MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CẦN QUAN TÂM KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

17 2,537 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2013, 11:22

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CẦN QUAN TÂM KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. Để quản lý, bảo vệ và phát triển một cách khoa học, đồng bộ và bền vững các đô thị Việt Nam trước sự phát triển DAT LUAT LAW FIRM Thu Thiem Building 40/1 Tran Nao St., Binh An Ward, Dist. 2, HCMC Tel.: (+848) 6260 7101 Fax: (+848) 6260 7103 Email: datluat@dlf.vn Web: www.dlf.vn Solutions Increasing Your Investment Value Chuyên đề pháp lý Trang 1/17 MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ CHỦ ĐẦU CẦN QUAN TÂM KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Để quản lý, bảo vệ và phát triển một cách khoa học, đồng bộ và bền vững các đô thị Việt Nam trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, Luật Quy hoạch đô thị đã được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2009 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2010, trong đó, quy địnhvề việc lập, thẩm định, phê duyệt, quảnquy hoạch đô thị, tổ chức và phát triển đô thị Việt Nam. Đến ngày 7/4/2010, Chính phủ đã liên tục ban hành 03 nghị định: Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quảnquy hoạch đô thị; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; và Nghị định số 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị (các Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/5/2010, thay thế Nghị định số 29/2007/NĐ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ về Quản lý kiến trúc đô thị, Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị, các quy định về quy hoạch xây dựng các đô thị và các khu vực trong đô thị của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng), nhằm hướng dẫn chi tiết các vấn đề liên quan để các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến quy hoạch đô thị trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện. Do đó, với mục tiêu tạo sự thuận tiện cho Quý Khách hàng khi áp dụng các quy định pháp luật vào hoạt động đầu tư, kinh doanh của mình, chúng tôi đã tóm lược một số quy định pháp luật cơ bản trong lĩnh vực quy hoạch đô thị để Quý Khách hàng tham khảo và áp dụng trong quá trình thực hiện các dự án đầu xây dựng công trình: I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG: - Theo quy định tại Điều 5 Luật Quy hoạch đô thị thì “Tổ chức, cá nhân khi thực hiện các chương trình, kế hoạch đầu xây dựng phát triển đô thị 1 , quy hoạch chuyên ngành trong phạm vi đô thị, kế hoạch sử dụng đất đô thị, quảnthực 1 Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn (Khoản 1 Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị). DAT LUAT LAW FIRM Thu Thiem Building 40/1 Tran Nao St., Binh An Ward, Dist. 2, HCMC Tel.: (+848) 6260 7101 Fax: (+848) 6260 7103 Email: datluat@dlf.vn Web: www.dlf.vn Solutions Increasing Your Investment Value Chuyên đề pháp lý Trang 2/17 hiện các dự án đầu xây dựng trong đô thị, thực hiện quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị hoặc thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến quy hoạch đô thị phải tuân thủ quy hoạch đô thị 2 đã được phê duyệt và Quy chế quảnquy hoạch, kiến trúc đô thị”. - Quy hoạch đô thị bao gồm 3 : (1) Quy hoạch chung được lập cho thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã , thị trấn và đô thị mới; (2) Quy hoạch phân khu được lập cho các khu vực trong thành phố, thị xã và đô thị mới; (3) Quy hoạch chi tiết được lập cho khu vực theo yêu cầu phát triển, quảnđô thị hoặc nhu cầu đầu xây dựng; (4) Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật là một nội dung trong đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; đối với thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật được lập riêng thành đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật. - Bộ xây dựng, UBND cấp tỉnh, cấp huyện có nghĩa vụ tổ chức lập quy hoạch đô thị theo thẩm quyền. Tuy nhiên, chủ đầu dự án đầu xây dựng có nghĩa vụ lập quy hoạch chi tiết đối với khu vực được giao đầu 4 . - Đồ án quy hoạch đô thị phải được công bố công khai trong vòng 30 ngày kể từ ngày được phê duyệt tại trụ sởquan quản lý nhà nước các cấp có liên quan về quy hoạch đô thị, trung tâm triển lãm và thông tin về quy hoạch đô thị và tại khu vực được lập quy hoạch hoặc thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc in thành ấn phẩm để phát hành rộng rãi. UBND thành phố, thị xã, thị trấn công bố công khai đồ án quy hoạch chung được lập cho thành phố, thị xã, thị trấn do mình quản lý. UBND quận, huyện thuộc thành phố trực thuộc trung ương. UBND thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn có trách nhiệm công 2 Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị (Khoản 4 Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị). 3 Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị. 4 Khoản 7 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị. DAT LUAT LAW FIRM Thu Thiem Building 40/1 Tran Nao St., Binh An Ward, Dist. 2, HCMC Tel.: (+848) 6260 7101 Fax: (+848) 6260 7103 Email: datluat@dlf.vn Web: www.dlf.vn Solutions Increasing Your Investment Value Chuyên đề pháp lý Trang 3/17 bố công khai đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được lập cho các khu vực thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý 5 . - UBND thành phố, thị xã, thị trấn ban hành Quy chế quảnquy hoạch, kiến trúc đô thị cho toàn bộ đô thị do mình quản lý. Quy chế quảnquy hoạch, kiến trúc đô thị phải phù hợp với đồ án quy hoạch đô thị, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị đã được ban hành và điều kiện thực tế của đô thị. Quy chế quảnquy hoạch, kiến trúc đô thị là cơ sở để cơ quan quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dựng làm căn cứ quảnđầu xây dựng, cấp phép xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan trong đô thị và làm căn cứ xác lập nhiệm vụ quy hoạch, thiết kế đô thị đối với khu vực chưa có quy hoạch, thiết kế đô thị. Chủ đầu tư, người sở hữu nhà phải tuân thủ Quy chế quảnquy hoạch, kiến trúc đô thị mới được phê duyệt dự án hoặc cấp phép xây dựng 6 . Chỉ sau khi được phép của cơ quan có thẩm quyền, chủ sở hữu, chủ đầu tư, người sử dụng mới được thay đổi về kiến trúc, chức năng sử dụng, kết cấu chịu lực của công trình; thêm hoặc bớt các bộ phận, thay đổi hình thức và chất liệu lợp mái nhà, màu sắc công trình, chất liệu ốp, chi tiết hoặc các bộ phận thuộc mặt ngoài công trình. Nếu không tuân thủ Quy chế quảnquy hoạch, kiến trúc đô thị, vi phạm trong xây dựng sẽ bị xử phạt hành chính và phải dỡ bỏ theo quy định pháp luật 7 . II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ: 1. Giấy phép quy hoạch: Theo quy định tại Điều 71 Luật Quy hoạch đô thị, Điều 35 Nghị định 37/2010/NĐ-CP: “Giấy phép quy hoạch là cơ sở để chủ đầu dự án tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết đối với dự án đầu xây dựng công trình tập trung hoặc lập dự án đầu đối với các dự án đầu xây dựng công trình riêng lẻ 5 Điều 53, 54 Luật Quy hoạch đô thị. 6 Điều 60 Luật Quy hoạch đô thị, khoản 3 Điều 6, Điều 22 Nghị định 38/2010/NĐ-CP. 7 Điều 25 Nghị định 38/2010/NĐ-CP. DAT LUAT LAW FIRM Thu Thiem Building 40/1 Tran Nao St., Binh An Ward, Dist. 2, HCMC Tel.: (+848) 6260 7101 Fax: (+848) 6260 7103 Email: datluat@dlf.vn Web: www.dlf.vn Solutions Increasing Your Investment Value Chuyên đề pháp lý Trang 4/17 trong đô thị; là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết, dự án đầu xây dựng”. “Giấy phép quy hoạch là cơ sở pháp lý để chủ đầu tổ chức lập quy hoạch đô thị, lập dự án đầu xây dựng và triển khai đầu xây dựng”. Như vậy, kể từ ngày 25/05/2010, nhà đầu phải thực hiện thêm một thủ tục mới khi đầu dự án là yêu cầu cấp Giấy phép quy hoạch. 1.1 Trường hợp cấp Giấy phép quy hoạch 8 : - Dự án đầu xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. - Dự án đầu xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thịquy hoạch phân khu, nhưng chưa đủ các căn cứ đề lập quy hoạch chi tiết. - Dự án đầu xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở. - Dự án đầu xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất. 1.2 Hồ đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch 9 : - Đơn đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch; - đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch; - Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị; - Dự kiến nội dung đầu tư, quydự án và tổng mức đầu tư; - Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án. 1.3 Trình tự cấp Giấy phép quy hoạch 10 : - Căn cứ vào thông tin quy hoạch, chủ đầu lập Hồ đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch đầu xây dựng công trình tập trung gửi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép quy hoạch. - Căn cứ yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển của đô thị, quy định quản lý theo quy hoạch đô thị, Quy chế quảnquy hoạch, kiến trúc đô thị, đề xuất của chủ 8 Điều 36 Nghị định 37/2010/NĐ-CP. 9 Điều 38 Nghị định 37/2010/NĐ-CP. 10 Điều 37 Nghị định 37/2010/NĐ-CP. DAT LUAT LAW FIRM Thu Thiem Building 40/1 Tran Nao St., Binh An Ward, Dist. 2, HCMC Tel.: (+848) 6260 7101 Fax: (+848) 6260 7103 Email: datluat@dlf.vn Web: www.dlf.vn Solutions Increasing Your Investment Value Chuyên đề pháp lý Trang 5/17 đầu tư, cơ quan quảnquy hoạch các cấp có trách nhiệm xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép quy hoạch về nội dung Giấy phép quy hoạch. Thời gian thẩm định hồ và lấy ý kiến không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ hợp lệ. - Cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp Giấy phép quy hoạch trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ thẩm định cấp Giấy phép quy hoạch của cơ quan quảnquy hoạch các cấp. - Đối với Dự án đầu xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở và Dự án đầu xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất, trong quá trình thẩm định hồ cấp Giấy phép quy hoạch, cơ quan quảnquy hoạch các cấp phải tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung cấp phép. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 1.4 Thẩm quyền cấp Giấy phép quy hoạch 11 : - UBND thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy phép quy hoạch cho các trường hợp sau:  Dự án đầu xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết có quy mô trên 50 ha trong phạm vi toàn thành phố và dự án đầu xây dựng có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử của thành phố;  Dự án đầu xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở và Dự án đầu xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất tại các quận nội thành. 11 Điều 40 Nghị định 37/2010/NĐ-CP. DAT LUAT LAW FIRM Thu Thiem Building 40/1 Tran Nao St., Binh An Ward, Dist. 2, HCMC Tel.: (+848) 6260 7101 Fax: (+848) 6260 7103 Email: datluat@dlf.vn Web: www.dlf.vn Solutions Increasing Your Investment Value Chuyên đề pháp lý Trang 6/17 - UBND cấp tỉnh cấp Giấy phép quy hoạch cho các trường hợp sau:  Dự án đầu xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết có quy mô trên 50 ha trong phạm vi toàn tỉnh và dự án đầu xây dựng có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội , văn hóa, lịch sử của tỉnh;  Dự án đầu xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở và Dự án đầu xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất tại đô thị tỉnh lỵ. - UBND thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện cấp Giấy phép quy hoạch cho dự án đầu xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thịquy hoạch phân khu, nhưng chưa đủ các căn cứ đề lập quy hoạch chi tiết và các trường hợp còn lại trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. 1.5 Thời hạn hiệu lực của Giấy phép quy hoạch 12 : - Thời hạn của Giấy phép quy hoạch đối với dự án xây dựng công trình tập trung tối đa không quá 24 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép quy hoạch đến khi phê duyệt quy hoạch chi tiết. - Thời hạn của Giấy phép quy hoạch đối với dự án xây dựng công trình riêng lẻ tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép quy hoạch đến khi phê duyệt dự án đầu tư. 1.6 Lệ phí cấp Giấy phép quy hoạch 13 : Lệ phí cấp Giấy phép quy hoạch được xác định bằng tỷ lệ phần trăm của tổng mức đầu dự kiến của dự án đầu xây dựng. 2. Nghĩa vụ lập quy hoạch chi tiết: “Các khu vực trong thành phố, thị xã, thị trấn, khi thực hiện đầu xây dựng thì phải lập quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, 12 Điều 35 Nghị định 37/2010/NĐ-CP. 13 Điều 41 Nghị định 37/2010/NĐ-CP. DAT LUAT LAW FIRM Thu Thiem Building 40/1 Tran Nao St., Binh An Ward, Dist. 2, HCMC Tel.: (+848) 6260 7101 Fax: (+848) 6260 7103 Email: datluat@dlf.vn Web: www.dlf.vn Solutions Increasing Your Investment Value Chuyên đề pháp lý Trang 7/17 làm cơ sở để lập dự án đầu xây dựng và cấp giấy phép xây dựng” 14 . Theo đó, “chủ đầu dự án đầu xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư” 15 .Tuy nhiên, “đối với dự án đầu xây dựng do một chủ đầu tổ chức thực hiệnquy mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu xây dựng nhà ở chung cư) thì có thể lập dự án đầu xây dựng không phải lập quy hoạch chi tiết. Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch phân khu; đảm bảo sự đấu nối hạ tầng kỹ thuật và phù hợp với không gian kiến trúc với khu vực xung quanh”. 2.1 Thời gian lập quy hoạch chi tiết: đối với lập nhiệm vụ không quá 01 tháng và thời gian lập đồ án không quá 06 tháng 16 . 2.2 Kinh phí lập quy hoạch chi tiết 17 : do nhà đầu chi trả và được tính vào tổng mức đầu xây dựng dự án. 2.3 Nội dung đồ án quy hoạch chi tiết 18 : i. Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các quy định của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu có liên quan đến khu vực quy hoạch. ii. Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch. iii. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình đối với từng lô đất và trục đường; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có). iv. Xác định chiều cao, cốt sàn và trần tầng một; hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của các công trình và các vật thể kiến trúc khác cho 14 Khoản 3, 4 Điều 14 Nghị định 37/2010/NĐ-CP. 15 Khoản 7 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị. 16 Khoản 3 Điều 2 Nghị định 37/2010/NĐ-CP. 17 Điểm b khoản 1 Điều 12 Luật Quy hoạch đô thị, khoản 2 Điều 4 Nghị định 37/2010/NĐ-CP. 18 Điều 20 Nghị định 37/2010/NĐ-CP. DAT LUAT LAW FIRM Thu Thiem Building 40/1 Tran Nao St., Binh An Ward, Dist. 2, HCMC Tel.: (+848) 6260 7101 Fax: (+848) 6260 7103 Email: datluat@dlf.vn Web: www.dlf.vn Solutions Increasing Your Investment Value Chuyên đề pháp lý Trang 8/17 từng lô đất; tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố và mặt nước trong khu vực quy hoạch. v. Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được bố trí đến mạng lưới đường nội bộ, bao gồm các nội dung sau: - Xác định cốt xây dựng đối với từng lô đất; - Xác định mạng lưới giao thông (kể cả đường đi bộ nếu có), mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; xác định và cụ thể hóa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu về vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe (trên cao, trên mặt đất và ngầm); - Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quycông trình nhà máy, trạm bơm nước; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết; - Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng; vị trí, quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng đô thị; - Xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc; - Xác định lượng nước thải, rác thải; mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước bẩn, chất thải. vi. Đánh giá môi trường chiến lược: - Đánh giá hiện trạng môi trường về điều kiện địa hình; các vấn đề xã hội, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên; - Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạch không gian, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch; DAT LUAT LAW FIRM Thu Thiem Building 40/1 Tran Nao St., Binh An Ward, Dist. 2, HCMC Tel.: (+848) 6260 7101 Fax: (+848) 6260 7103 Email: datluat@dlf.vn Web: www.dlf.vn Solutions Increasing Your Investment Value Chuyên đề pháp lý Trang 9/17 - Đề ra các giải pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục tác động đến môi trường đô thị khi triển khai thực hiện quy hoạch; - Lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường. vii. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật thể hiện ở tỷ lệ 1/500. 2.4 Cơ quan thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 19 : - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị đối với Quy hoạch chi tiết của khu vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hoá, lịch sử, của quốc gia theo quy định của Chính phủ; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị đối với quy hoạch chi tiết các khu vực trong đô thị có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của 2 quận, huyện trở lên, khu vực có ý nghĩa quan trọng, khu vực trong đô thị mới. - UBND thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, UBND huyện thuộc thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. - UBND huyện thuộc tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết thị trấn. - Chủ đầu dự án đầu xây dựng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu vực đã được cấp Giấy phép quy hoạch. 2.5 Thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 20 : thời gian thẩm định nhiệm vụ không quá 20 ngày, thời gian phê duyệt nhiệm vụ không quá 15 ngày; thời gian thẩm định đồ án không quá 25 ngày, thời gian phê duyệt đồ án không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ theo quy định. 19 Khoản 5 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị. 20 Khoản 2 Điều 32 Nghị định 37/2010/NĐ-CP. DAT LUAT LAW FIRM Thu Thiem Building 40/1 Tran Nao St., Binh An Ward, Dist. 2, HCMC Tel.: (+848) 6260 7101 Fax: (+848) 6260 7103 Email: datluat@dlf.vn Web: www.dlf.vn Solutions Increasing Your Investment Value Chuyên đề pháp lý Trang 10/17 2.6 Căn cứ lập đồ án quy hoạch chi tiết 21 : - Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, Định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị cấp trên đã được phê duyệt. - Quy hoạch ngành đã được phê duyệt. - Nhiệm vụ quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. - Quy chuẩn về quy hoạch đô thịquy chuẩn ngành. - Bản đồ địa hình doquan chuyên môn khảo sát, đo đạc lập. - Tài liệu, số liệu về kinh tế - xã hội của địa phương và ngành có liên quan. 2.7 Hồ trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị 22 : - Hồ trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị, gồm: tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt; thuyết minh nội dung nhiệm vụ; dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; bản vẽ in màu thu nhỏ; văn bản pháp lý liên quan. - Hồ trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị, gồm: tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án; thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị; dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; các phụ lục tính toán kèm theo; các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ theo quy định; các văn bản pháp lý có liên quan. 2.8 Nội dung phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết 23 : - Nội dung quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết: phạm vi ranh giới, diện tích khu vực lập quy hoạch chi tiết; các chỉ tiêu cơ bản về dân số, đất đai, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật; các yêu cầu và nguyên tắc về không gian, kiến trúc, cảnh quan, kết nối hạ tầng kỹ thuật và những yêu cầu nghiên cứu khác; danh mục các hạng mục công trình cần đầu xây dựng trong khu vực quy hoạch; danh mục hồ đồ án; 21 Điều 24 Luật Quy hoạch đô thị. 22 Điều 33 Nghị định 37/2010/NĐ-CP. 23 Điểm c khoản 1 Điều 34 Nghị định 37/2010/NĐ-CP. [...]... khởi công công trình đến UBND phường, thị trấn sở tại khu vực có công trình xây dựng ngầm - Trước khi thi công xây dựng công trình giao thông ngầm, công cộng ngầm, tuy nen và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật ngầm, chủ đầu phải xác định hiện trạng các công trình ngầm hiện có trong khu vực xây dựng để có biện pháp xử lý phù hợp - Khi thiết kế xây dựng công trình ngầm, chủ đầu xây dựng công trình. .. phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng Việc cấp Giấy phép xây dựng công trình ngầm được thực hiện theo pháp luật về xây dựng Khi cấp giấy phép xây dựng công trình trên mặt đất có phần ngầm, trong giấy phép xây dựng phải quy định phạm vi phần ngầm công trình, số tầng hầm, tổng độ sâu các tầng hầm và các bộ phận của công trình nằm dưới mặt đất Trường hợp đề nghị cấp Giấy phép xây dựng công. .. định cư (nếu có); giải pháp bảo vệ môi trường; những hạng mục ưu tiên đầu tư, nguồn lực để thực hiện; vấn đề về tổ chức thực hiện; danh mục công trình xây dựng trong khu vực quy hoạch 2.9 Tổ chức lập quy hoạch đô thị2 4: Việc lập quy hoạch đô thị phải do tổ chức vấn thực hiện Việc lựa chọn tổ chức vấn lập quy hoạch đô thị thông qua hình thức chỉ định thầu Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị thực. .. 6.2 Sở hữu công trình xây dựng ngầm30: Việc cấp GCN quy n sở hữu công trình xây dựng ngầm tuân thủ theo quy định của pháp luật về cấp GCN quy n sử dụng đất, quy n sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 6.3 Sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm đô thị3 1: - Việc sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm đô thị phải phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quy n phê duyệt... vấn lập quy hoạch đô thịđủ chủ nhiệm đồ án hạng I25 và có đủ chủ trì bộ môn chuyên ngành hạng I của các chuyên ngành quy hoạch đô thị thì được lập tất cả các đồ án quy hoạch đô thị - Tổ chức vấn lập quy hoạch đô thị chưa có chủ nhiệm đồ án, chủ trì bộ môn chuyên ngành quy hoạch đô thị được phân hạng chỉ được lập đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết - Cá nhân thiết kế quy hoạch đô. .. kỹ sư quy hoạch đô thị phù hợp với công việc đảm nhận; Đã làm chủ nhiệm 01 đồ án quy hoạch chung đô thị từ loại I trở lên hoặc 02 đồ án quy hoạch chung đô thị loại II hoặc 03 đồ án quy hoạch chung đô thị loại III Chủ nhiệm đồ án quy hoạch đô thị hạng II: Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị phù hợp với công việc đảm nhận; Đã làm chủ nhiệm 01 đồ án quy hoạch chung đô thị từ loại... án quy hoạch chung đô thị loại III Chủ trì bộ môn chuyên ngành quy hoạch đô thị hạng II: Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị phù hợp với công việc đảm nhận; Đã làm chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành 01 đồ án quy hoạch chung đô thị từ loại II trở lên hoặc 02 đồ án quy hoạch chung đô thị loại III hoặc 03 đồ án quy hoạch chung đô thị loại IV hoặc 04 đồ án quy hoạch chung đô thị. .. đồ án quy hoạch chung đô thị loại III hoặc 03 đồ án quy hoạch chung đô thị loại IV hoặc 04 đồ án quy hoạch chung đô thị loại V Chủ trì bộ môn chuyên ngành quy hoạch đô thị hạng I: Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch đô thị phù hợp với công việc đảm nhận; Đã làm chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành 01 đồ án quy hoạch chung đô thị từ loại I trở lên hoặc 02 đồ án quy hoạch chung đô thị. .. đô thị phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận - Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch đô thị và cá nhân hành nghề độc lập thiết kế quy hoạch đô thị phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định 3 Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị2 6: Chủ đầu có trách nhiệm ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị chi tiết, thiết kế đô thị. .. chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cốt xây dựng, chiều cao tối đa, chiều cao tối thiểu xây dựng công trình; các thông tin về kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường và các quy định khác Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ quy hoạch theo thời hạn hiệu lực của đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt 6 Đầu xây dựng công trình ngầm: Với việc ra đời của Nghị định số 39/2010/NĐ-CP, . 1/17 MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CẦN QUAN TÂM KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Để quản lý, bảo vệ và phát triển một. dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng 14 . Theo đó, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CẦN QUAN TÂM KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CẦN QUAN TÂM KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CẦN QUAN TÂM KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Từ khóa liên quan