Tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

114 106 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2018, 09:01

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MAI TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN QUANG HUY THÁI NGUYÊN, NĂM 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ tơi nghiên cứu thực Các thông tin, số liệu sử dụng Luận văn hồn tồn xác có nguồn gốc rõ ràng Học viên Nguyễn Thị Mai ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin gửi lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Trần Quang Huy, người tận tình hướng dẫn cho tơi ý kiến định hướng quý báu giúp thực Luận văn Tôi gửi lời cảm ơn tới thầy, cô giáo phòng Đào tạo, thầy, giáo tồn thể cán Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên dìu dắt, truyền đạt kiến thức quý báu để áp dụng thực tiễn q trình hồn thiện Luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn tới Tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện Phú Lương tạo điều kiện cho học để nâng cao trình độ, động viên khích lệ cung cấp số liệu quý báu Tôi xin gửi lời biết ơn đến gia đình, bạn bè động viên, khích lệ ủng hộ suốt q trình học tập vừa qua Học viên Nguyễn Thị Mai MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp dự kiến luận văn Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Tổng quan ngân sách nhà nước 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phạm vi ngân sách nhà nước 1.1.3 Nguyên tắc quản lý ngân sách Nhà nước 1.1.4 Nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi quan hệ cấp ngân sách 1.1.5 Vai trò quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện 1.2 Quản lý dự án đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách nhà nước 10 1.2.1 Khái niệm quản lý dự án đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách nhà nước 10 1.2.2 Đặc điểm quản lý dự án đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách nhà nước 13 1.2.3 Nội dung quản lý dự án đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách nhà nước 15 1.2.3.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 16 1.2.3.2 Giai đoạn thực dự án đầu tư 21 1.2.3.3.Giai đoạn kết thúc đầu tư 27 1.2.4 Các nguyên tắc quản lý dự án đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách nhà nước 32 1.2.5 Hình thức quản lý dự án đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách nhà nước ……………………………………………………………………… 34 1.2.6 Phân cấp quản lý dự án đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách nhà nước 35 1.2.7 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý dự án đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách nhà nước 38 1.2 Kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách nhà nước số địa phương 41 1.2.1 Kinh nghiệm số địa phương quản lý dự án đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách nhà nước 41 1.2.2 Bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý dự án đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện Phú Lương 44 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 45 2.2 Phương pháp nghiên cứu 45 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 45 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin 46 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 47 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu luận văn 47 2.3.1 Nhóm tiêu định tính 47 2.3.1.1 Chỉ tiêu đánh giá lực quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn NSNN 47 2.3.1.2 Chỉ tiêu phản ánh trình độ, lực quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn NSNN 48 2.3.2 Nhóm tiêu định lượng 48 2.3.2.1 Chỉ tiêu toán vốn NSNN 48 2.3.2.2 Chỉ tiêu phân tích hoạt động kiểm tra, giám sát, tra công tác quản lý dự án đầu tư XDCB sử dựng nguồn vốn NSNN 48 2.3.2.3 Chỉ tiêu phân tích cấu nguồn vốn sử dụng để đầu tư XDCB 49 2.3.2.4 Chỉ tiêu phân tích kết đầu tư 49 Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG 50 3.1 Giới thiệu tổng quan huyện Phú Lương 50 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 50 3.1.1.1 Vị trí địa lý 50 3.1.1.2 Đặc điểm địa hình 51 3.1.1.3 Thời tiết, khí hậu 52 3.1.1.4 Tài nguyên thiên nhiên 52 3.1.2 Điều kiện kinh tế 54 3.1.3 Điều kiện xã hội 55 3.1.3.1 Dân số, lao động 55 3.1.3.2 Tình hình văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục 56 3.1.3.3 Cơ sở hạ tầng 59 3.2 Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN địa bàn huyện Phú Lương 60 3.2.1 Thực trạng đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước 60 3.2.2 Tình hình đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Phú Lương 61 3.2.2.1 Phân tích việc thực khâu chuẩn bị đầu tư 61 3.2.2.2 Phân tích khâu thực đầu tư 67 3.2.2.3 Phân tích thực trạng khâu kết thúc đầu tư 71 3.2.2.4 Phân tích tình hình thực dự án theo kinh phí 74 3.2.2.5 Kết đầu tư từ nguồn vốn NSNN 78 3.2.2.6 Kết thực dự án đầu tư 80 3.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến công tác QLDA đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN huyện Phú Lương 81 3.3.1 Chính sách quản lý nhà nước đầu tư xây dựng 81 3.3.2 Ý thức chấp hành đơn vị sử dụng ngân sách đầu tư XDCB 82 3.3.3 Mơ hình tổ chức máy quản lý dự án đầu tư XDCB từ NSNN 83 3.4 Đánh giá chung 83 3.4.1 Thành tựu 83 3.4.2 Các mặt hạn chế 84 3.4.2.1 Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 86 3.4.2.2 Trong giai đoạn thực đầu tư: 86 3.4.2.3 Công tác toán 87 3.4.3 Những nguyên nhân hạn chế 87 Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB BẰNG NGUỒN NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG 89 4.1 Quan điểm, phương hướng, mục tiêu quản lý dự án đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN huyện Phú Lương 89 4.2 Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư XDCB nguồn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Phú Lương thời gian tới 90 4.3 Một số đề xuất, kiến nghị 97 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ vi N N S gâ X X D ây U Ủ B y Q Q L uả H H Đ ội X X D ây G G P iả T T Mổ H H S Q Q L uả O V D ố F V D ố viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Giá trị sản xuất huyện Phú Lương giai đoạn 2015 - 2017 54 Bảng 3.2 Dân số lao động huyện Phú Lương giai đoạn 2015 - 2017 56 Bảng 3.3 Các nguồn vốn đầu tư từ nguồn NSNN địa bàn huyện Phú Lương giai đoạn 2015-2017 60 Bảng 3.4: Cơng tác tốn cơng trình đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN huyện Phú Lương năm 2015 - 2017 73 Bảng 3.5: Tình hình thực vốn đầu tư từ nguồn vốn NSNN huyện Phú Lương từ 2015 - 2017 78 Bảng 3.6: Cơ cấu chi đầu tư XDCB từ NSNN so với tổng vốn đầu tư XDCB toàn huyện Phú Lương giai đoạn 2015-2017 79 Bảng 3.7: Kết dự án vốn đầu tư XDCB địa bàn huyện từ năm 2015 đến năm 2017 80 Bảng 3.8: Tổng hợp đánh giá đáp ứng tiến độ, chất lượng, chi phí dự án đầu tư XDCB 81 Bảng 2.9: Thực trạng chất lượng, trình độ cán làm cơng tác quản lý dự án đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN địa bàn huyện Phú Lương 85 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB BẰNG NGUỒN NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG 4.1 Quan điểm, phương hướng, mục tiêu quản lý dự án đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN huyện Phú Lương Một là, việc quản lý Nhà nước đầu tư XDCB từ NSNN phải theo hướng hướng phát bất cập chế độ, sách chế liên quan đến vốn đầu tư XDCB Từ sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung kịp thời phù hợp với xu hướng phát triển khoa học - công nghệ biến đổi chế thị trường, đủ sức làm sở pháp lý cho việc quản lý Nhà nước ngày có hiệu hiệu lực lĩnh vực đầu tư XDCB từ NSNN thời gian tới Hai là, quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN, nhà nước cần nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch, thiết kế, thẩm định, đấu thầu, phê duyệt quản lý cấp phát vốn, toán vốn đầu tư dự án đầu tư XDCB từ NSNN Ba là, để nâng cao chất lượng quản lý quản lý đầu tư XDCB từ NSNN, máy thực thi công tác quản lý cần kiện tồn, nâng cao lực chun mơn, phẩm chất đạo đức đội ngũ cán bộ, viên chức người lao động làm việc lĩnh vực Có chế, hình thức thưởng phạt xử lý nghiêm minh vi phạm, sai sót q trình thực nhiệm vụ gây lãng phí, thất nguồn lực tài cua Nhà nước Bốn là, quản lý đầu tư XDCB từ NSNN theo hướng nâng cao lực kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán tra khâu có liên quan đến việc đầu tư XDCB từ NSNN Năm là, cần nâng cao chất lượng quản lý cơng tác tốn, tốn với vốn đầu tư DXCB từ NSNN huyện Phú Lương theo hướng: xác, chế độ, giảm thiểu thủ tục gây phiền hà, giảm nợ đọng, loại trừ sai phạm gây thất thốt, lãng phí hay tham ơ, tham nhũng Sáu là, Quản lý phải đáp ứng thực mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Với vai trò tạo lập hạ tầng kinh tế kỹ thuật kinh tế - xã hội đầu tư phát triển kinh tế mũi nhọn, đầu tư XDCB từ NSNN công cụ quan trọng Nhà nước trình đường hướng chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa đại hóa Bảy là, Quản lý vốn phải đáp ứng nâng cao lực quản lý vĩ mô máy Nhà nước, bảo đảm phối hợp đồng chủ thể quản lý, vận hành vốn theo nguyên tắc: Tự chủ, công minh bạch Nhà nước thực quản lý toàn xã hội pháp luật hệ thống mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội phát triển ngành theo vùng, lănh thổ Đầu tư XDCB từ NSNN công cụ Nhà nước để thực mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch kinh tế - xã hội định Nhà nước Để tạo điều kiện cho nguồn lực đầu tư XDCB từ NSNN đầu tư mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch, đảm bảo hiệu khơng thất thốt, u cầu chế quản lý phải đáp ứng tính đồng phối hợp chủ thể theo nguyên tắc tự chủ, công minh bạch 4.2 Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư XDCB nguồn ngân sách nhà nước địa bàn huyện Phú Lương thời gian tới Để thúc đẩy nhanh tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế huyện, phát triển lĩnh vực văn hoá - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển, tận dụng hội từ bên cho phát triển kinh tế huyện Đồng thời cần thực nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý đầu tư xử lý nợ đọng xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước theo Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 Thủ tướng Chính phủ, đòi hỏi cấp, ngành, tổ chức, cá nhân toàn thể nhân dân phải nâng cao tinh thần trách nhiệm thực đồng giải pháp tập trung vào số nội dung trọng tâm sau đây: * Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch tuân thủ việc triển khai thực theo quy hoạch - Quy hoạch phải đảm bảo cụ thể hóa đường lối, chủ trương sách Đảng Nhà nước, phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, huyện Phải thiết thực vào sống người dân, phù hợp với kinh tế thị trường Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch phát triển ngành phải đạt yêu cầu chất lượng, yếu tố dự báo phát triển phải tính tốn khoa học định hướng phát triển đảm bảo yêu cầu mở rộng + Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch phát triển ngành: Phải định hướng phát triển cụ thể ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, đồng thời phải xác định danh mục cơng trình trọng điểm nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn năm, 10 năm + Đối với quy hoạch xây dựng: Đồ án quy hoạch phải tổ chức nhiều thành phần tham gia trình nghiên cứu như: Nhân dân vùng quy hoạch, thành phần kinh tế…quy hoạch đảm bảo yếu tố để thực công tác quản lý, đồng thời không cứng để dễ điều hành triển khai thực - Khi thực đầu tư dự án phải tuân thủ định hướng phát triển theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát triển ngành quy hoạch xây dựng địa bàn huyện - Định kỳ hàng năm, phải tiến hành đánh giá kết triển khai thực quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quy hoạch phát triển ngành; UBND huyện đánh giá việc thực quy hoạch xây dựng địa bàn, để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương * Nâng cao lực Chủ đầu tư Ban quản lý dự án Cụ thể hóa tiêu chuẩn quy định trách nhiệm chủ đầu tư Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện hiệu quả, chất lượng tiến độ xây dựng cơng trình, dự án Lựa chọn giám đốc điều hành dự án người có đủ điều kiện lực, phù hợp với loại cấp cơng trình theo quy định Quản lý chặt chẽ chủ đầu tư việc thành lập Ban quản lý dự án, việc lựa chọn nhà thầu, đấu thầu định thầu, phương thức toán thời gian toán thời gian xây dựng theo quy định Nếu chủ đầu tư không đáp ứng yêu cầu, thiếu trách nhiệm UBND huyện giao cơng trình cho chủ đầu tư khác Đối với dự án có quy mơ lớn mức độ kỹ thuật phức tạp phải áp dụng hình thức đấu thầu quản lý dự án lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án có lực, đảm bảo chất lượng xây dựng tiến độ thi cơng cơng trình Đối với Ban Quản lý dự án hữu: Phải chủ động kiện toàn nhân để đảm bảo đội ngũ cán kỹ thuật đáp ứng điều kiện quản lý theo quy định, bước nâng cao hình thành Ban quản lý dự án chuyên ngành * Đề cao trách nhiệm cá nhân, tổ chức công tác quản lý dự án đầu tư XDCB - Tăng cường trách nhiệm tham mưu, kiểm tra, hướng dẫn, kiểm sốt phòng ban huyện quản lý nhà nước đầu tư xây dựng - Tổ chức quản lý việc đăng ký tự đánh giá, phân loại tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn tham gia hoạt động tư vấn xây dựng, nâng cao trách nhiệm, chất lượng tư vấn kiên xử lý việc vi phạm hợp đồng kinh tế thực công trình tư vấn xây dựng - Rà sốt lại việc thực Hợp đồng kinh tế ký kết chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện với nhà thầu thi công tiến độ, chất lượng sản phẩm xây lắp, cung cấp hàng hóa,… để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục nguyên nhân làm chậm trễ, sai sót * Hoàn thiện quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư Nâng cao hoạt động tư vấn xây dựng - Việc lựa chọn tư vấn thực công việc tư vấn xây dựng phải công bố cơng khai để đơn vị có lực đăng ký thực - Đối với việc lập dự án đầu tư: Dự án có tính chất sản xuất kinh doanh, mức độ kỹ thuật phức tạp cao phải tuyển chọn đơn vị tư vấn hạng I, II có đủ lực đảm nhận thực - Đối với loại hình lập hồ sơ thầu thẩm định thiết kế, dự toán: đơn vị lập hồ sơ thiết kế không thực công việc cơng trình, gói thầu - Đối với công tác giám sát kỹ thuật thi công: + Cơng trình có quy mơ nhỏ: cho phép 01 cán kỹ thuật có chứng hành nghề thực giám sát 02 cơng trình thời điểm + Cơng trình có quy mơ lớn, kỹ thuật phức tạp: Đòi hỏi phải có 01 cán kỹ thuật có chứng hành nghề giám sát xun suốt q trình thi cơng Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng Chấn chỉnh tăng cường trách nhiệm quan lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Đối với dự án khởi cơng mới, cấp có thẩm quyền chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô dự án đầu tư theo mục tiêu, lĩnh vực, chương trình phê duyệt; phê duyệt định đầu tư toán hết nợ đọng XDCB, xác định rõ nguồn vốn khả cân đối vốn, không để phát sinh nợ XDCB Việc điều chỉnh dự án phải bảo đảm hiệu đầu tư, mục tiêu đầu tư, khả cân đối nguồn vốn khả hoàn thành dự án tiến độ theo quy định hành Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm tổ chức, cá nhân việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, dẫn đến việc tăng tổng mức đầu tư dự án không thuộc trường hợp phép điều chỉnh theo quy định Chủ đầu tư chịu trách nhiệm bố trí vốn huy động nguồn vốn khác để thực dự án phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với định đầu tư ban đầu định đầu tư điều chỉnh quy định Quyết định giao kế hoạch Tăng cường công tác giám sát, tra, kiểm tra việc lập dự án, thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư * Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng giai đoạn thực đầu tư Giải pháp công tác lựa chọn nhà thầu - Công tác khảo sát thiết kế: Đối với cơng trình đặc thù thiết kế thi cơng cơng trình xây dựng, cơng trình mỹ thuật, tượng đài, tôn tạo lại giá trị văn hoá phải nghiên cứu kỹ lưỡng địa điểm đặt dự án, thiết kế phải xem xét từ nhiều góc độ, nhiều khía cạnh, nên tổ chức thi để tuyển chọn phương án tốt cho cơng trình Làm tránh thất vốn đầu tư công tác khảo sát thiết kế mà lại đạt chất lượng thiết kế tốt Đối với dự án đòi hỏi phải có khảo sát thiết kế khảo sát địa chất, khảo sát thuỷ văn, khảo sát văn hoá vùng dân cư mà cơng trình dự định đặt phải khảo sát chặt chẽ, tránh tình trạng cơng trình xây dựng phải tạm dừng thi công để điều chỉnh thiết kế xây dựng xong vào sử dụng thời gian bị hư hỏng, khơng đảm bảo chất lượng yếu tố địa chất, thời tiết, thuỷ văn không phù hợp - Công tác lựa chọn nhà thầu: Cơng tác lựa chọn nhà thầu đóng vai trò định số yếu tố cấu thành làm nên việc sử dụng hiệu nguồn vốn đầu tư XDCB Nhà thầu có đầy đủ lực tài chính, kỹ thuật, nhân sự… đảm bảo cho chất lượng tiến độ thực công trình xây dựng, dự án Khi tuyển chọn nhà thầu, muốn cơng trình đảm bảo quan tư vấn tuyển chọn nhà thầu, phải có lực chuyên môn, phải thực công tâm phải chịu hồn tồn trách nhiệm trước pháp luật Đối với công tác tư vấn lựa chọn nhà thầu lĩnh vực đặc thù, giá trị phụ thuộc vào chất xám nhà tư vấn thiết bị chuyên dùng họ nên lựa chọn nhà thầu cần xem xét cách kỹ lưỡng, đặc biệt dự án mà nhà thầu thực trước Đối với công tác định thầu, cần thực lập thiết kế kỹ thuật tổng dự tốn thật xác, sau lựa chọn nhà thầu có đủ lực, kinh nghiệm uy tín để thực thi cơng dự án Tránh trường hợp định nhà thầu không đủ lực mà quen biết qua hình thức hối lộ để làm chủ thầu Tăng cường công tác tra, giám sát chặt chẽ công tác đấu thầu, đồng thời xử phạt thật nghiêm minh tổ chức, cá nhân có hoạt động sai trái với quy định nhà nước quy chế đầu tư xây dựng Giải pháp công tác đền bù, giải phóng mặt Để đảm bảo dự án nhanh chóng khởi cơng xây dựng, cơng trình thi cơng khơng bị trở ngại mặt chưa bồi hồn xong làm cho thời gian xây dựng bị kéo dài, gây lãng phí Các ban ngành có cơng trình xây dựng phải xem cơng tác bồi thường, giải phóng mặt tái định cư (nếu có) cơng việc quan trọng hàng đầu giai đoạn thực đầu tư; trách nhiệm chủ yếu chủ đầu tư, Ban quản lý dự án Sau có phương án bồi hồn thiết kế dự tốn duyệt phép tổ chức đấu thầu, sau giải phóng xong mặt cho khởi công xây dựng công trình Về cơng tác giải phóng mặt cần phải có sách đền bù, giải toả đất đai, hoa màu, tài sản hợp lý, thoả đáng, ổn định Có sách hỗ trợ cho người dân nhà ở, việc làm… sau giải toả * Hoàn thiện quản lý dự án giai đoạn kết thúc đầu tư Giải pháp công tác nghiệm thu lập hồ sơ hồn cơng - Các nhà thầu xây lắp cần phải nghiêm túc tổ chức nghiệm thu nội trước nghiệm thu với Ban QLDA, với chủ đầu tư Tư vấn Giám sát kỹ thuật thi công - Khi khối lượng xây lắp hạng mục cơng trình hồn thành, Ban QLDA, chủ đầu tư đôn đốc đơn vị xây lắp phải hồn chỉnh nhật ký thi cơng, vẽ hồn cơng, biên thí nghiệm để tiến hành nghiệm thu cho nhà thầu, tránh tình trạng đến cuối cơng trình hồn tất hồ sơ - Tổ chức nghiệm thu hạng mục xây dựng, giai đoạn thi cơng nghiệm thu cơng trình hồn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng phải theo quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng - Tất cơng trình thuộc phạm vi quản lý UBND cấp huyện, xã phải phòng Kinh tế Hạ tầng huyện kiểm tra cơng tác nghiệm thu có văn chấp thuận trước bàn giao đưa vào sử dụng Giải pháp cơng tác tốn: Cơ quan có thẩm quyền thẩm tra tốn dự án hồn thành thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết công tác tốn dự án hồn thành cho UBND huyện để theo dõi, đạo thực hiện; tham mưu cho UBND huyện khơng bố trí kế hoạch vốn để tốn số vốn thiếu cho dự án chậm nộp báo cáo toán từ 12 tháng trở lên, kiên không giao dự án khởi công cho chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo tốn vốn dự án hồn thành từ 24 tháng trở lên Thực việc kiểm tra, thẩm định kiên loại nhà thầu có danh sách vi phạm lập hồ sơ toán dự án không tham gia dự thầu dự án dự án cấp huyện định đầu tư Bổ sung nội dung thực công tác tốn dự án hồn thành xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng hồ sơ tốn làm sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm UBND huyện cá nhân, tập thể liên quan - Đối với dự án bố trí kế hoạch vốn, Kho bạc Nhà nước huyện thực tốn cho dự án có đủ điều kiện giải ngân thời hạn 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi Làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc chậm giải ngân vốn đầu tư cơng, gây lãng phí, giảm hiệu đầu tư * Giải pháp công tác giám sát đánh giá đầu tư - Rà soát lại quy hoạch, thực giám sát khâu bố trí đầu tư đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch, đánh giá tổng thể đầu tư, bố trí kế hoạch tập trung rà sốt lại dự án để đảm bảo hiệu quả, thực giám sát thường xuyên tất khâu trình đầu tư (chuẩn bị đầu tư, phê duyệt, thiết kế, tổng dự án, đấu thầu, quản lý vốn, ký hợp đồng, tốn, ) tìm biện pháp nhằm nâng cao hiệu đầu tư kế hoạch năm, kịp thời rút kinh nghiệm chấn chỉnh công tác QLDA đầu tư xây dựng Đối với dự án đầu tư trình thực giám sát đầu tư, dự án đầu tư phát thấy yếu tố thay đổi so với dự án ban đầu vấn đề phát sinh, phải báo cáo kịp thời thiết đánh giá lại tính khả thi hiệu dự án trước định điều chỉnh tiếp tục thực Những dự án không lập đầy đủ báo cáo giám sát đánh giá đầu tư khơng bố trí kế hoạch đầu tư không điều chỉnh dự án, đề nghị Kho bạc Nhà nước không cấp vốn tốn Tăng cường cơng tác giám sát cộng đồng: Tất dự án, chương trình đầu tư (trừ cơng trình bí mật quốc gia) phải thực giám sát cộng đồng tồn q trình đầu tư Các phương án quy hoạch phê duyệt, chương trình dự án phải cơng bố công khai nội dung phương tiện thơng tin đại chúng thích hợp (như: niêm yết, pa-nơ, phát thanh, truyền hình ) để dân biết, dân bàn, dân giám sát 4.3 Một số đề xuất, kiến nghị * Đối với trung ương - Cần tiếp tục ban hành chế sách đầu tư Trung ương, sách kích cầu Chính phủ nhằm thu hút vốn đầu tư cải thiện tốt môi trường đầu tư - Nghiên cứu bổ sung, sửa đổi chế sách liên quan đến cơng tác đền bù, GPMB đặc biệt việc người dân đền bù theo giá thị trường tự lựa chọn nơi (thuê, mua ), chuyển nhà "tái định cư" thành nhà giá khác (giá rẻ, giá trung bình giá cao, nhà cho thuê để dân tự chọn theo khả khơng bị chế xin - cho) - Cần quy định rõ trách nhiệm cấp quản lý đầu tư xây dựng để xảy tình trạng lãng phí thất vốn đầu tư XDCB nhà nước vi phạm quy chế quản lý đầu tư xây dựng Nói chung, phải có chế tài ràng buộc tất cấp, ngành, cá nhân phân cấp ủy quyền tất khâu, từ xác định chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, định đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổ chức đấu thầu, thi công dự án, theo dõi, đánh giá, nghiệm thu dự án - Đổi chế phân bổ vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN nay, hạn chế tối đa việc bao cấp, xin - cho đầu tư XDCB, phát huy yếu tố thị trường phân bổ nguồn lực đầu tư điều chỉnh cấu đầu tư * Đối với Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân tỉnh - Tiếp tục quan tâm, đầu tư xây dựng nâng cấp sở hạ tầng để huyện Phú Lương ngày phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, giảm dần chênh lệch mức sống thành thị nông thôn - Chỉ đạo triển khai mạnh mẽ Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng, xây dựng hồn thiện chế độ sách thuộc thẩm quyền địa phương cho phù hợp - Tăng cường đạo công tác tra, kiểm tra đơn vị chủ đầu tư, số cơng trình xây dựng bản, việc thực nghĩa vụ tài nhà nước theo quy định, nhằm kịp thời chấn chỉnh uốn nắn sai phạm công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng - Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, cơng chức nhằm nâng cao trình độ quản lý đầu tư, đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ giao - Chỉ đạo sở chuyên ngành nâng cao chất lượng công tác thẩm định báo cáo đầu tư, dự toán thiết kế, đảm bảo chặt chẽ chế độ - Thường xuyên rà soát tiêu chuẩn, định mức, đơn giá để ban hành kịp thời, tạo điều kiện cho khâu toán vốn đầu tư - Khắc phục tình trạng bố trí vốn dàn trải, ưu tiên vốn để trả nợ xây dựng bố trí vốn cho cơng trình trọng điểm có đủ thủ tục đầu tư - Thực nghiêm túc, đầy đủ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 Bộ Tài hướng dẫn thực quy chế cơng khai tài việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN * Đối với sở, ban ngành, UBND cấp huyện, cấp xã - Đẩy mạnh công tác thẩm định tốn vốn đầu tư, nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định toán - Thường xuyên tạo điều kiện cho cán công chức tham gia lớp tập huấn để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, góp phần hồn thành tốt nhiệm vụ giao - Thực việc kiểm tra, thẩm định loại nhà thầu có danh sách vi phạm thời hạn lập hồ sơ tốn dự án hồn thành không tham gia dự thầu dự án dự án cấp huyện định đầu tư Không giao dự án đầu tư cho chủ đầu tư, ban quản lý có dự án chậm nộp báo cáo toán từ 24 tháng trở lên theo quy định thời hạn tốn Thơng tư 09/2016/T-BTC - Bổ sung nội dung thực công tác tốn dự án hồn thành xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng hồ sơ tốn làm sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm cá nhân, tập thể liên quan KẾT LUẬN Thời gian qua, công tác đầu tư phát triển địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt khá, khu vực dân cư Công tác lập quy hoạch xây dựng cấp, ngành tích cực triển khai, đến nhiều dự án quy hoạch quan trọng thực Công tác chuẩn bị đầu tư, công tác thẩm định dự án, thẩm định kế hoạch đấu thầu có bước tiến thực theo Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 Thủ tướng Chính phủ Cơng tác phân bổ vốn đầu tư XDCB có bước tiến theo hướng tập trung ưu tiên tốn nợ khối lượng hồn thành, hạn chế tối đa khởi công Việc phân khai nguồn vốn triển khai có tiêu giao vốn trung ương để chủ đầu tư chủ động triển khai thực dự án Trong thực khối lượng hoàn thành giải ngân vốn đầu tư, nguồn vốn chủ yếu tốn cho khối lượng hồn thành năm trước, số dự án đầu tư xây dựng Cơng tác tra, giám sát đầu tư quan tâm, bước nâng cao hiệu quản lý Nhà nước lĩnh vực quản lý hoạt động đầu tư, nâng cao chất lượng giám sát, đánh giá đầu tư địa bàn huyện Công tác toán đầu tư năm gần huyện trọng, đạo liệt Các nhiệm vụ trọng tâm, dự án xây dựng nông thôn mới, dự án giảm nghèo bền vững hoàn thành làm thay đổi mặt nông thôn, nhiều dự án hoàn thành phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế, phúc lợi, an sinh xã hội Tuy nhiên, số tồn lĩnh vực đầu tư XDCB kéo dài nhiều năm chậm khắc phục như: số quy hoạch chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu đồng bộ; công tác tư vấn xây dựng nhiều bất cập, lực chuyên mơn hạn chế, hồ sơ dự án, thiết kế - dự tốn chất lượng thấp, tính tốn, dự báo chưa đầy đủ, chuẩn xác dẫn tới nhiều dự án phải điều chỉnh, bổ sung quy mô, tổng mức đầu tư gây khó khăn q trình thực làm chậm tiến độ đầu tư xây dựng công trình; cơng tác bồi thường giải phóng mặt gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực cơng trình; bố trí vốn đầu tư có tập trung năm trước dàn trải chưa phù hợp quy định; số chủ đầu tư, ban quản lý dự án chưa chấp hành tốt quy định Chỉ thị số 1792/CTTTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 27/CTTTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 dẫn tới nhiều dự án thực vượt khối lượng so với kế hoạch giao, gây nợ đọng XDCB; việc kiểm tra, giám sát, công tác giám sát đầu tư, giám sát cộng đồng chưa chủ đầu tư, ban quản lý dự án, quan quản lý Nhà nước coi trọng mức, chưa phát huy hiệu Công tác tra, kiểm tra trình quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN chưa vào chiều sâu Các tiến hành thanh, kiểm tra, giám sát số lượng đầu cơng trình/dự án thấp, nhiều sai phạm chưa phát kịp thời Để khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng quản lý đầu tư XDCB, huyện Phú Lương cần tập trung thực tốt số giải pháp việc quản lý đầu tư XDCB từ NSNN cần nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch, thiết kế, thẩm định, đấu thầu, phê duyệt quản lý cấp phát vốn, toán vốn đầu tư dự án đầu tư XDCB từ NSNN; máy thực thi công tác quản lý cần kiện tồn, nâng cao lực chun mơn, phẩm chất đạo đức đội ngũ cán bộ, viên chức người lao động làm việc lĩnh vực Có chế, hình thức thưởng phạt xử lý nghiêm minh vi phạm, sai sót q trình thực nhiệm vụ gây lãng phí, thất nguồn lực tài cua Nhà nước; tăng cường vai trò quan chức quản lý Nhà nước đầu tư từ NSNN; giám sát chặt chẽ nhà thầu doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng Ban hành quy định trách nhiệm chế tài xử lý vi phạm cụ thể cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, dự toán, thiết kế vẽ thi công, tổ chức đấu thầu thi công; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 Chính phủ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Luật Xây dựng số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 Chính phủ kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm; định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư công; 10 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng 11 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng 12 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng 13 Thơng tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 14 Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài quy định quản lý, toán vốn đầu tư sử dụng nguồn ngân sách nhà nước 15 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 21/6/2011 UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Lương đến năm 2020; 16 Nghị số 84/2015/NQ-HĐND ngày 26/08/2015 HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ danh mục dự án dự kiến khởi công thuộc vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thái Nguyên; 17 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý đấu thầu sử dụng vốn nhà nước địa bàn tỉnh Thái Nguyên 18 Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên (2015 – 2017) 19 Thông báo số 337-TB/HU ngày 08/10/2012 Huyện uy Phú Lương chủ trương thực kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn địa bàn huyện Phú Lương 19 Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (2015 - 2017): Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công trung hạn; báo cáo tình hình thu chi ngân sách; báo cáo tình hình tốn vốn đầu tư xây dựng bản; báo cáo tình hình thực đầu tư xây dựng bản, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 20 Bùi Đường Nghiêu (2006), Điều hòa ngân sách trung ương địa phương, NXB Chính trị quốc gia 21 Lê Mai Chi (2006), Phân cấp ngân sách cho quyền địa phương - thực trạng giải pháp, NXB Chính trị quốc gia 22 Nguyễn Ngọc Hùng (2006), Quản lý ngân sách nhà nước, NXB Thống kê, Hà nội 23 http://baodautu.vn/ Hà Tĩnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 24 http://www.nhandan.com.vn/ Vĩnh phúc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bảo đảm an sinh xã hội 25 http://tamdao.vinhphuc.gov.vn/ 26 Dangcongsan.vn/ Vĩnh phúc tiềm triển vọng/Vĩnh phúc hôm nay/Thành tựu bật phát triển kinh tế Vĩnh Phúc sau 20 năm tái lập tỉnh ... công tác quản lý dự án đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Chương 4: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà. .. nhà nước địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Tổng quan ngân sách nhà nước. .. Hoạt động xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên , Tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn