Nghiên cứu đánh giá sinh trưởng cọc rào (jatropha cur cas ) trên các mô hình trồng thử nghiệm tại bắc và nam trung bộ làm cơ sở để lựa chọn xuất xứ tạo nguồn giống có triển vọng phục vụ cho sản xuất

119 70 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2018, 00:43

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN DẺO "NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG CỌC RÀO (JATROPHA CUR CAS ) TRÊN CÁC MƠ HÌNH TRỒNG THỬ NGHIỆM TẠI BẮC VÀ NAM TRUNG BỘ LÀM CƠ SỞ ĐỂ LỰA CHỌN XUẤT XỨ TẠO NGUỒN GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG PHỤC VỤ CHO SẢN XUẤT" Chuyên ngành: Lâm nghiệp Mã số: 606260 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS VŨ THỊ QUẾ ANH THS LÊ QUỐC HUY THÁI NGUYÊN - 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết luận văn trung thực, chưa cơng bố cơng trình Thái nguyên ngày 15/10/2010 Người viết cam đoan Nguyễn Văn Dẻo LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên theo chương trình đào tạo Cao học lâm nghiệp khố 16, giai đoạn 2008 - 2010 Luận văn nội dung nghiên cứu quan trọng đề tài khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng địa đa mục đích: Ươi (Scaphium macropodum), Cọc rào (Jatropha curcas) thạc sỹ Lê Quốc Huy làm chủ nhiệm đề tài Trong trình học tập hoàn thành luận văn, tác giả nhận quan tâm, giúp đỡ Khoa Sau đại học thầy, cô giáo Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cán nghiên cứu Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Nhân dịp tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu Trước hết, tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới TS Vũ Thị Quế Anh thạc sỹ Lê Quốc Huy – nhũng người hướng dẫn khoa học, tận tình giúp đỡ, truyền đạt kiến thức quý báu dành tình cảm tốt đẹp cho tác giả suốt thời gian công tác, học tập thời gian thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Khoa Sau Đại học, đặc biệt TS Lê Sỹ Trung tạo điều kiện giúp đỡ tác giả học tập hoàn thành luận văn Tác giả xin cảm ơn Trung tâm công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận, Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả triển khai đề tài thu thập số liệu ngoại nghiệp phục vụ cho luận văn Cuối tác giả xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè người thân gia đình giúp đỡ, động viên tác giả suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn Thái Nguyên, ngày 15/10/2010 Tác giả MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung đề tài 2.2 Mục tiêu cụ thể đề tài 3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG TÔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu chung Cọc rào 1.1.1 Đặc điểm thực vật học 1.1.2 Điều kiện sinh thái 1.1.3 Phân bố 1.1.4 Công dụng 1.2 Khảo nghiệm loài xuất xứ Cọc rào 1.3 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 11 1.3.1 Nghiên cứu Cọc rào giới 11 1.3.2 Nghiên cứu Cọc rào Việt Nam 15 1.4 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 22 1.4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên vùng Nam Trung Bộ 22 1.4.1.1 Về đất đai 22 1.4.1.2 Về khí hậu thủy văn 22 1.4.1.3.Đặc điểm thực vật 23 1.4.2 Đặc điểm điều kiện tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ 24 1.4.2.1 Đặc điểm địa hình 24 1.4.2.2 Đặc điểm đất đai 24 1.4.2.3 Đặc điểm khí hậu thủy văn 25 CHƯƠNG 28ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 28 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 28 2.2.1 Địa điểm 28 2.2.2 Thời gian 29 2.3 Nội dung nghiên cứu 29 2.4 Phương pháp nghiên cứu 29 2.4.1 Phương pháp kế thừa 29 2.4.2.Thu thập số liệu trường 29 2.5 Phương pháp xử lý số liệu 32 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 3.1 Kết khảo nghiệm Ninh Phước-Ninh Thuận 33 3.1.1 Đặc điểm lập địa Ninh Phước-Ninh Thuận 33 3.1.2 Đặc điểm sinh trưởng xuât xứ khác Cọc rào khu vực Ninh Phước-Ninh Thuận 34 3.1.2.1 Sinh trưởng đường kính tán Cọc rào 34 3.1.2.2 Sinh trưởng chiều cao Cọc rào 36 3.1.2.3 Sinh trưởng cành nhánh 38 3.1.3 Đặc điểm vật hậu xuất xứ 40 3.1.3.1 Số chùm hoa 41 3.1.3.2 Số chùm 42 3.1.3.3 Số cao chùm 44 3.1.3.4 Tổng số 46 3.1.4 Chỉ tiêu chất lượng xuất xứ: Sức sống, khả chống sâu bệnh, hình thái 48 3.1.5 Đề xuất lựa chọn xuất xứ 50 3.2 Kết nghiên cứu Vính Linh – Quảng Trị 52 3.2.1 Đặc điểm lập địa Vính Linh – Quảng Trị 52 3.2.2 Đặc điểm sinh trưởng xuất xứ khác Cọc rào Vĩnh Linh-quảng Trị 53 3.2.2.1 Sinh trưởng đường kính tán Cọc rào 53 4.2.2.2 Sinh trưởng chiều cao Cọc rào 55 3.2.2.3 Sinh trưởng cành nhánh 57 3.2.3 Đặc điểm vật hậu xuất xứ 58 3.2.3.1 Số chùm hoa 59 3.2.3.2 Số chùm 60 3.2.3.3 Số cao chùm 62 3.2.3.4 Tổng số 64 3.2.4 Chỉ tiêu chất lượng xuất xứ 66 3.2.5 Đề xuất lựa chọn xuất xứ 68 KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 70 Kết luận 70 Tồn đề tài 72 Kiến nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 77 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Đặc điểm khí hậu nơi khảo nghiệm 28 Bảng 2.2 Phiếu phân tch đất 31 Bảng 2.3 Điều tra sinh trưởng Cọc rào 32 Bảng 3.1: Số liệu khí tượng số trạm vùng Nam Trung Bộ 23 Bảng 3.2: Số liệu khí tượng số trạm vùng Bắc Trung Bộ 26 Bảng 4.1: Bảng tổng hợp điều tra thực địa Ninh Phước-Ninh Thuận 33 Bảng 4.2: Sinh trưởng đường kính tán trung bình xuất xứ Cọc rào Ninh Phước-Ninh Thuận 35 Bảng 4.3: Sinh trưởng chiều cao trung bình xuất xứ Cọc rào Ninh Phước-Ninh Thuận 37 Bảng 4.4: Số cành nhánh trung bình xuất xứ Cọc rào Ninh PhướcNinh Thuận 39 Bảng 4.5: Số chùm hoa trung bình xuất xứ Cọc rào Ninh PhướcNinh Thuận 41 Bảng 4.6 Số chùm trung bình xuất xứ Cọc rào Ninh PhướcNinh Thuận 43 Bảng 4.7: Trung bình số cao chùm xuất xứ Cọc rào Ninh Phước-Ninh Thuận 45 Bảng 4.8 Số trung bình xuất xứ Cọc rào Ninh Phước-Ninh Thuận 47 Bảng 4.9 kết nghiên cứu số tiêu chất lượng xuất xứ Cọc rào Ninh Phước-Ninh Thuận 49 Bảng 4.10 kết lựa chọn xuất xứ Cọc rào có triển vọng cho sản xuất khu vực Nam Trung Bộ 50 Bảng 4.11: Bảng tổng hợp điều tra thực địa Vính Linh – Quảng Trị 52 Bảng 4.12: Sinh trưởng đường kính tán trung bình xuất xứ Cọc rào Vĩnh Linh-Quảng Trị 54 Bảng 4.13: Sinh trưởng chiều cao trung bình xuất xứ Cọc rào Vĩnh Linh-Quảng Trị 55 Bảng 4.14: Số cành nhánh trung bình xuất xứ Cọc rào Vĩnh LinhQuảng Trị 57 Bảng 4.15 Số chùm hoa trung bình xuất xứ Cọc rào Vĩnh LinhQuảng Trị 59 Bảng 4.16 Số chùm trung bình xuất xứ Cọc rào Vĩnh LinhQuảng Trị 61 Bảng 4.17: Trung bình số cao chùm xuất xứ Cọc rào Vĩnh Linh-Quảng trị 63 Bảng 4.18: Trung bình số xuất xứ Cọc rào Vĩnh Linh-Quảng Trị 65 Bảng 4.19: Kết nghiên cứu số têu chất lượng xuất xứ Cọc rào Vĩnh Linh-Quảng Trị 67 Bảng 4.20 kết lựa chọn xuất xứ có triển vọng cho sản xuất khu vực Bắc Trung Bộ 68 180.26 cm xuất xứ Thái Lan có sinh trưởng nhất, đường kính tán chiều cao vút trung bình đạt 112.9 cm 125.72 cm 71 71 Tại Ninh Phước, Ninh Thuận, xuất xứ bắt đầu hoa sau tháng trồng, 95-98% hoa năm thứ Sau 20-24 tháng tuổi có vụ hoa vụ tử tháng đến tháng 8, vụ từ tháng đến tháng 12 Các xuất xứ Cọc rào có số chùm tổng số giao động lớn, thời điểm đo đếm , có số chùm lớn số chùm hoa ít, chí khơng có ngược lại có số chùm lại có số chùm hoa lớn, điều cho thấy xuất xứ , vụ quả, cá thể có đặc tnh hoa, kết sớm, muộn khác Tại Ninh Phước-Ninh Thuận: xuất xứ Ấn Độ IH1 đánh giá triển vọng nhất, có số chùm tổng số cao sau 24 tháng trồng (tương ứng 14.2 chùm 170.27 Xuất xứ Phan Thiết có trung bình số chùm tổng số thấp nhất, đạt 5.8 chùm 97.42 đánh giá xuất xứ không triển vọng Tại Vĩnh Linh-Quảng Trị: xuất xứ Ấn Độ IH1 đánh giá triển vọng nhất, có số chùm tổng số cao sau 24 tháng trồng (tương ứng 4.74 chùm 202.36 Xuất xứ Thái Lan có trung bình số chùm tổng số thấp nhất, đạt tương ứng 2.21 chùm 63.99 đánh giá xuất xứ không triển vọng Chỉ têu chất lượng xuất xứ: Sưc sống xuất xứ phần nhiều tốt, khu vực Ninh Phước-Ninh thuận xuất xứ Ấn Độ có sức sơng tốt (100% tốt ) Đắc Lắc có sưc sống thấp (87% ) Khu vực Vĩnh Linh-Quảng Trị xuất xứ Đăc Lắc có sức sơng tốt (100% tốt ) Thái Lan có sưc sống tốt thấp (91% ) Đề xuất lựa chọn xuất xứ Trên sở kết khảo nghiệm xuất xứ Cọc rào vùng nghiên cứu, xuất xứ Ấn Độ IH1 đánh giá triển vọng sinh trưởng, suất 72 72 đề xuất cho áp dụng mở rộng mơ hình trồng thử nghiệm sản xuất thử Bắc Trung Bộ Nam Trung Tồn đề tài - Do hạn chế mặt thời gian, nên đề tài tập trung nghiên cứu số đặc điểm sinh trưởng vật hậu xuất xứ Cọc rào mà chưa đề cập nghiên cứu suất hạt hàm lượng dầu béo xuất xứ - Đề tài nghiên cứu khảo nghiệm Cọc rào Ninh Thuận Quảng Trị mà chưa mở rộng khảo nghiệm cho tỉnh lại Bắc Trung Bộ Nam Trung Bộ Kiến nghị - Đề nghị tiếp tục nghiên cứu suất hạt hàm lượng dầu béo hạt xuất xứ khảo nghiệm - Đề nghị mở rộng khảo nghiệm xuất xứ Cọc rào nói cho tỉnh lại Bắc Trung Bộ Nam trung Bộ - Xuất xứ Cọc rào Ấn Độ lựa chọn đề nghị đưa vào sản xuất cho Bắc Nam Trung Bộ cần phải tếp tục chọn lọc trội, lai nhân tạo trội nhằm tạo tổ hợp lai cho suất cao tiến hành chọn lọc đưa vào sản xuất - Trong thời gian trước mắt để chờ đợi nghiên cứu tiếp theo, đưa xuất xứ Cọc rào Ấn Độ khảo nghiệm vào trồng thử nghiệm Bắc Nam Trung Bộ 73 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng việt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2008), Đề án nghiên cứu, phát triển sử dụng sản phẩm Cọc rào (Jatropha cur cas L) Việt Nam giai đoạn 2008-2015 tầm nhìn đến 2015 Lê Quốc Huy, Ngơ Thị Huệ, Nguyễn Kim Hương (2008), Một số kết nghiên cứu gây trồng phát triển cọc rào(Jatropha curcas) cho sản xuất dầu Diesel sinh học Việt Nam, Báo cáo hội thảo Quốc gia phát triển Jatropha Ninh Thuận, 9/9/2008 Lê Quốc Huy, Nguyễn Như Phương (2008), Tổng quan việc trồng lấy dầu thay dầu mỏ, xu triển vọng phát triển Việt Nam giới, Hà Nội tháng 9/2008 Lê Quốc Huy, Nguyễn Như Phương, Đánh giá khả phát triển cho sản phẩm hàng hóa bảo vệ môi trường Ba đậu nam (Jatropha cur cas) Việt Nam, Hà Nội tháng 9/2008 Lê Quốc Huy cộng (2007), “ Kết bước đầu nghiên cứu gây trồng phát triển Cọc rào (Jatropha cur cas) cho sản xuất dầu diesel sinh học Việt Nam”, Báo cáo kết nghiên cứu khoa học- Viện Khoa học Lâm nghiệp Nguyễn Thị Huyền (2008), “Xác định phẩm chất gieo ươm thử nghiệm phương pháp xử lý nảy mầm cho số loại hạt giống”, Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp Lê Quốc Huy, Ngô Thị Thanh Huệ Lê Thành Công , Một số kết nghiên cứu tuyển chọn trội xuất xứ hạt cho gây trồng phát triển vùng nguyên liệu cọc rào (Jatropha cur cas) sản xuất dầu diesel sinh học Việt Nam 74 74 Nuss cộng sự, 2008, “Jatropha cur cas nghiên cứu phát triển Indonesia”, Sổ tay trồng Jatropha, Indonesia (Bản dịch) Lê Đình Khả (1998), “Khảo nghiệm lồi xuất xứ”.Giáo trình cải thiện giống rừng, Nhà xuất Nơng Nghiệp, Hà Nội 10 Chu Thu Thủy (2008), “Tìm hiểu kỹ thuật gây trồng thư nghiệm giâm hom loài Cọc rào”, Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp 11 Nguyễn Công Tạn (2008), Năng lượng sinh khối, Diesel sinh học Jatropha (Cọc rào), Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 12 Lê Võ Định Tường (2007), “Kết bước đầu nghiên cứu diesel (Jatropha cur cas L) làm nguyên liệu sản xuất diesel sinh học sản phẩm kèm, phủ xanh đất trống đồi núi trọc chống sa mạc hóa”, Báo cáo hội thảo khoa học nhiên liệu sinh học, Hà Nội 13 Đặng Văn Thuyết “Kỹ thuật trồng Cọc dậu” Phòng kế hoạch Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam Tài liệu tham khảo nước 14 Adholeya Alok and Singh Reena, 2006 Jatropha for wasteland ’ development: TERI s mycorrhiza technology In: Bohovaid, P.P Editor Biofuels: towards a greener and secure energy future 15 Chaturvedi, O P; Mande, S, 2006 Engine Exhaust Emissions using Jatropha oil Green Energy Việt Nam, 2007 Tài liệu hướng dẫn nông dân phương pháp đơn giản gây trồng dầu lai (Jatropha cur cas) 16 Heller, J., (1996), Physic nut- Jatropha cur cas L Promoting the conservaton and use of underutilized and neglected crops.I, Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research 17 Huy, L.Q, Hue, N.T And Huong, N.K 2007 Initiative result on Plus Tree (PT) selection and Jatrophan development for feedstock and biodisel production in Vietnam Proceedings of the Internatonal 75 75 Conference on “ 76 76 Biofuel and Energy Security” from 05 to 06 Dec, 2007 in Hanoi, Vietnam 18 Indrawanto, C.And Pranowo, D 2008 Economics analysis of product diversification of jatrophA Proceedings of the Internatonal Jatropha Conference Bogor, June 24-25, 2008 19 Kureel, R S.2007 Biofuel Scenario in India In: Majumdar, Debashish ed IREDA NEWS S Narayan and Sons Pulisher New Delhi, India 20 Mittelbach, M 2008 Jatropha Biodiesel: The Soluton for Food and Fuel Discussion? Proceedings of the Internatonal Jatropha Conference Bogor, June 24-25, 2008 martn mitelbach@unigraz.at 21 Praveen Rao.V, (2008), “Jatropha cur cas L.Agro-technical Option & EconomicIndices for Sustainable Feedstock Production », Jatropha World Conference in Jakata, Indonesia 22 Richardson, Clive, Manit Koothanapath and Sudthanom Tancharoen ’ 2006 The role of Jatropha Curcas in Support of the Thai Gevernment s natonal Policy for Bio Diesel DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSSTRY DTI UNITED KINGDOM And Director of Trade and Investment British Embassy Bangkok 23 Saxena, A.P 2007 Jatropha as feedstock for biofuel: POLICY AND PUBLISHEr New Delhi, India 24 Shri A Syiem, 2007 TIPS FOR CULTIVATION OF JATROPHA CURCAS Joint Director of Soil and Water Conservaton (Headquarter), Shillong 25 Wani, Suhas P And Sreedevi, T K 2007 STRATEGY FOR REHABILITATION OF DEGRADED LANDS AND IMPROED LIVEELIHOODS THROUGH BIODIESEL PLANTATIONS In: Majumdar, Debashish NEWS.S Narayan and Sons Publisher New Delhi, India 77 77 ed IREDA 26 Zobel, B And Talbert, J, 1984 Applied forest free imprvement John Wiley and sons, New York 27 Brahma Sigh Maj Gen (Retd), R Swaminathan V Psnraj Rashtrapati Bhawan – New Delhi Biodiesel Conference Towards Energy Independence – Focus on Jatropha Papers presented at the Conference Rashtrapati Nilayam, Bolaram, Hyderabad on – 10 June, 2006 28 Timir baran Jha Pruiyaanka Mukherjee Mukul Manjari Data – Somatic embryogenesis in Jatropha curcas Linn, an important biofuel plant 29 Terry Slavin - February 12, 2008, Terry Slavin assesses t20he perils and the promise of jatropha When oil grows on trees India’s new biofuel bonanza could revitalise its wastelands – or starve its poor 30 P P Bhojvaid – Biofuels towards a greener and secure energy future Các trang wed có liên quan 31 http://www khoahocphatrien.com.vn/news/khohoccongnghe Diesel sinh hoc, triển vọng nghiên cứu thầm lặng Ấn Độ, 15/11/2006 32 http://www khoahoc.com.vn/Nhiên liệu thực vật-tương lai lượng nước giới, 20/10/2006 33 http://www fact – fuels.org/The Jatropha website 34 http://www.bayermaterialscience.com 35 http://www.biodieseltoday.com 36 http:// www.Jatropha curcas – wikipedia, the free encyclopedia.htm 37 http://www.Sviele.com/ Sách điện tử dầu diesel sinh học việc canh tác cọc dậu 38 http://www.saga.vn/Cohoigiaụthng/Congnghe/4577.saga 78 78 PHỤ LỤC Phụ luc 1:.Kết phân tích ANOVA vể đường kính tán Ninh Phước-Ninh Thuận Nguồn Tổng bình Bậc tự Phương biến động phương sai Xuất xứ 43325.692 Sai số 284156.220 495 Tổng 327481.912 499 Xác suất F (F) 10831.423 18.868 000 574.053 Phụ lục 2: Kết phân tích ANOVA chiều cao Ninh PhướcNinh Thuận Nguồn biến Tổng bình Bậc tự Phương động phương sai Xuất xứ 121873.100 Sai số 504956.700 495 Tổng 626829.800 499 F 30468.275 29.868 79 79 1020.115 Xác suất (F) 000 Phụ lục 3: Kết phân tích ANOVA số cành nhánh Ninh Phước-Ninh Thuận Nguồn biến Tổng bình Bậc tự Phương động phương sai Xuất xứ 2047.512 Sai số 39047.230 495 Tổng 41094.742 499 F 511.878 6.489 Xác xuất (F) 000 78.883 Phụ lục 4: Kết phân tích ANOVA số chùm hoa Ninh PhướcNinh Thuận Nguồn biến Tổng bình Bậc Phương động phương tự sai Xuất xứ 3903.132 975.783 Sai số 16471.290 495 33.275 Tổng 20374.422 499 80 80 F 29.325 Xác suất (F) 000 Phụ lục 5: Kết phân tích ANOVA số chùm Ninh PhướcNinh Thuận Nguồn Tổng bình Bậc tự Phương biến động phương sai Xuất xứ 6003.628 1500.907 Sai số 32922.820 495 66.511 Tổng 38926.448 499 F 22.566 Xác suất (F) 000 Phụ lục 6: Kết phân tích ANOVA số cao chùm Ninh Phước-Ninh Thuận Nguồn Tổng bình Bậc tự Phương biến động phương sai Xuât xứ 1826.492 Sai số 22615.540 495 Tổng 24442.032 499 F 456.623 9.994 81 81 45.688 Xác suất (F) 000 Phụ lục 7: Kết phân tích ANOVA tổng số Ninh Phước-Ninh Thuận Nguồn Tổng bình Bậc biến động phương tự Xuất xứ 303763.648 Sai số Tổng Phương sai F 75940.912 12.622 2978299.600 495 6016.767 3282063.248 499 Xác suất (F) 000 Phụ lục 8: Kết phân tích ANOVA đường kính tán Vính Linh – Quảng Trị Nguồn Tổng bình Bậc tự Phương biến động phương sai Xuất xứ 123672.788 Sai số 682205.780 495 Tổng 805878.568 499 F 30918.197 22.434 80 80 1378.193 Xác suất (F) 000 Phụ lục 9: Kết phân tích ANOVA chiều cao Vĩnh LinhQuảng Trị Nguồn Tổng bình Bậc tự biến động phương Xuất xứ 179348.272 Sai số Tổng Phương sai F 44837.068 25.774 861120.920 495 1739.638 1040469.192 499 Xác suất (F) 000 Phụ lục 10: Kết phân tích ANOVA số cành nhánh Vĩnh LinhQuảng Trị Nguồn Tổng bình Bậc tự Phương biến động phương sai Xuất Xứ 5705.168 1426.292 Sai số 18176.550 495 36.720 Tổng 23881.718 499 81 81 F 38.842 Xác suất (F) 000 Phụ lục 11: Kết phân tích ANOVA số chùm hoa.tại Vĩnh LinhQuảng Trị Nguồn Tổng bình Bậc tự Phương biến động phương sai Xuất xứ 441.832 110.458 Sai số 3338.480 495 6.744 Tổng 3780.312 499 F 16.378 Xác suất (F) 000 Phụ lục 12: Kết phân tích ANOVA số chùm Vĩnh linhQuảng Trị Nguồn Tổng bình Bậc tự Phương phương sai Xuất xứ 9234.228 2308.557 Sai số 26065.740 495 52.658 Tổng 35299.968 499 biến động 82 82 F 43.841 Xác suất (F) 000 Phụ lục 13: Kết phân tích ANOVA số cao chùm Vĩnh Linh-Quảng Trị Nguồn Tổng bình Bậc tự Phương phương sai Xuất xứ 20560.872 Sai số 25266.510 495 Tổng 45827.382 499 biến động Xác suất F (F) 5140.218 100.703 000 51.043 Phụ lục 14: Kết phân tích ANOVA tổng số Vĩnh Linh-Quảng Trị Nguồn Tổng bình Bậc tự biến động phương Xuất xứ 1512076.708 Sai số Tổng Phương sai F 378019.177 28.140 6649636.450 495 13433.609 8161713.158 499 83 83 Xác suất (F) 000 ... sinh trưởng Cọc rào (Jatropha cur cas ) mơ hình trồng thử nghiệm Bắc Nam Trung Bộ làm sở để lựa chọn xuất xứ tạo nguồn giống có triển vọng phục vụ cho sản xuất 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu... tài Lựa chọn xuất xứ Cọc rào có sinh trưởng cao khả cho cao mơ hình khảo nghiệm Bắc Nam Trung Bộ để tạo nguồn giống ban đầu phục vụ sản xuất 2.2 Mục tiêu cụ thể đề tài - Xác định xuất xứ Cọc rào. .. kết nghiên cứu lựa chọn xuất xứ Cọc rào có triển vọng đưa vào sản xuất cho khu vực, địa phương - Kết nghiên cứu tạo tiền đề để nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng Cọc rào, đặc biệt áp dụng cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá sinh trưởng cọc rào (jatropha cur cas ) trên các mô hình trồng thử nghiệm tại bắc và nam trung bộ làm cơ sở để lựa chọn xuất xứ tạo nguồn giống có triển vọng phục vụ cho sản xuất , Nghiên cứu đánh giá sinh trưởng cọc rào (jatropha cur cas ) trên các mô hình trồng thử nghiệm tại bắc và nam trung bộ làm cơ sở để lựa chọn xuất xứ tạo nguồn giống có triển vọng phục vụ cho sản xuất

Từ khóa liên quan