Hoàn thiện công tác thẩm định cấp tín dụng đối với các doanh nghiệp ngành Điện tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1 (Luận văn thạc sĩ)

113 65 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 17:01

Hoàn thiện công tác thẩm định cấp tín dụng đối với các doanh nghiệp ngành Điện tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1 (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thẩm định cấp tín dụng đối với các doanh nghiệp ngành Điện tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1 (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thẩm định cấp tín dụng đối với các doanh nghiệp ngành Điện tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1 (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thẩm định cấp tín dụng đối với các doanh nghiệp ngành Điện tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1 (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thẩm định cấp tín dụng đối với các doanh nghiệp ngành Điện tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1 (Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thẩm định cấp tín dụng đối với các doanh nghiệp ngành Điện tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1 (Luận văn thạc sĩ) 1 LỜI CẢM ƠN Tơi xin kính gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Quý thầy cô Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội - Khoa Sau Đại học, Khoa Tài Ngân hàng, Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cần thiết suốt thời gian học để tơi có tảng kiến thức thực luận văn Đặc biệt, xin gửi lời tri ân sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Hiền tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức bổ ích cho tơi suốt thời gian hồn thiện luận văn Xin chúc Cơ gia đình ln mạnh khỏe, vạn ý Cuối cùng, tơi xin bảy tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình đồng nghiệp thân thiết Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Trụ sở Chi nhánh Sở Giao dịch tạo điều kiện tốt cho tơi thời gian học tập hồn thiện luận văn tốt nghiệp Mặc dù có nhiều cố gắng, song luận văn tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận chia sẻ, đóng góp Q thầy cơ, bạn bè để luận văn để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn Hà Nội, tháng 06 năm 2018 Tác giả Phạm Thế Anh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sỹ Tài Ngân hàng “Hồn thiện cơng tác thẩm định cấp tín dụng doanh nghiệp ngành Điện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1” cơng trình nghiên cứu riêng thực hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Hiền Luận văn kết nghiên cứu độc lập, nội dung trình bày luận văn hồn tồn trung thực Ngồi tài liệu tham khảo trích dẫn, cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn chưa công bố sử dụng hình thức Hà Nội, tháng 06 năm 2018 Tác giả Phạm Thế Anh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN vii LỜI MỞ ĐẦU ix Tính cấp thiết đề tài ix Mục đích nghiên cứu đề tài x Phạm vi nghiên cứu Đề tài x Đối tượng nghiên cứu x Phương pháp nghiên cứu x Cấu trúc luận văn xi CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH CẤP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN 1.1 Tình hình nghiên cứu 1.2 Khái quát hoạt động cấp tín dụng doanh nghiệp ngành Điện 1.3 Cơng tác thẩm định cấp tín dụng doanh nghiệp ngành Điện 10 1.4 Nội dung cơng tác thẩm định cấp tín dụng doanh nghiệp ngành Điện 11 1.5 Quy trình thẩm định cấp tín dụng doanh nghiệp ngành Điện Ngân hàng 28 1.6 Các tiêu chí đánh giá hồn thiện cơng tác thẩm định cấp tín dụng doanh nghiệp ngành Điện 29 1.7 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoàn thiện cơng tác thẩm định cấp tín dụng doanh nghiệp ngành Điện 32 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH CẤP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 36 2.1 Khái quát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 36 2.2 Thực trạng công tác thẩm định cấp tín dụng doanh nghiệp ngành Điện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 42 2.3 Đánh giá hồn thiện cơng tác thẩm định cấp tín dụng Doanh nghiệp ngành Điện Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 70 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH CẤP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 79 3.1 Định hướng cấp tín dụng doanh nghiệp ngành Điện Chi nhánh Sở Giao dịch thời gian tới 79 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định cấp tín dụng doanh nghiệp ngành điện BIDV Chi nhánh Sở Giao dịch 81 3.3 Kiến nghị KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 98 100 DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1.1: Tỷ lệ chất gây nhiễm khơng khí từ nhiệt điện than 23 Bảng 2.1 : Thông tin khái quát BIDV 36 Bảng 2.2: Lịch sử hình thành phát triển BIDV SGD1 38 Bảng 2.3: Tổng hợp kết kinh doanh BIDV SGD1 năm 2017 39 Bảng 2.4: Số dư tín dụng BIDV SGD1 năm 2017 40 Bảng 2.5: Chi tiết thu phí dịch vụ 41 Bảng 2.6: Phân Tích SWOT EVN 51 Bảng 2.7: Một số tiêu tài chủ yếu EVN đến Quý 2/2017 52 Bảng 2.8: Doanh thu EVN giai đoạn 2012 – 2016 53 Bảng 2.9: Các hệ số tài chủ yếu EVN 53 Bảng 2.10: Hồ sơ pháp lý dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 55 Bảng 2.11: Tổng mức đầu tư Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 58 Bảng 2.12: So sánh suất đầu tư Dự án với số Dự án Nhiệt điện 59 Bảng 2.13: Tính tốn hiệu Dự án Quảng Trạch 59 Bảng 2.14: Cơ cấu kỳ hạn cho vay ngành điện BIDV năm 2017 66 Bảng 2.15: Tổng hòa lợi ích ngành Điện so với số ngành BIDV năm 2017 68 Bảng 2.16: Tóm tắt dự án mà BIDV SGD1 thực 69 Bảng 2.17: So sánh số yếu tố kinh tế nguồn lượng điện 72 Bảng 3.1: Dư nợ cho vay nhiệt điện ngành sản xuất, phân phối điện khí đốt 80 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Chú Giải BIDV Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV SGD1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch DV Dịch vụ EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam HĐTDCS Hội đồng tín dụng sở HĐTDTƯ Hội đồng tín dụng Trung Ương HĐV Huy Động Vốn NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Petrolimex Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam PTGĐ Phó Tổng Giám đốc PVN Tập đồn Dầu khí Việt Nam QLKH Quản lý Khách hàng QLRR Quản lý rủi ro QLRRTD Quản lý rủi ro tín dụng TD Tín dụng TGĐ Tổng Giám đốc TKV Tập đoàn Than – Khoảng sản Việt Nam TSC Trụ sở TĨM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN Trong bối cảnh nhu cầu lượng cho phát triển kinh tế vô cấp thiết, kèm với nhu cầu vốn đầu tư cho ngành Điện ngày lớn, dòng vốn tín dụng Ngân hàng ngày đóng vai trò quan trọng việc xây dựng, vận hành dự án Điện Để đảm bảo kịp thời thực chức trung chuyển vốn cho kinh tế, đồng thời đảm bảo kinh doanh hiệu quả, an toàn hoạt động cấp tín dụng doanh nghiệp ngành Điện, việc thẩm định cấp tín dụng doanh nghiệp ngành phải thực hiệu quả, chất lượng Do vậy, việc hồn thiện cơng tác thẩm định cấp tín dụng doanh nghiệp ngành Điện đóng vai trò quan trọng hoạt động thẩm định tín dụng nói riêng hoạt động kinh doanh Ngân hàng nói chung Nhận thức điều này, luận văn xác định đề tài nêu làm mục tiêu nghiên cứu hoàn thành nhiệm vụ sau đây: Một là, đưa sở lý luận hoạt động cấp tín dụng thẩm định cấp tín dụng Doanh nghiệp ngành Điện, Cơng tác thẩm định cấp tín dụng doanh nghiệp ngành Điện; Các tiêu chí đánh giá hồn thiện cơng tác thẩm định cấp tín dụng nhân tố ảnh hưởng tới hoàn thiện Các tiêu chí đánh giá gồm: Khn khổ pháp lý, Quy trình thẩm định, Tiến độ thực thẩm định, Khả dự báo rủi ro Kết hoạt động cấp tín dụng Các nhân tố ảnh hưởng gồm: Vấn đề thông tin xử lý thông tin, Trang thiết bị cơng nghệ, Quy trình Phương pháp thẩm định, Trình độ cán thẩm định Tổ chức, điều hành hoạt động thẩm định Hai là, luận văn nêu khái quát thực trạng cơng tác thẩm định cấp tín dụng doanh nghiệp ngành Điện BIDV BIDV SGD1, từ đánh giá mặt mà ngân hàng làm thời gian qua, đồng thời thấy tồn q trình thẩm định cấp tín dụng doanh nghiệp ngành Điện, tìm nguyên nhân cho tồn Bà là, dựa thực trạng chất lượng cơng tác thẩm định cấp tín dụng doanh nghiệp ngành Điện, tồn tại, nguyên nhân nêu, luận văn xác định định hướng cấp tín dụng doanh nghiệp ngành Điện BIDV SGD1, từ đưa số giải pháp để hồn thiện cơng tác thẩm định cấp tín dụng doanh nghiệp ngành Điện BIDV SGD1, với số kiến nghị khác LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngành Điện ngành quan trọng bản, cung cấp đầu vào cho sản xuất tiêu dùng toàn xã hội Chính vậy, sản lượng sản xuất tiêu thụ điện thường xem bảo quan trọng đánh giá quy mô, cấu, tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc gia Bởi tính cấp thiết việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho kinh tế, việc đầu tư xây dựng dự án Điện từ khâu Sản xuất, Truyền Tải, Phân phối điện Nhà nước ưu tiên hàng đầu tập trung nguồn lực để phát triển Tuy vậy, với nguồn Ngân sách eo hẹp, cộng với đặc thù dự án điện thường có thời gian đầu tư xây dựng vận hành dài, việc huy động nguồn vốn cho dự án vấn đề đau đầu nhà quản lý Trong cấu nguồn vốn tài trợ cho dự án điện, vốn tín dụng ngân hàng có tầm quan trọng đặc biệt Trong bối cảnh nay, nhu cầu vốn tín dụng đầu tư cho ngành Điện ngày gia tăng, Ngân hàng Thương mại, bao gồm BIDV, đứng trước áp lực to lớn quan hệ nhóm Khách hàng tiềm này: mặt, vừa đảm bảo khai thác tối đa lợi ích từ việc cung cấp sản phẩm Ngân hàng, đặc biệt sản phẩm tín dụng; mặt khác phải đảm bảo an tồn có khả dự báo, phòng ngừa rủi ro q trình cấp tín dụng tài trợ vốn cho dự án Điện.Mặc dù quy mơ cấp tín dụng lớn, rủi ro tiềm ẩn cao, hiệu hoạt động thẩm định cấp tín dụng, có doanh nghiệp ngành Điệntại BIDV lại tồn nhiều hạn chế.Điều thể qua số khổng lồ nợ xấu hệ thống, đặc biệt Ngân hàng BIDV mà suốt năm qua chưa xử lý “cục máu đông kinh tế” Trước thực tế trên, việc hồn thiện cơng tác thẩm định cấp tín dụng Doanh nghiệp, Doanh nghiệp thuộc ngành Điện trở thành nhu cầu vô cấp thiết, có tính thời Ngân hàng Thương mại nói chung BIDV nói riêng 10 Xuất phát từ thực tế trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác thẩm định cấp tín dụng doanh nghiệp ngành Điện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1” cho luận văn tốt nghiệp Về ý nghĩa khoa học đề tài: Đề tài bổ sung đặc trưng hoạt động thẩm định cấp tín dụng Doanh nghiệp ngành Điện, từ đề xuất số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định cấp tín dụng BIDV Chi nhánh Sở Giao dịch Về ý nghĩa thực tiễn đề tài: Đề tài kỳ vọng đóng góp hồn thiện cho cơng tác thẩm định cấp tín dụng Doanh nghiệp thuộc ngành Điện BIDV Chi nhánh Sở Giao dịch Mục đích nghiên cứu đề tài Luận văn nghiên cứu sở lý thuyết cơng tác thẩm định cấp tín dụng Doanh nghiệp ngành Điện, thực trạng thẩm định cấp tín dụng Doanh nghiệp ngành Điện BIDV BIDV Chi nhánh Sở Giao dịch 1, từ đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định cấp tín dụng cho doanh nghiệp thuộc ngành Điện Ngân hàng Phạmvi nghiên cứu Đề tài - Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2013-2017, trọng tâm giai đoạn 2015 – 2017 - Không gian nghiên cứu: Tại BIDV BIDV Chi nhánh Sở Giao dịch Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung xem xét nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động thẩm định cấp tín dụng Doanh nghiệp ngành Điện BIDV SGD1, từ đưa kiến nghị hồn thiện cơng tác thẩm định cấp tín dụng cho doanh nghiệp ngành Điện cho BIDV BIDV SGD1 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp thu thập số liệu, tổng hợp, phân tích, so sánh 99 Nên tăng thêm kinh phí đầu tư cho việc hỗ trợ sở vật chất kỹ thuật cho công tác thẩm định Mạnh dạn áp dụng công nghệ tin học tiên tiến để nâng cao chất lượng kết thẩm định, giảm bớt yếu tố chủ quan người kết thẩm định sở vật chất kỹ thuật nâng cao đồng nghĩa với việc thông tin lưu trữ tốt hơn, hỗ trợ đắc lực cho công tác thẩm định 3.2.5 Về hệ thống tổ chức quản lý điều hành thực thẩm định Để việc thẩm định mang lại kết cao BIDV cần phải đề xuất với quan có thẩm quyền biện pháp, giải pháp hỗ trợ Khách hàng để đảm bảo thực cam kết vay trả thống hợp đồng tín dụng Bên cạnh cần phải phối hợp với quan chủ quản Doanh nghiệp tổ chức quản trị điều hành dự án doanh nghiệp, phối hợp với quan khác để điều chỉnh mức thuế suất phù hợp, hỗ trợ đầu tư hình thức hỗ trợ khác Thực tác nghiệp quản lý,tài sản chấp cầm cố bảo lãnh với khách hàng khoản vay suốt trình vay vốn Quan trọng Chi nhánh cần đầu tư để bổ sung nguồn nhân lực, đào tạo nâng cao chuyên mơn phục vụ mục đích chun mơn hóa cao q trình thẩm định Sự chun mơn hóa nên phân theo lĩnh vực dự án, nhóm khách hàng, khía cạnh nội dung thẩm định giai đoạn cụ thể trình thẩm định cấp tín dụng 3.2.6 Về trang thiết bị phục vụ công tác thẩm định dự án đầu tư Điện Thực tế cho thấy Ngân hàng có quy trình thẩm định, có nội dung thẩm định hợp lý hay phương pháp thẩm định phù hợp cán thẩm định không trang bị sở vật chất đầy đủ, có cơng nghệ đáp ứng tốt cơng tác thẩm định chất lượng thẩm định dự án đầu tư Điện Chi nhánh không đảm bảo Bởi trang thiết bị phục vụ công tác thẩm định giúp cho cán thẩm định thực cơng tác thẩm định cách xác, khoa học, tiết kiệm thời gian thẩm định đảm bảo chất lượng công tác thẩm định Cụ thể sau: BIDV nói chung Chi nhánh Sở Giao dịch nói riêng cần tự trang bị phần mềm phục vụ cho công tác thẩm định Hiện nay, khâu thẩm định tài 100 dự án chủ yếu dựa vào phần mềm Microsoft Excel để tính tốn bảng tính bổ trợ tiêu đánh giá hiệu tài Việc cập nhật phần mềm tính tốn chun dụng cho cơng tác thẩm định giúp cho cơng tác thẩm định Chi nhánh thực nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, đạt mục tiêu thời gian thẩm định Chi nhánh đề 3.2.7 Về cán thẩm định dự án Điện Con người nhân tố trung tâm chi phối, ảnh hưởng định đến hoạt động thẩm định dự án đầu tư Nếu có quy trình, phương pháp, nội dung thẩm định dự án mà khơng có yếu tố người khơng có ý nghĩa Chính vậy, yếu tố người yếu tố quan trọng nhất, định chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư Do đó, để nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định trước hết phải nâng cao lực đội ngũ cán thẩm định Gắn với người có khía cạnh, trình độ nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp Đó hai khía cạnh quan trọng đánh giá hoàn thiện người Như vậy, để hoàn thiện yếu tố người cần phải hướng tới hồn thiện khía cạnh Cụ thể có giải pháp sau để giải vấn đề này: Một là, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán thẩm định  Các cán thẩm định cần phải có tinh thần ln ln cập nhật thông tin quy định Nhà nước lĩnh vực đầu tư, thông tin Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước quy định lĩnh vực thẩm định dự án đầu tư Điều bổ trợ nhiều cho cán thẩm định công tác thẩm định  Chi nhánh cần hồn thiện đội ngũ cán có chuyên môn cao nhiều kinh nghiệm lĩnh vực điện nói chung Điện nói riêng Đây lực lượng nòng cốt cơng tác thẩm định dự án đầu tư Điện tảng vững đảm bảo chất lượng công tác thẩm định Đồng thời, đội ngũ chịu trách nhiệm kèm cặp hỗ trợ cán trẻ công tác chuyên môn, đặc biệt truyền dạy kinh nghiệm công tác thẩm định dự án đầu tư Điện Đối với cán tuyển chọn cần phải đào tạo chuyên sâu thêm công việc giao Ngoài ra, cần phải hướng dẫn cho cán nắm rõ mục tiêu, 101 quy trình, quy định ngân hàng pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng Bộ Luật dân sự, Luật hình sự, Luật doanh nghiệp, Luật phá sản doanh nghiệp Mặt khác để có đội ngũ chuyên viên thẩm định từ đầu Chi nhánh nên đặt vấn đề tuyển dụng trường đào tạo Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương……để tìm kiếm ứng viên xuất sắc cho Chi nhánh sau Chi nhánh tắt đón đầu cán xuất sắc  Chi nhánh thường xuyên cho cán thẩm định tham gia lớp đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ thẩm định, buổi toạ đàm trao đổi học tập, trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin thẩm định Đây công việc cần thiết giúp cán liên tục trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ  Đồng thời Chi nhánh ln khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho cán thẩm định nâng cao trình độ nghiệp vụ mình: tham gia lớp đào tạo sau đại học, nghiên cứu sinh,…  Chi nhánh cần có kế hoạch đào tạo đào tạo lại cán thẩm định lĩnh vực (kinh tế, thị trường, kỹ thuật ), hầu hết cán thẩm định phòng Nghiệp vụ tốt nghiệp trường khối ngành kinh tế mà chưa có cán tốt nghiệp trường khối ngành kỹ thuật, điều hạn chế chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư nói chung dự án Điện nói riêng Hai là, cần phải trau dồi đạo đức nghề nghiệp cán thẩm định Các cán thẩm định trang bị kiến thức chuyên môn, có kinh nghiệm định cơng tác thẩm định, khơng có đạo đức nghề nghiệp khó đảm bảo chất lượng cơng tác thẩm định dự án đầu tư Sở dĩ cán thẩm định phải làm việc mơi trường có nhiều áp lực nên họ phải người có tư cách đạo đức tốt, có lập trường vững vàng, dám chịu trách nhiệm làm Bên cạnh điều Chi nhánh cần có chế thoả đáng nhằm đảm bảo chất lượng công tác thẩm định Cụ thể: - Phân định trách nhiệm, quyền hạn cụ thể cho công việc, người 102 Các nhiệm vụ chức cần có độc lập tương đối ví dụ hoạt động tín dụng, cán chuẩn bị hồ sơ tín dụng phải độc lập với cán thẩm định, từ ý kiến khách quan chừng mực quy định rõ trách nhiệm cá nhân hoạt động tín dụng - Đồng thời Chi nhánh cần đảm bảo trách nhiệm cán thẩm định không dừng lại việc đưa Báo cáo thẩm định xác mà phải có trách nhiệm suốt q trình đưa dự án vào hoạt động, ví dụ như: trách nhiệm thu hồi nợ vay khách hàng, chịu trách nhiệm trước Ngân hàng khoản nợ vay này,… Ba là, cần phải có chế độ thưởng phạt nghiêm minh Để giữ chân cán thẩm định có lực Chi nhánh cần có sách lương thưởng cách thoả đáng hệ thống ngân hàng nói chung hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần nói riêng vấn đề lương có phân hóa tương đối sâu sắc Nếu Chi nhánh khơng có chế sách lương thưởng phù hợp, phong trào hoạt động an sinh hấp dẫn hình thức động viên cán kịp thời lúc bị tổn thất lớn “chảy máu chất xám” thiếu hụt nhân tài Chính vậy, việc ban hành chế thưởng phạt nghiêm minh cần thiết việc hoàn thiện chất lượng đội ngũ cán thẩm định dự án đầu tư Điện Cụ thể: - Đồng thời với yêu cầu đặt cán thẩm định, Chi nhánh cần có chế độ khuyến khích cán thẩm định hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, ví dụ chế độ khen thưởng, khuyến khích cơng tác Chế độ khen thưởng lúc thúc đẩy cán thẩm định cố gắng vươn lên công tác để đạt thành tích lớn lao cơng việc - Bên cạnh khen thưởng kịp thời đó, Chi nhánh cần đưa biện pháp xử lý cán thẩm định cố tình làm sai quy định Chi nhánh hay sai sót thiếu cẩn trọng… Bởi Chi nhánh, sai sót khâu thẩm định dự án dẫn đến định cho vay thiếu xác, dẫn đến tổn thất tất yếu 103 cho Ngân hàng (ảnh hưởng đến lợi ích, đến uy tín… BIDV nói chung BIDV SGD1 nói riêng) Bốn là, cần phải quan tâm đến đời sống cán Bên cạnh việc bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ, trau dồi đạo đức nghề nghiệp cán thẩm định, Chi nhánh cần đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cán nhân viên Cụ thể: - Chi nhánh cần tạo công cho người tất hoạt động nghiệp vụ hoạt động giải trí khác - Chi nhánh nên tổ chức buổi giao lưu văn nghệ, thể thao… nhằm tạo thoải mái cho cán sau làm việc căng thẳng Có giúp cán có thêm sức khoẻ đảm đương cơng việc 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Hoạt động kinh doanh tài chính, ngân hàng hoạt động kinh doanh đặc biệt - kinh doanh tiền tệ, nhạy cảm với thay đổi kinh tế Trong hoàn cảnh nay, Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế tới có xâm nhập ạt hệ thống tài nước ngồi vào nước ta, Nhà nước cần sớm hoàn thiện củng cố pháp luật, đảm bảo hệ thống pháp luật thống hoạt động ngân hàng thuận lợi có sách đồng để nâng cao trình độ tồn ngành ngân hàng để có đủ lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu tình hình Nhà nước Bộ ngành liên quan cần tích cực cơng tác trao đổi thơng tin, phối hợp với chặt chẽ góp phần đảm bảo hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư ngân hàng, tiến tới tương lai Nhà nước Bộ ngành liên quan cần xây dựng hệ thống thông tin kinh tế - xã hội, thông tin ngân hàng phục vụ cho công tác thẩm định, tránh cho ngân hàng gặp phải rủi ro nguồn thông tin không tương xứng gây Xây dựng hệ thống tiêu chí kỹ thuật ngành nghề để làm 104 tiêu thẩm định mang tính chuẩn mực ngưỡng đánh giá, từ làm sở để so sánh, đánh giá dự án Cần phải thống cáctiêu chí đánh giá Ngân hàng với để so sánh lực Ngân hàng từ phát điểm yếu hệ thống ngân hàng để khác phục Nhà nước cần đạo Doanh nghiệp thực công khai hoạt động kế tốn tài chính, áp dụng nghiêm túc chặt chẽ chế độ kiểm toán bắt buộc định kỳ doanh nghiệp Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho cơng ty kiểm tốn hoạt động nâng cao chất lượng kiểm toán nhằm tăng độ trung thực báo cáo tài mà doanh nghiệp cung cấp cho Ngân hàng Đây yếu tố nâng cao độ xác nguồn thơng tin phục vụ cho cơng tác thẩm định, từ hồn thiện công tác thẩm định dự án Ngân hàng.Đồng thời Nhà nước cần ban hành chế tài xử lý vi phạm chủ đầu tư cung cấp thơng tin khơng xác Khi thơng tin chủ đầu tư cung cấp có độ tin cậy cao hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng Nhà nước cần thường xuyên kiểm tra, xây dựng, giám sát hoạt động Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước Xem doanh nghiệp làm ăn khơng hiệu quả, thua lỗ nên giải thể, doanh nghiệp hưởng ưu đãi tín dụng ràng buộc ngân hàng với nhà nước Đồng thời đẩy mạnh công tác cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nước, giảm thiểu phân biệt Doanh nghiệp Nhà nước Doanh nghiệp quốc doanh Đó xố bỏ gánh nặng cho ngân hàng Cần có văn pháp luật quy định rõ trách nhiệm chủ đầu tư người có thẩm quyền định đầu tư, trách nhiệm bên kết thẩm định nội dung dự án đầu tư Nhà nước nên có biện pháp nhằm liên kết ngân hàng với nhau, tạo thành hệ thống tài tín dụng chặt chẽ Việc liên kết ngân hàng với giúp cho việc tìm hiểu thơng tin Doanh nghiệp tiến hành nhanh chóng xác Ngồi ngân hàng hỗ trợ cho nhau, tham mưu cho vấn đề cấp bách thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 105 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước đóng vai trò vơ quan trọng việc đạo hoạt động Hệ thống Ngân hàng Việt Nam Chính vậy, để hồn thiện cơng tác thẩm định dự án Điện BIDV BIDV SGD1, tác giả có số kiến nghị sau: - Ngân hàng Nhà nước cần xây dựng quy trình thẩm định cho loại dự án cụ thể Từ BIDV vào xây dựng cho Ngân hàng quy trình thẩm định hồn chỉnh phù hợp với loại dự án cụ thể, quy trình thẩm định chung cho tất dự án Để xây dựng quy trình thẩm định vậy, Ngân hàng Nhà nước nên hệ thống hoá kiến thức thẩm định dự án đầu tư, nghiên cứu tổng hợp dự án thẩm định trước đó; - Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) để cung cấp thơng tin cho Ngân hàng Để thực điều cần có mối liên hệ chặt chẽ BIDV với Ngân hàng thương mại nhằm thu thập thông tin khách hàng, dự án Từ đó, phận chuyên trách thực việc quản lý Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) tiến hành thu thập, phân loại, lưu trữ chuyển thông tin lên hệ thống CIC để Ngân hàng khai thác Trên sở thu thập xử lý thông tin thu thập này, CIC tiến hành phân loại khách hàng đưa mức độ rủi ro cho ngành nghề kinh doanh Đây thông tin Ngân hàng sử dụng để thực cơng tác thẩm định tài dự án đầu tư cách hiệu quả; - Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cần trọng hỗ trợ Ngân hàng thương mại việc nâng cao nghiệp vụ thẩm định, phát triển đội ngũ cán bộ, trợ giúp mặt thông tin kinh nghiệm thẩm định dự án Có thể đưa kiến nghị sau: Ngân hàng Nhà nước hàng năm nên tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm toàn Ngành để tăng cường hiểu biết hợp tác hệ thống Ngân hàng, đặc biệt công tác thẩm định Trong hội nghị, Ngân hàng cần chủ động trao đổi kinh nghiệm, vướng mắc cơng tác thẩm định dự án 106 nói chung công tác thẩm định dự án đầu tư Điện nói riêng Điều cần thiết cho Ngân hàng việc hồn thiện cơng tác thẩm định Ngân hàng đề có đặc điểm mạnh riêng nên trao đổi, hợp tác có ý nghĩa nhằm bổ sung, hỗ trợ phát triển 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam nên hệ thống hoá kiến thức thẩm định dự án, hỗ trợ Chi nhánh công tác thẩm định Thường xuyên tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm cán toàn hệ thống, cử cán giàu kinh nghiệm, chuyên môn giỏi đến Chi nhánh địa phương hỗ trợ hoạt động đóng góp ý kiến cho hoạt động thẩm định Chi nhánh địa phương Trước mắt, cần nhanh chóng cập nhật Bộ Tài liệu hướng dấn thẩm định cấp tín dụng Thủy điện thay cho quy định cũ khẩn trương ban hành Quy định cấp tín dụng ngành Nhiệt điện Các dự án nhiệt điện, thủy điện lượng tái tạo thường có quy mô vốn lớn, sản phẩm đặc thù, BIDV cần nghiên cứu sách riêng tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia, tỷ lệ TSBĐ, mức lãi suất áp dụng… để phù hợp với tình hình thực tế, tăng khả cạnh tranh BIDV so với Tổ chức tín dụng khác Tổ chức khoá đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao nghiệp vụ cho cán thẩm định, ban hành văn quy định định mức số ngành làm tài liệu tham khảo cho cán thẩm định Ngoài cần phải xem xét lại công tác tuyển dụng ngân hàng, nên mở rộng lĩnh vực tuyển dụng cán trường kỹ thuật để đội ngũ cán thẩm định Ngân hàng đội ngũ tồn có kiến thức sâu rộng, am hiểu tất lĩnh vực liên quan đến cơng tác thẩm định dự án nói chung dự án ngành Điện nói riêng Xây dựng hệ thống thông tin xuyên suốt hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, tạo nguồn liệu khách hàng phục vụ cho trình thẩm định Cần phải tin học hóa hệ thống ngân hàng để quản lý liệu thông tin khách hàng cách khoa học bảo mật, đảm bảo tính an 107 tồn thơng tin cho khách hàng Định kỳ, BIDV cần có báo cáo đánh giá ngành (đánh giá thị trường, công nghệ, suất đầu tư, nhà thầu lớn đặc biệt nhà thầu EPC) thực trạng hoạt động cho vay đối ngành điện BIDV để Chi nhánh có thơng tin tham khảo, tăng chất lượng cơng tác thẩm định Ngồi BIDV cần phải tạo điều kiện cho cán thẩm định có chuyến cơng tác đột xuất để thu thập thông tin khách hàng cách khách quan xác 3.3.4 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch Với mơ hình tổ chức vòng kiểm sốt Chi nhánh nay, cơng tác thẩm định cấp tín dụng dần chun mơn hóa, đảm bảo đánh giá tương đối trung thực xác Hiện tại, dự án Điện Chi nhánh thực có hiệu quả, chất lượng tín dụng tốt, mang lại nhiều lợi ích cho Chi nhánh Tuy nhiên, nguy tiềm ẩn rủi ro cấp tín dụng Doanh nghiệp ngành Điện ln cận kề, phát sinh tổn thất lúc Do vậy, để tăng cường chất lượng thẩm định tín dụng thời gian tới, tác giả có số kiến nghị với BIDV SGD1 sau: - Đối với phòng nghiệp vụ (các phòng Khách hàng Doanh nghiệp): + Tăng cường bám sát, đánh giá Khách hàng thông qua khảo sát thực tế địa điểm thực dự án Thu thập tối đa nguồn thông tin (báo cáo tài chính, CIC, khảo sát thực địa, tham khảo dự án thực hiện, trao đổi chéo Ngân hàng Thương mại), từ tiến hành phân loại, đánh giá xác chất lượng nguồn thơng tin, đảm bảo phục vụ cho cơng tác phân tích, thẩm định; + Trong trình giải ngân/sau giải ngân, cần thường xuyên đánh giá tiến độ thực dự án, tình hình sản xuất kinh doanh dự án, đánh giá biến động đầu ra/đầu vào để kịp thời báo cáo Ban Lãnh đạo Chi nhánh biến đổi bất thường Khách hàng, từ đưa biện pháp ứng phó phù hợp - Đối với Phòng Quản lý rủi ro: 108 + Tham mưu, đề xuất biện pháp, phương pháp phân tích, thẩm định đại tới phòng nghiệp vụ, hồn thiện quy trình phương pháp thẩm định tín dụng Chi nhánh; + Tổ chức thường xuyên buổi trao đổi, học tập nghiệp vụ nội Chi nhánh để cập nhật văn chế độ NHNN BIDV, phục vụ công tác thẩm định; + Thường xun theo dõi, đơn đốc Phòng nghiệp vụ thực báo cáo tiến độ thực dự án, tiến độ giải ngân kiểm soát vốn vay theo quy định; + Đầu mối tổng hợp thông tin dự án Điện hệ thống BIDV nói riêng tồn ngành Ngân hàng nói chung nhằm đưa số liệu chung ngành Điện làm sở để phòng Nghiệp vụ phân tích, đánh giá - Đối với Phòng Quản trị tín dụng: Là đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát hồ sơ trước tiến hành tác nghiệp giải ngân, phòng Quản trị tín dụng cần hồn thiện số nội dung sau: + Thực kiểm soát đầy đủ hồ sơ trước giải ngân vốn vay Yêu cầu phòng Nghiệp vụ thu thập hồ sơ đáng tin cậy phục vụ công tác lưu trữ hồ sơ sau giải ngân; + Thường xun báo cáo tình hình hồn thiện hồ sơ giải ngân nhằm kịp thời phát hồ sơ có dấu hiệu làm giả, thiếu sở pháp lý, gây tổn thất cho Chi nhánh; + Thực lưu trữ hồ sơ khoa học, đảm bảo thuận lợi cho công tác tra cứu, phục vụ tra, kiểm tra sau 109 KẾT LUẬN Hoạt động cấp tín dụng Doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại khơng đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh Ngân hàng, mà kênh dẫn vốn chủ đạo cho kinh tế Tại BIDV - Ngân hàng thương mại lớn hệ thống nói chung BIDV SGD1 – đơn vị dẫn đầu hệ thống BIDV nói riêng, việc chuyển đổi cấu thu tín dụng sang phi tín dụng chưa thực thành cơng, nguồn thu từ tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu doanh thu hoạt động Ngân hàng Từ đó, để đảm bảo khơng ngừng tăng trưởng hoạt động tín dụng đơi với đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn, BIDV BIDV1 xác định thẩm định cấp tín dụng Doanh nghiệp nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt phải thực nghiêm túc Khách hàng/Dự án hoàn cảnh Đối với Doanh nghiệp ngành Điện mà trọng tâm khối Khách hàng thuộc nhóm EVN, với lợi ích to lớn mà Nhóm mang lại năm (hơn 12 nghìn tỷ VND huy động vốn, nghìn tỷ VND dư nợ tín dụng, lợi nhuận ròng năm đạt gần 450 tỷ VND)1 việc trì mối quan hệ tín dụng chặt chẽ, sâu rộng, đa dạng tất mặt với nhóm Khách hàng Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành BIDV xác định nhiệm vụ chiến lược Chi nhánh, cán BIDV, đặc biệt cán nhân viên BIDV SGD1 Tuy nhiên, với đặc thù ngành Điện tiềm ẩn nhiều rủi ro cho việc cấp tín dụng Ngân hàng, việc hồn thiện cơng tác thẩm định cấp tín dụng doanh nghiệp ngành Điện lại trở nên quan trọng Mặc dù đạt nhiều thành tựu việc hồn thiện cơng tác thẩm định cấp tín dụng ngành Điện, trình thực BIDV tồn thiếu sót, khiếm khuyết làm chất lượng thẩm định giảm sút, chưa kịp thời dự báo, tham mưu cho Ban Lãnh Đạo thay đổi q trình cấp tín dụng cho Doanh nghiệp ngành Điện, xảy tổn thất cho Ngân hàng Trong thời gian tới, để hội nhập sâu rộng với thị trường tài ngân hàng, gia tăng sức cạnh tranh Dữ liệu từ Hệ thống liệu nội MIS BIDV 110 thị phần BIDV không nước bình diện quốc tế, việc hồn thiện quy trình thẩm định, tiến chất lượng thẩm định, tăng khả dự báo cải thiện tiến độ thẩm định nhiệm vụ nặng nề BIDV nói chung cán thẩm định nỏi riêng Trên sở làm rõ nội dung sở lý luận Cơng tác thẩm định cấp tín dụng ngành Điện, luận văn xác định tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng tới hoàn thiện cơng tác thẩm định cấp tín dụng Doanh nghiệp ngành Điện BIDV SGD1, từ tồn tại, nguyên nhân đề xuất số giải pháp tới đơn vị có liên quan nhằm giúp công tác thẩm định ngày hiệu quả, chất lượng Thông qua luận văn này, tác giả mong muốn giải pháp khuyến nghị đề xuất chương phần giúp hoàn thiện cơng tác thẩm định cấp tín dụng BIDV SGD1 nơi tác giả cơng tác, đồng thời đóng góp ý kiến để hồn thiện quy trình thẩm định cấp tín dụng ngành Điện trình xây dựng BIDV Do thời gian kinh nghiệm kiến thức hạn chế, luận văn không tránh khỏi hạn chế khiếm khuyết Tác giả mong muốn nhận nhiều ý kiến đóng góp q báu Q Thầy Cơ bạn bè để luận văn hoàn thiện Một lần nữa, tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô giảng dạy Trường Đại học Ngoại thương – Khoa Sau Đại học, Khoa Tài Ngân hàng, Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản đồng nghiệp BIDV BIDV SGD1 tận tình giúp đỡ để tác giả hồn thành luận văn Hà Nội, tháng 06 năm 2018 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Khách hàng Doanh nghiệp Lớn – BIDV, Chia sẻ kinh nghiệm triển khai thẩm định dự án điện thuộc EVN dự án Năng lượng tái tạo, Hội thảo nội Ngành điện, lượng tái tạo định hướng sách BIDV giai đoạn 2017 – 2022, Hà Nội 2017 Ban Quản lý Tín dụng – BIDV, Tình hình cấp tín dụng định hướng sách tín dụng ngành Điện, lượng tái tạo khơng tái tạo, Hội thảo nội Ngành điện, lượng tái tạo định hướng sách BIDV giai đoạn 2017 – 2022, Hà Nội 2017 Báo cáo tài Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam năm 2015, 2016, 2017 Chi nhánh Sở Giao dịch – BIDV, Báo cáo tóm tắt ngành Điện than lượng tái tạo, Hội thảo nội Ngành điện, lượng tái tạo định hướng sách BIDV giai đoạn 2017 – 2022, Hà Nội 2017 Chi nhánh Sở Giao dịch – BIDV, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016, 2017, Hà Nội 2018 Coyle, B, Corporate Credit Analysis, Glenlake Publishing Company, Ltd & Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago 2000 Hệ thống liệu phân tích MIS BIDV Lê Minh 2014, Thẩm định dự án ngân hàng thương mại: Kinh nghiệm từ Techcombank, Tạp chí Tài điện tử, truy cập ngày 27/03/2018 http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/tham-dinh-duan-trong-ngan-hang-thuong-mai-kinh-nghiem-tu-techcombank-47163.html Mai Thị Lệ Oanh, Giải pháp phát triển tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Đơng Sài Gòn, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 2010 112 10 Milind, S & James, B, Credit Analysis and Lending Management, Mirable Publishing, 2017, Victoria, 4th edition 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định Hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước Khách hàng, Hà Nội 2016 12 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Công văn số 6477/BIDVKHDNL v/v Thẩm định đề xuất trực tiếp khách hàng/dự án lớn, đặc thù Chi nhánh, Hà Nội 2016 13 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Công văn số 6477/BIDVKHDNL v/v Thẩm định đề xuất trực tiếp khách hàng/dự án lớn, đặc thù Chi nhánh, Hà Nội 2016 14 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Quy định số 4633/BIDVQLTD quy định Quy trình cấp tín dụng Khách hàng tổ chức, Hà Nội 2015 15 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Quy định số 6987/BIDV-QĐKHDN quy định Cho vay dự án Thủy điện, Hà Nội 2013 16 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Quy định 588/2015/QĐ-TGĐNHCT35 ban hành Quy trình cấp tín dụng khách hàng Doanh nghiệp, Hà Nội 2015 17 Nghiêm Văn Bảy, Thẩm định tài hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại, Tạp chí Nghiên cứu Tài Kế tốn, Số 2/2017.-Tr.33-36 18 Nguyễn Ngọc Thị Bích Vượng, Nâng cao chất lượng thẩm định tài dự án đầu tư hoạt động cho vay ngân hàng thương mại, Tạp chí Thị trường Tài tiền tệ, Số 19/2014.- Tr 33-36 19 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/07/2018 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030, Hà Nội 2011 20 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/03/2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030, Hà Nội 2016 113 21 Tơ Ngọc Hưng, Tín dụng Ngân hàng, Nhà Xuất Lao động Xã hội, Hà Nội 2014 22 Trung tâm Nghiên cứu – BIDV, Báo cáo tóm tắt ngành Điện than lượng tái tạo, Hội thảo nội Ngành điện, lượng tái tạo định hướng sách BIDV giai đoạn 2017 – 2022, Hà Nội 2017 ... CẤP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 36 2 .1 Khái quát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát. .. ĐỊNH CẤP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 79 3 .1 Định hướng cấp tín dụng doanh nghiệp ngành Điện. .. triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 36 2.2 Thực trạng cơng tác thẩm định cấp tín dụng doanh nghiệp ngành Điện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định cấp tín dụng đối với các doanh nghiệp ngành Điện tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1 (Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác thẩm định cấp tín dụng đối với các doanh nghiệp ngành Điện tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1 (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan