Bộ đề cương ôn thi viên chức giáo dục tỉnh năm 2017 ( GV môn âm nhạc mỹ thuật GDCD)

77 234 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 08:38

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP MÔN ÂM NHẠC (THI TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC) Tháng 02 năm 2017 ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HƢỚNG DẪN DẠY HỌC ÂM NHẠC THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH A MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ I Mục tiêu đổi giáo dục phổ thông g i h h h ê hiệ củ ủ Ngh h h 9-N g õ “ i p tụ g h X trung d y cách họ , h ghĩ , h sang t ch c hình th c học tậ i ản ,tồn diện giáo dục ng ng, sáng t o vận dụng ki n th c,kỹ g ặt m t chi u,ghi nh máy móc Tập n khích tự học ,t g, há i m i tri th c,kỹ i gh g há d y họ he h g ời học ;khắc phục l i truy n thụ nhậ i i m i m nh mẽ h i ;Phát huy tính tích cực ,chủ W g i ỡ ễ g ời học tự cập g ực Chuy n từ học chủ y u l p d ng ,chú ý ho ng xã h i ,ngo i khóa ,nghiên c u khoa họ ,Đẩy m nh ng dụng công nghệ thông tin truy n thông d y họ ”;”Đ i m i giá k t giáo dụ , k t giáo dụ , ản hình th h , ảm bảo trung thực ,khách quan Việ hi o c n từ g h ng pháp thi ,ki h giá ợc xã h i c theo tiêu chí tiên ti c g ồng giáo dục th gi i tin cậy công nhận.ph i hợp k t qua3d9anh1 giá trình học v i h giá h giá ủ i kỳ ,cu i g ời hvọ ; h giá ủ họ ; h giá ủ h g ời d y v i tự ờng v i h giá ủ gi ì h xã h i” Đ thực việc t ch c ho ch i m i giáo dục, ho ng cho họ g ời học; Vai trò chủ t o họ i h i h, hô g ng d y học phải trọ g phát tri o th y vai trò tích cực chủ ợc th rõ nét n g ực phẩm ng học tập, sáng ê Giá lý luận d y học theo h iê g g há , ỹ thuật d y học rèn ng d y họ he n thi t cho ho hh g im i i , h giá ận dụng t t vào chun mơn m i ki D h ng l p c n nắm vững ki n th luyện kỹ g ực học sinh, ng tích cực, phát tri i â hững n i d g gô ập, liên quan c ợc trọng vận dụng vào b môn Âm nh c THCS II.Nội dung đổi cấu trúc chƣơng trình giáo dục phổ thơng Nội dung đổi chương trình giáo dục phổ thơng h ụ dụ he Ngh hô g gồ : 88 , id g - Mụ iê giá dụ h hô g ( hủ iê ) he h g ì h h i gi i : ụ hh g gh ghiệ ; - N i d g giá dụ - i -Đ i ụ i i h i h ả h i i h i i h i iê giá dụ ả g ì h giá dụ ậ hự hiệ ụ iê giá hô g; g há giá dụ ; g há h giá h ợ g giá dụ Cấu trúc chương trình giáo dục phổ thơng họ Ngh (h h h gi i M , họ ghiệ ( 9-N W ê :“ ả ả h họ i h ì h g 9) i h h hơ g ả g, g ê hâ g g họ ở; g họ h hô g hải i ậ gh ghiệ h ẩ họ h hô g h ợ g” hự hiệ ợ ê , giá dụ h hô g ẽ ợ hự hiệ g ú gồ h i gi i giá dụ : gi i giá dụ ả (gồ i g họ ) gi i giá dụ hh g gh g họ h hô g ) - Gi i giá dụ ả ả ả g, diệ i hái iệ , g g ự hi ọi g ời g g xã h i, ặ h h gi i g h h hí h xã h i g i g ê hâ - Giá dụ h ẩ h gi i hh họ ả ê g g g gh ghiệ h hô g h họ i h họ h hô g ý h họ hái , hẩ h h i ụ họ ê h ặ h gi h ì h họ ậ ời; h ẩ â i hữ g h i h h hi ặ ủ g h g họ ả h ả họ i h i ậ gh ợ g hằ hâ h he ghiệ , ụ iê hâ g, hh g gh ghiệ , họ i h h họ í họ h g giá dụ ắ h g, ò i ợ ự họ họ , h ê họ ậ hù hợ i g ệ ọ g, g, g ự g g ời h g ĩ h ự gh ghiệ g i Đâ h g h ả ả h họ i h ghiệ g họ h hô g i ự ẵ g ự i g, họ i g h gh ã hh g Nh ậ , i hiệ họ i h g họ h hô g ẽ ợ h ẩ h hữ g i h , ỹ g iê g h gh ợ h ặ h gi g xã h i ẽ h ậ ợi h họ i h Việ N he họ ch g ì h III Đổi phƣơng pháp, hình thức phƣơng tiện dạy học chƣơng trình giáo dục phổ thơng Ngh 9-N W ê “ i ụ i i h ẽ h g há d họ he h g hiệ i; há h í h í h ự , hủ g, g ậ dụ g i h , ỹ g ủ g ời họ ; hắ hụ i hụ ặ hi , ghi h ậ gd h họ , h ghĩ, h hí h ự họ , g ời họ ự ậ hậ i i i h , ỹ g, há i g ự h họ hủ ê g h hì h h họ ậ d g, hú ý h g xã h i, g i h , ghiê h họ Đẩ h g dụ g ô g ghệ hô g i hô g gd họ ” ê , iệ g h g ì h giá dụ i i h g há , hì h h h hơ g i ẽ hự hiệ he h hh g iệ d g : họ Về phương pháp dạy học i há h họ ậ , i h hô g họ i h i ủ hụ i ụ i í h í h ự ỹ g hợ , è ệ h ợ ì h , h i h ẽ h g há giá dụ d họ he h g hiệ i; , hủ g, g , ồi d ỡ g h g há ự họ , h g hú , g d ậ ủ g ời họ ọ i h ự ì òi ỹ g ậ dụ g i h , ồi d ỡ g hẩ h , g ự g họ ậ d i ự h , h ,h g dẫ ủ giá iê ; ả ệý i ủ ì h, ợ ắ g ghe iệ ý hi h gi h g xã h i, ải ghiệ g ; hắ ặ hi , ghi h Về hình thức dạy học Kh hí h i iệ hủ d họ ê g d ê hải hú ọ g h g d họ h h g ải hỏ hâ ; giữ d họ ắ iệ giá dụ , i g è ợ g giá dụ h g, há i i ù g hú ý h iệ h hì h h h giá dụ g h hì h h họ ậ , g hời i d họ xã h i ghiê h họ â i giữ ghiệ g ; giữ h g ậ h , h d họ ự họ ả ả hiệ ả ủ ệ ỹ g ủ họ i h, ả ả h g ủ hâ g ời họ i d họ ê , i ọ gh h í h ặ hù ủ ĩ h ự giá dụ há g xã h i, ải ghiệ g h : ĩ h ự họ , ĩ h ự ĩ g ( g i gữ, ĩ g g, ĩ hi ( ghệ h ậ , h h ), ĩ h ự giá dụ giá g i họ ), ĩ h ự giá dụ g g Về phương tiện dạy học g g hiệ ả ủ h g iệ d họ , ặ iệ ô g ghệ hô g i hô g hỗ ợ i i iệ ự họ hi i d g, h g há hì h h h d họ i iệ h họ i h ợ họ ậ g họ iệ d g, h g hú g xã h i, h e e há i g ự ự họ h ẩ â h h họ ậ ời d h họ h g hữ g g â , iệ i h g iệ d họ ã b ặ h hữ g h i g hì h h h , h g há h i , ã hắ hụ h hữ g i h ẽ g hời gi i IV Đổi kiểm tra, đánh giá chất lƣợng giáo dục chƣơng trình giáo dục phổ thơng h ậ h họ hi, i , g họ , h he h ẩ ợ g giá dụ ); hải g gd ,h g dẫ h giá i ò g ự , i h hh g ả ý giá dụ , xá hậ ự i h ợ h g h g ì h giá dụ Vì ậ hải h h ẩ h g ì h( ủ hô g i ú g, há h , hời h iệ i h g họ hằ â g d g ự họ i h gd , h í h họ , h giá họ , ô h hh t Ngh 9-N W ê i i ả hì h h h g há hi, i h giá ả giá dụ he h g i ọ g há i g ự họ i h Việ hi, i h giá ả giá dụ g he iê hí iê i ợ xã h i g g giá dụ h gi i i ậ ô g hậ Ph i hợ dụ g ả h giá g ì h họ i h giá i ỳ, i họ ; h giá ủ g ời d i ự h giá ủ g ời họ ; h giá ủ h g i h giá ủ gi ì h ủ xã h i Đ i i h g h hi ô g hậ ghiệ g họ h hô g he h g giả ự é h xã h i ẫ ả ả i ậ , g hự , h giá ú g g ự họ i h, h iệ i h giá dụ gh ghiệ giá dụ i họ hự hiệ h giá h ợ g giá dụ gi , h g h giá he h g ì h x hí h h, giải há ải hiệ h ợ g giá dụ Nhữ g g â , iệ h giá ả giá dụ he h g i ọ g há i g ự họ i h ã hự hiệ e i hiệ ả í h ự h : i i iệ h giá họ i h i họ ; i i h giá i i ô họ  h , Mỹ h ậ , h dụ , Ng i gữ, i họ , Đ - Giá dụ ô g dâ g họ g họ h hô g; i i hi ghiệ i h ;… ã ặ h iệ i i hi, i h giá g hời gi i V Đổi quản lý thực chƣơng trình giáo dục phổ thơng L ậ Giá dụ h: g Giá dụ Đ h h h g ình; d ệ h họ h giá h dụ g hí h h , h, h g h g giả g d , họ ậ ở giá dụ h hô g ê hự , ả h h giá h Đi dẫ h h g ợ ự g h g hú ủ h , hâ iệ i á h giá h há h h ởh h hiệ ; h giá h hô g hù hợ i i iệ ụ h ủ ù g, i ; h h í h g g, g ủ giá iê họ i h Nh g, giá iê , họ i h h i h ghiệ h i e ự họ , dụ g hi i iệ d họ há h Tr hự g , Giá dụ Đ ã h hự ghiệ giải há h : gi hủ g xâ dự g h h giá dụ h g; hi h họ ỹ h ậ ủ họ i h g họ ; hi d họ he hủ í h hợ d h h giá iê ; hi ậ dụ g i h iê ô gải hự iễ d h h họ i h; i h h ụ iê , i d g, h g há , h giá ả giá dụ ô họ  h , Mỹ h ậ , h dụ , Ng i gữ, i họ , Đ - Giá dụ ô g dâ , giải há ãb h h ô g ẽ ợ g , ú i h ghiệ g ì h xâ dự g h g ì h i Ngh hiệ , g i d g, i iệ ời ủ ọi g ù g i há Ngh hù hợ i i g 9-N W ê hải ẩ h hâ , â g h ự í h hủ g, g ủ giá dụ Đ d g h họ ậ , g ê ủ họ h họ ậ ời; h g ì h giá dụ h giá h hải hù hợ i h ủ ả 88 xá h: h g ì h giá dụ h hô g hải iệ hự iễ i gũ giá iê , ậ h , ỹ h ậ ủ h g i h ủ họ i h hự hiệ h g ì h giá dụ h hơ g h g h h Giá dụ Đ hủ ì xâ dự g, hẩ h h dụ h hô g, h hữ g ê hẩ h g ự ợ ỗi họ , hữ g ĩ h ự i d g giá dụ ắ i h ê h i ;Ủ hâ dâ h h h h ự h iê g hữ g i d g ặ i h ử, h ủ h g; g hời d h hời ợ g h giá dụ hủ dự g i h i hự hiệ h h giá dụ hù hợ i i g V h giá h , h ê ủ h hẩ h g ự h i , h giá h h ; h giá he Ngh g ì h giá dụ họ i h; hh ợ g giá dụ h h ỗi ô 88 h hô g g h hự hiệ xã h họ h g dẻ , i h h h g ình giáo ủ họ i h i i ả họ h g g i h - xã h i g ậ dụ g xâ iệ ụ h ủ nhà , h giá h ụ h i d g giá dụ , ê g há giá dụ h ih iê h giá Giá dụ Đ h h iê hí h giá h giá h d ệ h giá h ợ dụ g ê ả hẩ h ủ i g gi hẩ h h giá h ; h g dẫ iệ ự họ h giá h g giá dụ h hơ g hí h hủ h h h i hí h ả ả g ằ g g iệ iê dụ g h giá h Kh hí h h , hâ iê h giá h ê h g trì h giá dụ h hô g Đ hủ g i h i h g ì h giá dụ h hơ g i, Giá dụ Đ h iệ iê h giá h h giá h ợ hẩ h, d ệ ô g ằ g i á h giá h d h , hâ iê i Đ giá dụ h iê , họ i h Các c ủ giá Việ ả ý h dâ hủ h , hâ hù hợ hự ủ hô g ự họ h giá h ẹ họ i h he h h g dẫ g ình giá dụ h hơ g ẽ ợ ả í, gi ự hủ há h h g, h g dụ g dự ê ý ủ Giá dụ i i he hh í h hủ g, g g B MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KỸ THUẬT TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I Kỹ thuật tổ chức hoạt động học Mỗi học bao gồm ho ợc sử dụng Mỗi ho pháp d y học tích cự h g há í h ự ì h ng theo ti thực hiệ h h m củ h g ng có th sử dụng m t nhi u g h g ợc thực theo c sau: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: - Nhiệm vụ học tập phải ợc chuy n giao rõ ràng phù hợp v i khả sinh th hiện: + Yêu c u v sản phẩm mà học sinh phải hồn thành + Hình th : i h ng, hập dẫn , kích thích h ng thú học tập + Đảm bào cho t t học sinh sẵn sàng ti p nhận thực Thực nhiệm vụ học tập: - Khuy n khích làm việc tích cực học sinh: + Khuy n khích hợp tác g học + Phát hiệ h h giú + Khơng có học sinh b “ ỏ ỡ k p thời ê ” Báo cáo kết thảo luận: - Hình th c báo cáo phải phù hợp v i n i dung học tậpvà kỷ thuật d y học tích cực ã dụng i h + Khuy n khích họ + Sử lý tình hu g i, thảo luận v n i dung học tập h m m t cách hợp lý Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập h giá, hận xét k t trình làm việc học sinh c n: - Việ + Thơng qua q trình làm việc thảo luận + Chính xác ki n th c mà họ i h ã họ ợc thơng qua ho ng II Phân tích rút kinh nghiệm học Mỗi học có th th c nhi u ti t học khác nhau, nên m i nhiệm vụ học tập có th thực hay ngồi l p học Vì m t ti t học có th ch sử dụng m t s ho ng tích cực phù hợp v i n i dung học tập Khi phân tích rút kinh nghiệm m t học c n phân biệ h : Tiêu chí phân tích, rút kinh nghiệm học tiêu chí phân tích, rút kinh nghiệm v k ho ch tài liệu d y họ ê g g ô g số 5555/BGDĐT- GDtrH ngày 08/10/2014, bả g d iê ch c ho i â hí h giá a/ Việc phân tích , rút kinh nghiệm v k ho ch tài liệu d y họ dựa hồ ã d y học theo tiêu chí v : h ợc thực g há d y học tích cực, kỹ thuật t ng; thi t b d y học học liệ ; h gá i m t , h giá ì h thực k t học tập học sinh Mức độ Tiêu chí Mức Mức Mức - Tình hu ng, câu hỏi, Tình hu ng, câu Tình hu ng, câu hỏi, nhiệm vụ mở hỏi, nhiệm vụ mở nhiệm vụ mở u nhằm ug n h ng ki n th c kỷ g ã chuẩn b g, i n th c học kỷ m i h M phù ặt v học phỏ g g há d y học ợc sử dụng Ki n th c m i ì h õ ợc g, g m t ph n ợc h ợc k t g h g ã th c, kỷ dung ch có th giải quy t ủ ki n lý giải ủ kỷ học sinh, t o ki n th ợc mâu thuẩn ợc v mục tiêu n i h ý giải , câu hỏi ng học v i - ợc k t nh h học i kinh nghiệm giải quy t m t ph n s ng học sinh o mâu thuẩn nhận th hợp chuỗi ho t g h ợc gũi u ch có th ũ; ặt , câu hỏi nhận th c học Ki n th c m i Ki n th c m i ờng g, ợc ợc th th kênh minh kênh chử, kênh chử, hình, chử, hình, ti ng gắn hình, ti ng, có câu hỏi , ti ng Có câu hỏi , v iv lệnh cụ th cho học sinh lệnh cụ th cho quy t, câu hỏi ho g hình thành ki n th c m i g ho ti p m ivà giải quy t quy ủ tình nhiệm vụ mở dụng, trực ti p tậ ki n th c m i học chọn thành hệ hỏi, tập ợc lựa tập có mụ câu hỏi Hệ th ng câu hỏi, tậ ợc lựa chọn thành hệ th ng, gắn õ í d , th ng, câu hỏi í h câu , u Hệ th ng câu hỏi, mụ ợc v học Có câu hỏi, tập vận ê học sinh ti p thuvà giải hu ng, câu hỏi g h họ thu ki n th c ợ h c n giải v i tình hu ng thự í h tiễn, câu hỏi í h ụ cụ th , nhằm rèn tập có mụ luyện ki n th , nhằm rèn luyện th , ĩ g ụ th ki n th , ĩ g cụ th Có yêu c u học sinh liên Nêu rõ yêu c u mô hệ thực t , b sung tả rõ sản phẩm vận thông tin liên quan dụng, mở r ng mà h g h ô ả rõ sản học sinh phải thực phẩm vận dụng, mở ng dẫ học sinh tự xá nh v n , n i dung, hình th c th sản ph mvận dụng, mở r ng mà học sinh phải r ng thực Mục tiêu sản Mụ iê , h phẩm học tập mà th c ho mục tiêu, n i học tập mà học sinh học sinh phải hoàn phẩm học tập mà học dung, kỹ thành sinh phải hoàn thành M rõ Mục tiêu ho t ràng ng học sản phẩm phải hoàn thành g thuật t ch c ho sản phẩm ợc c mô tả õ h ê ợc g h õ h ho g ợc mô g tả õ g, h g th c ho ợc t ch c cho h th c ho nhiệm vụ sinh, nhóm học sinh họ học tập nhằm hoàn thành sản bày rõ ràng, cụ th , hiệ i h th hiệ ợc trình ợc phù hợp v i sản ng ợc mô tả rõ ràng; m t phẩm học tậ ng học ng sản ho g ng học g g h c ho t ng họ ợc t ch c cho học sinh th ợc phù hợp v i sản phẩm học tập i ợng học sinh phẩm học tậpc n hoàn thành M phù Thi t b d y học học hợp thi t liệu th hiệ ợc b d y học phù hợp v i sản phẩm học liệu học tập mà học sinh Thi t b d y học Thi t b d y học học liệu th học liệu th hiệ ợc phù hợp v i sản phẩm học ợc phù hợp v i sản phẩm học tập mà học dục phổ thông cấp THCS, cấp THPT Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành học kỳ, năm học Kết nhận xét tiến thái độ, hành vi việc rèn luyện đạo đức, lối sống học sinh không ghi vào sổ gọi tên ghi điểm, mà giáo viên môn Giáo dục công dân theo dõi, đánh giá, ghi học bạ phối hợp với giáo viên chủ nhiệm sau học kỳ tham khảo xếp loại hạnh kiểm c) Đánh giá cho điểm mơn học lại d) Các kiểm tra cho điểm theo thang điểm từ điểm đến điểm 10; sử dụng thang điểm khác phải quy đổi thang điểm Kết môn học kết môn học sau học kỳ, năm học: a) Đối với môn học đánh giá cho điểm: Tính điểm trung bình mơn học tính điểm trung bình mơn học sau học kỳ, năm học; b) Đối với môn học đánh giá nhận xét: Nhận xét môn học sau học kỳ, năm học theo hai loại: Đạt yêu cầu (Đ) Chưa đạt yêu cầu (CĐ); nhận xét khiếu (nếu có) Điều Hình thức kiểm tra, loại kiểm tra, hệ số điểm kiểm tra Hình thức kiểm tra: Kiểm tra miệng (kiểm tra hỏi-đáp), kiểm tra viết, kiểm tra thực hành Các loại kiểm tra: a) Kiểm tra thường xuyên (KTtx) gồm: Kiểm tra miệng; kiểm tra viết tiết; kiểm tra thực hành tiết; b) Kiểm tra định kỳ (KTđk) gồm: Kiểm tra viết từ tiết trở lên; kiểm tra thực hành từ tiết trở lên; kiểm tra học kỳ (KThk) Hệ số điểm loại kiểm tra: a) Đối với môn học đánh giá cho điểm: Điểm kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1, điểmkiểm tra viết kiểm tra thực hành từ tiết trở lên tính hệ số 2, điểm kiểm tra học kỳ tính hệ số b) Đối với môn học đánh giá nhận xét: Kết nhận xét kiểm tra tính lần xếp loại môn học sau học kỳ Điều Số lần kiểm tra cách cho điểm Số lần KTđk quy định kế hoạch dạy học, bao gồm kiểm tra loại chủ đề tự chọn Số lần KTtx: Trong học kỳ học sinh phải có số lần KTtx môn học bao gồm kiểm tra loại chủ đề tự chọn sau: a) Mơn học có tiết trở xuống/tuần: Ít lần; b) Mơn học có từ tiết đến tiết/tuần: Ít lần; c) Mơn học có từ tiết trở lên/tuần: Ít lần Số lần kiểm tra mơn chun: Ngồi số lần kiểm tra quy định Khoản 1, Khoản Điều này, Hiệu trưởng trường THPT chuyên quy định thêm số kiểm tra môn chuyên Điểm KTtx theo hình thức tự luận số nguyên, điểm KTtx theo hình thức trắc nghiệm có phần trắc nghiệm điểm KTđk số nguyên số thập phân lấy đến chữ số thập phân thứ sau làm tròn số Những học sinh khơng có đủ số lần kiểm tra theo quy định Khoản 1, Khoản điều phải kiểm tra bù Bài kiểm tra bù phải có hình thức, mức độ kiến thức, kỹ thời lượng tương đương với kiểm tra bị thiếu Học sinh không dự kiểm tra bù bị điểm (đối với môn học đánh giá cho điểm) bị nhận xét mức CĐ (đối với môn học đánh giá nhận xét) Kiểm tra bù hoàn thành học kỳ cuối năm học Điều Kiểm tra, cho điểm môn học tự chọn chủ đề tự chọn thuộc môn học Môn học tự chọn: Việc kiểm tra, cho điểm, tính điểm trung bình mơn học tham gia tính điểm trung bình mơn học thực môn học khác Chủ đề tự chọn thuộc môn học: Các loại chủ đề tự chọn môn học kiểm tra, cho điểm tham gia tính điểm trung bình mơn học Điều 10 Kết môn học học kỳ, năm học Đối với môn học đánh giá cho điểm: a) Điểm trung bình mơn học kỳ (ĐTB mhk) trung bình cộng điểm KT tx, KTđk KThk với hệ số quy định Điểm a, Khoản 3, Điều Quy chế này: ĐTBmhk = TĐKTtx + x TĐKTđk + x ĐKThk Số KTtx + x Số KTđk + - TĐKTtx: Tổng điểm KTtx - TĐKTđk: Tổng điểm KTđk - ĐKThk: Điểm KThk b) Điểm trung bình mơn năm (ĐTBmcn) trung bình cộng ĐTB mhkI với ĐTBmhkII, ĐTBmhkII tính hệ số 2: ĐTBmcn = ĐTBmhkI + x ĐTBmhkII c) ĐTBmhk ĐTBmcn số nguyên số thập phân lấy đến chữ số thập phân thứ sau làm tròn số Đối với môn học đánh giá nhận xét: a) Xếp loại học kỳ: - Đạt yêu cầu (Đ): Có đủ số lần kiểm tra theo quy định Khoản 1, 2, Điều 2/3 số kiểm tra trở lên đánh giá mức Đ, có kiểm tra học kỳ - Chưa đạt yêu cầu (CĐ): Các trường hợp lại b) Xếp loại năm: - Đạt yêu cầu (Đ): Cả hai học kỳ xếp loại Đ học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II xếp loại Đ - Chưa đạt yêu cầu (CĐ): Cả hai học kỳ xếp loại CĐ học kỳ I xếp loại Đ, học kỳ II xếp loại CĐ c) Những học sinh có khiếu giáo viên môn ghi thêm nhận xét vào học bạ Đối với môn dạy học kỳ lấy kết đánh giá, xếp loại học kỳ làm kết đánh giá, xếp loại năm học Điều 11 Điểm trung bình mơn học kỳ, năm học Điểm trung bình mơn học kỳ (ĐTBhk) trung bình cộng điểm trung bình mơn học kỳ môn học đánh giá cho điểm Điểm trung bình mơn năm học (ĐTBcn) trung bình cộng điểm trung bình năm môn học đánh giá cho điểm Điểm trung bình mơn học kỳ năm học số nguyên số thập phân lấy đến chữ số thập phân thứ sau làm tròn số Điều 12 Các trường hợp miễn học môn Thể dục, môn Âm nhạc, môn Mỹ thuật, phần thực hành mơn giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) Học sinh miễn học môn Thể dục, môn Âm nhạc, mơn Mỹ thuật chương trình giáo dục gặp khó khăn học tập mơn học mắc bệnh mãn tính, bị khuyết tật, bị tai nạn bị bệnh phải điều trị Hồ sơ xin miễn học gồm có: Đơn xin miễn học học sinh bệnh án giấy chứng nhận thương tật bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp Việc cho phép miễn học trường hợp bị ốm đau tai nạn áp dụng năm học; trường hợp bị bệnh mãn tính, khuyết tật thương tật lâu dài áp dụng cho năm học cấp học Hiệu trưởng nhà trường cho phép học sinh miễn học môn Thể dục, môn Âm nhạc, môn Mỹ thuật học kỳ năm học Nếu miễn học năm học mơn học không tham gia đánh giá, xếp loại học lực học kỳ năm học; miễn học học kỳ lấy kết đánh giá, xếp loại học kỳ học để đánh giá, xếp loại năm học Đối với môn GDQP-AN: Thực theo Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định tổ chức dạy, học đánh giá kết học tập môn GDQP-AN Các trường hợp học sinh miễn học phần thực hành kiểm tra bù lý thuyết để có đủ số điểm theo quy định Điều 13 Tiêu chuẩn xếp loại học kỳ xếp loại năm học Loại giỏi, có đủ tiêu chuẩn sau đây: a) Điểm trung bình mơn học từ 8,0 trở lên, điểm trung bình mơn Tốn, Ngữ văn từ 8,0 trở lên; riêng học sinh lớp chuyên trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình mơn chun từ 8,0 trở lên; b) Khơng có mơn học điểm trung bình 6,5; c) Các môn học đánh giá nhận xét đạt loại Đ Loại khá, có đủ tiêu chuẩn sau đây: a) Điểm trung bình mơn học từ 6,5 trở lên, điểm trung bình mơn Tốn, Ngữ văn từ 6,5 trở lên; riêng học sinh lớp chuyên trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình mơn chun từ 6,5 trở lên; b) Khơng có mơn học điểm trung bình 5,0; c) Các mơn học đánh giá nhận xét đạt loại Đ Loại trung bình, có đủ tiêu chuẩn sau đây: a) Điểm trung bình mơn học từ 5,0 trở lên, điểm trung bình mơn Tốn, Ngữ văn từ 5,0 trở lên; riêng học sinh lớp chuyên trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình mơn chun từ 5,0 trở lên; b) Khơng có mơn học điểm trung bình 3,5; c) Các mơn học đánh giá nhận xét đạt loại Đ Loại yếu: Điểm trung bình mơn học từ 3,5 trở lên, khơng có mơn học điểm trung bình 2,0 Loại kém: Các trường hợp lại Nếu ĐTBhk ĐTBcn đạt mức loại quy định Khoản 1, điều kết mơn học thấp mức quy định cho loại nên học lực bị xếp thấp xuống điều chỉnh sau: a) Nếu ĐTBhk ĐTBcn đạt mức loại G kết mơn học mà phải xuống loại Tb điều chỉnh xếp loại K b) Nếu ĐTBhk ĐTBcn đạt mức loại G kết mơn học mà phải xuống loại Y điều chỉnh xếp loại Tb c) Nếu ĐTBhk ĐTBcn đạt mức loại K kết mơn học mà phải xuống loại Y điều chỉnh xếp loại Tb d) Nếu ĐTBhk ĐTBcn đạt mức loại K kết mơn học mà phải xuống loại Kém điều chỉnh xếp loại Y Điều 14 Đánh giá học sinh khuyết tật Đánh giá học sinh khuyết tật theo nguyên tắc động viên, khuyến khích nỗ lực tiến học sinh Học sinh khuyết tật có khả đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục THCS, THPT đánh giá, xếp loại theo quy định học sinh bình thường có giảm nhẹ yêu cầu kết học tập Học sinh khuyết tật không đủ khả đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục THCS, THPT đánh giá dựa nỗ lực, tiến học sinh không xếp loại đối tượng C SOẠN GIÁO ÁN CHO MỘT TIẾT DẠY Một số ví dụ minh họa (Chỉ mang tính chất tham khảo) Ví dụ Tiết 04 TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ CHẬU CÂY CẢNH Vẽ trang trí I Mục tiêu - Học sinh hiểu tạo dáng trang trí chậu cảnh - Học sinh biết cách tạo dáng trang trí chậu cảnh - Tạo dáng trang trí chậu cảnh theo ý thích II Chuẩn bị - Giáo viên: + Sưu tầm số ảnh chụp chậu cảnh phóng to + Một số vẽ tạo dáng trang trí chậu cảnh + Bài minh họa gới ý bước thực làm - Học sinh: + Giấy vẽ + Dụng cụ vẽ: Bút chì, tẩy, màu, … III Các hoạt động dạy học Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: Học sinh trả lời câu hỏi sau: + Hãy giới thiệuy một số nét về kiến trúc chùa Keo ? + Miêu tả một số đặc điểm của tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ? + Hình rờng chạm khắc trang trí đá của thời Lê có những đặc điểm gì ? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - GV giới thiệu cần thiết chậu cảnh trang trí nội thất ngoại thất - GV giới thiệu số chậu cảnh (hình minh họa kết hợp SGK) => Đặt câu hỏi gợi ý NỘI DUNG Hoạt động 1: Quan sát nhận xét Chậu cảnh sử dụng trờng loại cảnh để trang trí nợi ngoại thất Ngồi hình dáng trang trí trí chậu cũng góp phần tăng thêm vẻ đẹp cho nhà công trình + Hình dáng của chậu cảnh có giớng khơng ?  Hình dáng khác Rất đa dạng + Chậu cảnh thông thường bao gồm những bộ phận ?  Miệng chậu, thân đáy chậu + Chậu cảnh có đặc điểm gì ?  Miệng luôn to thân đáy chậu HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SNH - Lắng nghe theo dõi - Lắng nghe theo dõi - Trả lời câu hỏi - Trả lời câu hỏi - Trả lời câu hỏi HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - GV đặt câu hỏi - GV đặt câu hỏi NỘI DUNG + Chậu cảnh thường làm những chất liệu gì ? + Đất nung làm xi măng, bên ngồi có trang men sơn + Có mấy cách sắp xếp hoạ tiết trang trí chậu cảnh ?  Có thể sử dụng nhiều cách xếp, chủ yếu đường diềm + Để trang trí chậu cảnh, người ta thường dùng những họa tiết gì?  Hoa, lá, thú hoa tiết khác + Màu sắc của chậu cảnh người ta sử dụng ?  Sử dụng màu phong phú đa dạng Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh cách vẽ Tạo dáng: + Theo em tạo dáng gì ? Tạo dáng chậu cảnh để làm gì ?  Tạo dáng tìm hình dáng đẹp mắt phong phú + Để tạo dáng một chậu cảnh theo em, ta thực hiện những bước ? - Dựa vào câu trả lời  Tìm hình dáng chung chậu học sinh GV bổ sung  Kẻ trục đối xứng => Tìm tỉ lệ => kết hợp với ĐDDH phận chậu hướng dẫn học sinh bước thực hiên làm  Vẽ phác hình dáng chậu đường kỉ hà  Vẽ chi tiết HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SNH - Trả lời câu hỏi - Trả lời câu hỏi - Trả lời câu hỏi - Trả lời câu hỏi - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe theo dõi HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - GV đặt câu hỏi NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SNH Trang trí: + Mục đích của trang trí dùng để làm ?  Làm cho chậu cảnh đẹp thêm - Trả lời câu hỏi + Để hoàn thành trang trí ta thực hiện những bước ?  Chia mảng hình trang trí - Trả lời câu hỏi  Vẽ hoạ tiết vào mảng  Vẽ màu => Sử dụng ĐDDH hướng dẫn học sinh bước thực làm => GV lưu ý - GV đề + Chia mảng hình trang trí + Vẽ hoạ tiết vào mảng + Vẽ màu - Lắng nghe theo dõi - GV theo dõi giúp học sinh thực làm Lên màu làm tuỳ theo sở thích Hoạt động 3: Huớng dẫn học sinh làm Tạo dáng trang trí chậu cảnh - Thực làm theo ý thích Cũng cố: - GV trưng bày làm học sinh => Đặt câu hỏi cho học sinh nêu lên + Bố cục vẽ + Tỉ lệ hìng dáng chậu + Màu sắc sử dụng - Động viên, khuyến khích đánh giá làm tốt Góp ý cho chưa đạt Dặn dò: - Hồn thành tiếp vẽ Ví dụ Tiết 02 SƠ LƯỢC VỀ MỸ THUẬT THỜI LÊ Thường thức mỹ thuật (TỪ THẾ KỶ THỨ XV ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ THỨ XVIII) I Mục tiêu - Hoc sinh hiểu khát quát mỹ thuật thời Lê - Học sinh biết yêu quý giá tri nghệ thuật dân tộc có ý thức bảo vệ di tích lịch sử văn hóa quê hương II Chuẩn bị - Giáo viên: +Sưu tầm vài hình ảnh cơng trình kiến trúc mỹ thuật thời Lê - Học sinh: + Sách giáo khoa + Một số hình ảnh mỹ thuật thời Lê sưu tầm III Các hoạt động dạy học Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: Nhận xét cho điểm trang trí quạt giấy Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - GV đặt câu hỏi => GV bổ sung - GV đặt câu hỏi => GV bổ sung NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu vài nét bối cảnh xã hội thời Lê + Nhà lê được thành lập nào?  Xây dựng quyền PK trung - Học sinh trả lời: ương tập quyền ngày hoàn thiện chặt chẽ - Lắng nghe Nhà Trần thành lập từ 1226 Đến nửa sau TK 14 Hồ Quý Ly đảo lập vương triều Hồ Lên ngơi chưa nhà Hồ bị quân Minh xâm lược Mặc dầu chiến đấu anh dũng nhà Hồ mau chóng thất bại từ đầu năm 1407 Quân Minh xâm chiếm nước ta 20 năm thi hành nhiều sách bóc lột tàn nhẫn, đặc biệt hủy diệt văn hóa Đại Việt nước ta Trước tình có nhiều khởi nghĩa nổ thất bại Vào 1427 với khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi lập nên triều đại nhà Lê + Sau lên nắm quyền nhà Lê đã có những cải cách gì ?  Khôi phục sản xuất nông nghiệp, đắp - Học sinh trả lời: đê công trình thủy lợi Nhà Lê khơi phục sản xuất cấm bỏ đất hoang, bắt dân lưu tán quê nhận ruộng cày cấy, nạo vét sông, xây dựng công trình thủy lợi, giảm quân đội để quê tăng cường sức sản xuất Nông nghiệp phát triển mạnh kéo theo thủ công thương nghiệp phát triển tạo nên nên xã hội thái bình cực trị.Về tơn giáo có thay đổi,nhà Lê đề cao Nho giáo lên địa vi độc tơn khơng mà Phật giáo bị quên lãng.vua Lê thường xuên chùa ,cho tu sửa số chùa HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN => GV kết luận - GV giới thiệu - GV đặt câu hỏi - GV đặt câu hỏi - GV đặt câu hỏi - GV đặt câu hỏi - GV đặt câu hỏi => GV bổ sung - GV đặt câu hỏi - GV đặt câu hỏi NỘI DUNG Nhà Lê triều đại PK tồn lâu có nhiều biến động lịch sử xã hội Việt Nam (được chia làm nhiều giai đoạn ,từng bị nhà Mạc nắm quyền )Ở thời kỳ có chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa mỹ thuật Việt Nam đạt đỉnh cao mang đậm đà sắc dân tộc Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu mỹ thuật thời Lê: Mỹ thuật thời Lê nối tiếp mỹ thuật thời Trần phong phú có nét riêng + Mỹ thuật thời Trần có những loại hình nghệ thuật nào?  Nghệ thuật kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc chạm khắc trang trí nghệ thuật gốm + Theo em mỹ thuật thời Lê cũng có loại hình nghệ thuật nào?  Gồm hai loại hình : kiến trúc cung đình kiến trúc tơn giáo * Nghệ thuật kiến trúc + Đặc điểm của loại hình nghệ thuật kiến trúc? + Kiến trúc cung đình thời Lê phát triển ?  Xây dựng nhiều cung điện lớn số lăng miếu + Em hãy kể tên một số công trình tiêu biểu?  Điện Kính Thiên, Cần Chánh, Vạn Thọ… Sau lên ngôi, vua Lê cho xây dựng nhiều cung điện lớn Thăng long Kính Thiên, Cần Chánh, Vạn Thọ… Ngồi nhà Lê cho xây dựng khu Lam Kinh Thọ Xuân (Thanh Hóa) + Vì khu Lam Kinh lại được xây dựng tại Thanh Hóa?  Thanh Hóa quê hương cùa Lê Lợi nơi vào 1418 hào kiệt dựng cờ khởi nghĩa + Em biết gì về khu Lam Kinh này?  Khu Lam Kinh xây vào 1433 HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Lắng nghe - Lắng nghe - Học sinh trả lời: - Học sinh trả lời: - Học sinh trả lời: - Học sinh trả lời - Lắng nghe - Học sinh trả lời - Học sinh trả lời HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN => GV kết luận - GV đặt câu hỏi - GV đặt câu hỏi => GV bổ sung NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HS Đây nơi tụ họp sinh sống họ hàng thân thích nhà vua Xung quanh điện khu lăng tẩm vua hoàng hậu Khu điện lam Kinh xây dựng theo đất tựa núi nhìn sơng, bốn bề non xanh nước biếc rừng rậm Hiện bia Vĩnh Lăng ghi công Lê Thái Tổ lăng vua Lê với - Lắng nghe nhiều tác phẩm điêu khắc đá Tuy dấu tích cung điện lăng miếu lại không nhiều song vào bệ cột, bậc thềm sử sách ghi chép lại thấy quy mô to lớn đẹp đẽ kiến trúc kinh thành thời Lê - Học sinh trả lời + Đặc điểm của kiến trúc tôn giáo thời Lê?  Xây dựng miếu thờ Khổng Tử - Lắng nghe trường dạy nho học + Em hãy kể tên một vài công trình tiêu biểu Thời kỳ đầu nhà Lê đề cao Nho giáo nên miếu thờ Khổng Tử, trường dạy nho học (như Quốc Tử Giám nhà Thái học) xây dựng nhiều Tuy nhiên triều đình cho tu sửa lại chùa cũ như: - Chùa Keo Thái Bình –xây dựng từ thời nhà Lý - nhà Lê cho xây dựng lại vào 1630 - Chùa Mía Đường Lâm – Hà Tây mảnh đất sinh hai vua Phùng Hưng Ngô Quyền, xây dựng lại vào 1623 với 27 gian gần 300 tượng lớn nhỏ tiếng - Chùa Bút Tháp Bắc Ninh sửa chữa vào 1642 - ngòai chất liệu gạch gỗ kỹ thuật xây, chạm khắc đá thành công nền, lang can chùa Bút Tháp có số tác phẩm điêu khắc tượng tròn phù điêu tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam Ngồi cho xây dựng số chùa như: chùa Chúc Thánh, chùa Kim Sơn (Hội An - Quảng Nam) vào 1697; chùa Từ Đàm (Huế) vào 1683 Xây dựng nhiều đền miếu thờ cúng người có cơng với nước đền thờ Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hồng , Phùng Hưng, Lê Lai….và xây dựng HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - GV đặt câu hỏi - GV thuyết trình - GV đặt câu hỏi - GV đặt câu hỏi - GV giải thích thêm NỘI DUNG số đình làng như: đình Chu Quyến (Hà Tây), đình Đình Bảng (Bắc Ninh) *Nghệ thuật điêu khắc chạm khắc trang trí + Đặc điểm của nghệ thuật điêu khắc thời Lê?  Pho tượng đá tạc người vật Nói đến điêu khắc thời Lê phải kể đến tượng đá tạc người vật ỡ khu lăng miếu Lam Kinh như: lân, ngựa, tê giác, hổ, voi Đây vật có thực sống người dân Ngoại trừ lân vật tượng trưng Tượng người cao mét, tượng thú đứng cao 0.5 mét tư tĩnh lặng đến lạnh lùng Ngồi có tượng rồng bậc điện Kính Thiên Tượng rồng đươc tạc đá có kích thước lớn, lượn suốt từ bậc xuống bậc cùng, dài khoảng mét, với khối hình tròn trịa, đầu rồng có bờm tóc uốn mượt phủ sau gáy, có sừng tai nhỏ, mũi sư tử, thân có nhiều dải mây, khúc uốn lượn + Em hãy kể một vài tượng khác ở thời Lê?  Tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, Quan âm thiên phủ Hoàng hậu vua Lê Thần Tơng… + Mục đích của chạm khắc trang trí?  Phục vụ cơng trình kiến trúc làm cho cơng trình đẹp lộng lẫy + Em có nhận xét gì về nghệ thuật chạm khắc trang trí ở thời Lê?  Rất tinh xảo mang đậm tính dân gian Nghệ thuật chạm khắc trang trí thời Lê tinh xảo có đặc điểm sau: + Có nhiều hình chạm khắc trang trí đá Đó bậc cửa trước số cơng trình kiến trúc lớn ; bia lăng tẩm, đền miếu chùa chiền Hình chạm khắc chỗ chỗ chìm, với độ nơng sâu cao thấp khác uyển chuyển, sắc sảo với nét uốn lượn dứt khoát rõ ràng Ở chùa Bút Tháp có 58 chạm khắc HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Học sinh trả lời - Lắng nghe - Học sinh trả lời - Học sinh trả lời - Học sinh trả lời - Lắng nghe HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - GV đặt câu hỏi - GV đặt câu hỏi => GV bổ sung - GV đặt câu hỏi => GV bổ sung NỘI DUNG đá hệ thống lan can, thành cầu + Ở đình làng có nhiều chạm khắc gỗ miêu tả cảnh vui chơi sinh hoạt nhân dân : đánh cờ, chọi gà, chèo thuyền, uống rượu, nam nữ vui chơi….rất đẹp nghệ thuật diễn tả hóm hỉnh, ý nhị nội dung đề tài + Nghệ thuật điêu khắc chạm khắc trang trí gắn với loại hình nghệ thuật nào? Bằng chất liệu gì?  Gắn với nghệ thuật kiến trúc Bằng chất liệu đá gỗ *Nghệ thuật gốm + Gốm thời Lê có đặc điểm ?  Mang đậm tính dân gian thể theo phong cách thực Kế thừa truyền thống thời Lý – Trần, thời Lê chế tạo nhiều loại gốm quý : gốm men ngọc tinh tế, gốm hoa nâu giản gị mà khỏe Đề tài trang trí gốm ngồi hoa văn hình mây, sóng, nước, long, li……còn có loại hoa : sen, cúc, chanh hoa văn hình mn thú, cỏ quen thuộc sống Ngồi gốm thời Lê có chất dân gian đậm nét chất cung đình Bên cạnh nét trau chuốt có khỏe khoắn tạo dáng, bố cục, hình thể theo tỉ lệ cân đối xác + Theo em mỹ thuật thời Lê có đặc điểm nào? Mỹ thuật thời Lê có nhiều kiến trúc to đẹp (như cung điện Lam Kinh, chùa Thầy, chùa Bút Tháp,….) nhiều tượng Phật phù điêu trang trí (bằng đá, gỗ) xếp vào loại đẹp mỹ thuật cổ việt Nam Nghệ thuật tạc tượng chạm khắc trang trí đạt tới dỉnh cao nội dung lẫn hình thức Nghệ thuật gốm vừa thừa kế tinh hoa thời Lý – Trần vừa tạo nét riêng mang đậm chất dân gian HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Học sinh trả lời - Học sinh trả lời - Lắng nghe - Học sinh trả lời - Học sinh trả lời Củng cố: - GV đặt số câu hỏi kiểm tra nhận thức học sinh: + Em hãy nêu đặc điểm của nghệ thuật kiến trúc thời Lê? Và một số công trình tiêu biểu? + Hãy kể tên một số tác phẩm điêu khắc chạm khắc trang trí tiêu biểu thời Lê? + Theo em gốm thời Lê có đặc điểm gì khác so với gốm thời Lý? - GV nhận xét bổ sung ý thiếu Dặn dò: - Sưu tầm thêm số tác phẩm mỹ thuật thời Lê - Xem trước MỘT SỐ NỘI DUNG THAM KHẢO THÊM Một số vấn đề đổi phương pháp dạy học môn mỹ thuật THCS (Nhà xuất GD – 2008, Đàm Luyện chủ biên) Một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực ĐỀ CƯƠNG CHO THÍ SINH DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN MƠN: THỂ DỤC PHẦN I NỘI DUNG THI KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VÀ GIẢNG DẠY A: Nội dung thi kiến thức chuyên môn: Lý luận phương pháp thể dục thể thao - Đặc điểm giảng dạy TDTT - Nguyên tắc giảng dạy động tác - Phương pháp giảng dạy động tác - Cấu trúc trình giảng dạy TDTT - Các hình thức tổ chức thể dục Lý luận phương pháp giáo dục thể chất trường học - Các nguyên tắc phương pháp giáo dục thể chất - Các phương pháp sử dụng giáo dục thể chất - Cơ sở cấu trúc buổi tập - Mật độ lượng vận động lên lớp TDTT Tâm lý học TDTT - Đặc điểm tâm lý hoạt động thể thao - Đặc điểm tâm lý hoạt động giáo dục thể chất - Ý chí hoạt động thể thao - Lượng vận động Năng lượng tâm lý Sinh lý học thể dục thể thao - Cơ sở sinh lý trình hình thành kỹ vận động - Phân loại đặc điểm sinh Giáo trình y học thể dục thể thao - Kiểm tra đánh giá mức độ phát triển thể chất - Những vấn đề chung chấn thương tập luyện thể dục thể thao - Phương pháp sơ cứu, cấp cứu số chấn thương phần mềm thường gặp tập luyện thi đấu thể thao - Phương pháp sơ cứu chấn thương phần cứng tập luyện thi đấu thể dục thể thao - Một số bệnh trạng thái bệnh lý thường gặp tập luyện thi đấu thể thao Trò chơi vận động - Những nhận thức trò chơi - Nguyên tắc lựa chọn sáng tác trò chơi - Phương pháp biên soạn trò chơi cơng tác tổ chức hướng dẫn B: Nội dung thi kiến thức giảng dạy: Lý thuyết chung Bài tập thể dục nhịp điệu, thể dục phát triển chung Chạy ngắn, chạy bền, nhảy cao, nhảy xa, ném đẩy, đá cầu, cầu lơng Trò chơi vận động Thể thao tự chọn PHẦN II: THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN VÀ LẬP TIẾN TRÌNH BIỂU - Soạn giáo án: (Chỉ soạn giáo án PPCT môn thể dục phần bắt buộc) I Tên tiết học II Mục tiêu: (Nêu bật mục tiêu cần đạt ) 1.Kiến thức :………………………………………………………………… 2.Thái độ :…………………………………………………………………… 3.Kỹ :…………………………………………………………………… II Địa điểm - Phương tiện: Địa điểm: Phương tiện : II Nội dung - Phương pháp: Nội dung A Phần mở đầu - Ổn định: ………………… Định lượng; Thời gian; Phương pháp - Tổ chức Ghi rõ hoạt động thầy trò , cách thức tổ chức nội dung tiết Định lượng dạy - Khởi động:……………… …………………………… B Phần bản: Thời gian:…… Nội dung :………… Định lượng ghi rõ hoạt động thầy trò , cách thức tổ chức nội dung tiết dạy 2……………………… 3……………………… ……………………… C Phần kết thúc: Thời gian ……………… Định lượng ……………… Ghi rõ hoạt động thầy trò , cách thức tổ chức nội dung tiết dạy - Lập tiến trình biểu mơn thể thao tự chọn (thời lượng 10 tiết/ môn/ khối lớp) ...ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HƢỚNG DẪN DẠY HỌC ÂM NHẠC THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH A MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ I Mục tiêu đổi giáo dục phổ thông... đáp, NXB Giáo dục Việt Nam Công văn số 7291/BGiáo dục Đào tạo-GDTrH ngày 01/11/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo việc hư ng dẫn học buổi/ngày đối v i trư ng trung học sở, trung học phổ thông Công văn số... -Na BÀI – Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số – Âm nhạc thƣờng thức : Vài nét âm nhạc thi u nhi Việt Nam Nội dung Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG - S gi i hiệ i i há h ặ ( ã chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề cương ôn thi viên chức giáo dục tỉnh năm 2017 ( GV môn âm nhạc mỹ thuật GDCD), Bộ đề cương ôn thi viên chức giáo dục tỉnh năm 2017 ( GV môn âm nhạc mỹ thuật GDCD)