Thủ tục tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh phú thọ)

101 131 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2018, 23:53

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN QUANG HềA Thủ tục tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố Luật tố tụng hình Việt Nam (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) LUN VN THC S LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN QUANG HỊA Thđ tơc tiÕp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố Luật tố tụng hình Việt Nam (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phó Thä) Chun ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ LAN CHI HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để bảo vệ Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Nguyễn Quang Hòa MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TIN BÁO, TỐ GIÁC VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò thủ tục tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm thủ tục tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố 1.1.2 Vị trí, vai trò thủ tục tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố 19 1.2 Các nguyên tắc tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố 22 1.2.1 Nguyên tắc trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ, kịp thời tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố 23 1.2.2 Nguyên tắc giải thẩm quyền 27 1.2.3 Nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích chủ thể báo tin, tố giác, kiến nghị khởi tố 30 1.3 Thủ tục tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố lịch sử pháp luật Việt Nam 31 1.3.1 Thủ tục tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố lịch sử pháp luật Việt Nam từ năm 1945 đến trước năm 1988 31 1.3.2 Thủ tục tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố lịch sử pháp luật Việt Nam từ năm 1988 đến năm 2003 32 Chương 2: CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ THỦ TỤC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TIN BÁO TỘI PHẠM, TỐ GIÁC VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 36 2.1 Các quy định luật tố tụng hình Việt Nam hành thủ tục tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố 36 2.1.1 Quy định chủ thể báo tin, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố 37 2.1.2 Quy định chủ thể tiếp nhận, giải 39 2.1.3 Quy định thủ tục tiếp nhận 41 2.1.4 Quy định thủ tục giải 43 2.1.5 Quy định biện pháp giải quyết, biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế áp dụng 46 2.1.6 Quy định trách nhiệm bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cho chủ thể tố giác, báo tin 47 2.1.7 Quy định quyền nghĩa vụ chủ thể tố giác, báo tin, quy định quyền nghĩa vụ chủ thể bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố 50 2.1.8 Quy định kiểm sát việc giải tin báo, tố giác, kiến nghị khởi tố 52 2.2 Thực tiễn áp dụng quy định thủ tục tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố địa bàn tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 2012-2016) 54 2.2.1 Tình hình tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố địa bàn tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 2012-2016) 54 2.2.2 Các hạn chế, thiếu sót nguyên nhân 58 Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TIN BÁO, TỐ GIÁC VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN 65 3.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật 65 3.1.1 Hoàn thiện quy định pháp luật trách nhiệm chủ thể liên quan đến thủ tục tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố 65 3.1.2 Quy định bổ sung chủ thể báo tin, tố giác tội phạm người nước 69 3.1.3 Hoàn thiện quy định thủ tục tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố 70 3.1.4 Quy định cụ thể tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố từ email, facebook trang mạng xã hội 72 3.1.5 Quy định cụ thể thủ tục, hoạt động phải tiến hành trình giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố 74 3.1.6 Quy định cụ thể thẩm quyền Viện kiểm sát việc kiểm sát thực quyền công tố tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố 78 3.2 Các giải pháp khác nâng cao hiệu tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố 81 3.2.1 Giải pháp tổ chức quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải 82 3.2.2 Giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp 84 3.2.3 Giải pháp chế kiểm tra, kiểm sát 84 3.2.4 Giải pháp sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin 86 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ đầy đủ ANND An ninh nhân dân BLHS Bộ luật hình BLTTHS Bộ luật tố tụng hình CSND Cảnh sát nhân dân QĐND Quân đội nhân dân VKS Viện kiểm sát VKSNDTC Viện kiểm sát nhân dân tối cao VKSQSTƯ Viện kiểm sát quân trung ương DANH MỤC BẢNG Số hiệu Tên bảng Bảng 2.1: Tình hình giải tin báo, tố giác tội phạm từ năm 2011 - 2016 Trang 55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Sau 30 năm đổi mới, chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo nhiều thành tựu to lớn cho đất nước Bên cạnh đó, mặt trái kinh tế thị trường phát sinh Về lĩnh vực an ninh – trật tự, tội phạm ngày phức tạp tinh vi Vì vậy, đấu tranh phòng chống tội phạm ngày đòi hỏi tinh nhuệ, nhạy bén, kịp thời xác Cuộc đấu tranh tiếp tục cần hỗ trợ mạnh mẽ từ quan, tổ chức, cá nhân xã hội việc phát xử lý tội phạm Trong đó, tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố kênh quan trọng việc phát xử lý vụ việc phạm tội Pháp luật tố tụng hình Việt Nam có nhiều quy định thủ tục tiếp nhận giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố Các quy định ngày hoàn thiện Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng quy định pháp luật thủ tục tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố gặp số vướng mắc đáng kể Việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm chưa đảm bảo kịp thời, xác nhiều ngun nhân khác Vì lẽ đó, thực tế, thời gian để quan có thẩm quyền định khởi tố định không khởi tố thường nhiều thời hạn luật định Mặt khác, phối hợp quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng với quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng với quan khác chưa hiệu Một số quan khơng có thẩm quyền điều tra tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm không chuyển cho CQĐT dẫn đến vụ việc không xác minh làm rõ gây tượng bỏ lọt tội phạm Hoạt động kiểm sát việc tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố chưa hiệu quả, phối hợp CQĐT VKS chưa hiệu ảnh hưởng không nhỏ đến kết tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố Trong bối cảnh đó, BLTTHS năm 2015 trọng đến việc tiếp nhận giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố Tuy nhiên, quy định tiếp nhận giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố Bộ luật chưa hướng dẫn cụ thể Những vướng mắc đòi hỏi quy định thủ tục tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố phải tiếp tục nghiên cứu hồn thiện Vì lẽ đó, học viên lựa chọn đề tài “Thủ tục tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố Luật tố tụng hình Việt Nam (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ)” làm luận văn thạc sĩ luật học nhằm góp phần nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật thủ tục tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Có thể thấy tiếp nhận giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố đóng vai trò quan trọng tố tụng hình Vì vậy, vấn đề nhà khoa học nhà hoạt động thực tiễn quan tâm Cho đến có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố Có thể liệt kê số cơng trình khoa học nghiên cứu tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố, Sồng Pát Chay (2000), “Tiếp nhận, xử lý tố giác tin báo tội phạm nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dan Lào – thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả” – Luận án tiến sỹ Luật học, Đại học Cảnh sát Nhân dân; Nguyễn Duy Ngọc (2003), „„Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm – thực trạng giải pháp nâng cao hiệu Công an quận, huyện, thành phố Hà Nội‟‟ – Luận văn thạc sỹ Luật học; cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc có dấu hiệu tội phạm; (iii) kịp thời tiến hành nghiệp vụ cần thiết để xác minh, thu thập thông tin liên quan đến tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố; (iv) chấm dứt hành vi vi phạm tố tụng khắc phục hậu hành vi vi phạm tố tụng; (v) thực hành vi khác Bên cạnh đó, VKS có quyền kiểm tra tính hợp pháp, tính có định CQĐT trình giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố Trong trường hợp, xét thấy định CQĐT khơng có pháp luật, VKS có quyền từ chối phê chuẩn (đối với định cần phê chuẩn VKS) hủy bỏ (đối với định khơng cần có phê chuẩn VKS) - VKS CQĐT phối hợp chặt chẽ với nhau, trao đổi, thống giải pháp tháo gỡ khó khăn tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố - VKS CQĐT cần thường xuyên họp định kỳ (ở cấp điều tra viên cần họp hàng tuần, cấp lãnh đạo cần họp hàng tháng) họp đột xuất nhằm nắm tình hình tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố qua đề giải pháp thống xử lý khó khăn gây cản trở tiến độ giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố có phương án, hành động phù hợp quy định pháp luật sau giai đoạn giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố - Điều tra viên kiểm sát viên phải thường xuyên thông tin cho hàng ngày, trao đổi, thống phương án, đường lối xử lý Nếu vụ việc khó khăn, phức tạp mà kiểm sát viên điều tra viên xử lý cần báo cáo lãnh đạo để lãnh đạo hai quan họp thống phương án giải - Điều tra viên có nghĩa vụ thơng báo cho kiểm sát viên kế hoạch biện pháp giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố Kiểm sát 79 viên phải tham gia với điều tra viên trình thu thập, xác minh thông tin, tài liệu, chứng cứ, khám nghiệm trường nghiệp vụ khác - Trước đưa kết giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, CQĐT phải gửi dự kiến kết giải cho VKS cấp VKS xem xét, đánh giá sở hồ sơ, chứng mà CQĐT cung cấp Ngoài xét thấy cần phải bổ sung thêm chứng VKS yêu cầu CQĐT xác minh, bổ sung thêm chứng Nếu đồng ý với dự kiến kết giải CQĐT hai quan thống kết dự kiến Nếu phát CQĐT có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, VKS yêu cầu CQĐT khắc phục sai sót Nếu thời hạn theo quy chế phối hợp hai quan quy định mà CQĐT khơng khắc phục sai sót VKS tiến hành giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định điểm c khoản Điều 145 BLTTHS năm 2015 - Bên cạnh việc phân định rõ thẩm quyền, nhiệm vụ quan cần phải quy định rành mạch trách nhiệm quan, người đứng đầu quan cán điều tra, kiểm sát viên Nếu VKS CQĐT thống kết giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố hai quan liên đới chịu trách nhiệm pháp lý, thủ trưởng hai quan cán điều tra kiểm sát viên trực tiếp giải vụ việc phải chịu trách nhiệm pháp lý cho sai sót Nếu VKS định liên quan đến việc giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố khác với ý kiến CQĐT bao gồm VKS hủy định có liên quan CQĐT, ban hành định khác với định dự kiến CQĐT VKS, người đứng đầu VKS kiểm sát viên trực tiếp giải vụ việc phải chịu trách nhiệm pháp lý cho sai sót Tinh thần quy tắc điều chỉnh mối quan hệ VKS với CQĐT 80 sử dụng để phát triển quy tắc điều chỉnh mối quan hệ VKS với quan khác có thẩm quyền điều tra hoạt động tiếp nhận giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố Ngoài ra, cần quy định rõ nghĩa vụ quan, tổ chức tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố khơng có thẩm quyền giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố thơng báo cho VKS có thẩm quyền việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố Đồng thời cần quy định cho VKS có thẩm quyền yêu cầu quan tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố phải nhanh chóng chuyển tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố cho quan có thẩm quyền để giải Nếu quan khơng thực theo u cầu VKS VKS chuyển tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố cho quan có thẩm quyền để giải Lý đề xuất xuất phát từ thực tiễn, hầu hết tin báo, tố giác tội phạm báo cho Công an cấp phường, xã tiếp nhận [19, tr.32] Thực tế cho thấy nhiều trường hợp, quan không chuyển tin báo, tố giác tội phạm cho CQĐT, dẫn đến bỏ lọt tội phạm Vì vậy, VKS tham gia kiểm sát, thực hành quyền công tố từ thời điểm tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố cần thiết, nhằm bảo đảm công việc thực quy định pháp luật, không làm oan người vô tội không bỏ lọt tội phạm 3.2 Các giải pháp khác nâng cao hiệu tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố Qua thực tiễn thấy bên cạnh việc hồn thiện quy định pháp luật liên quan việc nâng cao lực, ý thức trách nhiệm cán bộ, cách thức tổ chức tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố, điều kiện sở vật chất,… yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố 81 3.2.1 Giải pháp tổ chức quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải Hiện nay, đơn vị công an sở kiện toàn CQĐT cấp huyện CQĐT cấp tỉnh ngày tăng cường lực lượng điều tra viên có lực phẩm chất đạo đức tốt Bên cạnh đó, đội ngũ kiểm sát viên thuộc hệ thống quan VKS ngày nâng cao chất lượng Tuy nhiên, đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm nhiệm vụ tồn dân Vì vậy, quan Công an VKS cần tham mưu cho Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp, đồng thời trực tiếp tham gia công việc sau đây: - Thiết lập đầu mối tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư Theo đó, liên ngành cơng an kiểm sát cần làm việc với khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, công ty, cụm dân cư, khu dân cư tổ chức đoàn thể nhằm: (1) giáo dục ý thức nâng cao cảnh giác, phòng, chống tội phạm; (2) tư vấn vai trò trách nhiệm tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm; (3) thống với tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể việc thiết lập đầu mối tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, cụm cơng nghiệp, khu cơng nghiệp bố trí trực ban bảo vệ tương đương đầu mối tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, cụm dân cư có hòm thư tin báo, tố giác tội phạm tổ tự quản khu dân cư đầu mối tiếp nhận Đầu mối tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm chuyển tin báo, tố giác tội phạm cho công an cấp sở để công an cấp sở chuyển cho CQĐT có thẩm quyền - Thiết lập tồn diện hệ thống tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm email, facebook trang mạng xã hội Để bảo đảm thuận tiện cho việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố, CQĐT, đơn vị công an cấp sở, VKS cần thiết lập hòm thư điện tử (email) 82 facebook để tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố Các hòm thư cần thường xuyên kiểm tra 24/24 Ngoài ra, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, công ty, cụm dân cư cần thiết lập hòm thư điện tử để phục vụ mục đích tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm Hòm thư đầu mối tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm quản lý VKS CQĐT thực nhiệm vụ, quyền hạn mà BLTTHS năm 2015 văn hướng dẫn trao cho, mà phải chủ động tích cực tham mưu, phối hợp với quan, đoàn thể, quần chúng nhân dân cơng tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm CQĐT VKS cần phải chủ động phối hợp với quan, tổ chức, quần chúng nhân dân để quan, tổ chức quần chúng nhân dân hiểu vai trò, nhiệm vụ trách nhiệm CQĐT VKS tiếp nhận giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố Việc xây dựng đầu mối tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm không khả thi Thay vào đó, CQĐT VKS cần chủ động nắm rõ nguồn tin vụ việc có dấu hiệu tội phạm để từ chủ động yêu cầu quan, tổ chức tiếp nhận ban đầu tin báo, tố giác tội phạm chuyển lại để giải Sự gắn kết quan có thẩm quyền với tuyến sở biện pháp hiệu nhằm tránh bỏ lọt tội phạm tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm Ngoài ra, thân CQĐT VKS cần tiếp tục kiện tồn Theo đó, cần bước nâng cao lực ngoại ngữ (tiếng Anh) cho cán bộ, chiến sĩ kiểm sát viên để đáp ứng nhu cầu thực tiễn theo hướng sau: - CQĐT cấp huyện trở lên phải có điều tra viên cán điều tra có trình độ tiếng Anh đủ khả làm việc với người nước ngồi phải có cộng tác viên người có khả làm việc liên quan đến tiếp nhận, xử lý giải tin báo, tố giác tội phạm với người nước tiếng Anh - Tương tự vậy, VKS cấp huyện trở lên phải có kiểm sát viên có 83 khả làm việc với người nước tiếng Anh phải có cộng tác viên người có khả làm việc liên quan đến tiếp nhận, xử lý giải tin báo, tố giác tội phạm với người nước tiếng Anh - Các quan có thẩm quyền điều tra phải bố trí cán cộng tác viên có lực làm việc tiếng Anh với người nước 3.2.2 Giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp Để nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cán điều tra, điều tra viên kiểm sát viên tham gia tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố, việc phải tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật thủ tục tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố quy chế đạo đức nghề nghiệp, Công an nhân dân, VKS quan nhà có thẩm quyền khác cần: - Tăng cường tổ chức đợt tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, kỹ nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp cho cán chiến sỹ công an nhân dân, quân đội nhân dân, kiểm sát viên cán bộ, công chức nhằm nâng cao trình độ chun mơn, ý thức trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp -Thực nghiêm chỉnh công chế độ khen thưởng cán bộ, chiến sỹ, kiểm sát viên, cán bộ, công chức liêm chính, mẫn cán, trách nhiệm có thành tích xuất sắc công tác - Thực nghiêm chỉnh chế độ xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sỹ, kiểm sát viên, cán bộ, công chức lười biếng, chây ì, thiếu trách nhiệm, gây nhiều sai sót, vi phạm cơng việc - Truy cứu trách nhiệm hình theo nguyên tắc người, tội cán bộ, chiến sỹ, kiểm sát viên, cán bộ, cơng chức có hành vi phạm tội xâm phạm hoạt động tư pháp 3.2.3 Giải pháp chế kiểm tra, kiểm sát Rõ ràng, quy định hành kiểm sát hoạt động tiếp nhận 84 giải tin báo, tố giác tội phạm chưa cụ thể nhiều vướng mắc Tuy nhiên, VKS thụ động chờ văn hướng dẫn thi hành Thay vào đó, VKS cần chủ động phối hợp với CQĐT, kiểm tra hoạt động giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố CQĐT Nếu cần thiết, hai quan thiết lập chế phối hợp liên ngành việc xây dựng quy chế phối hợp Đồng thời, VKS cần bố trí kiểm sát viên chuyên trách kiểm sát hoạt động tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố Kiểm sát viên có nhiệm vụ liên lạc, làm việc nắm bắt thông tin tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố từ CQĐT quan, tổ chức khác Đặc biệt, cần ý có phương thức phù hợp để nắm bắt tình hình tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm công an cấp phường, xã (đây cấp sở tiếp nhận đa số tố giác, tin báo tội phạm chưa quản lý chặt chẽ), từ có kiến nghị kịp thời với Công an cấp xã, phường chuyển tố giác, tin báo tội phạm cho CQĐT xử lý theo thẩm quyền [27, tr.24] Việc quy định công an cấp sở tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm cần thiết cần có giải pháp nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tượng công an cấp sở không chuyển tin báo, tố giác tội phạm cho CQĐT có thẩm quyền Sau số giải pháp nhằm kiểm tra, giám sát hoạt động tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố: - CQĐT VKS cần phối hợp làm việc với quan công an cấp sở để thống phương án phối hợp có tin báo, tố giác tội phạm Theo đó, đơn vị cơng an cấp sở cần chuyển giao tin báo, tố giác tội phạm tiếp nhận để CQĐT giải Cơ quan công an cấp sở hỗ trợ CQĐT thực số nghiệp vụ nhằm xác minh, thu thập thơng tin sở Trong q trình phối hợp giải công việc, quan phải thường xuyên trao đổi, tổ chức họp để thống phương án hiệu 85 - CQĐT VKS cần thường xuyên liên lạc với quan công an cấp sở để nắm bắt tình hình tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm chủ động yêu cầu quan công an cấp sở chuyển tin báo, tố giác tội phạm quan có thẩm quyền giải Cơ quan công an cấp sở tuyệt đối khơng đứng làm trung gian hòa giải trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm - Kiểm sát viên phân công kiểm sát thực hành quyền công tố hoạt động tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm phải thường xuyên liên lạc, xuống địa bàn sở để nắm bắt tình hình tiếp nhận giải tin báo, tố giác tội phạm, phát có sai phạm cần đề xuất Viện trưởng VKS thủ trưởng quan nhà nước có thẩm quyền có phương án giải phù hợp - Kiểm sát viên phân công kiểm sát thực hành quyền công tố hoạt động tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố phải thường xuyên làm việc, trao đổi công việc với điều tra viên cấp theo quy chế phối hợp liên ngành theo quy định pháp luật - Trong trình kiểm sát thực hành quyền công tố hoạt động tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố, kiểm sát viên phân công phải nắm diễn biến, thông tin vụ việc, tiến độ giải tin báo, tố giác kiến nghị khởi tố, sai sót, vi phạm tố tụng phải kiểm sát viên phát giải kịp thời theo quy định pháp luật 3.2.4 Giải pháp sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin Trong giới đại, sở hạ tầng, trụ sở làm việc, phương tiện lại, phương tiện liên lạc, hạ tầng công nghệ thông tin có ảnh hưởng lớn đến chất lượng cơng việc Đặc biệt việc thực thủ tục tiếp nhận, giải 86 tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố yếu tố quan trọng Vì vậy, Đảng Nhà nước ta cần quan tâm đến sở vật chất hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng hình nói chung tiếp nhận giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố nói riêng Thứ nhất, cần tiếp tục hoàn thiện trụ sở làm việc nhiều quan công an, quân đội, VKS quan khác theo hướng giản dị tôn nghiêm để cán bộ, chiến sĩ, kiểm sát viên công chức yên tâm công tác Thứ hai, cần trang bị đầy đủ phương tiện phục vụ công tác cho cán chiến sĩ, kiểm sát viên công chức xe công vụ, điện thoại công vụ phương tiện cần thiết khác để phục vụ việc thường xuyên phải di chuyển liên lạc, trao đổi thông tin, thu giữ tang vật, phương tiện, vật chứng cán điều tra, điều tra viên kiểm sát viên Thứ ba, cần hoàn thiện sở hạ tầng khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa để việc lại thuận lợi nhanh chóng Thứ tư, cần thiết lập phát triển sở công nghệ thơng tin đại, an tồn đáp ứng nhu cầu hoạt động tố tụng thời đại cơng nghệ thơng tin Theo cần phủ sóng điện thoại tồn tỉnh Phú Thọ để bảo đảm thơng tin liên lạc thơng suốt Bên cạnh đó, internet cần bước thiết lập phát triển toàn địa bàn tỉnh để bảo đảm quan, tổ chức, cá nhân liên lạc qua internet Việc sử dụng email để làm việc, trao đổi thông tin bắt buộc CQĐT, quan có thẩm quyền thực số hoạt động điều tra, VKS quan khác Song song với việc sử dụng email cơng việc cần nâng cấp, hồn thiện hạ tầng cơng nghệ thơng tin bảo đảm an toàn tuyệt đối, ngăn ngừa hành vi khủng bố mạng, virus mạng, chiếm đoạt thông tin mật 87 KẾT LUẬN Tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố nguồn thông tin ban đầu vụ việc có dấu hiệu tội phạm Những thông tin thu thập giai đoạn tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố có ảnh hưởng đến kết giải giai đoạn thủ tục tố tụng Vì vậy, việc tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố cần phải tuân theo thủ tục tố tụng chặt chẽ theo nguyên tắc sau: nguyên tắc trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ, kịp thời tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố; nguyên tắc giải thẩm quyền; nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích chủ thể báo tin, tố giác, kiến nghị khởi tố Pháp luật thủ tục tiếp nhận giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố Việt Nam ngày hoàn thiện Đến nay, BLTTHS năm 2015 ban hành có hiệu lực pháp luật BLTTHS năm 2015 có nhiều quy định tiến thủ tục thủ tục tiếp nhận giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố Tuy nhiên, nhiều quy định thủ tục thủ tục tiếp nhận giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố BLTTHS năm 2015 chưa hướng dẫn cụ thể Bên cạnh đó, qua thực tiễn Phú Thọ, số hạn chế, thiếu sót thực thủ tục tiếp nhận giải tin báo, tố giác tội phạm bộc lộ, như: việc giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố chậm trễ, có tượng quan công an cấp sở không chuyển tin báo, tố giác tội phạm cho quan có thẩm quyền giải quyết,…Có nhiều nguyên nhân thiếu sót, hạn chế nhận thức cán bộ, pháp luật chưa quy định cụ thể,… Thực tiễn Phú Thọ cho thấy pháp luật thủ tục tiếp nhận, giải 88 tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố cần tiếp tục hồn thiện, như: cần có hướng dẫn cụ thể để bảo đảm cho người nước tham gia báo tin, tố giác tội phạm; cần hướng dẫn cụ thể thủ tục tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố; cần có hướng dẫn cụ thể tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố qua email, facebook trang mạng xã hội; cần có hướng dẫn cụ thể thủ tục, cơng việc phải tiến hành q trình giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; cần có hướng dẫn cụ thể thẩm quyền VKS việc kiểm sát thực hành quyền công tố tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố; cần hoàn thiện quy định pháp luật trách nhiệm chủ thể liên quan đến thủ tục tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu tiếp nhận giải tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố tỉnh Phú Thọ, cần: thiết lập đầu mối tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cán bộ; CQĐT VKS cần liên hệ chặt chẽ với đơn vị sở; hoàn thiện sở vật chất hạ tầng công nghệ thông tin 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Mai Đắc Biên (2015), “Vấn đề giải kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố dự thảo Bộ luật tố tụng hình sửa đổi”, Tạp chí Kiểm sát, (17) Bộ Cơng an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài - Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn - Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2013), Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02 tháng 08 năm 2013 hướng dẫn Bộ luật tố tụng hình tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố, Hà Nội Trương Văn Chung (2015), “Thực tiễn khó khăn, vướng mắc việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố”, Tạp chí Kiểm sát, (10) Công an tỉnh Phú Thọ (2016), Báo cáo kết thực chương trình trọng tâm tư pháp năm 2016, số 2289/BC-CAT-PV11 ngày 15/11/2016, Phú Thọ Công anh tỉnh Phú Thọ (2016), Tổng kết công tác công an năm 2016, số 636/BC-CAT-PV11 ngày 25/12/2016, Phú Thọ Công an tỉnh Phú Thọ (2017), Báo cáo công tác cải cách tư pháp tháng đầu năm 2017, số 810/BC-CAT-PV11 ngày 03/7/2017, Phú Thọ Nguyễn Văn Cừ (2006), “Bàn thêm việc bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại vụ án hình sự”, Tạp chí Kiểm sát, (15) (8), tr.26-28 Nguyễn Ánh Dương (2014), “Kinh nghiệm số giải pháp nhằm quản lý kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm có hiệu quả”, Tạp chí Kiểm sát, (05), tr.26-28 90 Phạm Văn Gòn (2015), “Một số ý kiến góp ý quy định dự thảo Bộ luật tố tụng hình (sửa đổi) tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố”, Tạp chí kiểm sát, (09) 10 Hồng Huy Hiệp (2015), “Góp ý chế định tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố dự thảo Bộ luật tố tụng hình (sửa đổi)”, Tạp chí Kiểm sát, (07) 11 Phạm Quốc Huy (2009), “Bàn khái niệm “tố giác tội phạm”, “tin báo tội phạm” “kiến nghị khởi tố” Bộ luật tố tụng hình sự”, Tạp chí Kiểm sát, (17) 12 Nguyễn Đăng Khoa (2014), “Bàn thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố nhằm tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, Tạp chí Kiểm sát, (17) 13 Nguyễn Văn Khoát (2014), “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố vụ án cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác”, Tạp chí Kiểm sát, (14) 14 Nguyễn Thắng Lợi (2012), Pháp luật bảo vệ người tố cáo số kiến nghị, http://www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn 15 Lê Minh Long (2011), “Một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập giải kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm giết người”, Tạp chí Kiểm sát, (07) 16 Dương Tiến Mạnh (2015), Kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm luật TTHS Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 17 Nguyễn Trọng Nghĩa & Trần Trung Hiếu (2015), “Một số kiến nghị hồn thiện Thơng tư liên tịch số 06/2013/TTLT việc tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố”, Tạp chí Kiểm sát, (05) 91 18 Khương Duy Oanh (2015), Công tác vận động quần chúng, Nxb Công an nhân dân 19 Trần Công Phàn (2011), “Làm tốt công tác kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm, góp phần nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm”, Tạp chí Kiểm sát, (Tết) 20 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 21 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Luật tố cáo, Hà Nội 22 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp, Hà Nội 23 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 24 Lê Ra (2012), “Cần thống nhận thức khái niệm tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố nguồn thơng tin tội phạm”, Tạp chí Kiểm sát, (20) 25 Nguyễn Sơn (2001), “Một số ý kiến công tác kiểm sát việc nhận giải tin báo tội phạm”, Tạp chí Kiểm sát, (4) 26 Nguyễn Huy Thái (2014), “Cần sửa đổi, bổ sung số quy định Bộ luật tố tụng hình giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; khởi tố vụ án hình sự”, Tạp chí Kiểm sát, (02) 27 Nguyễn Đình Trung (2012), “Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố”, Tạp chí Kiểm sát, (07) 28 Viện Ngơn ngữ học (2003), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng & Trung tâm từ điển học 29 Dương Văn Xây (2008), “Kết kinh nghiệm phối hợp thực Điều 103 Bộ luật tố tụng hình Viện kiểm sát nhân dân Cơ quan điều tra hai cấp tỉnh Bắc Kạn”, Tạp chí Kiểm sát, (11) 92 II Tài liệu tiếng nước 30 Adult sexual assault investigation (ASAI) policy and procedures, https://www.parliament.nz/ /fcc941cf53c13a9bb1414db18a8e28cd5ab76d70 31 PNP Directorate for Investigation and Detective Management (2011), Philippine National Police Manual PNPM – DIDM – DS – – Revised PNP Criminal Investigation Manual 2010 (edited 2011) III Tài liệu trang Website 32 Hồng Minh, Công an Thanh Sơn với công tác phòng, chống ma tuý, http://www.phutho.gov.vn/web/guest/chi-tiet-trang-chu//vcmsviewcontent/6Yqj/1269/52109/cong-an-thanh-son-voi-cong-tacphong-chong-matuy.html;jsessionid=6286651183DDF82921BC0A959EA2E7BC 33 Hà Quyên, Kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm, http://baophutho.vn/phap-luat/201510/kip-thoi-phat-hien-to-giac-toipham-2446402/ 34 http://www.phuthodfa.gov.vn/phu-tho/vi-tri-dia-ly/256/gioi-thieu-khaiquat-ve-tinh-phu-tho.html 35 Khánh Vân, Công an tỉnh: Khen thưởng cá nhân tố giác tội phạm, http://phutho.gov.vn/chi-tiet-trang-chu//vcmsviewcontent/6Yqj/1099/73512/cong-an-tinh-khen-thuong-canhan-to-giac-toipham.html;jsessionid=D36BBDBE47CC432DAFC4176C23570B00 93 ... điểm thủ tục tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố 1.1.1.1 Khái niệm tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố thủ tục tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị. .. KHOA LUẬT NGUYỄN QUANG HềA Thủ tục tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố Luật tố tụng hình Việt Nam (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ) Chuyờn ngnh: Lut hỡnh tố tụng hình. .. báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; Chương 2: Các quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam hành thủ tục tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố thực tiễn thực địa bàn tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh phú thọ) , Thủ tục tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh phú thọ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn