Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty Xăng Dầu Vĩnh Long (NCKH)

73 123 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2018, 07:52

Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty Xăng Dầu Vĩnh LongPhân tích tình hình lợi nhuận của công ty Xăng Dầu Vĩnh LongPhân tích tình hình lợi nhuận của công ty Xăng Dầu Vĩnh LongPhân tích tình hình lợi nhuận của công ty Xăng Dầu Vĩnh LongPhân tích tình hình lợi nhuận của công ty Xăng Dầu Vĩnh LongPhân tích tình hình lợi nhuận của công ty Xăng Dầu Vĩnh LongPhân tích tình hình lợi nhuận của công ty Xăng Dầu Vĩnh LongPhân tích tình hình lợi nhuận của công ty Xăng Dầu Vĩnh LongPhân tích tình hình lợi nhuận của công ty Xăng Dầu Vĩnh LongPhân tích tình hình lợi nhuận của công ty Xăng Dầu Vĩnh Long BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Học phần PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH A Chun đề PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN CỦA CƠNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: PGS.TS Bùi Văn Trịnh Vĩnh Long, năm 2018 Nhóm DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM ST T TÊN MSSV LỚP Nguyễn Quốc Tỉnh Nguyễn Duy Tân Lê Hồng Mỹ Trần Thị Thiện Tín Đặng Thị Mỹ Xuyên Lê Thị Huỳnh Như Nguyễn Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Hà Thanh 1611045046 1611045026 1611041013 1611041010 1611042042 1611041008 1611042029 1611042018 QTKD QTKD KDTM KDTM QTDL KDTM QTDL QTDL 10 11 12 13 Trúc Nguyễn Như Ái Trần Hoàng Dung Nguyễn Thị Yến Nhi Trương Tấn Phát Phan Thị Tường Vân 1611046127 1611041007 1611045037 1611042026 1611041011 QTKD KDTM QTKD QTDL KDTM MỤC LỤ KẾT QUẢ Chương 1: GIỚI THIỆU .1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu .2 3.2.1 Phạm vi không gian 3.2.2 Phạm vi thời gian .2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Phương pháp thu thập số liệu, xử lý thơng tin, phân tích tổng hợp tài liệu 4.2 Phương pháp phân tích số liệu 4.2.1 Sử dụng phương pháp so sánh 4.2.2 Sử dụng PP thay liên hoàn KẾT CẤU ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 2.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM .5 2.1.1 Doanh thu 2.1.1.1 Khái niệm, nội dung vai trò doanh thu 2.1.1.2 Ý nghĩa phân tích doanh thu 2.1.2 Chi phí .7 2.1.2.1 Khái niệm chi phí .7 2.1.2.2 Phân loại chi phí 2.1.3 Lợi nhuận 2.1.3.1 Khái niệm 2.1.3.2 Nội dung lợi nhuận .8 2.1.3.3 Vai trò lợi nhuận 2.1.3.4 Ý nghĩa lợi nhuận .10 2.1.4 Các số lợi nhuận 11 2.1.4.1 Tỷ số lợi nhuận doanh thu (ROS) 11 2.1.4.2 Tỷ suất lợi nhuận tài sản (ROA) 11 2.1.4.3 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) 11 2.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU .12 2.2.1 Phương pháp so sánh .12 2.2.2 Phương pháp thay liên hoàn .13 Chương 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG 14 3.1.GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG .14 3.1.1 Lịch sử hình thành cơng ty 14 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển Công ty 16 3.1.3 Lĩnh vực hoạt động công ty 18 3.1.4 Tầm nhìn sứ mệnh 19 3.1.4.1 Sứ mệnh 19 3.1.4.2 Tầm nhìn 19 3.2.TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY 19 3.2.1 Cơ cấu tổ chức 19 3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban mối quan hệ phòng ban 21 3.2.2.1 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 21 3.2.2.2 Mối quan hệ phòng ban .22 3.2.3 Hệ thống phân phối 23 Chương 4: PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG 15 4.1.PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG 15 4.1.1 Phân tích tình hình tài sản nguồn vốn cơng ty .16 4.1.2 Phân tích kết kinh doanh công ty 19 4.1.2.1 Phân tích tình hình biến động doanh thu theo cấu mặt hàng 19 4.1.2.2 Biến động doanh thu mặt hàng xăng 22 4.1.2.3 Biến động doanh thu mặt hàng dầu Diesel 23 4.1.2.4 Biến động doanh thu mặt hàng dầu hỏa .24 4.1.2.5 Phân tích tình hình biến động doanh thu theo phương thức bán 25 4.1.2.6 Bán buôn trức tiếp .26 4.1.2.7 Bán cho đại lý 27 4.1.2.8 Bán lẻ 27 4.1.2.9 Bán nội 28 4.1.2.10 Phân tích ảnh hưởng nhân tố đến doanh thu 28 4.1.3 Phân tích tình hình lợi nhuận cơng ty 30 4.1.3.1 Phân tích tình hình lợi nhuận chung công ty .30 4.1.3.2 Phân tích hệ số tốn 31 4.1.3.3 Các tỷ số đòn bẫy 32 4.2 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN 34 4.2.1 Lợi nhuận tổng tài sản (ROA) 34 4.2.2 Lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) 35 4.2.3 Lợi nhuận doanh thu (ROS) 35 4.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN .36 4.3.1 Xác định đối tượng phân tích 36 4.3.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng 37 Chương 5: GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO LỢI NHUẬN 39 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 6.1 KIẾN NGHỊ 42 6.1.1 Đối với Công ty 42 6.1.2 Đối với nhà nước 43 6.2 PHẦN KẾT LUẬN 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1: Kết hoạt động kinh doanh Công ty Xăng dầu Vĩnh Long năm 2015- 2017 .15 Bảng 4.2: Bảng tỷ số hiệu hoạt động Công ty 2015 – 2017 16 Bảng 4.3: Doanh thu theo mặt hàng 2015-2017 .21 Bảng 4.4: Bảng tỷ trọng doanh thu theo mặt hàng 2015-2017 .21 Bảng 4.5: Sản lượng tiêu thụ theo mặt hàng qua năm (2015-2017) 21 Bảng 4.6: Doanh thu theo phương thức bán hàng 2015-2017 26 Bảng 4.7: Tình hình sản lượng tiêu thụ Công ty 2015-2017 29 Bảng 4.8: Bảng giá bán mặt hàng 2015-2017 29 Bảng 4.9: Phân tích hệ số toán 2015-2017 .31 Bảng 4.10: Bảng tỷ số đòn bẫy qua năm 2015-2017 32 Bảng 4.11: Các tiêu lợi nhuận năm 2015-2017 34 Bảng 4.12: Tình hình chi phí Cơng ty 2015-2017 36 Bảng 4.13: Lợi nhuận Công ty qua năm 2015 – 2017 .37 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 3.1: Công ty Xăng dầu Vĩnh Long 14 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty Xăng dầu Vĩnh Long 20 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Doanh thu mặt hàng xăng qua năm 22 Biểu đồ 4.2: Doanh thu mặt hàng Dầu Diesel qua năm 23 Biểu đồ 4.3: Doanh thu mặt hàng dầu hỏa qua năm 24 Báo cáo học phần GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh Chương GIỚI THIỆU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Lợi nhuận có vai trò quan trọng việc đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nâng cao lợi nhuận mục tiêu kinh tế hàng đầu doanh nghiệp kinh tế thị trường Bởi điều kiện hạch toán kinh doanh theo chế thị trường, lợi nhuận yếu tố định tồn phát triển doanh nghiệp Lợi nhuận tác động đến tất mặt doanh nghiệp đảm bảo tình hình tài vững chắc, tạo điều kiện nâng cao đời sống cho cán cơng nhân viên, tăng tích luỹ đầu tư vào sản xuất kinh doanh, nâng cao uy tín khả cạnh tranh thị trường Ngồi vai trò doanh nghiệp lợi nhuận nguồn tích luỹ bản, nguồn để mở rộng tái sản xuất xã hội Sau chu kỳ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải hạch toán lợi nhuận (hoặc lỗ) từ nộp khoản tiền vào ngân sách nhà nước Sự tham gia đóng góp doanh nghiệp phản ánh số thuế thu nhập mà doanh nghiệp nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp điều tiết nhà nước lợi nhuận thu đơn vị sản xuất kinh doanh, để góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển động viên phần lợi nhuận sở kinh doanh cho ngân sách nhà nước, bảo đảm đóng góp cơng bằng, hợp lý thành phần kinh tế, kết hợp hài hồ lợi ích nhà nước lợi ích người lao động Cơng Ty Xăng Dầu Vĩnh Long 30 năm hình thành phát triển cơng ty liên tục hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương, với lĩnh vực xuất nhập kinh doanh xăng dầu, lọc – hóa dầu Qua nhiều SVTH: Nhóm Trang Báo cáo học phần GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh năm hoạt động đạt công ty xây dựng hệ thống bán lẻ phân bố khắp tỉnh Vĩnh Long với 65 cửa hàng xăng dầu đầu tư trang thiết bị đại Vì doanh nghiệp mục tiêu lợi nhuận quan trọng, mức lợi nhuận cao cần thiết cho việc đảm bảo tồn phát triển doanh nghiệp, đảm bảo đời sống cho người lao động khuyến khích họ tận tụy với cơng việc Qua tạo uy tín lấy lòng tin với khách hàng Nhưng điều kiện kinh tế nước ta nay, bên cạnh hội thuận lợi mở tồn song song thách thức khó khăn phải đối diện Chính vậy, nhóm chúng em chọn đề tài “Phân tích tình hình lợi nhuận cơng ty Xăng Dầu Vĩnh Long” Từ đề giải pháp thích hợp nhằm gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Xăng dầu Vĩnh Long 2.2 Mục tiêu cụ thể Hệ thống lý luận làm sở nghiên cứu phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Xăng dầu Vĩnh Long Trình bày tổng quan Cơng ty Xăng dầu Vĩnh Long Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Xăng dầu Vĩnh Long Đề xuất giải pháp kiến nghị sở phân tích tình hình lợi nhuận Công ty Xăng dầu Vĩnh Long ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu tình hình lợi nhuận Cơng ty Xăng dầu Vĩnh Long SVTH: Nhóm Trang Báo cáo học phần GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi không gian Đề tài phân tích tình hình lợi nhuận Công ty Xăng dầu Vĩnh Long thực Công ty Xăng dầu Vĩnh Long 3.2.2 Phạm vi thời gian - Đề tài sử dụng số liệu kết hoạt động kinh doanh Công ty năm 2015 năm 2016 2017 - Đề tài thực khoảng thời gian từ ngày 23 tháng năm 2018 đến ngày 20 tháng năm 2018 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Phương pháp thu thập số liệu, xử lý thơng tin, phân tích tổng hợp tài liệu Số liệu sử dụng số liệu thứ cấp thu thập từ Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên qua năm 2015 năm 2016 2017 Sau xếp , phân tích, tổng hợp trình bày phù hợp với mục tiêu nghiên cứu “Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Xăng dầu Vĩnh Long 4.2 Phương pháp phân tích số liệu 4.2.1 Sử dụng phương pháp so sánh Lợi nhuận thực năm 2017 so với LN năm 2016 2015 để xem xét tốc độ tăng trưởng tình hình lợi nhuận Công ty Xăng dầu Vĩnh Long 4.2.2 Sử dụng PP thay liên hồn Để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận Công ty Xăng dầu Vĩnh Long Đồng thời đề xuất biện pháp cụ thể giúp Công ty nâng cao lợi nhuận Quá trình thực phương pháp thay liên hoàn gồm bước sau: * Bước 1: Xác định đối tượng phân tích Gọi Q tiêu phân tích SVTH: Nhóm Trang Báo cáo học phần GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh Lợi nhuận ròng 26.736,8 (824,99) (19.772,76) (3,09) 2.396,72 Tổng tài sản 64.699,8 122.294,11 198.761,30 189,02 162,53 Vốn chủ sở 10.726,2 30.935,13 57.171,46 288,41 184,81 hữu Doanh thu 756.862, 1.137.741, 1.533.614, 150,32 134,79 ROE (%) 11 249,27 68 (2,67) 77 (34,59) (1,07) 1295,51 ROA (%) 41,32 (0,67) (9,95) (1,62) 1485,07 ROS (%) 3,53 (0,07) (1,29) 1,98 1842,86 Nguồn: Bảng cân đối kế toán 2015, 2016, 2017 4.2.1 Lợi nhuận tổng tài sản (ROA) Khả sinh lời tài sản phản ánh hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp, thể trình độ quản lý sử dụng tài sản Trị số cao chứng tỏ hiệu sử dụng tài sản lớn ngược lại Chiều hướng giảm xuất tỷ số ROA công ty, với biến động manh mẽ so với ROS Năm 2015, ROA đạt tới 41,32%, số cao Bởi năm này, qui mô công ty chưa mở rộng, đồng thời việc kinh doanh đạt lợi nhuận ròng cao nên tỷ số khả quan Trung bình 1000 đồng tài sản đem lại 413,2 đồng lợi nhuận ròng cho cơng ty Tuy nhiên, công ty sử dụng nợ nhiều vốn chủ sở hữu, tức đòn bẫy tài lớn, nên tác động tỉ số lớn Vì thế, năm 2016, tình hình kinh doanh không tốt ảnh hưởng nặng đến tỷ số ROA năm giảm xuống -0,67%, tức 1000 đồng tài sản công ty chịu lỗ khoản 6,7 đồng (giảm 420,1 đồng so với năm 2015) Sang 2017, chiều hướng khơng thay đổi, khoản chi phí tăng, lợi nhuận hầu hết hoạt động kinh doanh công ty giảm mạnh, ROA giảm xuống tới -9,95% Đây số đáng báo động cho công ty Trong vòng ba năm, lợi nhuận ròng SVTH: Nhóm Trang 38 Báo cáo học phần GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh 1000 đồng tài sản cố định giảm tới 512,7 đồng, tức nửa tài sản cố định Do đó, cơng ty cần nâng cao việc sử dụng tài sản cách có hiệu nhằm tạo mức lợi nhuận cao hơn, tức việc sử dụng tài sản hiệu 4.2.2 Lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu tiêu phản ánh khái quát hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Tỷ số cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp cao ngược lại Như phân tích bên trên, cơng ty sử dụng đòn bẫy tài lớn nên tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu chịu ảnh hưởng nặng Năm 2015, công ty đạt ROE cao với 249,27% Điều có nghĩa 1.000 đồng vốn chủ sở hữu đầu tư, cơng ty có lợi nhuận ròng 2492,27 Một số đáng kể nhiều công ty khác Tuy nhiên, đòn bẫy làm sụt giảm cách nhanh chóng ROE cơng ty Năm 2016, ROA giảm mạnh xuống 2,67% tức 1.000 đồng vốn chủ sở hữu, công ty lỗ 26,7 đồng Đến 2017, tình hình nghiêm trọng lợi nhuận ròng cơng ty tiếp tục sụt giảm ROE năm 20 -34,59% Có thể nói, vòng ba năm ROE cơng ty giảm tới 283,86% tức 1.000 đồng vốn chủ sở hữu đầu tư, cơng ty bị giảm lợi nhuận ròng tới 2.838,6 đồng Và cơng ty năm tăng lượng vốn chủ sở hữu để giảm bớt tác đơng tiêu cực đòn bẫy tài mà cơng ty sử dụng 4.2.3 Lợi nhuận doanh thu (ROS) Nhìn chung, tỷ suất lợi nhuận doanh thu có xu hướng giảm dần với tốc độ giảm khác qua năm Năm 2015, tỷ số khả quan với ROS 3,53% tức 1000 đồng SVTH: Nhóm Trang 39 Báo cáo học phần GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh doanh thu doanh nghiệp có lợi nhuận ròng 35,3 đồng Chỉ số so với ngành khác không cao nhờ qui mô lớn nên lợi nhuận ròng thu đáng kể Chính thế, công ty tiếp tục tăng qui mô để đẩy mạnh nguồn lực vốn Tuy nhiên, năm 2016, giá vốn hàng bán hàng loạt chi phí khác tăng lên, đáng kể chi phí bán hàng quản lí doanh nghiệp chiếm tới 28.455,24 triệu đồng (lớn lợi nhuận bán hàng cung cấp dịch vụ), hoạt động kinh doanh phụ khác lại bị thua lỗ nên dẫn đến tình trạng lợi nhuận ròng công ty âm kéo theo số giảm mạnh xuống -0,07% Sang năm 2017, giá vốn hàng bán đạt tỷ lệ so với doanh thu cao ba năm với 98,41% làm cho lợi nhuận bán hàng cung cấp dịch vụ giảm xuống mức thấp so với năm 2016 Bên cạnh đó, khoảng mục chi phí bán hàng quản lí doanh nghiệp lại tăng thêm 8.226,19 triệu đồng chi phí tài tăng thêm 5.405,95 triệu đồng lợi nhuận cơng ty – tức hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ lại giảm tới 4.033,56 triệu đồng nên làm tỷ số ROS giảm xuống -1,29%, tức 1000 đồng doanh thu công ty lỗ 12,9 đồng, kéo theo cơng ty lỗ 19 tỷ đồng Nếu tình trạng kéo dài dẫn đến hậu nghiêm trọng cho cơng ty 4.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN 4.3.1 Xác định đối tượng phân tích Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tình hình lợi nhuận xác định mức độ ảnh hưởng kết cấu mặt hàng, khối lượng sản phẩm tiêu thụ, giá vốn hàng bán, giá bán, chi phí hoạt động đến lợi nhuận Bảng 4.12: Tình hình chi phí Cơng ty 2015-2017 ĐVT: Triệu đồng SVTH: Nhóm Trang 40 Báo cáo học phần Chỉ tiêu 2015 CP hoạt So sánh năm So sánh năm 2016 với 2015 2017 với 2016 2016 2017 Số tiền Số tiền 697.8 1.109.3 1.509.2 411.4 21 15 22 94 28.455 36.681 5.691 Số tiền GVHB GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh 22.76 động Số tiền Tổng 720.5 1.137.7 1.545.9 417.1 cộng 85 70 03 85 (%) 158,9 125 157,9 Số (%) tiền 399.9 136 07 8.226 128,9 408.1 135,9 33 Nguồn số liệu: Phòng kế tốn Qua bảng phân tích tình hình chi phí ta thấy giá vốn hàng bán tăng lên đáng kể Riêng chi phí hoạt động có tăng cơng ty thực theo đạo Tập đoàn nhà nước cố gắng tiết giảm chi phí khơng cần thiết nên mức tăng không lớn Theo quan điểm nhà kinh tế gia tăng chi phí làm giảm lợi nhuận bán hàng doanh nghiệp Điều thể qua tình hình lợi nhuận cơng ty Năm 2015 lợi nhuận công ty 26.736 triệu đồng sang năm 2016 khơng có lợi nhuận lỗ 825 triệu đồng năm 2017 lỗ 19.733 triệu đồng Sở dĩ, có mức lỗ tốc độ tăng doanh thu tăng chậm tốc độ tăng chi phí Thêm vào nhà nước quản lý mức giá xăng dầu để kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ nên giá vốn chi phí kinh doanh lớn doanh thu tất nhiên dẫn đến việc lợi nhuận bị âm 4.3.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng Bảng 4.13: Lợi nhuận Công ty qua năm 2015 – 2017 ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU SVTH: Nhóm Năm Tỷ lệ (%) Trang 41 Báo cáo học phần Tổng doanh thu - Doanh thu bán hàng cung cấp DV - Doanh thu hoạt động tài - Doanh thu khác Tổng chi phí - Giá vốn hàng bán - Chi phí tài - Chi phí bán hàng quản lí DN - Chi phí khác - Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh 2009 2010 2011 758.68 1.140.1 1.535.2 00 86 756.86 1.137.74 1.533.61 2 910 982 914 731.94 2010/20 2011/20 09 10 150 134 150 134 1.566 107 159 1.376 1.140.9 105 1.555.0 150 697.82 25 1.109.31 58 1.509.22 155 136 158 136 2.370 3.112 8.518 131 273 36.681 125 128 22.764 28.455 80 41 635 51 1.528 8.912 - - - - 26.736 (825) (3,09) 2.396 (19.773 ) Nguồn số liệu: Phòng kế tốn Qua Bảng số liệu hình vẽ ta thấy, lợi nhuận cơng ty bị sụt giảm nhiều vòng năm Năm 2015, công ty kinh doanh thuận lợi với 26.736 triệu đồng lợi nhuận sau thuế Đây năm năm doanh thu công ty đạt 758.686 triệu đồng lớn chi phí mà cơng ty phải bỏ 731.948 triệu đồng Tuy nhiên, sang 2016, chi phí bắt đầu tăng mạnh lên với 1.140.925 triệu đồng ( 155,87% năm 2015) doanh thu tăng không nhanh với 1.140.100 triệu đồng (bằng 150,27% năm 2016) Có thể nói, nhiều chi phí năm tăng mạnh, đặc biệt khoản mục giá vốn bán tăng mạnh nhất, chiếm tới 1.109.315 (97,5% doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ) Năm 2017, lợi nhuận công ty bị lỗ SVTH: Nhóm Trang 42 Báo cáo học phần GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh nhiều Mặc dù doanh thu cơng ty có tăng năm với 1.535.286 triệu đồng (Bằng 134,66% năm 2016) chi phí lại tới 1.555.058 triệu đồng (bằng 136,30% năm 2016) Nguyên nhân giá vốn hàng bán tiếp tục tăng cao lên tới 1.509.222 triệu đồng (bằng 98,41% doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ) Bên cạnh chi phí hoạt động tài tăng gấp đơi năm trước, khoản mục doanh thu khác bị giảm nhiều Năm 2017 năm mà khoản mục chi phí công tăng mạnh khiến doanh thu theo kịp dẫn đến tình trạng lỗ cơng ty Nhìn chung, lợi nhuận cơng ty giảm nhanh qua năm chi phí tăng nhanh doanh thu lại tăng khơng nhanh có số hoạt động kinh doanh không đem doanh thu nhiều năm trước Tóm lại, nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận là: sản lượng tiêu thụ, kết cấu mặt hàng, giá bán, giá vốn, chi phí hoạt động… Trong yếu tố giá vốn hàng bán chi phí hoạt động hai yếu tố định dẫn đến sụt giảm lợi nhuận đáng kể công ty Sự biến động kinh tế giới giá xăng dầu giới diễn biến phức tạp ln thay đổi khơng ngừng việc kinh doanh xăng dầu nước gặp nhiều khó khăn SVTH: Nhóm Trang 43 Báo cáo học phần GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh Chương GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO LỢI NHUẬN Trong năm vừa qua, công ty xăng dầu Vĩnh Long không ngừng đổi tuân thủ theo thị quy định Chính phủ, Tập đồn Petrolimex Để tồn phát triển tình hình điều không dễ dàng Tuy nhiên, công ty xăng dầu Vĩnh Long hồn thành tốt cơng tác quản lý, kinh doanh đáp ứng nhu cầu xăng dầu thị trường địa bàn tỉnh Mặc dù thời gian qua tình hình lợi nhuận cơng ty khơng khả quan ảnh hưởng tình hình bất ổn giới, giá khơng ngừng tăng cao Chính phủ phải can thiệp để ổn định kinh tế vĩ mô Kinh doanh điều kiện không thuận lợi công ty ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao Nguyên nhân quan tâm giúp đỡ Chính phủ đạo đắn Tập đoàn, Ban Giám đốc công ty khéo léo tài tình cơng tác quản lý, điều hành cơng ty Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty em xin đề xuất số giải pháp sau:  Tăng khối lượng tiêu thụ Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt để đảm bảo tăng khối lượng hàng hóa tiêu thụ buộc cơng ty phải có biện pháp, sách để có thêm khách hàng mới, giữ chân khách hàng cũ nhằm mang lại lợi nhuận cho công ty, để công ty hoạt động ngày hiệu Hiện nay, công ty xăng dầu Vĩnh Long chiếm khoảng 65% thị phần bán buôn, bán lẻ xăng dầu tỉnh Vĩnh Long thương hiệu Petrolimex thương hiệu có uy tín, chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam quy định Vì vậy, tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu địa bàn tỉnh Vĩnh Long cách sử dụng số biện SVTH: Nhóm Trang 44 Báo cáo học phần GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh pháp: quảng cáo sản phẩm, giá cả, nhằm tăng sản lượng tiêu thụ mở rộng thị phần Luôn đảm bảo chất lượng hàng hóa, hàng hóa phải cân đo đong đếm đầy đủ xác đảm bảo quyền lợi cho khách hàng Công ty phải thường xuyên kiểm tra thiết bị đo lường, truyền dẫn; định kỳ bảo trì, sửa chữa đầu tư thêm trang thiết bị đại đảm bảo hàng hóa chất lượng, số lượng cho khách hàng Giữ mối quan hệ tốt với hệ thống đại lý, tổng đại lý để khai thác tại, tìm cách phát triển thêm đại lý sách linh hoạt định giá bán, định mức nợ, phương thức toán nhằm tăng thêm tỷ trọng sản lượng tiêu thụ phương thức Xem xét lại sách giá bán, đầu tư thêm phương tiện vận tải để giảm chi phí vận chuyển Hệ thống bán lẻ: thường xuyên kiểm tra chất lượng thiết bị truyền dẫn cửa hàng để hạn chế gian lận tạo lòng tin cho khách hàng Yêu cầu nhân viên phải có thái độ vui vẻ, nhiệt tình tạo thiện cảm khách hàng đến với cửa hàng trực thuộc cơng ty Tăng tỷ trọng tiêu thụ nhóm hàng xăng dầu đặc biệt xăng mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao, nhiên khơng phải mà giảm khối lượng tiêu thụ mặt hàng phụ Cho nên phải tăng lượng bán tất mặt hàng  Điều chỉnh giá bán phù hợp Tùy theo đối tượng khách hàng mà công ty áp dụng mức giá khác Tuy nhiên, điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt xuất ngày nhiều đối thủ cạnh tranh cần phải thận trọng linh hoạt việc định giá bán SVTH: Nhóm Trang 45 Báo cáo học phần GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh Việc định giá phải dựa sở tính tốn định mức chi phí, mức giá chuẩn Tập đồn phải thường xun theo dõi tình hình giá thị trường để đưa mức giá thu hút nhiều khách hàng đến với công ty  Quản lý tốt chi phí Giá mua doanh nghiệp khác nhân tố mà doanh nghiệp tự điều chỉnh cách tìm nhà cung cấp khác, công ty xăng dầu Vĩnh Long vấn đề khó nguồn hàng chủ yếu lấy từ Tập đồn Xăng dầu Việt Nam nên việc tìm cách giảm giá mua, tăng lợi nhuận điều không dễ Tăng cường biện pháp quản lý, kiểm tra nhằm tiết kiệm khoản mục chi phí cách ln chuyển hàng hóa cách khoa học hợp lý Từng bước xây dựng, hồn chỉnh định mức chi phí như: chi phí tiếp khách, điện, nước, điện thoại, sử dụng xe con… Đẩy mạnh tiến độ xây dựng tổ hợp kho cảng mà tổng công ty chấp nhận sớm đưa vào hoạt động để cắt giảm khoản chi phí lớn như: chi phí vận chuyển, hao hụt… Thường xuyên tổ chức, đánh giá rà soát lại hệ thống định mức Kịp thời phát định mức khơng phù hợp, đề xuất với lãnh đạo đề phương án giải quyết, điều chỉnh lại định mức cho phù hợp nhằm chống lại lãng phí, tiết kiệm chi phí Tăng cường cơng tác quản lý hao hụt kho cửa hàng, tìm nguyên nhân dẫn đến hao hụt từ đề biện pháp hạn chế, phấn đấu giảm định mức hao hụt mà cơng ty giao, khuyến khích vật cửa hàng kho đạt mức hao hụt thấp ngược lại  Duy trì lượng hàng tồn kho hợp lý Hàng tồn kho yếu tố quan trọng công ty, công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, việc dự SVTH: Nhóm Trang 46 Báo cáo học phần GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh trữ hàng tồn kho so với quy mơ hoạt động dẫn đến tình trạng thiếu hàng, ảnh hưởng đến uy tín hoạt động cơng ty Ngược lại, hàng hóa dự trữ nhiều gây tình trạng ứ đọng, tăng chi phí làm giảm hiệu sử dụng vốn Do để tình hình kinh doanh có hiệu hơn, cơng ty cần có sách thích hợp để xác lập mức dự trữ hợp lý sở nắm bắt xác tình hình đầu vào, đầu kết cấu mặt hàng tiêu thụ  Giảm khoản phải thu Công ty cần phải tăng cường thêm hình thức chiết khấu tốn cho khách hàng, chiết khấu động lực thúc đẩy nhanh trình thu hồi nợ công ty Đồng thời công ty nên từ chối cung cấp hàng cho khách hàng cố tình dây dưa nợ Ngồi cơng ty cần đưa hình thức khuyến cho khách hàng tốn trước thời hạn để tăng cường việc thu hồi nợ, tránh việc chiếm dụng vốn, gây khó khăn tình hình tài cơng ty Bên cạnh cần tiết giảm chi phí hoạt động để tránh lãng phí nâng cao lợi nhuận cơng ty SVTH: Nhóm Trang 47 Báo cáo học phần GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Xã hội ngày phát triển, song thị trường tiêu thụ xăng dầu ngày khó khăn hơn, mức độ cạnh tranh Công ty với trở nên khóc liệt Cơng ty xăng Dầu Vĩnh Long với nhiều lợi sẵn có thị phần lớn, hệ thống phân phối rộng rãi, sở vật chất tiềm lực tài mạnh, có uy tính thương hiệu cao, Nhưng bên cạnh Cơng ty muốn phát triển mạnh tiến xa cần phải chọn hướng riêng để tạo nên riêng biệt cho thương hiệu mình, bước mở rộng thị phần cách bền vững Nhìn chung Cơng ty xăng Dầu Vĩnh Long đạt kết đáng tự hào trình phát triển thương hiệu Nhưng bên cạnh số tồn chưa làm hài lòng người tiêu dùng Qua tìm hiểu thực tế biết khách hàng đánh giá chất lượng sản phẩm sao, giá nào, hình thức khuyến mãi, quãng cáo có hấp dẫn khơng, hệ thống phân phối có đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng hay khơng Từ sánh sản phẩm Công ty với đối thủ cạnh tranh tất phương diện Và hiểu đối thủ cạnh tranh đưa giải pháp phù hợp hợp lí 6.1 KIẾN NGHỊ 6.1.1 Đối với Công ty Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam doanh nghiệp Nhà nước chuyên kinh doanh xăng dầu sản phẩm hóa dầu, doanh nghiệp có khả chi phối giá bán xăng dầu số lượng chủng loại cung cấp cho thị trường Với lợi đó, thiết nghĩ Tổng Cơng ty xăng dầu Việt Nam cần có chế kinh doanh SVTH: Nhóm Trang 48 Báo cáo học phần GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh hợp lý, cần có thay đổi mang tính tích cực đột phá Thay lâu kinh doanh theo chế hạch toán độc lập giá bán xăng dầu lại Chính phủ định tính chủ động kinh doanh bị hạn chế Công ty xăng dầu Vĩnh Long đơn vị thành viên khác Tổng Cơng ty Thay vào thể chế kinh doanh khác nhằm mục đích tự chủ kinh đoanh, tạo khả cạnh tranh them cho đơn vị thành viên giữ chế giá bán Chính phủ định hàng hóa gửi Cơng ty thành viên hình thức đại lý cấp tổng cơng ty đồng thời bổ sung vào chi tiêu kế hoạch hàng năm chi tiêu lợi nhuận, tiêu nộp ngân sách Bổ sung sản phẩm xăng dầu có chất lượng cao thân thiện với môi trường xăng Mogas 97 theo tiêu chuẩn nước phát triển ( lâu áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam) 6.1.2 Đối với nhà nước Trong kinh doanh xăng dầu, Nhà nước có mức gián thu 500 đồng/lít xăng loại 300 đồng/lít diesel loại, nguồn thu nộp vào ngân sách địa phương Vì để tăng thu cho ngân sách, quyền địa phương cần có giải pháp hỗ trợ Cơng ty xăng dầu Vĩnh Long tăng sản lượng bán hàng, hạn chế đầu mối kinh doanh xăng dầu tỉnh xâm nhập thị trường tỉnh Với kiến nghị trên, nhóm em mong mang lại hiệu lợi nhuận cho Công ty, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh, thu nhập người lao động tăng theo, khả chi phối thị trường lớn hơn, uy tín thương hiệu củng cố phát triển 6.2 PHẦN KẾT LUẬN Xã hội ngày phát triển, song thị trường tiêu thụ ngày khó khăn hơn, mức độ cạnh tranh Công ty với SVTH: Nhóm Trang 49 Báo cáo học phần GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh trở nên khóc liệt Cơng ty xăng Dầu Vĩnh Long với nhiều lợi sẵn có thị phần lớn, hệ thống phân phối rộng rãi, sở vật chất tiềm lực tài mạnh, có uy tính thương hiệu cao, Nhưng bên cạnh Cơng ty muốn phát triển mạnh tiến xa cần phải chọn hướng riêng để tạo nên riêng biệt cho thương hiệu mình, bước mở rộng thị phần cách bền vững Trên sở lý luận phát triển thương hiệu, đề tài tập trung phân tích q trình phát triển thương hiệu Cơng ty thời gian qua, đánh giá mặt đạt thiết yếu tồn Từ đưa giải pháp phát triển thương hiệu Gas Petrolimex tương lai tới Nhìn chung Cơng ty xăng Dầu Vĩnh Long đạt kết đáng tự hào trình phát triển thương hiệu Sản phẩm gas Petrolimex khách hàng đánh giá cao hẳn đối thủ cạnh tranh nhiều mặt Nhưng bên cạnh số tồn chưa làm hài lòng người tiêu dùng Qua tìm hiểu thực tế biết khách hàng đánh giá chất lượng sản phẩm sao, giá nào, hình thức khuyến mãi, qng cáo có hấp dẫn khơng, hệ thống phân phối có đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng hay khơng Từ sánh sản phẩm Cơng ty với đối thủ cạnh tranh tất phương diện Và hiểu đối thủ cạnh tranh đưa giải pháp phù hợp hợp lí Với nổ lực nghiên cứu mình, hy vọng đề tài Lãnh đạo Công ty xăng Dầu Vĩnh Long quan tâm, xem xét áp dụng vào thực tiễn phát triển thương hiệu đơn vị Do thời gian kiến thức nhiều hạn chế, đề tài tránh khỏi sai sót Kính mong dẫn thầy để đề tài hồn thiện ứng dụng vào thực tiễn Cơng ty SVTH: Nhóm Trang 50 Báo cáo học phần SVTH: Nhóm GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh Trang 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Website: Trang chủ Công ty Xăng dầu Vĩnh Long, Xăng dầu Vĩnh Long, vinhlong@.petrolimex.com.vn Trang chủ Công ty www.vinhlong.petrolimex.com.vn https://thongtindoanhnghiep.com http://tapchicongthuong.vn http://www.hosocongty.vn Lê Ngọc Đoan Trang (2014) , Giáo trình marketing bản, Giáo trình Đại học Cửu Long Tài liệu nội Công ty Xăng dầu Vĩnh Long ... tình hình lợi nhuận Cơng ty Xăng dầu Vĩnh Long Trình bày tổng quan Cơng ty Xăng dầu Vĩnh Long Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Xăng dầu Vĩnh Long Đề xuất giải pháp kiến nghị sở phân tích tình. .. tốc độ tăng trưởng tình hình lợi nhuận Công ty Xăng dầu Vĩnh Long 4.2.2 Sử dụng PP thay liên hồn Để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận Công ty Xăng dầu Vĩnh Long Đồng thời đề... Hệ thống phân phối 23 Chương 4: PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG 15 4.1.PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty Xăng Dầu Vĩnh Long (NCKH), Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty Xăng Dầu Vĩnh Long (NCKH)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn