CHỦ đề 3 ĐỊNH LUẬT PHẢN xạ ÁNH SÁNG

3 152 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2018, 16:40

GV – Th.S TRẦN TÌNH - 0988 339 256 BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP - CLC CHỦ ĐỀ 3: ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG A KIẾN THỨC CƠ BẢN * Hiện tượng xẩy chiếu tia sáng vào gương bị gương hắt trở lại môi trường cũ Hiện tượng gọi tượng phản xạ ánh sáng * Định luật phản xạ ánh sáng: + Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới đường pháp tuyến gương điểm tới + Góc phản xạ góc tới B CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN I CÂU HỎI TỰ LUẬN Bài Cho hình vẽ a,b,c, Hãy vẽ tia phản xạ (hoặc tia tới) xác định hình vẽ độ lớn góc tới i (hoặc góc phản xạ i’) Bài Một cao 2,4m gần bờ ao Bờ ao cao mặt nước 0,5mm Hỏi ảnh cách mặt nước bao nhiêu? Bài 3: Một tia sáng SI đập vào gương phẳng cho tia phản xạ hợp với mặt phẳng gương góc 300 Hỏi góc tới tia SI bao nhiêu? Bài 4: Khi chiếu tia SI đập vào gương phẳng cho tia phản xạ hợp với mặt phẳng gương góc 300 Nếu giữ nguyên tia tới quay gương góc 100 tia phản xạ quay góc bao nhiêu? Bài 5: Cho biết góc tạo tia tới tia phản xạ 600 Bằng cách vẽ xác định vị trí gương? Bài 6: Đặt hai gương phẳng vng góc với chiếu tia sáng SI vào gương G1 Hãy vẽ đường tia sáng qua G1,G2 Cho biết tia phản xạ qua G2 có phương tia tới SI? Bài 7: Chiếu tia sáng SI lên mặt gương phẳng a) Vẽ tia phản xạ (không dùng thước đo độ) b) Xác định vị trí gương để tia phản xạ vng góc với tia tới GV – Th.S TRẦN TÌNH - 0988 339 256 BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP - CLC Bài 8: Cho hai điểm M N với gương phẳng ( hình vẽ ) Hãy vẽ tới qua M đến I gương phản xạ qua N? II CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Một tia sáng SI đập vào gương phẳng cho tia phản xạ hợp với mặt phẳng gương góc 300 Khi góc tới tia tới SI là: A 300 ; B 600 C 900 D 450 E 750 Câu 2: Khi chiếu tia SI đập vào gương phẳng cho tia phản xạ hợp với mặt phẳng gương góc 300 Nếu giữ nguyên tia tới quay gương góc 200 tia phản xạ quay góc: A 300 ; B 600 C 200 ; D 400 ; E 200 Câu 3: Cho biết góc tạo tia tới tia phản xạ 600 Nếu quay gương 150 góc tạo tia tới tia phản xạ bằng: A 300 750 B 300 450 C 300 900 D 450 750 E 600 750 Câu 4: Đặt hai gương phẳng vng góc với chiếu tia sáng SI vào gương G1 có góc tới i = 300 Tia phản xạ cuối qua G2 có phương tia tới SI? Chọn câu trả lời đáp án sau: A Vng góc với SI B Song song với SI C Có phương cắt tia SI D Hợp với SI 300 E Hợp với SI 600 Câu 5: Chiếu tia sáng SI vng góc mặt gương phẳng Khi góc tia tới tia phản xạ bằng: A 1800 ; B 00 C 900 ; D 900 1800 Câu 6: Cho hai gương phằng hợp với góc 600 hướng mặt phản xạ vào Hỏi chiếu tia tới SI tạo với mặt gương G1 góc để tia phản xạ cuối tạo với mặt gương G2 góc 600? Đáp án câu sau: A 300 ; B 600 C 450 ; Câu 7: Khi chiếu tia sáng vng góc với mặt gương phẳng, Khi đó: D 750 GV – Th.S TRẦN TÌNH - 0988 339 256 BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP - CLC A Khơng có tia phản xạ B Tia phản xạ biến C Góc tới 900 C Góc phản xạ 00 Câu Hình vẽ mô tả định luật phản xạ ánh sáng ? A Hình a B Hình b C Hình c D Cả ba hình Câu Trường hợp coi gương phẳng? A Tờ giấy trắng phẳng B Mặt bàn gỗ C Miếng đồng phẳng đợc đánh bóng D Cả A,B, C Câu 10 Chiếu tia tới lên gương phẳng Biết góc tới a = 600, góc b tạo tia phản xạ mặt phẳng gương có độ lớn là: A.b = 900 - 600 = 300 B b = a = 600 C b = 900 + 600 = 1500 D b = 1800 - 600 = 1200 Câu 11 Điền từ thích hợp vào chỗ trống Tia sáng truyền tới gương phẳng, bị hắt trở lại theo hướng xác định Đó gọi tượng ……………………… Tia sáng truyền tới gương gọi ……………………., tia sáng từ mặt gương hắt trở gọi …………… Nếu góc tới tia phản xạ tia tới có phương ………………… Cụm từ cho sẵn: tia phản xạ, phản xạ ánh sáng, trùng nhau, tia tới ... 256 BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP - CLC A Khơng có tia phản xạ B Tia phản xạ biến C Góc tới 900 C Góc phản xạ 00 Câu Hình vẽ mơ tả định luật phản xạ ánh sáng ? A Hình a B Hình b C Hình c D Cả ba hình... 200 tia phản xạ quay góc: A 30 0 ; B 600 C 200 ; D 400 ; E 200 Câu 3: Cho biết góc tạo tia tới tia phản xạ 600 Nếu quay gương 150 góc tạo tia tới tia phản xạ bằng: A 30 0 750 B 30 0 450 C 30 0 900... tia phản xạ hợp với mặt phẳng gương góc 30 0 Khi góc tới tia tới SI là: A 30 0 ; B 600 C 900 D 450 E 750 Câu 2: Khi chiếu tia SI đập vào gương phẳng cho tia phản xạ hợp với mặt phẳng gương góc 30 0
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ đề 3 ĐỊNH LUẬT PHẢN xạ ÁNH SÁNG , CHỦ đề 3 ĐỊNH LUẬT PHẢN xạ ÁNH SÁNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn