NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG DÂU LAI F1 LƯỠNG BỘI TRỒNG HẠT CHO CÁC TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM ( LA Tiến sĩ)

222 67 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2018, 09:54

Luận án được thực hiện cùng tập thể Bộ môn Cây dâu Trung tâm nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương trực tiếp thực hiện. Toàn bộ số liệu và kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án là trung thực và chưa được ai công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào khác. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - Nguyễn Thị Min NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG DÂU LAI F1 LƯỠNG BỘI TRỒNG HẠT CHO CÁC TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Hà Nội, năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - Nguyễn Thị Min NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG DÂU LAI F1 LƯỠNG BỘI TRỒNG HẠT CHO CÁC TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NƠNG NGHIỆP Chuyên ngành : Di truyền chọn giống Mã số : 62 01 11 Người hướng dẫn : PGS.TS Hà Văn Phúc TS Nguyễn Tất Khang Hà Nội, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa h ọc tơi ch ủ trì thực tập thể Bộ môn Cây dâu - Trung tâm nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương trực tiếp thực Toàn số liệu kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực chưa cơng b ố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận án Nguyễn Thị Min LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án này, tơi xin tỏ lòng cảm ơn sâu s ắc tới PGS.TS Hà Văn Phúc, TS Nguyễn Tất Khang tận tình giúp đỡ, ch ỉ bảo, dìu d ắt, hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hoàn thành luận án Xin chân thành cảm ơn ThS Lê Quang Tú - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương quan tâm, giúp đ ỡ động viên tơi q trình học tập, nghiên cứu thực đề tài Xin bày tỏ lòng biết ơn Ban giám đốc tập th ể CBCNV Trung tâm nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương tạo điều kiện thuận lợi cho thực yêu cầu luận án Xin chân thành cảm ơn tới Ban Đào tạo sau Đại học - Vi ện Khoa h ọc Nông nghiệp Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ tơi su ốt q trình h ọc t ập hồn thành luận án Lòng biết ơn sâu sắc xin dành cho nh ững người thân gia đình động viên, giúp đỡ tơi su ốt q trình h ọc t ập, làm đ ề tài đ ể hoàn thành luận án Tác giả luận án Nguyễn Thị Min MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn .ii Mục lục iii Danh mục bảng .vi Danh mục hình ix Danh mục chữ viết tắt x Mở đầu 1 Đặt vấn đề Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 2.1 Ý nghĩa khoa học đề tài .3 2.2 Ý nghĩa thực tiễn Mục tiêu yêu cầu đề tài 3.1 Mục tiêu đề tài .4 3.2 Yêu cầu đề tài 4 Đối tượng, phạm vi thời gian nghiên cứu Tính đề tài Chương Tổng quan tài liệu sở khoa học đề tài .6 1.1 Tình hình sản xuất dâu tằm tơ 1.1.1 Tình hình sản xuất dâu tằm tơ giới 1.1.2 Tình hình sản xuất dâu tằm tơ Việt Nam 1.2 Vùng phân bố, phân loại giống dâu số yêu cầu ngoại cảnh dâu 10 1.2.1 Vùng phân bố phân loại giống dâu .10 1.2.2 Chu kì sinh trưởng dâu 12 1.2.3 Mối tương quan sinh trưởng dâu 15 1.3 Một số kết nghiên cứu chọn tạo giống dâu .16 1.3.1 Thành tựu chọn tạo giống dâu số nước giới 16 1.3.2 Một số kết nghiên cứu chọn tạo giống dâu Việt Nam 35 Chương Vật liệu, nội dung phương pháp nghiên cứu 44 2.1 Vật liệu nghiên cứu 44 2.2 Nội dung nghiên cứu 44 2.2.1 Nghiên cứu đánh giá số giống dâu sử dụng làm vật li ệu kh ởi đầu lai hữu tính tạo tổ hợp lai 44 2.2.2 So sánh chọn lọc tổ hợp lai lai tạo .44 2.2.3 So sánh chọn lọc số tổ hợp lai có triển vọng 44 2.2.4 Nghiên cứu ảnh hưởng cắt cành đến yếu tố cấu thành suất suất giống dâu GQ2 45 2.2.5 Khảo nghiệm thích ứng giống dâu GQ2 số vùng sinh thái tỉnh phía Bắc .45 2.3 Phương pháp nghiên cứu 45 2.3.1 Nghiên cứu đánh giá số giống dâu sử dụng làm vật li ệu kh ởi đầu 45 2.3.2 Lai hữu tính tạo thành tổ hợp lai 45 2.3.3 So sánh chọn lọc tổ hợp dâu lai .46 2.3.4 Nghiên cứu so sánh số tổ hợp dâu lai có triển vọng .46 2.3.5 Nghiên cứu ảnh hưởng cắt cành đến yếu tố cấu thành suất suất giống dâu GQ2 47 2.3.6 Nghiên cứu khảo nghiệm tính thích ứng giống dâu GQ2 số vùng thuộc tỉnh phía Bắc 48 2.4 Các tiêu thí nghiệm phương pháp theo dõi 49 2.4.1 Các tiêu thí nghiệm đồng 49 2.4.2 Các tiêu thí nghệm phòng 51 2.4.3 Phương pháp tổng hợp xử lí thống kê số liệu 53 Chương Kết nghiên cứu thảo luận .54 3.1 Nghiên cứu đánh giá số giống dâu bố mẹ sử dụng tổ hợp lai 54 3.1.1 Đặc điểm hình thái số phận dâu giống bố mẹ 54 3.1.2 Đặc điểm nảy mầm vụ xuân giống dâu 57 3.1.3 Một số tiêu giống dâu bố mẹ 60 3.1.4 Năng suất giống dâu bố mẹ 64 3.2 So sánh, chọn lọc số tổ hợp dâu lai 66 3.2.1 Đặc tính nảy mầm tổ hợp dâu lai .66 3.2.2 Tốc độ thời gian thành thục vụ năm 70 3.2.3 Một số tiêu độ lớn độ dày phiến .75 3.2.4 Một số tiêu thân cành dâu 82 3.2.5 Giới tính hoa dâu tổ hợp lai 86 3.2.6 Năng suất dâu tổ hợp lai 88 3.2.7 Mức độ nhiễm số bệnh hại tổ hợp dâu lai 90 3.3 So sánh chọn lọc số tổ hợp dâu lai có tri ển vọng 94 3.3.1 Nghiên cứu xác đinh số y ếu tố c ấu thành suất suất tổ hợp lai có triển vọng 94 3.4 Nghiên cứu ảnh hưởng cắt cành đến suất gi ống dâu GQ2 126 3.4.1 Ảnh hưởng cắt cành đến số yếu tố cấu thành suất giống dâu GQ2 127 3.4.2 Ảnh hưởng phương pháp cắt cành đến suất gi ống dâu GQ2 133 3.5 Kết khảo nghiệm tính thích ứng giống dâu GQ2 s ố đia phương thuộc tỉnh phía Bắc 135 3.5.1 Khảo nghiệm suất tính chống chiu .135 3.5.2 Một số nhân tố sinh thái đia phương khảo nghiệm 136 3.5.3 Một số yếu tố cấu thành suất suất gi ống dâu GQ2 vùng khảo nghiệm .137 3.5.4 Mức độ nhiễm, bi hại số sâu bệnh chủ yếu 140 3.5.5 Đánh giá tính ổn đinh suất giống dâu GQ2 142 Kết luận đề nghị 143 Kết luận 143 Đề nghi 144 Danh mục cơng trình cơng bố liên quan đến đê tài luận án 145 Tài liệu tham khảo .150 Phụ lục 161 DANH MỤC BẢNG 1.1 Sản lượng tơ tằm nước qua năm 1.2 So sánh tiêu sản xuất dâu tằm Nhật Bản qua năm 3.1 Đặc điểm hình thái giống dâu bố mẹ 55 3.2 Đặc điểm hoa, giống dâu bố mẹ 57 3.3 Đặc điểm nảy mầm vụ xuân giống dâu 58 3.4 Kích thước phiến giống dâu bố mẹ vụ năm 60 3.5 Bình quân độ lớn năm giống dâu bố mẹ 61 3.6 Số lượng met cành giống dâu bố mẹ 62 3.7 Khối lượng met cành giống dâu bố mẹ 63 3.8 Năng suất giống dâu bố mẹ 64 3.9 Thời gian nảy mầm vụ xuân tổ hợp dâu lai .67 3.10 Tỷ lệ nảy mầm vụ xuân 2010 68 3.11 Tỷ lệ nảy mầm vụ thu 2010 70 3.12 Tốc độ thời gian thành thục vụ Xuân tổ h ợp lai 71 3.13 Tốc độ thời gian thành thục vụ hè .73 3.14 Tốc độ thời gian thành thục vụ thu 74 3.15 Kích thước dâu mùa vụ năm 76 3.16 Bình qn kích thước dâu vụ tổ hợp lai 77 3.17 Số lá/500g tổ hợp lai 78 3.18 Số lá/met cành tổ hợp lai vụ năm 79 3.19 Khối lượng lá/met cành số tổ hợp lai .81 3.20 Độ dài đốt tổ hợp dâu lai 83 3.21 Sức sinh trưởng đường kính thân dâu 84 3.22 Tổng chiều dài cành dâu 85 3.23 Giới tính hoa dâu 87 3.24 Năng suất dâu tổ hợp dâu lai 88 194 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HE FILE NS THL 23/ 12/10 16: :PAGE VARIATE V004 HE LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 10 4199.44 419.944 26.26 0.000 LN 806.994 403.497 25.24 0.000 * RESIDUAL 20 319.787 15.9893 * TOTAL (CORRECTED) 32 5326.22 166.444 BALANCED ANOVA FOR VARIATE THU FILE NS THL 23/ 12/10 16: :PAGE VARIATE V005 THU SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 10 3238.02 323.802 38.75 0.000 LN 90.5154 45.2577 5.42 0.013 * RESIDUAL 20 167.119 8.35593 * TOTAL (CORRECTED) 32 3495.66 109.239 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NS THL 23/ 12/10 16: :PAGE MEANS FOR EFFECT THL$ THL$ VH18 VH19 VH20 VH21 VH22 VH23 VH24 VH25 GQ1 GQ2 VH13 NOS 3 3 3 3 3 XUAN 88.9367 68.6033 76.2633 56.4300 59.6800 57.8267 60.9100 70.6433 76.7767 79.7833 69.5133 HE 213.677 222.370 199.833 214.837 196.937 184.980 207.283 195.630 213.627 210.000 189.350 THU 73.2900 58.4000 55.9000 41.9333 48.4767 52.4700 46.2767 48.3567 51.8000 74.2767 58.5700 SE(N= 3) 2.42490 2.30863 1.66892 5%LSD 20DF 7.15339 10.81039 6.92327 MEANS FOR EFFECT LN LN NOS 11 11 11 XUAN 71.8273 69.0245 67.8845 HE 211.404 201.020 200.810 THU 57.5582 53.5182 55.2191 SE(N= 11) 1.26637 1.20564 0.871567 5%LSD 20DF 3.73574 3.55661 2.57110 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NS THL 23/ 12/10 16: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE XUAN HE THU GRAND MEAN (N= 33) NO OBS 33 69.579 33 204.41 33 55.432 STANDARD DEVIATION C OF V |THL$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 10.648 4.2001 9.0 0.0000 12.901 3.9987 7.0 0.0000 10.452 2.8907 9.2 0.0000 |LN | | | 0.1002 0.0000 0.0131 | | | | 195 Bảng 3.37 Khối lượng mét cành BALANCED ANOVA FOR VARIATE XUAN FILE KLLMC 10/ 11/13 16:11 :PAGE VARIATE V003 XUAN LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 62.3541 15.5885 0.40 0.806 LN 44.8391 22.4196 0.57 0.589 * RESIDUAL 312.976 39.1221 * TOTAL (CORRECTED) 14 420.170 30.0121 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HE FILE KLLMC 10/ 11/13 16:11 :PAGE VARIATE V004 HE SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 393.329 98.3323 1.87 0.209 LN 85.7320 42.8660 0.82 0.479 * RESIDUAL 420.342 52.5427 * TOTAL (CORRECTED) 14 899.403 64.2431 BALANCED ANOVA FOR VARIATE THU FILE KLLMC 10/ 11/13 16:11 :PAGE VARIATE V005 THU SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 671.702 167.925 7.41 0.009 LN 200.105 100.053 4.42 0.051 * RESIDUAL 181.244 22.6554 * TOTAL (CORRECTED) 14 1053.05 75.2179 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KLLMC 10/ 11/13 16:11 :PAGE MEANS FOR EFFECT THL$ VH19 VH20 GQ1 GQ2 VH13 THL$ NOS 3 3 XUAN 56.2067 53.6533 59.1833 55.1200 53.7133 HE 79.7200 86.1100 87.7633 90.5233 76.8033 THU 48.5733 39.2433 48.8300 60.0867 46.5100 SE(N= 3) 3.61119 4.18500 2.74806 5%LSD 8DF 5.7757 9.6469 4.96113 MEANS FOR EFFECT LN LN NOS 5 XUAN 57.9820 53.9980 54.7460 HE 87.1140 84.1800 81.2580 THU 53.8140 46.0660 46.0660 SE(N= 5) 2.79721 3.24169 2.12864 5%LSD 8DF 9.12143 10.5708 6.94127 - 196 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KLLMC 10/ 11/13 16:11 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE XUAN HE THU GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 55.575 15 84.184 15 48.649 STANDARD DEVIATION C OF V |THL$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 5.4783 6.2548 7.3 0.8056 8.0152 7.2486 8.6 0.2086 8.6728 4.7598 9.8 0.0089 |LN | | | 0.5892 0.4788 0.0507 | | | | Bảng 3.38 Số lượng mét cành tổ hợp lai BALANCED ANOVA FOR VARIATE XUAN FILE SL T MC 10/ 11/13 16:30 :PAGE VARIATE V003 XUAN LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 40.3668 10.0917 2.05 0.179 LN 6.08292 3.04146 0.62 0.566 * RESIDUAL 39.2877 4.91096 * TOTAL (CORRECTED) 14 85.7374 6.12410 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HE FILE SL T MC 10/ 11/13 16:30 :PAGE VARIATE V004 HE SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 22.3129 5.57823 2.35 0.141 LN 12.7155 6.35773 2.67 0.128 * RESIDUAL 19.0152 2.37690 * TOTAL (CORRECTED) 14 54.0436 3.86026 BALANCED ANOVA FOR VARIATE THU FILE SL T MC 10/ 11/13 16:30 :PAGE VARIATE V005 THU SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 63.1001 15.7750 6.30 0.014 LN 89.6376 44.8188 17.91 0.001 * RESIDUAL 20.0238 2.50297 * TOTAL (CORRECTED) 14 172.761 12.3401 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SL T MC 10/ 11/13 16:30 :PAGE MEANS FOR EFFECT THL$ VH19 VH20 GQ1 GQ2 VH13 THL$ NOS 3 3 XUAN 24.5033 25.3033 27.5000 28.8033 28.0000 HE 22.2033 24.7967 24.6000 25.6967 25.2967 THU 34.5967 30.6000 35.8033 36.2967 33.2000 SE(N= 3) 1.27945 0.890113 0.913414 5%LSD 8DF 2.57215 2.90257 2.97855 - 197 MEANS FOR EFFECT LN LN NOS 5 XUAN 27.6800 26.1560 26.6300 HE 25.5140 23.2940 24.7480 THU 37.3640 33.4520 31.4820 SE(N= 5) 0.991056 0.689478 0.707527 5%LSD 8DF 3.23173 2.24832 2.30717 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SL T MC 10/ 11/13 16:30 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE XUAN HE THU GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 26.822 15 24.519 15 34.099 STANDARD DEVIATION C OF V |THL$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 2.4747 2.2161 8.3 0.1788 1.9648 1.5417 6.3 0.1413 3.5128 1.5821 6.6 0.0141 |LN | | | 0.5660 0.1281 0.0013 | | | | Bảng 3.39 Khối lượng 100 cm2 mùa vụ BALANCED ANOVA FOR VARIATE XUAN FILE KL100CM 10/ 11/13 16:36 :PAGE VARIATE V003 XUAN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 356000E-02 890000E-03 0.14 0.958 LN 139093 695466E-01 11.25 0.005 * RESIDUAL 494400E-01 618000E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 192093 137209E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HE FILE KL100CM 10/ 11/13 16:36 :PAGE VARIATE V004 HE LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 535733E-01 133933E-01 0.44 0.778 LN 784933E-01 392467E-01 1.29 0.328 * RESIDUAL 243707 304633E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 375773 268409E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE THU FILE KL100CM 10/ 11/13 16:36 :PAGE VARIATE V005 THU SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 457600E-01 114400E-01 0.26 0.894 LN 163733E-01 818666E-02 0.19 0.833 * RESIDUAL 349960 437450E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 412093 294352E-01 - 198 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KL100CM 10/ 11/13 16:36 :PAGE MEANS FOR EFFECT THL$ THL$ VH19 VH20 GQ1 GQ2 VH13 NOS 3 3 XUAN 1.98000 1.94000 1.95000 1.97667 1.95667 HE 2.01333 2.12000 2.16000 2.13667 2.02667 THU 1.84000 1.71000 1.82333 1.86333 1.85000 SE(N= 3) 0.453872E-01 0.100769 0.120755 5%LSD 8DF 0.248003 0.328598 0.293768 MEANS FOR EFFECT LN LN NOS 5 XUAN 2.09400 1.87000 1.91800 HE 2.18800 2.07200 2.01400 THU 1.86400 1.79600 1.79200 SE(N= 5) 0.351568E-01 0.780555E-01 0.935361E-01 5%LSD 8DF 0.114643 0.254531 0.305012 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KL100CM 10/ 11/13 16:36 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE XUAN HE THU GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 1.9607 15 2.0913 15 1.8173 STANDARD DEVIATION C OF V |THL$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.11714 0.78613E-01 9.0 0.9582 0.16383 0.17454 8.3 0.7784 0.17157 0.20915 11.5 0.8939 |LN | | | 0.0050 0.3280 0.8335 | | | | Bảng 3.40 Số 500g BALANCED ANOVA FOR VARIATE XUAN FILE SL500G 10/ 11/13 16:42 :PAGE VARIATE V003 XUAN LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 648.400 162.100 1.73 0.236 LN 1730.53 865.267 9.22 0.009 * RESIDUAL 750.800 93.8500 * TOTAL (CORRECTED) 14 3129.73 223.552 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HE FILE SL500G 10/ 11/13 16:42 :PAGE VARIATE V004 HE SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 20915.3 5228.83 42.12 0.000 LN 268.933 134.467 1.08 0.385 * RESIDUAL 993.066 124.133 * TOTAL (CORRECTED) 14 22177.3 1584.10 BALANCED ANOVA FOR VARIATE THU FILE SL500G 10/ 11/13 16:42 199 :PAGE VARIATE V005 THU LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 22635.6 5658.90 34.44 0.000 LN 1952.93 976.467 5.94 0.026 * RESIDUAL 1314.40 164.300 * TOTAL (CORRECTED) 14 25902.9 1850.21 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SL500G 10/ 11/13 16:42 :PAGE MEANS FOR EFFECT THL$ THL$ VH19 VH20 GQ1 GQ2 VH13 NOS 3 3 DF XUAN 239.333 235.333 232.000 243.000 251.000 HE 174.000 155.667 140.333 142.000 241.333 THU 366.000 415.000 359.667 294.000 345.667 SE(N= 3) 5.59315 6.43255 7.40045 5%LSD 8DF 24.2387 16.9759 34.1321 MEANS FOR EFFECT LN LN NOS 5 XUAN 255.000 230.000 235.400 HE 176.600 168.400 167.000 THU 370.800 354.400 343.000 SE(N= 5) 4.33244 4.98263 5.73237 5%LSD 8DF 14.1276 16.2479 18.6927 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SL500G 10/ 11/13 16:42 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE XUAN HE THU GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 240.13 15 170.67 15 356.07 STANDARD DEVIATION C OF V |THL$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 14.952 9.6876 7.0 0.2363 39.801 11.142 6.5 0.0000 43.014 12.818 7.6 0.0001 |LN | | | 0.0086 0.3850 0.0262 | | | | Bảng 3.42 Năng suất mùa vụ tổ hợp lai BALANCED ANOVA FOR VARIATE XUAN FILE NS 2014 15/ 11/14 16:51 :PAGE VARIATE V003 XUAN LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 1081.74 270.436 3.50 0.062 LN 71.1927 35.5964 0.46 0.650 * RESIDUAL 618.097 77.2621 * TOTAL (CORRECTED) 14 1771.03 126.502 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DF HE FILE NS 2014 15/ 11/14 16:51 200 :PAGE VARIATE V004 HE LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 2088.80 522.200 11.86 0.002 LN 2116.96 1058.48 24.04 0.001 * RESIDUAL 352.297 44.0371 * TOTAL (CORRECTED) 14 4558.06 325.576 BALANCED ANOVA FOR VARIATE THU FILE NS 2014 15/ 11/14 16:51 :PAGE VARIATE V005 THU SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 794.939 198.735 9.20 0.005 LN 501.592 250.796 11.62 0.005 * RESIDUAL 172.732 21.5915 * TOTAL (CORRECTED) 14 1469.26 104.947 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NS 2014 15/ 11/14 16:51 :PAGE MEANS FOR EFFECT THL$ THL$ VH19 VH20 GQ1 GQ2 VH13 NOS 3 3 XUAN 74.1633 68.0700 79.5167 89.4100 65.8033 HE 236.110 242.217 224.333 234.443 208.513 THU 44.6900 59.7733 50.8333 65.9033 55.4367 SE(N= 3) 5.07484 3.83132 2.68275 5%LSD 8DF 10.5485 12.4936 8.74819 MEANS FOR EFFECT LN LN NOS 5 XUAN 78.4060 74.4420 73.3300 HE 244.204 227.996 215.170 THU 63.1680 49.3940 53.4200 SE(N= 5) 3.93096 2.96773 2.07805 5%LSD 8DF 12.8185 9.67747 6.77631 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NS 2014 15/ 11/14 16:51 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE XUAN HE THU GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 75.393 15 229.12 15 55.327 STANDARD DEVIATION C OF V |THL$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 11.247 8.7899 11.7 0.0621 18.044 6.6360 6.9 0.0022 10.244 4.6467 8.4 0.0047 |LN | | | 0.6504 0.0005 0.0046 | | | | Bảng 3.43 suất tổ hợp lai qua năm 201 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NAM 2012 FILE NS BQ 13/ 11/15 16:57 :PAGE VARIATE V003 NAM 2012 LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ 3713.70 928.424 2.06 0.179 LN 516.473 258.236 0.57 0.590 * RESIDUAL 3613.78 451.722 * TOTAL (CORRECTED) 14 7843.94 560.282 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NAM 2013 FILE NS BQ 13/ 11/15 16:57 :PAGE VARIATE V004 NAM 2013 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ 7741.45 1935.36 5.73 0.018 LN 2971.59 1485.80 4.40 0.051 * RESIDUAL 2701.82 337.728 * TOTAL (CORRECTED) 14 13414.9 958.205 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NAM 2014 FILE NS BQ 13/ 11/15 16:57 :PAGE VARIATE V005 NAM 2014 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ 5865.11 1466.28 6.70 0.012 LN 5290.17 2645.09 12.09 0.004 * RESIDUAL 1750.37 218.796 * TOTAL (CORRECTED) 14 12905.6 921.832 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NAM 2015 FILE NS BQ 13/ 11/15 16:57 :PAGE VARIATE V006 NAM 2015 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ 13927.8 3481.94 4.68 0.031 LN 2789.07 1394.53 1.87 0.214 * RESIDUAL 5953.92 744.239 * TOTAL (CORRECTED) 14 22670.7 1619.34 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NS BQ 13/ 11/11 16:57 :PAGE MEANS FOR EFFECT GIONG$ GIONG$ VH19 VH20 GQ1 GQ2 VH13 NOS 3 3 NAM 2012 347.700 311.900 305.937 331.000 310.233 NAM 2013 322.913 318.000 347.703 369.900 307.000 NAM 2014 354.963 370.060 354.683 389.757 329.753 NAM 2015 408.807 384.060 441.050 409.853 349.627 SE(N= 3) 12.2709 10.6102 8.54002 15.7505 5%LSD 8DF 20.0140 24.5987 17.8481 31.3609 - MEANS FOR EFFECT LN - 202 LN NOS 5 NAM 2012 313.772 322.224 328.066 NAM 2013 339.028 313.684 346.598 NAM 2014 385.778 351.832 341.920 NAM 2015 412.630 403.234 380.174 SE(N= 5) 9.50497 8.21861 6.61507 12.2003 5%LSD 8DF 20.9947 16.8000 21.5711 39.7840 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NS BQ 13/ 11/15 16:57 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NAM NAM NAM NAM 2012 2013 2014 2015 GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 321.35 15 333.10 15 359.84 15 398.68 STANDARD DEVIATION C OF V |GIONG$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 23.670 21.254 6.6 0.1787 30.955 18.377 5.5 0.0182 30.362 14.792 4.1 0.0118 40.241 27.281 6.8 0.0309 |LN | | | 0.5899 0.0511 0.0041 0.2145 | | | | Bảng 3.46 Năng suất kén tổ hợp dâu lai BALANCED ANOVA FOR VARIATE XUAN FILE NSK 15/ 11/14 10: :PAGE VARIATE V003 XUAN LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 2314.06 578.514 1.66 0.251 LN 1920.21 960.103 2.75 0.122 * RESIDUAL 2791.69 348.961 * TOTAL (CORRECTED) 14 7025.95 501.854 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HE FILE NSK 15/ 11/14 10: :PAGE VARIATE V004 HE SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 269.780 67.4450 2.74 0.105 LN 257.079 128.539 5.23 0.035 * RESIDUAL 196.778 24.5972 * TOTAL (CORRECTED) 14 723.637 51.6883 BALANCED ANOVA FOR VARIATE THU FILE NSK 15/ 11/14 10: :PAGE VARIATE V005 THU SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 1388.51 347.126 47.63 0.000 LN 634.074 317.037 43.50 0.000 * RESIDUAL 58.2999 7.28749 * TOTAL (CORRECTED) 14 2080.88 148.634 - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSK 15/ 11/14 10: :PAGE MEANS FOR EFFECT THL$ 203 THL$ VH19 VH20 GQ1 GQ2 VH13 NOS 3 3 XUAN 491.683 460.323 483.137 471.533 460.447 HE 245.437 256.767 248.220 252.953 246.620 THU 367.290 371.480 393.410 386.620 382.300 SE(N= 3) 10.7852 2.86340 1.55858 5%LSD 8DF 35.1694 5.56726 7.31236 MEANS FOR EFFECT LN LN NOS 5 XUAN 488.982 468.886 462.406 HE 255.632 245.800 248.566 THU 389.140 377.692 373.828 SE(N= 5) 8.35417 2.21798 1.20727 5%LSD 8DF 27.2421 7.23261 3.93678 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSK 15/ 11/14 10: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE XUAN HE THU GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 473.42 15 250.00 15 380.22 STANDARD DEVIATION C OF V |THL$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 22.402 18.681 3.9 0.2511 7.1895 4.9596 1.2 0.1047 12.192 2.6995 1.0 0.0000 |LN | | | 0.1224 0.0352 0.0001 | | | | Bảng 3.48 Ảnh hưởng chất lượng dâu đến khối lượng toàn kén BALANCED ANOVA FOR VARIATE XUAN FILE KLTK 15/ 11/14 17: :PAGE VARIATE V003 XUAN LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 249600E-01 624000E-02 16.42 0.001 LN 229333E-02 114667E-02 3.02 0.105 * RESIDUAL 304000E-02 380000E-03 * TOTAL (CORRECTED) 14 302933E-01 216381E-02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HE FILE KLTK 15/ 11/14 17: :PAGE VARIATE V004 HE SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 104400E-01 261000E-02 10.65 0.003 LN 244000E-02 122000E-02 4.98 0.039 * RESIDUAL 196000E-02 245000E-03 * TOTAL (CORRECTED) 14 148400E-01 106000E-02 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE THU FILE KLTK 15/ 11/14 17: :PAGE VARIATE V005 THU 204 LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= THL$ 224667E-01 561666E-02 15.11 0.001 LN 329332E-02 164666E-02 4.43 0.050 * RESIDUAL 297334E-02 371667E-03 * TOTAL (CORRECTED) 14 287333E-01 205238E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KLTK 15/ 11/14 17: :PAGE MEANS FOR EFFECT THL$ THL$ VH19 VH20 GQ1 GQ2 VH13 NOS 3 3 DF XUAN 1.61667 1.51000 1.61000 1.54000 1.57667 HE 1.39333 1.33000 1.33333 1.37333 1.33000 THU 1.37667 1.39000 1.29333 1.40333 1.35333 SE(N= 3) 0.112546E-01 0.903697E-02 0.111305E-01 5%LSD 8DF 0.367002E-01 0.294686E-01 0.362956E-01 MEANS FOR EFFECT LN LN NOS 5 XUAN 1.58800 1.56400 1.56000 HE 1.37000 1.34200 1.34400 THU 1.38400 1.35600 1.35000 SE(N= 5) 0.871779E-02 0.700000E-02 0.862169E-02 5%LSD 8DF 0.284278E-01 0.228263E-01 0.281144E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KLTK 15/ 11/14 17: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE XUAN HE THU GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 1.5707 15 1.3520 15 1.3633 STANDARD DEVIATION C OF V |THL$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.46517E-010.19494E-01 1.2 0.0008 0.32558E-010.15652E-01 1.2 0.0031 0.45303E-010.19279E-01 1.4 0.0011 |LN | | | 0.1048 0.0392 0.0504 | | | | 205 Bảng 3.64: Sự ổn định suất giống qua năm, vụ địa điểm thí nghiệm Statistix 8.2 9:30:21 PM 4/16/2017, LSD All-Pairwise Comparisons Test of XUAN for GIONG GIONG GQ2 VH13 Mean 11.110 10.386 Homogeneous Groups A B Alpha 0.05 Standard Error for Comparison Critical T Value 2.101 Critical Value for Comparison Error term used: DIEM*LAP*GIONG, 18 DF All means are significantly different from one another 0.1746 0.3668 LSD All-Pairwise Comparisons Test of XUAN for DIEM*GIONG DIEM PT2015 TH2015 PT2013 MC2013 PT2014 TH2014 TH2013 MC2014 MC2015 MC2013 TH2014 TH2015 PT2014 PT2013 MC2014 TH2013 MC2015 PT2015 GIONG GQ2 GQ2 GQ2 GQ2 GQ2 GQ2 VH13 GQ2 GQ2 VH13 VH13 VH13 VH13 VH13 VH13 GQ2 VH13 VH13 Mean 11.630 11.433 11.430 11.407 11.270 11.103 10.863 10.847 10.777 10.743 10.737 10.410 10.390 10.317 10.097 10.093 10.080 9.840 Homogeneous Groups A AB AB ABC ABC ABCD ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE BCDE BCDE CDE DE DE DE E Alpha 0.05 Standard Error for Comparison Critical T Value 2.101 Critical Value for Comparison Error term used: DIEM*LAP*GIONG, 18 DF There are groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another 0.5238 1.1005 206 Statistix 8.2 9:22:58 PM 4/16/2017, LSD All-Pairwise Comparisons Test of HE for GIONG GIONG GQ2 VH13 Mean 16.760 13.471 Homogeneous Groups A B Alpha 0.05 Standard Error for Comparison Critical T Value 2.101 Critical Value for Comparison Error term used: DIEM*LL*GIONG, 18 DF All means are significantly different from one another 0.2022 0.4248 LSD All-Pairwise Comparisons Test of HE for DIEM*GIONG DIEM TH2015 MC2015 PT2015 MC2014 PT2014 TH2014 TH2013 MC2015 TH2015 MC2014 MC2013 MC2013 PT2015 PT2013 TH2013 PT2014 PT2013 TH2014 GIONG GQ2 GQ2 GQ2 GQ2 GQ2 GQ2 GQ2 VH13 VH13 VH13 VH13 GQ2 VH13 GQ2 VH13 VH13 VH13 VH13 Mean 18.327 18.083 17.637 17.553 17.230 16.483 15.923 15.653 15.503 15.337 15.273 13.813 13.800 13.793 13.733 13.393 13.300 13.243 Homogeneous Groups A A AB AB AB BC CD CD CD CD CD DE DE DE EF F F F Alpha 0.05 Standard Error for Comparison Critical T Value 2.101 Critical Value for Comparison Error term used: DIEM*LL*GIONG, 18 DF There are groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another 0.6066 1.2744 207 Statistix 8.2 9:27:26 PM 4/16/2017, LSD All-Pairwise Comparisons Test of THU for GIONG GIONG GQ2 VH13 Mean 9.7604 9.1530 Homogeneous Groups A B Alpha 0.05 Standard Error for Comparison Critical T Value 2.101 Critical Value for Comparison Error term used: DIEM*LAP*GIONG, 18 DF All means are significantly different from one another 0.2191 0.4603 LSD All-Pairwise Comparisons Test of THU for DIEM*GIONG DIEM PT2015 TH2015 MC2015 PT2014 MC2015 MC2014 MC2014 TH2015 TH2014 TH2014 PT2015 PT2013 MC2013 PT2014 MC2013 TH2013 TH2013 PT2013 GIONG GQ2 GQ2 GQ2 GQ2 VH13 VH13 GQ2 VH13 GQ2 VH13 VH13 GQ2 GQ2 VH13 VH13 VH13 GQ2 VH13 Mean 10.787 10.463 10.410 10.207 10.177 10.123 9.850 9.607 9.447 9.250 9.230 9.093 9.027 8.823 8.760 8.567 8.560 7.840 Homogeneous Groups A AB AB ABC ABCD ABCDE ABCDEF ABCDEF ABCDEF BCDEF BCDEF BCDEFG CDEFG DEFG EFG FG FG G Alpha 0.05 Standard Error for Comparison Critical T Value 2.101 Critical Value for Comparison Error term used: DIEM*LAP*GIONG, 18 DF There are groups (A, B, etc.) in which the means are not significantly different from one another 0.6573 1.3809 208 Statistix 8.2 9:29:44 PM 4/16/2017, Analysis of Variance Table for XUAN Source DF SS MS DIEM 2.6432 0.33041 GIONG 7.0706 7.07059 DIEM*LAP 18 3.7634 0.26463 DIEM*GIONG 5.6500 0.70626 Error 18 7.4090 0.41161 Total 53 27.5362 Grand Mean 10.748 Statistix 8.2 9:20:37 PM F 0.80 17.18 0.64 1.72 P 0.6084 0.0006 0.8213 0.1625 CV 5.97 4/16/2017, Analysis of Variance Table for HE Source DIEM GIONG DIEM*LL DIEM*GIONG Error Total DF 18 18 53 Grand Mean 15.616 SS 50.256 70.772 13.822 18.165 9.935 162.951 MS 6.2821 70.7725 0.7679 2.2706 0.5519 F 11.38 128.23 1.39 3.11 P 0.0000 0.0000 0.2453 0.0061 CV 3.76 Statistix 8.2 9:26:25 PM 4/16/2017, Analysis of Variance Table for THU Source DIEM GIONG DIEM*LAP DIEM*GIONG Error Total DF 18 18 53 Grand Mean 9.4567 SS 22.3821 3.9807 5.0726 5.3401 11.6647 49.4402 CV 8.51 MS 2.79776 3.98074 0.28181 0.66751 0.64804 F 3.32 7.69 0.43 1.03 P 0.0048 0.0126 0.9571 0.4498 ... ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - Nguyễn Thị Min NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG DÂU LAI F1 LƯỠNG BỘI TRỒNG HẠT CHO CÁC TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN... gi ữa giống dâu bố mẹ để tạo thành tổ hợp lai Xuất phát từ thực đề tài: "Nghiên cứu chọn tạo giống dâu lai F1 lưỡng bội trồng hạt cho tỉnh phía Bắc Việt Nam" Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 2.1... sinh trưởng dâu 15 1.3 Một số kết nghiên cứu chọn tạo giống dâu .16 1.3.1 Thành tựu chọn tạo giống dâu số nước giới 16 1.3.2 Một số kết nghiên cứu chọn tạo giống dâu Việt Nam 35 Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG DÂU LAI F1 LƯỠNG BỘI TRỒNG HẠT CHO CÁC TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM ( LA Tiến sĩ), NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG DÂU LAI F1 LƯỠNG BỘI TRỒNG HẠT CHO CÁC TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM ( LA Tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm