Thực hiện chính sách pháp luật hôn nhân và gia đình tại huyện ba tơ, tỉnh quảng ngãi

79 84 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2018, 10:52

MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng hạnh phúc chiến lược quan trọng sách phát triển kinh tế - xã hội nước ta giai đoạn Trong bối cảnh xã hội có nhiều biến đổi, với q trình đại hóa hội nhập, nhiều vấn đề đặt việc thực quy định pháp luật nhân gia đình, địa phương vùng miền núi dân tộc thiểu số Thực Chính sách Pháp luật Hơn nhân gia đình yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo yêu cầu tuân thủ luật pháp nhân gia đình đời sống xã hội Với đặc thù quốc gia có nhiều thành phần tộc người, điều kiện kinh tế - xã hội nhiều địa phương gặp khó khăn việc thực sách, pháp luật nhân gia đình nhiều địa phương gặp nhiều trở ngại, huyện miền núi vùng dân tộc thiểu số Huyện Ba Tơ thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị 30a/2008/NĐ-CP ngày 27 /12/ 2008 Chính phủ chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo nước thuộc huyện nghèo huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi theo định 135/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt kế hoạch thực chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020 Trong năm gần đây, việc triển khai thực sách, pháp luật địa bàn huyện đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhân Nhiều luật quy định sách triển khai thực hiện, mang lại hiệu quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương Với quan tâm Nhà nước Bộ, Ngành, việc thực sách pháp luật nước nói chung có bước đổi mới, đạt nhiều kết đáng khích lệ việc mở rộng quy mô tuyên truyền, tăng hội tiếp cận pháp luật cho người dân Đối với huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, việc thực sách pháp luật có chuyển biến đáng kể qua đợt khảo sát, qua quân tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật xã địa bàn huyện Nhờ hoạt động tuyên truyền có chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng nhận thức nhân dân, việc tuân thủ luật pháp thể cụ thể là: Số vụ nhân dân vi phạm pháp luật, năm sau thấp năm trước, tình trạng nhân dân khiếu kiện vượt cấp khơng có, vụ trộm cắp tài sản, tài nạn giao thông năm giảm đáng kể, vụ việc vợ chồng ly ngày ít, khơng có vụ bạo lực gia đình năm gần Tuy nhiên, đặc thù thực tế địa phương với điều kiện kinh tế - xã hội nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, việc thực pháp luật bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu cấp lãnh đạo địa phương tình hình Chất lượng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật địa phương nhìn chung chưa cao, nội dung, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng phong phú Theo báo cáo quan Tư pháp huyện Ba Tơ qua năm gần chất lượng tun truyền có nhiều khâu yếu số lượng người nghe chất lượng nhân dân tiếp thu hạn chế, có lúc có nơi người tham gia nghe việc tuyên truyền luật pháp chưa đối tượng thành phần theo yêu cầu, chủ yếu thường đến nghe người già trẻ em Có nhiều nguyên nhân đến vấn đề này, song có nguyên nhân cơng tác thực sách phổ biến tun truyền pháp luật nhiều bất cập, đơn điệu từ Cán báo cáo viên, thiếu đồng quan tâm lãnh đạo cấp ủy Đảng, Mặt trận, hội Đoàn thể sở xã, thị trấn khơng có hỗ trợ mặt vật chất cho người ngồi nghe phổ biến tuyên truyền pháp luật, chưa linh hoạt thời gian rỗi thích hợp nhân dân dẫn đến chất lượng hiệu tuyên truyền tiếp thu pháp luật chưa cao Để khắc phục tồn tại, hạn chế nêu cần thiết phải có giải pháp thực sách pháp luật mang tính lâu dài phù hợp với hồn cảnh kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương theo hướng phát triển chung huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi Xuất phát từ sở yêu cầu thực tiễn địa phương nên em chọn đề tài luận văn: “Thực sách pháp luật nhân gia đình huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi”, với hy vọng góp phần giải bất cập, hạn chế, yếu thực sách pháp luật Luật Hơn nhân gia đình số sách pháp luật khác… để từ nâng cao chất lượng thực có hiệu chất lượng dân số tâm vóc người dân địa phương giai đoạn năm ngày nâng cao Tình hình nghiên cứu đề tài Thực sách pháp luật nhân gia đình luôn ngành, cấp, địa phương quan tâm trọng thời gian qua có nhiều viết sách báo, tạp chí, luận văn, đề tài nghiên cứu, cơng trình khoa học nghiên cứu vấn đề thực sách pháp luật nhân gia đình, chia cơng trình nghiên cứu thành ba nhóm sau: Nhóm luận văn, luận án: Ở nhóm liệt kê số cơng trình nghiên cứu tiêu biểu như: Trương Kim Oanh: "Hòa giải tố tụng dân sự", Luận văn thạc sỹ Luật học “Chế độ tài sản vợ chồng theo Luật HN&GĐ Việt Nam”, Luận án tiến sĩ Luật học, Nguyễn Văn Cừ, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2005 Với đề tài này, tác giả nghiên cứu quy định pháp luật HN&GĐ chế độ tài sản vợ chồng Trong có nội dung sau: Lý luận chung chế độ tài sản vợ chồng; khái quát chế độ tài sản vợ chồng pháp luật Việt Nam qua thời kỳ lịch sử; chế độ tài sản vợ chồng theo Luật HN&GĐ năm 2000; số kiến nghị nhằm hoàn thiện chế độ tài sản vợ chồng theo Luật HN&GĐ năm 2000 “Chế định cấp dưỡng Luật HN&GĐ – Vấn đề lý luận thực tiễn”, luận án tiến sỹ Luật học Ngô Thị Hường, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2006 Đề tài này, tác giả nghiên cứu tổng quát quy định pháp Luật HN&GĐ liên quan đến chế định cấp dưỡng Trong đó, tác giả đưa ý kiến nhằm hoàn thiện quy định Luật HN&GĐ cấp dưỡng “Xác định cha, mẹ, theo Luật HN&GĐ Việt Nam – Cơ sở lý luận thực tiễn”, Luận án tiến sĩ Luật học Nguyễn Thị Lan, Trường Đại học Luật Hà Nội Trong luận án tác giả phân tích sở lý luận thực tiễn xác định cha, mẹ, “Xác định tài sản vợ chồng – Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Luận văn thạc sĩ Luật học Nguyễn Hồng Hải, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2003 Nhóm giáo trình, sách: Trong nhóm phải kể đến số giáo trình như: Tập giảng Luật HN&GĐ, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Giáo trình Luật HN&GĐ, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2007; Giáo trình Luật HN&GĐ, Đại học Huế, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2003 Về sách, kể tới số sách chuyên sâu như: Một số vấn đề lý luận thực tiễn Luật HN&GĐ năm 2000, hai tác giả Nguyễn Văn Cừ Ngô Thị Hường, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002; Bùi Văn Thuấn (2002), “Phụ nữ pháp luật, quyền nghĩa vụ vợ chồng tài sản riêng chung”, Nhà xuất Phụ nữ; Quan hệ HN&GĐ có yếu tố nước Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế, hai tác giả Nông Quốc Bình Nguyễn Hồng Bắc, Nxb Tư pháp, 2006; Chế độ tài sản vợ chồng theo pháp Luật HN&GĐ Việt Nam, Tiến sĩ Nguyên Văn Cừ, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2008; Bình luận khoa học Luật HN&GĐ, tác giả Nguyễn Ngọc Diện, tập tập 2, Nxb Trẻ, 2002 Nhóm báo, tạp chí chuyên ngành Luật: Các nghiên cứu thuộc nhóm đề cập số tạp chí Tạp chí Luật học, Tạp chí Tòa án nhân dân (TAND), Tạp chí Kiểm sát, Tạp chí Dân chủ pháp luật, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp Trong kể đến viết Tiến sĩ Đặng Quang Phương (1999), "Thực trạng án số kiến nghị nhằm hoàn thiện án", Tạp chí TAND số 7, 8; Th.S Nguyễn Văn Cừ (2000), “Quyền sở hữu vợ chồng theo Luật HN&GĐ năm 2000”, Tạp chí Luật học số 4; Trần Thị Quốc Khánh (2004), “Từ hòa giải truyền thống dân tộc đến hòa giải sơ sở ngày nay”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11; Tiến sĩ Nguyễn Văn Cừ - Trường Đại học Luật Hà Nội: “Một số suy nghĩ nguyên tắc xác định cha, mẹ gia thú theo pháp luật Việt Nam”, đăng Tạp chí Luật học, số 5/1999; Bài viết Tiến sĩ Lê Thu Hà – Học viện tư pháp: “Bàn thẩm quyền xác định cha, mẹ, cho con”, đăng Tạp chí Nghề Luật, số 6/2006; Bài viết Tiến sĩ Nguyễn Phương Lan – Trường Đại học Luật Hà Nội: “Bản chất pháp lý việc nuôi nuôi theo pháp luật Việt Nam” Tạp chí Luật học, số 3/2004; Ngồi có nhiều viết đăng báo điện tử như: thongtinthuvienphapluat.wordpress.com;vnexpress.net; vietnamnet.vn… Nhóm xây dựng sách có liên quan đến nhân gia đìnhbao gồm nghiên cứu văn bản, hướng dẫn thực văn quy phạm pháp luật thực sách nhân gia đình Nhằm thực Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật nhân gia đình; Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch xây dựng Đề án “Hồn thiện thể chế lĩnh vực văn hóa, gia đình Bộ Văn hóa thể thao du lịch phê duyệt Quyết định số 553/QĐ-BVHTTDL ngày 24/02/2016’’ Mục đích Đề án nhằm đánh giá tổng thể hệ thống pháp luật văn hóa, gia đình, từ kiến nghị, đề xuất nội dung hồn thiện quy định pháp luật lĩnh vực văn hóa, gia đình, thiết chế văn hóa phù hợp với bối cảnh kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế, bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa thành thị nông thôn, vùng miền giai tầng xã hội, phát huy vai trò gia đình, cộng đồng, xã hội việc xây dựng mơi trường văn hóa, thúc đẩy phát triển văn học nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu thời đại Xây dựng Đề án bám sát đạo Nghị số 33-NQ/TW ngày 09/06/2014 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ‘‘về xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước’’[ 3, tr.1]; xác định trọng tâm, trọng điểm, nội dung Đề án đảm bảo định hướng Đảng, Nhà nước nhu cầu thực tế, đảm bảo tính khả thi Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch tổ chức nhiều hội thảo góp ý, xây dựng đề án, tổ chức Ban đạo thực đề án lãnh đạo Bộ VHTTDL làm Trưởng ban; thành viên đơn vị: Vụ Pháp chế, Cục Di sản văn hóa, Cục Điện ảnh, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hóa sở, Cục Bản quyền tác giả, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Khoa học, Công nghệ Môi trường, Vụ Thư viện, Vụ Gia đình Vụ Pháp chế Ngày 29/3/2018, Cục Văn hóa sở (Bộ VHTTDL) tổ chức Hội thảo Góp ý Dự thảo Nghị định quy định “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” Hội thảo có tham gia đại diện Sở VHTT, Sở VHTTDL, nhà khoa học, nhà nghiên cứu… - Các cơng trình nghiên cứu triển khai thực pháp luật liên quan hôn nhân gia đình Đã có nhiều điều tra quốc gia liên quan đến thực quy định hôn nhân gia đình Chẳng hạn, Tổng điều tra dân số Nhà ở, điều tra dân số kỳ, … Nhiều cơng trình nghiên cứu dựa kết điều tra để đánh giá tình hình thực văn pháp luật liên quan đến nhân gia đình Cuộc thiếu niên lần thứ nhấtvà lần thứ hai ‘‘do Tổng cục Dân số Kế hoạch hố gia đình phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc Ngân hàng phát triển châu Á tiến hành Điều tra cho thấy tỉ lệ nạo phá thai niên Việt Nam tăng theo nhóm tuổi : 7% nhóm 18-21 tuổi 10% nhóm 22-25 tuổi’’[ 17, tr.8] Ngồi ra, có nhiều cơng trình nghiên cứu sâu vào chủ đề như: “ Tuổi Vị thành niên với đề tình dục biện pháp tránh thai” Chu Xuân Việt , Nguyễn Văn Thắng – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 1998 nghiên cứu tỉnh, thành phố 2,159 vị thành niên ngồi trường cho biết có 11,4% vị thành niên đồng ý với ý kiến cho quan hệ tình dục trước nhân; 18,9% số người hỏi cho quan hệ tình dục trước cưới; 17,7% trả lời quan hệ tình dục hai đồng ý [17, tr.8] Nghiên cứu “ Đánh giá thái độ nhóm đối tượng với qui định sách Dân số - Kế hoạch hố gia đình” TS Nguyễn Đức Mạnh cộng thực vào năm 2005 rõ thực trạng nhận thức thái độ nhóm đối tượng số quy định sách Dân số - Kế hoạch hố gia đình Pháp luật nhân gia đình đời sống [17, tr.8] Tác giả Nguyễn Quỳnh Anh có viết “ Pháp lệnh dân số nâng cao trách nhiệm cơng dân , gia đình xã hội” (Tạp chí Cộng sản số 27/2003) Tác giả đề cập đến số quy định Pháp lệnh dân số, quyền lợi nghĩa vụ công dân Dân số - Kế hoạch hố gia đình Trách nhiệm Nhà nước, quan, tổ chức, cá nhân việc thực biện pháp nâng cao chất lượng dân số [ 17, tr.8] Một số viết TS Đặng Thị Hoa nhóm nghiên cứu Viện Nghiên cứu Gia đình Giới triển khai đề tài cấp Nhà nước Hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội tỉnh miền núi nước ta naycũng đề cập đến khía cạnh thực sách, pháp luật trường hợp kết với người nước ngồi, kết xun biên giới từ thực tiễn vùng biên giới Việt Nam với Trung Quốc, Việt Nam – Lào Việt Nam – Campuchia:‘‘Hôn nhân xuyên biên giới tỉnh miền núi Việt Nam tác giả Đặng Thị Hoa Nguyễn Hà Đông’’ [14, tr.49] Thực trạng hôn nhân không hợp pháp biên giới Việt - Lào tác giả Nguyễn Thành Nam đăng báo công an nhân dân 30/7/2014 Những nghiên cứu nêu lên vấn đề đặt phối hợp giải vấn đề người di cư tự kết hôn không giá thú vùng biên giới Các nghiên cứu liên quan đến sách, pháp luật nhân gia đình tỉnh Quảng Ngãi: Luận văn Thạc sĩ Thực sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình từ thực tiễn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tác giả Võ Thị Anh Thoa (02/ 2013); Luận văn Thạc sĩ Thực sách bình đẳng giới từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam tác giả Trần Thị Thúy Hà (02/2014); Luận văn Thạc sĩ Thực sách bình đẳng giới từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi tác giả Phạm Thị Lê Dung (02/2015); Luận văn Thạc sĩ ngành sách cơng; Thực sách giáo dục Pháp luật từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi tác giả Lê Thị Đạt (2016)… Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích - Tìm hiểu thực trạng thực sách, pháp luật nhân gia đình huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi - Xác định yếu tố tác động, hạn chế thực sách, pháp luật nhân gia đình - Đề xuất giải pháp nhằm thực có hiệu sách, pháp luật nhân gia đình huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 3.2 Nhiệm vụ Rà sốt sách, pháp luật thực địa bàn huyện Ba Tơ lĩnh vực nhân gia đình - Đánh giá thực trạng việc thực sách, pháp luật nhân gia đình huyện Ba Tơ - Phân tích yếu tố tác động đến việc thực sách, pháp luật nhân gia đình huyện Ba Tơ - Tìm hiểu đề xuất giải pháp tuyên truyền, vận động người dân việc thực sách Pháp luật chung Pháp luật nhân gia đình huyện Ba Tơ đáp ứng yêu cầu đổi Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Luận văn lấy quan điểm khoa học thực sách pháp luật, sách pháp luật nhân gia đình qui định, thực tiễn việc thực pháp luật nhân gia đình - Các biện pháp thực sách Pháp luật chung Pháp luật nhân gia đình, nghiên cứu vấn đề nôi dung nghiên cứu đề tài, đề xuất giải pháp thực địa bàn huyện Ba Tơ 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu góc độ chun ngành sách cơng - Phạm vi nghiên cứu thực sách Pháp luật nhân gia đình 19 xã, thị trấn số liệu thu thập luận văn qua đầu mối, Phòng tư pháp, Phòng dân tộc, Phòng VH&TT Phòng LĐTB&XH huyện Ba Tơ … - Thời gian nghiên cứu năm 2016, 2017 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận đề tài Luận văn nghiên cứu phân tích sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, quan điểm quản lý xã hội sách Đảng Pháp luật Nhà nước Nghiên cứu vận dụng cách tiếp cận đa ngành, liên ngành luận văn triệt để vận dụng phương pháp nghiên cứu theo chun ngành sách cơng Đó cách tiếp cận quy phạm sách cơng chu trình sách từ hoạch định đến tổ chức thực đánh giá sách cơng có tham gia chủ thể sách 5.2 Câu hỏi phương pháp nghiên cứu đề tài - Những vấn đề lý luận thực sách Pháp luật nhân gia đình nước ta gì? - Việc thực sách Pháp luật chung pháp luật hôn nhân gia đình huyện Ba Tơ nào? Những kết đạt thời gian qua đáp ứng mục tiêu sách địa phương đề hay chưa? Những bất cập việc thực sách Pháp luật chung pháp luật nhân gia đình cải thiện chất lượng dân số ổn định xã hội địa bàn huyện nói riêng tỉnh nói chung có khó khăn gì? - Giải pháp cần đổi thực sách pháp luật chung pháp luật nhân gia đình địa bàn huyện Ba Tơ? 5.3 Phương pháp nghiên cứu Đề tài luận văn sử dụng nhóm phương pháp cụ thể là: * Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Tiến hành sưu tầm nghiên cứu việc thực sách pháp luật chung sách pháp luật nhân gia đình qua sách, báo, giáo trình, tạp chí, tài liệu khoa học liên quan tới đề tài luận văn, từ phân tích, tổng hợp xây dựng nên sở lý luận đề tài luận văn * Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp vấn: Tiến hành vấn đối tượng cán Cán tư pháp cấp huyện, xã, Hội liên hiệp phụ nữ, huyện, xã, Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện, quan quản lý nhà nước tổ chức thực sách pháp luật địa phương, số nhân dân địa bàn nhằm thu thập thông tin bổ sung, từ góp phần xây dựng sở liệu luận văn - Phương pháp quan sát: Tiến hành quan sát việc thực sách pháp luật địa bàn huyện để phát đưa để bàn bạc, nghiên cứu, việc thực pháp luật lĩnh vực nhân gia đình xã nhằm thu thập thông tin trực tiếp để đánh giá thực trạng hoạt động này, từ góp phần xây dựng sở thực trạng vấn đề để phân tích đưa nhóm giải pháp hiệu công tác lãnh đạo, đạo địa phương - Phương pháp chuyên gia: Tiến hành xin số ý kiến Cán làm cơng tác Phòng Tư pháp, cơng tác dân số, cán ngành văn hóa thơng tin, ….có am hiểu vấn đề thực sách pháp luật sách pháp luật nhân gia đình để có ý kiến nhân định tổng quát vấn đề chất lượng dân số, số vụ tảo hôn, ly hôn… đáp ứng xu hướng địa phương, nhằm khảo sát tính cấp thiết khả thi biện pháp để đề xuất hoàn thiện cấu trúc luận văn Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận luận văn Đề tài góp phần hình thành lý luận Thực sách pháp luật nhân gia đình góc độ chun ngành sách cơng Luận văn bước đầu làm rõ khái niệm công cụ liên quan đến nghiên cứu thực sách pháp luật nhân gia đình; quy trình thực sách cơng nhân gia đình sở, cụ thể cấp huyện nghiên cứu trường hợp huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 6.2 Ý nghĩa thực tiễn luận văn Luận văn cơng trình khoa học nghiên cứu phương pháp tối ưu để thực sách Pháp luật nhân gia đình địa bàn huyện Cung kênh khoa học kỷ thuật tiên tiến để áp dựng vào sống Cơ Ba Tơ huyện Miền núi điều kiện lại sở xã khó khăn, kinh tế phát triển chậm, tỷ lệ hộ nghèo cao, thời gian tới tìm cách khắc phục điều kiện lại cách kều gọi đầu tư đường sá đến tận xã, thị trấn đường thôn tận dụng triệt để nguồn vốn Giảm nghèo tây nguyên, chương trình 135/Cp, 30a chương quốc gia khác để thu hút nhà đầu tư Ba Tơ tạo điều kiện việc làm cho lao động địa phương tăng thu nhập kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo công xã hội năm giảm tỷ lệ hộ nghèo huyện ngày thấp, phấn đấu xóa hộ nghèo thời gian sớm Trình độ dân trí nhận thức pháp luật nhân gia đình dẫn đến tảo người dân hạn chế, có tư tưởng cho có vợ, có chồng sớm để khỏi gánh nặng cha mẹ Sự phát triển công nghệ thông tin đem lại tác hại tiêu cực đến phát triển tâm sinh lý trẻ vị thành niên, phận không nhỏ trẻ vị thành niên có lối sống bng thả, đua đòi u đương sớm dẫn đến có thai ngồi ý muốn thân gia đình Cơng tác tun truyền, phổ biến giáo dục pháp luật địa phương, trường học hạn chế Cơng tác giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên chưa quan tâm mức Nhận thức công tác dân số người dân chưa cao, có tư tưởng muốn gia đình có thêm lao động Cơng tác đăng ký kết quản lý hộ tịch, hộ gặp nhiều khó khăn; cơng chức Tư pháp - Hộ tịch xã chưa nắm kịp thời, xác tình hình tảo hôn địa phương 3.1.3 Phong tục tập quán văn hóa tộc người Hrê Hơn nhân truyền thống người Hrê ngoại tộc, tự nguyện hôn nhân vợ, chồng Con trai, gái đến tuổi trưởng thành tự tìm hiểu, yêu thương, có quyền lựa chọn người bạn đời cho Tuy nhiên, lựa chọn phải hai bên cha mẹ chấp thuận chừng mực định, 64 phải dân làng đồng tình (khơng vi phạm Luật tục) Chính vậy, Lễ tục nhân truyền thống người Hrê có vai trò quan trọng người làm mai mối (Lamha-but), hai bên gia đình kết bạn làm sui gia với nhau, tức cha mẹ đặt lấy vợ lấy chồng theo ý mình, làm sui với lúc nhỏ, chí bụng mẹ Tuy nhiên, đến lúc chuẩn bị tổ chức đám cưới cho đôi vợ chồng phải có người mai mối hai bên gia đình thống mời, bên gia đình mời (Theo báo http://dantocmiennui.vn) Tập quán tảo hôn phần lớn hai bên gia đình đặt, cơng nghệ thơng tin phát triển, đời sống nhân dân khâm phá lên, việc trẻ nhỏ có nhu cầu nguyện vọng tìm hiểu, u đường ngày sớm hơn, dẫn đến tảo hôn xảy Việc lựa chọn nơi cư trú cặp vợ chồng cưới thông thường theo điều kiện kinh tế gia đình, bên có nơi làm ăn cha mẹ xếp bố trí bên đó, chung với gia đình cha, mẹ, sau sinh đẻ lớn cha, mẹ, cho riêng gần gia đình cha, mẹ, để thuận tiện việc chăm sóc, giúp đỡ qua lại ơng, bà, cha, mẹ cháu, không thiết làm dâu hay rể Khi nhận thông tin báo cáo sở việc cặp vợ chồng tổ chức làm lễ đám cưới mà trường hợp nghi ngờ chưa đủ tuổi hai bên, BCĐ huyện trực tiếp đạo UBND xã nơi có cặp nghi ngờ tảo xuống gặp gỡ gia đình nắm tình hình tuổi tác hai bên, đủ tuổi hai bên UBND xã, thị trấn nơi cho phép tổ chức làm lễ, thiếu tuổi hai bên đồn UBND xã, thị trấn nơi thành lập đồn cơng tác gồm Lãnh đạo UBND, ngành liên quan, Tư pháp- hộ tịch, Mặt trận Tổ Quốc, Thanh niên, phụ nữ làm cơng tác tun tryền, thuyết phục gia đình, tạm dừng việc tổ chức lễ, yêu cầu ký căm kết không tổ chức lễ trước hai bên chưa đủ tuổi theo Luật nhân gia đình 2014 Nhìn chung can thiệp từ phía quyền địa phương trường hợp tảo hôn chưa mạnh mẽ, thiếu kiên nằm mức tuyên truyền, thuyết phục Ngun nhân đồng bào dân tộc thiểu số Hrê số đơng rời vào tình trạng tảo hơn, trình độ dân trí thấp, số tập quán củ còn, nhiều nguyên 65 nhân khác chẳng hạn, có trường hợp quyền gia đình can thiệp mạnh mẽ vấn đề tảo hôn, kết dẫn đến cặp tự tử, nguyên nhân, phía quyền xử lý chưa kiên tun truyền, vận động, thuyết phục chính, có trường hợp khơng chấp hành theo căm kết tiến hành xử phạt áp dụng biện pháp thời gian qua UBND xã lập biên căm kết chấp hành tốt Ngồi ngun nhân nêu ngun nhân tảo nữ thiếu niên có thai ngồi ý muốn, nên nhiều cặp thúc ép gia đình phải tổ chức cưới, hỏi để có “danh phận” gia đình, họ hàng hai bên; không muốn xấu hổ với bà xóm làng có “con hoang”; ngồi ý muốn cha, mẹ, gia đình cộng đồng 3.2 Giải pháp hồn thiện việc thực sách pháp luật địa phương 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện thể chế sách Cơng tác thực sách pháp luật nhân gia đình phận quan trọng Chiến lược phát triển đất nước, yếu tố hàng đầu để nâng cao chất lượng phát huy mạnh nguồn nhân lực cho nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước nâng cao chất lượng sống người, gia đình tồn xã hội Để đảm bảo thực sách pháp luật nhân gia đình, đặc biệt chiến lược dân số chăm sóc sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011 – 2020, Đảng Nhà nước cần phải hoàn thiện thể chế sách cụ thể nhóm đối tượng, vùng, địa phương sở phát huy lợi địa phương phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội để tuyên truyền khuyến khích vận động đối tượng thực sách Các sách nhân gia đình 2014 trước hết phải tạo hành lang pháp lý trình quản lý nhà nước bên cạnh đảm bảo nâng cao trách nhiệm cơng dân, Nhà nước xã hội công tác hôn nhân gai đình Điều chỉnh độ tuổi kết hơn, mối quan hệ khác luật nhân gia đình nâng cao chất lượng dân số phù hợp với phát triển, với yêu cầu lợi ích Nhà nước xã hội Chính sách, pháp luật nhân gia đình phải tạo 66 đồng q trình tổ chức thực cơng tác nhân gia đình, đảm bảo người dân có quyền bình đẳng việc thực sách Văn sách để hồn thiện giải pháp Quy trình bàn hành soạn thảo văn đạo cần kết hợp chặc chẽ, thường xuyên với ngành, quan chuyên môn giao nhiệm vụ phụ trách, bám sát tình hình diễn thực tế địa phương, đề xuất với Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành văn đạo, điều hành cho phù hợp với thời điểm, đối tượng địa bàn huyện Ba Tơ Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 30/11/2016 Tỉnh ủy Quảng Ngãi tăng cường lãnh đạo cấp ủy đảng công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, giới tính, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Nghị 01–NQ/HU Huyện ủy tăng cường lãnh đạo Đảng công tác ngăn chặn, đẩy lùi phòng tục, tập quán lạc hậu địa bàn huyện cho nhân dân hiểu biết thực có hiệu cao Hướng dẫn, đôn đốc xã, thị trấn địa bàn huyện xây dựng mơ hình phòng, chống bạo lực gia đình tổ chức để mơ hình hoạt động, khơng sàng lọc giới tính sinh Kiểm tra việc cập nhật, ghi chép thông tin vào Sổ ghi chép thơng tin gia đình phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn ngừa kịp cặp vợ chồng có ý định sàng lọc giới trước sinh địa phương Việc kết hôn độ tuổi nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khoẻ sinh sản, giải tốt vấn sách pháp luật nhân gia đình, góp phần thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước, mục tiêu Đảng Nhà nước quan tâm hướng đến, để đạt mục tiêu cần có số giải pháp q trình tổ chức thực sách pháp luật nhân gai đình cụ thể: Kết hợp đồng bộ, hiệu vận động, giáo dục, truyền thông chuyển đổi hành vi, cung cấp dịch vụ dự phòng tích cực, chủ động, cơng bằng, bình đẳng chế 67 tài kiên quyết, hiệu cá nhân vi phạm quy định chuẩn đốn lựa chọn giới tính thai nhi, cá nhân tổ chức tảo hôn Đầu tư cho công tác thực sách pháp luật nhân gia đình dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản đầu tư cho phát triển bền vững, mang lại hiệu trực tiếp kinh tế, xã hội môi trường Tăng mức đầu tư ngân sách nhà nước, tích cực tranh thủ nguồn viện trợ huy động đóng góp nhân dân, nhà hảo tâm, ưu tiên nguồn lực cho vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng ven biển hải đảo Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp uỷ Đảng quyền, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, huy động tham gia toàn xã hội, tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức máy để thực có hiệu cơng tác thực sách pháp luật nhân gia đìnhvà q trình ban hành văn trình ban hành phải phù hợp hồn cảnh, khơng gian, thời gian, đối tượng thụ hưởng tính kịp thời, vào lòng nhân dân nhân dân ửng hộ thực tốt Muốn trước ban hành văn cần có tham vấn góp ý nhân dân vấn đề có tính cấp thiết xã hội có lợi ích cho địa phương 3.2.2 Đối với UBND tỉnh Quảng Ngãi Tổ chức triển khai, cụ thể hố sáchpháp luật nhân gia đình phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Xây dựng đề án thu hút nguồn nhân lực đặc biệt công chức phục vụ công tác pháp luật nhân gia đìnhđến cơng tác làm việc địa bàn huyện vùng sâu vùng xa, vùng nhiều đồng bào dân tộc thiểu số Xây dựng quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức ngành Tư pháp, Dân số cán tham gia thực Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống Thủ tướng phủ tham thường xuyên gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý nhà nước lĩnh vực Quan tâm phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương công tác pháp luật nhân gia đìnhtại địa phương 68 Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh mở lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ cơng tác gia đình; kỹ tổ chức, sinh hoạt nhóm, câu lạc cho trưởng nhóm, chủ nhiệm câu lạc mơ hình 3.2.3 Đối với UBND huyện Ba Tơ Hằng năm đạo kip thời Trung tâm DS-KHHGĐ huyện kết hợp với quan chuyên môn khác tổ chức nhiều lớp tập huấn cập nhật chế độ, sách; tập huấn ghi chép đổi sổ hộ gia đình, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán chuyên trách xã, phường, thị trấn Nội dung tập huấn bao gồm kiến thức cơng tác sách pháp luật nhân gia đình, dân số phát triển, KHHGĐ, CSSKSS; phương pháp truyền thông, vận động người dân thực nhân gia đình, sách dân số sở; cách thu thập thông tin ghi chép sổ hộ gia đình; thực hành tư vấn trực tiếp cho đối tượng… Đối với đội ngũ cán có thâm niên cơng tác kinh nghiệm tuyên truyền, vận động lớp tập huấn trọng bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức sách lĩnh vực nhân gia đình; cán chuyên trách mới, nội dung tập huấn tập trung trang bị kiến thức để tuyên truyền công tác thực sách pháp luật nhân gia đình Ngồi ra, triển khai đề án, mơ hình sách pháp luật nhân gia đình cán thực hiện, chuyên trách lại đào tạo sâu lĩnh vực mà mô hình, đề án triển khai Chẳng hạn, với mơ hình chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng, mơ hình phòng chống bạo lực gia đình, mơ hình giảm tình trạng tảo nhân cận huyết thống đội ngũ cán làm công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ tư vấn, chăm sóc cho đối tượng Với đề án sàng lọc trước sinh sơ sinh, cán chuyên trách, công tác viên dân số trang bị kỹ tuyên truyền, tư vấn cho bà mẹ mang thai lợi ích đề án quy trình sàng lọc, kỹ thuật lấy mẫu máu gót chân Nhờ năm qua, đội ngũ cán làm công tác thực cính sách pháp luật nhân gai đình sở thường xuyên bám sát địa bàn dân cư, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thực tốt sách nhân gia đình, góp phần hồn thành tiêu địa phương địa bàn huyện 69 Đội ngũ cán phụ trách lĩnh vực có biến động nên công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán chưa đáp ứng nhu cầu thực tế Nhiều công tác viên chi hội trưởng phụ nữ, tuổi cao nên việc thống kê, cập nhật thông tin biến động cơng tác sách dân số để báo cáo chậm thiếu xác Ngồi ra, chi hội trưởng phụ nữ bầu theo nhiệm kỳ, công tác tập huấn không kịp thời, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động cơng tác sách nhân gia đình sở Để tiếp tục nâng cao lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cán làm công tác dân số, đáp ứng yêu cầu công việc giai đoạn nay, cần đề xuất ngành Y tế cấp liên quan cần sớm có mơ hình tổ chức phù hợp, đưa cán chuyên trách dân số thành viên chức trạm y tế xã; tăng phụ cấp cho công tác viên dân số thơn, xóm, đồng thời có sách khen thưởng người làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực sách pháp luật nhân gia đình để khuyến khích họ gắn bó với cơng việc Các quan, ban ngành chun mơn có trách nhiệm phối hợp thực cơng tác gia đình phòng, chống bạo lực gia đình, xem nhiệm vụ chung Thành viên Ban Chỉ đạo cơng tác gia đình huyện đơn đốc, nhắc nhở, giám sát địa bàn phụ trách việc tổ chức hoạt động lĩnh vực gia đình thực chế độ báo cáo định kỳ; UBND xã, thị trấn phân cơng cán làm cơng tác gia đình sở ổn định; phân bổ kinh phí đảm bảo cho hoạt động cơng tác gia đình phòng, chống bạo lực gia đình cấp Tiếp tục quán triệt, thực Nghị 11 Bộ trị cơng tác phụ nữ thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa; tiếp tục triển khai kế hoạch hành động thực Chương trình quốc gia Bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020; tiếp tục tun truyền Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hơn nhân gia đình sách Nhà nước liên quan đến quyền lợi phụ nữ trẻ em Tổ chức thực tốt tiêu Kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 Ban VSTB phụ nữ huyện đề ra; Tiếp tục triển khai thực Đề án “Giáo dục 70 triệu bà mẹ nuôi, dạy tốt” tiểu đề án 01 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Cơ quan thực thi pháp luật cần có biện pháp xử lý nghiêm vi phạm thực sách nhân gia đình, tăng cường cơng tác tun truyền quyền địa phương, hình thành phổ biến tầng lớp nhân dân số danh mục tập quán tốt đẹp tuyên truyền xóa bỏ số phong tục tập quán lạc hậu hứa hôn cưỡng hôn Phân công trách nhiệm quản lý hộ gia đình cho cán Đảng viên, với Chi hội phụ nữ xây dựng kế hoạch tăng cường sinh hoạt nhóm hộ gia đình; Tăng cường hình thức tuyên truyền, vận động để người dân hiểu ý nghĩa việc kết hôn tuổi thể xác tinh thân phát triển hoàn thiện, nêu thành tích số hộ gia đình khỏi đói nghèo gia đình khơng có cháu tảo hơn; Tăng cường can thiệp từ quyền địa phương huyện, xã cách kiên mạnh mẽ kịp thời vận động, tun truyền, giải thích hợp tình, hợp lý, hợp với hoàn cảnh, đối tượng trường hợp cụ thể, vụ tổ chức tảo hôn xảy địa bàn huyện xã, thị trấn Ban đạo xã, thị trấn kịp thời đến vận động dừng lại việc tổ chức phải có cam kết khơng tái phạm với địa phương việc Tăng cường kiểm sốt cha mẹ cái, phía Hội phụ nữ tăng cường sinh hoạt chi hội giáo dục kỹ dạy con, phía nhà trường tuyên truyền kỹ cho em học sinh vị niên có đủ kiến thức loại bỏ văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại; Cần quan tâm mức công tác giáo dục sức khỏe sinh sản cho vị niên địa bàn, tăng cường cách mạnh mẽ công tác tun truyền pháp luật nhân gia đình tầng lớp nhân dân nhiều Lãnh đạo Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện tăng cường công tác đạo Các ngành Tư pháp, LĐTBXH, VHTT, TTDSGĐ&TE, ban, ngành liên quan, UBND xã, thị trấn địa bàn huyện vấn đề nắm thông tin cách kịp thời xác vụ bạo lực gia đình, vụ tảo hơn, vụ có ý định sàng lọc giới 71 tính trước sinh địa bàn xã kịp thời vận động, tuyên truyền để dừng lại phải chấp hành tốt sách pháp luật nhân gia đình Ngồi giải pháp nêu phía Đồn niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Hội Liên Hiệp Phụ nữ kết hợp tuyên truyền việc sinh đẽ có kế hoạch cho vị thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi nói riêng phụ nữ độ tuổi sinh đẻ nói chung, để thực tốt cơng tác sách dân số, đoàn niên kết hợp với việc tuyên truyền kỷ cho em biết việc quan hệ tình dục an tồn biện pháp khoa học hiệu sử dụng bao cao su, thuốc tránh thai, thuốc tiêm ngừa thai cho chị em phụ nữ Việc tuyên truyền phải lồng ghép nhiều hình thức hình thức sân khấu hóa văn nghệ kết hợp với tun truyền cơng tác sách pháp luật nhân gia đình có trình chiếu phim đọc lời bình Phải nói rõ cho người dân hiểu biết hậu việc tảo hôn hôn nhân cận huyết thống là: Khoa học thực tế chứng minh rằng, tảo hôn hôn nhân cận huyết thống để lại nhiều hệ lụy cho gia đình xã hội Kết hôn sớm làm hội học tập, việc làm, giảm chất lượng dân số, sức khỏe bà mẹ trẻ em Những đứa trẻ sinh từ cặp vợ chồng hôn nhân cận huyết thống dễ có nguy mắc bệnh di truyền kết hợp gen mang bệnh Cụ thể bị dị tật bệnh tim bẩm sinh câm, điếc, vẹo đầu, mù, Bệnh Down, bạch tạng da bị vảy cá, Sức đề kháng sinh lực yếu, phát triển chiều cao cận nặng, nhiều trường hợp bị thiểu năng, trí tuệ khơng phát triển, bệnh tan máu bẩm sinh… trẻ bị biến dạng xương mặt, bụng phình to, nguy tử vong cao Hôn nhân cận huyết thống tảo làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nòi giống, phát triển trí tuệ, chất lượng dân số nguồn lực Tảo hôn hôn nhân cận huyết thống vừa nguyên nhân hậu nghèo đói, phát triển thiếu tồn diện 3.2.4 Đối với người dân cần phải: Một là: Cần thực tốt hương ước, quy ước thôn làng 72 Hai là: Phát huy tính tự quản dòng họ, gia đình; vận động tồn dân hưởng ứng không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, không bạo lực gia đình, khơng sàng lọc giới tính sinh Ba là: Nâng cao vai trò, trách nhiệm thân việc tuyên truyền sách pháp luật nói chung sách dân số nói riêng Để thực có hiệu quả, đồng giải pháp cần có tham gia vào tồn xã hội chủ động, tích cực để bước nâng cao chất lượng dân số, cải thiện sức khỏe cộng đồng 3.3 Những giải pháp khác 3.3.1 Phối hợp liên ngành Tăng cường phối hợp liên ngành, đề cao trách nhiệm tham gia ngành, lĩnh vực thực công tác thực sách pháp luật nhân gia đình từ huyện tới sở, đặc biệt ngành, lĩnh vực có liên quan mật thiết đến mục tiêu giải pháp Xây dựng quy chế phối hợp có hiệu ngành, lĩnh vực chuyên môn khác ngành dân số với quan quản lý, thực sách pháp luật nhân gia đình việc triển khai thực kế hoạch Phát huy vai trò tham gia tích cực đoàn thể, tổ chức quần chúng, tổ chức trị xã hội, tổ chức nghề nghiệp, đặc biệt hội nghề nghiệp việc thực giám sát hoạt động lĩnh vực 3.3.2 Tăng cường nguồn lực sách Đa dạng hố nguồn lực tài đầu tư cho cơng tác thưc sách pháp luật nhân gia đình bước tăng mức đầu tư Kinh phí thực Kế hoạch hành động huy động từ nguồn vốn: ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn viện trợ, vốn đầu tư phát triển khu vực tư nhân cộng đồng, phí dịch vụ nguồn vốn hợp pháp ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo 73 Tranh thủ hỗ trợ hàng hoá, thuốc men, trang thiết bị, dụng cụ y tế chuyển giao công nghệ chương trình tài trợ, tổ chức quốc tế, tổ chức phủ phi phủ, tổ chức cá nhân người nước 3.3.3 Quản lý điều phối nguồn lực tài Nhà nước thống quản lý điều phối nguồn lực tài hệ thống sách đồng quán, đảm bảo tính minh bạch trách nhiệm giải trình thành phần tham gia sản xuất cung cấp dịch vụ dân số, tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá hiệu sử dụng ngân sách nhà nước Thực phân bổ công khai ngân sách trung ương hàng năm đầu tư cho chương trình theo hướng tập trung sở, đổi tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức phân bổ ngân sách trung ương sở tính tốn đầy đủ khác biệt vùng, miềnđịa phương Ngân sách trung ương chủ yếu để thực nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch hành động, thực tiêu pháp lệnh nhà nước, xây dựng thí điểm mơ hình sách vùng khó khăn Chính quyền địa phương cấp có trách nhiệm chủ động cân đối ngân sách huy động nguồn lực khác, đáp ứng nhu cầu nhân dân sống địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý đồng thời đảm bảo thực thành công mục tiêu kế hoạch hành động địa phương - Đào tạo tập huấn Ưu tiên nguồn lực để hoàn thành phổ cập trình độ trung cấp y tế - dân số cho cán DS–KHHGĐ tuyến xã giai đoạn đầu Kế hoạch hành động Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ cho cán quản lý cấp, cập nhật kiến thức, kỹ cho cán dân số sở, nhân viên y tế thôn Đào tạo đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho cán làm công tác truyền thông, giáo dục, cung cấp dịch vụ DS–KHHGĐ, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em, chăm sóc SKSS , sàng lọc trước sinh sơ sinh tuyến bao gồm khu vực tư nhân Quan tâm đến việc đào tạo đại học cho cán huyện việc thực sách pháp luật nhân gai đình; Đa dạng hố hình thức đào tạo, tập huấn, kể hình thức đào tạo từ xa theo phương châm đào tạo thường xuyên 74 - Nâng cao công tác vận động, tuyên truyền Nội dung tuyên truyền, vận động, giáo dục hôn nhân gia đình, dân số bao gồm: Kiến thức dân số, giới, bình đẳng giới, SKSS/KHHGĐ; Đường lối, chủ trương, sách, pháp luật sách pháp luật nhân gia đình; Những gương tốt, người tốt, việc tốt, kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện; phê phán hành vi vi phạm Nghiêm cấm tuyên truyền, phổ biến đưa thông tin có nội dung trái với sách pháp luật nhân gia đình, truyền thống đạo đức tốt đẹp dân tộc, có ảnh hưởng xấu đến cơng tác thực sách pháp luật nhân gia đình; Các hình thức tuyên truyền, vận động, giáo dục, tư vấn nhân gia đình, dân số, SKSS, KHHGĐ bao gồm: Tuyên truyền, vận động phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet; Tuyên truyền, vận động trực tiếp tư vấn; Tổ chức giảng dạy, học tập sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Tiểu kết chương Luật nhân gia đình đặt tảng hành lang pháp lý cho công tác quản lý xã hội thực sách pháp luật nhân gia đình nước ta, văn pháp lý cao Nhà nước lĩnh vực hôn nhân gia đình Luật thể chế hố quan điểm, đường lối Đảng, chiến lược phát triển đất nước có liên quan đến nhân gia đình với quy định luật, nghị định, pháp lệnh dân số, văn quy định chi tiết hướng dẫn thi hành, văn quy phạm pháp luật có liên quan, tạo thành hệ thống pháp luật tổ chức thực sách pháp luật nhân gia đình Qua phân tích, đánh giá số nội dung Chương rút số kết luận sau: Cần tăng cường đồng giải pháp thực sách pháp luật nhân gia đình huyện Ba Tơ xem nhiệm vụ xuyên suốt hệ thống trị q trình thực xây dụng xã hội văn minh, gia đình ấm no bình đẳng hạnh phúc; Cấp ủy Đảng, quyền, đồn thể trị xã hội phải xem 75 nhiệm vụ trị quan trọng cần phải triển khai đặn, kịp thời thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm Tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác thực sách pháp luật nhân gia đình cho người dân Xác định vai trò trách nhiệm tổ chức nhân hoạt động thực sách pháp luật nhân gia đình, đảm bảo nguồn nhân lực, kinh phí tổ chức thực sách pháp luật nhân gia đình Kịp thời đạo, điều chỉnh, ban hành, bãi bỏ văn lỗi thời không phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế địa phương Hoàn thiện văn sách pháp luật nhân gia đình việc bảo đảm thực sách nhân gia đình phù hợp với điều kiện kinh tế bối cảnh đất nước nói chung huyện Ba Tơ nói riêng phù hợp với tình hình nhằm đảm bảo chất lượng sống cho người dân, ổn định xã hội phát triển bền vững đất nước, yêu cầu cấp thiết trình tổ chức thực pháp luật nhân gia đình 76 KẾT LUẬN Trong thời gian qua với nhiều hoạt động khác địa phương phải thực việc thực sách pháp luật nhân gia đình cấp ủy Đảng, quyền đạo triển khai tổ chức thực rộng rãi đến tầng lớp cán bộ, nhân dân, văn đạo ban hành, kiện toàn máy tổ chức tuyên truyền sở, nội dung, hình thức đổi phù hợp với điều kiện thực tế địa phương từ việc nhận thức pháp luật hôn nhân gia đình nâng lên bước, góp phần nâng cao chất lượng thực pháp luật chung đưa pháp luật vào sống Các văn sách pháp luật nhân gia đình triển khai thực đồng đầy đủ huyện Ba Tơ Trong trình thực hiện, huyện Ba Tơ thành lập Bộ máy đạo triển khai hoạt động theo Nghị định, đề án từ Trung ương đến địa phương Kết đến tồn huyện có ptại xã Ba Cung Phòng LĐ-TB XH huyện triển khai; Phòng Dân tộc triển khai với 02 mơ hình điểm Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống là: Trường THPT Ba Tơ xã Ba Tô làm mô hình điểm, thành lập xã 01 Ban đạo Đề án Các Ban đạo bảo vệ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, Dân số xã, thị trấn thành lập hoạt động có hiệu Tuy nhiên trình triển khai thực sách pháp luật nhân gia đình từ thực tiễn huyện Ba Tơ xuất phát từ điều kiện địa lý, kinh tế văn hóa xã hội huyện, tính chất đặc điểm tâm lý, tư tưởng người dân huyện nên số chủ trường, sách, nhân gia đình chưa phát huy đầy đủ, hiệu lực, hiệu chưa cao, chí khó triển khai thực làm ảnh hưởng đến chất lượng; hiệu việc thực sách pháp luật nhân gia đình địa bàn Huyện Ba Tơ Thực tế cho thấy 02 năm 2016, 2017 UBND huyện Ba Tơ ban hành nhiều văn đạo việc thực sách pháp luật nhân gia đình, tổ chức triển khai rộng rãi đến tầng lớp nhân dân 19 xã,01 thị trấn 77 điểm trường cấp 02 toàn huyện thực hiện, thành lập ban đạo từ huyện đến xã, phân công quan, tổ chúc, cán chuyên trách đóng vai trò nòng cốt việc tổ chức thực sách pháp luật nhân gia đình, hàng tháng, q có tổ chức sơ kết, tổng kết rút học kinh nghiệm, nào, nơi có quan tâm mức lãnh đạo người đầu Cơ quan Đảng Chính quyền địa phương đặn đồng phòng trao, nhiệm vụ sớm thành cơng đạt kết cao Vậy cần phải nói việc tổ chức thực sách pháp luật nhân gia đình ln ln nhiệm vụ quan trọng sống nay, trình thực thi pháp luật địa phương sở, sách bước chuyển tiếp việc xây dựng ban hành pháp luật Trung ương pháp chế địa phương Thực tốt cơng tác sách pháp luật nhân gia đình góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội địa phương huyện Ba Tơ; Nhận biết, tiếp thu người ta hiểu biết pháp luật, có niềm tin vào pháp luật hạn chế đến mức thấp việc vi phạm pháp luật Chính sách nhân gia đình tạo cho người có nếp sống văn hóa, hướng thiện để đạt tới trình độ, chân, thiện, mĩ thái độ tuân thủ luật pháp tốt Tuy nhiên, điều kiện thời gian tìm hiểu, nghiên cứu đề tài có hạn vậy, khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả kính mong quan tâm đóng góp q thầy, giáo, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè để đề tài nghiên cứu hoàn thiện 78 ... điểm khoa học thực sách pháp luật, sách pháp luật nhân gia đình qui định, thực tiễn việc thực pháp luật nhân gia đình - Các biện pháp thực sách Pháp luật chung Pháp luật hôn nhân gia đình, nghiên... đình huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi - Xác định yếu tố tác động, hạn chế thực sách, pháp luật nhân gia đình - Đề xuất giải pháp nhằm thực có hiệu sách, pháp luật nhân gia đình huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng. .. lý luận thực sách pháp luật nhân gia đình Chương 2: Thực sách pháp luật nhân gia đình huyện Ba Tơ Chương 3: Các yếu tố tác động giải pháp hồn thiện việc thực sách pháp luật nhân gia đình 11 CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách pháp luật hôn nhân và gia đình tại huyện ba tơ, tỉnh quảng ngãi , Thực hiện chính sách pháp luật hôn nhân và gia đình tại huyện ba tơ, tỉnh quảng ngãi

Từ khóa liên quan