Giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2017 2018 – giáo án cô duyên, tuần (9)

10 103 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 23:15

TuÇn 14 Năm học: 2017 - 2018 Thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2017(Dạy T3 21/11) To¸n: PhÐp trõ phạm vi I MụC tiêu: Giúp HS: *KT: Thành lập ghi nhớ bảng trừ phạm vi - Biết làm tính trừ phạm vi Viết đợc phép tính thích hợp với hình vẽ H lµm Bt 1,2,3 cét Bµi viÕt phÐp tÝnh *KN: Rèn kĩ thực hành tính trừ với nhiều dạng khác *TĐ: GD H yªu thích môn học II Đồ DùNG DạY - HọC: - Sử dụng đồ dùng dạy học toán lớp - Bng ph III CáC HOạT ĐộNG DạY HọC: ND-TGian Hoạt động GV Hoạt động HS A Bài cũ: 5' - Gọi số HS đọc bảng - số HS đọc bảng cộng phạm vi 8; 2- cộng phạm vi 8; HS lên bảng làm BT 1, 2-4 HS lên bảng làm Lớp làm bảng -> BT 1, Lớp làm bảng B Bài mới: Nhận xét cũ Thành 1.Thành lập ghi nhớ lập ghi bảng trừ phạm vi nhớ bảng trừ ( H thực hành que tính theo - HS quan s¸t tranh, phạm nhúm hỡnh thnh phộp tr) nêu toán, điền - HD HS quan sát hình vẽ kết vi 8: 12' học để nêu phép trừ thành toán - HS đọc học -HD HS đọc học thuộc thuộc công thức công thức 2.Thựchành Thực hành: - GV giao vic cho cỏc - HS nêu yêu cầu :13' nhúm tho lun Bi 1,2,3,4 toán tho lun Bài 4: GV gợi ý để HS theo nhúm làm nêu toán ứng với phép chữa tÝnh trõ råi cho HS viÕt - HS nhËn xÐt kết phép tính phù hợp với làm toán cột - Huy ng kt qu- Lớp nhận - HS quan s¸t tõng xét- GV kết lun hình vẽ, viết *Trò chơi: phép tính thích hợp - HS làm xong trớc vào dòng ô vuông đợc thởng dới hình vẽ HS nêu phép - Cho số HS nhắc lại tính khác C CủNG Cố bảng trừ phạm vi GV: Vng Th Hng Duyờn Tuần 14 Nm hc: 2017 - 2018 - DặN Dò: - Về ôn bài, chuẩn bị: 5' Luyện tập - GV hƯ thèng bµi, nhËn xÐt häc TIẾNG VIỆT: - HS thi đua dùng bìa ghi số dấu +,-,= để lập thành phép tính Luyện tập vần âm cuối theo cặp ng/c ( Tiết 1,2) ( Thực hiện Sách thiết kế Tiếng Việt 1/Tập CGD) Thứ ba , ngày 21 tháng 11 năm 2017( Dạy T4) TIẾNG VIỆT: Vần / anh , ach / ( Tiết 3,4) ( Thực hiện Sách thiết kế Tiếng Việt 1/Tập CGD) Toán: Luyện tập I MụC tiêu: Giúp HS: *KT : Củng cố phép tính cộng, trừ phạm vi 8.Viết đợc phép tính thích hợp với hình vẽ H lµm Bt 1,cét 1,2 Bµi 2, bµi cét vµ bµi viÕt phÐp tÝnh *KN: RÈn kĩ thực hành tính cộng, trừ phạm vi *T: GD H yêu thích môn học II Đồ DùNG DạY - HọC: - Bảng phụ chuẩn bị BT1, 3, II CáC HOạT ĐộNG DạY HọC: ND-TGian Hoạt động GV Hoạt động HS A Bài cũ: 5' - Gọi số HS đọc bảng - số HS đọc bảng trừ phạm vi 2-4 trừ phạm vi HS lên bảng làm BT1,4 2-4 HS lên bảng làm Lớp làm bảng BT1, Lớp làm bảng B Bài mới: - NhËn xÐt bµi GT bµi: 2' GT bài, ghi đề:GV HD HS làm giao vic cho nhóm thảo BT: 28' luận Làm Bt 1-5 - HS nhÈm råi ghi HD HS lµm BT: kết a Bài 1: GV cho HS - HS nhËn xÐt tÝnh nhËn xÐt tÝnh chÊt chÊt phÐp céng phÐp céng 7+1=1+7 vµ mèi GV: Vương Thị Hồng Duyên Tuần 14 Nm hc: 2017 - 2018 b Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu Yêu cầu HS nhẩm ghi kết Cho HS tự làm chữa c Bài 3: d Bài 4: Cho HS quan sát tranh, nêu toán - GV h.dẫn, giúp đỡ HS hn ch đ Bài 5: GV HD HS cách làm - Bên phải dòng ta tính: 5+2=7 Vì 8>7, 9>7 nên ta nèi víi sè vµ sè C CđNG Cè - * Huy động kết : DặN Dò: 5' Đại diện nhóm trình bày Lớp nhận xét, GV chốt lại - Cho số HS nhắc lại b¶ng trõ, b¶ng céng PV - VỊ häc thuộc bài, làm BT, chuẩn bị: Phép cộng phạm vi - Nhận xét, tuyên dơng quan hệ phÐp céng vµ phÐp trõ 1+7=8, 8-1=7, 87=1 - HS nêu yêu cầu (viết số thích hợp vào ô trống) - HS nhẩm ghi kết - HS tự làm chữa - HS đổi phiếu cho để chấm chữa - HS quan sát tranh, nêu toán táo, lấy Hỏi giỏ lại ? nêu phép tính thích hợp - = - HS lµm bµi vµ chữa - số HS nhắc lại ễN LUYN TỐN : ƠN TUẦN 14 ( TIẾT ) ( Hướng dẫn HS làm BT5,6,7,8 em tự ôn luyện Toán Trang …… ) Thứ tư , ngày 22 tháng 11 năm 2017( Dạy T5) TIẾNG VIỆT: Vần / ênh , êch / ( Tiết 5,6) ( Thực hiện sách Thiết kế Tiếng Việt 1/T2 CGD) To¸n: Phép cộng phạm vi I MụC tiêu: Giúp HS: *KT: Thành lập ghi nhớ bảng cộng phạm vi - Biết thành lập phép tính, biết làm tính cộng phạm vi Viết đợc phép tính thích hợp với hình vẽ GV: Vng Th Hng Duyờn Tuần 14 Nm hc: 2017 - 2018 H làm Bt 1,cét 1,2 Bµi 2, bµi cét vµ bµi viÕt phÐp tÝnh *KN: RÌn kĩ thực hành tÝnh cộng phạm vi GD H yêu thích môn học II Đồ DùNG DạY - HọC: - Sử dụng đồ dùng dạy học toán lớp III CáC HOạT ĐộNG DạY HọC: ND-TGian Hoạt động GV Hoạt động HS A Bài cũ: 5' - Gọi số HS nhắc lại - số HS nhắc lại công thức phép cộng, công thức phép phép trừ phạm vi 8, céng, phÐp trõ lµm BT 1, Líp lµm phạm vi 8, làm B Bài mới: bảng Nhận xÐt bµi BT 1, Líp lµm GT bµi: 2' cũ bảng HD HS GT bài, ghi đề: thành lập HD HS thành lập ghi nhớ bảng ghi nhớ bảng cộng - HS quan sát tranh cộng phạm vi vẽ học nêu phạm vi 9: 12' - HD HS thảo luận theo thành toán nhóm thực hành - Điền kết que tính thành lập phép tính bảng cộng - HS đọc học - HD HS đọc học thuộc công thức Thực hành: thuộc công thức - HS nêu cách làm 13' Thùc hµnh: - HD HS bµi råi lµm thảo luận theo nhóm chữa thực hành que - HS nêu cách làm tính thành lập bảng làm chữa cộnga Bài 1: Nhắc HS HS tính nhẩm phải viết số thẳng cột ghi kết b Bài 2: HD HS tính - HS nêu cách làm nhẩm ghi kết chữa bài, c Bài 3: HS nêu cách thể nêu cách tính làm chữa 4+1=5, 5+4=9 vËy 4+1+4=9 d Bµi 4: Cho HS xem - HS nhận xét tranh nêu toán kết làm viết phép tính ứng với - HS xem tranh nêu C CủNG Cố - tình tranh toán viết DặN Dò: 5' phÐp tÝnh øng víi - Cho sè HS ®äc bảng tình cộng phạm vi tranh: 8+1=9 ; - Về ôn bài, chuẩn bị 7+2=9 GV: Vương Thị Hồng Duyên TuÇn 14 Năm học: 2017 - 2018 Thứ năm , ngày 23 tháng 11 năm 2017( Dạy T6 ) TIẾNG VIỆT: Vần / inh , ich / Tiết 7,8) ( Thực hiện sách Thiết kế Tiếng Việt 1/T2 CGD) LUYỆN VIẾT : Bài : / âng , âc / I/ Mơc tiªu: KT: HS nhận biết viết đợc đợc chữ co van õng, õc ,và tả SGK KN: Luyện viết đúng, - Rèn kĩ viết đúng, đẹp -GD học sinh yêu thích môn học II/ Chuẩn bị: - HS: Vở luyện viết chữ III/ Các hoạt động dạy học: ND TG 1Bài cũ : ( 3- ) Hoạt động GV * Gọi H đọc âm , tieng học tuần - T nhận xét, - GV đọc số chữ ghi âm , ting học cho H viết bảng GV nhËn xÐt, Bµi míi: a/ Giíi thiƯu * T giới thiệu bài, ghi ( 1-2) đề b/ Lun viÕt *T viÕt mÉu, híng dÉn quy tr×nh viÕt van: bảng õng, õc ( 5- 7) Hoạt động HS - H đọc âm , tiếng , từ học tuần *H viết bảng HS nhận xÐt, sưa sai -L¾ng nghe - H theo dâi -H lắng nghe, ghi nhớ - H viết bảng - H nhËn xÐt, s÷a sai lÉn - T y/c H lun viÕt theo GV híng dÉn c/ Lun viết Giúp đỡ thêm cho số H luyện viÕt - T tỉ chøc cho H nhËn xÐt ch÷ * H theo dâi T nhËn xÐt söa sai (12 -15') - H viÕt vµo vë * T híng dÉn H lun viÕt ë vë lun ch÷ - Híng dÉn cách viết - GV đọc số chữ, - H l¾ng nghe, ghi nhí GV: Vương Thị Hồng Dun Tuần 14 Củng cố dặn dò (3-4') Nm hc: 2017 - 2018 TĐ cho H viÕt vµo vë - G theo dâi gióp ®ì, Híng dÉn H - H l¾ng nghe, ghi nhí - G chÊm số bài, nhận xét chữ viết cách trình bày * G nhận xét tiết học - G dặn dò H Toán: Phép trừ phạm vi I MụC tiêu: Giúp HS: *KT:Thành lập ghi nhớ bảng trừ phạm vi - Biết làm tính trừ phạm vi 9.Viết đợc phép tính thích hợp với hình vẽ *KN: Rèn kĩ thực hành tính trừ phạm vi *TĐ: Giáo dục H yêu thích môn học II Đồ DùNG DạY - HọC: - Sử dụng đồ dùng dạy học toán lớp - Các mô hình, vật thật phù hợp với nội dung học III CáC HOạT ĐộNG DạY HọC: NDTGian A Bµi cò: 5' B Bµi míi: GT bµi: 2' Thành lập ghi nhớ bảng trừ phạm vi 9: 10' Thực hành: 13' Hoạt động GV - Gọi số HS nhắc lại phép cộng phạm vi 9; làm BT 1, Lớp làm bảng Nhận xét cũ GT bài, ghi đề: Thành lập ghi nhớ bảng trừ ph¹m vi - HD HS - HD HS thảo luận theo nhóm thực hành que tính thành lập bảng cộng Thực hành: - HD HS thảo luận theo nhóm thực hành que tính thành lập bảng Hoạt động HS - số HS nhắc lại phép cộng phạm vi 9; làm BT 1, Lớp làm bảng -HS quan sát tranh vẽ học để nêu thành toán Điền kết phép tính -HS đọc học thuộc công thức GV: Vng Th Hng Duyờn Tuần 14 Nm học: 2017 - 2018 céng a Bµi 1: -HD HS nhẩm ghi kết b Bài 2: - HD HS làm chữa c Bài 3: GV HD HS cách làm -Phần trên: HD viết số thích hợp vào ô trống, phần củng cố cấu tạo số -Phần dới: HD HS tính viết kết vào ô trống thích hợp C CủNG Cố d Bài 4: - DặN Dò: -Với tranh, HS 5' nêu phép tính khác phù hợp với tình toán - Cho số HS nhắc lại phép trừ phạm vi - Về ôn bài, chuẩn bị: Luyện tập -Nhẩm ghi kÕt qu¶ -NhËn xÐt vỊ mèi quan hƯ -HS làm chữa bài, đổi chéo kiểm tra kết -HS làm chữa lần lợt phần gồm 2, nên viết vào « trèng díi sè -HS xem tranh, nªu toán viết phép tính tơng ứng với toán -HS Thảo luận để chọn phép tính phù hỵp Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017( Dạy T7) TIẾNG VIỆT: Luyện tập vần âm cuối theo cặp nh/ch ( Tiết 9,10) ( Thực hiện sách Thiết kế Tiếng Việt 1/T2 CGD) ƠN LUYỆN TỐN : ÔN TUẦN 14 ( TIẾT ) ( Hướng dẫn HS làm BT : Vận dụng em tự ơn luyện Tốn/ Trang … ) LUYỆN VIẾT : Bài : /anh, ach / I/ Mơc tiªu: KT: HS nhận biết viết đợc đợc chữ co van anh , ach ,và tả SGK KN: Luyện viết đúng, - Rèn kĩ viết đúng, đẹp -GD học sinh yêu thích môn học II/ Chuẩn bị: - HS: Vở luyện viết chữ III/ Các hoạt động dạy học: GV: Vng Th Hng Duyờn Tuần 14 ND TG 1Bµi : ( 3- )’ Nm hc: 2017 - 2018 Hoạt động GV * Gọi H đọc âm , tieng học tuần - T nhận xét, - GV đọc số chữ ghi âm , ting học cho H viết bảng GV nhận xét, Bài mới: a/ Giới thiƯu * T giíi thiƯu bµi, ghi bµi ( 1-2)’ ®Ị b/ Lun viÕt *T viÕt mÉu, híng dÉn quy trình viết van: anh , bảng ach ( 5- 7) Hoạt động HS - H đọc âm , tiếng , từ học tuần *H viết bảng HS nhËn xÐt, sưa sai -L¾ng nghe - H theo dâi -H l¾ng nghe, ghi nhí - H viết bảng - H nhận xét, sữa sai lẫn - T y/c H lun viÕt theo GV híng dẫn c/ Luyện viết Giúp đỡ thêm cho số H vë lun viÕt - T tỉ chøc cho H nhËn xÐt ch÷ * H theo dâi - T nhËn xÐt sưa sai (12 -15') - H viÕt vµo vë Củng cố dặn dò (3-4') * T hớng dẫn H lun viÕt ë vë lun ch÷ - Híng dÉn cách viết - GV đọc số chữ, TĐ cho H viÕt vµo vë - G theo dâi gióp ®ì, Híng dÉn H - G chÊm số bài, nhận xét chữ viết cách trình bày - H lắng nghe, ghi nhớ - H lắng nghe, ghi nhí * G nhËn xÐt tiÕt häc - G dặn dò H HĐTT: Sinh hoạt Sao I/ Mục tiêu: - Giúp H nắm đợc u, khuyết , việc làm đợc cha làm đợc theo kế hoạch lớp tuần qua Biết phát huy u GV: Vng Th Hng Duyờn Tuần 14 Nm hc: 2017 - 2018 điểm khắc phục tồn để thực tốt kế hoạch tuần tới - Giáo dục H ý thức tập thể thực tốt nề nếp lớp mình,sao II/ Chuẩn bị: Nội dung sinh hoạt III/ Nội dung bớc tiến hành: ND TG 1.Tổ chức sinh hoạt văn nghệ ( 3-5 ) 2.GV nhận xét , đánh giá hoạt động tuần ( 8-10 ) 3.Kế hoạch tuần tới ( 810 ) Dặn dò: Hoạt động GV - GVPT tổ chức cho lớp sinh hoạt văn nghệ đầu tiết Tập thể cá nhân GVPT nhận xét khen số cá nhân mạnh dạn tốt -GVPT nhận xét việc làm đợc , cha làm đợc tuần qua cho H thấy đợc công việc cần phải thực theo kế hoạch chung trờng theo kế hoạch lớp nhi ng để hoàn thành nhiệm vụ ngời học sinh - Tuyên dơng số em thực tốt việc chăm sóc hoa phát biểu xây dựng bài: - GV nêu kế hoạch tuần tới Biệp pháp khắc phục tồn - Phát động PT thi đua chào mừng 22/12 Sắp tới Hoạt động HS - Lớp hát 1-2 tập thể Phát huy tính tự nhiên H hát cá nhân theo tinh thần xung phong -H lắng nghe, đóng góp ý kiến -H l¾ng nghe, tham gia ý kiÕn H nghe, thùc - GV dặn nhắc nhở công việc tuần sau GV: Vương Thị Hồng Duyên TuÇn 14 Năm học: 2017 - 2018 GV: Vương Thị Hồng Duyên ... đọc bảng tình cộng phạm vi tranh: 8 +1= 9 ; - Về ôn bài, chuẩn bị 7+2=9 GV: Vương Thị Hồng Duyên TuÇn 14 Năm học: 2 017 - 2 018 Thứ năm , ngày 23 tháng 11 năm 2 017 ( Dạy T6 ) TIẾNG VIỆT: Vần / inh... đúng, đẹp -GD học sinh yêu thích môn học II/ Chuẩn bị: - HS: Vở luyện viết chữ III/ Các hoạt động dạy học: GV: Vng Th Hng Duyờn Tuần 14 ND – TG 1Bµi cò : ( 3- )’ Năm hc: 2 017 - 2 018 Hoạt động... H HĐTT: Sinh hoạt Sao I/ Mục tiêu: - Giúp H nắm đợc u, khuyết , việc làm đợc cha làm đợc theo kế hoạch lớp tuần qua Biết phát huy u GV: Vương Thị Hồng Duyên TuÇn 14 Năm học: 2 017 - 2 018 điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2017 2018 – giáo án cô duyên, tuần (9) , Giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2017 2018 – giáo án cô duyên, tuần (9)

Từ khóa liên quan