Bộ đề cương ôn thi tuyển viên chức giáo dục năm 2017 ( GV môn hóa lý sinh)

70 498 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 08:38

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ CƢƠNG ƠN TẬP MƠN HĨA HỌC (THI TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC) Tháng 02 năm 2017 ĐỀ CƢƠNG ƠN TẬP HƢỚNG DẪN DẠY HỌC THEO HƢỚNG TÍCH CỰC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH - Q Đ th c hi n s tr i m i giáo d c, ho n vi c t ch c ho c ph m ch ch G phát tri n o c a th y vai trò tích c c ợc th hi n rõ nét ng h c tập, sáng t o c a h luận d y h ô ng cho h c sinh i h c; Vai trò ch ng d y h c ph i e ng tích c c, phát tri ỹ thuật d y ng l p c n nắm vững ki n th c h c rèn luy n kỹ ch c n thi t cho ho ng d y h c e nh i m i, vận d ng t t vào b mơn chun mơn c a D â ững n ô ập, liên quan c ợc tr ng vận d ng vào b mơn Hóa h c c p THPT A MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KỸ THUẬT TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I Kỹ thuật tổ chức hoạt động học Mỗi h c bao gồm ho ợc sử d ng Mỗi ho y h c tích c í m t nhi th c hi ng theo ti e m c a ng có th sử d ng ợc th c hi c sau: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: - Nhi m v h c tập ph ợc chuy n giao rõ ràng phù hợp v i kh c a h c sinh th hi n: + Yêu c u v s n ph m mà h c sinh ph i hồn thành + Hình th ng, hập dẫn , kích thích h ng thú h c tập + Đ m bào cho t t c h c sinh sẵn sàng ti p nhận th c hi n Thực nhiệm vụ học tập: - Khuy n khích s làm vi c tích c c c a h c sinh: + Khuy n khích hợp tác + Phát hi ú + Khơng có h c sinh b ỏ ỡ k p th i Báo cáo kết thảo luận: - Hình th c báo cáo ph i phù hợp v i n i dung h c tậpvà kỷ thuật d y h c tích c ã d ng + Khuy n khích h i, th o luận v n i dung h c tập + Sử tình hu m m t cách hợp Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập - Vi ận xét k t qu trình làm vi c c a h c sinh c n: + Thơng qua q trình làm vi c th o luận + Chính xác ki n th c mà h ã ợc thông qua ho ng II Phân tích rút kinh nghiệm học Mỗi h c có th th c hi n nhi u ti t h c khác nhau, nên m i nhi m v h c tập có th th c hi n hay l p h c Vì m t ti t h c có th ch sử d ng m t s ho ng tích c c phù hợp v i n i dung h c tập Khi phân tích rút kinh nghi m m t h c c n phân bi Tiêu chí phân tích, rút kinh nghiệm học tiêu chí phân tích, rút kinh nghi m v k ho ch tài li u d y h ã số 5555/BGDĐT- GDtrH ngày 08/10/2014, â b í c a mỗ ợc th c a/ Vi c phân tích , rút kinh nghi m v k ho ch tài li u d y h hi n d a hồ y h c theo tiêu chí v y h c tích ng; thi t b d y h c h c li ; c c, kỹ thuật t ch c ho m c hi n k t qu h c tập c a h c sinh Mức độ Tiêu chí Mức Tình hu ng, câu nhi m v mở hỏi, nhi m v mở u ch có th ã ki n th c m phỏ o s mâu ợc i kinh nghi m s ng có th gi i quy t m t ph n ý , câu hỏi ũ c a h c sinh ch k t qu thu n nhận th ặt v ug ợc gi i quy t m t ph n h c chuỗi ho t v im c hỏi, nhi m v mở chu n b h c kỷ phù ng h c u ng ki n th c kỷ hợp c a Mức - Tình hu ng, câu hỏi, Tình hu ng, câu nhằ M Mức ợc ki n ã c a h c th c, kỷ - có c a h c sinh, ợc mâu tiêu n i t dung thu n nhận th c phỏ ợc k t qu gi kỷ ũ; ặ n th c ợc v n , câu hỏi c a h c pháp d y h ợc Ki n th c m Ki n th c m i ợc sử trình bày rõ ràng, ợc Ki n th c m ợc th hi n th hi n kênh ng minh kênh chử, chử, hình, ti ng gắn kênh chử, hình, ti ng, hình, ti ng Có v iv có câu hỏi , l nh c câu hỏi , l nh c quy t, câu hỏi th cho h c sinh ho t th cho ho d ng hình thành ng c a h ti p thu ki n ki n th c m i ợ h c sinh ti p thuvà gi i th c m ivà gi i quy c n gi i ợc v quy y , câu hỏi c a tình hu ng, h c câu hỏi nhi m v mở u Có câu hỏi, tập H th ng câu hỏi, vận d ng, tr c ti p tậ ki n th c m i ch n thành h ch n thành h h th ng, câu th ng, gắn v i tình hỏi tập có hu ng th tiễn, rõ lí do, m í a câu hỏi, tập m ợc l a í th , nhằm rèn luy n ki n th H th ng câu hỏi, câu hỏi tập có í m ĩ th ợc l a tậ th , nhằm rèn luy n ki n th ĩ c th Có yêu c u h c sinh Nêu rõ yêu c u liên h th c t , b mô t rõ s n sung thông tin liên ph m vận d ng, ô ng dẫ sinh t x h c nh v n , n i dung, hình mở r ng mà h c th c th hi n c a t rõ s n ph m vận sinh ph i th c s n ph mvận d ng, d ng, mở r ng mà hi n mở r ng h c sinh ph i th c hi n M rõ M c tiêu c a M c tiêu s n M ràng c a ho ph m h c tập mà th c ho m c tiêu, ph m h c tập mà h c h c sinh ph i s n ph m h c tập n i dung, sinh ph i hoàn thành hoàn thành mà h c sinh ph i kỹ thuật t ho ho hoàn thành ch c s n ng h c s n ng ợc mô t rõ ràng ng ợc mô t rõ ợc ợc ho õ ph m c n ng mô t rõ ràng; c ho t th c ho ng c ho t ợc t ch c h ợc t c am t ng c a h c sinh, ng h c nhi m v nhóm h c sinh nhằm cho h h c tập hoàn thành s n ph m trình bày rõ ràng, th hi h c tậ c th , th hi n phù hợp v i s n ợc ch c cho h c sinh ợc s phù hợp v i s n ph m h c ợc s ph m h c tậ i ợng h c sinh tậpc n hoàn thành M phù Thi t b d y h c Thi t b d y h c ợc h c li u th Thi t b d y h c hợp c a h c li u th hi thi t b d y s phù hợp v i s n hi h c h c ph m h c tập mà h c hợp v i s n ph m v i s n ph m h c li d ợc sử sinh ph i hoàn thành t ch c ho ng ô rõ ợc s phù c a h c sinh d y h c h c liêu ợc s phù hợp h c tập mà h c tập mà h c sinh sinh ph i hoàn ph i hoàn thành , cách th c mà h c sinh thành , cách th c ng v i thi t b h c li u th hi n mà h c sinh hành ( cách th c mà h c ng ( c, vi t, c, vi t, nghe , nghe , nhìn) v i nhìn) v i thi t b thi t b d y h c d y h c h c liêu ợc mô t c h ợc mô t c th , rõ ràng, phù th , rõ ràng hợp v tích c ĩ ật h c ợc sử d ng hợp P M c a P m m tra, s n ph m h c tập mà ki m tra, h c sinh ph i hồn trình ho thành ho t s n ph m h c tập ợc mô t ng h p ch c ho t trình ho t ng c a m tra ng c a h c sinh h c sinh ng ho õ ph m h c tập c a ợc mô t õ th hi n rõ tiêu chí c hi n rõ tiêu chí c n t t c a s n ph m ợc c a s n h c tập trung gian ph m h c tập s n ph m cu i ho t c a ho ng h c b/ Vi c phân tích , rút kinh nghi m v ho ợc th c hi n d a th c t d gi ng s n ợc h c ah mơ t trình t t - Ho P ng h c ng c a giáo viên h c sinh e í â ng c a giáo viên - Hoạt động giáo viên Mức độ Tiêu chí M Mức H ng, ợc Mức Mức ợ ợ giao nhi m v h c h p dẫn h c tập c th Tuy ậ nhiên, phương ẫ sinh c a ợ ợ ẫ õ thức chuyển giao Phương thức phương pháp chưa lôi kéo chuyển giao rõ chuyển giao sinh hình th c HS vào nhi m v ràng đa số HS động, lôi kéo chuy n h c tập Nhi u h c hiểu nhiệm giao nhiệm sinh th vụ h c tập v i nhi m v h c ợc ng học sinh tham gia, vụ học tập động chủ ợc giao tậ thức ợ giao Kh ậ theo dõi, ô ậ K quan sát, sát theo dõi phát ậ phát ậ k p th i ô í ặ khó a h c sinh Sử ò ;M S ò ặ S é â …)GV thông tin thu ậ ỏ ợ ậ ắ S ú ỡ S òn GV ợ M phù Trong trình õ Trong trình ậ Trong trình hợp, hi u h c tập m i h c tập m i h c tập giáo viên qu c a quan h quan h t ch biện pháp giữa: h c sinh v i giữa: h c sinh v i m i quan h ợc hỗ trợ h c sinh, h c sinh h c sinh, h c sinh tác giữa: h c sinh khuy n v i giáo viên, h c v i giáo viên, h c v i h c sinh, h c khích h c sinh v i tài li u h c sinh v i tài li u h c sinh v i giáo viên, sinh hợp tậ ú ã ợc giáo tậ ỡ viên ý t ch c song mang tính th c hi n hình th c hi u nhi m v qu ã ợc giáo h c sinh v i tài viên ý t ch c, li u h c tập diễn u mang l i r t tích c c hi u k t qu nh nh qu h c tập M hi u Trong trình qu ho t ợ giáo viên â ợ phân tích, đánh giá k t qu ho t ng ậ mang tính ặ ợ ợ k t qu ho tr ậ ợc phân tích, t ng hợ í vi c tổng hợp, Trong q trình h c tập h c sinh ậ ng c a Trong q trình â í ng q trình th o ợc t luậ hình giá b n thân ậ ợ â ẫn nhau, u có hi u trình th o qu Song m i ch luận c a h c tập trung vào m t sinh s h c sinh ẫ ợ ắ ữ ĩ ành vi theo í ậ ợ ặ - Hoạt động học sinh Mức độ Tiêu chí Mức Kh Mức Mức ợ Nhiều học sinh tiếp nhận học tập sẵn sàng thụ động, th c hi n ậ ẵ nhi m v h c tập c a ợ ẫ ẫ ậ ậ ợ S õ hầu hết học sinh hiểu ẵ sẵn sàng thực t tc h c ậ sinh ợ có HS l p M giao tích H c sinh tích ậ giáo viên giao H c sinh tích ng hợp H c sinh tích cực, chủ c c hợp tác c c, ch động, sáng th c hi n tác th c tác th c tạo, hợp tác nhi m v h c tập hi n nhi m v h c hi n nhi m v h c c a h c sinh Tuy nhiên tậ tập xây d ng vi c h c sinh th c hi n cu lôi c c, ch ợc m i h c ợc ng hợp ô ng th c hi n các nhi m v h c sinh tham gia vào h c tập thân thi n, nhi m v h c tập m t cách khiên ho hợp tác, thuận lợi, tập ỡng, khơng tích c c tậ ng h c an tồn, lơi cu n ợc m i h c sinh m nh tham gia vào ho ng h c tập th 10 Lưu ý: + Mẫu già: Lá lo i bỏ cuống gân chính, ch l y ph n th t lá, cân gam x ph n + Mẫu qu ớt chuông: không g t vỏ, l y ph n th t qu , cân gam × + Mẫu c cà rốt: g t vỏ bỏ ph n lõi giữa, l y ph n th t c Cân gam × - S - N e â í - GV chốt số u c n ý trình làm th c hành: + L ợng mẫ â ốc th y tinh ph nhau: Lá (xanh + già) gam / cốc, qu hay c gam / cốc 32 + Dùng dao, kéo cắt mẫu thành t ng m u nhỏ hay lát mỏng ú + Sử d ú ố ới t ng lo i hóa ch ợng + Ti n hành l c dung d u + C n thận d ng c thuỷ tinh dễ vỡ + Rác, cặn mẫu bỏ vào chậu ng rác + Giữ gìn v sinh sau q trình làm thí nghi m ù - Cuố gian hợ GV ý ý , í x p th i v a làm TN v a hoàn thành tốt nhi m v ợc giao thêm Hoạt động 2: HS tiến hành thí nghiệm (20 phút) Phƣơng pháp: - Ho ộng nhóm - Tr c quan – hỏ Mục tiêu cần đạt HS: - Th c hi ợc thí nghi m phát hi n di p l c carôtenôit - C n thận, xác thao tác th c hành - Quan sát, nhận xét so sánh v màu sắc c a dung d ch sau l c mẫu c a nhóm Hình thành lực cho HS: -N c chung: +N c tính tốn qua vi â , ẫu hóa ch t +N c giao ti p sử d ng ngôn ngữ qua làm vi c nhóm ti n hành TN +N c hợp tác: T nhận trách nhi m vai trò c a b n thân ho t ộng chung c a nhóm, ý th thành nhi m v â í ợc cơng vi c c n hoàn ợc giao 33 -N c riêng: ợc thành th o d ng c thí nghi m + Sử d +N c nghiên c u: Bi t cách quan sát, thu thập ghi chép k t qu TN Hoạt động GV - GV e õ, Hoạt động HS ớng dẫn hỗ trợ - HS ti n hành thí nghi m theo t ng nhóm HS làm thí nghi m - GV quan sát ti n trình ti n hành thí - P â nghi m c a nhóm ch o luận ho ô m ph n ộng u thành viên u th c hi n thí nghi m ồng th i vi t b thao tác TN - N ã ng trình theo mẫu ởng theo dõi thành viên , í t b ng trình theo mẫ GV ã Hoạt động 3: HS nhận xét, giải thích kết thí nghiệm GV đánh giá kết thực hành thí nghiệm nhóm (16 phút) Phƣơng pháp: - Tr c quan – hỏ - Ho ộng nhóm – Thuy t trình Mục tiêu cần đạt HS: - Rèn luy ợ ĩ , ô - Rèn luy n kh ô c so sánh k t qu thí nghi m c a nhóm nhóm b n - Vận d ng ki n th ã c gi í ợc hi ợng th c t làm thí nghi m Hình thành lực cho HS: -N +N c chung: c gi i quy t v qua câu hỏi c a GV, c a nhóm b n n u có 34 +N c giao ti p sử d ng ngơn ngữ qua làm vi c nhóm ti n hành TN, báo cáo k t qu TN ớc lớp +N ô ồng th -N c nhận xét k t qu TN c a t qu TN c a nhóm b n c riêng: +N c nghiên c u: Bi t cách quan sát, thu thập ghi chép k t qu TN í + Gi ợc k t qu TN Hoạt động GV Hoạt động HS - Nhóm báo cáo mẫu cải cúc: + GV cho nhóm báo cáo k t qu c a nhóm + Gi i thích k t qu TN c a nhóm → GV ậ xé m nhóm - Các nhóm báo cáo k t qu thí nghi m + GV giao nhi m v cho nhóm: D a vào k t c ớc lớp qu c a nhóm, so sánh k t qu với nhóm - So sánh k t qu c a nhóm b n làm giám kh o ch m k t qu TN nhóm b n T ận xét, t c a nhóm b n giá k t qu c , ồng th i ẫu c a nhóm, tham gia nhậ xé , - GV theo dõi s hỗ trợ em gi i thích hi t qu c a ợng khác nhóm b n với nhóm báo cáo n u có GV k t hợp với m c a nhóm ch m, t m nhóm l i Dự đốn kết quả: Ống nghi m ch ớc d ch không màu di p l c khơng hòa tan ớc N u ống nghi m ch ớc có d ch màu xanh r t nh t có th h c sinh ớc vào ố GV có th ồn, ặt thêm câu hỏi cho nhóm báo 35 cáo: - Các nhóm báo cáo k t qu thí nghi m - Nhóm báo cáo mẫu già: T c ớc lớp báo cáo mẫu c i cúc GV yêu c u nhóm - So sánh k t qu c a nhóm báo cáo, t t qu TN nhóm nhóm b n T t qu thí nghi m c a nhóm giá k t qu c tham gia nhậ xé , b n ận xét, t , ồng th i h giá k t qu c a ẫu c a nhóm, nhóm b n GV theo dõi s ợng khác hỗ trợ em gi i thích hi với nhóm báo cáo n u có GV k t hợp với m c a nhóm ch m, t - HS tr l i: m nhóm l i Lưu ý: Lá vàng có nhi u sắc tố nằm ợ không bào, sắc tố nên d ớc + Lá già di p l c b phân h , ợng sắc tố carotenoit sắc tố khơng bào ợc có màu vàng, nâu GV ặt câu hỏi cho nhóm: T i non màu ã - Các nhóm ch m chéo theo trình t ớc GV theo dõi xanh già chuy n sang màu vàng? hỗ trợ - Nhóm báo cáo mẫu ớt chng: GV + Nhóm nhóm ch m chéo cho nhóm ch m chéo t qu : D ch l c t cốc + +D ớc + Nhóm nhóm ch m chéo khơng màu carơtenơit khơng hòa tan ớc N u ống nghi m ch ớc có d ch màu ỏ, màu r t nh t ớt chng có nhi u sắc tố nằm khơng bào, sắc tố tan ợ ớc nên d ợc có màu + Câu hỏ GV ặt cho nhóm: Ngồi qu ớt chng, có lo i qu ch a carơtenơit? ơe ò ối với chúng ta? - GV chấm mẫu củ cà rốt tổng hợp điểm +D t qu : D ch l c t cốc cà rốt + ớc không màu carôtenôit không hòa tan 36 ớc N u ống nghi m ch ớc có d ch màu vàng cam r t nh t cà rốt có nhi u sắc tố nằm không bào, sắc tố tan ợ ớc nên d ợc có màu + GV ặt câu hỏi với nhóm l i: Một số x khơng c nh có quang hợ a ợc khơng? Gi i thích + Lá quang hợ ợc ợng di p có di p l l c so với nhóm sắc tố khác * Củng cố, tổng kết học (2 phút) â - GV c ng cố, hoàn t ng tổng k t gi h c - GV yêu c u HS d n dẹp v sinh - HS lắng nghe, rút kinh nghi m ti n hành d n dẹp v sinh theo yêu c u c a GV * PHỤ LỤC Thang chấm điểm thực hành THANG CHẤM ĐIỂM THỰC HÀNH Tiêu chí Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Kĩ thực hành (3 điểm) Lá cải cúc Kết Lá già giải thích (5 điểm) Quả ớt chng Củ cà rốt Bản tƣờng trình (1 điểm) Trật tự Ý thức (1 điểm) Vệ sinh 37 Bản tƣờng trình thí nghiệm BẢN TƢỜNG TRÌNH THÍ NGHIỆM NHĨM: LỚP: B ng k t qu quan sát màu sắc ống nghi m ng với d ch l c t khác c a th c vật: Loại STT Mẫu vật Màu sắc dịch lọc HS thực dung môi N ớc Lá cải cúc Cồn N ớc Lá già Cồn Quả N ớc ớt chuông Cồn N ớc Củ cà rốt Cồn T í (HS ghi rõ h tên kí tên) N ởng (HS ghi rõ h tên kí tên) Phiếu hƣớng dẫn thực hành Tiết 14: Bài 13 – Thực hành: PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ CARÔTENÔIT I CHUẨN BỊ THÍ NGHIỆM (nhóm HS) 38 Mẫu vật Dụng cụ Hóa chất II CÁCH TIẾN HÀNH Thí nghiệm phát diệp lục -L ỏ ú , ỏ ố , ân gam × → ố -Đ ố ẹ ẫ x ố , ô ố ố ố ù ẫ ũ í ã ã K Dùng ũ ặ ỗ – 15 phút , ù ã ỗ ố ẫ -K ã -Đ , dùng kéo ắ ễ vào ố ã - Quan sát, nhận xét so sánh màu sắc c a ống mẫu Thí nghiệm phát carơtenơit ớc ti ng t thí nghi m phát hi n di p l c Một số m khác: + Mẫu già: Lá lo i bỏ cuống gân chính, ch l y ph n th t lá, cân gam x ph n + Mẫu qu ớt chuông: Không g t vỏ, l y ph n th t qu , cân gam × + Mẫu c cà rốt: G t vỏ bỏ ph n lõi giữa, l y ph n th t c , cân gam × * Lưu ý: Một số u c n ý trình làm th c hành: + L ợng mẫu cốc ph + Sử d ú ố L ới t ng lo i hóa ch gam / cốc, qu c gam / cốc ú ợng + Dùng dao, kéo cắt nhỏ mẫu + Ti n hành l c dung d u + C n thận d ng c thuỷ tinh dễ vỡ + Rác, cặn mẫu bỏ vào chậ ng rác Giữ gìn v sinh sau q trình làm thí nghi m 39 C MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN QUAN TÂM THÊM ộng c n th c hi n lớ Trong ho ặt cho ti t d y (hay mỗ , m b o m c ), trình tổ ch c ộng h c cho h c sinh c n phát huy vi c tổ ch c cho h c sinh tham gia t ho , ẫn trình chi ã cố, mở rộng vận d ng ki n th Trong d y h c Sinh h c, ĩ ũ ng c ợng d y h c vớ m b o ch ặ c a môn khoa h c th c nghi m, nh t thi t ph i tr , ặc bi t nghiên c u sử d ng thí nghi d ng thí nghi m theo m TN minh h a, TN ki m ch T TN ộ n tính tích c c: , TN ặt gi i quy t v , TN nghiên c u e í ar D tính tích c c c ợc sử d ng mặt h n ch ậy c n hi u rõ b n ch , é d ng TN mà có s l a ch mỗ c , e ặ e a ớng tích i hi u qu cho ti t d y (hay ti t th c hành) Chú ý rèn luy n kỹ THTN cho h c sinh k t hợp với hình thành phát tri n ph m ch t c n ặ thi t mà nhữ e a môn h i ớc vào ti t h c, với vi c t o V a chu n b tâm th cho h ni m say mê, h ng thú h c tập môn cho h c sinh, Giáo viên c n gi quy t (có s ch n l c) vài tập (hoặc câu hỏi, hay v , i ) ã ớng dẫn h c sinh v nhà nghiêu c u tìm tòi mở rộng, vận d ng ki n th c liên mơn gi i thích hi ( ò ợng, gi i quy t v th c tiễn ỏi t t c h c sinh ph i th c hi n) tránh gây áp l c cho h c sinh mà ợc l i c n có s ộng viên, khuy n khích cá nhân th c hi n nhi m v ộng nghiên c u tr i có k t qu (k c m tốt) nhân rộng ho nghi m nhà c a h c sinh Đ ợ ậy, cuối ti t h c GV c n có nội dung v ho ộng nghiên c u tìm tòi mở rộng, gợ ý t nghiên c u ( ố ớng dẫn h c sinh t h c, ợng có th tham gia th c hi ợc)./ 40 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT (THI TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC) Tháng 021 năm 2017 ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HƢỚNG DẪN DẠY HỌC THEO HƢỚNG TÍCH CỰC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH - Đ th c hi n s t ch c ho i m i giáo d c, ho ô ng cho h i h c; Vai trò ch ng d y h c ph i tr phát tri o c a th y vai trò tích c c ch n vi c c ph m ch t ng h c tập, sáng t o c a h c ợc th hi n rõ nét luận d y h e ng tích c c, phát tri ỹ thuật d y h c rèn luy n ng l p c n nắm vững ki n th kỹ n thi t cho ho ng d y h c h c sinh, Giáo e i m i, vận d ng t t vào b môn chuyên môn c a D â ững n d ng vào b môn Vật c p THPT ập, liên quan c ợc tr ng vận A MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KỸ THUẬT TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I Kỹ thuật tổ chức hoạt động học Mỗi h c bao gồm ho d y h c tích c ng theo ti n trì ợc sử d ng Mỗi ho pháp tích c mc ng có th sử d ng m t nhi ợc th c hi th c hi e c sau: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: ợc chuy n giao rõ ràng phù hợp v i kh - Nhi m v h c tập ph a h c sinh th hi n: + Yêu c u v s n ph m mà h c sinh ph i hoàn thành + Hình th ng, hập dẫn , kích thích h ng thú h c tập + Đ m bào cho t t c h c sinh sẵn sàng ti p nhận th c hi n Thực nhiệm vụ học tập: - Khuy n khích s làm vi c tích c c c a h c sinh: + Khuy n khích hợp tác + Phát hi ú + Khơng có h c sinh b ỏ ỡ k p th i Báo cáo kết thảo luận: - Hình th c báo cáo ph i phù hợp v i n i dung h c tậpvà kỹ thuật d y h c tích c d ng + Khuy n khích h i, th o luận v n i dung h c tập + Sử tình hu m m t cách hợp Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập - Vi ận xét k t qu trình làm vi c c a h c sinh c n: + Thông qua trình làm vi c th o luận + Chính xác ki n th c mà h ã ợc thơng qua ho II Phân tích rút kinh nghiệm học ng ã Mỗi h c có th th c hi n nhi u ti t h c khác nhau, nên m i nhi m v h c tập có th th c hi n hay ngồi l p h c Vì m t ti t h c có th ch sử d ng m t s ho ng tích c c phù hợp v i n i dung h c tập B NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN GIÁO VIÊN CẤP THPT MƠN VẬT LÍ I LUẬN DẠY HỌC VẬT Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG Đặc điểm mơn vật lí trƣờng phổ thơng Các nhiệm vụ dạy học vật lí trƣờng phổ thông ô - Trang b cho h c sinh ki n th c vật lí ph - Phát tri n, hi i, có h th ng c sáng t o c a h c sinh - Hình thành th gi i quan vật bi n ch ng - Góp ph n giáo d c kỹ thuật t ng hợp giáo d c th m mỹ Các phƣơng pháp dạy học vật lí trƣờng phổ thông ù - i( y h c gợi mở - v í thuy t o luận l p) c quan ( - y h c tr diễn) c hành ( ô ậ y h c luy n tập th c hành, ô c lậ Các phƣơng tiện dạy học dạy học vật lí - n d y h c vật lí truy n th ng - n d y h c vật lí hi - Ch i n d y h c d y h c vật lí Thí nghiệm vật lí - Đặ - Ch m c a thí nghi m vật lí a thí nghi m d y h c vật lí - Các lo i thí nghi ợc sử d ng d y h c vật lí ô í m) - Những yêu c u v mặ ĩ ậ yh i v i vi c sử d ng thí nghi m d y h c vật lí Bài tập dạy học vật lí - Tác d ng c a tập d y h c vật lí - Phân lo i tập vật lí -P i tập vật lí - Xây d ng lập luận gi i tập Con đƣờng hình thành kiến thức vật lí bản: - Khái ni m vật lí - Đ nh luật vật lí - Thuy t vật lí - Ứng d ng c a vậ í -P ĩ ật ận th c vật lí Phát triển tƣ học sinh ặ - mc í - Các lo - Các bi phát tri ận, a h c sinh Phát triển lực sáng tạo học sinh - c gì? - c sáng t o gì? - Các bi n pháp hình thành phát tri c sáng t o c a h c sinh 10 Bài lên lớp - Khái ni m lên l p - Các lo i lên l p - Các ki u t ch c ho ng h c c a h c sinh lên l p - C u trúc lên l p II ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LÍ Vì c n ph im y h c vật lí? ật lí Làm th d y h c vật lí e ng phát huy tính tích c c, ch ng, sáng t o c a i h c? S ặ a d y h c c truy n mơ hình d y h c m i y h c tích c quy t v ( ặt gi i pháp ho ng ặn b t ) não, Đ u ki n áp d ng y h c tích c c Khai thác y u t tích c y h c truy n th ng (Tham khảo công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 8/10/2014 Bộ GDĐT hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá công văn 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 Bộ GDĐT việc hướng dẫn phương pháp bàn tay nặn bột) III ÁP DỤNG THỰC TIỄN Sử d ng ki n th c v luận d y h c vậ í pháp d y h c e ng phát huy tính tích c c, ch - Xây d ng cách d y h c khái ni - So n ho im ng, sáng t o c ih : nh luật, thuy t, tập, ng d ng, thí nghi m, ; ng lên l p ng v i n i dung ợc yêu c u; - Xử tình hu ng l p ... th tham gia th c ợc)./ 24 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP MÔN SINH HỌC (THI TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC) Tháng 02 năm 2017 ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HƢỚNG DẪN DẠY HỌC THEO... c tập b môn cho h c sinh, Giáo viên c n gi i quy t (có s ch n l c) m t vài tập (hoặc câu hỏi, hay v ) ã ng dẫn h c sinh v nhà nghiêu c u tìm tòi mở r ng, vận d ng ki n th c liên môn ( gi i thích... c sinh khuy n v i giáo viên, h c v i giáo viên, h c v i h c sinh, h c khích h c sinh v i tài li u h c sinh v i tài li u h c sinh v i giáo viên, sinh hợp tậ ú ã ợc giáo tậ ỡ viên ý t ch c song
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề cương ôn thi tuyển viên chức giáo dục năm 2017 ( GV môn hóa lý sinh), Bộ đề cương ôn thi tuyển viên chức giáo dục năm 2017 ( GV môn hóa lý sinh)