Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu thừa thiên huế

137 20 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2018, 23:55

I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỌ NGUYỄN NHẬT PHƯƠNG CK HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY H IN XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TẾ HU HUẾ, 2018 i Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN NHẬT PHƯƠNG HỌ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CK NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ H IN Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 8340410 TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN HU HUẾ, 2018 ii Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu tác giả hướng dẫn khoa học giáo viên Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn rõ nguồn gốc Huế, ngày tháng năm 2018 Tác giả HỌ Nguyễn Nhật Phương CK H IN TẾ HU i Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR CK HỌ Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu nhà trường, kết hợp kinh nghiệm q trình cơng tác thực tiễn, với nỗ lực cố gắng thân Để hoàn thành luận văn này, tơi kính gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, Thầy Cô Trường Đại học Kinh tế Huế trang bị cho kiến thức quý báu thời gian qua Đặc biệt xin chân thành cảm ơn cô giáo TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, người hướng dẫn khoa học luận văn, tận tình hướng dẫn, đưa đánh giá xác đáng giúp tơi hồn thành luận văn Sau xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo, Phòng tổ chức hành cán nhân viên Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế tạo điều kiện thời gian giúp đỡ tơi việc khảo sát cơng nhân viên, tìm kiếm nguồn thơng tin q báu cho việc hồn thành luận văn Cuối xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân động viên, khích lệ vật chất lẫn tinh thần suốt q trình học tập hồn thành luận văn Mặc dù thân cố gắng luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, mong nhận đóng góp chân thành Q Thầy, Cơ giáo; đồng chí đồng nghiệp để luận văn hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! H IN Tác giả Nguyễn Nhật Phương TẾ HU ii Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên : NGUYỄN NHẬT PHƯƠNG Chuyên ngành : QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số:8340410 Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Tên đề tài:“HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ” Mục đích đối tượng nghiên cứu 1.1 Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiễn nhân lực quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp - Phân tích, đá-++nh giá thực trạng cơng tác quản lý nguồn nhân lực đồng thời rút mặt tích cực, hạn chế Cơng ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế - Đề xuất định hướng số giải pháp cụ thể nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nguồn nhân lực Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế thời gian tới HỌ 1.2 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề hoạch định, tuyển dụng, bố trí sử dụng, tạo động lực, khuyến khích, đào tạo phát triển nhân lực Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế CK Phương pháp nghiên cứu 2.1 Phương pháp thu thập số liệu - Số liệu thứ cấp: Việc thu thập số liệu tiến hành chọn lọc qua tài liệu phòng Tổ chức hành Cơng ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế H IN - Số liệu sơ cấp: Được thu thập sử dụng cách điều tra khảo sát Cơng ty, phòng ban chức Cơng ty 2.2 Phương pháp phân tích xử lý số liệu Phương pháp thống kê so sánh, mô tả Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Nghiên cứu xác định quản lý nguồn nhân lực vấn đề quan trọng sống TẾ Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế Luận văn hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp HU Trên sở luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý nguồn nhân lực Công ty iii Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU QLNNL: Quản lý nguồn nhân lực NL: Nhân lực NNL: Nguồn nhân lực TNHH: Trách nhiệm hữu hạn WTO: Tổ chức Thương mại Thế Giới APEC: Diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương AEAM: Diễn đàn kinh tế Á – Âu WB: Ngân hàng Thế giới IMF: Quỹ tiền tệ Quốc tế DMN: Dầu mỡ nhờn CBCNV: SXKD: TCHC: Doanh nghiệp Cán công nhân viên Sản xuất kinh doanh Cửa hàng xăng dầu CK CHXD: HỌ DN: Tổ chức hành H IN TẾ HU iv Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu chung HỌ 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CK 4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 4.2 Phương pháp thu nhập thông tin, số liệu 4.3 Phương pháp xử lý, phân tích số liệu KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN H IN PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP TẾ 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Mục tiêu, vai trò chức quản lý nguồn nhân lực 11 1.1.3 Nội dung quản lý nhân lực 14 HU 1.1.4 Tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý sử dụng nguồn nhân lực 24 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhân lực 26 v Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR 1.2 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP VÀ BÀI HỌC CHO CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ .30 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực Tập đoàn Vingroup 30 1.2.2 Kinh nghiệm quản lý nhân lực Tập đoàn FPT 31 1.2.3 Bài học kinh nghiệm cho Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế .33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂNLỰC CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 35 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ .35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 35 2.1.2 Hệ thống tổ chức Công ty .36 2.1.3 Chức nhiệm vụ Công ty 38 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh 03 năm (2015-2017) 39 HỌ 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 42 2.2.1 Quy mô, cấu, chất lượng nguồn nhân lực Công ty 42 CK 2.2.2 Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế 45 2.3 ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 59 H IN 2.3.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 59 2.3.2 Thống kê mô tả đánh giá người lao động công tác quản lý nguồn nhân lực Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế .61 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 73 TẾ 2.4.1 Những kết đạt 73 2.4.2 Tồn nguyên nhân 74 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN HU LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 78 vi Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR 3.1 BỐI CẢNH KINH TẾ MỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC .78 3.1.1 Bối cảnh kinh tế ảnh hưởng tới nguồn nhân lực Công ty 78 3.1.2 Định hướng hồn thiện quản lý nhân lực Cơng ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế 80 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 81 3.2.1 Nâng cao lực máy quản lý nhân lực 83 3.2.2 Thực phân tích cơng việc kế hoạch hóa nhân lực 84 3.2.3 Đổi công tác tuyển dụng lao động 86 3.2.4 Đào tạo phát triển nhân lực 87 3.2.5 Cải tiến bố trí lao động 88 HỌ 3.2.6 Hoàn thiện công tác đánh giá người lao động .89 3.2.7 Hoàn thiện chế độ trả lương, thưởng kỷ luật lao động .89 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIỆN NGHỊ 91 CK KẾT LUẬN 90 KIẾN NGHỊ 93 2.1 Kiến nghị Tập đoàn xăng dầu Việt nam 93 2.2 Đối với Ban giám đốc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế .93 PHỤ LỤC Quyết định thành lập hội đồng H IN TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 Nhận xét luận văn thạc sĩ phản biện Nhận xét luận văn thạc sĩ phản biện TẾ Biên hội đồng chấm luận văn thạc sĩ kinh tế Bản giải trình chỉnh sửa luận văn Xác nhận hoàn thiện luận văn HU vii Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Cơ cấu mẫu điều tra Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015-2017 40 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo tính chất cơng việc 43 Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo độ tuổi, giới tính 43 Bảng 2.4: Tình hình biến động lao động công ty 44 Bảng 2.5: Phân loại nhân lực theo trình độ đào tạo 45 Bảng 2.6: Kết tuyển dụng Công ty qua năm (2015-2017) 50 Bảng 2.7: Quy định đào tạo nhân lực 51 Bảng 2.8: Kết công tác đào tạo Công ty từ năm 2015-2017 53 Bảng 2.9: Chế độ phúc lợi Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế năm 2017 57 HỌ 60 Bảng 2.11: Đánh giá công tác tuyển dụng 61 Bảng 2.12: Đánh giá cơng tác đào tạo, bố trí cơng việc thăng tiến 63 Bảng 2.13: Đánh giá công tác đánh giá kết thực công việc 66 Bảng 2.14: Đánh giá tiền lương, tiền thưởng phúc lợi 67 Bảng 2.15: Đánh giá điều kiện làm việc kỷ luật lao động 69 Bảng 2.16: Đánh giá giao tiếp, thông tin chia sẻ công ty 70 CK Bảng 2.10: Đặc điểm mẫu khảo sát H IN Bảng 2.17: Đánh giá môi trường khơng khí làm việc 72 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ TẾ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty xăng dầu TT.Huế 36 HU viii Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR Thống kê mô tả đánh giá người lao động công tác quản lý nguồn nhân lực Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế Valid TD01 Frequency Percent Cumulative Percent Khong dong y 13 7,7 7,7 7,7 Binh thuong 88 52,4 52,4 60,1 Dong y 66 39,3 39,3 99,4 ,6 ,6 100,0 168 100,0 100,0 Rat dong y Total TD02 Khong dong y Binh thuong Dong y Rat dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 4,2 4,2 4,2 45 26,8 26,8 31,0 97 57,7 57,7 88,7 19 11,3 11,3 100,0 168 100,0 100,0 CK HỌ Frequency Valid Valid Percent TD03 H IN Frequency Rat khong dong y Khong dong y Binh thuong Valid Dong y Rat dong y Valid Percent Cumulative Percent ,6 ,6 ,6 13 7,7 7,7 8,3 91 54,2 54,2 62,5 61 36,3 36,3 98,8 1,2 1,2 100,0 168 TẾ Total Percent 100,0 100,0 HU Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR Valid TD04 Frequency Percent Cumulative Percent Khong dong y 10 6,0 6,0 6,0 Binh thuong 36 21,4 21,4 27,4 101 60,1 60,1 87,5 21 12,5 12,5 100,0 168 100,0 100,0 Dong y Rat dong y Total TD05 Frequency Rat khong dong y Dong y Total Valid Percent Cumulative Percent ,6 ,6 ,6 25 14,9 14,9 15,5 92 54,8 54,8 70,2 50 29,8 29,8 100,0 168 100,0 100,0 CK HỌ Binh thuong Percent Khong dong y Valid Valid Percent TD06 Frequency Khong dong y Binh thuong Dong y Rat dong y Total Valid Percent Cumulative Percent 12 7,1 7,1 7,1 77 45,8 45,8 53,0 75 44,6 44,6 97,6 2,4 2,4 100,0 168 100,0 100,0 H IN Valid Percent KQ01 Frequency Valid Khong dong y 12 Binh thuong 66 Dong y 81 Total Cumulative Percent 1,8 1,8 1,8 7,1 7,1 8,9 39,3 39,3 48,2 48,2 48,2 96,4 3,6 168 100,0 HU Rat dong y Valid Percent TẾ Rat khong dong y Percent 3,6 100,0 100,0 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR KQ02 Frequency Rat khong dong y Valid Valid Percent Cumulative Percent 1,2 1,2 1,2 Khong dong y 20 11,9 11,9 13,1 Binh thuong 93 55,4 55,4 68,5 Dong y 51 30,4 30,4 98,8 1,2 1,2 100,0 168 100,0 100,0 Rat dong y Total KQ03 Frequency Rat khong dong y Percent Valid Percent Cumulative Percent 1,8 1,8 1,8 Khong dong y 16 9,5 9,5 11,3 Binh thuong 79 47,0 47,0 58,3 68 40,5 40,5 98,8 1,2 1,2 100,0 100,0 100,0 Dong y Rat dong y Total CK HỌ Valid Percent 168 KQ04 Frequency Khong dong y Binh thuong Valid Dong y Rat dong y Total Valid Percent Cumulative Percent 1,8 1,8 1,8 24 14,3 14,3 16,1 105 62,5 62,5 78,6 35 20,8 20,8 99,4 ,6 ,6 100,0 168 100,0 100,0 H IN Rat khong dong y Percent TẾ HU Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR KQ05 Frequency Rat khong dong y Binh thuong 3,0 3,0 47 28,0 28,0 31,0 102 60,7 60,7 91,7 13 7,7 7,7 99,4 ,6 ,6 100,0 168 100,0 100,0 Rat dong y KQ06 Frequency Rat khong dong y Dong y Rat dong y Total Valid Percent Cumulative Percent 1,2 1,2 1,2 21 12,5 12,5 13,7 101 60,1 60,1 73,8 40 23,8 23,8 97,6 2,4 2,4 100,0 168 100,0 100,0 CK HỌ Binh thuong Percent Khong dong y Valid Cumulative Percent 3,0 Dong y Total Valid Percent Khong dong y Valid Percent KQ07 Frequency Binh thuong Valid Dong y Rat dong y Total Valid Percent Cumulative Percent ,6 ,6 ,6 37 22,0 22,0 22,6 108 64,3 64,3 86,9 22 13,1 13,1 100,0 168 100,0 100,0 H IN Rat khong dong y Percent TẾ HU Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR TL01 Frequency Khong dong y Valid Cumulative Percent 2,4 2,4 2,4 Binh thuong 41 24,4 24,4 26,8 Dong y 69 41,1 41,1 67,9 Rat dong y 54 32,1 32,1 100,0 168 100,0 100,0 TL02 Frequency Khong dong y Percent Valid Percent Cumulative Percent ,6 ,6 ,6 Binh thuong 20 11,9 11,9 12,5 Dong y 88 52,4 52,4 64,9 59 35,1 35,1 100,0 168 100,0 100,0 Total TL03 CK HỌ Rat dong y Frequency Khong dong y Binh thuong Valid Valid Percent Total Valid Percent Dong y Total Valid Percent Cumulative Percent ,6 ,6 ,6 3,0 3,0 3,6 92 54,8 54,8 58,3 70 41,7 41,7 100,0 168 100,0 100,0 H IN Rat dong y Percent TL04 Frequency Valid Binh thuong 34 Dong y 96 Rat dong y 37 168 Cumulative Percent ,6 ,6 ,6 20,2 20,2 20,8 57,1 57,1 78,0 22,0 22,0 100,0 100,0 HU Total Valid Percent TẾ Khong dong y Percent 100,0 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR TL05 Frequency Percent Khong dong y Valid Cumulative Percent ,6 ,6 ,6 Binh thuong 39 23,2 23,2 23,8 Dong y 96 57,1 57,1 81,0 Rat dong y 32 19,0 19,0 100,0 168 100,0 100,0 Total TL06 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y ,6 ,6 ,6 Binh thuong 1,8 1,8 2,4 87 51,8 51,8 54,2 77 45,8 45,8 100,0 168 100,0 100,0 Dong y Rat dong y Total CK HỌ Valid Valid Percent DT01 Frequency Binh thuong Rat dong y Total Valid Percent Cumulative Percent 17 10,1 10,1 10,1 104 61,9 61,9 72,0 47 28,0 28,0 100,0 168 100,0 100,0 H IN Dong y Valid Percent DT02 Khong dong y Binh thuong Valid TẾ Frequency Percent 63 103 Total 168 Cumulative Percent 1,2 1,2 1,2 37,5 37,5 38,7 61,3 61,3 100,0 100,0 HU Dong y Valid Percent 100,0 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR DT03 Frequency Khong dong y Dong y 1,2 1,2 45 26,8 26,8 28,0 108 64,3 64,3 92,3 13 7,7 7,7 100,0 168 100,0 100,0 DT04 Frequency Khong dong y Binh thuong Dong y Rat dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 4,8 4,8 4,8 112 66,7 66,7 71,4 47 28,0 28,0 99,4 ,6 ,6 100,0 168 100,0 100,0 CK HỌ Valid Cumulative Percent 1,2 Rat dong y Total Valid Percent Binh thuong Valid Percent DT05 Frequency Khong dong y Valid Dong y Rat dong y Total 8,3 8,3 8,3 127 75,6 75,6 83,9 26 15,5 15,5 99,4 ,6 ,6 100,0 168 100,0 100,0 Binh thuong Total Percent 30 121 Valid Percent Cumulative Percent 17,9 17,9 17,9 72,0 72,0 89,9 17 10,1 168 100,0 HU Dong y TẾ Frequency Valid Cumulative Percent 14 DT06 Khong dong y Valid Percent H IN Binh thuong Percent 10,1 100,0 100,0 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR DT07 Frequency Khong dong y Binh thuong Valid 16,7 16,7 125 74,4 74,4 91,1 14 8,3 8,3 99,4 ,6 ,6 100,0 168 100,0 100,0 DT08 Frequency Khong dong y Binh thuong Total Percent Khong dong y Binh thuong Valid 6,5 6,5 124 73,8 73,8 80,4 33 19,6 19,6 100,0 168 100,0 100,0 DT09 Rat dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 1,2 1,2 1,2 4,8 4,8 6,0 107 63,7 63,7 69,6 45 26,8 26,8 96,4 3,6 3,6 100,0 168 100,0 100,0 H IN Dong y Cumulative Percent 6,5 Frequency Rat khong dong y Valid Percent 11 CK HỌ Dong y Cumulative Percent 16,7 Rat dong y Valid Valid Percent 28 Dong y Total Percent GT01 Frequency Valid Binh thuong 43 Dong y 95 Rat dong y 24 168 Cumulative Percent 3,6 3,6 3,6 25,6 25,6 29,2 56,5 56,5 85,7 14,3 14,3 100,0 100,0 HU Total Valid Percent TẾ Khong dong y Percent 100,0 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR GT02 Frequency Khong dong y Valid Valid Percent Cumulative Percent 1,8 1,8 1,8 Binh thuong 12 7,1 7,1 8,9 Dong y 99 58,9 58,9 67,9 Rat dong y 54 32,1 32,1 100,0 168 100,0 100,0 Total GT03 Frequency Khong dong y Rat dong y Total Valid Percent Cumulative Percent 1,8 1,8 1,8 10 6,0 6,0 7,7 104 61,9 61,9 69,6 51 30,4 30,4 100,0 168 100,0 100,0 CK HỌ Dong y Percent Binh thuong Valid Percent GT04 Frequency Khong dong y Binh thuong Dong y Rat dong y Total Valid Percent Cumulative Percent 3,0 3,0 3,0 42 25,0 25,0 28,0 99 58,9 58,9 86,9 22 13,1 13,1 100,0 168 100,0 100,0 H IN Valid Percent GT05 Valid Percent Khong dong y 12 Binh thuong 85 Dong y 69 Total Valid Percent Cumulative Percent 7,1 7,1 7,1 50,6 50,6 57,7 41,1 41,1 98,8 1,2 168 100,0 HU Rat dong y TẾ Frequency 1,2 100,0 100,0 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR GT06 Frequency Khong dong y Valid Cumulative Percent 3,6 3,6 3,6 Binh thuong 28 16,7 16,7 20,2 Dong y 91 54,2 54,2 74,4 Rat dong y 43 25,6 25,6 100,0 168 100,0 100,0 GT07 Frequency Khong dong y Percent Valid Percent Cumulative Percent 3,6 3,6 3,6 Binh thuong 37 22,0 22,0 25,6 Dong y 99 58,9 58,9 84,5 26 15,5 15,5 100,0 168 100,0 100,0 Total MT01 CK HỌ Rat dong y Frequency Khong dong y Binh thuong Valid Valid Percent Total Valid Percent Dong y Total Valid Percent Cumulative Percent 3,0 3,0 3,0 31 18,5 18,5 21,4 93 55,4 55,4 76,8 39 23,2 23,2 100,0 168 100,0 100,0 H IN Rat dong y Percent MT02 Frequency Valid Binh thuong 17 Dong y 90 Rat dong y 58 168 Cumulative Percent 1,8 1,8 1,8 10,1 10,1 11,9 53,6 53,6 65,5 34,5 34,5 100,0 100,0 HU Total Valid Percent TẾ Khong dong y Percent 100,0 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR MT03 Frequency Khong dong y Valid Valid Percent Cumulative Percent 2,4 2,4 2,4 Binh thuong 15 8,9 8,9 11,3 Dong y 97 57,7 57,7 69,0 Rat dong y 52 31,0 31,0 100,0 168 100,0 100,0 Total MT04 Frequency Khong dong y Valid Percent Percent Valid Percent Cumulative Percent 3,6 3,6 3,6 Binh thuong 45 26,8 26,8 30,4 Dong y 96 57,1 57,1 87,5 21 12,5 12,5 100,0 168 100,0 100,0 Rat dong y Total CK HỌ MT05 Frequency Khong dong y Binh thuong Dong y Rat dong y Total Valid Percent Cumulative Percent 1,8 1,8 1,8 18 10,7 10,7 12,5 95 56,5 56,5 69,0 52 31,0 31,0 100,0 168 100,0 100,0 H IN Valid Percent MT06 Khong dong y Valid TẾ Frequency Percent Valid Percent 1,8 1,8 1,8 21,4 21,4 23,2 56,5 56,5 79,8 36 Dong y 95 Rat dong y 34 20,2 168 100,0 HU Binh thuong Total Cumulative Percent 20,2 100,0 100,0 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR MT07 Frequency Khong dong y Valid Valid Percent Cumulative Percent 1,8 1,8 1,8 Binh thuong 26 15,5 15,5 17,3 Dong y 98 58,3 58,3 75,6 Rat dong y 41 24,4 24,4 100,0 168 100,0 100,0 Total MT08 Frequency Khong dong y Binh thuong Dong y Rat dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 3,6 3,6 3,6 43 25,6 25,6 29,2 96 57,1 57,1 86,3 23 13,7 13,7 100,0 168 100,0 100,0 CK HỌ Valid Percent DK01 Frequency Rat khong dong y Binh thuong Dong y Rat dong y Total Valid Percent Cumulative Percent 1,8 1,8 1,8 18 10,7 10,7 12,5 84 50,0 50,0 62,5 63 37,5 37,5 100,0 168 100,0 100,0 H IN Valid Percent DK02 Frequency Valid Binh thuong 16 Dong y 80 Rat dong y 71 168 Cumulative Percent ,6 ,6 ,6 9,5 9,5 10,1 47,6 47,6 57,7 42,3 42,3 100,0 100,0 HU Total Valid Percent TẾ Rat khong dong y Percent 100,0 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR DK03 Frequency Khong dong y Valid Percent ,6 ,6 ,6 Binh thuong 20 11,9 11,9 12,5 Dong y 87 51,8 51,8 64,3 Rat dong y 60 35,7 35,7 100,0 168 100,0 100,0 DK04 Frequency Rat khong dong y Percent Valid Percent Cumulative Percent ,6 ,6 ,6 Binh thuong 17 10,1 10,1 10,7 Dong y 83 49,4 49,4 60,1 Rat dong y 67 39,9 39,9 100,0 168 100,0 100,0 DK05 CK HỌ Total Frequency Rat khong dong y Khong dong y Binh thuong Valid Cumulative Percent Total Valid Valid Percent Rat dong y Total Valid Percent Cumulative Percent ,6 ,6 ,6 ,6 ,6 1,2 19 11,3 11,3 12,5 89 53,0 53,0 65,5 58 34,5 34,5 100,0 168 100,0 100,0 H IN Dong y Percent TẾ HU Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std, Deviation TD01 168 3,33 ,624 TD02 168 3,76 ,703 TD03 168 3,30 ,653 TD04 168 3,79 ,733 TD05 168 3,14 ,674 TD06 168 3,42 ,661 KQ01 168 3,45 ,756 KQ02 168 3,18 ,698 KQ03 168 3,30 ,731 KQ04 168 3,04 ,669 KQ05 168 2,75 ,663 KQ06 168 3,14 ,700 KQ07 168 3,89 ,629 TL01 168 4,03 ,815 HỌ TL02 TL03 TL04 TL05 TL06 4,22 ,669 168 4,37 ,576 168 4,01 ,670 168 3,95 ,668 168 4,43 ,564 4,18 ,593 3,60 ,515 3,79 ,591 3,24 ,542 3,08 ,506 CK 168 168 DT02 168 DT03 168 DT04 168 DT05 168 DT06 168 DT07 168 DT08 168 DT09 168 GT01 168 GT02 168 GT03 168 GT04 2,92 ,525 2,93 ,520 3,13 ,496 3,27 ,661 3,82 ,715 4,21 ,649 4,21 ,627 168 3,82 ,686 GT05 168 3,36 ,633 GT06 168 4,02 ,754 GT07 168 3,86 ,709 MT01 168 3,99 ,734 MT02 168 4,21 MT03 168 4,17 TẾ H IN DT01 HU ,691 ,683 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR MT04 168 3,79 ,702 MT05 168 4,17 ,680 MT06 168 3,95 ,699 MT07 168 4,05 ,686 MT08 168 3,81 ,709 DK01 168 4,21 ,775 DK02 168 4,31 ,692 DK03 168 4,23 ,672 DK04 168 4,28 ,691 DK05 168 4,20 ,705 Valid N (listwise) 168 CK HỌ H IN TẾ HU Ế ... cho Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế .33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂNLỰC CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 35 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN VỀ CƠNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ... HƯỚNG HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC .78 3.1.1 Bối cảnh kinh tế ảnh hưởng tới nguồn nhân lực Công ty 78 3.1.2 Định hướng hoàn thiện quản lý nhân lực Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế. .. dù vậy, lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế bộc lộ số bất cập sau: HỌ - Công tác quản lý nguồn nhân lực chưa quan tâm mức; công tác hoạch định nhân lực thực chưa chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu thừa thiên huế , Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn