Quản lý nhà nước về lãnh sự và bảo hộ công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Luận văn thạc sĩ)

87 109 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 23:04

Quản lý nhà nước về lãnh sự và bảo hộ công dân trên địa bàn tỉnh Quảng NamQuản lý nhà nước về lãnh sự và bảo hộ công dân trên địa bàn tỉnh Quảng NamQuản lý nhà nước về lãnh sự và bảo hộ công dân trên địa bàn tỉnh Quảng NamQuản lý nhà nước về lãnh sự và bảo hộ công dân trên địa bàn tỉnh Quảng NamQuản lý nhà nước về lãnh sự và bảo hộ công dân trên địa bàn tỉnh Quảng NamQuản lý nhà nước về lãnh sự và bảo hộ công dân trên địa bàn tỉnh Quảng NamQuản lý nhà nước về lãnh sự và bảo hộ công dân trên địa bàn tỉnh Quảng NamQuản lý nhà nước về lãnh sự và bảo hộ công dân trên địa bàn tỉnh Quảng NamQuản lý nhà nước về lãnh sự và bảo hộ công dân trên địa bàn tỉnh Quảng NamQuản lý nhà nước về lãnh sự và bảo hộ công dân trên địa bàn tỉnh Quảng NamQuản lý nhà nước về lãnh sự và bảo hộ công dân trên địa bàn tỉnh Quảng NamQuản lý nhà nước về lãnh sự và bảo hộ công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ DUY OANH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LÃNH SỰ VÀ BẢO HỘ CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ DUY OANH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LÃNH SỰ VÀ BẢO HỘ CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM Ngành: Luật Hiến pháp Luật hành Mã số: 838.01.02 NGƯ I HƯỚNG D N KHOA HỌC: PGS.TS Vũ Công Giao HÀ NỘI, năm 2018 L I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nêu luận văn chưa công bố cơng trình khoa học khác, số liệu, trích dẫn luận văn đảm bảo tính xác trung thực Tôi xin chân thành cảm ơn! Người cam đoan Lê Duy Oanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LÃNH SỰ VÀ BẢO HỘ CÔNG DÂN 1.1 Nhận thức quản lý nhà nước lãnh bảo hộ công dân 1.2 Đặc điểm, vai trò, nguyên tắc nội dung quản lý lãnh bảo hộ công dân 10 1.3 Khung pháp luật quản lý nhà nước lãnh bảo hộ công dân nước ta .23 1.4 Các nhân tố tác động tiêu chí đánh giá hiệu quản lý nhà nước lãnh bảo hộ công dân nước ta .25 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LÃNH SỰ VÀ BẢO HỘ CÔNG DÂN TẠI QUẢNG NAM 30 2.1 Bối cảnh địa phương tác động đến quản lý nhà nước lãnh bảo hộ công dân tỉnh Quảng Nam 30 2.2 Thực tiễn quản lý nhà nước lãnh bảo hộ công dân tỉnh Quảng Nam .32 2.3 Đánh giá chung, nguyên nhân kết quả, hạn chế yêu cầu đặt quản lý nhà nước lãnh bảo hộ công dân tỉnh Quảng Nam 45 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP TĂNG CƯ NG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LÃNH SỰ VÀ BẢO HỘ CÔNG DÂN TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM 59 3.1 Quan điểm tăng cường quản lý nhà nước hoạt động lãnh bảo hộ công dân từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam 59 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước lãnh bảo hộ công dân từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam 66 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANQG : An ninh quốc gia CCVCNLĐ : Công chức viên chức người lao động CHXHCN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa FDI : Đầu tư trực tiếp nước HĐND : Hội đồng nhân dân ODA : Hỗ trợ phát triển thức QLNN : Quản lý nhà nước TTATXH : Trật tự an toàn xã hội UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa XNC : Xuất nhập cảnh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 Tên bảng Thống kê đoàn ra, đoàn vào 2015 – 2017 Thống kê đăng ký hộ tịch, nuôi ni có yếu tố nước ngồi địa bàn tỉnh quảng nam từ năm 2015 – 2017 Số liệu vụ việc, trường hợp ngư dân bị nước ngồi cơng, bắt giữ gây thiệt hại từ năm 2015 – 2017 Trang 37 40 44 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công thực nghiệp đổi mới, đất nước ta bước hội nhập vào kinh tế khu vực giới, mở rộng làm sâu sắc quan hệ với nước, tham gia tích cực có trách nhiệm diễn đàn, tổ chức quốc tế Có thể nói hội nhập quốc tế góp phần gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, tiếp thu tinh hoa văn minh nhân loại, cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin tầng lớp nhân dân cộng đồng quốc tế vào nghiệp phát triển đổi đất nước, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị nước ta trường quốc tế Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với 187 nước (tính đến tháng năm 2018), thành viên 63 tổ chức quốc tế có quan hệ với 650 tổ chức phi phủ giới, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với 224 thị trường tất châu lục; thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với nhiều quốc gia chủ chốt giới [50] Cũng địa phương khác nước, công đổi hội nhập quốc tế Đảng Nhà nước ta kéo theo nhu cầu giao lưu quốc tế nảy sinh vấn đề lãnh bảo hộ công dân nước Tỉnh Quảng Nam phát huy nguồn lực, vận dụng chủ trương, đường lối, sách đối ngoại Đảng Nhà nước, thực nhiều hoạt động đối ngoại góp phần khẳng định vị đưa hình ảnh quê hương đến bạn bè quốc tế, gây dựng niềm tin cho đối tác trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, địa tin cậy cho nhà đầu tư đến hợp tác phát triển Bên cạnh thành công, công tác QLNN lĩnh vực đối ngoại tỉnh Quảng Nam nhiều bất cập khó khăn, hoạt động QLNN lãnh bảo hộ công dân Công tác QLNN công tác lãnh bảo hộ công dân chưa nhận quan tâm, nhận thức tầm quan trọng số tổ chức Đảng Nhà nước địa bàn tỉnh ; công tác quản lý thiếu đồng chế, sách; cơng tác xây dựng văn quy phạm pháp luật để triển khai thực cho hoạt động QLNN công tác lãnh bảo hộ công dân chưa quan tâm thực kịp thời; việc phối kết hợp quan QLNN địa bàn tỉnh chưa nhịp nhàng làm ảnh hưởng phần đến chất lượng, hiệu đến hoạt động QLNN đối ngoại địa bàn tỉnh Như vậy, việc đánh giá thực trạng công tác QLNN lãnh bảo hộ công dân giai đoạn cần thiết, từ đưa giải pháp hữu hiệu, nhằm tăng cường QLNN hoạt động lãnh bảo hộ công dân tỉnh Quảng Nam nói riêng, đối ngoại Nhà nước nói chung thời gian tới, qua thực chủ trương “Bảo vệ vững tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; nâng cao hiệu hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế” theo tinh thần Nghị Đại hội toàn quốc lần thứ XII Đảng Xuất phát từ nhận thức với trình học tập, nghiên cứu Học Viện Khoa học xã hội Việt Nam, học viên chọn đề tài “Quản lý nhà nước lãnh bảo hộ công dân địa bàn tỉnh Quảng Nam” để viết luận văn thạc sĩ, chuyên ngành luật hiến pháp luật hành Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Công tác lãnh bảo hộ công dân hoạt động QLNN lớn quan trọng lĩnh vực đối ngoại nhằm mục đích bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo hộ lãnh quyền lợi ích hợp pháp Nhà nước, cơng dân, pháp nhân Việt Nam quan hệ với phía nước ngoài; phát triển thúc đẩy quan hệ hợp tác trị, kinh tế, lao động, di cư, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, giáo dục… Việt Nam nước Công tác lãnh thực sở tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, không trái với pháp luật nước sở tại, phù hợp với điều ước thỏa thuận quốc tế đa phương song phương mà Việt Nam nước sở thành viên pháp luật thông lệ quốc tế Cho đến nay, Việt Nam có số cơng trình nghiên cứu, viết công tác lãnh bảo hộ cơng dân, tiêu biểu cơng trình sau: Luận văn Tiến sĩ “Quản lý quyền tỉnh hoạt động đối ngoại qua thực tiễn tỉnh Quảng Ninh” tác giả Đặng Thúy Doan bảo vệ Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2011, Luận văn thạc sĩ “Vấn đề lãnh danh dự pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam“ tác giả Nguyễn Thị Thuận, Luận văn Thạc sĩ “Bảo hộ công dân luật quốc tế pháp luật Việt Nam – Một số vấn đề lý luận thực tiễn“ tác giả Nguyễn Văn Nhẫn Vấn đề lãnh bảo hộ công dân học giả, nhà nghiên cứu quan tâm báo, hội thảo, tạp chí nghiên cứu Bộ Ngoại giao, Học Viện Ngoại giao Viện nghiên cứu sách đối ngoại Bộ Ngoại giao “Bảo hộ cơng dân: Vẫn nhiều thách thức“ đăng báo Thế giới Việt Nam Trợ lý Bộ trưởng, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ (19/02/2018); “Bảo hộ cơng dân pháp nhân nước ngồi: Qn triệt phương châm chủ động, kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả“ tác giả Vũ Lê Hà, Trưởng phòng Lãnh nước, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; “Những bước tiến Bảo hộ công dân giới Việt Nam“ Tiến sĩ Phan Thanh Hà, Viện Nhà nước Pháp luật, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam Những cơng trình nghiên cứu cung cấp nhiều thông tin tham khảo hữu ích cho đề tài luận án, song chủ yếu dừng lại góc độ lý luận chung tình hình giới Việt Nam, chủ trương đường lối đối ngoại hoạt động lãnh bảo hộ công dân Việt Nam giai đoạn khác nhau, tác động tích cực hoạt động đối ngoại nghiệp phát triển kinh tế - xã hội quốc gia nói chung, địa phương nói riêng chưa sâu vào nghiên cứu, phân tích thực trạng thực nội dung hoạt động lãnh bảo hộ công dân cụ thể Mặt khác, đến thời điểm chưa có đề tài nghiên cứu công tác QLNN lãnh bảo hộ cơng dân tỉnh Quảng Nam Chính vậy, việc triển khai nghiên cứu thực đề tài có ý nghĩa lý luận thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận QLNN lãnh bảo hộ công dân thực trạng QLNN hoạt động lãnh bảo hộ công dân tỉnh Quảng Nam, từ đề xuất quan điểm giải pháp nhằm tăng cường pháp luật QLNN lãnh bảo hộ công dân tỉnh Quảng Nam nói riêng, nước ta nói chung thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nêu trên, luận văn cần nghiên cứu thực nhiệm vụ sau đây: - Nghiên cứu hệ thống hóa sở lý luận công tác QLNN hoạt động lãnh bảo hộ công dân; - Đánh giá thực trạng công tác QLNN lãnh bảo hộ công dân tỉnh Quảng Nam thời gian qua; - Đề xuất quan điểm giải pháp nhằm tăng cường QLNN công tác lãnh bảo hộ công dân tỉnh Quảng Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận thực tiễn QLNN lãnh bảo hộ công dân tỉnh Quảng Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Luận văn nghiên cứu thực trạng QLNN lãnh bảo hộ công dân tỉnh Quảng Nam, không mở rộng sang địa phương khác Về nội dung: Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận, pháp lý, thực tiễn QLNN hoạt động đối ngoại lãnh bảo hộ công dân, không mở rộng sang vấn đề hoạt động đối ngoại khác Về thời gian, luận văn tập trung nghiên cứu công tác QLNN hoạt động lãnh bảo hộ công dân tỉnh Quảng Nam khoảng từ năm 2015 - 2018 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Phương pháp luận vật biện chứng chủ nghĩa Mác – Lênin vận dụng để thực ... LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LÃNH SỰ VÀ BẢO HỘ CÔNG DÂN 1.1 Nhận thức quản lý nhà nước lãnh bảo hộ công dân 1.2 Đặc điểm, vai trò, nguyên tắc nội dung quản lý lãnh bảo hộ. .. đề lý luận pháp lý quản lý nhà nước lãnh bảo hộ công dân Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước lãnh bảo hộ công dân Quảng Nam Chương 3: Quan điểm, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước lãnh bảo. .. công dân nước ta .25 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LÃNH SỰ VÀ BẢO HỘ CÔNG DÂN TẠI QUẢNG NAM 30 2.1 Bối cảnh địa phương tác động đến quản lý nhà nước lãnh bảo hộ công dân tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về lãnh sự và bảo hộ công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Luận văn thạc sĩ), Quản lý nhà nước về lãnh sự và bảo hộ công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn