Bộ đề cương ôn thi viên chức giáo dục tỉnh năm 2017 ( GV môn văn hóa công nghệ tiếng trung địa lý)

59 212 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 08:38

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BR-VT – MÔN NGỮ VĂN – I/ Định hƣớng nội dung Hiểu biết vấn đề mơn ngữ văn: - Vai trò, vị trí, tính chất đặc trưng, nhiệm vụ môn ngữ văn nhà trường phổ thông - Lý luận dạy học môn - Phương pháp dạy học ba phân môn: Tiếng Việt, Làm văn, Đọc hiểu văn Hiểu biết đổi dạy học giai đoạn nay: - Đổi đồng phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh - Dạy học ngữ văn theo định hướng phát triển lực học sinh - Một số phương pháp dạy học mơn ngữ văn nhằm phát huy tính tích cực học sinh Vận dụng hiểu biết chuyên môn xác định lực, phẩm chất cần phát triển cho học sinh học cụ thể II/ Tài liệu tham khảo Lý luận dạy học trƣờng phổ thông (Một số vấn đề lý luận dạy học đại), NXB Giáo dục, 1980 Phƣơng pháp dạy học văn (NXB Giáo dục, Tập I, 2001) Phan Trọng Luận (chủ biên), Phƣơng pháp dạy học văn Tập I, Tập II (NXB Giáo dục, 2001) Một số vấn đề phƣơng pháp dạy - học văn nhà trƣờng (Nguyễn Huy Quát Hoàng Hữu Bội tuyển chọn, giới thiệu), NXB Giáo dục, 2001 Trịnh Xuân Vũ, Phƣơng pháp dạy học văn bậc trung học, NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2003 Phan Huy Dũng, Tác phẩm văn học nhà trƣờng phổ thơng - góc nhìn cách đọc, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009 Nguyễn Trọng Hoàn, Rèn luyện tƣ sáng tạo dạy học tác phẩm văn chƣơng, NXB Giáo dục, 2001 Đỗ Ngọc Thống, Chƣơng trình Ngữ văn nhà trƣờng phổ thông Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012 Lê A – Nguyễn Quang Ninh – Bùi Minh Toán (2005), Phương pháp dạy học tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội III/ Một số câu hỏi tham khảo Bộ mơn ngữ văn có vai trò vị trí hệ thống mơn học trường phổ thơng? Phân tích nhiệm vụ môn ngữ văn trường phổ thông mối quan hệ mật thiết chúng Hãy tính đặc thù nhiệm vụ “rèn luyện cho học sinh kỹ sử dụng tiếng Việt, kỹ đọc hiểu phân tích loại văn bản, trước hết văn nghệ thuật, kỹ tổ chức làm văn nói viết ” mà môn ngữ văn trường phổ thông phải thực Anh/ chị hiểu quan điểm dạy học “Lấy học sinh làm trung tâm”? Hãy giải thích nhận định sau giáo trình Phƣơng pháp dạy học văn (NXB Giáo dục, Tập I, 2001): “Muốn tác phẩm trở thành yếu tố thực chế dạy học văn, tác phẩm phải chuyển hoá từ tác phẩm bên ngoài, tác phẩm khách quan xa lạ tới học sinh, trở thành đối tượng hứng thú, đối tượng quan tâm thân học sinh Tác phẩm từ chỗ tiếng nói nội tâm nhà văn trở thành vấn đề nội tâm học sinh Tác phẩm đến thực vào chế dạy học”(tr 245) Theo anh (chị), việc khẳng định vai trò chủ thể học sinh chế dạy học văn có hồn tồn trùng với việc kêu gọi phát huy tính tích cực người học hay khơng? Hãy nêu đặc điểm hệ thống phương pháp dạy học văn truyền thống phân tích mặt bất cập Anh (chị) hiểu phương pháp đàm thoại hệ thống phương pháp dạy học văn truyền thống? Phương pháp giúp ta thực phát huy vai trò chủ thể học sinh dạy học văn khơng? Vì sao? Kể tên lực mà mơn ngữ văn hướng đến hình thành phát triển cho học sinh? 10 Trình bày số phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực phù hợp đặc trưng môn ngữ văn - HẾT CÁC DẠNG CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TIẾNG TRUNG I Trả lời câu hỏi đây: Câu 1: Tiếng Hán đại có điệu? A B C D Câu 2: Thanh mẫu “d” tiếng Hán có cách đọc giống phụ âm tiếng Việt? A “d” B “đ” C “t” D “th” Câu 3: Thanh mẫu “t” tiếng Hán có cách đọc giống phụ âm tiếng Việt? A “d” B “đ” C “t” D “th” Câu 4: Thanh mẫu “g” tiếng Hán có cách đọc giống phụ âm tiếng Việt? A “g” B “c” C “kh” D “h” Câu 5: Thanh mẫu “k” tiếng Hán có cách đọc giống phụ âm tiếng Việt? A “k” B “g” C “kh” D “th” Câu 6: Thanh mẫu “b” tiếng Hán có cách đọc giống phụ âm tiếng Việt? A “b” B “ph” C “p” D “v” C 24 D 60 C 24 D C 12 D 24 C 12 D 24 Câu 7: 一年有多少个月? A B 12 Câu 8: 一个月有几个星期? A B 30 Câu 9: 一个星期有几天? A B Câu 10: 一天有多少个小时? A B Câu 11: 一个小时有几刻? A B C 12 D 60 C 15 D 60 C 15 D 60 Câu 12: 一刻有多少分钟? A 12 B Câu 13: 一个小时有多少分钟? A 12 B Câu 14: 你好吗 ? A 很漂亮 B 好看 C 很好 D 不太忙 C 学校 D 老师 Câu 15: 你叫什么名字 ? A 吃饭 B 阮清香 Câu 16: 你是哪国人? A 越南 B 胡志明市 C 河内 D 世界 Câu 17: 这是谁的书 ? A 我 B 我的 C 妈妈 D 爸爸 Câu 18: 你住在哪 ? A 超市 B 办公室 C 广场 D 家 Câu 19: 现在几点 ? A 早上 B 早上 点 C 明天 D 月 号 Câu 20: 你的生日是什么时候 ? A 点 B 12 点 C 后年 D 月 号 Câu 21: 请问,苹果多少钱一公斤 ? A 天 B 个人 C 块 D 点 Câu 22: 你什么时候去胡志明市 ? A 明天早上 B 去河内 C 不走 D 我回家 Câu 23: 你家有几口人 ? A 一辆车 B 口人 Câu 24: 你的车是什么颜色 ? C 20 个老师 D 20 块 A 很白 B 很红 C 红的 D 比较黑 Câu 25: 周末你做什么呢 ? A 看电影 B 睡觉 C 去喝咖啡 D 都对 Câu 26: 请问,您贵姓 ? A 我叫英雄 B 我姓阮 C 我是阮 D 我姓陈英雄 Câu 27: 你的房间号是多少 ? A 200 块 B 200 个 C 200 号 D 200 天 Câu 28: 你的宿舍在哪儿 ? A 在学校 B 在图书馆 C 在食堂的旁边 D 北京 Câu 29: 苹果 10 块一公斤,我买两公斤,一共多少钱 ? A 20 块 B 30 块 C 40 块 D 都对 Câu 30: 你的发音很标准,在哪儿学的 ? A 医院 B 广场 C 学校 D 超市 Câu 31: Phiên âm từ 爸爸 là: A bába B bàba C bābā D bábǎ Câu 32: Phiên âm từ 妈妈 là: A māmá B mǎma C māma D màma Câu 33: Phiên âm từ 老师 là: A laoshí B lǎoshī C lǎoshí D lǎoshǐ Câu 34: Phiên âm từ 谢谢 là: A xièxie B xiěxie C xiēxiē D xiēxiè Câu 35: Phiên âm từ 工作 là: A gōngzuò B gōngzuō C gòngzuò II Chọn đáp án điền vào chỗ trống Câu 36: 你是 _吗 ? A 老师 B 中国 C 越南 Câu 37: 你 _学生 ? D 家 D góngz A 是不是 B 叫 C 好 D 是谁 Câu 38: 很 _认识你。 A 漂亮 B 喜欢 C 高兴 D 爱 Câu 39: 明天 _我没有课,下午有。 A 早上 B 后天 C 下个月 D 点 Câu 40: 你的 _号码是多少 ? A 电话 B 飞机 C 家 D 工作 Câu 41: 我的房间在 号 _。 A 路车 B 楼 C 车 D 学校 Câu 42: 您 _买什么 ? A 高兴 B 感兴趣 C 要 D 必需 Câu 43: 从胡志明市到头顿要 _时间 ? A 多 B 多长 C 几 D 几个 Câu 44: 喂,小张,你 _做什么 ? A 在 B 当 C 都 D 不 Câu 45: 从早上 点 _11 点,我有 节课 。 A 到 B 来 C 去 D 过 Câu 46: 你喜欢红的 _黑的 ? A 还是 B 还有 C 没有 D 不是 Câu 47: _头顿很漂亮。 A 听写 B 听见 C 听说 D 没听见 Câu 48: _八点到十一点半,我一直在工作。 A 明天 B 明年 C 差不多 D 从 Câu 49: 现在温度都四十度了,太 _了 ? A 冷 B 热 C 喜欢 D 忙 Câu 50: 你喜欢红的 _黑的 ? A 还是 B 还有 C 或者 D 不是 Câu 51: 从巴地到胡志明市有多远 ? A 大概两个月 B 很长 C 大概九十公里 D 不远 Câu 52: 你 _说汉语吗 ? A 会 B 敢 C 喜欢 D 要 Câu 53: 你明天去 _后天去 ? A 或者 B 可能 C 可以 D 还是 Câu 54: 明天天气 _热,三十八度。 A 有点儿 B 一点儿 C 一下儿 D 不会 Câu 55: _下午没课的话,我们就去看电影。 A 如果 B 结果 C 可能 D 可以 Câu 56: 天黑了,我们早 _走。 A 一点儿 B 一下儿 C 一会儿 D 一刻 Câu 57: 已经三十岁 _,她还没有男朋友。 A 年纪 B 年龄 C 了 D 以前 Câu 58: 请问,今年您 _了 ? A 多大年纪 B 多少钱 C 几岁 D 多少公斤 Câu 59: 今天零下五度, _。 A 好看极了 B 漂亮极了 C 热死了 Câu 60: 你 _没做作业 ? A 怎么 B 什么 C 怎么样 D 什么样 Câu 61: 我最喜欢看 _比赛。 A 足球 B 学习 C 下雨 D 读书 Câu 62: 早睡早起身体好, _睡懒觉。 A 不行 B 不想 C 不要 D 不可以 Câu 63: 他病了, _上课。 A 不能 B 不会 C 不想 Câu 64: 你 _买什么 ? D 不知道 D 冷死了 A 得 B 应该 C 必需 D 要 Câu 65: _放假了,你有什么计划 ? A 快 B 很快 C 应该 D 明年 Câu 66: 这道题太 _了,我不会做。 A 容易 B 难 C 难一点儿 D 容易一点儿 Câu 67: 对我 _,钱不是重要。 A 来说 B 去说 C 说来 D 看来 Câu 68: 我们已经 _好票了。 A 买 B 做 C 写 D 接 Câu 69: 不回家的话,你 _给妈妈打个电话。 A 会 B 能 C 应该 D 可以 Câu 70: 你找 _她了吗 ? A 到 B 见 C 好 D 完 III Tìm vị trí thích hợp (khoanh tròn vào vị trí A, B, C D) cho từ, ngữ ngoặc Câu 71: 妈妈 A 不工作,B 爸爸 C 不 D 工作 。 (也) Câu 72: A 爸爸,B 妈妈 C 身体 D 好吗? (你) Câu 73: A 明天 B 上午 C 去商店 D 买东西。 (九点) Câu 74: 她 A 明天 B 上午 C 上课 D。 (在教室) Câu 75: A 我 B 今天 C 晚上 D 睡觉。 (十一点) Câu 76:明天 A 中午 B 我 C 吃饭 D 。 (在食堂) Câu 77: 他们 A 都 B 在 C 大学 D 工作。 (不) Câu 78: 她 A 昨天 B 打电话 C 给我 D。 (没) Câu 79: 我们 A 住 B 在 C 一起 D。 (不) Câu 80: A 你等等,B 她 C 很快 D 来。 (就) Câu 81: 昨天 A 不忙 B,今天 C 忙 D。 (了) Câu 82: 你 A 南走,B 到 97 号 C 就是王老师的家 D。 (往) Câu 83: A 我 B 是 C 中国人,我是越南人。 (不) Câu 84: A 那 B 是 C 的 D 汉语书 ? (谁) Câu 85: 你 A 到 B 他 C 家了 D 没有 ? (找) Câu 86: A 她唱 B 中文歌唱 C 怎么样 D ? (得) Câu 87: 美化 A 是 B 巴地头顿人,C 我 D 是巴地头顿人。 (也) Câu 88: A 我 B 这里 C 住了 年 D 了。 (在) Câu 89: 明天 A 晚上我不 B 学习,C 家看电视 D。 (在) Câu 90: 我 A 去 B 邮局 C 买邮票 D。 (常) IV Cho từ sau đây: A 在; B 去; C 离; D 往; E 正在;Tìm từ thích hợp điền vào câu (chọn A, B, C, D E điền vào chỗ trống) : Câu 91: 我们的宿舍 _学校不太远。 Câu 92: 这个星期六下午我没有课, _家看电视。 Câu 93: 今天晚上有一个好电影,你 _看吗? Câu 94: 我家离这儿很近, 前走就是。 Câu 95: 他们 唱歌呢。 V Cho câu sau: A 别笑了,我说的是真的。 B 这儿有商店吗?我想去买点儿东西。 C 她在哪儿呢?你看见她了吗? D.还可以,不到 500 元。 Hãy tìm câu có nội dung phù hợp với câu (chọn A, B, C D điền vào ngoặc đơn): Câu 96: 我家的狗喜欢吃苹果。( ) Câu 97: 你的自行车真漂亮!贵吗?( ) Câu 98: 就在银行后边。今天下午我和你一起去。( ) - Hoạt động học sinh Mức độ Tiêu chí Mức Kh Mức Mức ợ Nhiều học sinh tiếp nhận học tập sẵn sàng thụ động, th c hi n ậ ẵ nhi m v h c tập c a ợ ẫ ẫ ậ ậ ợ S õ hầu hết học sinh hiểu ẵ sẵn sàng thực t tc h c ậ sinh ợ có HS l p M giao tích H c sinh tích ậ giáo viên giao H c sinh tích ng hợp H c sinh tích cực, chủ c c hợp tác c c, ch động, sáng th c hi n tác th c tác th c tạo, hợp tác nhi m v h c tập hi n nhi m v h c hi n nhi m v h c c a h c sinh Tuy nhiên tậ tập xây d ng vi c h c sinh th c hi n cu lôi c c, ch ợc m i h c ợc ng hợp ô ng th c hi n các nhi m v h c sinh tham gia vào h c tập thân thi n, nhi m v h c tập m t cách khiên ho hợp tác, thuận lợi, tập ỡng, khơng tích c c tậ ng h c an tồn, lôi cu n ợc m i h c sinh m nh tham gia vào ho ng h c tập th 10 m nh M Đ tham h c sinh Ít nh t có gia tích c c làm vi c th ng c a h c sinh m t chi u (nghe sinh th hi n h ng trình gi ng ghi chép thú, s t tin bày, trao đổi, thu n túy) kho ng 50%h c ú í tích c thảo luận v i th o luận, k t qu th c hỗ trợ hi n nhi m trình h c tập ậ ỗ ợ ậ v h c tập M Đ h c sinh đắn, l p th c xác, phù hợp hi n nhi m v c a k t qu th c hi n ậ ú nhi m v h c x tập c a h c ắ có k t qu h c tập ú í ợ ợ í x ợ ợc m c tiêu, yêu c u c a sinh ợ nhi m v h c tập ĩ ợ Tuy nhiên HS có k t qu h c í ; tập thi u xác, sai sót ợ ậ Các bước phân tích hoạt động học học sinh Vi c phân tích, rút kinh nghi m ho ợc th c hi e ng h c c th gi h c c sau: 11 a) Mô tả hành động học sinh hoạt động học Mơ t rõ ràng, xác nhữ ã c hi n ho ã -H ợ ng h â ã ( th là: e ợc giao? Chẳng h n, h nhi m v h c tậ í p nhận nhi m v h c tập th nào? - T ng cá nhân h ã hi n qua vi c h c, vi ) th c hi n e ợc gì, th ã ợc vào h c tập cá nhân? ã -H ng mà h c sinh/nhóm h c sinh i/th o luận v i b n/nhóm b n gì, th hi n thơng qua l i nói, cử ch th nào? - S n ph m h c tập c a h c sinh/nhóm h c sinh gì? ã -H ẻ/th o luận v s n ph m h c tập th nào? H c sinh/nhóm h c sinh báo cáo? Báo cáo bằ nào? Các h c ã ắng nghe/th o luận/ghi nhận báo cáo sinh/nhóm h c sinh khác l c a b n/nhóm b n th nào? -G ã ú ợc giao th nào? th c hi n nhi m v h c tậ -G ã ỡ h c sinh/nhóm h c sinh q trình ch u n h c sinh/nhóm h c sinh chia sẻ/trao i/th o luận v s n ph m h c tập bằ nào? b) Đánh giá kết quả/hiệu hoạt động học V i ho ợc mô t ng h k t qu /hi u qu c a ho ng h ợc ki n th - Những ki n th c a ho ĩ í ợc th c hi n C th là: ã - Qua ho ĩ ã â ợc (th hi n qua vi ã m )? ĩ ò ợc (theo m c tiêu ng h c)? c) Phân tích nguyên nhân ưu điểm/hạn chế hoạt động học Phân tích rõ t i h ã n d y thông qua m c tiêu, n ợ ợc ki n th c ho ĩ ng s n ph m h c tập mà h c sinh ph i hoàn thành: 12 - M c tiêu c a ho ng h c (th hi n thông qua s n ph m h c tập mà h c sinh ph i hoàn thành) gì? - N i dung c a ho ng h c gì? Qua ho ợc h c/vận d ng ki n th ã -H ĩ ợc yêu c ) tập (cá nhân, cặ ng h c này, h c sinh ? ng dẫn cách th c th c hi n nhi m v h c nào? - S n ph m h c tập (yêu c u v n i dung hình th c th hi n) mà h c sinh ph i hoàn thành gì? d) Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động học Đ nâng cao k t qu /hi u qu ho ng h c c a h c sinh c n ph u ch nh, b sung v : - M c tiêu, n - Kĩ c, s n ph m h c tập c a ho ật t ch c ho tậ ; ng h c? ng h c c a h c sinh: chuy n giao nhi m v h c ng dẫn h c sinh th c hi n nhi m v h c tập; t ch ng dẫn h c sinh báo cáo, th o luận v s n ph m h c tập; nhậ xé trình ho ng h c s n ph m h c tập c a h c sinh./ Nhận xét: Ph n trình bày í ũ hi n r t rõ s n i dung , tiêu d y THPT, c th theo phi u d gi P ú th y có m Thi t k õ Th c hi , hợp lý chuỗi ho ng h c c a h c sinh ng vi c chuy n giao nhi m v h c tập, t ch c n i dung ú chuỗi ho Vận d ng hi u qu ho ch ỷ thuật d y h c ng thi t b tích c c, xử lý linh ho t tình hu m Th c hi n hợp lý, hi u qu vi c lồng ghép thông tin, ki n th c th c tiễn, tích hợp H c sinh tích c c, ch ho ng hợp tác giáo viên th c hi n ng h c tập 13 ợng h u tham gia vào ho ng h c, phù hợp v i b n thân M ú ắn, xác, phù hợp c a k t qu th c hi n nhi m v h c tập c a h c sinh B MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA VÍ DỤ Bài: AMONIAC VÀ MUỐI AMONI (lớp 11) Chuẩn bị giáo viên: - D ng c hóa ch HS ti n hành thí nghi m theo nhóm: ng nghi th y tinh, c a c - Hóa ch ng khí NH3, dung d ch NH3, ch t ch th màu, dung d ch ặc mu i AlCl3, dung d - Các video thí nghi m: NH3 tan H2O, tác d ng v i mu i, HCl (N u khơng có u ki n th c hi n l p) - Mô phỏ u ch NH3 CN - Phi u h c tập - B ng tính tan - Giáo án powerpoint v i m v h c tập Chuẩn bị HS: Sách giáo khoa, giấy A0, bút P y h c: - Phát hi n gi i quy t v - H c theo góc, h c tập hợp tác -P d ng thí nghi m, TBDH, tranh nh -P d ng câu hỏi tập Các hoạt động dạy học Hoạt động 1: Hoạt động khởi động N i d ng : Amoniac – mu i amoni - Các em li t kê t t c nhữ -S i thi u ô ã t v amoniac mu i amoni é l ch sử tìm NH3 14 Hoạt động Nghiên cứu cấu tạo phân tử, tính chất vật lý NH3 Giáo viên có th d yh a/ Phiếu học tập theo góc quan sát - C u t o phân tử: Quan sát hình nh c u t o phân tử NH3 Vi t CT e, CTCT c a NH3, nêu lo i liên k t phân tử NH3 Phân tử NH3 phân tử phân c c hay khơng? - Tính ch t vật lý: Xem thí nghi m mơ tính tan Cho bi t tr ng thái, màu, tính tan c a NH3 b/ Phiếu học tập theo góc phân tích Nghiên c u SGK, th o luận nhóm tr l i câu hỏi sau: - Vi t công e, ctct c a NH3, nêu lo i liên k t phân tử NH3 Phân tử NH3 phân tử phân c c hay không? - Nêu tr ng thái , màu sắc, mùi, tỷ kh i so v i khơng khí tính tan c a NH3? c/ Phiếu học tập theo góc trải nghiệm -Q ng NH3: cho tr ng thái , màu sắc, mùi c a NH3? - Ti n hành TN thử tính tan c a NH3 rút k t luận S ng nhóm báo cáo hình thành ki n th c Hoạt động 3: Nghiên cứu tính chất hóa học NH3 a/ Phiếu học tập theo góc quan sát - Dung d ch NH3 làm phenolphtalein chuy n sang màu hồng: Cho bi t NH3 có tính ch t gì? Dung d ch có so sánh pH v i 7; [OH-] v i 10-7 - Dung d ch NH3 0,1M có pH kho ng 9,75 Vậy NH3 z nh hay y u? - Xem thí nghi m mơ ph n ng NH3 cháy O2, ph n ng c a NH3 v i Cl2: NH3 có tính oxi hóa hay khử? b/ Phiếu học tập theo góc phân tích Nghiên c u SGK, th o luận nhóm tr l i câu hỏi sau: - NH3 í z x ? í nh hay y u? - Nêu tr ng thái , màu sắc, mùi, tỷ kh i so v i khơng khí tính tan c a NH3? c/ Phiếu học tập theo góc trải nghiệm 15 - Nhỏ phenolphtalein vào dung d ch NH3 rút k t luận tính ch t c a NH3 gi i thích? - Đ hi a th y tính ch a dung d ch NH3 ặ ợng vi ặc g n nhau, gi i thích n ng - Nhỏ dung d ch NH3 vào dung d ch FeCl3 : Nêu hi ợng gi i thích Hoặc ti Hoạt động giáo viên Hoạt động HS I Cơng thức cấu tạo tính chất vật HS: làm việc trả lời lý GV: Cho bi t NH3 HC CHT hay ion? HS: Chuẩn bị tâm học tập GV: Cho HS vi t CTCT nhận xét HS : Trả lời phân tử NH3 phân c c hay khơng? S oxi hóa c a N/NH3 HS: d i thích GV: Đặt vấn đề tính tan NH3 GV: Cho bi t ch t CHT có c u t GV: T tan t ặ d S Đ xu t cách thí nghi m c? m c u t o phân tử NH3, HS: Nêu hi tan t c ợng, gi i thích HS : Ch i thích hay khơng? GV: Làm th tí ợc ki m ch c c a NH3? GV: có th trình bày làm thí nghi m GV Đ thu khí NH3 ù pháp d i khơng khí hay d c? II Tính chất hóa học HS : D l i GV: Phân tử amoniac gồm ngun tử 16 N 3H, (khơng có nhóm –OH) c t o dung d ch trung í x z GV: Dung d ch NH3 làm quỳ tím m HS : K t luận gi i thích hóa xanh , phenolphtalein hóa hồng : NH3 í x z ? G i thích ? HS: Nhận xét vi Gợi ý: H2O có [H+] = [ OH-] = 1.107 M N u NH3 không tác d ng v c dung d ch có pH > hay không? Tác d nào? GV: Cung c p thông tin cho HS bi t z y NH3 ( vi ú HS: có liên k t CHT góp chung e, liên k t cặp e chung N bỏ ) GV: S hình thành liên k t ion NH4+ nào? GV: NH3 có tác d ng v i axit ? GV: Dung d ch NH3 tác d ng v i dung d ch AlCl3, FeCl3 ? Gi i thích vi t VÍ DỤ Bài: CLO (lớp 10) Mục tiêu: + Kiến thức: HS nêu được: - Đặ phân tử c m c u t o l p electron c a nguyên tử c u t o t clo 17 - Tính ch t vật lý, tr ng thái t nhiên, ng d ng -P u ch phòng thí nghi m cơng nghi p HS giải thích được: - Clo có tính oxi hóa m nh có nhi u tr ng thái oxi hóa - Clo có tính khử + Kỹ năng: -D m tra k t luậ ợc v tính ch t: Tính oxi hóa, tính khử - Quan sát thí nghi m hình nh thí nghi m rút nhận xét v tính ch t c a clo - Vi c, minh h a tính ch t hóa h u ch clo - Vận d ng ki n th c gi i tập nhận bi t, tập th c tiễn, tập tính tốn + Thái độ: - Giáo d c tính c n thận, xác sử d ng hóa ch t ti n hành thí nghi m - Giáo d c ý th c b o v ô ng + Định hướng lực hình thành: - c gi i quy t v - c hợp tác - c sử d ng ngơn ngữ hóa h c - c t h c - c vận d ng ki n th c hóa h c vào cu c s ng - c tính tốn 18 Phƣơng pháp dạy học Ph i hợ ỹ thuật d y h c: - Phát hi n gi i quy t v -P y h c hợp tác (th o luận nhóm) -P ửd n tr c quan (thí nghi m, thi t b d yh …) -P i tìm tòi -P d ng câu hỏi tập t n ph c t p Chuẩn bị giáo viên học sinh 3.1 Chuẩn bị giáo viên: * Phi u h c tập * D ng c hóa ch h c sinh ti n hành thí nghi m theo nhóm: - Hóa ch t: bình clo, dung d c c t, dây nhôm, dd FeCl2, …… - D ng c : Cặp gỗ è ồn, bình tia, t m bìa cac-tơng, giá sắ ng nghi m, ng nghi m, bông, chén s , chậu th y tinh, ng nhỏ gi t, mi ng í ậy chậu th y tinh * M t s hình nh v tr ng thái t nhiên, ng d ng c a clo * Máy tính, máy chi u 3.2 Chuẩn bị HS: -Đ c n i dung c a ch - Tìm ki m ki n th SGK n ch Các hoạt động dạy học Sử d ng nhóm Chia l p thành nhóm 1,2,3,4 19 Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo ngun tử, tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên clo + GV phát phi u h c tập s 1, 2, 3, yêu c u: - ã x nh v trí c a Clo BTH, t ut o c a nguyên tử Cl2, vi t công th c e, công th c c u t o c a phân tử Cl2 -D -D oxi hóa c a Clo hợp ch t, gi i thích? í ú t hóa h c c a clo (dẫn dắt h ợc: Clo v a th hi n tính oxi hóa, v a th hi n tính khử) + GV ặt câu hỏi: Tính ch t c a clo tr ? + GV u c u: - Nhóm làm thí nghi - Nhóm d a vào l u ch Clo d a vào hóa ch t sẵn có í u ch , trình bày tính ch t vật lí c a clo? + GV ặt câu hỏi: T i l khơng khí? Có th thu clo cách úp n u ch Clo bằ ợ i ù i ợc không, t i sao? ch + GV nhận xét ph n tr l i c a nhóm rút k t luận + GV yêu c u: - Nhóm trình bày tr ng thái t nhiên c a clo, clo khơng tồn t i d t t nhiên + GV t luận Hoạt động 2: Tìm hiểu tính oxi hóa tính khử clo + GV yêu c u: - Nhóm th c hi n thí nghi m Clo ph n ng v i nhôm hidro Ch ng minh Clo có tính oxi hóa vi n ng ? 20 + GV nhận xét rút k t luận + GV yêu c u: - Nhóm th c hi n ph n ng c a Cl2 + H2O (clo qua quỳ tím khơ; clo qua quỳ tím m) nhận xét ? + GV nhận xét rút k t luận + GV yêu c u: - Nhóm làm thí nghi m Cl2 + NaBr, Cl2 + FeCl2, vi ph n ng? + GV nhận xét rút k t luận + GV yêu c u: - Nhóm vi n ng nhận xét tính oxi hóa, tính khử c a clo ph n ng Cl2 + NaOH ? + GV nhận xét rút k t luận + GV dẫn dắt thêm: - Vậy có ph n ng Clo v a th hi n tính oxi hóa, tính khử ? + GV yêu c u HS tr l i rút k t luận Hoạt động 3: Tìm hiểu phƣơng pháp điều chế Clo + GV yêu c u HS -Vi P u ch clo phòng thí nghi m -Nêu nguyên tắ + GV cho HS xe nghi p yêu c u nhóm vi u ch khí clo phòng thí nghi m â u ch khí Clo cơng u ch clo công nghi p? + GV hỏi thêm: 21 - T i không dùng MnO2, KMnO4, KClO3 u ch Clo công nghi p ? + GV nhận xét v rút k t luận + GV cho HS xem tranh nh video clip v ng d ng c a clo, sau u: ợc ng d ng c a Clo - + GV hỏi thêm: T tính ch t c a Clo t o ng d ng c a cu c s ng ? + GV cho HS tr l i k t luận Nội dung phiếu học tập Phiếu học tập nhóm 1: Nhiệm vụ học tập Nghiên cứu cấu tạo nguyên tử ,dự đoán số oxi hóa Trình bày tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên 1) D a vào yên tử ậ hóa c a Clo âm í c clo, d ốn x Tính ch t c a clo tr i ? 2) ợ í 3) ợ ậ í Phiếu học tập nhóm 2: Nhiệm vụ học tập Nghiên cứu tính chất hóa học clo Chứng minh clo có tính oxi hóa mạnh 1) d v i í thí nghi m: Clo tác d v , nêu t ợng nhậ xét ng nhô ng lo tác clo 22 2) Cho u ki n ph ặ 3) Cho m ph ng clo v i kim lo ng c a clo v h H2O Phiếu học tập nhóm 3: Nhiệm vụ học tập Nghiên cứu tính chất hóa học clo Chứng minh clo có tính oxi hóa mạnh í 1) d thí nghi m: Cl2 tác d t ợng nhậ xét v i dd FeCl2 , nêu ặ 2) Cho )K ậ m ph v ng c a clo v í ng l2 tác ng clo dd NaOH Phiếu học tập nhóm 4: Nhiệm vụ học tập Trình bày phương pháp điều chế Cl2 Trình bày hình ảnh ứng dụng Cl2 )P ) ù ô PTN, CN M O2, KmnO4, KClO3 ô ợ ? ) í 2? 23 C MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN QUAN TÂM THÊM Trong ho ng c n th c hi n l m b o m c tiêu ặt cho ti t d y (hay mỗ ), trình t ch c ho t ng h c cho h c sinh c n phát huy vi c t ch c cho h c sinh tham gia t ẫn trình chi ĩ r ng vận d ng ki n th ã Trong d y h c Hóa h m b o ch ũ ng c , mở c ợng d y h c v ặ a b môn khoa h c th c nghi m, nh t thi t ph i tr ặc bi t nghiên c u m i d ng thí nghi d ng thí nghi m theo m ặt gi i quy t v c c: TN minh h a, TN ki m ch e c u n tính tích ar í D ch tính tích c c c , TN nghiên ợc sử d ng mặt h n ậy c n hi u rõ b n ch é d ng TN mà có s l a ch c a mỗ e tích c ặ e ng i hi u qu cho ti t d y (hay ti t th c hành) Chú ý rèn luy n kỹ c sinh k t hợp v i hình thành phát tri n ph m ặ ch t c n thi t mà nhữ a môn h V a chu n b tâm th cho h e i c vào ti t h c, v i vi c t o ni m say mê, h ng thú h c tập b môn cho h c sinh, Giáo viên c n gi i quy t (có s ch n l c) m t vài tập (hoặc câu hỏi, hay v ) ã ng dẫn h c sinh v nhà nghiêu c u tìm tòi mở r ng, vận d ng ki n th c liên mơn ( gi i thích hi ò ợng, gi i quy t v ỏi t t c h c sinh ph i th c hi n) tránh gây áp l c cho h c sinh mà ợc l i c n có s ng viên, khuy n khích cá nhân th c hi n nhi m v có k t qu (k c m t t) tr i nghi m nhà c a h c sinh Đ n i dung v ho ợ nhân r ng ho ( ng nghiên c u ậy, cu i ti t h c GV c n có ng nghiên c u tìm tòi mở r ng, gợ ý t h c, t nghiên c u hi th c tiễn ng dẫn h c sinh ợng có th tham gia th c ợc)./ 24 ... Câu 130: 王兰每天怎么去上课? A.开车去 B.走路去 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ (THI TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC) Tháng 02 năm 2017 T r a n g | 19 A Định hƣớng đổi... chương trình giáo dục phổ thơng – Môn Công nghệ cấp THPT, 2010 II Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ môn Công nghệ thông qua kỹ thuật dạy học tích cực Chuẩn kiến thức, kỹ mơn Cơng nghệ Học hết... Học hết chương trình môn Công nghệ, học sinh cần phải đạt : a Kiến thức - Hiểu kiến thức ban đầu thông thường kĩ thuật công nghệ số lĩnh vực sản xuất phổ biến đất nước công - nông - lâm - ngư nghiệp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề cương ôn thi viên chức giáo dục tỉnh năm 2017 ( GV môn văn hóa công nghệ tiếng trung địa lý), Bộ đề cương ôn thi viên chức giáo dục tỉnh năm 2017 ( GV môn văn hóa công nghệ tiếng trung địa lý)

Từ khóa liên quan