Tuần 9 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV trần thị sương

17 152 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 22:48

Giáo án lớp Trường Tiểu học Phú Thủy TUẦN Thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu: - Biết phép cộng với số 0, thuộc bảng cộng biết cộng phạm vi số HS làm tập 1, 2, - Giáo dục học sinh tính cẩn thận, xác - Năng lực tự chủ, tự học, giải vấn đề sáng tạo, sử dụng công cụ phương tiện toán học, lực tư lập luận tốn học II/ Chuẩn bò: - Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: VBT III/ Hoạt động dạy học chủ yếu : Nội Hoạt động thầy Hoạt động dung/TG trò 1/ Ổn đònh lớp: -Học sinh lên bảng làm tập 0+5= 0+0= + + - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết thực phép cộng với số 0, so sánh vế phép tính + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét Nhắc đề 2/ Kiểm lời tra - Giới thiệu bài: Luyện cũ: 3/ Dạy học tập Học sinh đọc đề Gọi học sinh đọc yêu mới: làm cầu tập: + = … Gọi học sinh lên + = Bài 1: bảng làm + = + Tính: Trao đổi, sửa = + = KL: Số cộng với số số - ĐGTX: GV: Trần Thị Sương Năm học: 2018 - 2019 Giáo án lớp Bài 2: Tính: Bài 3: (5 phút)Điền dấu > < = 4/ Củng cố: Trường Tiểu học Phú Thủy + Tiêu chí đánh giá: - HS biết thực phép cộng với số + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời - Cho HS đọc yêu cầu làm tập vào 1+2= 2+1= Hỏi: Em có nhận xét kết phép tính? Hỏi: Vò trí số số có giống không? KL:Khi biết 1+2 = biết ngay2+1 có kết + + KL: Tính kết phép tính so sánh Hỏi: Phép cộng với số - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết đổi vị trí các số kết khơng thay đổi + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Học sinh đọc đề làm vào Gọi học sinh lên sửa Bằng Giống Vò trí khác Kết không đổi Học sinh nêu yêu cầu thảo luận nhóm làm vào phiếu học tập Lên bảng chữa bài, học sinh theo dõi sửa baøi Tiếng việt: TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HKI(T1) Tiếng việt: TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HKI(T2) GV: Trần Thị Sương Năm học: 2018 - 2019 Giáo án lớp Trường Tiểu học Phú Thủy Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2018 Tiếng việt: TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HKI(T3) Tiếng việt: TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HKI(T4) TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I/ Mục tiêu: - Làm phép cộng số phạm vi hoc, cộng với số - HS làm tập 1, 2, - Giáo dục học sinh tính xác, cẩn thận - Năng lực tự chủ, tự học, giải vấn đề sáng tạo, sử dụng cơng cụ phương tiện tốn học, lực tư lập luận tốn học II/ Chuẩn bò: - Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: VBT III/ Hoạt động dạy học chủ yếu: Nội Hoạt động thầy Hoạt động dung/TG trò 1/ Ổn đònh Gọi học sinh làm lớp: tập: 2/ Kiểm tra + = 3+1= Cá nhân, lớp cuõ + + + - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết thực các phép cộng phạm vi học + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét Tính: lời 3/ Dạy học - HS làm vào Giới thiệu bài: Luyện mới: bảng tập chung Bài 1: Tính: - Bài tập yêu cầu Tính: làm gì? Bài 2: Tính: - HS làm vào - Cho HS làm vào bảng 2+1+2=5 … GV: Trần Thị Sương Năm học: 2018 - 2019 Giáo án lớp Bài 4: Viết phép tính thích hợp 4/ Củng cố: ƠN TỐN: Trường Tiểu học Phú Thủy GV Chốùt cách làm tính cột dọc Gọi học sinh nêu yêu cầu tập Cho học sinh làm hướng dẫn học sinh trao đổi, sửa Kết luận: Thực cộng từ trái sang phải *Nghỉ tiết: Học sinh nêu yêu cầu Hỏi: Bên phải có ngựa bên trái có ngựa Hỏi có tất ngựa? - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - HS viết phép tính tương ứng với tranh vẽ + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Nhận xét -Nhận xét, nhắc lại công thức Trao đổi sửa Hát múa Viết phép tính thích hợp - HS thảo luận nhóm, nêu miệng + = + =3 Học sinh lên chữa ƠN TIẾT TUẦN VỞ ƠN LUYỆN VÀ TỐN I.Mục tiêu: - Biết làm tính cộng số PV 5; số cộng với - Biết biểu thị tình hình vẽ phép tính thích hợp - HS làm tập 1,2,3,4 - Giúp HS tính tốn cẩn thận, ham thích học tốn - Năng lực tự chủ, tự học, giải vấn đề sáng tạo, sử dụng công cụ phương tiện toán học, lực tư lập luận toán học II.Chuẩn bị: -Bảng phụ III.Các hoạt dộng dạy học: ND/ TG Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Khởi động(5 - u cầu HS tơ màu đỏ vào hình - HS thực phút) tròn, màu xanh vào hình vng, màu vàng vào hình tam giác - GV nhận xét GTB, nêu mục tiêu học Bài mới(20- 25 -GV nêu yêu cầu - HS làm phút) -HS làm theo cặp Bài 1: a Em đọc, - GV nhận xét GV: Trần Thị Sương Năm học: 2018 - 2019 Giáo án lớp Trường Tiểu học Phú Thủy bạn ghi kết b Bạn đọc, em ghi kết Bài 2: Số? -GV nêu yêu cầu -HS thực -HS làm vào -Nhận xét, chữa Yêu cầu Hs làm -HS thực - GV nêu yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm -HS thực Bài 3: Tính: -GV nhận xét Bài 4:Viết phép 4+1=5 tính thích hợp: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: -Lắng nghe - HS biết làm tính cộng các số PV 5; số cộng với nó, biểu thị tình hình vẽ phép tính thích hợp + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét Củng cố, dặn lời dò(2- phút) - Nhận xét tiết học Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 Tiếng việt: VẦN CHỈ CĨ ÂM CHÍNH(T1) Việc 0: Nêu phụ âm, nguyên âm học - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - Biết các nguyên âm: a e ê i o, ô u ( phát âm luồng phát tự do, có thể kéo dài được), - Biết các phụ âm: b, c, ch, d, đ, g, h gi, kh, ( Khi phát âm luồng phát bị cản, phát bị tắt ngay) + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - Biết phân tích tiếng / ba / thành phần - Biết vẽ đưa tiếng / ba/ vào mơ hình, biết a ngun âm - Biết kiểu vần có âm - Biết thay nguyên âm, thay phụ âm, thay để tạo thành tiếng mới - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - Viết chữ ghi Tiếng /ba/ ( H biết viết chữ cái theo điểm tọa độ: điểm bắt đầu, chỗ chuyển hướng bút- điểm kết thúc) GV: Trần Thị Sương Năm học: 2018 - 2019 Giáo án lớp Trường Tiểu học Phú Thủy - Biết lia bút, nối nét viết đúng các chữ - Tìm tiếng mà phần vần có âm - H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét Tiếng việt: VẦN CHỈ CĨ ÂM CHÍNH(T2) - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ : Bé nhà - Đọc đúng tiếng, từ: chợ, xa, xe,chó Xù, bị ngã, dỗ Xù, - Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: Viết từ đầu đến bé xe - ĐGTX: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm của tiếng - Thao tác đúng, dứt khoát, xác - Nghe viết đúng tả : Bé nhà,viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét GV: Trần Thị Sương Năm học: 2018 - 2019 Giáo án lớp Trường Tiểu học Phú Thủy TỐN: TỰ KIỂM TRA GIỮA HKI I Mơc tiêu: Tập trung vào đánh giá: Đọc, viết, so sánh số phạm vi 10; Biết cộng số phạm vi - Nhận biết hình häc - Năng lực tự chủ, tự học, giải vấn đề sáng tạo, sử dụng công cụ phương tiện toán học, lực tư lập luận tốn học §Ị kiĨm ra: TÝnh: + = + = 1+2+1= 2+ 1+2= + +1 = =3 + 5= =4 +4 = 1+ >,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 9 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV trần thị sương , Tuần 9 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV trần thị sương

Từ khóa liên quan