XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo CHO 150 NHÂN VIÊN mới

13 141 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2018, 15:13

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO 150 NHÂN VIÊN MỚI BẢN ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 150 CÔNG NHÂN MỚI Từ: Giám đốc Đào tạo Gửi tới: Tổng Giám đốc Nhà máy Nội dung đề xuất: Cơ sở đề xuất mục tiêu đào tạo Chương trình đào tạo 2.1 Thời gian địa điểm 2.2 Nội dung thời lượng đào tạo 2.3 Phân chia lớp 2.4 Phân công giảng viên 2.5 Lịch đào tạo Kinh phí đào tạo Triển khai đào tạo 4.1 Chuẩn bị giảng viên nội dung đào tạo 4.2 Chuẩn bị học viên 4.3 Chuẩn bị hậu cần lớp học 4.4 Phân công quản lý lớp học viên 4.5 Tổng kết cuối khóa Đánh giá rủi ro tiềm ẩn biện pháp hạn chế, khắc phục CƠ SỞ ĐỀ XUẤT VÀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1 Cơ sở đề xuất Công ty giai đoạn cuối chu trình Dự án “ xây dựng nhà máy chế biến nước ép hoa quả” nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường nước ép Nhà máy vào hoạt động phải cần đến 150 công nhân Những công nhân công ty tuyển chọn Họ học viên tốt nghiệp lớp 12 chưa có kinh nghiệm kỹ làm việc nên họ cần đào tạo tay nghề chuyên môn, tay nghề thái độ làm việc kiến thức an toàn vệ sinh lao động để làm việc dây chuyển sản xuất từ ngày 1.11.2012 1.2 Mục tiêu đào tạo Sau khóa đào tạo 150 học viên sẽ: - Các kiến thức chung quy trình sản xuất - Nắm yêu cầu công việc khâu trình sản xuất học kỹ cần thiết để làm việc quy trình sản xuất - Được thực hành kỹ làm việc để làm việc cơng đoạn dây chuyền sản xuất - Có kiến thức vệ sinh lao động - Có kiến thức phòng cháy chữa cháy an tồn lao động CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2.1 Thời gian địa điểm: Từ ngày 1/10/2012 đến hết ngày 19/10/2012, Tương ứng 15 ngày đào tạo Tại khu A, khu D, khu C nhà máy dây chuyền sản xuất 2.2 Nội dung thời gian cụ thể sau: Thời STT Nội dung Thời gian lượng Nội quy Lao động Nội quy PCCC ngày 2/10 0,5 ngày 1/10 An toàn Lao động Vệ sinh Lao động Giới thiệu quy trình dây chuyền sản 0,5 ngày 1/10 xuất Kỹ làm việc dây chuyền sản xuất 4.1 Kỹ xử lý nguyên liệu thô ngày 3/10 đến 5/10 Lý thuyết 0,5 ngày 3/10 Thực hành dây chuyền 2,5 ngày 3/10 đến 5/10 4.1 4.1 4.2 Kỹ làm việc với dây chuyền chiết xuất 8/10 đến ngày (trích dịch, tách bã, phối chế, đun sôi 10/10 4.2 Lý thuyết 0,5 ngày Thực hành dây chuyền 2,5 ngày 4.2 4.3 Kỹ làm việc với dây chuyền đóng hộp 11/10 đến thành phẩm (Chiết rót, trùng, làm ngày 15/10 nguội, dán nhãn, đóng hộp) 4.3 Lý thuyết 0,5 ngày Thực hành dây chuyền 2,5 ngày 4.3 16/10 đến Kiểm tra cuối khóa 2,5 ngày 18/10 5.1 Kiểm tra lý thuyết 0,5 ngày 5.2 Kiểm tra tay nghề dây chuyền ngày Bổ túc kiến thức cho học viên yếu, ngày Tổng kết khóa học khen thưởng học 0,5 ngày 18/10 19/10 sinh xuất sắc 2.3 Phân chia lớp 150 học viên chia thành lớp, lớp 50 học viên Việc chia lớp giúp giảng viên quan tâm quản lý học viên tốt đồng thời giúp học viên tập trung vào giảng có hội thực hành nhiều dây chuyền sản xuất để làm việc sau đào tạo Cả lớp chạy song song với chương trình đào tạo luân phiên lớp giúp tối đa hóa thời gian đào tạo thực hành đảm bảo thời gian vòng 15 ngày cho phép 2.4 Đội ngũ giảng viên 2.4.1 Nội dung Vệ sinh lao động Nội quy Phòng cháy chữa cháy: Đề xuất mời giảng viên chuyên nghiệp cán Sở Y tế Công an PCCP tỉnh để đảm bảo nội dung huấn luyện theo chuẩn quy định nhà nước đồng thời giúp tăng cường mối quan hệ nhà máy quan chức 2.4.2 Nội dung liên quan đến Nội quy lao động Kỹ làm việc dây chuyền sản xuất: Đề xuất lựa chọn đến người số kỹ sư có nhiều kinh nghiệm trải qua trình lắp đặt dây chuyền tập huấn nhà máy sản xuất nước ép đối tác 2.5 Ngày Sáng 1/10 Lịch đào tạo Lớp A Vệ sinh Lao động Lớp B Lớp C Nội quy lao động, Giới thiệu quy trình Nội quy PCCC Sản xuất An tồn Lao động Chiều 1/10 Giới thiệu quy trình Sản xuất Vệ sinh Lao động Nội quy lao động, Nội quy PCCC An toàn Lao động Sáng 2/10 Nội quy lao động, Nội Giới thiệu quy trình quy PCCC An toàn Vệ sinh Lao động Sản xuất Lao động Chiều 2/10 Kiểm tra lý thuyết Kiểm tra lý thuyết Kiểm tra lý thuyết 3/10 đến Xử lý nguyên liệu thơ Chế biến Đóng hộp thành 5/10 phẩm 8/10 đến Chiết xuất 10/10 Đóng hộp thành Xử lý ngun liệu phẩm thơ Chiết xuất 11/10 đến Đóng hộp thành Xử lý nguyên liệu 15/10 phẩm thô KINH PHÍ ĐÀO TẠO STT Nội dung Diễn giải Tổng chi phí Bồi dưỡng giảng viên bên ngồi khóa Giảng viên Vệ sinh lao người * 2,000,000đ động 2,000 ,000 Giảng viên PCCC người * 2,000,000đ 2,000,000 In tài liệu cho học viên 150 * 20,000đ 3,000,000 Thuê máy chiếu, * 7,500,000đ 22,500,000 chiếu cho thời gian 15 ngày Ăn trưa Ăn trưa học viên 150 người * 15 ngày * 45,000, 20,000đ Ăn trưa giảng viên 000 người * 15 ngày * 900,000 20,000đ Tổng chi phí 75,400, 000 Chi phí dự phòng (10%) 7,540,000 Tổng chi phí bao gồm dự phòng 82,940, 000 TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO STT Nội dung chuẩn bị Từ Đến Người thực 4/9 4/9 Bùi Thị Lý 4/9 4/9 Bùi Thị Lý Chuẩn bị giảng viên nội dung đào tạo 4.1.1 Gửi định điều động giảng viên nội 4.1.2 Gửi thư mời giảng viên bên 4.1.3 Thống nội dung tạo thời gian với giảng viên 4.1.4 Chốt nội dung tài liệu với giảng 5/9 7/9 Bùi Thị Lý 5/9 20/9 Bùi Thị Lý viên 4.2 Chuẩn bị học viên 2.1 Gửi thông báo triệu tập học viên 11/9 11/9 Diễm Hương 2.2 Chốt danh sách phân lớp 12/9 12/9 Diễm Hương 2.3 Triệu tập học viên để thơng báo 18/9 18/9 Diễm Hương khóa học 4.3 Chuẩn bị hậu cần 3.1 Tạm ứng kinh phí từ phòng tài Diễm Hương 4/9 4/9 Diễm Hương 5/9 10/9 Diễm Hương 5/9 10/9 Diễm Hương 22/9 Diễm Hương 3.2 Ký hợp đồng với cơng ty cho thuê máy chiếu 3.3 Đặt ăn trưa cho giảng viên học viên 3.4 In tài liệu học viên, kiểm tra, 20/9 phiếu đánh giá khóa học 3.5 Chuẩn bị văn phòng phẩm lớp học 23/9 24/9 Diễm Hương 3.6 Kiểm tra sở vật chất địa điểm 25/9 27/9 Diễm Hương 1/10 19/10 Diễm Hương đào tạo 4.4 Phân công quản lý lớp học 4.1 Quản lý lớp A 4.2 Quản lý lớp B 1/10 19/10 Cẩm Tú 4.3 Quản lý lớp C 1/10 19/10 Bùi Thị Lý 4.5 Tổng kết khóa học 5.1 Tổng kết kết đánh giá khóa học 19/10 19/10 Diễm Hương 5.2 Chấm tổng kết điểm kiểm 19/10 19/10 Cẩm Tú 19/10 19/10 Bùi Thị Lý 4/9 4/9 Bùi Thị Lý 20/10 22/10 Bùi Thị Lý tra 5.3 Lập danh sách học viên xuất sắc (10 người) 5.4 Mời Tổng Giám đốc phát biểu Lễ Tổng kết khóa học 5.5 Lập báo cáo tổng kết khóa học gửi Ban GĐ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TIỀM ẨN VÀ BIỆN PHÁP HẠN CHẾ, KHẮC PHỤC STT Rủi ro Tác động Biện pháp Thực Học viên Thiếu học viên Gửi thông báo triệu tập Diễm không nhận làm giảm e-mail, tin nhắn điện thoại thông sút chất lượng yêu cầu học viên xác báo triệu tập đào tạo nhận đào tạo Gọi điện cho trường hợp Hương không xác nhận để đảm bảo 100% học viên nhận thông tin triệu tập Giảng viên có Ảnh hưởng đến Triệu tập thêm giảng viên Bùi Thị thể vắng mặt kế hoạch đào nội dự phòng Lý đột xuất tạo Đề nghị Sở Y tế CA PCCC có giảng viên dự phòng Dây chuyền Khơng đủ số u cầu phòng Kỹ thuật sản xuất bất thực hành phân công cán trực dây ngờ ngưng dây chuyền chuyền suốt thời gian hoạt động Cẩm Tú đào tạo để hỗ trợ kịp thời Các nhà thầu Ảnh hưởng đến Đảm bảo hợp đồng Diễm (cho thuê máy kế hoạch đào ký kết ngày trước ngày chiếu, nhà tạo sức khỏe thực dịch vụ Chỉ hàng ăn trưa) học viên toán trước tối đa 30% giá trị không thực hợp đồng trước để nâng cao hợp trách nhiệm nhà thầu đồng Hương Sau Bản đề xuất Tổng Giám đốc phê duyệt Nội dung đào tạo, kinh phí kế hoạch đào tạo, Giám đốc Đào tạo đạo việc thực triển khai chương trình đào tạo có báo cáo gửi Tổng Giám đốc kết thực vào cuối chương trình Mong nhận phê duyệt Tổng Giám đốc Giám đốc Đào tạo Bùi Thị Lý ... dung thời lượng đào tạo 2.3 Phân chia lớp 2.4 Phân cơng giảng viên 2.5 Lịch đào tạo Kinh phí đào tạo Triển khai đào tạo 4.1 Chuẩn bị giảng viên nội dung đào tạo 4.2 Chuẩn bị học viên 4.3 Chuẩn... phê duyệt Nội dung đào tạo, kinh phí kế hoạch đào tạo, Giám đốc Đào tạo đạo việc thực triển khai chương trình đào tạo có báo cáo gửi Tổng Giám đốc kết thực vào cuối chương trình Mong nhận phê... 1.11.2012 1.2 Mục tiêu đào tạo Sau khóa đào tạo 150 học viên sẽ: - Các kiến thức chung quy trình sản xuất - Nắm u cầu cơng việc khâu q trình sản xuất học kỹ cần thiết để làm việc quy trình sản xuất -
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo CHO 150 NHÂN VIÊN mới , XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo CHO 150 NHÂN VIÊN mới

Từ khóa liên quan