Tuần 9 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV nguyễn thị hiên (3a)

32 150 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 22:10

Nhật kí dạy học lớp 3A - Tuần 2019 Năm học : 2018 TUẦN TOÁN Thứ hai 22 tháng 10 năm 2018 GĨC VNG, GĨC KHƠNG VNG THỰC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ VẼ GĨC VNG BẰNG Ê-KE I.Mục tiêu: - KT: Bước đầu em có biểu tượng góc, góc vng, góc khơng vng - KN: Biết sử dụng ê ke để kiểm tra góc vng, góc khơng vng vẽ góc vng -TĐ: Có ý thức tích cực học tập -NL: HS phát triển NL tốn học, hợp tác nhóm HSKT :Lắng nghe làm đọc theo cô số đơn giản II.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD, ke - HS: SHD,vở, ke III Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh H (CB): Quan sỏt * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Củng cố lại cách xem đồng hồ bước đầu nhận biết góc qua hai kim giờ, phút HĐ (CB): Quan sát nghe thầy cô hướng dẫn * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết, hiểu góc, góc vng, góc khơng vng HĐ 3,4 (CB): Quan sát thảo luận cách dùng ê ke để vẽ góc * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết, hiểu góc, góc vng, góc khơng vng - Biết dùng ê ke để vẽ góc vng IV.§iỊu chØnh ND DH phï hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: Giúp em hiểu góc vng, góc khơng vng - HS HT,HTT: Cùng giúp đỡ ,hướng dẫn bạn nhúm VI Hoạt động ứng dụng: - Em chia s học với người thân ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC MƠN TIẾNG VIỆT bµi 9A: ƠN TẬP (T1) GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 3A - Tuần Nm học : 20182019 I.Mục tiêu - KT: Ôn luyện số tập đọc Phép so sánh - KN: Đọc trôi chảy hiểu nội dung tập đọc Viết tên vật so sánh -TĐ: u thích mơn học - NL: Giúp HS phát triển NL ngôn ngữ HSKT:Ngồi học nghiêm túc hợp tác bạn II Chuẩn bị: - GV: SHD, PHT - HS: SHD III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Ban văn nghệ tổ chức cho bạn trơi trò chơi khởi động tiết học - Giáo viên giới thiệu học, tiết học - HS viết đề vào - HS tự đọc thầm phần mục tiêu (CB) Nghe thầy cô hưỡng dẫn chơi trò chơi Hái hoa Thầy chuẩn bị 16 hoa giấy ghi tên tập đọc học từ tuầntuần Học sinh lên bốc thăm đọc có yêu cầu ghi phiếu : cậu bé thông minh, áo len, Hai bàn tay em, Ai có lỗi, Cơ giáo tí hon, Quạt cho bà ngủ, Người mẹ, Ông ngoại - Em lên bốc thăm thực theo yêu cầu ghi thăm - Lớp nhận xét, chia sẻ * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời,, đặt câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: - Đọc trơi chảy tập đọc có phiếu (CB) Viết vào bảng nhóm tên vật so sánh với a Từ gác cao nhìn xuống, hồ gương bầu dục khổng lồ ngọc thạch b Cầu Thê Húc màu son, cong cong tôm dẫn vào đền Ngọc Sơn c Người ta thấy có rùa lớn, đầu to trái bưởi, nhô lên khỏi mặt nước Câu GV: Phạm Thị Hiên Sự vật a Sự vật b Trường tiểu học Phú Thủy NhËt kÝ – 2019 a b c dạy học lớp 3A - Tuần Hồ Cầu Thê Húc Đầu rùa Năm học : 2018 Chiếc gương bầu dục khổng lồ Con tôm Trái bưởi - Em tự làm vào PHT - Em bạn nhận xét, đánh giá - Chia sẻ, nhận xét, bổ sung cho bạn - Báo cáo với thầy hồn thành * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Tìm điền vật so sánh vào PHT 3.(TH) Chọn từ ngữ thích hợp ngoặc điền vào chỗ chấm để tạo thành câu có hình ảnh so sánh ( tiếng sáo, hai trái núi, cánh diều, hạt ngọc) a Mảnh trăng non đầu tháng lơ lửng trời (một cánh diều) b Tiếng gió rừng vu vi như… ( tiếng sáo) c Sương sớm long lanh tựa….(những hạt ngọc) d Tòa tháp đơi sừng sững như….(hai trái núi) - Em tự làm vào PHT - Em bạn nhận xét, đánh giá - Chia sẻ, nhận xét, bổ sung cho bạn - Báo cáo với thầy hồn thành * Đánh giá: + PP: vấn đáp GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thủy NhËt kÝ d¹y häc líp 3A - Tn Năm học : 20182019 + Kĩ thuật: Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Tìm điền vật so sánh để hồn thành câu có hình ảnh so sánh B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em chia sẻ học với người thân TIẾNG VIỆT: bµi 9A: ÔN TẬP (T2) I.Mục tiêu - KT: Phép so sánh Điền vào tờ giấy in sẵn -KN: Tìm vật so sánh Điền vào tờ đơn tham gia sinh hoạt câu lạc -TĐ: Yêu thích môn học - NL: Giúp HS phát triển NL ngôn ngữ HSKT: Chăm lắng nghe II Chuẩn bị: - GV: SHD, PHT - HS: SHD III §iỊu chØnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh *H2 (TH): Tìm hình ảnh so sánh a cà chua lồng đèn nhỏ xíu b ớt lửa đèn dầu * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - tìm vật so sánh với câu *HĐ3 (TH): Viết câu vừa tìm vào * Đánh giá: + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời, ghi chép ngắn + Tiêu chí đánh giá: - Viết câu vào vở: Viết hoa chữ đầu câu cuối câu có dấu chấm *HĐ4 (TH): Viết đơn - Em lấy mẫu đơn in sẵn điền thông tin cá nhân vào tờ đơn * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Điền thơng tin vào mẫu đơn IV.§iỊu chØnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: TiÕp cËn gióp c¸c em hồn thành BT - HS HT,HTT: Cùng giúp đỡ bạn nhúm HTBT VI Hoạt động ứng dụng; GV: Phm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thủy NhËt kÝ d¹y häc líp 3A - Tn – 2019 - Em chia sẻ học với người thân Năm học : 2018 TN-XH: CẦN LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ CƠ QUAN THẦN KINH - T2 I.Mục tiêu: -KT: Nêu số việc làm để giữ gìn, bảo vệ quan thần kinh Vai trò giấc ngủ sức khỏe -KN: Biết tránh việc làm có hại quan thần kinh Lập thời gian biểu ngày -TĐ: Biết giữ gìn, bảo vệ quan thần kinh -NL: Giúp HS phát triển NL hợp tác nhóm học tập HSKT: Tích cực việc hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐDDH: - GV : SHD, tranh - HS : SHD III Điều chỉnh hoạt động lo gô: Không điều chỉnh HĐ1 (TH): Hoàn thành bảng * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Lập thời gian biểu hợp lí ngày HĐ (TH): Cúng em cần làm để có lợi cho sức khỏe * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Biết vai trò giấc ngủ sức khỏe HĐ (TH): Xây dựng cam kết bảo vệ quan thần kinh sức khỏe * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Kể chất gây kích thích có hại quan thần kinh - Biết tránh việc làm có hại quan thần kinh - Kể chất gây kích thích có hại quan thần kinh IV.§iỊu chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V.Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: HSCHT: Biết việc nên làm, chất kích thích nên tránh để bảo vệ quan thần kinh Biết vai trò giấc ngủ lập thời gian biểu cho thân HS HT,HTT: Cùng giúp bạn nắm kiến thức học VI Hoạt động ứng dụng: GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 3A - Tuần 2019 Năm học : 2018 HĐNGLL : ATGT BÀI 4: KỸ NĂNG ĐI BỘ VÀ QUA ĐƯỜNG AN TOÀN I Mục tiêu: -KT: Biết đặc điểm an toàn an toàn đường phố -KN: Biết chọn nơi qua đường an toàn Biết xử lý đường gặp tình khơng an tồn -TĐ: Chấp hành quy định luật GTĐB - NL: Giúp HS phát triển NL hợp tác nhóm, giải vấn đề học tập HSKT: Tích cực việc hợp tác nhóm II.Chuẩn bị ĐD DH: -GV: Thẻ từ ( bộ, thẻ từ) - HS: TL III Các hoạt động dạy học: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học - HS chia sẻ sau chơi - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Đi an toàn đường: Việc : Em suy nghỉ trả lời câu hỏi đường - Để an toàn, em phải đường nào, nào? - Nếu vỉa hè có nhiều vật cản khơng có vỉa hè, em nào? Việc : Em bạn kể cho nghe đường Việc : NT yêu cầu bạn nhóm chia sẻ - CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ, bổ sung cho * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Biết đặc điểm an toàn an toàn đường phố - Biết cách an toàn Qua đường an toàn : Việc : Em suy nghỉ ghi lại cách qua đường an toàn - Muốn qua đường an tồn phải tránh điều gì? - Nếu qua đường nơi khơng có tính hiệu đèn giao thông, em nào? Việc : Em bạn chia sẻ GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thủy NhËt kÝ d¹y häc líp 3A - TuÇn Năm học : 20182019 - CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ, bổ sung cho * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: Biết chọn nơi qua đường an toàn Biết xử lý đường gặp tình khơng an tồn BT thực hành: Việc : Em suy nghỉ lại động tác qua đường vào - Hãy xếp thứ tự động tác qua đường? Suy nghĩ, quan sát, dừng lại, thẳng,lắng nghe Việc : Em bạn kể cho nghe xếp động tác Việc : NT yêu cầu bạn nhóm chia sẻ - CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ, bổ sung cho * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, Đặt câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: - Biết xử lý đường gặp tình khơng an tồn - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chia sẻ sau học B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em thực tốt luật ATGT đường GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thủy NhËt kÝ dạy học lớp 3A - Tuần 2019 TON Năm học : 2018 Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2018 GĨC VNG, GĨC KHƠNG VNG THỰC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ VẼ GĨC VNG BẰNG Ê-KE – T2 I.Mục tiêu: KT: Củng cố biểu tượng góc, góc vng, góc khơng vng KN: Biết sử dụng ê ke để kiểm tra góc vng, góc khơng vng vẽ góc vng Vận dụng làm BT 3.TĐ: Có ý thức tích cực học tập NL: HS phát triển NL tốn học, hợp tác nhóm HSKT: Tớch cc hp tỏc vi bn II.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD, ê ke - HS: SHD,vë, ê ke III Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chØnh HĐ (TH): Dùng ê ke nhận biết góc vng, góc khơng vng * Đánh giá: + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời, ghi chép ngắn + Tiêu chí đánh giá: - Biết sử dụng ê ke để kiểm tra góc vng, góc khơng vng vẽ góc vng HĐ (TH): Xác định góc vng, góc khơng vng hình tứ giác * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Biết sử dụng ê ke để kiểm tra góc vng, góc khơng vng HĐ (TH): Dùng ê ke để vẽ góc vng biết đỉnh cạnh cho trước * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Biết dùng ê ke để vẽ góc vng IV.§iỊu chØnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: Giúp em hiểu góc vng, góc khơng vng, làm BT - HS HT,HTT: Cùng giỳp , hng dn bn nhúm VI Hoạt động øng dông: GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thy Nhật kí dạy học lớp 3A - Tuần2019 - Em chia sẻ học với người thân Năm học : 2018 TIẾNG VIỆT: BÀI 9B: ÔN TẬP (T1) I.Mục tiêu: -KT: Kể câu chuyện học Các tập đọc học -KN: Biết kể theo ngơn ngữ kết hợp điệu kể -TĐ: u thích mơn học -NL: Giúp HS phát triển NL ngôn ngữ thông qua hoạt động kể chuyện HSKT: Ngồi học nghiêm túc nghe theo s hng dn ca cụ giỏo II.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD, PHT - HS: SHD, III §iỊu chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh *H1 (CB): Trò chơi hái hoa * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi,nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Bốc thăm đọc trôi chảy tập đọc ghi phiếu *HĐ 2(CB): Kể câu chuyện em họ tuần đầu * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, kể chuyện, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Kể lại nội dung câu chuyện dựa vào gợi ý - Biết diễn đạt theo ngơn ngữ VI.§iỊu chØnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V.Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: Tiếp cận,giúp em kể đoạn câu chuyện - HSHT,HTT: Tiếp cận giúp em kể toàn câu chuyện kết hợp thêm điệu kể hiểu đợc câu chuyện VI Hot ng ng dng: - Em kể lại câu chuyện cho người thân nghe GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thủy NhËt kÝ dạy học lớp 3A - Tuần 2019 Nm học : 2018 Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 ĐIỀU CHỈNH BÀI HƯỚNG DẪN HỌC MƠN TỐN Bài 24: ĐỀ - CA –MÉT HÉC – TÔ – MÉT - T I.Mục tiêu: -KT: Em biết tên gọi, kí hiệu hai đơn vị đo độ dài Đề ca mét, Héc tô mét Quan hệ Đề ca mét, Héc tơ mét -KN: Đổi số đo có đơn vị đề ca mét Héc tô mét số đo có đơn vị mét.Vận dụng KT để làm tập -TĐ: Có ý thức tích cực học tập - NL: HS phát triển NL tính tốn , hợp tác nhóm HSKT: Ngồi học nghiêm túc v chỳ nghe lng nghe II.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD - HS: SHD, vë, §DHT III.Các hoạt động dạy học: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Khởi động: Hội đồng tự quản tổ chức trò chơi: Truyền điện:“ Ơn bảng chia 7.” Cách chơi: CTHĐTQ nêu phép chia tùy ý bạn lớp trả lời, trả lời TC lại tiếp diễn, trả lời sai bị mời đứng dậy, trò chơi tiếp tục hết TG *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Đọc thuộc bảng chia - Giáo viên giới thiệu bài, tiết học - Giáo viên ghi đề bảng, hs viết - Đọc thầm mục tiêu học ( 1-2 lần) Đọc kĩ nội dung sau Đề - ca – mét đơn vị đo độ dài Đề - ca – mét viết tắt dam 1dam = 10 m Héc – tô – mét đơn vị đo độ dài Héc – tô – mét viết tắt hm 1hm = 100m, 1hm = 10dam GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thủy NhËt kÝ d¹y häc líp 3A - TuÇn Năm học : 20182019 + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Đổi đơn vị đo độ dài điền vào chỗ chấm IV §iỊu chØnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: Giúp em nắm thứ tự đon vị đo độ dài bảng - HS HT,HTT: Cựng giỳp cỏc bn nhúm VI Hoạt động øng dông: - Em ghi nhớ bảng đơn vị đo độ dài TIẾNG VIỆT: bµi 9C: ƠN TẬP (t1) I.Mục tiêu: - KT: Ôn luyện số tập đọc học - KN: Đọc trôi chảy tập đọc -TĐ: Biết u lthích mơn học -NL: giúp HS phát triển NL ngôn ngữ ; hợp tác học tập HSKT: Lắng nghe tích cực hợp tác nhóm bạn II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: SHD, thăm ghi TĐ - HS: SHD III §iỊu chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh *H1 (CB): Ôn luyện tập đọc * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi,Nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Đọc trôi chảy, rõ ràng, tốc độ TĐ *HĐ2 (CB): Chọn từ ngoặc điền vào chỗ chấm ( đỏ thắm, trắng tinh, xanh non, vàng tươi, rực rỡ) Xuân … màu xanh non Trăm hoa… khoe sắc Hoa huệ trắng tinh, chị hoa cúc vàng tươi, chị hoa hồng đỏ thắm bên cạnh …… mảnh mai Tất cả….rực rỡ * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi,Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: -Điền từ thích hợp vào chỗ chấm *HĐ3 (CB): Viết đoạn văn BT vào * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi,Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Viêt đoạn văn sau điền từ ngữ vào GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thủy NhËt kÝ dạy học lớp 3A - Tuần 2019 V.Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: Giúp em đọc , rõ ràng TĐ - HSHTT : Hướng dẫn em đọc diễn cảm điền nhanh BT VI Hoạt động ứng dụng: - Em chia sẻ học với người thõn Nm hc : 2018 Th sỏu ngày 26 tháng 10 năm 2018 BNG N V O DI (T2) TOÁN: I.Mục tiêu: -KT: Em đọc thuộc bảng đơn vị đo độ dài, mối quan hệ đơn vị đo thông dụng (km m; m cm) -KN: Đọc, viết làm tính với số đo độ dài Đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị thành số đo độ dài có tên đơn vị -TĐ: Có ý thức tích cực học tập -NL: HS phát triển NL tính tốn , hợp tác nhóm HSKT: Chăm ngoan trật tự gi hc II.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD, Bng ĐV độ dài - HS: SHD, vë, §DHT III Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh HĐ 1(TH) : Số ? *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Em đổi đơn vị đo độ dài điền vào chỗ chấm HĐ 2,4(TH) : Tính *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Em làm tính với phép tính có kèm đơn vị đo độ dài HĐ 3(TH): Đọc theo mẫu GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thủy NhËt kÝ d¹y häc líp 3A - TuÇn Năm học : 20182019 *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Em đọc tên đơn vị đo độ dài điền vào chỗ chấm HĐ 5(TH): Dấu ? *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Em đổi đơn vị đo độ dài điền dấu vào chỗ chấm IV §iỊu chØnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: Giúp em nắm thứ tự đon vị đo độ dài bảng Cách đỏi đon vị đo độ dài Làm BT - HS HT,HTT: Cùng giúp đỡ bạn nhóm VI Hoạt động ứng dụng: - Em ghi nh bng n vị đo độ dài TIẾNG VIỆT: bµi 9C: ƠN TẬP (t2) I.Mục tiêu: - KT: Đọc – hiểu nội dung đoạn văn Hình ảnh so sánh - KN: Trả lời câu hỏi có đoạn văn Xác định hình ảnh so sánh -TĐ: Có ý thức tích cực học tập -NL: HS phát triển NL ngơn ngữ, hợp tác nhóm HSKT: Hợp tác bạn v cụ giỏo II.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD - HS: SHD,vở III Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh H (TH): c thm on văn * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Đọc nắm nội dung đoạn văn Mùa hoa sấu HĐ (TH): Dựa theo nội dung học trả lời câu hỏi - Câu 1: Cây sấu thay - Câu 2: Hoa sấu trông chng nhỏ xíu - Câu 3: Hoa sấu thơm nhẹ, có vị chua - Câu 4: Bài văn có hai hình ảnh so sánh : Từ …chng tí hon; Vị hoa….đọng lại - Câu 5: Tinh nghịch GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 3A - Tuần Nm học : 20182019 * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Khoanh đáp án - Chỉ câu có hình ảnh so sánh + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi,Nhận xét li IV Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: Giỳp cỏc em làm BT - HS HT,HTT: Đặt câu có hình ảnh so sánh ghi vào VI Hoạt động ứng dụng: - Em t mt cõu cú hình ảnh so sánh ghi vào TIẾNG VIỆT: bµi 9C: ƠN TẬP (t3) I.Mục tiêu: -KT: Nghe - viết thơ Nhớ bé ngoan Viết đọc văn kể tình cảm bố mẹ người thân em - KN: Em nghe - viết tả, tốc độ Biết trình bày thể thơ lục bát -TĐ: Biết chăm ngoan, lời - NL: HS phát triển NL ngơn ngữ, hợp tác nhóm HSKT:Tích cực hn giao tip II.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD - HS: SHD,vở III Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh H 1(TH): Nghe thy cụ đọc viết vào * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Trình bày miệng,Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Viết tả, chữ viết rõ ràng - Viết tốc độ HĐ (TH): Viết – câu tình cảm bố mẹ người thân em Gợi ý: - Người em muốn kể ai? - Người u thương em nào? - Tình cảm người em nào? *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Biết dùng ngơn ngữ để viết đoạn văn kể tình cảm bố mẹ người thân em GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phỳ Thy Nhật kí dạy học lớp 3A - Tuần Năm học : 20182019 IV §iỊu chØnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HS CHT: Viết đoạn văn ngắn theo gợi ý - HSHHT: Biết sử dụng câu từ có hỡnh nh vit bi VI Hoạt động ứng dụng: - Em đọc viết cho người thân nghe ĐẠO ĐỨC: CHIA SẺ VUI BUỒN CÙNG BẠN(T1) I.Mục tiêu: -KT Cảm thơng chia sẻ khó khăn người khuyết tật giúp đỡ họ việc làm phù hợp với khả -KN: Chúc mừng bạn bạn có chuyện vui, an ủi, động viên, giúp đỡ bạn bạn có chuyện buồn -TĐ: Thể việc làm quan tâm, động viên, giúp đỡ bạn - NL:Vận dụng Quan tâm an ủi, động viên, giúp đỡ bạn bạn có chuyện buồn HSKT: Biết thể cảm xúc trước hành động người * Tích hợp GDTNBM, KNS - Kĩ lắng nghe ý kiến bạn - Kĩ thể cảm thông, chia sẻ bạn vui, buồn II Tài liệu phương tiện: Tranh VBT III Các hoạt động học: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Thảo luận xử lý tình Việc 1: Em đọc tình sau: - Tình 1: Đã hai ngày bạn HS lớp 3B không thấy bạn Ân đến lớp Đến sinh hoạt lớp, cô giáo buồn rầu báo tin; “Mẹ bạn Ân lớp ta ốm lâu, bố bạn lại bị tai nạn Hồn cảnh gia đình bạn khó khăn Chúng ta cần làm để giúp bạn Ân vượt qua khó khăn này? Nếu em học lớp với bạn Ân, em sẻ làm để giúp đỡ bạn ấy? Vì sao? - HSKT: Hỗ trợ em đọc tình gợi ý cách xử lí tình Việc 2: Nhóm trưởng cử bạn đóng vai nhóm xử lí tình huống, nhận xét - CTHĐTQ u cầu hai nhóm đóng vai xử lí tình - Khi bạn có chuyện buồn cần làm gì? GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phỳ Thy Nhật kí dạy học lớp 3A - Tuần Năm học : 20182019 * Tiêu chí đánh giá: nêu tình nêu cách xử lý tình * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật: thực hành, nhận xét Đóng vai Việc 1: Em đọc tình sau: Tình 1: Bạn Hải nhà trường khen thưởng hành động” nhặt rơi trả lại cho người bị mất” Tình 2: Hoa bị cánh tay tai nạn bom mìn Sau tai nạn Hoa khơng muốn học sợ bạn trêu chọc Nếu bạn Hoa, em làm để giúp đỡ bạn? Việc 2: Nhóm trưởng cử bạn đóng vai nhóm xử lí tình huống, nhận xét - CTHĐTQ u cầu hai nhóm đóng vai xử lí tình - Sự chia sẻ niềm vui buồn đặc biệt người khuyết tật giúp cho họ thêm điều gì? - Khi bạn gặp hoạn nạn tai nạn rủi ro em cần phải làm gì? GV chốt Sự cảm thông, chia sẻ niềm vui buồn với người xung quanh, đặc biệt người khuyết tật, giúp họ thêm nghị lực vượt qua khó khăn đẻ vươn lên sống * Tiêu chí đánh giá: đóng vai nêu cách xử lý tình * Phương pháp: tích hợp * Kỹ thuật: thực hành, nhận xét Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG GDHS biết thông cảm chia sẻ bạn gặp hồn cảnh khó khăn Thực tự làm việc - Tiêu chí đánh giá: Biết thơng cảm chia sẻ bạn gặp hồn cảnh khó khăn - Phương pháp: tích hợp - Kỹ thuật: thực hành ÔLTV: ÔN LUYỆN TUẦN I.Mục tiêu: -KT Đọc hiểu truyện Đồng tiền vàng -KN: Hiểu ND câu chuyện Đồng tiền vàng -TĐ: Biết ca ngợi người sống trung thực, thật -NL : Giúp HS phát triển NL ngôn ngữ, hợp tác HSKT: Ngồi học nghiêm túc nghe lắng nghe II Chuẩn bị ĐDDH: - Vở ÔL GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thủy NhËt kÝ d¹y häc líp 3A - TuÇn Năm học : 20182019 III Các hoạt động học: Đọc truyện TLCH - Câu 1: Ba nhân vật - Câu 2: Mua diêm cậu bé - Câu 3: Ông tin cậu bé quay lại trả tiền thừa cho - Câu 4: Cậu bé bị xe cán vào chân nên không - Câu 5: Rô – be trung thực *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - TL câu hỏi Đặt câu theo mẫu Ai làm để nói cậu bé câu chuyện VD : Rô – be chạy đổi tiền lẻ *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Đặt câu theo mẫu Ai .Làm IV Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - §èi víi HSCHT: Đọc - hiểu văn - HSHTHTT: Trả lời tốt câu hỏi theo cách diễn đạt V.Hướng dẫn phần ứng dụng : Em chia sẻ học với người thân Ơ L.TỐN: ƠN LUYỆN TUẦN I.Mục tiêu: - KT: Góc vng, góc khơng vng Đơn vị đo độ dài - KN: Biết mối quan hệ héc tơ mét đề ca mét -TĐ: Có ý thức tích cực học tập -NL: HS phát triển NL tính tốn , hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: SHD - HS: SHD, III.Các hoạt động dạy học: - Làm tập sau : Bài 3,4,5: Điền vào chỗ chấm Đánh giá: + PP: vấn đáp,quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn + Tiêu chí đánh giá: - Đổi đơn vị đo, biết mối quan hệ đơn vị đo độ dài GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thủy NhËt kÝ d¹y häc líp 3A - Tn Năm học : 20182019 Bài 6,7: Tính Đánh giá: + PP: vấn đáp,quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn + Tiêu chí đánh giá: -Vận dụng tính cộng trừ nhân chia để tìm kết với phép tính có kèm đơn vị đo độ dài Bài 8: Điền dấu Đánh giá: + PP: vấn đáp,quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn + Tiêu chí đánh giá: - Đổi đơn vị đo, biết mối quan hệ đơn vị đo di IV Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HS CHT: Ln lượt HD để em làm BT - HS HT,HTT: Cùng giúp đỡ bạn hoàn thành BT VI Hoạt động ứng dụng: Giải T 48 – TLHD GDTT: SINH HOẠT LỚP I Mục tiêu: - Nhận xét, đánh giá hoạt động tuần vừa qua HS - Rèn kĩ trình bày, nhận xét, đánh giá lẫn cho học sinh - Biết tình yêu thương vô bờ bến Bác Hồ dành cho thiếu nhi - Giáo dục cho học sinh biết giữ lời hứa thơng qua câu chuyện Chiếc vòng bạc II.Các hoạt động chủ yếu: Ổn định tổ chức: - CTHĐTQ báo cáo, nhận xét mặt bật, hạn chế lớp - Các bạn nhận xét hoạt động bạn HS phát biểu ý kiến GVCN phát biểu ý kiến + Nề nếp lớp tốt + Tự giác, tích cực học lớp +Một số em ý thức tự học chưa cao, ngồi học thiếu tập trung: Nhi, Sỹ, Chi + Tham gia đủ hoạt động VSPQ HĐTQ GV thống kế hoạch hoạt động tuần tới + Chăm học tập, nghiêm túc tự giác hoạt động + Khơng nói chuyện riêng, làm việc riêng học + Xếp hàng vào lớp nghiêm túc + Thực trang phục quy định GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học lớp 3A - Tuần Nm học : 20182019 + Tăng cường tưới, chăm sóc hoa Lồng ghép Bác Hồ học đạo đức lối sống : Chiếc vòng bạc - GV kể chuyện – HS lắng nghe - HD học sinh tìm hiểu nội dung câu chuyện thơng qua việc trả lời câu hỏi + Câu 1: Bác Hồ làm gặp lại em bé sau năm ? ( Bác trao cho em bé vòng bạc hứa) + Câu 2: Em bé cảm thấy trước việc làm Bác? (rất ngạc nhiên ôm chầm lấy Bác) + Câu 3: Việc làm Bác thể tình cảm thiếu nhi?(Bác yêu quý em nhỏ giữ lời hứa) - GV tống kết - HS liên hệ với thân *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Biết tình u thương vô bờ bến Bác Hồ dành cho thiếu nhi - Biết giữ lời hứa thông qua câu chuyện Chiếc vòng bạc Dặn dò HS thực tốt ATGT, PT cháy nổ, ANTTTH, không leo cây,… GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thủy NhËt kÝ d¹y häc líp 3A - Tn – 2019 Năm học : 2018 ĐGDĐẠO ĐỨC : CHIA SẺ VUI BUỒN CÙNG BẠN (T1) I Mục tiêu: Sau học, HS biết: KT: Chúc mừng bạn bạn có chuyện vui, an ũi, động viên, giúp đỡ bạn bạn có chuyện buồn KN: Biết chúc mừng bạn bạn có chuyện vui, an ũi, động viên, giúp đỡ bạn bạn có chuyện buồn TĐ: Cảm thơng chia sẻ khó khăn người khuyết tật giúp đỡ họ việc làm phù hợp với khả NL: Giúp học sinh phát triển NL hợp tác nhóm II Chuẩn bị Đ ĐH: - GV: Tranh, Tài liệu hướng dẫn GDPTTNBM Nội dung câu chuyện “Niềm vui nắng thu vàng - Nguyễn Thị Duyên - Lớp 11 Văn PTTH khiếu Hà Tĩnh” Phiếu HT GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thủy NhËt kÝ dạy học lớp 3A - Tuần 2019 - HS: Vở BT III Hoạt động dạy học: 1*Khởi động: TBVN bắt cho lớp hát “Lớp đoàn kết” A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Xử lý tình Năm học : 2018 - Em đọc tình sau: - Tình 1: Lớp Nam nhận thêm bạn HS Bạn bị mắc dị tật chân, khó khăn hoạt động lớp Các bạn Nam phải làm với người bạn mới? Tình 2: (BT1-SGK) Chủ động trao đổi với bạn bên cạnh lắng nghe cách xử lí bạn -Việc 1: NT tổ chức cho bạn chia sẻ ý kiến - Việc 2: Nhóm trưởng mời bạn nhóm nêu phương án trả lời câu hỏi trên, bạn khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung nêu vấn đề khác liên quan đến nội dung (Nếu có) thảo luận - Việc 3: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo với cô giáo * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: - Biết an ũi, động viên, giúp đỡ bạn bạn có chuyện buồn Đóng vai - BTV phát phiếu HT cho nhóm - Việc 1: GV phân cơng nhóm đóng vai theo tình huống: Nhóm 1- - đóng vai theo tình 1: Bạn Hải nhà trường khen thưởng hành động “nhặt rơi trả lại cho người bị mất” Nhóm 2- 4- - đóng vai theo tình 2: Hoa bị cánh tay tai nạn bom mìn Sau tai nạn, Hoa khơng muốn học sợ bạn trêu chọc Nếu bạn Hoa, em làm để giúp đỡ bạn ? GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thủy NhËt kÝ d¹y häc líp 3A - Tn Năm học : 20182019 - Việc 2: Đọc kĩ tình mà nhóm phân cơng phân vai nhóm - Việc 3: Tổ chức cho nhóm trình bày * Gv nhận xét, đánh giá KL: Sự cảm thông chia sẻ niềm vui nỗi buồn với người xung quanh, đặc biệt người khuyết tật, giúp họ có thêm nghị lực vượt qua khó khăn để vươn lên sống * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: - Biết an ũi, động viên, giúp đỡ bạn bạn có chuyện buồn - Biết cảm thông người khuyết tật, nạn nhân bon mìn Tìm hiểu chuyện “Niềm vui nắng thu vàng) - Em lắng nghe cô kể câu chuyện “ Niềm vui nắng thu vàng” - Em bạn trao đổi câu hỏi sau: Bạn có nhận xét việc làm bạn Hiền bạn lớp? Vì sao? Theo bạn nhận sách Liên có cảm giác nào? - Việc 1: NT tổ chức cho bạn chia sẻ ý kiến - Việc 2: Nhóm trưởng mời bạn nhóm nêu phương án trả lời câu hỏi trên, bạn khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung nêu vấn đề khác liên quan đến nội dung (Nếu có) thảo luận * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: -Biết Chúc mừng bạn bạn có chuyện vui - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thủy NhËt kí dạy học lớp 3A - Tuần Nm hc : 20182019 - Cảm thông chia sẻ khó khăn người khuyết tật giúp đỡ họ việc làm phù hợp với khả HĐNGLL: TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG I.Mục tiêu: 1.KT: HS biết thông tin trường: Ngày thành lập, số lượng giáo viên, học sinh trừơng, thành tích bật 2.KN: Kể với người điều em biets trường 3.TĐ: HS biết yêu quý trường lớp, yêu thầy cô, bè bạn NL: Giúp HS phát triển NL xã hội II Chuẩn bị: - TLGDDP III Hoạt động dạy học: Khởi động: Tổ chức trò chơi “ Qua sơng” Việc 1: Nêu cách chơi: Mỗi lớp cử đội chơi gồm bạn, bạn dùng giấy A4 cắt sẵn gần bàn chân lót chân, chân qua tiếp tục lấy mẫu giấy lót chân kia, hết vạch giới hạn Đội nhanh giữ số lượng HS ban đầu chiến thắng.( bạn không mẫu giấy bị rơi xuống sông loại khỏi chơi) Việc 2: GV giới thiệu học GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thủy NhËt kí dạy học lớp 3A - Tuần 2019 A Hoạt động * Tìm hiểu nhà trường: Năm học : 2018 - Việc 1: Em bạn tham quan sở vật chất, khuôn viên phòng chức nhà trường Cùng bạn tìm hiểu thơng tin: Ngày thành lập trường, số lượng giáo viên, học sinh trừng, thành tích bật GV, HS, - Việc 2: Tổ chức chia sẻ thơng tin em vừa tìm hiểu * Đánh giá: + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn + Tiêu chí đánh giá: - Nắm thơng tin nhà trường B Hoạt động thực hành Thi văn nghệ: - GV tổ chức cho em sưu tầm thơ, văn hát…có nội dung ca ngợi mái trường, thầy Thi trình bày trước lớp - Cùng tuyên dương HS * Đánh giá: + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn + Tiêu chí đánh giá: - Trình bày, biểu diễn thơ, văn hát, nhà trường cho bạn nghe 2.Vẽ tranh chủ đề Trường em - GV tổ chức cho em vẽ búc tranh trường - Cùng trưng bày trước lớp - Tuyên dương, đánh giá tranh HS * Đánh giá: + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn + Tiêu chí đánh giá: - Vẽ tranh chủ đề nhà trường C Hoạt động ứng dụng Em kể truyền thống nhà trường cho người thân nghe GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thủy NhËt kÝ dạy học lớp 3A - Tuần 2019 GV: Phạm Thị Hiên Năm học : 2018 Trường tiểu học Phú Thủy ... thực tốt luật ATGT đường GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thủy NhËt kÝ dạy học lớp 3A - Tuần 20 19 TON Năm học : 2018 Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2018 GĨC VNG, GĨC KHƠNG VNG THỰC HÀNH NHẬN... người thân nghe GV: Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thủy NhËt kÝ dạy học lớp 3A - Tuần 20 19 Nm học : 2018 Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 ĐIỀU CHỈNH BÀI HƯỚNG DẪN HỌC MƠN TỐN Bài 24: ĐỀ - CA... Phạm Thị Hiên Trường tiểu học Phú Thy Nhật kí dạy học lớp 3A - Tuần – 20 19 - Em chia sẻ học với người thân Năm học : 2018 TIẾNG VIỆT: BÀI 9B: ÔN TẬP (T1) I.Mục tiêu: -KT: Kể câu chuyện học Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 9 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV nguyễn thị hiên (3a) , Tuần 9 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV nguyễn thị hiên (3a)

Từ khóa liên quan