569 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA THPT ÔN THI TỐT NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN

47 184 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2018, 16:36

CHUYÊN ĐỀ –CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HỒN CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC - LIÊN KẾT HĨA HỌC Nguyên tử nguyên tố X tổng số hạt electron phân lớp p Số hạt mang điện nguyên tử Y nhiều số hạt mang điện nguyên tử X hạt Các nguyên tố X Y (biết số hiệu nguyên tử nguyên tố : Na = 11; Al = 13; P = 15; Cl = 17; Fe = 26 : A Al Cl B Al P C Na Cl D Fe Cl X kim loại thuộc phân nhóm nhóm II (hay nhóm IIA) Cho 1,7 g hỗn hợp hồm kim loại X Zn tác dụng với lượng dư dd HCl, sinh 0,672 lit khí H (ở đktc) Mặt khác, cho 1,9 g X tác dụng với lượng dư dd H2SO4 lỗng , thể tích khí hidro sinh chưa đến 1,12 lit (ở đktc) Kim loại X : A Mg B Ca C Sr D Ba 2 6 Nguyên tử nguyên tố X cấu hình elctron 1s 2s 2p 3s 3p 3s , nguyên tử nguyên tố Y cấu hình electron 1s22s22p5 Liên kết hố học ngun tử X nguyên tử Y thuộc loại liên kết B ion C cộng hoá trị D kim loại A Cho nhận + Dãy gồm ion X , Y ngun tử Z cấu hình electron 1s22s22p6 : A K+, Cl-, Ar B Li+, F-, Ne C Na+, F-, Ne D Na+, Cl-, Ar Anion X- cation Y2+ cấu hình electron lớp ngồi 3s2, 3p6 vị trí nguyên tố bảng tuần hồn ngun tố hố học : A X số thứ tự 17, chu kì 4, nhóm VIIA (phân nhóm nhóm VII); Y số thứ tự 20, chu kì 4, nhóm IIA (phân nhóm nhóm II) B X số thứ tự 17, chu kì 3, nhóm VIIA (phân nhóm nhóm VII); Y số thứ tự 20, chu kì 4, nhóm IIA (phân nhóm nhóm II) C X số thứ tự 18, chu kì 3, nhóm VIIA (phân nhóm nhóm VII); Y số thứ tự 20, chu kì 3, nhóm IIA (phân nhóm nhóm II) D X số thứ tự 18, chu kì 3, nhóm VIA (phân nhóm nhóm VI); Y số thứ tự 20, chu kì 4, nhóm IIA (phân nhóm nhóm II) 10 11 12 13 Trong hợp chất ion XY (X kim loại, Y phi kim), số electron cation số electron anion tổng số electron XY 20 Biết hợp chất, Y mức oxi hố Cơng thức X A AlN B MgO C LiF D NaF 1,67 g hỗn hợp gồm hai kim loại chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm nhóm II) tác dụng hết với dd HCl (dư), 0,672 lit khí H2 (ở đktc) Hai kim loại A Be Mg B Mg Ca C Sr Ba D Ca Sr Công thức phân tử hợp chất khí tạo nguyên tố R hidro RH3 Trong oxit mà R hố trị cao oxi chiếm 74,07% khối lượng Nguyên tố R : A S B As C N D P Cho 1,9 g hỗn hợp muối cacbonat hidrocacbonat kim loại kiềm M tác dụng hết với dd HCl (dư), sinh 0,448 lit khí (ở đktc) Kim loại M : A Na B K C Rb D Li 63 Trong tự nhiên, nguyên tố đồng hai đồng vị 29 Cu , 2965Cu Nguyên tử khối trtung bình đồng 63,54 Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử đồng vị 2965Cu :(CĐ A 2007) A 27% B 50% C 54% D 73% BÀI TẬP TỰ GIẢI Cho 4,4 g hỗn hợp hai kim loại nhóm IA hai chu kì liến tiếp tác dụng với dd HCl dư thu 4,48 lit H2 (đktc) dd chứa m g muối tan Khối lượng m hai kim loại : A 11 g; Li Na B 18,6 g; Li Na C 18,6 g; Na K D 12,7 g; Na K Hoà tan hoàn toàn 2,84 g hỗn hợp hai muối cacbonat hai kim loại phân nhóm IIA thuộc hai chu kì liên tiếp bảng tuần hoàn dd HCl, thu dd X 672 ml CO2 (ở đktc) a.Hai kim loại : A Be, Mg B Mg, Ca C Ca, Ba D Ca, Sr b.Cơ cạn dd X thu số g muối khan A g B 2,54 g C 3,17 g D 2,95 g A, B kim loại hoạt động hoá trị II, thuộc hai chu kì liên tiếp bảng tuần hồn Hồ tan 31,9 g hỗn hợp muối cacbonat A B dd HCl dư sau cạn điện phân nóng chảy hồn tồn thu 11,8 g hỗn hợp kim loại X catot V lit (đktc) khí Y anot Hai kim loại A, B giá trị V : B Mg Ca; 7,504 lit A Be Mg; 4,48 lit C Sr Ba; 3,36 lit D Ba Ra; 6,72 lit 14 Z nguyên tố mà ngun tử chứa 20 proton , Y nguyên tố mà nguyên tử chứa proton Cơng thức hợp chất hình thành ngun tố : A Z2Y với liên kết cộng hóa trị B ZY2 với liên kết ion C ZY với liên kết cho – nhận D Z2Y3 với liên kết cộng hóa trị 15 Hiđro điều chế từ nước nguyên chất khối lượng nguyên tử 1,008 hỏi nguyên tử đồng vị 12 H 1ml nước (Trong nước, chủ yếu tồn hai đồng vị : 11H 12 H ) Số nguyên tử đồng vị 12 H 1ml nước : A 5,35.1018 B 5,35.1019 C 5,35.1020 D 5,35.1021 16 Tổng số proton, electron notron nguyên tử nguyên tố X 28 Số khối cấu hình electron nguyên tử nguyên tố (X) : B 19 1s22s22p5 A 18 1s22s22p5 C 17 1s22s22p5 D 35 1s22s22p63s23p5 17 Tổng số hạt mang điện ion MX 32− 82 Số hạt mang điện hạt nhân nguyên tử M nhiều số hạt mang điện hạt nhân nguyên tử X a/ Ion MX 32− : A CO32− B SiO32 − C SO32 − D SeO32 − b/ Cấu hình electron M X tương ứng : A 1s22s22p2 1s22s22p4 B 1s22s22p63s23p4 1s22s22p4 C 1s22s22p63s23p2 1s22s22p4 D 1s22s22p63s23p63d104s2 1s22s22p4 18 Tổng số hạt proton, notron, electron nguyên tử kim loại X Y 142, tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt không mang điện 42 Số hạt mang điện nguyên tử Y nhiều X 12 a/ Hai kim loại X Y : A X Al Y Fe B X Ca Y Fe C X K Y Al D X Ca Y Mg b/ Các phương trình phản ứng điều chế X từ muối clorua X điều chế Y từ oxit Y : dpnc t 0C → Ca + Cl2 ↑ FeO +CO → Fe + CO2 ↑ A CaCl2  dpnc t C → Mg + Cl2 ↑ 2Fe2O3 +3C  →3Fe + CO2 ↑ B MgCl2  dpnc t C → K + Cl2 ↑ Fe3O4 +4C → 3Fe + 3CO2 ↑ C KCl  dpnc t C → Mg + Cl2 ↑ Fe2O3 +2Al  → 2Fe + Al2O3 D MgCl2  19 Điện tích hạt nhân nguyên tử nguyên tố R : +3,2.1018 culơng Ngun tố R, cấu hình electron R vị trí R hệ thống tuần hồn : R Cấu hình electron Ơ CK PNC 2 A Al 1s 2s 2p 3s 3p 13 IIIA B Mg 1s22s22p63s2 12 IIA 2 6 C Ca 1s 2s 2p 3s 3p 4s 20 IIA D K 1s22s22p63s23p64s1 19 IA 20 Điện tích hạt nhân nguyên tử nguyên tố R : 2,72.1018 culông Nguyên tố X, cấu hình electron X vị trí X hệ thống tuần hoàn : X Cấu hình electron Ơ CK PNC A N 1s22s22p3 VA 2 B O 1s 2s 2p VIA C S 1s22s22p63s23p4 16 VIA D Cl 1s22s22p63s23p5 17 VIIA 21 Nguyên tố X hai đồng vị Y, Z; Y tổng số khối số electron 52, số proton Y gần số notron Y số notron Y số notron Z Kí hiệu nguyên tử đồng vị Y, Z X : B 1632 S 1634 S A 1738Cl 1736Cl C 1738Cl 1737Cl D 1531P 1533 P 22 Hoà tan 46g hỗn hợp gồm Ba hai kim loại kiềm X, Y thuộc hai chu kì vào nước (dư) dd Z 11,2 lit khí đo đktc Nếu thêm 0,18 mol Na2SO4 vào dd Z dd sau phản ứng chưa kết tủa hết Bari Nếu thêm 0,21 mol Na2SO4vào dd Z dd sau phản ứng dư Na2SO4 Hai kim loại kiềm X, Y là: A Li Na B Na K C K Rb D Rb Cs 23 Phát biểu không đúng? A Nguyên tố cacbon gồm nguyên tử số đơn vị diện tích hạt nhân Z = B Các nguyên tử 1428 X 29 14Y đồng vị C Bo (B = 10,81) hai đồng vị 10B 11B Phần trăm số nguyên tử đồng vị 19% 81% D Hidro đồng vị 1H, 2D, 3T beri đồng vị 9Be Trong tự nhiên loại phân tử BeH2 cấu tạo từ đồng vị 24 Phát biểu đúng? A Nguyên tố chu kỳ 5, nhóm VIIA cấu hình electron hóa trị 5s25p5 B Nguyên tố chu kỳ 4, nhóm VIB cấu hình electron hóa trị 3d44s2 C Ngun tố cấu hình electron hóa trị 4d25s2 thuộc chu kỳ 5, nhóm IIA D Ngun tố cấu hình electron hóa trị 4s1 thuộc chu kỳ 5, nhóm IA 25 Dưới giản đồ nhiệt độ sôi hợp chất với didro ngun tố nhóm VIA, giải thích khơng : B Trong chu kỳ nguyên tố, mà nguyên tử nguyên tố electron lớp ngồi C Trong số ngun tố chu kì 2, khơng nguyên tố mà nguyên tử electron độc thân D Các ion S2- (Z = 16), Cl- (Z = 17), K+ (Z = 17) Ca2+ (Z = 20), cấu hình electron giống với cấu hình electron nguyên tử Ar (Z = 18) 27 Chọn phát biểu : A thể tồn phân tử PCl7, OF6 FCl5 B Liên kết tinh thể NaCl, CaCl2 PCl3 liên kết ion C Các ion phân tử NH 4+ , N2O5 HNO3 chứa liên kết phối trí D Trong phân tử CO2, H2CO3 Na2CO3 liên kết cộng hóa trị phân cực 28 Trong tự nhiên, nguyên tố clo (Cl = 35,5) hai đồng vị 1735Cl 37 17 29 30 A Từ H2S đến H2Te nhiệt độ sôi tăng di khối lượng phân tử tăng B Từ H2O nhiệt độ sôi cao tạo liên kết H liên phân tử C Liên kết phân tử H2S (hoặc H2Se, H2Te) liên kết cộng hóa trị D Độ bền liên kết liên phân tử ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi nhiều khối lượng phân tử 26 Phát biểu không đúng? A Các ion Mn2+ (Z = 25) Fe3+ (Z = 26) cấu hình electron giống 31 Cl Phần trăm khối lượng 1735Cl KClO3 : A 21,43% B 28,98% C 28,57% D 75,00% X Y nguyên tố thuộc nhóm IIA VA Trong oxit (ứng với hố rtị cao nhất) X, 60% khối lượng X; hợp chất với hidro Y 8,82% khối lượng hidro Vậy kí hiệu hố học X Y : A X : Mg; Y : N B X : Ca; Y : P C X : Mg; Y : P D X : Ca; Y : N Nguyên tử củ nguyên tố M số hạt mang điện nhiều hạt không mang điện 22 hạt; tỉ số hạt không mang điện mang điện hạt nhân 1,154 Xác định phát biểu liên quan đến m A Ngun từ M khơng electron độc thân B M thuộc khối s bảng hệ thống tuần hoàn C Ion bền M M3+, M3+ cấu hình giống khí gần kề D Bán kính M lớn bán kính ion M2+ nguyên tử M số lớp electron nhiều Hợp chất X với hidro dạng XH3 Trong oxit (ứng với hố trị cao X) 25,93% khối lượng X phát biểu sau không với X? A Liên kết X với Al liên kết cộng hóa trị 32 33 34 35 36 B Mức oxi hóa cao X +5, cộng hóa trị cao C Oxit X mức oxi hóa +4 bền, xu hướng đime hóa D Hidro oxit X mức oxi hóa +3 chứa liên kết cộng hóa trị phối trí cặp ngun tử với cấu hình electron hố trị Chọn kết luận không : (X): X1 : 4s1 X2 : 4s24p5 (Y): Y1 : 3d24s2 Y2 : 3d54s1 (T): T1: 1s2 T2: 2s22p5 (Z): Z1: 2s22p2 X2: 3s23p4 A Liên kết X1 X2 liên kết ion B Liên kết Y1 Y2 liên kết kim loại C Liên kết Z1 Z2 liên kết cộng hóa trị D Liên kết T1 T2 liên kết cộng hóa trị Nhận định sau ? A Các ngun tố ngun tử lớp ngồi ứng với ns2 kim loại B Nguyên tử nguyên tố kim loại phân lớp ns1 hay ns2 (n ≥ 2) C Các nguyên tố kim loại không nằm nhóm VIA, VIIA D Các nguyên tố electron cuối nằm phân lớp(n -1)dx (x > 0) kim loại Cộng hoá trị N NH4NO3 : D A B C Ba nguyên tố A, B, C thuộc chu kì liên tiếp Biết : ZA + ZB + ZC = 47 A nguyên tố cuối chu kì B nguyên tố thuộc chu kì lớn C tổng số hạt electron, proton (P), notron (N) 52 P ≤ N ≤ 1,2P ZA, ZB , ZC : A 10 ; 20 ; 17 B ; 17 ; 28 C 18 ; 19 ; 10 D 10 ; 16 ; 21 Nguyên tử nguyên tố X trạng thái electron độc thân Cơng thức hợp chất với hidro X A Là XH2 hay XH4 B Là XH2 hay XH3 C Chỉ XH2 D Chỉ XH4 37 38 39 40 41 42 43 CHUYÊN ĐỀ – PHẢN ỨNG OXY HÓA KHỬ Cho 10 g hỗn hợp gồm Fe, Cu tác dụng với dd H2SO4 loãng, dư Sau phản ứng thu 2,24 lit khí hidro (ở đktc), dd X m g kim loại không tan Giá trị m : (trích kì thi TNTHPT– 2007 – Mã 251) A 5,6 g B 4,4 g C 3,4 g D 6,4 g Hoà tan hoàn toàn 3,22 g hỗn hợp X gồm Fe, mg Zn lượng vừa đủ dd H2SO4 loãng, thu 1,344 lit hidro (ở đktc)và dd chứa m g muối Giá trị m : (CĐ A 2007) A 9,52 B 10,27 C 8,98 D 7,25 Cho 2,13 g hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu Al dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu hỗn hợp Y gồm oxit khối lượng 3,33 g Thể tích dd HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y : (CĐ A 2008) A 57 ml B 50 ml C 75 ml D 90 ml Các phản ứng sau, số phản ứng HCl thể tính oxi hóa (Trích Đề thi TSCĐ A – 2008) (1) 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + H2O (2) 2HCl + Fe → FeCl2 + H2 (3) 14HCl + K2Cr2O2 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O (4) 6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2 (5) 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O A B C D Cho V lit hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO H2 phản ứng với lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO Fe3O4 nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 g Giá trị V :(CĐ A 2008) A 0,448 B 0,112 C 0,224 D 0,560 Cho 11,36 g hỗn hợp gồm Fe, Fe2O3 Fe3O4 phản ứng hết với dd HNO3 loãng (dư), thu 1,344 lit khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) dd X cạn dd X thu m g muối khan Giá trị m :(CĐ A 2008) A 38,72 B 35,50 C 49,09 D 34,36 Cho biết phản ứng xảy sau: 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 Phát biểu (ĐH B 2008) A Tính khử Cl mạnh Br 44 45 46 47 48 49 B Tính oxi hóa Br2 mạnh Cl2 C Tính khử Fe3+ D Tính oxi hóa Cl2 mạnh Fe3+ Cho m g hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dd HCl (dư), sau kết thúc phản ứng sinh 3,36 lit khí (ở đktc) Nếu cho m g hỗn hợp X vào lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau kêt thúc phản ứng sinh 6,72 lit khí NO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị m :(ĐH B 2008) A 11,5 B 10,5 C 12,3 D 15,6 Cho 4,48 lit khí CO (ở đktc) từ từ qua ống sứ nug nóng đựng g oxit sắt đến phản ứng xảy hồn tồn Khí thu sau phản ứng tỉ khối so với hidro 20 Cơng thức oxit sắt phần trăm tểh tích khí CO2 rong hỗn hợp sau phản ứng (CĐ 2007) A FeO; 75% B Fe2O3; 65% C Fe2O3; 75% D Fe3O4; 75% Cho 6,72 g Fe vào dd chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 sản phẩm khử nhất) Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu được: (ĐH B 2007) A 0,03 mol Fe2(SO4)3 0,06 mol FeSO4 B 0,05 mol Fe2(SO4)3 0,02 mol Fe dư C 0,02 mol Fe2(SO4)3 0,08 mol FeSO4 D 0,12 mol FeSO4 Nung m g bột sắt oxi, thu g hỗn hợp chất rắn X Hoà tan hết hỗn hợp X dd HNO3 (dư), thoát 0,56 lit (ở đktc) NO (là sản phẩm khử nhất) Giá trị m (ĐH B 2007) A 2,52 B 2,22 C 2,62 D 2,32 Hoà tan hoàn toàn 12 g hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol : 1) axit HNO3, thu V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO NO2) dd Y (chỉ chứa hai muối axit dư) Tỉ khối X H2 19 Giá trị V : (CĐ A 2007) A 3,36 B 2,24 C 5,60 D 4,48 Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) tất chất phương trình phản ứng Cu với dd HNO3 đặc, nóng là: (CĐ A 2007) A 11 B 10 C D 9 50 Hồ tan 5,6 g Fe dd H2SO4 lỗng (dư), thu dd X Dd X phản ứng vừa đủ với V ml dd KMnO4 0,5M giá trị V : (CĐ A 2007) A 40 B 60 C 20 D 80 51 Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu dd X (chỉ chứa hai muối sunfat) khí NO Giá trị a :(CĐ A 2007) A 0,06 B 0,04 C 0,075 D 0,12 52 Cho phản ứng sau : a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) → b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) → d) Cu + dd FeCl3 → c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) → 53 54 55 56 Ni ,t e) CH3CHO + H2  → f) Glucozo + AgNO3/NH3 → g) C2H4 + Br2 → h) Glixerol + Cu(OH)2 → Dãy gồm phản ứng thuộc phản ứng oxi – hóa khử là:(CĐ A 2007) B a, b, d, e, f, g A a, b, c, d, e, h C a, b, d, e, f, h D a, b, c, d, e, g Chia m g Al thành hai phần : Phần tác dụng với lượng dư dd NaOH, sinh x mol khí H2 Phần hai tác dụng với lượng dư dd HNO3 lỗng, sinh y mol khí N2O (sản phẩm khử nhất) Quan hệ x y (CĐ 2008) A y = 2x B x = y C x = 4y D x = 2y Cho dãy chất : FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3 Số chất dãy bị oxi hoá tác dụng với dd HNO3 đặc, nóng (CĐ 2008) C D A B Cho phản ứng hoá học : Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Trong phản ứng xảy (CĐ 2008) A Sự oxi hóa Fe khử Cu2+ B Sự oxi hóa Fe oxi hóa Cu C Sự khử Fe2+ oxi hóa Cu D Sự khử Fe2+ khử Cu2+ Cho 13,5 g hỗn hợp kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dd H2SO4 lỗng nóng (trong điều kiện khơng khơng khí) m g muối khan Giá trị m (CĐ 2008) A 48,8 B 42,6 C 47,1 D 45,5 10 BÀI TẬP TỰ GIẢI D O2 N2 SO2 63 Cho sơ đồ chuyển hoá sau : (1) (2) (3) (4) Cl2  → KClO3  → O2  → SO2  → Na2 SO3 57 Cho phương trình phản ứng hoá học sau : aFeSO4 +bKMnO4 +cH2SO4 → dFe2(SO4)3+bMnSO4+eK2SO4+H2O a) Nếu a = 10 b : A B C D b) Vai trò H2SO4 phản ứng : A Chất oxi hố B Chất khử C Chất tạo mơi trưòng D Vừa chất oxi hố vừa chất tạo mơi trường 58 Cho phương trình phản ứng hố học sau : aFexOy + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNnOm ↑ + eH2O Nếu b = 2(9xn – 3m – yn) a : A (7n – 3m) B (7n + 3m) C (5n + 2m) D (5n – 2m) 59 Cho phương trình phản ứng hố học sau : aP + bNH4ClO4 → aH3PO4 + cN2 + cCl2 + aH2O Nếu a = b : A B C 10 D 12 60 Cho phương trình phản ứng hố học sau : aFexOy + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO ↑ + eH2O a) Nếu b = 2(6x – y) a : A B C D b) vai trò HNO3 phản ứng : A Chất oxi hố B Chất khử C Chất tạo mơi trưòng D Vừa chất oxi hoá vừa chất tạo mơi trường 61 Cho phương trình hố học phản ứng điều chế khí X, Y, Z phòng thí nghiệm : KMnO4 + HCl đặc → X ↑ + … NH4NO3 + NaOH → Y ↑ + … FeS + H2SO4 loãng → Z ↑ + … 62 Cơng thức phân tử khí kí hiệu X, Y, Z : X Y Z A O2 NH3 H2S B Cl2 N2 SO2 C Cl2 NH3 H2S 64 65 66 67 68 69 70 11 (5) (6) (7) (8) (9)  → SO2  → SO3  → H SO4  → Na2 SO4  → BaSO4 Trong phản ứng sơ đồ rtên, phản ứng oxi hoá khử : A 1, 2, 3, B 1, 2, 3, 4, 6, C 1, 2, 3, 5, 6, D 1, 2, 3, 4, 5, 6, Cho hợp chất lưu huỳnh : H2S, SO2, SO3, H2SO3, H2SO4 : a) Trong hợp chất trên, hợp chất thể tính oxi hố : A SO3 H2SO4 B SO2 H2SO3 C H2S D SO2 b) Trong hợp chất trên, hợp chất thể tính khử : A SO3 H2SO4 B SO2 H2SO3 C H2S D SO2 Cho m g Al tan hoàn toàn dd HNO3 thấy 11,2 lit (đktc) hỗn hợp khí A gồm ba khí N2, NO, N2O tỉ lệ số mol tương ứng : : Giá trị m : A 2,7g B 16,8g C 3,51g D 35,1g Hoà tan a g hỗn hợp X gồm Mg Al vào HNO3 đặc nguội, dư thu 0,336 lit NO2 (ở 00C, 2atm) Cũng a g hỗn hợp X hoà tan HNO3 lỗng dư, thu 0,168 lit NO (ở 00C, 4atm) Khối lượng hai kim loại Al Mg a g hỗn hợp X : A 4,05g 4,8g B 0,54g 0,36g C 5,4g 3,6g D Kết khác Hoà tan hết 12 g kim loại chưa rõ hoá rị 2,24 lit (đktc) khí đặc tính không màu, không mùi, không cháy Kim loại dùng : A Cu B Pb C Ni D Mg Thể tích dd FeSO4 0,5M cần thiết để phản ứng vừa đủ với 100ml dd KMnO4 0,2M K2Cr2O7 0,1M môi trường axit : A 0,16 lit B 0,32 lit C 0,08 lit D 0,64 lit Một oxit nitơ (X) chứa 30,43% N khối lượng Tỉ khối (X) so với khơng khí 1,5862 Số g dd HNO3 40% tác dụng với Cu đề 12 71 72 73 74 75 76 77 điều chế lít khí (X) (ở 1340C, 1atm), giả sử phản ứng giải phóng khí (X) : B 9,45g C 12,3g D.Kết khác A 13,4g Cho H2SO4 loãng dư tác dụng với 6,660g hỗn hợp kim loại X Y hoá rtị II, người ta thu 0,1 mol hỗn hợp khí, đồng thời khối lượng hỗn hợp kim lọai giảm 6,5g Hồ tan phần lại H2SO4 đặc, nóng người ta thấy 0,16g khí SO2, X, Y kim loại sau : A Hg Zn B Cu Ca C Cu Zn D.Kết khác Hoà tan hoàn toàn 16,2g kim loại chưa rõ dd HNO3 5,6 lit (đktc) hỗn hợp A 7,2 g gồm NO N2 Kim loại cho : A Sắt B Kẽm C Nhơm D Đồng Hồ tan hết a g Cu dụng dịch HNO3 lỗng thu 1,12 lit hỗn hợp khí (NO, NO2) đktc, tỉ khối H2 16,6 Giá trị a : A 2,38g B 2,08g C 3,9g D 4,16g Cho kim loại A gồm Fe Cu Hoà tan hết 6g A dd HNO3 đặc, nóng 5,6 lit khí nâu đỏ (ở đktc) Phần trăm khối lượng đồng mẫu hợp kim : A 53,34% B 46,66% C 70% D 90% Hoà tan hoàn toàn 12,8g Cu dd HNO3 thấy V lít hỗn hợp khí A gồm NO, NO2 điều kiện tiêu chuẩn Biết tỉ khối A H2 19 ta V : A 4,48 lit B 2,24 lit C 0,448 lit D 3,36 lit Hoà tan hết 7,44 hỗn hợp Al, Mg thể tích vừa đủ 500ml dd HNO3 loãng thu dd A 3,136 lit (ở đktc) hỗn hợp hai khí đẳng mol khối lượng 5,18g; khí bị hố nâu khơng khí Thành phần phần trăm theo khối lượng kim loại hỗn hợp là: A %mMg = 81,8%; %mAl = 18,2% B %mMg = 27,42%; %mAl = 72,58% C %mMg = 18,8%; %mAl = 81,2% D %mMg = 28,2%; %mAl = 71,8% Nung x (g) Fe khơng khí, thu 104,8g hỗn hợp rắn A gồm : Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 Hoà tan A dd HNO3 dư, thu 13 đu7ợc dd B 12,096 lit hỗn hợp khí NO NO2 (đktc) tỉ khối Heli 10,167 Khối lượng x (g) : D 78,4g A 74,8g B 87,4g C 47,8g 78 Hoà tan 19,2 g kim loại M H2SO4 đặc dư khí SO2 Cho khí hấp thụ hoàn toàn lit dd NaOH 0,6M, sau phản ứng đem cạn dd thu 37,8g chất rắn M kim loại sau : A Cu B Mg C Fe D Ca CHUYÊN ĐỀ – CHƯƠNG HALOGEN 79 Cho từ từ dd chứa a mol HCl vào dd chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu V lit khí (ở đktc) dd X Biểu thức liên hệ V với a, b :(CĐ A 2007) A V = 11,2(a – b) B V = 22,4(a + b) D V = 22,4(a – b) C V = 11,2(a + b) 80 Cho 13,44 lit khí clo (ở đktc) qua 2,5 lit dd KOH 1000C Sau phản ứng xảy hoàn tồn, thu 37,25 g KCl Dd KOH nồng độ (ĐH B 2007) A 0,24M B 0,48M C 0,4M D 0,2M 81 Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe Mg lượng vừa đủ dd HCl 20% thu dd Y Nồng độ FeCl2 dd Y 15,76% Nồng độ phần trăm MgCl2 dd Y (CĐ 2007) A 11,79% B 28,21% C 15,76% D 24,24% 82 Khi cho 100ml dd KOH 1M vào 100ml dd HCl thu dd chứa 6,525 g chất tan Nồng độ mol (hoặc mol/l) HCl dd dùng (CĐ 2007) A 1M B 0,5M C 0,75M D 0,25M 83 Cho 9,12 g hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dd HCl (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn, dd Y; cạn Y thu 7,62 g FeCl2 m g FeCl3 Giá trị m (CĐ 2008) A 9,75 B 8,75 C 7,80 D 6,50 84 Để hoà tan hoàn toàn 2,32 g hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 (trong số mol FeO số mol Fe2O3), cần dùng vừa đủ V lit dd HCl 1m Giá trị V (ĐH B 2008) A 0,23 B 0,18 C 0,08 D 0,16 14 85 Khi cho 100 ml dd KOH 1M vào 100ml dd HCl thu dd chứa 6,525 g chất tan Nồng độ mol (hoặc mol/l) HCl dd dùng (CĐ A 2007) D 0,5M A 0,75M B 1M C 0,25M 86 Khi cho 12 g hỗn hợp Fe Cu tác dụng với dd HCl (dư), thể tích khí H2 sinh 2,24 lít (ở đktc) Phần kim loại khơng tan khối lượng (TNPT lần – 2007) A 6,4 g B 5,6 g C 2,8 g D 3,2 g BÀI TẬP TỰ GIẢI 87 Hoà tan hoàn toàn 23,8 g hỗn hợp muối cacbonat kim loại hoá trị I muối cacbonat cảu kim loại hoá trị II dd HCl Sau phản ứng thu 4,48 lit khí (đktc) Đem cạn dd thu khối lượng muối khan : A 13 g B 15 g C 26 g D 30 g 88 Hoà tan 9,14 g hợp kim Cu, Mg, Al lượng vừa đủ dd HCl thu 7,48 lit khí X (đktc); 2,54 g chất rắn Y dd Z Lọc bỏ chất rắn Y, cạn cẩn thận dd Z thu khối lượng muối khan : A 31,45 g B 33,99 g C 19,025 g D 56,3 g 89 Hoà tan hoàn toàn 10,0 g hỗn hợp X gồm hai kim loại (đứng trước H dãy điện hoá) dd HCl dư thu 2,24 lit khí H2 (đktc) cạn dd sau phản ứng thu khối lượng muối khan : B 17,1 g C 13,55 g D 34,2 g A 1,71 g 90 Cho halogen Cl, F, Br, I Các axit halogenhidric HCl, HF, HBr, HI Các anion halogenua : Cl-, F-, Br-, I- a Các halogen xếp theo trật tự giảm dần tính phi kim: B F > Cl > Br > I A I > Cl > Br > F C Cl > I > Br > F D F > Cl > I > Br b Các axit xếp theo trật tự giảm dần tính axit : A HI > HBr > HCl > HF B HF > HCl > HBr > HI B HCl > HI > HBr > HF D HF > HCl > HI > HBr c.Các anion halogenua xếp theo trật tự giảm dần tính khử : A I- > Cl- > Br- > FB F- > Cl- > Br- > IC I- > Br- > F- > ClD F- > Cl- > I- > Br15 91 Khí clo thu cho 23,7g Kali pemanganat tác dụng hết với dd axit clohidric đậm đặc, tác dụng vừa đủ với m g sắt Giá trị m B 14 C 21 D 22,4 A 11,2 92 Gây nổ hỗn hợp gồm khí bình kín Khí thứ điều chế cách cho axit clohidric dư tác dụngvới 21,45g kẽm Khí thứ hai thu phân huỷ 25,5g natri nitrat Khí thứ ba thu axit clohidric dư tác dụng với 2,61g mangan doxit Nồng độ phần trăm chất dd thu sau gây nổ : A CHCl % = 28,85% B CHClO % = 28,85% C CHClO3 % = 28,85% D CHClO4 % = 28,85% 93 Một dd chứa đồng thời HCl a% H2SO4 b% Cho 200g dd tác dụng với BaCl2 dư tạo thành 46,6g kết tủa Lọc bỏ kết tủa Để trung hoà nước lọc (dd thu sau tác bỏ kết tủa cách lọc) người ta phải dùng 500ml dd NaOH 1,6 mol/l Giá trị a%, b% : B a% = 7,3% b% = 9,8% A a% = 9,8% b% = 7,3% C a% = 7,8% b% = 6,3% D a% = 6,3% b% = 7,8% 94 Một dd X chứa 6,0g hỗn hợp K2SO4 Na2SO4 Sau thêm V ml dd BaCl2 0,5 mol/l vào dd X thu 6,99g kết tủa Giá trị V : C 60ml D.79ml A 40ml B 50ml 95 Cho Kali Pemanganat tác dụng với axit clohidric đặc thu chất khí màu vàng lục a Dẫn khí thu vào dd KOH nhiệt độ thường, thu hai muối : A KClO KCl B K2CO3 KHCO3 C KNO2 KNO3 D KClO3 KCl b Dẫn khí thu vào dd KOH đun nóng tới 1000C, thu hai muối : A KClO KCl B K2CO3 KHCO3 C KNO2 KNO3 D KClO3 KCl 96 Cho 5g brom lẫn tạp chất clo vào dd chứa 1,6g Kali Bromua Sau phản ứng, làm bay dd thu 1,155g chất rắn khan Thành phần % khối lượng Clo 5g đem phản ứng : A 5,1% B 6,1% C 7,1% D 8,1% 16 97 Cho 17,92 lit hỗn hợp X gồm H2 Cl2 vào bình thuỷ tinh thạch anh đậy kín chiếu sáng ánh sáng khuếch tán Sau thời gian ngừng chiếu sáng thu hỗn hợp khí Y chứa 30% HCl thể tích Lượng Cl2 giảm xuống 20% so với lượng Cl2 ban đầu Các thể tích khí đo đktc a) Thành phần % thể tích hỗn hợp đầu X hỗn hợp sau phản ứng Y : Hỗn hợp đầu Hỗn hợp sau phản ứng H2 Cl2 H2 Cl2 HCl A 25,00% 75,00% 40,00% 30% 30,00% B 50,00% 50,00% 37,5% 32,5% 30,00% C 20,00% 80,00% 25,00% 45,00% 30,00% D 81,25% 18,75% 66,25% 3,75% 30,00% b) Cho tồn hỗn hợp khí Y vào dd KOH 22,4% đun nóng 1000C, thu dd Z Nồng độ % từing chất dd Z sau phản ứng A (C %) KCl = 16,124%;(C%)KClO3 = 3,314%;(C%)KOH = 5,500% oxit hai kim loại Thành phần % thể tích chất hỗn hợp X thành phần % khối lượng chất hỗn hợp Y : Hỗn hợp X Hỗn hợp Y mMg% mAl% VCl % VO % B (C %) KCl = 19, 483%;(C %) KClO3 = 1,105%;(C %)KOH = 5,050% C (C %) KCl = 3,359%;(C %) KClO3 = 1, 225%;(C %) KOH = 5, 600% D (C %) KCl = 21, 605%;(C %) KClO3 = 1, 225%; 98 Cho 13,44 lit khí clo (đktc) tác dụng vừa đủ với dd KOH đậm đặc đun nóng 1000C Sau phản ứng xảy hồn tồn, làm bay đem nhiệt phân hoàn tồn chất rắn với MnO2 làm xúc tác Thể tích khí đktc khối lượng muối lại : A 4,48 lit 99,0 g B 8,96 lit 74,5 g C 3,36 lit 14,9 g D 6,72 lit 89,4 g 99 bình (thuỷ tinh) bình chứa Clo, hidro clorua, khơng khí, khí cacbonic Khơng dùng đến phản ứng hố học, để nhận bình chứa khí hidro clorua người ta dựa vào dấu hiệu : A Khơng màu mùi xốc B Khơng màu vị chua C Màu vàng lục mùi xốc D Chất khí khơng màu nhẹ khơng khí 100 Cho 11,2 lit (đktc) hỗn hợp khí X gồm Cl2 O2 tác dụng vừa đủ với 16,98g hỗn hợp Y gồm Mg Al tạo 42,32g hỗn hợp clorua 17 101 102 103 104 A 50 50 79,71 20,29 B 48 52 77,74 22,26 C 24 76 55 45 D 75 25 31,45 68,55 Chọn phát biểu không : A Axit flohidric dùng để khắc chữ lên thuỷ tinh phản ứng: SiO2 + 4HF → SiH4 + 2F2O B AgBr trước dùng để chế tạo phim ảnh phản ứng : as AgBr  → Ag + Br2 C Nước Giaven tính oxi hố mạnh tạo HClO theo phản ứng : NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HclO D KClO3 dùng để đìêu chế O2 phòng thí nghiệm theo MnO2 ,t phản ứng : KClO3  → KCl + 3O2 Cho từ từ dd chứa 0,0150 mol HCl vào dd chứa x mol K2CO3 thu dd X (không chứa HCl) 0,005 mol khí CO2 Nếu thí nghiệm tiến hành ngược lại (cho từ từ K2CO3 vào dd HCl) số mol khí CO2 thu A 0,0050 mol B 0,0075 mol C 0,0100 mol D 0,0150 mol Sục khí Clo vào dd NaBr NaI đến phản ứng hoàn toàn ta thu 1,17g NaCl Xác định số mol hỗn hợp NaBr NaI dd ban đầu : A 0,1 mol B 0,15 mol C 0,015 mol D 0,02 mol hai sắt khối lượng 11,2g cho tác dụng hết với khí clo, ngâm dd HCl dư Lượng muối sắt clorua thu : A 25,4g FeCl2; 32,5g FeCl3 B 12,7g FeCl2; 32,5g FeCl3 C 12,7g FeCl2; 16,25g FeCl3 D 25,4g FeCl2; 16,25g FeCl3 Nung hỗn hợp gồm a(g) bột Fe b(g) bột S nhiệt độ cao (khơng oxi) thu hỗn hợp A Hoà tan A vào dd HCl dư thu 18 0,4(g) chất rắn b, dd C khí D ( d D = ) Sục từ từ qua dd H2 Cu(NO3)2 dư, tạo thành 14,4(g) kết tủa màu đen a, b giá trị : A a : 16,8g; b : 5,2g B a : 5,2g; b : 16,8g C a : 18,6g; b : 2,5g D a : 17,8g; b : 6,2g 105 Hoà tan hết 3,53g hỗn hợp A gồm ba kim loại Mg, Al Fe dd HCl, 2,352 lit hidro (đktc) thu dd D cạn dd D, thu m g hỗn hợp muối khan Trị số m : A 12,405g B 10,985g C 11,195g D 7,2575g CHUN ĐỀ – NHĨM ƠXY 106 Hoà tan hết 7,74 g hỗn hợp bột Al, Mg 500 ml dd hỗn hợp HCl 1M H2SO4 0,28M thu dd X 8,736 lit H2 (ở đktc) cạn dd X thu lượng muối khan (CĐ 2008) A 38,93 g B 25,95 g C 103,85 g D 77,86 g 107 Trộn 5,6 g bột sắt với 2,4 g bột lưu huỳnh đun nóng (trong điều kiện khơng khơng khí), thu hõôn hợp rắn m Cho M tác dụng với lượng dư dd HCl, giải phóng hỗn hợp khí X lại phần khơng tan G Để đốt cháy hồn tồn X G cần vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc) Giá trị V (CĐ 2008) A 4,48 B 3,36 C 2,80 D 3,08 108 Hồ tan hồn tồn Fe3O4 dd H2SO4 lỗng (dư) dd X1 Cho lượng dư bột Fe vào dd X1 (trong điều kiện khơng khơng khí) đến phản ứng xảy hoàn toàn thu dd X2 chứa chất tan (CĐ 2008) A Fe2(SO4)3 B FeSO4 C Fe2(SO4)3 H2SO4 D FeSO4 H2SO4 109 Cho m g hỗn hợp Mg, Al, vào 250 ml dd X chứa hỗn hợp axit HCl 1M axit H2SO4 0,5M, thu 5,32 lit H2 (ở đktc) dd Y (coi thể tích dd khơng đổi) Dd Y pH (CĐ A 2007) D A B C 110 Hòa tan hồn tồn 2,81 g hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ) Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu cạn dd khối lượng (CĐ A 2007) A 6,81 g B 4,81 g C 3,81 g D 5,81 g 19 111 Cho 0,01 mol hợp chất sắt tác dụng hết H2SO4 đặc nóng (dư), 0,112 lit (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử nhất) Cơng thức hợp chất sắt (ĐH B 2007) A FeS B FeS2 C FeO D FeCO3 112 Hoàn tan hoàn toàn 3,22 g hỗn hợp X gồm Fe, Mg Zn lượng vừa đủ dd H2SO4 loãng, thu 1,344 lit H2 (ở đktc) dd chứa m g muối Giá trị m (CĐ 2007) A 10,27 B 8,98 C 7,25 D 9,52 113 Khi hoà tan hidroxit kim loại M(OH)2 lượng vừa đủ dd H2SO4 205 thu dd muối trung hoà nồng độ 27,21% Kim loại M (CĐ A 2007) A Cu B Zn C Fe D Mg 114 Nung hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 b mol FeS2 bình kín chứa khơng khí (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, đưa bình nhiệt độ ban đầu, thu chất rắn Fe2O3 hỗn hợp khí Biết áp suất khí bình trước sau phản ứng nhau, mối liên hệ a b (biết sau phản ứng, lưu huỳnh mức oxi hoá +4, thể tích chất rắn khơng đáng kể).(ĐH B 2008) B a = b C a = 4b D a = 2b A a = 0,5b BÀI TẬP TỰ GIẢI 115 Trộn 60 g bột Fe với 30 g bột lưu huỳnh đun nóng (khơng khơng khí) thu chất rắn A Hồ tan A dd axit HCl dư dd B khí C Đốt cháy C cần V lít O2 (đktc) Biết phản ứng xảy hồn tồn V giá trị : A 11,2 lít B 21 lit C 33 lit D 49 lit 116 Để a g bột sắt ngồi khơng khí, sau thời gian chuyển thành hỗn hợp A khối lượng 75,2 g gồm Fe, Fe2O3 Fe3O4 Cho hỗn họp A phản ứng hết với dd H2SO4 đậm đặc, nóng thu 6,72 lit khí SO2 (đktc) Khối lượng a : A 56 g B 11,2 g C 22,4 g D 25,3 g 117 Những ngun tố cấu hình electron lớp ngồi ns2np4 nhóm : A IVA B VA C VIA D IVB 118 Nung nóng 11,2g sắt 26g kẽm với lượng lưu huỳnh dư Sản phẩm phản ứng cho hoà tan hoàn toàn axit clohidric Khí 20 377 378 379 380 381 382 C a = 1,0 ; b = 1,5 D a = 2,0 ; b = 1,0 Xét chất CH2 = CH – CH2OH, HOC6H4CH2OH (hợp chất thơm), HCOOH Trong số chất x chất làm nhạt màu dd Br2 (không tạo kết tủa), y chất tác dụng với NaCO2, z chất tác dụng với NaHCO3 t chất tác dụng với NaOH Kết luận không ? A x = By=2 C z = D t = Hợp chất X cơng thức C6H10 Khi cho X tác dụng với dd KMnO4 mơi trường trung tính tạo ancol hai chức, mơi trường axit tạo axait ađipic HCOO(CH2)4COOH Cấu tạo X : A Xiclopenten B Xiclohexen C Hexa – 1,5 – dien D 1,2 – đimetyxiclobut – – en Trong số chất : ancol etylic, anđehit axetic, axeton, axit fomic, axit acrilic x chất làm quỳ tím chuyển màu đỏ, y chất phản ứng tráng gương, z chất kết tủa trắng với dd NaHSO3 bão hòa t chất kết tủa vàng tác dụng với I2/NaOH Khẳng định không ? D t = A x = By=2 C z = Oxi hóa mãnh liệt olefin X dd KMnO4/ H2SO4 thu sản phẩm oxi hóa axit axetic X : A propen B but– 1–en C but– 2–en D pent– 2–en Trộn mol axit axetic với mol rượu etylic Khi số mol chất hỗn hợp không thay đổi nữa, nhận thấy lượng este thu mol Hằng số cân (K) phản ứng este hóa : A B C D Ở 250C, số cân phản ứng : CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O KC = Cho nồng độ ban đầu CH3COOH 1M ; C2H5OH (M) Nồng độ este tạo thành cân : A 0,85 B C D CHUYÊN ĐỀ : ESTE –LIPIT 65 383 Xà phòng hố hồn tồn 22,2 g hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 CH3COOCH3 dd NaOH 1M (đun nóng) Thể tích dd NaOH tối thiểu cần dùng :(CĐ 2008) A 300 ml B 200 ml C 150 ml D 400 ml 384 Hai chất hữu X1 X2 khối lượng phân tử 60 đvC X1 khả phản ứng với Na, NaOH, Na2CO3 X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) không phản ứng Na Công thức cấu tạo X1, X2 A CH3COOH, HCOOCH3 B (CH3)2CHOH, HCOOCH3 D HCOOCH3, CH3COOH C CH3COOH, CH3COOCH3 385 Đun nóng 6,0 g CH3COOH với 6,0 g C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá 50%) Khối lượng este tạo thành :(CĐ 2008) A 6,0 g B 4,4 g C 8,8 g D 5,2 g 386 Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu đơn chức Cho X phản ứng vừa đủ với 500ml dd KOH 1M Sau phản ứng, thu hỗn hợp Y gồm hai muối hai axit caboxylic rượu (ancol) Cho toàn lượng rượu thu tác dụng với Na (dư), sinh 3,36 lit H2 (ở đktc) Hỗn hợp X gồm: (CĐ 2008) A este rượu B axit este C axit rượu D hai este 387 Este đơn chức X tỉ khối so với Ckho6ila2 6,25 Cho 20 g X tác dụng với 300 ml dd KOH 1M (đun nóng) cạn dd sau phản ứng thu 28 g chất rắn khan Công thức cấu tạo X : A CH2 = CHCOOCH2CH3 B CH3CH2COOCH = CH2 C CH3COO CH = CHCH3 D CH2 = CHCH2COOCH3 388 Chất hữu X cơng thức phân tử C4H6O4 tác dụng với dd NaOH (đun nóng) theo phương trình phản ứng : C4H6O4 + NaOH → 2Z + Y Để oxi hố hết a mol Y cần vừa đủ 2a mol CuO (đun nóng), sau phản ứng tạo thành a mol chất T (biết Y, Z, T hợp chất hữu cơ).Khối lượng phân tử T : (CĐ 2008) A 118 đvC B 44 đvC C 82 đvC D 52 đvC 389 Cho 3,7 g este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dd KOH, thu muối 2,3 g ancol etylic Công thức este (Trích Kỳ thi TN – THPT – Lần – 2007) B C2H5COOCH3 A CH3COOHC2H5 C C2H5COOC2H5 D HCOOC2H5 66 390 Mệnh đề không : (CĐ A 2007) A CH3CH2COOCH = CH2 tác dụng với dd NaOH thu anđehit muối B CH3CH2COOCH = CH2 tác dụng với dd polime C CH3CH2COOCH = CH2 trùng hợp tạo polime D CH3CH2COOCH = CH2 dãy đồng đẳng với CH2 = CHCOOCH3 391 Xà phòng hóa 8,8 g etylaxetat 200 ml dd NaOH 0,2M sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dd thu chất rắn khối lượng (CĐ A 2007) A 3,28 g B 10,4 g C 8,56 g D 8,2 g 392 Khi thực phản ứng este hoá mol CH3COOH mol C2H5OH, lượng este lớn thu mol Để đạt hiệu suất cực đại 90% (tính theo axit) tiến hành este hoá mol CH3COOH cần số mol C2H5OH (biết phản ứng este hoá thực nhiệt độ) (CĐ A 2007) A 0,342 B 2,925 C 0,456 D 2,412 393 Một este cơng thức phân tử C4H6O2, thuỷ phân môi trường axit thu axetanđehit Công thức cấu tạo thu gọn este : (CĐ A 2007) A CH3COOCH = CH2 B CH2 = CHCOOCH3 C HCOOC(CH3) = CH2 D HCOOCH = CHCH3 394 X este đơn chức, tỉ khối CH4 5,5 đem đun 2,2 g este X với dd NaOH (dư), thu 2,05 g muối Công thức cấu tạo thu gọn X B C2H5COOCH3 A HCOOCH2CH2CH3 C CH3COOC2H5 D HCOOCH(CH3)2 395 Hai este đơn chức X Y đồng phân Khi hố 1,85 g X, thu thể tích thể tích 0,7 g N2 (đo điều kiện) Công thức cấu tạo thu gọn X Y (ĐH B 2008) A HCOOC2H5 CH3COOCH3 B C2H3COOC2H5 C2H5COOC2H3 C C2H5COOC2H3 HCOOCH(CH3)2 D HCOOCH2CH2CH3 CH3COOC2H5 396 Este X không no, mạch hở, tỉ khối so vco71i oxi 3,125 tham gia phản ứng xà phòng hố tạo anđehit muối axit hữu công thức cấu tạo phù hợp với X? (CĐ 2007) A B C D 397 Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo cơng thức phân tử C4H8O2, tác dụng với dd NaOH là:(CĐ 2007) A B C D 398 Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 g chất hữu X đơn chức thu sản phẩm cháy gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) 3,6 g nước Nếu cho 4,4 g hợp chất X tác dụng với dd NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn, thu 4,8 g muối axit hữu Y chất hữu Z Tên X A isopropyl axetat B etyl propionat C metyl propionat D etyl axetat 399 Đun 12 g axit axetic với 13,8 g etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu 11 g este Hiệu suất phản ứng este hoá (CĐ 2007) A 62,5% B 75% C 55% D 50% 400 Để trung hồ lượng axit tự tring 14 g mẫu chất béo cần 15 ml dd KOH 0,1M Chỉ số axit mẫu chất béo (CĐ 2007) A 4,8 B 6,0 C 5,5 D 7,2 401 Hợp chất hữu no, đơn chức X cơng thức phân tử C7H12O4 Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 g dd NaOH 8% thu chất hữu Y 17,8 g hỗn hợp muối Công thức cấu tạo thu gọn X : A CH3OOC(CH2)2COOC2H5 B CH3COO(CH2)2COOC2H5 C CH3COO(CH2)2OOCC2H5 D CH3OOCCH2COOC3H7 402 Xà phòng hố hồn tồn 17,24 g chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH cạn dd sau phản ứng thu khối lượng xà phòng là: (ĐH B 2008) A 17,80 g B 18,24 g C 16,68 g D 18,38 g 403 Khi đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức số mol CO2 sinh số mol O2 phản ứng Tên gọi este : (ĐH B 2008) A Metyl Fomiat B Etyl axetat 67 68 C Propyl axetat D Metyl Axetat 404 Este đặc điểm sau : – Đốt cháy hồn tồn X tạo thành CO2 H2O số ml – Thuỷ phân X môi trường axit chất Y (tham gia phản ứng tráng bạc) chất Z (có số nguyên tử cacbon nửa số nguyên tử cacbon X) Phát biểu không : (ĐH A 2008) A Đốt cháy hoàn toàn mol X sinh sản phẩm gồm mol CO2 mol H2O B Chất Y tan vô hạn nước C Chất X thuộc loại este no, đơn chức D Đun Z vơi dd H2SO4 đặc 1700C thu anken BÀI TẬP TỰ GIẢI 405 Cho 0,1 mol este tạo axit lần axit ancol lần ancol tác dụng hoàn toàn với NaOH thu 6,4 g ancol lượng muối khối lượng nhiêề lượng eate 13,56% (so với lượng este) CTCT este : A CH3COOCH3 B CH3OOCCOOCH3 C CH3COOCOOCH3 D.CH3OOCCH2COOCH3 406 Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 g hỗn hợp este đơn chức đồng phân dd NaOH thu 11,08 g hỗn hợp muối 5,56 g hỗn hỡp ancol CTCT este : A HCOOCH3 C2H5COOCH3 B C2H5COOCH3 CH3COOC2H5 C HCOOC3H7 C2H5COOCH3 D Cả B, C 407 Hỗn hợp X gồm este A, B đồng phân với tạo thành từ axit đơn chức ancol đơn chức Cho 2,2 g hỗn hợp X bay 136,50C 1atm thu 840 ml este Vậy CTPT este : A C2H4O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C5H10O2 408 Lần lượt cho chất vinyl axetat; – điclopropan; phenyl axetat 1,1,1 – tricloetan tác dụng hoàn toàn với dd NaOH dư Trường hợp phản ứng không viết đúng? t A CH3COOCH2 = CH2 + NaOH  → CH3COONa + CH3CHO t C CH3COOC6H5+2NaOH   → CH3COONa + C6H5ONa + H2O t D CH3CCl3 + NaOH  → CH3COOH + NaCl + H2O 409 Để đánh giá lượng axit béo tự chất béo người ta sử dụng số axit với định nghĩa : “Chỉ số axit số milig KOH cần để trung hồ axit béo tự g chất béo” Khối lượng NaOH cần thiết để trung hoà 10g chất béo số axit 5,6 : A 0,04 g B 0,56g C 0,40g D 5,60g 410 Chất A cơng thức C11H20O4 A tác dụng với NaOH tạo muối axit hữu B mạch thẳng hai rượu etanol propanol – (propan – – ol) Cấu tạo A : A C2H5OOC[CH2]4COOCH(CH3)2 B (CH3)2CHOO[CH2]3COOC2H5 C C2H5OOC[CH2]4COOC3H7 – n D C2H5COO[CH2]4COOCH(CH3)2 411 Dưới lả giản đồ nhiệt độ sôi bốn hợp chất hữu C2H5Cl, C2H5OH, CH3COOH CH3COOC2H5 Kí tự đại diện cho este etyl axetat : B Y C Z D T A X 412 Đun nóng 12g axit axetic với 13,8g rượu (ancol), etylic mặt H2SO4 đặc xúc tác Sau phản ứng thu 12,32g hiệu suất phản ứng : C 70,00% D 93,33% A 35,00% B 46,67% 413 Xét phản ứng hợp chất thơm công thức phân tử C7H8O với Na dd NaOH, x hợp chất khả phản ứng với hai chất ; y hợp chất phản ứng với Na, z hợp chất phản ứng với NaOH t hợp chất phản ứng với hai Kết luận không ? A x = B y = C z = D t = 414 Hỗn hợp A gồm CH3COOH CH3COOR (R gốc hidrocacbon) Cho m g A tác dụng với lượng dư dd NaHCO3 tạo thành 3,36 lít t → CH3COCH3 + NaCl + H2O B CH3CHCl2CH3 + NaOH  69 70 khí CO2 (đktc) Cùng lượng A phản ứng vừa đủ với 100 ml dd NaOH 2,5M tạo 6g ROH ROH : B C2H5OH C C3H7OH D C4H9OH A CH3OH 415 Ứng với công thức phân tử C3H6O2, x đồng phân làm quỳ tím hố đỏ ; y đồng phân tác dụng với dd NaOH, không tác dụng với dd Na ; z đồng phân vừa tác dụng với dd NaOH vừa tác dụng dd AgNO3/NH3 t đồng phân vừa tác dụng với Na, vừa tác dụnbg với dung dịh AgNO3/NH3 Chọn nhận định không : A x = B y = C z = D t = 416 Oxi hoá ancol đơn chức no A bột Cu xúc tác, B Oxi hố B với xúc tác Pt thu axit D Cho D tác dụng với dd kiềm muối E Cho E tác dụng với dung ịch AgNO3 NH3 Ag kim loại Công thức cấu tạo A, B, D, E : A (A): CH3OH; (B): CH3CHO; (D): HCOOH; (E): HCOONa B (A): CH3OH; (B): HOC-CHO; (D): CH3COOH; (E):HCOONa C (A): CH3OH; (B): HCHO; (D): HCOOH; (E): HCOONa D (A): C2H5OH; (B):CH3CHO; (D):CH3COOH; (E):CH3COONa 417 Phản ứng este hóa : Axit + rượu este + nước ; K = 2,25 Trong axit rượu đơn chức Nếu bắt đầu [axit] = [rượu] = 1M, đến cân bằng, phần trăm rượu bị este hóa : A 75% B 50% C 60% D 65% 418 Một este đơn chức A khối lượng phân tử 88 Cho 17,6g A tác dụng với 300ml dd NaOH 1M đun nóng, sau đem cạn hỗn hợp sau phản ứng, thu 23,2g bã rắn khan Công thức cấu tạo A (biết phản ứng xảy hoàn toàn) : A HCOOCH2CH2CH3 B HCOOCH(CH3)2 C CH3CH2COOCH3 D CH3COOCH2CH3 419 Thủy phân este đơn chức no E dd NaOH thu muối 24 khan khối lượng phân tử khối lượng phân tử E Tỉ 29 khối E khơng khí Cơng thức cấu tạo : A C2H5COOCH3 B C2H5COOC3H7 C C3H7COOCH3 D Kết khác CHUYÊN ĐỀ 2- CACBOHI ĐRAT 71 420 Từ 16,20 xenlulozo người ta sản xuất m xenlulozo trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozo 90%) Giá trị m : (CĐ 2007) D 26,73 A 33,00 B 29,70 C 25,46 421 Cho dãy chất : glucozo, xenlulozo, saccarozo, tinh bột, mantozo Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương :(CĐ 2008) A B C D 422 Cho m g tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81% Toàn lượng CO2 sinh hấp thụ hoàn toàn vào dd Ca(OH)2, thu 550 g kết tủa dd X Đun kĩ dd X thu thêm 100 g kết tủa Giá trị m (CĐ A 2007) A 550 B 810 C 750 D 650 423 Xenlulozo trinitrat điều chế từ xenlulozo axit nitric đặc xúc tác axit sunfuric đặc nóng Để 29,7 kg xenllozo trinitrat, cần dùng dd chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%) Giá trị m (ĐH B 2007) A 42 kg B 10 kg C 30 kg D 21 kg 424 Cho 50 ml dd glucozo chưa rõ nồng độ tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) dd NH3 thu 2,16 g bạc kết tủa nồng độ mol (hoặc mol/l) dd glucozo dùng (CĐ 2007) A 0,02 M B 0,10 M C 0,01 M D 0,20 M 425 Khối lượng tinh bột cần dùng trình lên men để tạo thành lit rượu (ancol)etylic 460 (biết hiệu suất trình 72% khối lượng riêng rượu etylic nguyên chất 0,8 g/ml) A 5,4 kg B 5,0 kg C 6,50 kg D 4,5 kg 426 Thể tích dd HNO3 67,5% (khối lượng riêng 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozo tạo thành 89,1 kg xenlulozo trinitrat (biết lượng HNO3 bị hao hụt 20%) (ĐH B 2008) A 55 lít B 81 lít C 49 lít D 70 lít 427 Lượng glucozo cần dùng để tạo 1,82 g sobitol với hiệu suất 80% : (ĐH A 2008) A 2,25 g B 1,80 g C 1,82 g D 1,44 g 428 Đun nóng dd chứa 27 g glucozo với dd AgNO3/NH3 (dư) khối lượng Ag tối đa thu : (TNPT – Ban KHTN 2007) A 32,4 g B 10,8 g C 16,2 g D 21,6 g 72 429 Một cacbohidrat công thức đơn giản CH2O Cho 18 g X tác dụng với dd AgNO3/NH3 (dư, đun nóng) thu 21,6 g bạc Công thức phân tử X (TNPT – Ban KHTN 2007) A C3H6O3 B C6H12O6 C.C2H4O2 D C5H10O5 430 431 432 433 434 435 436 BÀI TẬP TỰ GIẢI Lên men a g glucozo với hiệu suất 90%, lượng CO2 sinh hấp thụ hết vào nước vôi thu 10g kết tủa khối lượng dd giảm 3,4g Khối lượng a : B 15,0 g C 20,0 g D 30,0 g A 13,5 g Cho xenlulozo phản ứng với anhidrit axetic (có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác) thu 11,1 g hỗn hợp X gồm xenlulozo triaxetat, xenlulozo điaxetat 6,6g CH3COOH Phần trăm khối lượng xenlulozo triaxetat X : A 29,95% B 77,83% C 66,48% D 22,16% Hỗn hợp A gồm glucozo saccarozo Thủy phân hết 7,02 g hỗ hợp A môi trường axit thành dd B Trung hòa hết axit dd B cho tác dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 thu 6,48 g Ag kế tủa Phần trăm khối lượng saccarozo hỗn hợp A : A 57,4% B 48,7% C 24,35% D 12,17% Một hợp chất hữu (X) %C = 40,0; %H = 6,7 %O = 53,3 Biết MX = 180 Công thức phân tử (X) : A C6H12O6 B C7H16O5 C C5H8O7 D C6H11O6 Một gluxit X phản ứng diễn theo sơ đồ sau : Cu (OH)2 / NaOH X   → dd xanh lam Cu (OH) / NaOH,t X → kết tủa đỏ gạch X : C Saccarozo D Fructozo A Glucozo B Mantozo Cho sơ đồ chuyển hóa sau :Tinh bột → X → Y → Axit axetic X Y : A Ancol etylic, andehit axetic B Glucozo, ancol etylic C Glucozo, etyl axetat D Mantozo, glucozo Cho lên men 1m nước rỉ đường, sau chưng cất thu 60 lít cồn 960 Biết khối lượng riêng rượu etylic 0,789g/ml 200C hiệu suất trình lên men đạt 80% Khối lượng glucozo thùng nước rỉ đường glcozo : 73 A 46 g B 90 g C 72 g D 112,5 g 437 Khi cacbonic chiếm 0,03% thể tích khơng khí Để cung cấp đủ CO2 cho phản ứng quang hợp tạo 100g tinh bột thể tích khơng khí (đo đktc) cần : A 3650,4 lit B 3650,4 m3 C 12 168 lit D 12 168 m3 438 Phân tử khối loại xenlulozo khoảng 1.000.000 – 2.400.000 đvC Hãy tính gần số mắt xích (C6H10O5) chiều dài mạch xenlulozo theo đơn vị mét Biết chiều dài mắt 0 xích C6H10O5 khoảng A (1m = 1010 A ) Vậy số mắt xích (C6H10O5) lớn gần chiều dài mạch xenlulozo dài theo đơn vị mét xenlulozo : A 61 723 (mắt xích); 7,4074.10-6 (m) B 14 815 (mắt xích); 7,4074.10-6 (m) C 14 815 (mắt xích); 3,0864.10-5 (m) D 61 723 (mắt xích); 3,0864.10-5 (m) 439 thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt chất nhóm : A C3H7OH, CH3CHO B C3H5(OH)3, saccarozo D C3H5(OH)3, C2H4(OH)2 C CH3COOH, C2H3COOH CHUYÊN ĐỀ AMIN –AMINOAXIT – PROTEN 440 Trong phân tử amino axit X nhóm amino nhóm cacboxyl Cho 15,0 g X tác dụng vừa đủ với dd NaOH, cạn dd sau phản ứng thu 19,4 g muối khan Công thức : A H2NC4H8COOH B H2NC3H6COOH C H2NC2H4COOH D H2NCH2COOH 441 α – amino axit X chứa nhóm – NH2 Cho 10,3 g X tác dụng với axit HCl (dư), thu 13,95 g muối khan Công thức cấu tạo thu gọn X B H2NCH2COOH A H2NCH2CH2COOH C CH3CH(NH2)COOH D CH3CH2CH(NH2)COOH 442 Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơng thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dd NaOH đun nóng, thu dd Y 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm) tỉ khối Z H2 13,75 cạn dd Y thu khối lượng muối khan A 8,9 g B 15,7 g C 16,5 g D 14,3 g 74 443 Khi đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X, thu 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo đktc) 10,125 g H2O Cơng thức phân tử X (CĐ 2008) A C3H7N B C2H7N C C3H9N D C4H9N 444 Đốt cháy hoàn toàn lượng chất hữu X thu 3,36 lít khí CO2, 0,56 lít khí N2 (các khí đo đktc) 3,15 g H2O Khi X tác dụng với dd NaOH thu sản phẩm muối H2N – CH2 – COONa Công thứ cấu tạo thu gọn X (CĐ 2008) A H2NCH2COO C3H7 B H2NCH2COOCH3 D H2NCH2CH2COOH C H2NCH2COOC2H5 445 Để trung hoà 25 g dd amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 ml dd HCl 1M Công thức phân tử X (CĐ 2007) A CH5N B C3H5N C C2H7N D C3H7N 446 Hợp chất X cơng thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với kiềm điều kiện thích hợp Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố C, H, N 40,449%; 7,865% 15,73%; lại oxi Khi cho 4,45 g X phản ứng hoàn toàn với lượng vừa đủ dd NaOH (đun nóng) thu 4,85 g muối khan Cơng thức cấu tạo thu gọn X (CĐ 2007) A H2NCOOCH2CH3 B CH2 = CHCOONH4 C H2NC2H4COOH D H2NCH2COOCH3 447 Chỉ dùng Cu(OH)2 phân biệt tất dd riêng biệt sau :(CĐ 2007) A Glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic B Glucozơ, matozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic C Lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol) D Saccarozơ, glixerin (glixerol), andehit axetic, rượu (ancol) etylic 448 Cho 8,9 g hợp chất hữu X cơng thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100ml dd NaOH 1,5m Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dd thu 11,7 g chất rắn Công thức cấu tạo thu gọn X : A HCOOH3NCH = CH2 B H2NCH2CH2COOH C CH2 = CHCOONH4 D H2NCH2COOCH3 449 Cho chất hữu X cơng thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dd NaOH, thu chất hữu đơn chức Y chất vô Khối lượng phân tử (theo đvC) Y : (ĐH B 2008) C 45 D 46 A 85 B 68 450 Muối (phenylđiazoni clorua) sinh cho C6H5 – NH2 (anilin) tác dụng với NaNO2 dd HCl nhiệt độ thấp (0 – 50C) Đã điều chế 14,05 g (với hiệu suất 100%), lượng C6H5 – NH2 NaNO2 cần dùng vừa đủ : (ĐH B 2008) A 0,1 mol 0,4 mol B 0,1 mol 0,2 mol C 0,1 mol 0,1 mol D 0,1 mol 0,3 mol 451 Đốt cháy hoàn toàn m g amin hở đơn chức, sau phản ứng thu 5,376 lít CO2; 1,344 lít N2 7,56 g H2O (các thể tích đo điều kiện tiêu chuẩn) Amin cơng thức phân tử : (TNPT Ban KHTN 2007) B C2H5N C CH5N D C2H7N A C3H7N 452 Khi trùng ngưng 7,5 g axit amoni axetic với hiệu suất 80%, ngồi amoni axit dư người ta thu m g polime 1,44 g nước Giá trị m : (TNPT Ban KHTN 2007) C 4,56 g D 5,25 g A 4,25 g B 5,56 g 453 Cho m g anilin tác dụng với dd HCl (đặc, dư) cạn dd sau phản ứng thu 15,54 g muối khan Hiệu suất phản ứng 80% giá trị m : (TNPT Ban KHTN 2007) A 11,16 g B 13,95 g C 16,2 g D 21,6 g 454 Trung hòa mol α – amoni axit X cần mol HCl tạo muối Y hàm lượng clo 28,286% khối lượng Công thức cấu tạo X : (TNPT Ban KHTN 2007) A H2NCH2CH2COOH B CH3CH(NH2)COOH C H2NCH2CH(NH2)COOH D H2NCH2COOH 455 Cho 5,58 g anilin tác dụng với dd brom, sau phản ứng thu 13,2 g kết tủa 1,4,6 – tribrom anilin Khối klượng brom phản ứng : A 7,26 g B 9,6 g C 19,2 g D 28,8 g 456 Cho 500 g benzen phản ứng với HNO3 (đặc) mặt H2SO4 (đặc), sản pẩhm thu đem khử thành anilin Nếu hiệu suất chung trình 78% khối lượng anilin thu : (TNPT Ban KHTN 2007) A 564 g B 465 g C 456 g D 546 g 75 76 BÀI TẬP TỰ GIẢI 457 Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g amin no, đơn chức phải dùng hết 10,08 lít khí oxi (đktc) Cơng thức amin : A C2H5NH2 B CH3NH2 C C4H9NH2 D C3H7NH2 458 Cho 20 g hỗn hợp gồm amin no, đơn chức, đồng đẳng tác dụng vừa đủ với dd HCl 1M cạn dd htu 31,68 g hỗn hợp muối Nếu trộn amin theo tỉ lệ mol (và thứ tự phân tử khối tăng dần) : 10 : CTCT amin : A CH3NH2, C2H5NH2, C3H7NH2 B C2H7N, C3H9N, C4H11N C C3H9N, C4H11N, C5H13N D B, C 459 Cho 0,01 mol mọt aminoaxit A (một loại aminoaxit thiết yếu, mạch thẳng, chứa nhóm amin cuối mạch) tác dụng vừa đủ với 100ml dd HCl 0,2M thu dd B Dd B phản ứng vừa hết với 100ml dd NaOH 0,3M thu 2,85g muối A : A H2N[CH2]3CH(NH2)COOH B H2N[CH2]4CH(NH2)COOH C (H2N)2CH[CH2]3COOH D (H2N)2CH[CH2]4COOH 460 Cho 15 g hỗn hợp gồm amin no, đơn chức, đồng đẳng tác dụng vừa đủ với dd HCl 1M cạn dd thu 26,68 g hỗn hợp muối Thể tích dd HCl dùng : A 100 ml B 50 ml C 200 ml D 320 ml 461 X α – amino axit chứa nhóm – NH2 nhóm – COOH Cho 15,1 g X tác dụng với HCl dư thu 18,75 g muối CTCT X : A H2N CH2COOH B CH3CH(NH2) CH2COOH C C3H7CH(NH2)COOH D C6H5CH(NH2) COOH 462 X ω – amino axit mạch thẳng chứa nhóm amin (- NH2) nhóm axit (- COOH) Cho 0,1 mol X tác dụng với dd NaOH dư tạo muối hữu Y Cho toàn lượng Y tác dụng với dd HCl dư tạo 18,15g muối hữu Z Từ X trực tiếp điều chế : A Nilon – B Nilon – C Nilon – D Nilon – 6,6 463 Thủy phân phần pentapetit thu đipeptit tripeptit sau : C – B, D – C, A – D, B – E D – C – B (A, B, C, D, E kí hiệu gốc α – amino axit khác nhau) Trình tự amiono axit peptit : 77 464 465 466 467 A A – B – C – D – E B C – B – E – A – D D A – D – C – B – E C D – C – B – E – A X tripeptit cấu thành từ aminoaxit A, B D (D cấu tạo mạch thẳng) Kết phân tích amino axit A, B, D cho kết sau : Chất % mC % mH % mO % mN M A 32,00 6,67 42,66 18,67 75 B 40,45 7,87 35,95 15,73 89 D 40,82 6,12 43,53 9,52 147 Khi thủy phân khơng hồn tồn X, người ta thu hai phân tử đipeptit A – D D – B Vậy cấu tạo X A Gli – Glu – Ala B Gli – Lys – Val C Lys – Val – Gli D Glu – Ala – Gli Cho 0,59 (g) hỗn hợp haiamoni no đơn chức tác dụng vừa đủ với (l) dd hỗn hợp gồm HCl H2SO4 pH = (biết số nguyên tử cacbon amin không 4) Hai amin cơng thức phân tử : B CH5N C4H11N A C2H7N C3H9N C CH5N C2H7N D Đều C3H9N Để phân biệt chất lỏng : axit axetic, anilin rượu etylic, thí nghiệm sau : I/ TN1 dùng nước TN2 dùng quỳ tím II/ TN1 dùng Cu(OH)2 TN2 dùng Na III/ Chỉ cần dùng quỳ tím Thí nghiệm cần dùng : A I, II B I, III C II, III D Chỉ dùng III Cho 17,7 g amin no đơn chức tác dụng với dd FeCl3 dư thu 10,7 g kết tủa Công thức amin : A CH5N B C3H9N C C2H7ND C5H11N CHUYÊN ĐỀ : POLIME 468 Clo hoá PVC thu polime chứa 63,96% clo khối lượng, trung bình phân tử clo phản ứng với k mắt xích mạch PC Giá trị k (CĐ A 2007) A B C D 78 469 Khối lượng đoạn mạch nilon – 6,6 27346 đvC đoạn mạch tơ capron 17176 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon – 6,6 capron nêu :(ĐH A 2008) A 113 152 B 121 114 C 121 152 D 113 114 470 Cho sơ đồ chuyển hoá : CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ cần V lít (m3) khí thiên nhiên (ở đktc) Giá trị cảu V (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên hịêu suất trình 50%) (ĐH A 2008) A 358,4 B 448,0 C 286,7 D 224,0 471 Trùng hợp hoàn toàn 6,25 g vinyl clorua m g PVC Số mắt xích – CH2 – CHCl – m g PVC nói : A 6,02.1022 B 6,02.1020 C 6,02.1023 D 6,02.1021 472 Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (điều kiện tiêu chuẩn), hiệu suất phản ứng 90% khối lượng polime thu : (TNPT KHTN 2007) A 6,3 g B 5,3 g C 7,3 g D 4,3 g C 2134 đến 3617 478 Xét phản ứng : 6000 →B+ C (a) A  D 1234 đến 6173 ? (b) B + H O  →D ? (c) D  → E ↑ +F ↑ +H2O ? (d) A  → E ↑ +F ↑ ? ? (e) E  → cao su buna (f) B + F  →C Chất A dãy : A butan B etan C ancol etylic D Buta–1,3-đien 479 Chất sử dụng để trực tiếp tổng hợp cao su ? D propilen A clopren B đivinyl C isopren 480 Dãy sử dụng để điều chế poli (vinyl ancol) ? + HCl,HgCl2 ,t + NaOH,t0 + xt,t ,p A CH ≡ CH  → X  → Y → poli (vinyl ancol) 0 BÀI TẬP TỰ GIẢI 473 Người ta điều chế cao su buna từ gỗ theo sơ đồ trình h =35% chuyển hố hiệu suất giả thiết sau : Gỗ  → glucozơ h =80% h = 60% h =100% → rượu etylic → butađien – 1,3 → cao su buna Biết gỗ chứa 75% xenlulozơ Khối lượng gỗ cần để sản xuất cao su : A 17,86 B 23,81 C 25,51 D 236,46 474 Để điều chế polietilen (hiệu suất phản ứng 80%) cần khối lượng etilen (đktc) : A 1,25 B 0,80 C 2,00 D 1,80 475 Phản ứng pứ làm giảm mạch polime? B Cao su thiên nhiên + HCl A Poli ( vinyl clorua) + Cl2 C poli ( vinyl axetat ) + H2O D tơ capron + H2O 476 Để điều chế buta – 1,3 – đien từ 1000 lít ancol etylic nguyên chất (d = 0,8g/ml) Hiệu suất trình 75% lượng buta – 1,3 – đien thu : A ≈352 kg B ≈587 kg C ≈470 kg D ≈704 kg 477 Một loại tinh bột khối lượng phân tử khoảng 200.000 đến 1.000.000đvC Vậy số mắt xích phân tử tinh bột khoảng : A 2314 đến 6137 B 600 đến 2000 79 +CH3COOH,xt,t + xt,t ,p + NaOH,t B CH ≡ CH  →X → Y  →poli (vinyl ancol) 0 + Cl2 ,t + NaOH,t + xt,t ,p C CH2 = CH2  → X  → Y → poli (vinyl ancol) 481 482 483 484 0 + H2O,t + xt,t ,p + xt,t ,p D CH2 = CH2  → X → Y → poli (vinyl ancol) Trong số dẫn xuất benzen cơng thức phân tử C8H10O số đồng phân X thỏa mãn : X + NaOH → không phản ứng X (khử nước) → Y → polime A B C D Khi trùng ngưng 7,5 g axit amino axetic với hiệu suất 80%, amino axit dư thu m g polime 1,44 g H2O Giá trị m : D 4,56 g A 5,56 g B g C 4,25 g Khi đốt cháy hidrocacbon X cần 6V O2 tạo 4V khí CO2 Nếu trùng hợp đồng phân cấu tạo hợp chất X số polime tạo : B C D A Biết hiệu suất q trình este hóa trùng hợp 60% 80% Muốn tổng hợp 120 kg poli (metyl metacrylat) khối lượng axit rượu tương ứng cần dùng : A 170 kg 80 kg B 170 kg 85 kg D 215 kg 80 kg C 178 kg 80 kg 80 CHƯƠNG : ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 485 Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dd chứa Cu(NO3)2 AgNO3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp rắn gồm ba kim loại : (CĐ 2008) A Al, Cu, Ag B Al, Fe, Cu C Fe, Cu, Ag D Al, Fe, Ag 486 Hai kim loại điều chế phương pháp điện phân dd : (CĐ 2008) D Cu Ag A Na Fe B Mg Zn C Al Mg 487 Cho biết phản ứng oxi hóa – khử pin điện hóa Fe – Cu : Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu; E 0Fe2+ = −0, 44V, E 0Cu 2+ = +0,34V Fe 488 489 490 491 Cu Suất điện động chuẩn pin điện hóa Fe – Cu : (CĐ 2008) C 0,78 V D 1,66 V A 0,92 V B 0,10 V Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp pxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nhiệt độ cao Sau phản ứng hỗn hợp rắn lại : (CĐ A 2007) A Cu, Fe, ZnO, MgO B Cu, Fe, Zn, Mg C Cu, Fe, Zn, MgO D Cu, FeO, ZnO, MgO Điện phân dd CuCl2 với điện cực trơ, sau thời gian thu 0,32 g Cu catot lượng khí X anot Hấp thụ hồn tồn lượng khí X vào 200 ml dd NaOH (ở nhiệt độ thường) Sau phản ứng, nồng độ NaOH lại 0,05M (giả thiết thể tích dd khơng thay đổi) Nồng độ ban đầu dd NaOH (cho Cu = 64) (CĐ A 2007) A 0,15 M B 0,05 M C 0,2 M D 0,1 M Điện phân dd chứa a mol CuSO4 b mol NaCl (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) Để dd sau điện phân làm phenolptalein chuyển sang màu hồng điều kiện a b (biết ion SO24 − không bị điện phân dd) (ĐH B 2007) A b > 2a B b = 2a C b < 2a D 2b = a Cho m g hỗn hợp bột Zn Fe vào lượng dư dd CuSO4 Sau kết thúc phản ứng, lọc bỏ phần dd thu m g bột rắn Thành phần phần trăm theo khối lượng Zn hỗn hợp bột ban đầu (ĐH B 2007) A.90,27% B.85,30% C 82,20% D 12,67% 81 492 Cho hỗn hợp X gồm Mg Fe vào dd axit H2SO4 đặc, nóng đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dd Y phần Fe khơng tan Chất tan dd Y : (CĐ 2007) A MgSO4 FeSO4 B MgSO4 C MgSO4 Fe2(SO4)3 D.MgSO4, Fe2(SO4)3 FeSO4 493 Cho ion kim loại : Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+ Thứ tự tính oxi hóa giảm dần : (CĐ 2007) A Pb2+ >Sn2+>Ni2+>Fe2+>Zn2+ B Sn2+ >Ni2+>Zn2+>Pb2+ >Fe2+ C Zn2+>Sn2+>Ni2+>Fe2+>Pb2+ D Pb2+>Sn2+>Fe2+>Ni2+>Zn2 494 Cho suất điện động chuẩn E0 pin điện hóa : E 0Cu = 0, 46V, E Y0 = 1,1V, E 0Z = 0, 47V (X, Y, Z ba kim Cu X Cu loại) Dãy kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải : (ĐH B 2008) A Z, Y, Cu, X B X, Cu, Z, Y C Y, Z, Cu, X D X, Cu, Y, Z 495 Cho phản ứng hóa học xảy pin điện hóa : Zn + Cu2+ → Cu + Zn2+ ( Biết E 0Zn 2+ = −0, 76V, E 0Cu 2+ = 0,34V ) Suất Zn Cu điện động chuẩn pin điện hóa : (TNPT Ban KHTN 2007) A + 1,10 V B – 0,42 V C.-1,10V D + 0,42 V 2+ 2+ 496 Từ cặp oxi hóa khử sau : Fe /Fe ; Mg /Mg ; Cu2+/Cu Ag+/Ag Số pin điện hóa lặp tối đa : (TNPT Ban KHTN 2007) A B C D 0 497 Cho E Zn 2+ = −0,76V, E Cu2+ = 0,34V, E Ni2+ = −0, 23V Dãy Zn Cu Ni0 cation xếp theo chiều tính oxi hóa giảm dần : (TNPT Ban KHTN 2007) A Ni2+, Cu2+, Zn2+ B Cu2+, Ni2+, Zn2+ 2+ 2+ 2+ C Ni , Zn , Cu D Cu2+, Zn2+, Ni2+ BÀI TẬP TỰ GIẢI 498 Thổi chầm 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO2 H2 qua ống sứ đựng hỗn hợp Al2O3, CuO, Fe3O4, Fe2O3 khối lượng 24 g (dư) đun nóng Sau kết thúc phản ứng, khối lượng chất rắn lại ống sứ : A 22,4 g B 11,2 g C 20,8 g D 16,8 g 82 499 Nhúng kẽm vào dd chứa 8,32 g CdSO4 Sau khử hoàn toàn ion Cd2+, khối lượng kẽm tăng 2,35% so với ban đầu Khối lượng kẽm ban đầu : A 60 g B 70 g C 80 g D 90 g 500 Nhúng kim loại M hóa trị vào dd CuSO4, sau thời gian lấy kim loại thấy khối lượng giảm 0,05% Mặt khác nhúng kim loại vào dd Pb(NO3)2, sau thời gian thấy khối lượng tăng 7,1% Xác định M, biết số mol CuSO4 Pb(NO3)2 tham gia hai trường hợp B Zn C Mg D Fe A Al 501 Hòa tan 3,28 g hỗn họp muối MgCl2 Cu(NO3)2 vào nước dd A Nhúng vào dd A sắt Sau khoảng thời gian lấy sắt cân lại thấy tăng thêm 0,8 g cạn dd sau phản ứng thu m g muối khan Giá trị m : B 2,48 g C 4,13 g D 1,49 g A 4,24 g 502 Cho hai sắt khối lượng : - Thanh (1) nhúng vào dd chứa a mol AgNO3 - Thanh (2) nhúng vào dung dịh chứa a mol Cu(NO3)2 Sau phản ứng, lấy sắt ra, sấy khơ cà cân lại : A Khối lượng hai sau nhúng khác ban đầu B Khối lượng (2) sau nhúng nhỏ khối lượng (1) sau nhúng C Khối lượng (1) sau nhúng nhõ khối lượng (2) sau nhúng D Khối lượng hai không đổi, trước nhúng 503 Oxi hóa hồn tồn 0,728 g bột sắt, thu 1,016 g hỗn hợp hai oxi sắt (hỗn hợp A) Hòa tan hỗn hợp A dd axit nitric lỗng dư Thể tích khí NO bay (ở đktc) : B 0,0224 l C 0,336 l D 0,0336 l A.0,224 l 504 Điện phân dd muối trung tính axit chứa oxi kim loại sau nhơm dãy điện hóa kim loại với điện cực trơ, ta thu … (1) … catot khí … (2) … anot Chọn đáp án (1)/(2) : A oxi/hidro B hidro/oxi C kim loại/oxi D oxi/kim loại 505 Điện phân dd bạc nitrat với điện cực trơ, ta thu …… catot khí …… anot 83 506 507 508 509 510 511 512 A oxi/hidro B hidro/oxi C Ag /oxi D oxi/Ag Điện phân dd muối trung hòa axit vô chứa oxi kim loại kiềm kiềm thổ, ta thu …… catot …… anot B hidro/oxi C kim loại/oxi D oxi/kim loại A oxi/hidro Điện phân dd Na2SO4, ta thu …… catot …… anot A oxi/hidro B hidro/oxi C Na/oxi D oxi/Na Điện phân dd BaCl2 với bình điện phân vách ngăn, cường độ dòng điện I = 1,93A Khi ngừng điện phân (bắt đầu oxi anot) thu anot 11,2 lít khí (đktc), thời gian điện phân : A 50 000 giây B 100 000 giây C 000 giây D 10 000 giây 2+ + 2+ 3+ Cho trật tự dãy điện hóa : Mg , Al , Cu , Ag Khi Mg Al Cu Ag cho hỗn hợp kim loại Mg, Al vào dd hỗn hợp chứa muối AgNO3 Cu(NO3)2 phản ứng oxi hóa – khử xảy : A Mg + 2Ag+ → Mg2+ + 2Ag B Mg + Cu2+ → Mg2+ + Cu 2+ 3+ C 3Al + 3Cu → Al + Cu D Al + 3Ag+ → Al3+ + 3Ag Gọi X nhóm kim loại phản ứng với dd H2SO4 lỗng Y nhóm kim loại phản ứng với dd H2SO4 đặc nóng Hãy cho biết nhóm kim loại X, Y phù hợp với quy ước ? X Y A Fe, Pb Mg, Cu B Mg, Fe Ni, Au C Sn, Cu Cu, Ag D Mg, Ag Zn, Cu Phát biểu không : A Na điều chế phương pháp điện phân nóng chảy NaCl B Al điều chế phương pháp điện phân nóng chảy AlCl3 C Fe điều chế cách khử Fe2O3 CO, đốt nóng D Cu điều chế cách điện phân dd CuCl2 Điều mô tả với pin Zn – Cu : E 0Zn 2+ = −0, 76V, E 0Cu 2+ = +0,34V Zn Cu A.Cực âm xảy phản ứng Cu → Cu2+ + 2e B.Cực dương xảy phản ứng Zn2+ + 2e → Zn C Phản ứng xảy pin Cu + Zn2+ → Cu2+ + Zn 84 513 514 515 516 517 D Suất điện động pin 1,1 (V) Điện phân (dùng điện cực trơ) dd muối sunfat kim loại với cường độ dòng điện 3A Sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1,92g Khối lượng axit sunfuric tạo thành dd : A.2,94 g B 1,96 g C 5,88 g D 3,92 g Điện phân dd CuSO4 với điện cực trơ, cường độ dòng 5A, thời gian 9650 giây Điều sau ? A Khối lượng đồng thu catot 16g B Khối lượng khí oxi thu anot 4g C pH dd q trình điện phân ln tăng lên D Chỉ khí anot Mắc nối tiếp bình điện phân : bình chứa dd CuCl2, bình chứa dd Na2SO4 Khi catot bình 3,2g kim loại điện cực khác khối lượng chất sinh : Bình Bình Catot Anot Catot Anot A 3,20 g 3,55 g 0,1 g 0,8 g B 3,20 g 3,55 g 0,2 g 1,6 g C 3,20 g 7,10 g 0,2 g 1,6 g D 3,20 g 7,10 g 0,05 g 0,8 g Cho điện cực chuẩn kim loại sau : + 2+ Ni + = −0, 23V, Cu = +0,34V, Ag = 0,80V Ni Cu Ag Kết luận : A E0 pin Ni – Cu = 0,11 V B E0 pin Cu – Ag = 0,46 V C E0 pin Ni – Ag = 0,57 V D E0 pin Cu – Ag = 1,14 V Hòa tan hết 12 g kim loại chưa rõ hóa trị 2,24 lít (đktc) khí đặc tính khơng màu, khơng mùi, không cháy Kim loại dùng : A Cu B Pb C Ni D Mg CHUYÊN ĐỀ : KIM LOẠI KIỀM – KIM LOẠI KIỀM THỔ NHÔM 518 Đốt nóng hỗn hợp gồm Al 16 g Fe2O3 (trong điều kiện khơng khơng khí) đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp rắn X Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dd NaOH 1M sinh 3,36 lít H2 (ở đktc) Giá trị V : (CĐ 2008) 85 A 300 B 100 C 200 D 150 519 Hỗn hợp X gồm Na Al Cho m g X vào lượng dư nước V lít khí Nếu cho m g X vào dd NaOH (dư) 1,75 lít khí Thành phần phần trăm theo khối lượng Na X (biết thể tích khí clo điều kiện) (ĐH B 2007) D 29,87% A 39,87% B 77,31% C 49,87% 520 Cho hỗn hợp gồmNa Al tỉ lệ số mol tương ứng : vào nước (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 8,96 lít khí H2 (ở đktc) m g chất rắn không tan Giá trị m : (ĐH A 2008) A 10,8 B 5,4 C 7,8 D 43,2 521 Nung nóng m g hỗn hợp Al Fe2O3 (trong mơi trường khơng khơng khí) đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp rắn Y Chia Y thành hai phần : Phần tác dụng với dd H2SO4 loãng (dư) sinh 3,08 lít khí H2 (ở đktc) Phần tác dụng với dd NaOH (dư) sinh 0,84 lít khí H2 (ở đktc) Giá trị m : (ĐH A 2008) A 22,75 B 21,40 C 29,40 D 29,43 522 523 524 525 BÀI TẬP TỰ GIẢI Hòa tan 15 g hỗn hợp X gồm hai kim loại Mg Al vào dd Y gồm HNO3 H2SO4 đặc thu 0,1 mol khí SO2, NO, NO2, N2O Phần trăm khối lượng Al Mg X : A 63% 37% B 36% 64% C 50 % 50% D 46% 54% Trộn 0,81 g bột nhôm với bột Fe2O3 CuO đốt nóng để tiến hành phản ứng nhiệt nhơm thu hỗn hợp A Hòa tan hồn tồn A dd HNO3 đun nóng thu V lít khí NO (sản phẩm khử nhất) đktc Giá trị V : B 0,672 l C 2,24 l D 6,72 l A 0,224 l Hòa tan hết hỗn hợp gồm kim loại kiềm kim loại kiềm thổ nước dd A 1,12 lit H2 bay (ở đktc) Cho dd chứa 0,3 mol AlCl3 vào dd A Khối lượng kết tủa thu B 1,56 g C 0,81 g D 2,34 g A 0,78 g Cho 12,9 g hỗn hợp Al Mg phản ứng với dd hỗn hợp hai axit HNO3 H2SO4 (đặc nóng) thu 0,1 mol khí SO2, NO, NO2 cạn dd sau phản ứng, khối lượng muối khan thu 86 526 527 528 529 530 531 532 533 A 31,5 g B 37,7 g C 47,3 g D 34,9 g Hòa tan 5,95 g hỗn hợp Zn, Al tỉ lệ mol : dd HNO3 loãng dư thu 0,896 lít sản phẩm khử X chứa nito X : A N2O B N2 C NO D NH +4 Cho hỗn hợp gồm 0,15 mol CuFeS2 0,09 mol Cu2FeS2 tác dụng với dd HNO3 dư thu dd hỗn hợp khí Y gồm NO NO2 Thêm BaCl2 dư vào dd X thu m g kết tủa mặt khác, thêm Ba(OH)2 dư vào dd X, lấy kết tủa nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu a g chất rắn Giá trị m a : A 111,84 g 157,44 g B 111,84 g 167,44 g C 112,84 g 157,44 g D 112,84 g 167,44 g Hỗn hợp X gồm Na Al Thí nghiệm : Nếu cho m g X tác dụng với H2O dư thu V1 lít H2 Thí nghiệm : Nếu cho m g tác dụng với dd NaOH dư thu V2 l H2 Các khí đo điều kiện Quan hệ V1 v V2 : A.V1 = V2 B V1 > V2 C V1< V2 D V1 ≤ V2 Một dd hỗn hợp chứa a mol NaAlO2 a mol NaOH tác dụng với dd chứa b mol HCl Điều kiện để thu kết tủa sau phản ứng : D a < b < 5a A a = b B a = 2b C b = 5a Cho 3,60 g hỗn hợp gồm kali kim loại kiềm M tác dụng vừa hết với nước cho 2,24 lít khí hidro (ở 0,5 atm, 00C) Biết số mol kim loại M hỗn hợp 18,75% tổng số mol hai kim loại, M nguyên tố sau : B Na C K D Rb A Li Cho 1,2g Mg vào 100 ml dd hỗn hợp gồm HCl 1,5M NaNO3 0,5M Sau phản ứng thu V lít khí dạng đơn chất (khơng6 sản phẩm khử khác) Thể tích V (đktc) : A 0,224 l B 0,560 l C 1,120 l D 5,600 l Hòa tan hồn tồn m g Al vào dd HNO3 lỗng, dư thu 672 ml (đktc) khí N2 dd X Thêm NaOH dư vào X đun sơi thu 672 ml (đktc) khí NH3 Giá trị m : A 0,27g B 0,81g C 3,51g D 4,86g Cho 2,7g Al vào 100ml dd NaOH 2M thu dd A, thêm dd chứa 0,45 mol HCl vào dd A lượng kết tủa thu : 87 534 535 536 537 A g B 3,9 g C 7,8 g D 11,7 g Trường hợp hỗn hợp chất rắn bị hòa tan hết (giả thiết phản ứng xảy hoàn toàn) ? A Cho hỗn hợp chứa 0,15 mol K 0,10 mol Al vào nước B Cho hỗn hợp chứa 0,10 mol Fe2SO3 0,10 mol Cu vào dd HCl dư C Cho hỗn hợp chứa 0,10 mol Mg 0,10 mol Zn vào dd chứa 0,5 mol Cu(NO3)2 D Cho hỗn hợp chứa 0,10 mol Cu 0,10 mol Ag vào dd HNO3 đặc chứa 0,2 mol HNO3 Cho từ từ dd Na2CO3 vào dd HCl Chọn phát biểu : A Thấy bọt khí B Khơng bọt khí lúc đầu, lúc đầu tạo muối axit NaHCO3, lúc sau bọt khí CO2 HCl phản ứng tiếp với NaHCO3 C Do cho từ từ nên CO2 tạo đủ thời gian phản ứng tiếp với Na2CO3 H2O để tạo muối axit, nên lúc đầu chưa tạo khí D B C Cho hỗn hợp dạng bột hai kim loại Mg Al vào dd hòa tan hai muối AgNO3 Cu(NO3)2 Sau phản ứng kết thúc, thu hỗn hợp hai kim loại dd D Như : A Hai muối AgNO3 Cu(NO3)2 phản ứng hết Al chưa phản ứng B Hai kim loại Mg, Al phản ứng hết, Cu(NO3)2 phản ứng, dư Cu(NO3)2 C Hai kim loại Mg, Al phản ứng hết, dd D AgNO3, Cu(NO3)2 D Một hai kim loại phải Ag, kim loại lại Cu Al Cho từ từ 1,15 g Na vào 1,0 ml dd AlCl3 nồng độ 0,1 mol/lit Hiện tượng xảy chất dd thu : A khí ra, dd xuất kết tủa, sau kết tủa tan hồn tồn Dd chứa : NaAlO2, NaCl, NaOH B khí ra, dd xuất kết tủa, sau kết tủa tan phần Dd chứa : NaAlO2, NaCl C Trong dd xuất kết tủa, sau kết tủa tan hồn tồn Dd chứa : NaAlO2, NaCl, NaOH 88 D khí ra, dd suốt Dd chứa : NaAlO2, NaCl, AlCl3 538 X, Y, Z hợp chất vơ kim loại, đốt nóng nhiệt độ cao cho lử màu vàng X tác dụng với Y thành Z Nung nóng Y nhiệt độ cao thu Z, nước khí E Biết E hợp chất cacbon, E tác dụng với X cho Y Z X, Y, Z, E : A NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CO2 B NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2 C NaOH, NaHCO3, CO2, Na2CO3 D NaOH, Na2CO3, CO2, NaHCO3 539 lọ hóa chất nhãn lọ đưng dd sau : FeCl2, (NH4)2SO4, FeCl3, CuCl2, AlCl3, NH4Cl Chỉ dùng ống nghiệm dd NaOH thêm vào dd nhận biết tối đa : C dd D dd A dd B dd 540 541 542 543 CHUYÊN ĐỀ : CROM – SẮT – ĐỒNG Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) qua ống sứ đựng lượng hỗn hợp rắn gồm CO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao) Sau phản ứng xảy hoàn tồn, thu khí X Dẫn tồn khí X vào lượng dư dd Ca(OH)2 tạo thành g kết tủa Giá trị V là: (CĐ 2008) A 0,224 B 0,448 C 0,896 D 1,120 Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 g Cr2O3 m g Al nhiệt độ cao Sau phản ứng hoàn toàn, thu 23,3 g hỗn hợp rắn X Cho toàn hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) V lít khí H2 (ở đktc) Giá trị V (ĐH B 2007) A 7,84 B 4,48 C 3,36 D 10,08 Khi cho 41,4 g hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 Al2O3 tác dụng với dd NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu chất rắn khối lượng 16 g Để khử hồn tồn 41,4 g X phản ứng nhiệt nhom, phải dùng 10,8 g Al Thành phần phần trăm theo khối lượng Cr2O3 hỗn hợp X (CĐ 2007) D 36,71% A 20,33% B 66,67% C 50,67% Nung hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 b mol FeS2 bìn kín chứa khơng khí (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn, đưa bình nhiệt độ ban đầu, thu chất rắn Fe2O3 89 544 545 546 547 548 hỗn hợp khí Biết áp suất khí bình trước sau phản ứng nhau, mối liên hệ a b (biết sau phản ứng, lưu huỳnh mức oxi hóa +4, thể tích chất rắn không đáng kể) B a = b C a = 4b D a = 2b A a = 0,5b Tiến hành hai thí nghiệm sau : Thí nghiệm : Cho m g bột Fe (dư) vào V1 lít dd Cu(NO3)2 1M; Thí nghiệm : Cho m g bột Fe (dư) vào V2 lít dd AgNO3 0,1M; Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu hai thí nghiệm Giá trị V1 so với V2 : (ĐH B 2008) A V1 = V2 B V1 = 10V2 C V1 = 5V2 D V1 = 2V2 Cho lượng bột Zn vào dd X gồm FeCl2 CuCl2 Khối lượng chất rắn sau phản ứng xảy hoàn toàn nhỏ khối lượng bột Zn ban đầu 0,5 g cạn phần dd sau phản ứng thu 13,6 g muối khan Tổng khối lượng muối X : (ĐH B 2008) A 13,1 g B 17,0 g C 19,5 g D 14,1 g Cho 3,2 g bột Cu tác dụng với 100ml dd hỗn hợp gồm HNO3 0,8M H2SO4 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, sinh V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị V : A 0,746 B 0,448 C 1,792 D 0,672 Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 g Al 5,6 g Fe vào 550ml dd AgNO3 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m g chất rắn Giá trị m (biết thứ tự dãy điện hóa : Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag) (ĐH A 2008) A 59,4 B 64,8 C 32,4 D 54,0 Nhúng Cu vào 200ml dd AgNO3 1M, phản ứng xảy hoàn toàn, toàn Ag tạo bám vào Cu, khối lượng Cu : (TNPT Ban KHTN 2007) D giảm 6,4 g A tăng 21,6 g B tăng 15,2 g C tăng 4,4 g B ÀI TẬP TỰ GIẢI 549 Cho hỗn hợp X gồm Fe, FeO Fe2O3 Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m g hỗn hợp X nun nóng Sau kết thúc thí nghiệm thu 64 g chất rắn A ống sứ 11,2 lít khí B (đktc) tỉ khối so với H2 20,4 Giá trị m : A 70,4 g B 35,2 g C 84,4 g D 64,0 g 90 550 Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO Fe2O3 đốt nóng Sau kết thúc thí nghiệm thu B gồm chất nặng 4,784 g Khi khỏi ống sứ cho hấp thụ vào dd Ba(OH)2 dư thu 9,062 g kết tủa Phần trăm khối lượng Fe2O3 hỗn hợp A : A 86,96% B 16,04% C 13,04% D 6,01% 551 Thổi từ từ V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO H2 qua ống đựng 16,8 g hỗn hợp oxit : CuO, Fe2O3, Al2O3, nung nóng cho phản ứng xảy hoàn toàn Sau phản ứng thu m g chất rắn, hỗn hợp khí nặng khối lượng V lít hỗn hợp ban đầu 0,32 g Giá trị V m : A 0,224 lít 14,48 g B 0,448 lít 18,46 g C 0,112 lít 12,28 g D 0,448 lít 16,48 g 552 Dẫn 4,48 lít CO (ở đktc) từ từ qua ống sứ nung nóng đựng g oxit sắt đến phản ứng xảy hồn tồn Khi thu sau phản ứng tỉ khối so với hidro 20 Công thức oxi sắt phần trăm thể tích khí CO2 hỗn hợp khí sau phản ứng là:(Khối A – TSCĐ năm 2007) B Fe2O3; 75% A FeO; 75% C Fe2O3; 65% D Fe3O4; 65% 553 Cho hỗn hợp A gồm Al, Zn, Mg Đem oxit hóa hồn tồn 28,6 g A oxi dư thu 44,6 g hỗn hợp oxit B Hòa tan hết B dd HCl thu dd D cạn dd D hỗn hợp muối khan : A 99,6 g B 49,8 g C 74,7 g D 100,8 g 554 Khử hết m g Fe3O4 CO thu hỗn hợp a gồm FeO Fe A tan vừa đủ 0,3 lít dd H2SO4 1M tạo 4,48 lít khí (đktc) Giá trị m : A 23,2 g B 46,4 g C 11,2 g D 16,04 g 555 Cho 8,3 g hỗn hợp X gồm Al, Fe (nAl = nFe) vào 100ml dd Y gồm Cu(NO3)2 AgNO3 Sau phản ứng kết thúc thu chất rắn A gồm kim loại Hòa tan hồn tồn chất rắn A vào dd HCl dư thấy 1,12 lít khí (đktc) lại 28 g chất rắn khơng tan B Nồng độ CM Cu(NO3)2 AgNO3 : B 1M 2M A 2M 1M C 0,2M 0,1M D Kết khác 556 Cho m g bột Fe vào dd HNO3 lấy dư, ta hỗn hợp hai khí NO2 NO VX = 8,96 lít (đktc) tỉ khối O2 1,3125 91 557 558 559 560 561 Thành phần %NO %NO2 theo thể tích hỗn hợp X khối lượng m Fe dùng : B 25% 75%; 1,12 g A 25% 75%; 1,12 g C 25% 75%; 1,12 g D 25% 75%; 1,12 g Dd A chứa 0,01 mol Fe(NO3)3 0,15 mol HCl khả hòa tan tốt đa g Cu kim loại? (Biết NO sản phẩm khử nhất) A 2,88 g B 3,92 g C 3,2 g D 5,12 g Hòa tan hoàn toàn 49,6 g hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 H2SO4 đặc nóng thu dd Y 8,96 lít khí SO2 (đktc) a Phần trăm khối lượng oxi hỗn hợp X : A 40,24% B 30,7% C 20,97% D 37,5% b Khối lượng muối dd Y : A 160 g B 140 g C 120 g D 100 g Hoà tan hoàn toàn 46,4g Fe3O4 va2o dd HCl vừa đủ, thu dd X Chia dd thành phần Thêm bột sắt dư vào phần thứ nhất, thu … (1) … Sục khí clo dư vào phần thứ hai, thu … (2) … (1) (2) : B 97,5g FeCl3 / 101,6g FeCl2 A 101,6g FeCl2 / 97,5g FeCl3 C 76,2g FeCl2 / 32,5g FeCl3 D 50,8g FeCl2 / 48,75g FeCl3 Khử hoàn toàn 4,06g oxit kim loại CO nhiệt độ cao thành kim loại Dẫn tồn khí sinh vào bình đựng dd Ca(OH)2 dư, thấy tạo thành 7g kết tủa Nếu lấy lượng kim loại sinh (m g) hồ tan hết vào dd HCl dư thu 1,176 lít H2 (đktc) Cơng thức oxit kim loại giá trị m : A FeO ; 0,98g B Fe2O3 ; 2,94g C Fe3O4 ; 2,94g D Tất sai Hoà tan 12g mẫu quặng chứa Au vào hỗn hợp cường thuỷ dư Khi phản ứng hoàn toàn thấy tiêu tốn 0,0015 mol HCl Phần trăm khối lượng Au mẫu quặng : A 0,41% B 0,82% C 1,23% D 1,64% 562 Để khử hết lượng Au ( CN )2 Au dd, phải dùng đến 0,65g − Zn Lượng Au kim loại sinh từ phản ứng : D 3,940g A 0,985g B 1,970g C 2,955g 563 Cho x mol Fe phản ứng hoàn toàn với dd HNO3 thu y mol khí dd chứa hỗn hợp muối Vậy mối liên hệ x y : 92 y y y y 3y 3y
- Xem thêm -

Xem thêm: 569 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA THPT ÔN THI TỐT NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN, 569 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA THPT ÔN THI TỐT NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN

Từ khóa liên quan