Phát triển kinh tế huyện phú bình, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2005 – 2013

172 276 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2018, 15:24

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM THỊ LỆ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2005 - 2013 LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC THÁI NGUN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM THỊ LỆ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2005 - 2013 Chuyên ngành: ĐỊA LÍ HỌC Mã ngành: 60.31.05.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MINH TUỆ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi thực hiện, hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, dựa nguồn thông tin tư liệu thức với độ tin cậy cao chưa công nhận công trình khác Thái Nguyên, tháng năm 2015 Học viên Phạm Thị Lệ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu, thực đề tài này, nhận quan tâm, giúp đỡ Ban Giám hiệu, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, thầy giáo, cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới: PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ, tận tình giúp đỡ tơi trình học tập thực luận văn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Khoa Địa lí thầy giáo, giáo giảng dạy chun ngành Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ để hồn thành luận văn Các phòng, ban, quan chuyên môn huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình cung cấp tư liệu có giá trị thời gian tác giả làm đề tài Trong trình thực đề tài luận văn, thân tơi có nhiều cố gắng khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy, bạn đồng nghiệp để đề tài luận văn hồn thiện Tơi xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2015 Học viên Phạm Thị Lệ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC Trang bìa phụ Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục viết tắt iv Danh mục bảng v Danh mục hình vi MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục tiêu, nhiệm vụ giới hạn đề tài Quan điểm phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Các khái niệm 1.1.1.1 Tăng trưởng kinh tế 1.1.1.2 Phát triển kinh tế 1.1.1.3 Cơ cấu kinh tế 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế 11 1.1.2.2 Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên 11 1.1.2.3 Kinh tế - xã hội 12 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.1.3 Các tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế cho cấp huyện 17 1.2 Cơ sở thực tiễn 18 1.2.1 Khái quát tình hình phát triển kinh tế vùng Trung du miền núi phía Bắc 18 1.2.2 Vài nét phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên 20 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.2.2.1 Khái quát chung 20 1.2.2.2 Tình hình phát triển kinh tế 22 1.3 Tiểu kết 23 Chƣơng CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN PHÚ BÌNH 25 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế huyện Phú Bình 25 2.1.1 Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ 25 2.1.2 Tự nhiên 26 2.1.2.1 Địa hình 26 2.1.2.2 Đất 26 2.1.2.3 Khoáng sản 28 2.1.2.4 Tài nguyên khí hậu 28 2.1.2.5 Tài nguyên nước 29 2.1.2.6 Tài nguyên rừng 29 2.1.3 Kinh tế - xã hội 30 2.1.3.1 Dân số nguồn lao động 30 2.1.3.2 Cơ sở hạ tầng 34 2.1.3.3 Cơ sở vật chất 36 2.1.3.4 Vốn đầu tư 38 2.1.3.5 Thị trường: 39 2.1.3.6 Khoa học công nghệ 41 2.1.3.7 Đường lối sách 41 2.1.3.8 Tác động bối cảnh quốc tế nước 42 2.1.4 Đánh giá chung 43 2.2 Thực trạng phát triển kinh tế huyện Phú Bình 44 2.2.1 Khái quát chung 44 2.2.2 Phát triển kinh tế theo ngành 47 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHT http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.2.2.1 Ngành N-L-TS 47 N Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHT iv http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.2.2.2 Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 64 2.2.2.3 Dịch vụ 73 2.2.3 Sự phân hóa lãnh thổ kinh tế - xã hội huyện: 76 2.2.4 Đánh giá chung 77 2.2.4.1 Những kết chủ yếu 77 2.2.4.2 Những khó khăn thách thức 78 2.3 Tiểu kết 80 Chƣơng ĐỊNH HƢỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN PHÚ BÌNH ĐẾN NĂM 2020 81 3.1 Quan điểm, mục tiêu định hướng phát triển 81 3.1.1 Quan điểm 81 3.1.2 Mục tiêu phát triển 82 3.1.2.1 Mục tiêu tổng quát 82 3.1.2.2 Mục têu cụ thể 82 3.1.3 Định hướng phát triển 83 3.1.3.1 Định hướng phát triển theo ngành 83 3.1.3.2 Định hướng phát triển theo lãnh thổ 92 3.2 Những giải pháp 92 3.2.1 Huy động khai thác nguồn vốn 92 3.2.2 Quy hoạch phát triển đồng CSHT khu CN địa bàn 95 3.2.3 Phát triển nguồn nhân lực 95 3.2.4 Áp dụng thành tựu KHCN tên tiến vào sản xuất đời sống 96 3.2.5 Giải pháp thị trường 97 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đ http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.2.6 Phát huy sức mạnh tổng hợp TP kinh tế 97 3.3 Tiểu kết 97 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC HTN Số hóa Trung tâm Học liệu – Đ v http://www.lrc.tnu.edu.vn - Đầu tư nước ngoài: nguồn vốn huy động có hiệu mang lại đột phá cho kinh tế địa phương, đóng góp lớn cho ngân sách 110 Để huy động có hiệu nguồn vốn này, Phú Bình cần nhanh nhạy nắm bắt thông tin nhu cầu đầu tư nhà đầu tư nước Để làm việc đó, Phú Bình cần xây dựng đội ngũ cán đủ lực tăng cường liên kết Tranh thủ hỗ trợ quan chức tỉnh trung ương Ngoài huyện nên sớm định hướng hoạt động xây dựng khu công nghiệp khu kinh tế, sớm có dự án kế hoạch có tính khả thi cao để kêu gọi nhà đầu tư Huyện cần tạo mơi trường đầu tư thơng thống hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư nước quốc tế - Các nguồn vốn khác: nguồn vốn ODA tổ chức phủ quốc tế, vốn tổ chức phủ, vốn doanh nghiệp, Phú Bình năm qua có nhiều kinh nghiệm việc thu hút nguồn việc xây dựng công trình phúc lợi trường học, đường sá, ngồi huyện cần tận dụng nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng sách cơng trình ưu đãi phủ - Sử dụng hiệu nguồn vốn đầu tư: cần có sách quan tâm để khai thác hiệu nguồn vốn như: Đẩy nhanh tiến độ cơng bố chương trình dự án, kế hoạch để triển khai quy hoạch, khu công nghiệp, khu đô thị xây dựng sở hạ tầng, để kêu gọi đầu tư Việc thực quy hoạch cần có bước lộ trình thích hợp, thực cách đồng bộ, tránh nơn nóng, đốt cháy giai đoạn, Khơng ngừng hồn thiện mơi trường đầu tư để nâng cao sức cạnh tranh hấp dẫn môi trường đầu tư huyện * Các biện pháp thu hút vốn + Tạo điều kiện thuận lợi giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, cho nhà đầu tư vào huyện, khơng ngừng hồn thiện mơi trường đầu tư để nâng cao sức cạnh tranh hấp dẫn môi trường đầu tư huyện 111 + Đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển mạnh hình thức thu hút vốn dân, vốn từ tổ chức nhà nước 112 + Thu hút đầu tư vào KCN, CCN nhiều hình thức đa dạng + Đổi đất lấy CSHT, tranh thủ, phối hợp tạo điều kiện cho đơn vị chuyên ngành huyện trung ương 3.2.2 Quy hoạch phát triển đồng CSHT khu CN địa bàn Để thu hút nhà đầu tư vào KCN, cần phải tạo điều kiện cho họ thuê địa điểm sản xuất kinh doanh với chi phí hợp lí Một giải pháp kinh nghiệm quan trọng KCN thành công nước liên quan đến vấn đề cần phát triển hoàn chỉnh đồng CSHT KCN, cần hoàn chỉnh dự án KCN, CCN, Tổ hợp công nghiệp để tạo sở pháp lí cho việc triển khai dự án, hồn thiện hệ thống đường sá, cung cấp điện, hệ thống cấp, thoát nước, xử lý chất thải, cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư Nhờ nhà đầu tư sớm triển khai sản xuất kinh doanh thuê mặt 3.2.3 Phát triển nguồn nhân lực Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có chất lượng cao tền đề có tnh định việc thực thành công quy hoạch Tuy nhiên việc phát triển nguồn nhân lực phải bước, gắn liền với phát triển kinh tế địa phương Phương hướng phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là: Không ngừng chăm lo cho nghiệp giáo dục địa phương, phát triển nâng cấp sở vật chất, chăm lo đội ngũ giáo viên, Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động, đội ngũ cán quản lý, kinh tế kỹ thuật cán doanh nghiệp Đa dạng hóa xã hội hóa đào tạo, dạy nghề Khuyến khích việc học tập để xây dựng xã hội địa phương Tạo điều kiện để người dân, niên có điều kiện học tập đạo tạo để nâng cao trình độ học vấn chun mơn tốt công tác địa phương 113 Nâng cấp trung tâm dạy nghề, trường công lập thành trường trung cấp dạy nghề Phát triển thêm trung tâm dạy nghề, đón đầu phù hợp với nhu 114 cầu kinh tế địa phương Khuyến khích hình thức đào tạo truyền nghề doanh nghiệp, cá nhân Đa dạng hóa, xã hội hóa đào tạo, dạy nghề Tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng sở dạy nghề tư thục Đẩy mạnh liên kết với sở đào tạo khác tỉnh để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế địa phương Đổi chế đầu tư cho đào tạo theo hướng đa dạng hóa, xã hội hóa Khuyến khích phát triển làng nghề, nghề Tạo mơi trường làm việc có sức thu hút với người có trình độ chun mơn tay nghề cao, Phú Bình có chuyển đổi mạnh mẽ cấu kinh tế theo chiều hướng CNH,HĐH 3.2.4 Áp dụng thành tựu KHCN tiên tến vào sản xuất đời sống Cần trọng tới cơng nghệ quy trình SX tên tến, nâng cao suất trồng vật nuôi, hiệu kinh doanh, sản xuất sản phẩm chất lượng cao, bảo vệ mơi trường, nâng cao trình độ giới hóa, thay lao động thủ cơng máy móc, lựa chọn cơng nghệ phù hợp với điều kiện tự đất đai, thổ nhưỡng khí hậu địa phương Huyện có chế đầu mối nắm bắt thông tin công nghệ, phổ biến cung cấp thông tn công nghệ tên tiến, huyện hỗ trợ khuyến khích cá nhân tổ chức tham gia hoạt động khuyến nông, khuyến công chuyển giao công nghệ Huyện cần tập trung vào việc tiếp nhận chuyển giao có chọn lọc số trồng, vật ni có tiềm phát triển hứa hẹn mang lại lợi ích kinh tế cao địa bàn, đáp ứng nhu cầu cao thị trường Áp dụng quy trình sản xuất nơng nghiệp tiên tiến quy trình sản xuất rau sạch, nuôi gà công nghiệp tiên tến Trong sản xuất tiểu thủ cơng nghiệp, nâng dần trình độ giới hóa, thay lao động thủ cơng máy móc, loại bỏ dần quy 115 trình cơng nghệ sản xuất lạc hậu, gây ô nhiễm, sản xuất vật liệu xây dựng 116 Yêu cầu hàng đầu với công nghệ bảo vệ môi trường, không làm ảnh hưởng đến người dân lao động 3.2.5 Giải pháp thị trường Bên cạnh thị trường nông, lâm sản cần đẩy mạnh phát triển cho CN, DV, du lịch nghỉ dưỡng Đẩy nhanh tốc độ đầu tư phát triển CSHT, hệ thống đường giao thông liên huyện, liên tỉnh qua huyện liên xã Sự nghiệp phát triển CSHT phụ thuộc lớn vào đầu tư trung ương tỉnh Do huyện cần tranh thủ chương trình, dự án đầu tư sở hạ tầng tỉnh trung ương Tổ chức nghiên cứu thị trường tiềm nước, cần tập trung vào số thị trường TP Thái Nguyên, KCN, tỉnh, thị trường huyện, tăng cường liên kết với doanh nghiệp địa phương khác tỉnh để phát triển thị trường cho sản phẩm huyện Đẩy mạnh quảng cáo để quảng bá cho sản phẩm mở rộng 3.2.6 Phát huy sức mạnh tổng hợp TP kinh tế Nhất kinh tế hộ gia đình kinh tế cá thể để tạo việc làm, cải thiện đời sống, trọng thu hút đầu tư để phát triển kinh tế địa bàn huyện 3.3 Tiểu kết Trên sở định hướng, quan điểm, mục têu phát triển huyện Phú Bình thành huyện phát triển tồn diện kinh tế, văn hóa xã hội, với định hướng phát triển cụ thể ngành kinh tế nông nghiêp, công nghiệp dịch vụ Đề tài tổng kết đưa số giải pháp huy động khai thác nguồn vốn, quy hoạch phát triển đồng CSHT khu CN địa bàn Phát triển nguồn nhân lực, phát huy tổng hợp sức mạnh thành phần kinh tế, giải pháp sở để phát triển kinh tế tương lai 117 KẾT LUẬN Việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế huyện Phú Bình giai đoạn 2005 – 2013 làm rõ mạnh hạn chế việc phát triển kinh tế huyện Qua thấy huyện Phú Bình có nhiều thuận lợi vị trí địa lý, nguồn lực tự nhiên, kinh tế - xã hội để phát triển đa dạng ngành kinh tế theo hướng CNH – HĐH sản xuất hàng hóa Có sở hạ tầng kỹ thuật giai đoạn đầu tư nên chưa đồng bộ, chất lượng nguồn lao động chưa cao Cơ cấu kinh tế có chuyển biến tích cực, phù hợp với xu hướng cơng nghiệp hóa – đại hóa, chuyển dịch nhìn chung chậm, nơng nghiệp chiếm tủ lệ cao cấu ngành kinh tế Trong cấu ngành nơng nghiệp có chuyển dịch tch cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi dịch vụ nông nghiệp, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, nhiên trồng trọt chiếm tỉ trọng tương đối cao cấu ngành nông nghiêp Công nghiệp Phú Bình giai đoạn gần có bước phát triển mới, bên cạnh sở cơng nghiệp nhỏ lẻ, sản xuất thủ cơng có số khu công nghiệp, cụm công nghiệp với công nghệ sản xuất đại quy hoạch, xây dựng đầu tư đưa phát triển Dịch vụ ngày chiếm tỷ trọng cao cấu ngành kinh tế, cấu ngành dịch vụ, thương mại chiếm tỷ trọng cao nhất, sau giao thơng vận tải, du lịch, bưu viễn thơng Qua phân tích đánh giá thực trạng kinh tế huyện Phú Bình tềm sẵn có huyện giai đoạn 2005 – 2013 Đề tài đưa số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế Phú Bình cách ổn định bền vững Trong trình thực đề tài tác giả cố gắng nhiều, song hạn chế thời gian, khả nghiên cứu, nguồn tư liệu, nội dung lại rộng nên khơng tránh khỏi thiếu sót tồn định Tác giả 118 mong nhận ý kiến đóng góp chân thành để tiếp tục nghiên cứu, tm hiểu đề tài hoàn chỉnh 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Quang Ân – Việt Nam (2003), Những thay đổi địa danh địa giới đơn vị hành (1945 – 2002), NXB Thông Tấn, Hà Nội Bộ kế hoạch Đầu tư, Viện chiến lược phát triển (2009), Các vùng, tỉnh thành phố trực thuộc trung ương: Tiềm triển vọng đến năm 2020, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật Bộ kế hoạch Đầu tư: Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh vùng núi phía Bắc giai đoạn 2010 - 2020 Ngơ Văn Chiến ( 2013 ), Kinh tế huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2006 – 2010 tầm nhìn đến năm 2020 Luận văn thạc sĩ Địa lí, trường ĐHSP - ĐHTN Cục thống kê Thái Nguyên (2005, 2010, 2013), Niêm giám thống kê tỉnh Thái Nguyên Lâm Quang Dốc, Nguyễn Minh Tuệ, Đặng Duy Lợi, Phạm Khắc Lợi (2009), Địa lí Hà Nội, NXB Đại học Sư Phạm Huyện ủy Phú Bình (2010), Báo cáo trị trình Ban chấp hành Đảng huyện khóa XXI trình đại hội đại biểu Đảng huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2010-2015 Phòng thống kê huyện Phú Bình (2005, 2008, 2010, 2012, 2013), niên giám thống kê huyện Phú Bình Nguyễn Văn Phúc (2004), Cơng nghiệp nơng thơn Việt Nam, NXB trị quốc gia 10 Dương Quỳnh Phương (2011), Giáo trình địa lí kinh tế xã hội Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam 11 Lê Bá Thảo (1998), Việt Nam lãnh thổ vùng địa lý, NXB giới 12 Hoàng Thị Thắm, Phát triển kinh tế huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2006-2010, luận văn thạc sĩ Địa lí, ĐHSP Thái Nguyên 13 Bùi Tất Thắng (2010), Phát triển nhanh bền vững kinh tế Việt Nam, NXB KTVN 120 14 Vũ Đình Thắng (2002), kinh tế phát triển nơng thôn, NXB Thống kê 15 Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức (2008), Giáo trình Địa Lý kinh tế xã hội Việt Nam tập 1,2, NXB Đại học sư phạm 16 Lê Thông (chủ biên) (2007), Việt Nam- Đất nước người, NXB Giáo dục 17 Lê Thông (chủ biên) (2006), Địa lí vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam, NXB Giáo dục 18 Lê Thông (chủ biên)( 2011), Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam 19 Nguyễn Văn Thường (chủ biên) (2004), Một số vấn đề kinh tế xã hội Việt Nam thời kỳ đổi mới, NXB trị Quốc Gia 20 Tổng cục Thống kê, Vụ thống kê tổng hợp (2009), Tư liệu kinh tế- xã hội 63 tỉnh, thành phố Việt Nam, NXB Thống kê 21 Nguyễn Thiện Trưởng (Chủ biên), Dân số phát triển bền vững Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia 22 Phan Minh Tuân (2011), Nghiên cứu chất lượng sống dân cư tỉnh Bắc Giang giai đoạn 1999-2009, luận văn thạc sĩ Địa lí, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 23 Nguyễn Xuân Tuấn (2012), Kinh tế huyện Sóc Sơn giai đoạn 2005-2010 với tầm nhìn đến năm 2020, luận văn thạc sĩ Địa lí, ĐHSP - ĐH Thái Nguyên 24 Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên) (2005), Địa lí kinh tế- xã hội đại cương, NXB Đại học Sư phạm 25 Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên) (2009), Địa lí vùng kinh tế Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam 26 UBND huyện Phú Bình, Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, (2005, 2010, 2012, 2013) Phú Bình, Thái Nguyên 27 UBND huyện Phú Bình, Chương trình xây dựng phát triển huyện Phú Bình đến năm 2025, Phú Bình 28 UBND huyện Phú Bình (2009), Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Phú Bình thời kỳ 2009-2020 121 29 UBND huyện phú Bình (2011), Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2011-2015 huyện UBND huyện Phú Bình 30 UBND tỉnh Thái Nguyên, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2005- 2010, giai đoạn 2010-2020 31 Ngơ Dỗn Vịnh (chủ biên) (2011), Nguồn lực động lực cho phát triển kinh tế nhanh bền vững cho kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, NXB Chính trị quốc gia 32 Các trang Web: http://www.mpi.gov.vn/ http://vi.wikipedia.org/ http://www.gso.gov.vn/ 122 PHỤ LỤC Cánh đồng lúa huyện Phú Bình Cánh đồng lạc Chăn ni gà huyện Phú Bình Chăn ni lợn Rừng trồng huyện Phú Bình Đập giữ nƣớc phục vụ tƣới tiêu Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2015 Nhà máy TNG Phú Bình Xƣởng sản xuất nhà máy TNG Phú Bình Nhà máy TDT Phú Bình Hoạt động dịch vụ trung tâm huyện Nguồn: Tác giả chụp sưu tầm tháng 5/2015 ... triển kinh tế Chương 2: Các nhân tố ảnh hưởng thực trạng phát triển kinh tế huyện phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển kinh tế huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. .. nghiên cứu phát triển kinh tế huyện Phú Bình, để thấy biến đổi yếu tố kinh tế giai đoạn phát triển xu hướng chuyển dịch ngành kinh tế huyện Từ đánh giá trạng dự báo xu hướng phát triển kinh tế đến... kinh tế huyện giai đoạn tới vấn đề cấp thiết Với mong muốn góp phần vào việc phát triển bền vững kinh tế Phú Bình, tơi lựa chọn nghiên cứu đề tài Phát triển kinh tế huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế huyện phú bình, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2005 – 2013 , Phát triển kinh tế huyện phú bình, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2005 – 2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn