Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh quảng bình

132 45 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2018, 14:34

KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN VIỆT VƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN ĐẦU ĐẠ IH ỌC XÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH TR ƯỜ NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2018 KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN VIỆT VƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGUỒN VỐN ỌC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẠ IH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ MÃ SỐ: 34 04 10 NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TR ƯỜ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG TẤN QUÂN HUẾ, 2018 KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Hồn thiện cơng tác quản đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình” cơng trình nghiên cứu thân chưa công bố cơng trình khác Các thơng tin trích dẫn đề tài nghiên cứu trung thực rõ nguồn gốc Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2018 Học viên TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Nguyễn Việt Vương i KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa Cơng hòa xã hội chủ nghĩa CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa DNNN Doanh nghiệp Nhà nước ĐTXD Đầu xây dựng GPMB Giải phóng mặt HĐND Hội đồng nhân dân KT-XH Kinh tế - Xã hội NSTW Ngân sách Trung ương PNKB Phong Nha – Kẻ Bàng QLNN Quản nhà nước IH ỌC CHXHCN TSCĐ Tài sản cố định TPCP XD NG VĐTTXH Ủy ban nhân dân ĐẠ UBND Vốn đầu toàn xã hội Xây dựng Xây dựng TR ƯỜ XDCB Trái phiếu Chính phủ ii MỤC LỤC KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH, SƠ ĐỒ viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii DANH MỤC HÌNH viii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn .3 ỌC Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .6 IH Kết cấu luận văn .8 Chương 1:CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN ĐẠ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 10 1.1 Tổng quan đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 10 1.1.1 Các khái niệm 10 NG 1.1.2 Đặc điểm vai trò đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 13 1.1.3 Ý nghĩa đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 17 ƯỜ 1.2 Quản nhà nước đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 18 1.2.1 Nguyên tắc quản nhà nước đầu xây dựng nguồn vốn NSNN TR .18 1.2.2 Nội dung quản nhà nước đầu xây dựng nguồn vốn NSNN 19 iii 1.2.3 Sự cần thiết quản nhà nước đầu xây dựng nguồn vốn KIN HT ẾH UẾ NSNN 25 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản đầu xây dựng nguồn vốn NSNN 26 1.4.1 Các nhân tố chủ quan 26 1.4.2 Nhân tố khách quan .28 1.5 Một số kinh nghiệm quản đầu xây dựng nguồn vốn NSNN nước quốc tế 30 1.5.1 Kinh nghiệm từ nước: 30 1.5.2 Kinh nghiệm từ quốc tế 32 Tóm tắt chương 35 Chương 2:THỰC TRẠNG QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 36 ỌC 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình ảnh hưởng tới đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 36 IH 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 36 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 39 ĐẠ 2.2 Tình hình quản đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Quảng Bình 43 2.2.1 Khái quát tình hình đầu xây dựng tỉnh Quảng Bình 43 NG 2.2.2 Thực trạng Hệ thống văn quản đầu xây dựng nguồn vốn NSNN 47 2.2.3 Thực trạng lập giao kế hoạch đầu xây dựng nguồn vốn ƯỜ NSNN 50 2.2.4 Thực trạng Tổ chức thực dự án đầu xây dựng nguồn vốn NSNN 52 TR 2.2.5 Thực trạng công tác tra, kiểm tra đầu xây dựng nguồn vốn NSNN 63 iv 2.3 Đánh giá cán bộ, công chức công tác quản đầu xây dựng KIN HT ẾH UẾ nguồn vốn NSNN địa bàn tỉnh Quảng Bình .67 2.3.1 Thông tin chung cán tham gia khảo sát .67 2.3.2 Đánh giá cán bộ, công chức 69 2.4 Đánh giá chung tình hình quản đầu xây dựng nguồn vốn NSNN địa bàn tỉnh Quảng Bình 75 2.4.1 Những thành tựu 75 2.4.2 Những hạn chế 76 Chương 3:GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 83 3.1 Căn để đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 83 ỌC 3.1.1 Môi trường nước quốc tế 83 3.1.2 Chiến lược định hướng phát triển kinh tế tỉnh Quảng Bình 85 IH 3.1.3 Các nguyên tắc quản nhà nước đầu xây dựng nguồn vốn NSNN 86 ĐẠ 3.2 Các giải pháp hồn thiện cơng tác quản đầu xây dựng nguồn vốn ngân sách địa bàn tỉnh Quảng Bình 87 3.2.1 Nâng cao chất lượng hệ thống văn bản, chế quản đầu xây dựng NG nguồn vốn NSNN 87 3.2.2 Hoàn thiện quản nhà nước công tác lập, giao quản quy hoạch, kế hoạch đầu xây dựng nguồn vốn NSNN 88 ƯỜ 3.2.3 Hoàn thiện quản nhà nước công tác tổ chức thực dự án đầu xây dựng vốn NSNN 89 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tra, kiểm tra công tác đầu xây dựng TR nguồn vốn NSNN 95 3.2.5 Một số giải pháp khác .96 Tóm tắt chương 98 v KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99 KIN HT ẾH UẾ Kết 12.3 27.7 44.6 15.4 100.0 Valid Percent 12.3 27.7 44.6 15.4 100.0 Cumulative Percent 12.3 40.0 84.6 100.0 TR Frequency Valid 111 KIN HT ẾH UẾ Việc ban hành triển khai văn quản đầu xây dựng cấp quản nhanh chóng Valid Khơng đồng ý Frequency Bình thường 48 Percent 36.9 Valid Percent 36.9 Cumulative Percent 36.9 Đồng ý Total 70 12 130 53.8 9.2 100.0 53.8 9.2 100.0 90.8 100.0 Các văn quản đầu xây dựng dễ hiểu Valid Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng Total ý 20 15.4 Valid Percent 15.4 Cumulative Percent 15.4 58 16 130 27.7 44.6 12.3 100.0 27.7 44.6 12.3 100.0 43.1 87.7 100.0 IH Percent 36 ỌC Frequency ĐẠ Các văn quản đầu xây dựng hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Frequency Percent Valid Percent NG Không đồng ý TR ƯỜ Cumulative Percent Valid Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng Total ý 24 24 62 20 130 18.5 18.5 47.7 15.4 100.0 18.5 18.5 47.7 15.4 100.0 18.5 36.9 84.6 100.0 Statistics N Valid Mean Missing 112 Kế hoạch bố trí vốn tập 130 đối tượng Lập kế hoạch quy trình 130 luật NSNN Việc lập kế hoạch bố trí vốn phù hợp với điều kiện cụ thể 130 dự án ưu tiên cơng trình trọng điểm, quan 130 trọng địa bàn tỉnh Việc giao kế hoạch cho Sở, quan trực thuộc UBND tỉnh UBND 130 huyện, thành phố, chủ 3.32 KIN HT ẾH UẾ trung vào mục đích đầu thời gian quy 3.63 3.51 3.44 3.05 ỌC định IH Kế hoạch bố trí vốn tập trung vào mục đích đối tượng Khơng đồng ý 24 Percent Valid Percent Hồn tồn đồng 34 16 130 18.5 43.1 26.2 12.3 100.0 18.5 43.1 26.2 12.3 100.0 18.5 61.5 87.7 100.0 ƯỜ Lập kế hoạch quy trình luật NSNN Frequency Valid Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng Total ý 59 60 11 130 45.4 46.2 8.5 100.0 Valid Percent 45.4 46.2 8.5 100.0 Cumulative Percent 45.4 91.5 100.0 TR Percent Total 56 NG Cumulative Percent Đồng ý ý ĐẠ Frequency Bình thường Valid 113 ... nghĩa đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 17 ƯỜ 1.2 Quản lý nhà nước đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 18 1.2.1 Nguyên tắc quản lý nhà nước đầu tư xây dựng nguồn. .. quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng hoàn thành tốt nhiêm ƯỜ vụ giao Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng ln tận tình hướng dẫn chủ TR đầu tư Đội ngũ quản lý quản lý vốn đầu tư xây dựng. .. Hoàn thiện quản lý nhà nước công tác lập, giao quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN 88 ƯỜ 3.2.3 Hoàn thiện quản lý nhà nước công tác tổ chức thực dự án đầu tư xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh quảng bình, Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan