Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thành phố huế

136 97 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2018, 01:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒNG TRỌNG HẢI HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG TRỌNG HẢI HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒNG HỮU HỊA HUẾ, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Người thực luận văn Hoàng Trọng Hải i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình cao học luận văn này, ngồi nổ lực cố gắng thân, xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy giáo Trường Đại học Kinh tế Huế thầy giáo khác giảng dạy, nhiệt tình giúp đỡ cho tơi Tơi xin chân thành cảm ơn Phòng Đào tạo Sau đại học – Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ nhiều mặt suốt thời gian học tập nghiên cứu khoa học trường Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, PGS.TS Hồng Hữu Hòa người trực tiếp hướng dẫn dày công bảo giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo cán Kho bạc Nhà nước TP Huế chủ đầu tư, Ban quản lý dự án nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi động viên tơi nhiều q trình học tập hoàn thành luận văn Mặc dù thân cố gắng, chắn luận văn khơng tránh khỏi khiếm khuyết Tơi kính mong Q thầy, giáo, đồng nghiệp, cá nhân quan tâm đến vấn đề góp ý cho tơi để luận văn hồn thiện Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn đến tất người thân, bạn bè động viên suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ Hồng Trọng Hải ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: HOÀNG TRỌNG HẢI Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8340410 Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HỒNG HỮU HỊA Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, vốn đầu xây dựng chiếm đến 35% tổng số chi NSNN chủ yếu nguồn thu từ ngân sách tỉnh ngân sách trung ương Việc quản lý trình chi nguồn vốn nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư; đặc biệt chống lại tượng tiêu cực làm thất NSNN vai trò đặc biệt quan trọng Nhà nước quyền cấp thường xuyên quan tâm Kho bạc Nhà nước thành phố Huế đơn vị giao nhiệm vụ quản lý, cấp phát, kiểm soát toán vốn đầu XDCB từ NSNN Do việc tìm kiếm giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB từ NSNN nhằm tăng hiệu đầu tư, tiết kiệm ngân sách, chống thất thoát, lãng phí việc làm cần thiết cấp bách giai đoạn Xuất phát từ lý đó, tác giả chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng từ nguồn Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước thành phố Huế” để làm đề tài luận văn Thạc sĩ Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Sử dụng phương pháp điều tra, thu thập số liệu; phương pháp tổng hợp xử lý số liệu dựa vào phần mềm Excel SPSS; phương pháp phân tích, hệ thống hóa để làm rõ sở lý luận thực trạng cơng tác kiểm sốt chi … Các kết nghiên cứu kết luận Luận văn hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiễn công tác Kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ NSNN Kho bạc Nhà nước Tp Huế Đồng thời, sử dụng phương pháp phân tích nhân tố, thống kê mơ tả, … nhằm đánh giá sở khoa học, thực tiễn thực trạng cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu xây dựng Kho bạc Tp Huế Từ đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi, nâng cao hiệu đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh TT Huế nói chung thành phố Huế nói riêng iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BTC Bộ Tài CBCC Cán công chức CĐT Chủ đầu CNH – HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa CN – TTCN Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp CNTT Công nghệ thơng tin CTMT Chương trình mục tiêu HĐND Hội đồng Nhân dân KBNN Kho bạc Nhà nước KSC Kiểm sốt chi KTXH Kinh tế xã hội NN Nơng nghiệp NSĐP Ngân sách Địa phương NSNN Ngân sách Nhà nước NSTW Ngân sách Trung ương TPCP Trái phiếu phủ TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban Nhân dân XDCB Xây dựng iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ .iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC SƠ ĐỒ ix PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Lý luận kiểm soát chi vốn đầu XDCB từ NSNN qua KBNN .7 1.1.1 Một số khái niệm chất kiểm soát chi vốn đầu xây dựng từ ngân sách nhà nước 1.1.2 Nội dung kiểm soát chi đầu xây dựng qua Kho bạc Nhà nước 12 1.1.3 Nguyên tắc kiểm soát chi đầu xây dựng 25 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác Kiểm sốt chi vốn đầu xây dựng từ NSNN đề xuất mơ hình nghiên cứu .26 1.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng 26 1.2.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan 29 1.2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất thang đo 30 v 1.3Kinh nghiệm kiểm soát chi số nước giới địa phương Việt nam 32 1.3.1 Kinh nghiệm nước giới 32 1.2.2 Kinh nghiệm nước kiểm soát chi 37 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ 41 2.1 Khái quát hệ thống kho bạc Nhà nước .41 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển kho bạc Nhà nước 41 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước thành phố Huế 41 2.2 Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu xây dựng từ Ngân sách Nhà nước địa bàn thành phố Huế 43 2.2.1 Tổ chức máy quản lý phân cấp thực nhiệm vụ kiểm soát chi 43 2.2.2 Thông báo kế hoạch vốn XDCB thủ tục mở tài khoản tốn 45 2.2.3 Quy trình kiểm soát chi vốn đầu XDCB Kho bạc TP Huế .48 2.2.4 Tình hình tạm ứng vốn đầu XDCB 54 2.2.5 Tỷ lệ giải ngân vốn đầu XDCB giai đoạn 2015 - 2017 55 2.2.6 Kiểm soát toán vốn đầu XDCB KBNN 57 2.3 Đánh giá đối tượng điều tra công tác cơng tác Kiểm sốt chi Kho bạc nhà nước thành phốHuế 60 2.3.1 Khái quát mẫu điều tra, khảo sát 60 2.3.2 Kết điều tra khảo sát đối tượng điều tra 61 2.4 Đánh giá chung công tác Kiểm soát chi vốn đầu xây dựng từ Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước TP Huế 80 2.4.1 Kết đạt .80 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 81 TÓM TẮT CHƯƠNG II .84 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ 85 3.1 Định hướng, mục tiêu 85 vi 3.1.1 Định hướng mục tiêu chung kho bạc nhà nước 85 3.1.2 Định hướng mục tiêu kho bạc nhà nước thành phố Huế .85 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu xây dựng qua kho bạc nhà nước thành phố Huế .86 3.2.1 Hoàn thiện mơ hình tổ chức phân cấp phối hợp thực nhiệm vụ kiểm soát chi đầu XDCB từ NSNN 86 3.2.2 Nâng cao lực, chất lượng đội ngũ cán 88 3.2.3 Hồn thiện quy trình kiểm sốt chi đầu XDCB .90 3.2.4 Nâng cao ý thức chấp hành chủ đầu 93 3.2.5 Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin nội kho bạc 94 PHẦN KẾT LUẬN Và KIẾN NGHỊ .97 Kết luận 97 Kiến nghị 98 2.1 Kiến nghị với Bộ, ngành, địa phương .98 2.2 Kiến nghị với Bộ Tài Chính KBNN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 100 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Số lượng trình độ chun mơn Cán công chứctại KBNN thành phố Huế .43 Bảng 2.2: Kế hoạch vốn xây dựng số tài khoản toán mở KBNN TP Huế giai đoạn 2015 - 2017 47 Bảng 2.3: Tỷ lệ tạm ứng vốn đầu XDCB giai đoạn 2015 - 2017 .55 Bảng 2.4: Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu XDCB từ NSNN qua KBNN thành phố Huế giai đoạn 2015 – 2017 56 Bảng 2.5: Số vốn đầu XDCB từ NSNN bị từ chối toán địa bàn TP Huế giai đoạn 2015 – 2017 59 Bảng 2.6: Đặc điểm mẫu điều tra 61 Bảng 2.7 Kiểm định độ tin cậy thang đo thành phần 62 Bảng 2.8 Kiểm định số lượng mẫu thích hợp KMO (KMO and Bartlett's Test) 64 Bảng 2.9 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác Kiểm sốt chi vốn đầu XDCB từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước TP Huế 65 Bảng 2.10: Kết phân tích hồi quy đa biến nhân tố 71 Bảng 2.11: Ý kiến đánh giá nhân tố Năng lực, trách nhiệm cán kiểm soát chi .75 Bảng 2.12: Ý kiến đánh giá nhân tố chế sách 76 Bảng 2.13: Ý kiến đánh giá nhân tố Năng lực, trách nhiệm chủ đầu 77 Bảng 2.14: Ý kiến đánh giá nhân tố Hồ sơ thủ tục, quy trình nghiệp vụ 78 Bảng 2.15: Ý kiến đánh giá nhân tố Ứng dụng công nghệ thông tin 79 viii PHỤ LỤC 3: Đánh giá độ tin cậy thang đo Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,971 Item-Total Statistics Scale Mean Scale if Item Variance if Deleted Item Deleted Các văn bản, quy định kiểm soát chi rõ ràng, phù hợp với thực tế Nội dung hệ thống văn pháp quy chi tiết, dễ hiểu Các mẫu biễu, chứng từ, báo cáo thay đổi, đồng dễ thực Hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật công khai, minh bạch Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 10,87 6,205 ,954 ,954 11,01 6,309 ,888 ,973 10,76 6,533 ,891 ,972 10,85 6,072 ,977 ,947 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,792 111 Item-Total Statistics Scale Mean Scale if Item Variance if Deleted Item Deleted Quy trình kiểm sốt chi hợp lý, thống Thành phần loại tài liệu, hồ sơ chứng từ đề nghị kiểm soát tương đối đầy đủ, hợp lý, dễ hiểu Thời gian xử lý hồ sơ quy định, hợp lý, tiết kiệm Trình tự tổ chức thực công việc cách chặt chẽ Quy trình thủ tục, hồ sơ, thời gian kiểm sốt công khai, minh bạch chế tạm ứng, thu hồi tạm ứng hợp lý Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 17,59 7,572 ,574 ,753 17,67 8,141 ,396 ,803 17,23 8,056 ,577 ,753 17,28 7,398 ,702 ,721 17,47 7,808 ,683 ,730 17,35 9,290 ,385 ,793 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,907 112 Item-Total Statistics Scale Mean Scale if Item Variance if Deleted Item Deleted Cán Kiểm sốt chi lực, chun mơn, nghiệp vụ tốt Cán giải thích rõ ràng sai sót hồ sơ, thủ tục Thường xuyên kiểm tra kiểm sốt chặt chẽ q trình tốn, đảm bảo toán vốn kịp thời, đầy đủ dự án đủ điều kiện quy định Cán kiểm sốt chi tn thủ quy trình kiểm sốt chi vốn đầu Thường xun đơn đốc, hướng dẫn CĐT hồn thành thủ tục tốn vốn quy định Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 15,99 6,906 ,681 ,908 15,81 7,173 ,749 ,890 16,14 7,276 ,717 ,896 15,84 6,739 ,866 ,865 15,84 6,994 ,840 ,872 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,850 113 Item-Total Statistics Scale Mean Scale if Item Variance if Deleted Item Deleted Chủ đầu trình độ, lực chuyên môn Chủ đầu chấp hành chế độ sách quản lý chi phí đầu tư, tình hình sử dụng vốn Chủ đầu tính tốn mức tạm ứng hợp lý, quản lý sử dụng vốn tạm ứng mục đích, đối tượng, hiệu quả, hoàn trả đủ số vốn tạm ứng theo quy định Chủ đầu báo cáo đầy đủ hồn thiện hồ sơ thủ tục tốn nhanh chóng, quy định Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 10,41 4,431 ,782 ,771 10,51 4,802 ,587 ,852 10,27 4,130 ,761 ,777 10,30 4,896 ,640 ,829 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,825 114 Item-Total Statistics Scale Mean Scale if Item Variance if Deleted Item Deleted Máy móc, trang thiết bị Kho bạc đầy đủ, đại Ứng dụng công nghệ thông tin điện tử tiên tiến vào quy trình Kiểm sốt chi Sử dụng hệ thống thơng tin quản lý tài tích hợp quản lý Thư điện tử đươc sử dụng phổ biến giao dịch KBNN Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 10,29 4,061 ,505 ,846 10,27 3,740 ,606 ,802 10,35 3,774 ,756 ,734 10,33 3,711 ,765 ,729 PHỤ LỤC 4: Phân tích nhân tố khám phá KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig ,838 2737,713 253 ,000 Total Variance Explained Com Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings pone nt Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 7,242 31,486 31,486 7,242 31,486 31,486 3,856 16,766 16,766 3,462 15,051 46,537 3,462 15,051 46,537 3,764 16,367 33,132 2,907 12,640 59,177 2,907 12,640 59,177 3,053 13,273 46,405 1,569 6,821 65,998 1,569 6,821 65,998 3,012 13,094 59,499 115 1,192 5,182 71,179 ,872 3,790 74,969 ,731 3,178 78,147 ,701 3,049 81,196 ,618 2,688 83,884 10 ,555 2,413 86,297 11 ,466 2,025 88,322 12 ,436 1,894 90,216 13 ,380 1,651 91,867 14 ,345 1,500 93,368 15 ,318 1,381 94,749 16 ,283 1,232 95,980 17 ,259 1,128 97,108 18 ,209 ,908 98,016 19 ,173 ,751 98,767 20 ,147 ,639 99,406 21 ,081 ,350 99,756 22 ,041 ,178 99,934 23 ,015 ,066 100,000 1,192 5,182 71,179 2,686 11,680 71,179 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component Cán kiểm sốt chi tn thủ quy trình kiểm sốt chi vốn đầu Thường xun đơn đốc, hướng dẫn CĐT hồn thành thủ tục tốn vốn quy định Cán giải thích rõ ràng sai sót hồ sơ, thủ tục ,896 ,876 ,844 Thường xuyên kiểm tra kiểm soát chặt chẽ q trình tốn, đảm bảo tốn vốn kịp thời, đầy đủ dự án đủ điều kiện ,789 quy định Cán Kiểm sốt chi lực, chun mơn, nghiệp vụ tốt ,725 Hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật ,982 công khai, minh bạch 116 Các văn bản, quy định kiểm soát chi rõ ràng, ,970 phù hợp với thực tế Các mẫu biễu, chứng từ, báo cáo thay đổi, ,922 đồng dễ thực Nội dung hệ thống văn pháp quy chi tiết, dễ ,909 hiểu Chủ đầu chấp hành chế độ sách ,829 quản lý chi phí đầu tư, tình hình sử dụng vốn Chủ đầu tính tốn mức tạm ứng hợp lý, quản lý sử dụng vốn tạm ứng mục đích, ,784 đối tượng, hiệu quả, hồn trả đủ số vốn tạm ứng theo quy định Chủ đầu trình độ, lực chun mơn ,720 Chủ đầu báo cáo đầy đủ hoàn thiện hồ sơ ,665 thủ tục tốn nhanh chóng, quy định Quy trình thủ tục, hồ sơ, thời gian kiểm sốt ,762 cơng khai, minh bạch Trình tự tổ chức thực công việc ,761 cách chặt chẽ Thời gian xử lý hồ sơ quy định, hợp lý, tiết ,685 kiệm Thành phần loại tài liệu, hồ sơ chứng từ đề nghị kiểm soát tương đối đầy đủ, hợp lý, dễ ,597 hiểu Quy trình kiểm sốt chi hợp lý, thống ,593 chế tạm ứng, thu hồi tạm ứng hợp lý ,511 Sử dụng hệ thống thơng tin quản lý tài ,799 tích hợp quản lý Máy móc, trang thiết bị Kho bạc đầy đủ, ,788 đại Thư điện tử đươc sử dụng phổ biến giao ,725 dịch KBNN Ứng dụng công nghệ thông tin điện tử tiên tiến ,584 vào quy trình Kiểm sốt chi Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 117 PHỤ LỤC 5: Phân tích hồi quy đa biến Model Summaryb Mode R R Square Adjusted R Square Std Error of the Durbinl Estimate Watson a ,860 ,740 ,731 ,402 2,078 a Predictors: (Constant), Ứng dụng công nghệ thông tin, Hồ sơ thủ tục, quy trình nghiệp vụ, Năng lực chủ đầu tư, chế sách, Năng lực cán kiểm sốt chi b Dependent Variable: Nhìn chung, cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB từ NSNN Kho bạc Nhà nước TT Huế tốt ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 66,296 13,259 82,027 ,000b Residual 23,277 144 ,162 Total 89,573 149 a Dependent Variable: Nhìn chung, cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB từ NSNN Kho bạc Nhà nước TT Huế tốt b Predictors: (Constant), Ứng dụng công nghệ thơng tin, Hồ sơ thủ tục, quy trình nghiệp vụ, Năng lực chủ đầu tư, chế sách, Năng lực cán kiểm soát chi Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B (Constant) Std Error 3,613 ,033 Năng lực cán kiểm sốt chi ,221 ,033 chế sách ,108 Năng lực chủ đầu Standardized Coefficients t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 110,071 ,000 ,285 6,697 ,000 1,000 1,000 ,033 ,140 3,294 ,001 1,000 1,000 ,491 ,033 ,633 14,911 ,000 1,000 1,000 Hồ sơ thủ tục, quy trình nghiệp vụ ,251 ,033 ,323 7,607 ,000 1,000 1,000 Ứng dụng công nghệ thông tin ,284 ,033 ,366 8,616 ,000 1,000 1,000 118 a Dependent Variable: Nhìn chung, cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu XDCB từ NSNN Kho bạc Nhà nước TT Huế tốt PHỤ LỤC 6: Thống kê ý kiến đánh giá đối tượng khảo sát đồi với nhân tố Năng lực, trách nhiệm cán kiểm soát chi Cán Kiểm sốt chi lực, chun mơn, nghiệp vụ tốt Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 4,7 4,7 4,7 Binh thuong 41 27,3 27,3 32,0 Valid Dong y 60 40,0 40,0 72,0 Rat dong y 42 28,0 28,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 Cán giải thích rõ ràng sai sót hồ sơ, thủ tục Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y ,7 ,7 ,7 Binh thuong 32 21,3 21,3 22,0 Valid Dong y 69 46,0 46,0 68,0 Rat dong y 48 32,0 32,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 Thường xuyên kiểm tra kiểm soát chặt chẽ trình tốn, đảm bảo tốn vốn kịp thời, đầy đủ dự án đủ điều kiện quy định Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 4,7 4,7 4,7 Binh thuong 42 28,0 28,0 32,7 Valid Dong y 80 53,3 53,3 86,0 Rat dong y 21 14,0 14,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 Cán kiểm soát chi tuân thủ quy trình kiểm sốt chi vốn đầu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y ,7 ,7 ,7 Binh thuong 35 23,3 23,3 24,0 Dong y 67 44,7 44,7 68,7 119 Rat dong y Total 47 150 31,3 100,0 31,3 100,0 100,0 Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn CĐT hồn thành thủ tục tốn vốn quy định Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y ,7 ,7 ,7 Binh thuong 31 20,7 20,7 21,3 Valid Dong y 75 50,0 50,0 71,3 Rat dong y 43 28,7 28,7 100,0 Total 150 100,0 100,0 chế sách Các văn bản, quy định kiểm soát chi rõ ràng, phù hợp với thực tế Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong dong y ,7 ,7 ,7 Khong dong y 2,7 2,7 3,3 Binh thuong 76 50,7 50,7 54,0 Valid Dong y 38 25,3 25,3 79,3 Rat dong y 31 20,7 20,7 100,0 Total 150 100,0 100,0 Nội dung hệ thống văn pháp quy chi tiết, dễ hiểu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong dong y ,7 ,7 ,7 Khong dong y 13 8,7 8,7 9,3 Binh thuong 72 48,0 48,0 57,3 Valid Dong y 40 26,7 26,7 84,0 Rat dong y 24 16,0 16,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 Các mẫu biễu, chứng từ, báo cáo thay đổi, đồng dễ thực Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 2,0 2,0 2,0 Binh thuong Dong y 68 44 45,3 29,3 120 45,3 29,3 47,3 76,7 Rat dong y Total 35 150 23,3 100,0 23,3 100,0 100,0 Hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật công khai, minh bạch Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong dong y ,7 ,7 ,7 Khong dong y 2,7 2,7 3,3 Binh thuong 75 50,0 50,0 53,3 Valid Dong y 37 24,7 24,7 78,0 Rat dong y 33 22,0 22,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 Năng lực, trách nhiệm chủ đầu Cán Kiểm sốt chi lực, chuyên môn, nghiệp vụ tốt Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 4,7 4,7 4,7 Binh thuong 41 27,3 27,3 32,0 Valid Dong y 60 40,0 40,0 72,0 Rat dong y 42 28,0 28,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 Cán giải thích rõ ràng sai sót hồ sơ, thủ tục Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y ,7 ,7 ,7 Binh thuong 32 21,3 21,3 22,0 Valid Dong y 69 46,0 46,0 68,0 Rat dong y 48 32,0 32,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 Thường xuyên kiểm tra kiểm soát chặt chẽ q trình tốn, đảm bảo tốn vốn kịp thời, đầy đủ dự án đủ điều kiện quy định Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 4,7 4,7 4,7 Binh thuong 42 28,0 28,0 32,7 Dong y 80 53,3 53,3 86,0 Rat dong y 21 14,0 14,0 100,0 121 Total 150 100,0 100,0 Cán kiểm soát chi tn thủ quy trình kiểm sốt chi vốn đầu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y ,7 ,7 ,7 Binh thuong 35 23,3 23,3 24,0 Valid Dong y 67 44,7 44,7 68,7 Rat dong y 47 31,3 31,3 100,0 Total 150 100,0 100,0 Thường xun đơn đốc, hướng dẫn CĐT hồn thành thủ tục toán vốn quy định Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y ,7 ,7 ,7 Binh thuong 31 20,7 20,7 21,3 Valid Dong y 75 50,0 50,0 71,3 Rat dong y 43 28,7 28,7 100,0 Total 150 100,0 100,0 Hồ sơ thủ tục, quy trình nghiệp vụ Quy trình kiểm sốt chi hợp lý, thống Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong dong y 4,0 4,0 4,0 Khong dong y 11 7,3 7,3 11,3 Binh thuong 73 48,7 48,7 60,0 Valid Dong y 48 32,0 32,0 92,0 Rat dong y 12 8,0 8,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 Thành phần loại tài liệu, hồ sơ chứng từ đề nghị kiểm soát tương đối đầy đủ, hợp lý, dễ hiểu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rat khong dong y 10 6,7 6,7 6,7 Khong dong y 12 8,0 8,0 14,7 Binh thuong 68 45,3 45,3 60,0 122 Dong y Rat dong y Total 51 150 34,0 6,0 100,0 34,0 6,0 100,0 Thời gian xử lý hồ sơ quy định, hợp lý, tiết kiệm Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 4,7 4,7 4,7 Binh thuong 52 34,7 34,7 39,3 Valid Dong y 71 47,3 47,3 86,7 Rat dong y 20 13,3 13,3 100,0 Total 150 100,0 100,0 Trình tự tổ chức thực cơng việc cách chặt chẽ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 13 8,7 8,7 8,7 Binh thuong 46 30,7 30,7 39,3 Valid Dong y 73 48,7 48,7 88,0 Rat dong y 18 12,0 12,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 Quy trình thủ tục, hồ sơ, thời gian kiểm sốt cơng khai, minh bạch Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 15 10,0 10,0 10,0 Binh thuong 59 39,3 39,3 49,3 Valid Dong y 70 46,7 46,7 96,0 Rat dong y 4,0 4,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 chế tạm ứng, thu hồi tạm ứng hợp lý Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 2,7 2,7 2,7 Binh thuong 63 42,0 42,0 44,7 Valid Dong y 77 51,3 51,3 96,0 Rat dong y 4,0 4,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 123 94,0 100,0 Ứng dụng công nghệ thông tin Máy móc, trang thiết bị Kho bạc đầy đủ, đại Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 12 8,0 8,0 8,0 Binh thuong 78 52,0 52,0 60,0 Valid Dong y 40 26,7 26,7 86,7 Rat dong y 20 13,3 13,3 100,0 Total 150 100,0 100,0 Ứng dụng công nghệ thông tin điện tử tiên tiến vào quy trình Kiểm sốt chi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong dong y ,7 ,7 ,7 Khong dong y 16 10,7 10,7 11,3 Binh thuong 58 38,7 38,7 50,0 Valid Dong y 60 40,0 40,0 90,0 Rat dong y 15 10,0 10,0 100,0 Total 150 100,0 100,0 Sử dụng hệ thống thơng tin quản lý tài tích hợp quản lý Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 10 6,7 6,7 6,7 Binh thuong 82 54,7 54,7 61,3 Valid Dong y 47 31,3 31,3 92,7 Rat dong y 11 7,3 7,3 100,0 Total 150 100,0 100,0 Thư điện tử đươc sử dụng phổ biến giao dịch KBNN Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 10 6,7 6,7 6,7 Binh thuong 79 52,7 52,7 59,3 Dong y 49 32,7 32,7 92,0 Rat dong y 12 8,0 8,0 100,0 124 Total 150 100,0 125 100,0 ... DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Lý luận kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN 1.1.1 Một số khái niệm chất kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước. .. Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Chương Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thành phố Huế; Chương Định hướng, giải pháp hồn thiện cơng tác. .. tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thành phố Huế PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thành phố huế , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thành phố huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn