Bài giảng pháp luật đại cương

257 2,186 12
  • Loading ...
1/257 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2013, 13:48

2.1 Bản chất giai cấp của Nhà nước (Tính giai cấp)Nhà nước là bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay giai cấp cầm quyềnGiai cấp cầm quyền sử dụng Nhà nước để duy trì sự thống trị của mình đối với toàn xã hội, trên cả 3 mặt: chính trị, kinh tế và tư tưởng PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG ĐẠI CƯƠNG ThS: ThS: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC BẢN VỀ NHÀ NƯỚC I. I. Ngu Ngu ồn gốc Nhà nước ồn gốc Nhà nước II. II. Khái niệm, bản chất Nhà nước Khái niệm, bản chất Nhà nước III. III. Thuộc tính của Nhà nước Thuộc tính của Nhà nước IV. IV. Chức năng của Nhà nước Chức năng của Nhà nước V. V. Kiểu và hình thức Nàh nước Kiểu và hình thức Nàh nước VI. VI. Bộ máy Nhà nước Bộ máy Nhà nước BÀI 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BÀI 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT BẢN CỦA PHÁP LUẬT I. I. Nguồn gốc, khái niệm pháp luật Nguồn gốc, khái niệm pháp luật II. II. Bản chất pháp luật Bản chất pháp luật III. III. Thuộc tính pháp luật Thuộc tính pháp luật IV. IV. Chức năng, vai trò của pháp luật Chức năng, vai trò của pháp luật V. V. Mối quan hệ giữa pháp luật với những Mối quan hệ giữa pháp luật với những hiện tượng xã hội khác hiện tượng xã hội khác VI. VI. Kiểu và hình thức pháp luật Kiểu và hình thức pháp luật BÀI 3: NHÀ N C C NG ƯỚ Ộ BÀI 3: NHÀ N C C NG ƯỚ Ộ HOÀ XÃ H I CH NGHĨA Ộ Ủ HOÀ XÃ H I CH NGHĨA Ộ Ủ VI T NAMỆ VI T NAMỆ I. I. Khái quát về sự ra đời và phát triển Khái quát về sự ra đời và phát triển của NN Việt Nam của NN Việt Nam II. II. Bản chất của Nhà nước CHXHCN Việt Bản chất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam Nam III. III. Chức năng của Nhà nước CHXHCN Chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam Việt Nam IV. IV. Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam BÀI 4: H TH NG PHÁP Ệ Ố BÀI 4: H TH NG PHÁP Ệ Ố LU T VÀ QUY PH M Ậ Ạ LU T VÀ QUY PH M Ậ Ạ PHÁP LU TẬ PHÁP LU TẬ I. I. Hệ thống pháp luật Hệ thống pháp luật II. II. Quy phạm pháp luật Quy phạm pháp luật BÀI 5: QUAN H PHÁPBÀI 5: QUAN H PHÁP Ệ LU TẬ LU TẬ I. I. Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật luật II. II. Thành phần của quan hệ pháp luật Thành phần của quan hệ pháp luật III. III. Sự kiện pháp lý Sự kiện pháp BÀI 6: TH C HI N PHÁP Ự Ệ BÀI 6: TH C HI N PHÁP Ự Ệ LU T – VI PH M PHÁP LU T Ậ Ạ Ậ LU T – VI PH M PHÁP LU T Ậ Ạ Ậ – TRÁCH NHI M PHÁP LÝỆ – TRÁCH NHI M PHÁP LÝỆ I. I. Thực hiện pháp luật Thực hiện pháp luật II. II. Vi phạm pháp luật Vi phạm pháp luật III. III. Trách nhiệm pháp lý Trách nhiệm pháp BÀI 7: PHÁP CH XHCN Ế BÀI 7: PHÁP CH XHCN Ế – NHÀ N C PHÁP ƯỚ – NHÀ N C PHÁP ƯỚ QUY NỀ QUY NỀ I. I. Pháp chế XHCN Pháp chế XHCN II. II. Nhà nước pháp quyền Nhà nước pháp quyền BÀI 8: CÁC NGÀNH LU T C Ậ Ơ BÀI 8: CÁC NGÀNH LU T C Ậ Ơ B N TRONG H TH NG PHÁP Ả Ệ Ố B N TRONG H TH NG PHÁP Ả Ệ Ố LU T VI T NAMẬ Ệ LU T VI T NAMẬ Ệ I. I. Ngành luật Hiến pháp Ngành luật Hiến pháp II. II. Ngành luật hành chính Ngành luật hành chính III. III. Ngành luật dân sự Ngành luật dân sự IV. IV. Ngành luật hôn nhân và gia đình Ngành luật hôn nhân và gia đình V. V. Ngành luật tố tụng dân sự Ngành luật tố tụng dân sự I. I. Ngành luật hình sự Ngành luật hình sự II. II. Ngành luật tố tụng hình sự Ngành luật tố tụng hình sự III. III. Ngành luật thương mại Ngành luật thương mại IV. IV. Ngành luật lao động Ngành luật lao động V. V. Ngành luật lao động Ngành luật lao động [...]... hành pháp luật 5 NN thu thuế và phát hành tiền IV Ch ức năng c ủa NN 1 Khái niệm:    Là những mặt hoạt động chủ yếu của NN Nhằm thực hiện những nhiệm vụ đặt ra của NN Thể hiện vai trò và bản chất của NN 2 Phân lo ại ch ức năng 2.1 Chức năng đối nội 2.2 Chức năng đối ngoại 3 Hình th ức th ực hi ện ch ức năng Hình thức  Xây dựng pháp luật  Tổ chức thực hiện pháp luật  Bảo vệ pháp luật Cơ quan Lập pháp. .. Chức năng đối ngoại 3 Hình th ức th ực hi ện ch ức năng Hình thức  Xây dựng pháp luật  Tổ chức thực hiện pháp luật  Bảo vệ pháp luật Cơ quan Lập pháp Hành pháp pháp 4 Ph ương hi ện ch ức pháp th ực năng  Phương pháp thuyết phục  Phương pháp cưỡng chế V Ki ểu và hình th ức NN 1 Kiểu NN    Là tổng thể các dấu hiệu cơ bản đặc thù của NN Thể hiện bản chất giai cấp và những điều kiện tồn tại,...BÀI 1: ĐỀ CƠ NH ỮNG B ẢN V Ề N ƯỚC V ẤN NHÀ I Ngu ồn g ốc Nhà n ước QUAN ĐIỂM Phi Mácxít Mác - Lênin 1 Nh ững quan đi ểm phi Mácxít v ề ngu ồn g ốc Nhà n ước 1.1 Những nhà tư tưởng theo thuyết thần học... áp bức, bóc lột và thực hiện công bằng xã hội  Dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất 2 Hình th ức NN (Mô hình NN) 2.1 Khái niệm hình thức NN  Là cách tổ chức quyền lực NN cùng với các phương pháp thực hiện quyền lực đó  Có 3 yếu tố: hình thức chính thể, hình thức cấu trúc lãnh thổ và chế độ chính trị . pháp luật Thực hiện pháp luật II. II. Vi phạm pháp luật Vi phạm pháp luật III. III. Trách nhiệm pháp lý Trách nhiệm pháp lý BÀI 7: PHÁP CH XHCN Ế BÀI 7: PHÁP. pháp luật Bản chất pháp luật III. III. Thuộc tính pháp luật Thuộc tính pháp luật IV. IV. Chức năng, vai trò của pháp luật Chức năng, vai trò của pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng pháp luật đại cương , Bài giảng pháp luật đại cương , Bài giảng pháp luật đại cương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn