Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Phòng Giao dịch thuộc kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình_2

121 73 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2018, 08:16

Đại học Kinh tế Huế Header Page of 54 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG ại Đ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHỊNG GIAO DỊCH THUỘC KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH in ̣c k ho h CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ ́H tê MÃ SỐ: 34 04 10 ́ uê LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HÀ THỊ HẰNG HUẾ, 2018 Footer Page of 54 Đại học Kinh tế Huế Header Page of 54 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Người thực luận văn ại Đ ho Nguyễn Thị Mai Phương h in ̣c k ́H tê ́ uê Footer Page of 54 i Đại học Kinh tế Huế Header Page of 54 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình cao học có luận văn này, ngồi nổ lực cố gắng thân, xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy giáo Trường Đại học Kinh tế Huế thầy giáo khác giảng dạy, nhiệt tình giúp đỡ cho Tôi xin chân thành cảm ơn, Phòng Đào tạo Sau đại học – Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ nhiều mặt suốt thời gian học tập nghiên cứu khoa học trường Đ Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo, TS Hà Thị Hằng ại người trực tiếp hướng dẫn bảo, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn ho Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo cán Phòng Giao dịch thuộc ̣c k Kho bạc Nhà nước Quảng Bình, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn in Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến tất người thân, bạn bè ln h động viên tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn ́H tê Tôi xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ ́ uê Nguyễn Thị Mai Phương ii Footer Page of 54 Đại học Kinh tế Huế Header Page of 54 TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG ại Đ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 Người hướng dẫn khoa học: TS HÀ THỊ HẰNG Tên đề tài: HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHÒNG GIAO DỊCH THUỘC KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết đề tài Đầu tư xây dựng nhân tố quan trọng nghiệp đổi mới, cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, định tăng trưởng kinh tế xã hội; góp phần cải thiện sở hạ tầng, chuyển dịch cấu kinh tế giải nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước Hàng năm, nguồn NSNN dành cho toán đầu tư XDCB chiếm tỷ trọng lớn tổng chi NSNN Tuy nhiên việc quản lý cấp phát, toán vốn nhiều vướng mắc dẫn đến tình trạng tiêu cực, gây lãng phí, thất vốn NSNN Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước Quảng Bình thời gian qua đạt kết to lớn kiểm soát chi VĐT XDCB từ NSNN triển khai nhiều dự án đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN có đóng góp quan trọng nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Thành phố trung tâm tỉnh nhà; bên cạnh thành tựu đạt việc kiểm soát chi đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN Phòng Giao dịch số tồn hạn chế hệ thống văn pháp quy chưa đồng bộ, việc triển khai sở lúng túng, lực lượng cán có chun mơn quản lý đầu tư thiếu yếu, chất lượng cơng trình thấp, đầu tư dàn trải, hiệu chưa cao từ hạn chế đó, gây tác động làm ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn trên, với nghiên cứu tìm hiểu thực tế cơng tác kiểm sốt chi VĐT XDCB từ NSNN Phòng Giao dịch thuộc KBNN Quảng Bình tác giả chọn đề tài "Hồn thiện cơng tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước Phòng Giao dịch thuộc KBNN Quảng Bình" làm đề tài luận văn cao học Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Sử dụng phương pháp điều tra, thu thập số liệu; phương pháp tổng hợp xử lý số liệu dựa vào phần mềm Excel; phương pháp phân tích, hệ thống hóa để làm rõ sở lý luận thực trạng cơng tác kiểm sốt chi … Các kết nghiên cứu kết luận Luận văn hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiễn cơng tác Kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng Phòng Giao dịch Từ đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi, nâng cao hiệu đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước Phòng Giao dịch thuộc KBNN Quảng Bình h in ̣c k ho ́H tê ́ uê iii Footer Page of 54 Đại học Kinh tế Huế Header Page of 54 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Vốn đầu tư XDCB Xây dựng NSNN Ngân sách Nhà nước KBNN : Kho bạc Nhà nước KSC: Kiểm soát chi TABMIS: Hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc UBND: Uỷ ban nhân dân NSĐP: Ngân sách địa phương Giải phóng mặt ho GPMB Ngân sách Trung ương ại NSTW: Đ VĐT Tài khoản tiền gửi BQLDA Ban quản lý dự án h in ̣c k TKTG: ́H tê ́ uê iv Footer Page of 54 Đại học Kinh tế Huế Header Page of 54 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ix PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Đ 2.Mục tiêu nghiên cứu: .2 ại Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 ho 5.Kết cấu đề tài .4 PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5 ̣c k Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI in VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.Cơ sở lý luận cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân h sách Nhà nước .5 tê 1.1.1.Các khái niệm ́H 1.1.2.Nội dung cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước 15 ́ uê 1.1.3.Tiêu chí đánh giá hoạt động kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước 28 1.1.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước .29 1.1.5.Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước 32 1.2 Cơ sở thực tiễn công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước 34 1.2.1 Kinh nghiệm kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước số địa phương 34 v Footer Page of 54 Đại học Kinh tế Huế Header Page of 54 1.2.2 Bài học rút công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước Phòng giao dịch 36 Chương 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHỊNG GIAO DỊCH THUỘC KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH 39 2.1 Khái quát Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước Quảng Bình 39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước Quảng Bình 39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy Phòng Giao dịch 40 2.1.3 Đội ngũ cán 41 2.1.4.Chức Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước Quảng Bình 42 Đ 2.2 Tình hình đầu tư xây dựng địa bàn Thành phố Đồng Hới 43 ại 2.3 Tình hình kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước ho Phòng Giao dịch giai đoạn 2013 – 2016 45 2.3.1 Kiểm soát toán tạm ứng, thu hồi tạm ứng toán khối lượng ̣c k hoàn thành vốn đầu tư xây dựng 45 2.3.2 Tình hình từ chối tốn thơng qua cơng tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây in dựng từ ngân sách Nhà nước 55 h 2.3.3 Tình hình kiểm sốt cam kết chi NSNN Phòng Giao dịch giai đoạn 2013 – tê 2016 57 ́H 2.3.4 Tình hình kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng 58 2.4 Kết điều tra khảo sát 60 ́ uê 2.4.1 Khái quát đối tượng điều tra khảo sát 60 2.4.2 Kết điều tra, vấn: 62 2.5 Đánh giá cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước Phòng Giao dịch 72 2.5.1 Những kết đạt 72 2.5.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 74 vi Footer Page of 54 Đại học Kinh tế Huế Header Page of 54 Chương 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHÒNG GIAO DỊCH THUỘC KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH .83 3.1 Định hướng hồn thiện cơng tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước KBNN Quảng Bình .83 3.2.Giải pháp hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước Quảng Bình 85 3.2.1.Hoàn thiện chế quản lý đầu tư xây dựng đồng từ ngành, cấp 85 3.2.2.Hồn thiện chế sách, đồng quy trình nghiệp vụ kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 85 Đ 3.2.3 Tăng cường kiểm tra chủ đầu tư q trình kiểm sốt chi vốn đầu tư ại xây dựng 88 ho 3.2.4 Nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cán làm công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước 89 ̣c k 3.2.5 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa nghiệp vụ kho bạc 90 3.2.6 Một số giải pháp hỗ trợ khác 91 in PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 h 1.Kết luận 93 tê Kiến nghị .95 ́H TÀI LIỆU THAM KHẢO .98 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG ́ uê BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN + BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii Footer Page of 54 Đại học Kinh tế Huế Header Page of 54 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình biên chế Phòng Giao dịch từ năm 2008 đến năm 2016 41 Bảng 2.2 Tình hình bố trí kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN qua Phòng Giao dịch giai đoạn 2013 – 2016 .46 Bảng 2.3 Tình hình chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN qua Phòng Giao dịch giai đoạn 2013 - 2016 47 Bảng 2.4: Tổng hợp tỷ lệ giải ngân VĐT XDCB theo quý Phòng Giao dịch qua năm 2013 - 2016 .49 Bảng 2.5: Tỷ lệ tạm ứng vốn đầu tư xây dựng giai đoạn 2014 - 2016 .52 Đ Bảng 2.6: Tình hình thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách ại nhà nước qua Phòng Giao dịch 54 ho Bảng 2.7: Tổng hợp tình hình từ chối tốn chi đầu tư XDCB ̣c k Phòng Giao dịch giai đoạn 2013-2016 56 Thông tin đối tượng điều tra vấn 60 Bảng 2.9: Ý kiến đánh giá khách hàng cán kho bạc chế in Bảng 2.8: h sách, văn pháp luật ban hành 63 tê Bảng 2.10 Ý kiến đánh giá khách hàng cán kho bạc quy trình nghiệp ́H vụ kiểm soát chi đầu tư xây dựng 65 Bảng 2.11: Ý kiến đánh giá khách hàng cán kho bạc sở vật chất ́ uê Phòng Giao dịch 67 Bảng 2.12: Đánh giá trách nhiệm lực cán kho bạc Phòng Giao dịch 68 Bảng 2.13: Đánh giá trách nhiệm lực chuyên môn khách hàng .71 viii Footer Page of 54 Đại học Kinh tế Huế Header Page 10 of 54 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1 Quy trình kiểm sốt chi VĐT XDCB từ NSNN qua KBNN 25 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy KBNN Quảng Bình 40 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức máy Phòng Giao dịch thuộc KBNN Quảng Bình .40 Biểu đồ 2.1 Kết giải ngân VĐT XDCB từ NSNN Phòng Giao dịch thuộc KBNN Quảng Bình giai đoạn 2013 – 2016 48 Biểu đồ 2.2 Tình hình tốn dự án đầu tư XDCB hoàn thành giai đoạn 2013-2016 59 ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê ix Footer Page 10 of 54 Đại học Kinh tế Huế Header Page 107 of 54 người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư, Ban QLDA trình thực kế hoạch đầu tư XDCB hàng năm cơng tác đánh giá bình xét thi đua khen thưởng cuối năm đơn vị, địa phương kiên khơng giao thêm cơng trình, dự án cho chủ đầu tư yếu Xử phạt nghiêm minh nhà thầu có vi phạm làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư 2.2.2 Kiến nghị với chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) Thứ nhất, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu trình quản lý, thực dự án đầu tư phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật đầu tư xây dựng, tuân thủ trình tự đầu tư xây dựng, quy trình, quy phạm kỹ thuật xây dựng cơng trình Khi dự án, cơng trình hồn thành phải khẩn Đ trương lập báo cáo tốn VĐT trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ại Thứ hai, tăng cường vai trò, trách nhiệm chủ đầu tư công tác quản ho lý điều hành dự án theo chức năng, nhiệm vụ giao Chủ đầu tư hạn chế tối đa ̣c k định thầu; tổ chức đấu thầu rộng rãi tất cơng trình xây dựng bản, khuyến khích doanh nghiệp địa bàn tham gia xây dựng cơng trình in 2.2.3 Kiến nghị quan Tài - Kế hoạch đầu tư h Chủ động bố trí kịp thời nguồn vốn để chi trả cho cơng trình mà tê UBND thành phố phê duyệt kế hoạch vốn Xây dựng kế hoạch chi tiết hạng ́H mục cơng trình kế hoạch vốn cho cơng trình trình UBND thành phố phê duyệt giao tiêu cụ thể việc cần thực sớm cuối năm trước ́ Chủ động đề xuất xây dựng cơng trình trọng điểm, đảm bảo an sinh xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương để đưa vào kế hoạch xây dựng Thường xuyên thực thẩm tra trình UBND thành phố phê duyệt tốn dự án cơng trình kịp thời, bố trí nguồn vốn chi trả năm, tránh kéo dài nhiều năm./ 97 Footer Page 107 of 54 Đại học Kinh tế Huế Header Page 108 of 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài chính, 2003, Thơng tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Bộ Tài quy định quản lý ngân sách xã hoạt động tài khác xã, phường, thị trấn Bộ Tài chính, 2008, Thơng tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 Bộ Tài Chính việc Hướng dẫn quản lý kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN Bộ Tài 2010, Thơng tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 Đ Bộ Tài quy định việc tốn vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ại NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm Bộ Tài chính, 2011, Thơng tư 86/2011/TT-BTC ngày 05/8/2011 Bộ ho Tài Quy định quản lý, tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất ̣c k đầu tư thuộc nguồn Ngân sách Nhà nước Bộ Tài chính, 2012, Thơng tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 Quy in định chế độ kiểm soát, toán khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc h Nhà nước tê Bộ Tài chính, 2014, Thơng tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 Bộ ́H Tài việc hướng dẫn đăng ký sử dụng tài khoản Kho bạc Nhà nước ́ uê (KBNN) điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS) Bộ Tài chính, 2015, Quyết định số 1399/QĐ-BTC ban hành ngày 15/07/2015, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Tài chính, 2016, Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng năm 2016 Bộ Tài quy định quản lý, tốn vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước Thông tư 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 sửa đổi bổ sung số điều Thông tư 08/2016/TT-BTC quy định quản lý, toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 98 Footer Page 108 of 54 Đại học Kinh tế Huế Header Page 109 of 54 Bộ Tài chính, 2016, Thơng tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 quy định toán dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 10 Chính phủ, 2003, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật Ngân sách Nhà nước 11 Chính phủ, 2014 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày /10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chon nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 12 Chính phủ, 2015 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ hợp đồng hoạt động xây dựng 13 Chi cục Thống kê Thành phố Đồng Hới, 2016, Niên giám thống kê năm 2016 Đ 14 Đoàn Kim Khuyên, 2012, Hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn ại đầu tư XDCB KBNN Đà Nẵng Luận văn thạc sĩ Đại Học Đà Nẵng ho 15 Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước, 2012, Quyết định 282/QĐ-KBNN ̣c k ngày 20/4/2012 việc Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư nước qua hệ thống KBNN in 16 Tổng Giám đốc Kho bạc nhà nước, 2015, Quyết định số 695/QĐ- KBNN h ngày 16 tháng năm 2015 Tổng Giám đốc KBNN quy định chức năng, nhiệm tê vụ, quyền hạn cấu tổ chức KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố trực ́H thuộc tỉnh 17 Lê Văn Hưng, Lê Hùng Sơn, Giáo trình Ngân sách nhà nước, Trường ́ uê đại học Kinh doanh Công nghệ hà Nội, 18 Lê Hồ Thanh Tâm, 2013 Tạm ứng thu hồi tạm ứng VĐT - Những vấn đề rút từ thực tiễn Tạp chí quản lý Ngân quỹ Quốc gia, số 132, trang 22-23 19 Lâm Hồng Cường, 2014 Nâng cao hiệu KSC giải pháp vốn đầu tư XDCB Tạp chí quản lý Ngân quỹ Quốc gia, số 150 trang 16-18 20 Lê Thị Mai Liên (2014), Tình hình đầu tư xây dựng từ vốn NSNN vốn trái phiếu Chính phủ, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 148, tr – 21 Nguyễn Bạch Nguyệt, Giáo trình Kinh tế đầu tư, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội 99 Footer Page 109 of 54 Đại học Kinh tế Huế Header Page 110 of 54 22 Nguyễn Thị Hồng Thúy, 2014 Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2014 Tạp chí quản lý Ngân quỹ Quốc gia, số 146, trang 29-31 23 Phan Nhựt Duy- Đồn Ngọc Hiệp (2015), Giáo trình quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nhà xuất xây dựng 24 Phạm Bình, 2013 Triển khai thực cam kết chi qua KBNN điều kiện vận hành TABMIS Tạp chí quản lý Ngân quỹ Quốc gia, số 138, trang 17-19 25 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013 Luật Đấu thầu, 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 26 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2014 Luật Đầu tư Đ công, 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 ại 27 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2014 Luật Đầu tư ho sửa đổi, 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ̣c k 28 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2014 Luật Xây dựng, số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Hà Nội 28 in 29 Trương Thị Tuấn Linh, 2014 Một số giải pháp tăng cường quản lý tạm ứng h thu hồi tạm ứng cơng tác kiểm sốt toán dự án đầu tư sử dụng vốn tê NSNN qua KBNN Tạp chí quản lý Ngân quỹ Quốc gia, số 144, trang 18-19 qua Kho bạc Nhà nước Quảng Trị” ́H 30 Võ Phi Dũng (2012) “Hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng ́ uê 100 Footer Page 110 of 54 Đại học Kinh tế Huế Header Page 111 of 54 ại Đ PHỤ LỤC h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 101 Footer Page 111 of 54 Đại học Kinh tế Huế Header Page 112 of 54 PHIẾU ĐIỀU TRA (DÀNH KHÁCH HÀNG) Xin chào quý anh/chị! Hiện học viên lớp K17QLKT, trường Đại học Kinh Tế Huế tơi q trình thực đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước Quảng Bình” Để có thơng tin đánh giá, mong anh/chị dành thời gian trả lời thơng tin phiếu vấn Các thông tin phục vụ cho mục đích nghiên cứu nên kính mong hợp tác quý anh/chị Đ Tôi xin chân thành cám ơn! ại PHẦN I NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Nữ ̣c k Nam ho Xin anh/chị cho biết giới tính: Xin a/c cho biết a/c thuộc nhóm tuổi nào: Từ 30-50 tuổi h Trình độ chun mơn Cao đẳng Lãnh đạo đơn vị Trên đại học ́H Vị trí cơng tác Đại học tê Trung cấp 51 tuổi trở lên in Dưới 30 tuổi Kế toán trưởng Kế tốn ́ Số năm kinh nghiệm cơng tác quan, đơn vị: Dưới năm Từ – 10 năm Trên 10 năm PHẦN II ĐÁNH GIÁ VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI PHỊNG GIAO DỊCH THUỘC KBNN QUẢNG BÌNH Anh/chị đánh dấu X vào ô bên cạnh theo ý kiến cá nhân anh/chị cảm thấy thích hợp Giải thích: Hồn tồn khơng đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý 102 Footer Page 112 of 54 Bình thường Đại học Kinh tế Huế Header Page 113 of 54 Đánh giá chế sách, văn pháp luật ban hành Hệ thống văn chế sách phù hợp với tình 5 5 hình thực tiễn, rõ ràng cơng khai minh bạch Hệ thống văn pháp luật quy định đồng bộ, thống nhất, thay đổi Nội dung văn pháp luật đảm bảo tính khoa học, chi tiết, dễ hiểu Quy định chế độ thông tin báo cáo, mẫu biểu chứng từ đơn giản, dễ thực hiện, thay đổi Đ Đánh giá quy trình nghiệp vụ kiểm sốt chi đầu tư xây dựng Thủ tục mở tài khoản dễ dàng, nhanh chóng Quy trình kiểm sốt chi đầu tư xây dựng hợp lý Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, quy định Hồ sơ, quy trình nghiệp vụ kiểm sốt chi cơng khai 5 ại in ̣c k ho minh bạch Thành phần loại tài liệu, hồ sơ chứng từ đề nghị h toán hợp lý, dễ thực đầu tư xây dựng Phòng Giao dịch Thái độ cán khách hàng niềm nở, thân ́ uê 10 ́H tê Đánh giá trách nhiệm lực cán phụ trách công tác kiểm soát chi 5 thiện, phong cách làm việc chuyên nghiệp, khơng gây khó khăn phiền hà nhũng nhiễu cho khách hàng 11 Trình độ chun mơn cán đáp ứng yêu cầu công việc 12 Cán kiểm sốt chặt chẽ, xác khách quan hồ sơ tốn, quy trình, đảm bảo thời gian toán cho khách hàng kịp thời, quy định 103 Footer Page 113 of 54 Đại học Kinh tế Huế Header Page 114 of 54 13 Cán thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn khách hàng 5 thực thủ tục toán quy định 14 Cán giải thích rõ ràng , xử lý nhanh chóng vướng mắc, sai sót cho khách hàng q trình tốn Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị 15 Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị đại, đáp ứng yêu cầu công việc 16 Phần mềm quản lý Tabmis Kho bạc đảm bảo 17 Hệ thống thơng tin KBNN an tồn, bảo mật Đ ại Ý kiến Anh/chị ho ̣c k in h XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ ANH/CHỊ! ́H tê ́ uê 104 Footer Page 114 of 54 Đại học Kinh tế Huế Header Page 115 of 54 PHIẾU ĐIỀU TRA ( DÀNH CÁN BỘ PHÒNG GIAO DỊCH) Xin chào quý anh/chị! Hiện học viên lớp K17QLKT, trường Đại học Kinh Tế Huế trình thực đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế “Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước Phòng Giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước Quảng Bình” Để có thơng tin đánh giá, mong anh/chị dành thời gian trả lời thông tin phiếu vấn Các thông tin phục vụ cho mục đích nghiên cứu nên kính mong hợp tác quý anh/chị Đ Tôi xin chân thành cám ơn! ại PHẦN I NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Nữ ̣c k Nam ho Xin anh/chị cho biết giới tính: Xin a/c cho biết a/c thuộc nhóm tuổi nào: Từ 30-50 tuổi h Trình độ chuyên môn Cao đẳng Lãnh đạo đơn vị Trên đại học Tổ trưởng ́H Vị trí cơng tác Đại học tê Trung cấp 51 tuổi trở lên in Dưới 30 tuổi Kế toán ́ uê Số năm kinh nghiệm công tác quan, đơn vị: Dưới năm Từ – 10 năm Trên 10 năm PHẦN II ĐÁNH GIÁ VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI PHỊNG GIAO DỊCH THUỘC KBNN QUẢNG BÌNH Anh/chị đánh dấu X vào ô bên cạnh theo ý kiến cá nhân anh/chị cảm thấy thích hợp Giải thích: Hồn tồn khơng đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý 105 Footer Page 115 of 54 Bình thường Đại học Kinh tế Huế Header Page 116 of 54 Đánh giá chế sách, văn pháp luật ban hành Hệ thống văn chế sách phù hợp với tình 5 5 hình thực tiễn, rõ ràng cơng khai minh bạch Hệ thống văn pháp luật quy định đồng bộ, thống nhất, thay đổi Nội dung văn pháp luật đảm bảo tính khoa học, chi tiết, dễ hiểu Quy định chế độ thông tin báo cáo, mẫu biểu chứng từ đơn giản, dễ thực hiện, thay đổi Đ Đánh giá quy trình nghiệp vụ kiểm sốt chi đầu tư xây dựng Thủ tục mở tài khoản dễ dàng, nhanh chóng Quy trình kiểm sốt chi đầu tư xây dựng hợp lý Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, quy định Hồ sơ, quy trình nghiệp vụ kiểm sốt chi cơng khai 5 5 5 ại in ̣c k ho minh bạch Thành phần loại tài liệu, hồ sơ chứng từ đề nghị h toán hợp lý, dễ thực Khách hàng chấp hành quy định Nhà nước ́H 10 tê Đánh giá trách nhiệm lực chuyên môn khách hàng 11 ́ uê công tác kiểm soat chi ĐTXDCB Trình độ lực chun mơn khách hàng đáp ứng yêu cầu công việc 12 Khách hàng phân định mức vốn tạm ứng, toán hợp lý, quy định 13 Khách hàng thực tốt chế độ báo cáo, thủ tục hồ sơ tốn quy định, quy trình 106 Footer Page 116 of 54 Đại học Kinh tế Huế Header Page 117 of 54 Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị 14 Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị đại, đáp ứng yêu cầu công việc 15 Phần mềm quản lý Tabmis Kho bạc đảm bảo 16 Hệ thống thơng tin KBNN an tồn, bảo mật Ý kiến Anh/chị Đ ại ho XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ ANH/CHỊ! h in ̣c k ́H tê ́ uê 107 Footer Page 117 of 54 Đại học Kinh tế Huế Header Page 118 of 54 PHỤ LỤC XỬ LÝ SỐ LIỆU Đánh giá chế sách, văn pháp luật ban hành Giá trị trung bình 0 20 30 10 3,83 0 4,08 Khách hàng 14 41 2,85 Cán Kho bạc 3,25 Khách hàng 10 41 11 3,12 ̣c k 3,25 13 37 10 2,95 3,17 Chỉ tiêu Đối tượng Hệ thống văn chế sách phù hợp Khách hàng với tình hình thực tiễn, Cán rõ ràng cơng khai minh Kho bạc bạch ại Đ Hệ thống văn pháp luật quy định đồng bộ, thống nhất, thay đổi ho Nội dung văn pháp luật đảm bảo tính khoa học, chi tiết, dễ hiểu Cán Kho bạc in h Quy định chế độ thông Khách hàng tin báo cáo, mẫu biểu chứng từ đơn giản, dễ Cán thực hiện, thay đổi Kho bạc tê ́H ́ uê 108 Footer Page 118 of 54 Đại học Kinh tế Huế Header Page 119 of 54 Đánh giá quy trình nghiệp vụ kiểm sốt chi đầu tư xây dựng Đối tượng Giá trị trung bình Khách hàng 0 20 27 13 3,88 Cán Kho bạc 0 10 3,83 Khách hàng 11 23 26 3,25 Cán Kho bạc 3,25 Khách hàng 23 30 3,38 Cán Kho bạc 0 3,67 Hồ sơ, quy trình nghiệp Khách hàng vụ kiểm sốt chi Cán Kho bạc công khai minh bạch Thành phần loại tài Khách hàng liệu, hồ sơ chứng từ đề nghị toán hợp lý, Cán Kho bạc dễ thực 0 40 11 4,03 0 6 4,50 44 3,62 0 10 3,83 Chỉ tiêu Thủ tục mở tài khoản dễ dàng, nhanh chóng Quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng hợp lý Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, quy định ại Đ Hệ thống thông tin KBNN an toàn, bảo mật Khách hàng Giá trị trung bình 17 31 12 3,92 3,92 Cán Kho bạc Khách hàng 19 26 3,53 Cán Kho bạc 3,75 Khách hàng 0 15 36 3,90 Cán Kho bạc 0 3,83 109 Footer Page 119 of 54 ́ uê Phần mềm quản lý Tabmis Kho bạc đảm bảo Đối tượng ́H Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị đại, đáp ứng yêu cầu công việc tê Chỉ tiêu h in ̣c k ho Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị 10 Đại học Kinh tế Huế Header Page 120 of 54 Đánh giá trách nhiệm lực cán phụ trách cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng Phòng Giao dịch thuộc KBNN Quảng Bình Chỉ tiêu Đối tượng Giá trị trung bình Thái độ cán khách hàng niềm nở, thân thiện, phong cách làm việc chun nghiệp, khơng gây khó khăn phiền hà nhũng nhiễu cho khách hàng Khách hàng 12 11 30 3,53 Khách hàng 0 19 31 10 3,85 Khách hàng 18 27 3,50 18 32 3,77 15 26 10 3,62 ại Đ Trình độ chun mơn cán đáp ứng u cầu cơng việc Cán kiểm sốt chặt chẽ, xác khách quan hồ sơ tốn, quy trình, đảm bảo thời gian tốn cho khách hàng kịp thời, quy định Cán thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn khách hàng thực thủ tục tốn quy định Cán giải thích rõ ràng , xử lý nhanh chóng vướng mắc, sai sót cho khách hàng q trình tốn ̣c k ho h in Khách hàng tê ́H Khách hàng ́ uê 110 Footer Page 120 of 54 Đại học Kinh tế Huế Header Page 121 of 54 Đánh giá trách nhiệm lực chuyên môn khách hàng Giá trị trung bình 0 3,92 0 6 3,50 Khách hàng phân định mức vốn tạm ứng, Cán kho bạc toán hợp lý, quy định 3,17 Khách hàng thực tốt chế độ báo cáo, thủ tục hồ sơ toán quy định, quy trình 3,00 Chỉ tiêu Đối tượng Khách hàng chấp hành quy định Nhà nước công Cán kho bạc tác kiểm soat chi ĐTXDCB Trình độ lực chun mơn Cán kho bạc khách hàng đáp ứng yêu cầu công việc ại Đ ̣c k ho Cán kho bạc h in ́H tê ́ uê 111 Footer Page 121 of 54 ... rút công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước Phòng giao dịch 36 Chương 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI... HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHÒNG GIAO DỊCH THUỘC KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH .83 3.1 Định hướng hồn thiện cơng tác kiểm soát chi vốn. .. 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI in VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 .Cơ sở lý luận cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân h sách Nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Phòng Giao dịch thuộc kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình_2, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Phòng Giao dịch thuộc kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình_2

Từ khóa liên quan