quả thí nghiệm? 18 Vật9 Trờng thcs song giang 2 nhóm tiến hành lắp mạch điện xđ điện trở Y/c 2 nhóm lắp mạch làm bằng vật li u khác nhau KL : Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật li u làm dây ? Qua thí nghiệm hãy rút ra kết luận ? *Hoạt... định sự phụ thuộc của điện trở chiều dài ,tiết diện và vậ li ulàm dây vào tiết diện của dây ? sự phụ thuộc đó là gì ? phải dùng dây có cùng chiều dài đợc cùng llàm từ một vật li u nhng có tiết diện khác nhau điện trở của dây tỷ lệ nghịch với tiết diện của nó *Hoạt động 2 : Tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở vào vật li u làm dây dẫn Cho HS quan sát các đoạn dây có cùng chiều dài ,cùng tiết diện nhng . xuân khôi Ngày soạn: 22 /9/ 2007 Vật lý 9 Trờng thcs song giang 17 Ngày giảng:23 /9/ 2007 Tiết :9 9. sự phụ thuộc của điện trở vào vật li u làm dây dẫn I. Mục. thức li n quan + Vận dụng các công thức đã học để giải + Kiểm tra biện luận kết quả Vật lý 9 Trờng thcs song giang 13 Gv: vi xuân khôi Ngày soạn: 12 /9/ 2007
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an vat li 9, Giao an vat li 9, Giao an vat li 9