GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG sản XUẤT TRÊN địa bàn HUYỆN HƯỚNG hóa, TỈNH QUẢNG TRỊ

142 73 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2018, 01:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƯƠNG VĂN VIÊN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI ĐỨC TÍNH HUẾ, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan tất nội dung liên quan đến luận văn: "Giải pháp phát triển rừng trồng sản xuất địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị" kết nghiên cứu cá nhân tơi có giúp đỡ quý thầy, cô giáo hướng dẫn Thông tin luận văn sử dụng từ nhiều nguồn khác có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng, công bố luận văn khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trương Văn Viên i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn, tơi nhận giúp đỡ tận tình cộng tác quý thầy, cô giáo hướng dẫn tập thể thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế Tơi xn bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS Bùi Đức Tính thầy, cô giáo trực tiếp giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu trường Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Huế; Phòng Đào tạo sau Đại học tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn tới Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị đơn vị: Chi cục Phát triển lâm nghiệp tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh; UBND huyện Hướng Hóa phòng, ban trực thuộc: Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện, Chi cục Thống kê huyện, Phòng Tài - Kế hoạch huyện, Phòng Tài ngun Mơi trường, Phòng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn, Hạt Kiểm lâm huyện BQL Rừng phòng hộ Bắc Hướng Hóa - Đakrơng; UBND xã, thị trấn: Lao Bảo, Tân Thành, Tân Long, Hướng Sơn, Hướng Phùng, A Dơi, Ba Tầng cá nhân, hộ gia đình nhiệt tình cộng tác giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu cung cấp thơng tin số liệu để hoàn thành luận văn Cuối chân thành cảm ơn lãnh đạo anh, chị em Văn phòng HĐND&UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ, động viên suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Mặc dù thân cố gắng luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, mong nhận góp ý chân thành q thầy giáo, giáo, đồng chí, đồng nghiệp người quan tâm đến luận văn để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cám ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trương Văn Viên ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN CAO HỌC Học viên thực hiện: TRƯƠNG VĂN VIÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khoá: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI ĐỨC TÍNH Tên đề tài: "GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HĨA, TỈNH QUẢNG TRỊ" Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu: Đứng trước nguy suy thối mơi trường đất lâm nghiệp, việc phát triển RTSX giải pháp hữu hiệu giải vấn đề kinh tế, xã hội phát triển bền vững Thời gian qua, việc phát triển rừng sản xuất huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, giải việc làm, cải thiện đời sống cho nhân dân Phương pháp nghiên cứu: Quá trình thực đề tài sử dụng phương pháp sau: (i) Phương pháp điều tra, thu thập số liệu; (ii) Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu ( phân tích kiểm định thống kê, phân tích ma trận SWOT ); (iii) Phương pháp hạch toán kinh tế; (iv) Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo Kết nghiên cứu đề tài 1) Đã khái quát vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến phát triển trồng rừng sản xuất hiệu rừng trồng sản xuất 2) Đánh giá trạng tiềm phát triển rừng trồng sản xuất địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 3) Đánh giá hiệu quả, đặc biệt hiệu kinh tế số mơ hình rừng trồng sản xuất; phân tích nhân tố ảnh đến phát triển rừng trồng sản xuất địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 4) Đề xuất giải pháp nhằm phát triển rừng trồng sản xuất địa bàn địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU HQKT CF Keo LH Keo LTH Keo TT KTXH LN LNXH MH PTBV PTLN RĐD RPH RSX RTN TN RTSX XĐGN MI NPV BCR IRR PMT KT-XH QP-AN UBND HĐND BQL Hiệu kinh tế Chi phí Keo lai hom Keo lai từ hạt Keo tai tượng Kinh tế xã hội Lợi nhuận Lâm nghiệp xã hội Mơ hình Phát triển bền vững Phát triển lâm nghiệp Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất Rừng tự nhiên Thu nhập Rừng trồng sản xuất Xố đói giảm nghèo (Mix income) Thu nhập hỗn hợp (Net Present Value) Giá trị ròng (Benefits to cost Ratio) Tỷ suất thu nhập chi phí (Internal Rate of Return) Tỷ suất thu hồi nội (Payment) Giá trị ròng năm Kinh tế - xã hội Quốc phòng - An ninh Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân Ban quản lý iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn .ii Tóm lược luận văn cao học iii Mục lục vi Danh mục bảng viii Danh mục sơ đồ .x PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .3 PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT 1.1 Khái niệm nội dung .6 1.1.2 Nội dung phát triển rừng trồng 1.1.3 Vai trò phát triển rừng trồng sản xuất 13 1.1.4 Yêu cầu kỹ thuật phát triển rừng trồng sản xuất 15 1.2 NỘI DUNG VỀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG 16 1.2.1 Các sách phát triển trồng rừng Chính phủ địa phương 16 1.2.2 Các chương trình, dự án phát triển rừng .20 1.2.3 Nâng cao chất lượng suất để phát triển rừng trồng sản xuất 21 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT 22 1.3.1 Các nhân tố tự nhiên, kinh tế - kỹ thuật 22 1.3.2 Nhóm nhân tố kinh tế - xã hội .23 1.4 CƠ SỞ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG 25 1.4.1 Kinh nghiệm nước giới 25 v 1.4.2 Kinh nghiệm địa phương nước 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT TẠI HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ 32 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG, TỈNH QUẢNG TRỊ 32 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 32 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 38 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP VÀ RỪNG TRỒNG SẢN XUẤTTỈNH QUẢNG TRỊHUYỆN HƯỚNG HÓA 44 2.2.1 Thực trạng quy hoạch phát triển lâm nghiệp huyện Hướng Hóa 44 2.2.2 Một số kết phát triển lâm nghiệp huyện thời gian qua 48 2.3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT Ở CÁC HỘ ĐIỀU TRA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA 54 2.3.1 Đặc điểm hộ điều tra .54 2.3.2 Thực trạng phát triển rừng trồng sản xuất hộ điều tra 57 2.3.3 Tiêu thụ sản phẩm rừng trồng nông hộ 77 2.4 ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA 80 2.4.1.Ảnh hưởng yếu tố lực sản xuất hộ .80 2.4.2 Đặc điểm vùng sinh thái đặc điểm loài 81 2.4.3 Yếu tố thị trường 82 2.4.4 Yếu tố thể chế sách .82 2.5 NHỮNG KHÓ KHĂN MÀ HỘ SẢN XUẤT GẶP PHẢI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT .84 CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG THỜI GIAN TỚI 87 3.1 MỘT SỐ DỰ BÁO VỀ XU THẾ PHÁT TRIỂN NHU CẦU GỖ RỪNG TRỒNG CỦA THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ .87 3.1.1 Dự báo xu phát triển ngành lâm nghiệp nước ta thời gian tới 87 3.1.2 Một số dự báo nhu cầu gỗ rừng trồng thị trường nước quốc tế .87 vi 3.2 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU 89 3.2.1 Về quan điểm .89 3.2.2 Mục tiêu .90 3.2.3 Các định hướng phát triển 92 3.3 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT TẠI HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ 94 3.3.1 Tăng cường công tác qui hoạch quản lý quy hoạch .94 3.3.2 Nhóm giải pháp tổ chức quản lý 95 3.3.3 Đổi tăng cường sách hỗ trợ rừng trồng sản xuất 95 3.3.4 Kỹ thuật - Khoa học Công nghệ 97 3.3.5 Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm 101 3.3.6 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực .102 3.3.7 Nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục cộng đồng 103 3.3.8 Tổ chức thu mua nguyên liệu 103 3.3.9 Phát triển sở hạ tầng .104 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .107 KẾT LUẬN .107 KIẾN NGHỊ 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO .111 PHỤ LỤC 115 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Chỉ tiêu kỹ thuật giống số loài rừng trồng sản xuất phổ biến 12 Bảng 2.1: Tình hình loại đất đồi núi địa bàn huyện Hướng Hóa 36 Bảng 2.2: Tình hình dân số lao động huyện qua năm 2015 - 2017 .38 Bảng 2.3: Cơ cấu giá trị sản xuất huyện Hướng Hóa thời kỳ 2015 - 2017 40 Bảng 2.4: Quy hoạch phát triển huyện Hướng Hóa 2015 - 2017 44 Bảng 2.5: Cơ cấu qui hoạch loại rừng đất lâm nghiệp huyện Hướng Hóa 46 Bảng 2.6: Quy hoạch rừng sản xuất huyện theo đơn vị hành 47 Bảng 2.7: Đối tượng tham gia trồng rừng sản xuất huyện Hướng Hóa 2015 - 2017.46 Bảng 2.8: Giá trị sản xuất lâm nghiệp huyện Hướng Hóa phân theo ngành giai đoạn 2015-2017 48 Bảng 2.9: Công tác bảo vệ rừng giai đoạn 2015 - 2017 48 Bảng 2.10: Số giống trồng giai đoạn 2015 - 2017 50 Bảng 2.11: Thực trạng công tác tài phát triển rừng giai đoạn 2015 - 2017 .51 Bảng 2.12: Đặc điểm hộ trồng rừng huyện Hướng Hóa (n=105) 54 Bảng 2.13: Thu nhập cấu thu nhập hộ trồng rừng năm 2017 59 Bảng 2.14: Tổng hợp tiêu đánh giá hiệu kinh tế rừng trồng sản xuất theo vùng sinh thái huyện Hướng Hóa 61 Bảng 2.15: Tổng hợp tiêu đánh giá hiệu kinh tế mơ hình rừng trồng sản xuất huyện Hướng Hóa 65 Bảng 2.16: Kết phát triển rừng trồng sản xuất theo qui mô đất đai 67 Bảng 2.17: Chi phí trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng sản xuất 2015 - 2017 65 Bảng 2.18: Ảnh hưởng yếu tố trình độ chủ hộ đến kết hiệu phát triển RTSX nơng hộ (tính bình qn cho ha) 69 Bảng 2.19: Ảnh hưởng tập huấn đến kết hiệu phát triển rừng trồng sản xuất nông hộ 70 Bảng 2.20: Phương thức khai thác bán gỗ rừng trồng sản xuất 72 viii PHỤ LỤC Phụ lục B1.1: DIỄN BIẾN TÀI NGUN RỪNG TỒN QUỐC GIAI ĐOẠN 1943-2016 Diện tích Tổng diện Diện tích Độ che phủ rừng tự tích rừng rừng trồng Năm nhiên (%) (1000ha) (1000ha) (1000ha) 1943 14.300,00 14.300,00 0,00 43,00 1976 11.792,00 11.700,00 92,00 33,80 1980 10.608,00 10.486,00 122,00 32,10 1985 9.892,00 9.308,00 584,00 30,00 1990 9.175,00 8.430,00 745,00 27,80 1993 9.245,00 8.320,00 925,00 28,00 1994 9.302,00 8.252,00 1.050,00 28,20 1999 10.915,59 9.444,20 1.471,39 31,28 2000 11.133,91 9.517,39 1.616,52 35,20 2001 11.352,22 9.607,32 1.744,89 35,40 2002 11.784,59 9.865,02 1.919,57 35,80 2003 12.094,52 10.004,71 2.089,81 36,10 2004 12.306,86 10.088,29 2.218,57 36,70 2005 12.616,70 10.283,17 2.333,53 37,00 2006 12.873,85 10.410,14 2.463,71 38,00 2007 12.837,33 10.283,97 2.553,37 38,20 2008 13.118,77 10.348,59 2.770,18 38,70 2009 13.258,85 10.339,31 2.919,54 39,10 2010 13.388,08 10.304,82 3.083,26 39,50 2011 13.515,06 10.285,38 3.229,68 39,70 2016 14.415,38 10.236,46 4.178,97 41,45 SS 1993/1943 -5.055,00 -5.980,00 925,00 -15,00 Bình quân năm -101,10 -119,60 18,50 -0,30 Tốc độ PTBQ 99,13 98,92 99,15 SS 2016/1993 5.112,38 1.916,42 3.253,97 13,15 Bình quân năm 237,23 109,19 128,04 0,65 Tốc độ PTBQ 102,13 101,19 107,19 101,96 (Nguồn: www.kiemlam.org.vn - Số liệu diễn biến tài nguyên rừng) 115 Phụ lục B1.2: CƠ CẤU DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG TỒN QUỐC GIAI ĐOẠN 2011-2016 Theo đặc tính sử dụng Tổng diện Năm rừng trồng (1000ha) Rừng trồng sản xuất Rừng trồng PH&ĐD Diện tích Diện tích (1000 Ha) Cơ cấu (1000 Cơ cấu Ha) 2011 2.463,71 1.678,87 68,14 784,84 31,86 2012 2.553,37 1.861,79 72,92 691,58 27,08 2013 2.770,18 2.028,92 73,24 741,26 26,76 2014 2.919,54 2.141,24 73,34 778,30 26,66 2015 3.083,26 2.276,45 73,83 806,81 26,17 2016 3.229,68 2.384,35 73,83 845,33 26,17 (Nguồn: www.kiemlam.org.vn - Số liệu diễn biến tài nguyên rừng) 116 Phụ lục B1.3: PHÁT TRIỂN DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT TỒN QUỐC GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 CHỈ TIÊU Năm Tổng diện tích Lượng tăng (1000 Ha) giảm liên hoàn (1000ha) Tốc độ PT liên hoàn (%) 2011 1.678,87 298,24 121,60 2012 1.861,79 182,92 110,90 2013 2.028,92 167,13 108,98 2014 2.141,24 112,32 105,54 2015 2.276,45 135,21 106,31 2016 2.384,35 107,90 104,74 So sánh 2011/2006 705,48 Bình quân năm 117,58 Tốc độ PTBQ - - 142,02 107,27 (Nguồn: www.kiemlam.org.vn - Số liệu diễn biến tài nguyên rừng) 117 Phụ lục B1.4: HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG TỒN QUỐC NĂM 2016 Theo nguồn gốc hình thành Tổng diện tích Rừng tự nhiên Chỉ tiêu DT (1000ha) Cơ cấu (%) DT (1000ha) Cơ cấu (%) Rừng trồng DT (1000ha) Theo loại rừng - Rừng đặc dụng - Rừng phòng hộ 2.011,26 4.644,40 14,88 34,36 1.930,97 4.018,57 18,77 39,07 - Rừng sản xuất 6.677,11 49,40 4.292,75 41,74 2.384,35 182,29 1,35 43,09 0,42 139,20 - Ngoài loại rừng 80,29 625,84 Cơ cấu (%) 2,49 19,3 73,8 4,31 0,00 Theo chủ quản lý - Ban QLR 4.522,18 33,46 3.972,37 38,62 549,81 17,0 - DN nhà nước 1.971,48 14,59 1.462,05 14,21 509,43 15,7 - Tổ chức KT khác 143,20 1,06 36,56 0,36 106,64 3,30 - Đơn vị vũ trang 264,89 1,96 203,87 1,98 61,02 1,89 - Hộ gia đình 3.510,34 25,97 1.991,33 - Cộng đồng 298,98 2,21 266,02 2,59 32,96 1,02 - Tổ chức khác 700,98 5,19 606,80 5,90 94,18 2,92 2.103,02 15,56 1.746,38 16,98 356,64 - UBND Tổng diện tích 19,36 1.519,00 47,0 11,04 13.515,06 100,00 10.285,38 100,00 3.229,68 100,00 (Nguồn Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) 118 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA HỘ Chào Ơng/Bà, để có thơng tin cung cấp cho nhà quản lý địa phương, tiến hành điều tra nghiên cứu đề tài: “ Phát triển rừng trồng sản xuất huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng trị” Vì vậy, tính xác ơng/bà cung cấp có vai trò quan trọng q trình hình thành sách giúp phát triển kinh tế địa phương Ơng/bà n tâm thơng tin cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu hồn tồn giữ kín! Số phiếu: Ngày ………/……………/2017 Tên người vấn: ……………………………………………… PHẦN A: THÔNG TIN CHUNG I NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA HỘ - Họ tên chủ hộ………………………… - Địa chỉ: Thơn………………Xã………… Huyện……… - Giới tính: □ Nam □Nữ - Tuổi: - Trình độ văn hóa: lớp ………………… - Dân tộc: □Kinh □ Thiểu số - Tổng số thành viên gia đình:……………… ….người (trong đó: ………………nam,…………… nữ) - Tổng số lao động chính:(15-60 nam 15 – 55 nữ)………người - Số người độ tuổi lao động tham gia hoạt động trồng rừng sản xuất(Trẻ em từ 13 – 15 tuổi, Nam 60, nữ 55 tuổi)…… người - Phân loại hộ □ Nghèo □ Trung bình □ Khá II TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CỦA HỘ NĂM 2016 Chỉ tiêu Tổng Đơn vị Được số tính giao 119 Đấu giá Thuê, Khai Khác mướn hoang Tổng diện tích sử dụng Nhà vườn tạp Đất trồng năm Đất trồng lâu năm, ĂQ Đất trồng rừng sản xuất Đất khác III TÌNH HÌNH TRANG THIẾT BỊ SẢN XUẤT TRONG GIA ĐÌNH TT Tổng IV Tư liệu sản xuất Số lượng Đơn vị tính (1.000 đồng) Giá trị CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NGỒI LÂM NGHIỆP (Tính theo giá hành) TT Ngành nghề Trồng trọt(Cây) Chăn nuôi Nuôi trồng thủy sản Dịch vụ Làm thuê Năng suất Sản lượng Giá Thành tiền V HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP CỦA HỘ TRONG NĂM 2010 - Trồng rừng sản xuất ……………………… 120 - Trồng rừng phòng hộ……………………… - Nhận khốn khoanh ni……………………ha - Nhận khốn bảo vệ rừng…………………… 121 PHẦN B TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH I THƠNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT CỦA HỘ 1.1 Ông/bà bắt đầu trồng rừng sản xuất từ năm nào? 1.2 Diện tích trồng rừng sản xuất hộ qua năm: (Ha) Lồi Tổng diện tích 2016 2015 Năm trồng 2014 2013 2012 2011 Keo lai hom Keo lai hạt Keo tai tượng Keo tràm Bạch đàn Khác …… …… Trong loại giống lâm nghiệp Ông/bà thích trồng giống nào? Loại Keo lai hom Keo lai hạt Keo tai tượng Keo tràm Bạch đàn Khác Lựa chọn Ơng/bà Lý 1.1 Hình thức trồng: Hình thức trồng Trên đất cấp/mua Nhận khoán Thuê đất Đất tự khai hoang Khác 2016 2015 122 Diện tích/Năm 2014 2013 2012 2011 - Xin Ơng/bà cho biết định hướng trồng rừng thời gian tới □ Không trồng rừng □ Mở rộng quy mơ □ Đầu tư thâm canh 1.4 Các hình thức tiếp cận khoa học kỷ thuật lâm sinh 1.4.1 Ông/bà có phổ biến kỷ thuật lâm sinh cho trồng rừng sản xuất khơng? □ Có □ Khơng Nếu có hình thức sau đây? □ Đài □ Báo □ Tivi □ Tờ rơi □ Họp thôn □ Tập huấn □ Khác(xin nêu cụ thể)……… 1.4.2 Nếu có tập huấn đơn vị đứng tổ chức tập huấn □ Các trung tâm/Trạm khuyến nông-lâm tỉnh/huyện/xã □ Các chương trình dự án □ Các đơn vị quản lý lâm nghiệp địa bàn □ Tổ chức khác( xin nêu cụ thể)……………………………………… 1.4.3 Nội dung tập huấn: Xin đánh dấu ٧ vào lựa chọn Ông/bà: □ Kỷ thuật trồng rừng sản xuất □ Quản lý bảo vệ rừng □ Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, phòng chống cháy rừng □ Khác…………………………………………………………………… 1.4.4 Ai gia đình thường tham gia tập huấn…………………… 1.4.5 Có áp dụng kiến thức tập huấn vào quy trình trồng rừng sản xuất gia đình khơng? □ Có □ Khơng 1.4.6 Gia đình có cần kiến thức từ tập huấn mang lại khơng? □ Có □ Khơng 123 II THƠNG TIN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT, SẢN PHẨM THU HOẠCH VÀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM RỪNG SẢN XUẤT CỦA HỘ 2.1 Chi phí sản xuất 2.1.1Chi phí lao động trực tiếp tính (công) TT Lồi Trồng Chăm sóc Năm Năm Năm Đơn giá Thành tiền Keo lai hom Keo lai hạt Keo tai tượng Keo tràm Bạch đàn Khác - Ơng/bà có th lao động trồng rừng khơng? □ Có □ Khơng - Ơng/bà có th bảo vệ rừng khơng? □ Có □ Khơng - Chi phí th lao động trồng bảo vệ rừng Chi phí Thuê lao động trồng rừng Công bảo vệ Tổng Năm Đơn Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm giá Thàh tiền 2.1.2 Chi phí giống tính TT Loài trồng Thành tiền(1000 đồng/ha) Đơn giá Mật độ trồng(cây/ha) (Đồng/cây) Trồng Trồng dặm Keo lai hom Keo lai hạt Keo tai tượng Keo tràm Bạch đàn Khác 124 - Nguồn giống: Xin đánh dấu ٧ vào lựa chọn Ông/bà □ Tự ươm □ Lâm trường, đơn vị lâm nghiệp cung ứng( đơn vị nhà nước) □ Tự mua ngoài( Từ đơn vi tư nhân, hộ cá thể sản xuất giống) □ Mua tỉnh( Tỉnh nào)…………… - Trước mua giống đem trồng có đơn vị quản lý lâm nghiêp địa bàn tư vấn khơng? □ Có □ Khơng □ Ý kiến khác( Xin Ông/bà nêu cụ thể) - Ơng/bà có gặp khó khăn trở ngại việc mua giống phục vụ trồng rừng? □ Thiếu nguồn cung □ Chất lượng không đảm bảo □ Giá cao □ Khác 2.1.3 Chi phí phân bón tính ha( Tính cho chu kỳ kinh doanh) - Ơng/bà có bón phân trồng rừng khơng? □ Có □ Khơng - Ơng bà thường bón loại phân bón nào? □ Phân NPK □ Phân vi sinh □ Khác - Nguồn phân bón: Xin đánh dấu ٧ vào lựa chọn Ông/bà □ Mua qua dich vụ HTX, đơn vị lâm nghiệp □ Mua qua cửa hàng tư nhân, bn bán lẻ ngồi thị trường □ Khác - Ơng/bà có gặp khó khăn/trở ngại việc mua phân bón phục vụ trồng rừng sản xuất? □ Thiếu nguồn cung □ Chất lượng không đảm bảo □ Giá cao □ Khác - Ơng/bà có trợ giá phân bón từ nhà nước khơng? □ Có □ Khơng - Nếu có trợ giá hình thức gì? □ Giảm giá bán □ Bù chênh lệch giá 125 □ Khác 2.1.4 Các khoản đóng góp( có): *, Nộp lên trên: Tỷ lệ…… % Thành tiền………đồng, đó: - Nộp quỹ phát triển rừng xã: Tỷ lệ…… % Thành tiền………đồng - Nộp ngân sách: Tỷ lệ…… % Thành tiền………đồng - Nộp tiền phòng chống chữa cháy cho chi cục kiểm lâm( nộp qua kho bạc nhà nước) - Khoản khác: Tỷ lệ…… % Thành tiền………đồng 2.2 Thu hoạch sản lượng Dự kiến giá từ bán rừng sản xuất hộ/ha theo thời gian( 1000 đồng) TT Loại rừng Bán thành phẩm Bán rừng theo tuổi rừng, chất lượng rừng trữ lượng gỗ, địa hình rừng Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Keo lai hom Keo lai hạt Keo tai tượng Keo tram Bạch đàn Khác 2.2.1 Thu nhập thực tế từ trồng rừng sản xuất hộ qua năm từ năm 2008 – 2010 Loại sản phẩm ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Gỗ xẻ M Gỗ nguyên liệu Tấn Gỗ củi M3 Bán đứng Cây/ha Bán rừng non Ha Tổng cộng *) Tính bình quân/ha:……………………………… đồng Ghi 2.2.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm 2.5.1 Giá trị thu bình quân/ha rừng trồng…………………….triệu đồng 2.5.2 Hình thức bán: □ Bán trực tiếp cho người sử dụng % □ Bán trực tiếp cho nhà máy .% □ Bán cho lâm trường % □ Bán qua người thu gom % 126 2.5.3 Phương thức bán sản phẩm sau thuận lợi cho hộ □ Bán đứng lơ □ Bán sản phẩm sau khai thác □ Hình thức khác 2.5.4 Phương thức bán sản phẩm sau người mua dễ chấp nhận □ Bán đứng lô □ Bán sản phẩm sau khai thác □ Hình thức khác 2.2.3 Ơng/bà có định hướng thay đổi khơng việc trồng rừng năm tới? □ Tiếp tục trồng rừng sản xuấtTrồng cao su □ Khác III TÌNH HÌNH VAY VỐN CỦA HỘ ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2010 3.1 Ơng/bà có vay, mượn vốn để sản xuất, kinh doanh khơng? □ Có □ Khơng 3.2 Nếu có xin trả lời chi tiết câu hỏi này? Nguồn tín dụng Số tiền (1000 đồng) Lãi suất/tháng (%) Thời gian (tháng) Mục đích vay Ngân hàng thương mại Quỹ tín dụng Người thân Khác( xin nêu cụ thể) 3.3 Ơng/bà có khoản vay q hạn khơng? □ Có 3.4 □ Không Nguyên nhân dẫn đến vấn đề này? ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 127 III NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG TRỒNG RỪNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TỪ TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT 3.1 Những khó khăn thuận lợi hoạt động trồng rừng sản xuất hộ 3.1.1 Hãy liệt kê vấn đề khó khăn ảnh hưởng đến việc trồng rừng sản xuất hộ theo mức độ nghiêm trọng từ cao đến thấp 3.1.1.1 Vấn đề 1: 3.1.1.2 Vấn đề 2: 3.1.1.3 Vấn đề 3: 3.1.2 Hãy liệt kê vấn đề thuận lợi cho việc trồng rừng sản xuất hộ 3.1.2.1 Thuận lợi 1: 3.1.2.2 Thuận lợi 2: 3.1.2.3 Thuận lợi 3: 3.2 Những nhận định thay đổi sinh kế người dân 3.2.1 Ơng/bà có suy nghĩ việc trồng rừng sản xuất nghề mang lại thu nhập cao ổn định cho gia đình khơng? □ Có □ Khơng 3.2.1.1 Nếu có xin cho biết lý □ Lợi nhuận cao □ Ít rủi ro □ Đầu ổn định 3.2.1.2 Nếu không xin cho biết lý □ Lợi nhuận thấp □ Rủi ro cao □ Đầu thiếu ổn định 3.2.2 Ơng/bà có nhu cầu huy động vốn nguồn lực khác để đầu tư trồng rừng sản xuất với quy mơ lớn khơng? □ Có □ Khơng 128 3.2.2.1 Nếu có xin cho biết ly □ Vay vốn ưu đãi □ Thiếu vốn □ Khác 3.2.2.2 Nếu khơng xin cho biết lý □ Có đủ vốn □ Lãi suất cao □ Khác 3.3 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 3.3.1 Theo Ông/bà, để phát triển trồng rừng sản xuất địa bàn thì: 3.3.1.1 Chính quyền địa phương cần thực điều gì? □ Giao đất, giao rừng thuận lợi □ Vật tư, giống ổn định □ Khác 3.3.1.2 Những người tham gia trồng rừng cần thực điều gì? □ Mở rộng quy mơ □ Đầu tư thâm canh □ Khác 3.3.1.3 Ngồi Ơng/bà có đề xuất để phát triển trồng rừng sản xuất cho gia đình cộng đồng? Xin cảm ơn Ông/bà! 129 ... tố ảnh đến phát triển rừng trồng sản xuất địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 4) Đề xuất giải pháp nhằm phát triển rừng trồng sản xuất địa bàn địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị iii DANH... luận phát triển rừng trồng sản xuất Chương 2: Thực trạng phát triển RTSX huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Chương 3: Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển RTSX huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. .. đến phát triển rừng trồng sản xuất huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 3.3 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu giải pháp phát triển rừng trồng sản xuất phạm vi địa bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG sản XUẤT TRÊN địa bàn HUYỆN HƯỚNG hóa, TỈNH QUẢNG TRỊ , GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG sản XUẤT TRÊN địa bàn HUYỆN HƯỚNG hóa, TỈNH QUẢNG TRỊ

Từ khóa liên quan