Thiết kế xưởng tuyển than cửa ông

140 253 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2018, 21:47

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TKV.GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ C.TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG.2.1. Đặc điểm của các mỏ khai thác, phương thức khai thác và vận chuyển than nguyên khai về Công ty Tuyển Than Cửa Ông.9. Đặc tính kỹ thuật của máy li tâm lọc8. Đặc tính kỹ thuật của bể cô đặc dẫn động ở chu vi7. Đặc tính kỹ thuật của máy láng kiểu OMA5. Đặc tính kỹ thuật của sàng khử nước lỗ lưới 6mm5. Đặc tính kỹ thuật của sàng khử nước lỗ lưới 6mm4. Đặc tính kỹ thuật của sàng cung 1mm3. Đặc tính kỹ thuật cuả sàng khử cám khô 6mm ,than sạch 3550mm và 6 15 mm2. Đặc tính kỹ thuật của máy đập 1.Đặc tính kỹ thuật của sàng sơ bộ 100mm2.12.4. Thời hạn thu hồi vốn đầu tư3.12.3. Lợi nhuận thu được hàng năm4.Bảng 37: Số lượng công nhân được bố trí trong một ca.12.2 Giá thành sản xuất một đơn vị sản phẩm .Chương XII:XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN12.1 Suất đầu tư.11.3 Dự toán phần chi thiết kế cơ bản khác.11.2 Dự toán phần lắp đặt thiết bị:11.1 Dự toán về xây dựng.Chương XI:XÁC ĐỊNH VỐN ĐẦU TƯ CƠ BẢNXÂY DỰNG XƯỞNG10.1 Tổng đồ xây dựng.AN TOÀN LAO ĐỘNG9.1 tổ chức an toàn lao động trong xưởng Tuyển khoáng. Trong xưởng có hai phương pháp thông gió:8.2.2 Cung cấp khíb. Tổ chức cung cấp nước cho xưởng Tuyển Khoáng. 8.2 Cung cấp nước và khí cho nhà máy.8.2.1 Cung cấp nước.a. Tầm quan trọng của nước đối với xí nghiệp Tuyển Khoáng.Bảng 36: Bảng công suất tiêu thụ điện của các thiết bị8.1.2 Trang thiết bị điện và cung cấp điện cho xưởng tuyển.Chương VIII:CUNG CẤP ĐIỆN NƯỚC SẠCH CHO NHÀ MÁY8.1 Cung cấp điện cho nhà máy.8.1.1 ý nghĩa của việc cung cấp điện cho xưởng Tuyển Khoáng. 7.3Gia công mẫu.7.5.1ý nghĩa của việc gia công mẫu.7.5.2Sơ đồ gia công mẫu.8Bảng 36 : Khối lượng mẫu và số mẫu đơn cần lấy.8.5Điểm lấy mẫu.7.3.2Mẫu xác định hàm lượng pha rắn Mẫu phân tích mật độ bùn.7.3.3Mẫu phân tích hóa Mẫu phân tích chìm nổi.7.3.4Mẫu xác định độ ẩm.7.4Phân loại mẫu.7.3.1 Mẫu phân tích rây2.3 Lấy mẫu từ phương tiện vận chuyển.2.2.Lấy mẫu vật liệu ở trạng thái di động.7.2Phương pháp lấy mẫu.7.2.1.Lấy mẫu vật liệu ở trạng thái tĩnh. Khi lấy mẫu vật liệu dạng rời ở trạng tháiYêu cầu của công tác lấy mẫu và kiểm tra kỹ thuật.Gồm: Chọn, gia công, phân tích mẫu, yêu cầu của côngLẤY MẪU KIỂM TRA KỸ THUẬT7.1 Mục đích và yêu cầu của công tác lấy mẫu và kiểm tra kỹ thuật.7.1.1 Mục đích.TÍNH SƠ ĐỒ BÙN N¬ƯỚC.Lập bảng cân bằng lý thuyết các sản phẩm tuyển: Đường cong khả tuyển cấp hạt 1535mm Bảng 13 : Kết quả phân tích chìm nổi than cấp 35 50 mm:Chọn quá trình tuyển và cấp máy. a. Chọn quá trình tuyển.Thành phần độ hạt than nguyên khai sau khi đập cấp + 100mm:Đường cong khả tuyển cấp hạt +250mmKết quả phân tích chìm nổi than cấp + 250mm5.2.Chọn giới hạn than đưa tuyển . a.Chọn giới hạn dưới than đưa tuyển (độ sâu than đưa tuyển). Theo nhiệm vụ thiết kế yêu cầu lấy ra than sạch có độ hạt +6mm, do vậy có thể chọn độ sâu tuyển là 6mm . b.Chọn giới hạn trên than đưa tuyển.Thành lập bảng thành phần tỷ trọng than nguyên khai6 : Thành phần tỷ trọng than các cấp hạt Khe Chàm: PHẦN THIẾT KẾ KỸ THUẬTChương IV:NHIỆM VỤ THIẾT KẾ Lời Nói Đầu Trong kinh tế thị trường nay, khoa học phát triển đến trình độ cao, người đến với nguồn lượng lớn, rẻ tiền như: Năng lượng nguyên tử, lượng mặt trời, lượng nhiệt hạch Nhưng người ta quên nguồn cung cấp lượng truyền thống sẵn có mà than tiêu biểu Than khơng cung cấp lượng mà sử dụng làm nguyên liệu cho ngành hoá chất, tổng hợp chất cần thiết Việt nam nước phát triển than nguồn lượng cung cấp lượng chủ yếu cho cơng nghiệp tiêu dùng Vì đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc dân Ngoài việc sản xuất khai thác than tạo cơng ăn việc làm cho hàng vạn người, ta có hàng triệu than xuất thu nhiều ngoại tệ Than có vai trò quan trọng vấn đề đặt phải làm để có nhiều loại than tốt để đáp ứng với yêu cầu hộ tiêu thụ ngành Tuyển Khống đời Tuyển Khống khâu công nghệ thiếu ngành khai thác sử dụng khoáng sản Nhiều phương pháp Tuyển Khoáng đời từ xa xưa : Nhặt tay, đãi thủ cơng Từ đến Tuyển Khống phát triển không ngừng với phương pháp đại như: Tuyển từ, Tuyển điện, Tuyển nổi, Tuyển trọng lực Tuyển Khống phát triển mạnh mẽ có khả xử lý khoáng sản, thu tài nguyên với tiêu kinh tế kỹ thuật cao, giữ vai trò quan trọng kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng Do yêu cầu công nghiệp phát triển nước ta Sự phát triển ngành khai khoáng yêu cầu quan trọng thúc đẩy phát triển toàn kinh tế đất nước Ngành Tuyển Khống Việt Nam non trẻ song khơng ngừng phát triển để đáp ứng đòi hỏi kinh tế đất nước Trong phát triển chung, ngành Tuyển Khoáng tiến bước quan trọng vươn tới thành tựu để cung cấp ngày nhiều khống sản có ích với hàm lượng chất lượng cao cho xuất kinh tế quốc dân Trong loại khống sản thuộc nhóm khống sản phi kim than đóng vai trò quan trọng, nguồn cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu cho ngành cơng nghiệp như: Điện lực, hố chất Ngồi than đóng vai trò quan trọng xuất Vì yêu cầu đặt phải để có loại than tốt phục vụ nhu cầu tiêu thụ, phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm Để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ đề tài đặt “Thiết kế xưởng Tuyển than Cửa Ơng” Mục đích đề tài chọn phương pháp chế độ tuyển tối ưu để nâng cao chất lượng than đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày tăng nhiều ngành cơng nghiệp sử dụng tài ngun khống sản Vấn đề đặt cho ngành Mỏ nói chung ngành Tuyển Khống nói riêng cần phải cố gắng để ngành Tuyển Khoáng thực trở thành ngành công nghiệp mạnh kinh tế quốc dân Nhà máy Tuyển than Cửa Ông từ xây dựng làm việc hiệu đáp ứng yêu cầu số chất lượng sản phẩm.Trong năm tới, để tồn phát triển chế thị trường nhà máy cần cố gắng bước phát huy hết khả sáng tạo để hoàn thành sở vật chất, không ngừng nâng cao số lượng chất lượng sản phẩm Sau thời gian học tập, nghiên cứu, với nỗ lực thân giúp đỡ tận tình thầy giáo thầy giáo mơn Tuyển Khống trường Đồ án em hoàn thành thời gian quy định Tuy nhiên, hiểu biết thân hạn chế nên Đồ án em khơng thể tránh khỏi sai sót Rất mong góp ý thầy giáo bạn đồng nghiệp để Đồ án hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Phần I: PHẦN MỞ ĐẦU Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ƠNG - TKV Cơng ty Tuyển Than Cửa Ơng đơn vị thành viên thuộc Tập đồn Cơng nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, thành lập ngày 20-8-1960 Cơng ty có nhiệm vụ: vận chuyển, sàng tuyển, chế biến chủng loại than bốc rót tiêu thụ than xuất khẩu, than sử dụng nước, sửa chữa loại thiết bị sàng tuyển sản xuất loại lưới sàng, vật liệu xây dựng kinh doanh dịch vụ, may mặc Sản lượng than xuất hàng năm triệu tấn, chiếm 65% tổng số than xuất than Việt Nam Công ty trực tiếp quản lý, vận hành dây truyền công nghệ, thiết bị bao gồm: ba nhà máy sàng tuyển có tổng cơng suất triệu tấn/năm, hệ thống đường sắt dài 70km với đầu máy TY Nga CKIE Trung Quốc 500 toa xe loại 1.1 Vị trí địa lý Cơng Ty Tuyển Than Cửa Ơng nằm khu vực phường Cửa Ông cách thị xã Cẩm Phả km hướng đông nằm toạ độ:107 022’ kinh độ Đông 22022’ vĩ độ Bắc Công Ty Tuyển Than Cửa Ơng xây dựng địa hình đồi núi ven biển, công ty xây dựng mặt có lớp đất lớp đất thải, bao gồm sét, than lẫn lộn với đá xít có độ dầy 0,6mm, lớp đất bị bóc bỏ trình xây dựng nhà máy Dưới lớp đất thải độ sâu từ 0,5m trở xuống lớp đất sét pha cát, sau lớp trầm tích ven biển, có chiều dầy từ 1,8m đến 2,8m trung bình 2,3m Lớp đất hồn tồn bão hoà nước, trạng thái mềm dẻo, mức độ biến dạng vừa phải Lớp đất độ sâu 2,3 đến 3,3m cuội kết, cát kết nứt nẻ mạch Cường độ chống nén 20Kg/cm Nền móng cơng trình công ty đặt trực tiếp đất Cơng Ty Tuyển Than Cửa Ơng nằm bờ biển vịnh Bái Tử Long cạnh quốc lộ 18A cảng Cửa ơng, cảng tương đối lớn có chiều dài khoảng 320m lúc bốc rót cho tàu 10.000 Than nguyên khai cung cấp cho Cơng Ty Tuyển Than Cửa Ơng gồm mỏ Cọc Sáu, Đèo Nai, Cao Sơn, Mông Dương, Khe Chàm ,Thống Nhất, Dương Huy Trong mỏ xa mỏ Khe Chàm cách công ty 14Km gần mỏ Cọc Sáu cách công ty 4Km Với vị trí địa lý Cơng Ty Tuyển Than Cửa Ông thuận lợi cho việc giao lưu hàng hoá, vận chuyển, chuyên chở than từ mỏ vể công ty vận chuyển than cho xuất nội địa 1.2 Khí hậu Phường Cửa Ông nằm vùng khí hậu nhiệt đới miền biển, có hai mùa rõ rệt mùa mưa mùa khô Mùa mưa kéo dài từ tháng đến tháng 10 mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng năm sau Lượng nước mưa mùa mưa chiếm khoảng 90% lượng nước mưa năm Các thơng số đặc trưng khí hậu : - Nhiệt độ khơng khí tối đa : 34,50c - Nhiệt độ khơng khí tối thiểu : 6,4 0c - Độ ẩm tương đối : 96% - Tốc độ gió tối đa giông nên đến 400m/s Với điều kiện khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến q trình sản suất Cơng Ty Tuyển Than Cửa Ông Về mùa mưa độ ẩm than nguyên khai lên đến 23%, mùa khơ độ ẩm than nguyên khai giảm xuống từ 3-5% Nước dùng cho cơng nghệ tuyển than mùa mưa dư thừa mùa khơ thiếu cho lên phải lấy nước thêm sông Mông Dương suối Khe Giữa 1.3 Dân cư Theo số liệu điều tra dân số phường Cửa Ơng có khoảng 2000 người Trong 90% dân tộc kinh 10% dân tộc thiểu số Nơi tập trung dân cư đơng phố Cửa Ơng, số dọc quốc lộ 18A ven biển, với lượng dân số nguồn nhân lực chủ yếu cung cấp cho cơng ty, ngồi cung cấp cho quan khác khu vực Do điều kiện mà kinh tế khu vực công ty phát triển đảm bảo điều kiện sống cho người Chương II: GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ C.TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG 2.1 Đặc điểm mỏ khai thác, phương thức khai thác vận chuyển than nguyên khai Công ty Tuyển Than Cửa Ông Vùng than Cẩm phả nơi cung cấp ngun liệu cho cơng ty tuyển than Cửa Ơng Bể than Cẩm Phả bể than Antraxit vùng than qua nhiều ảnh hưởng động đất thời kỳ địa chất xa xưa Do ảnh hưởng động đất đá lẫn vào than Các chấn động địa chất khơng có ảnh hưởng đến q trình tạo than mà ảnh hưởng tới cấu trúc lớp Trong phần bị gẫy mạnh chỗ tạo thành vỉa than bị vụn nhiều, cấp hạt -15mm chiếm khoảng 80%, chỗ khác than tương đối ổn định than cứng khai thác lượng than cỡ hạt -15mm chiếm khoảng 50% Các lớp than khai thác có bề dầy khác từ 75mm, 15mm, 3mm nhỏ 3mm Các lớp than dầy chia thành nhiều lớp nhỏ mà cách lớp than đất, đá, xít đá tảng, nói chung số lượng đá than trung gian không ổn định, lớp vỏ tạo nên lớp đá trầm tích, thường đá vơi, khối đá thuộc nhóm đá cứng than khai thác lộ thiên gồm mỏ Cọc Sáu, Cao Sơn, Đèo Nai Trong khai thác lộ thiên để bóc lớp vỏ dùng khoan nổ mìn loại máy xúc cỡ lớn : E250 4 xúc đổ lật lên ô tô tự lật Do khai thác lộ thiên với giới hoá cao lên than nguyên khai bị vỡ vụn nhiều trình khai thác Than nguyên khai đưa xí nhiệp từ mỏ có cấp hạt 0-6mm chiếm 60%, mỏ Cọc Sáu chiếm tỷ lệ cao, mỏ Đèo Nai cấp hạt 0-6mm chiếm tới 30% Về độ ẩm than nguyên khai mỏ khai thác lộ thiên mùa mưa lớn độ ẩm than nguyên khai mùa khô cao Mùa mưa có lúc độ ẩm lên đến 23%, mùa khô khoảng 3-5% Than nguyên khai mỏ lộ thiên có độ ẩm lớn độ ẩm than ngun khai mỏ hầm lò Ngồi mỏ lộ thiên có mỏ hầm lò: Thống Nhất, Mơng Dương, Khe Chàm, khai thác hầm lò than khai thác bằng: Búa, xẻng, khoan điện, chỗ cứng dùng mìn với chất nổ nên cấp hạt nhỏ thu so với phương pháp khai thác than lộ thiên Than lúc đầu vận chuyển tơ, xe gng, máng cào, băng tải sau vận chuyển đầu máy Diêzien công ty Do phương pháp khai thác vận chuyển làm cho tính chất than nguyên khai thay đổi độ hạt độ ẩm 2.2 Đặc điểm tính chất than ngun khai đưa Cơng ty Tuyển than Cửa Ơng a Đặc điểm tính chất cỡ hạt thành phần độ tro than nguyên khai Kết khảo sát,đặc tính cỡ hạt, độ tro than nguyên khai cho bảng Bảng 1: Bảng thành phần độ hạt than nguyên khai Cấp hạt mm Tỷ lệ tham gia (%) Độ tro A% +250 0,50 38,42 120-250 5,03 57,95 80-120 4,76 53,23 50-80 7,11 50,85 35-50 4,31 43,36 15-35 17,40 38,85 6-15 18,26 30,53 3-6 6,83 27,55 1-3 9,98 24,24 0,5-1 8,64 22,15 -0,5 17,08 21,92 Cộng 100,00 33,42 Theo số liệu bảng thấy : Than hạt lớn tỷ lệ nhỏ độ tro cao Lượng than cám -6mm chiếm 45% độ tro than nhỏ Kích thước cục lớn than nguyên khai đưa xưởng tuyển 400mm Bảng 2: Thành phần tỷ trọng than nguyên khai Cấp hạt (mm) +120 35-120 6-15 Tỷ trọng Max% Min% Max% Min% Max% Min% -1,7 74 39 77 44 79 45 1,7-1,9 35-40 23 10 19 +1,9 32 41 10 40 10 Tỷ trọng than nguyên khai khác cấp hạt lớn Hàm lượng đá thải than trung gian cao, số liệu bảng 02 cho ta thấy: Với cấp tỷ trọng 1,7 cấp hạt chiếm tỷ lệ lớn Với cấp tỷ trọng 1,9 cấp hạt chiếm tỷ lệ thấp Bảng 3: Phẩm cấp than nguyên khai đơn vị bán cho cơng ty tuyển than Cửa Ơng Tên đơn vị Công ty than Cọc Sáu Công ty than Đèo Nai Công ty than Dương Huy Công ty than Cao Sơn Công ty than Mông Dương Công ty than KheChàm Công ty than Thống Nhất Công ty than Cẩm Phả Xí nghiệp 397 Phẩm cấp than nguyên khai giao cho công ty tuyển than cửa ông Đất đá Cục Kẹp xít Cám 0+15mm +15mm +15mm 15mm Tỷ lệ (%) Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ (%) (%) (%) 14,78 3,96 0,98 80,28 13,61 4,57 0,84 80,98 15,36 3,03 1,74 79,87 13,83 2,73 1,84 81,6 14,08 3,61 2,36 79,95 16,07 2,87 2,67 78,39 14,86 3,18 1,22 80,74 14,32 3,44 1,54 80,67 5,76 1,04 2,44 90,68 Ak B/Q Cám 015mm Tỷ lệ (%) 28,87 29,73 30,61 28,72 28,81 31,29 29,1 29,62 28,37 b Đặc tính độ ẩm Theo số liệu bảng than khơ mùa khơ kể cám, ngược lại mùa mưa than ẩm, than cám, lượng nước nhiều Bảng - Độ ẩm tương đối cấp hạt Độ ẩm tương đối W% Cấp hạt mm Mùa mưa Mùa khô 15-35 9-11 2-4 6-15 10-12 2-4 0-6 18-21 4-6 0,15 17-21 3,5-5 c Tính nổ bụi than nhiệt độ bùng cháy tự nhiên than - Tính nổ bụi than: Than antraxit khơng có tính nổ, lượng lưu huỳnh(S) hàm lượng chất bốc cháy(Vch) - Nhiệt độ bùng cháy than: Nhiệt độ bùng cháy than antraxit 3504000C, trời ánh nắng mặt trời với nhiệt độ 70-80 0C than khơng thể cháy d Tính chất bùn than Hàm lượng sét thay đổi từ 0,5 - 1,5% tính chất lắng đọng tốt, tốc độ sa lắng cho bảng 05 Bảng 5- Tốc độ sa lắng bùn than Hàm lượng (g/l) 80 150 250 360 500 Tốc độ sa lắng(m/h) 0,5 0,3 0,13 0,08 0,05 Tỷ trọng bùn than từ 1,4- 1,45 t/m3 Tỷ trọng biểu kiến bùn than khí ẩm : W= 20% S = 1,25t/m3 W= 40- 50% S = 1,2 t/m3 2.3.Giới thiệu quy trình cơng nghệ xưởng tuyển than I , II III 2.3.1.Quy trình tuyển than I a Sơ đồ công nghệ cũ Xưởng tuyển than I xây dựng năm 1924 công ty BRUXELL Bỉ xây dựng với công nghệ tuyển than máy lắng pittông, đến năm 1962 xưởng cải tạo mặt công nghệ, công suất xưởng thiết kế 2,5 triệu tấn/năm, công nghệ sản xuất gồm sàng phân loại sàng khử cám chia thành cấp: +120 mm; 50–120 mm; 50– 100 mm; - 6mm mùa khô +120 mm; 50-100 mm; 15-50 mm ; -10 mm mùa mưa Nhặt tay cấp hạt +150mm 50-100 mm phân thành cấp than : +120mm; 50-100mm; đá thải cấp -120 mm; 50-100 mm; bìa (than trung gian) Còn cấp hạt 10–50mm mùa mưa cấp 6-50 mm mùa khô, tuyển hệ thống máng rửa công suất đạt 1,2 triệu tấn/năm Than 6-50mm qua sàng phân loại 35mm, 15mm 6mm phân than cấp 35-50 mm; 15-35 mm; 6-15 mm than cám -6 mm Sau thời gian sơ đồ công nghệ có thiết kế thêm hệ thống tuyển: cấp 10-50mm mùa mưa - 50 mm mùa khô đưa tuyển máng rửa Máng rửa tuyển cho hai sản phẩm than trung gian Than qua hệ thống sàng 35mm; 15mm; 6mm phân than cấp 35-50 mm; 15-35 mm; 6-15 mm than cám -6 mm trung gian đem tuyển lại máng rửa cho sản phẩm trung gian ( bìa ) đá thải Hệ thống thu hồi bùn than nước tuần hoàn bể lắng hình tháp, gầu nâng bể lắng ngồi trời Từ năm 1954 đến 1991 suất nhà máy đạt cao năm 1977 đạt triệu tấm/năm Từ năm 1978–1991 suất nhà máy giảm sút dần đạt 40-60% công suất thiết kế, từ năm 1991 đến xưởng tuyển sàng chủ yếu lý đa số khâu cơng nghệ khơng đảm bảo an tồn cho người lao động b Ưu, nhược điểm xưởng cũ * Ưu điểm: - Chi phí đầu tư - Giá thành sản phẩm không cao * Nhược điểm: - Khâu nhặt tay cấp +120mm cấp 50-120mm tốn nhiều nhân lực, điều kiện an tồn lao động khơng đảm bảo 10 Chương XI: XÁC ĐỊNH VỐN ĐẦU TƯ CƠ BẢN Những xác định vốn đầu tư xây dựng khối lượng cơng việc tiêu dự tốn Các tiêu dự toán gồm phần: - Phần xây dựng - Phần lắp đặt thiềt bị - Phần mua sắm trang thiết bị - Phần chi phí kinh tế 11.1 Dự toán xây dựng Với tiêu xây dựng tính cho than nguyên khai 150 000 đồng Thiết kế xưởng tuyển khoáng 3,2 triệu tấn/năm Dự toán phần xây dựng: VXD = 150000 3,2.106 =480000.106 đồng 11.2 Dự toán phần lắp đặt thiết bị: Chi phí cho thiết bị (Thiết bị cơng nhệ thiết bị điện) tính cho than nguyên khai tuyển lắng là: 120000 đồng Theo yêu cầu cần thiết kế suất xưởng 3,2 triệu tấn/ năm Tổng chi phí lắp đặt mua sắm thiết bị: VTB = 120000 3,2 106 =384000.106 đồng 126 11.3 Dự toán phần chi thiết kế khác - Chi phí khảo sát, thiết kế kỹ thuật nghiên cứu lấy 5% dự toán xây dựng lắp đặt thiết bị: V1 = 0,05.( 480000.106 + 384000.106) = 43200.106 đồng - Chi phí xây dựng nhà cho cán công nhân ăn sinh hoạt tạm thời ca lấy 5% chi phí xây dựng lắp đặt thiết bị: V2 =V1 = 43200.106đồng - Chi phí quản lý thiết kế, chi phí giám sát thi cơng lấy 20% dự tốn xây dựng lắp đặt thiết bị V3 = 0,2.(480000.106 +384000.106) =172800.106 đồng - Chi phí đào tạo cho cán cơng nhân sản xuất sau này, chi phí cho chuẩn bị sản xuất thử 5% dự toán xây dựng lắp đặt thiết bị: V4 =V1 = 43200.106 đồng - Tổng chi phí kiến thiết khác: VK = V1 + V2 + V3 + V4 = 3V1 +V3 VK = 43200.106 + 172800.106 = 302400.106 đồng - Tổng số vốn đầu tư xây dựng bản: V = Vxd + Vtb + Vk = 480000.106 + 384000.106 + 302400.106 = 1166400 106 đồng 127 Chương XII: XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 12.1 Suất đầu tư U = ; Đồng/tấn sản phẩm Trong đó: U: Vốn đầu tư tính cho đơn vị sản phẩm sản suất theo công suất thiết kế nhà máy năm V: Tổng vốn đầu tư xây dựng bản: Q: Công suất sản phẩm nhà máy năm theo thiết kế Q = 560,76 300 = 3532788 Tấn/năm 1166400.106  U = 3532788 = 330164,17 đồng/tấn 12.2 Giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm z = ; Đồng/tấn Trong đó: Q : Cơng suất sản phẩm nhà máy năm theo thiết kế: Z: Tổng chi phí sản xuất năm Z = ZNVL + ZNL + ZĐL + ZTL + ZBH + ZKH + ZPX + ZQL Trong đó: ZNVL: Chi phí nguyên vật liệu cho than nguyên khai ZNVL = g Qnk 128 Với g: giá thành than nguyên khai g = 1600000 đồng/tấn Qnk: suất nhà máy tính theo than nguyên khai Qnk = 3,2.106 / năm  ZNVL = QNK g = 3,2.106 1600000 = 5120000.106 đồng ZNL: Chi phí nhiên liệu cho than nguyên khai  ZNL = 10% ZNVL = 10% 5120000.106 = 512000.106 đồng ZĐL: Chi phí động lực cho than nguyên khai  ZĐL = 5% ZNVL = 5% 120000.106 = 256000.106 đồng ZTL: Chi phí tiền lương ZTL = N.I.12 Trong đó: I : Mức tiền lương trung bình cơng nhân N: Số cơng nhân có danh sách nhà máy N = Ncm Hds Với: Ncm số cơng nhân có mặt Hds hệ số công nhân danh sách HDS = T cd : Số ngày làm việc theo chế độ năm, theo thiết kế doanh nghiệp làm việc khơng có ngày nghỉ nên Tcd = 365 – Tlt ( Tlt số ngày nghỉ lễ, tết năm, ta chọn Tlt = ) Tkh : Số ngày làm việc theo kế hoạch năm 129 Tkh = (365 - Tlt - 52) Hkh Hkh hệ số tính đến số ngày làm việc theo kế hoạch ,ở ta chọn Hkh = 0,88 nghĩa số ngày nghỉ với lý khác 12% HDS = = 1,33 Cơng ty Tuyển than Cửa Ơng làm việc ca ngày NCM = 3.(NDT + 15%.NDT) NDT: Số cơng nhân bố trí theo dây truyền sản xuất Bảng 37: Số lượng công nhân bố trí ca Tên phân xưởng Hố nhận than Nhà chuẩn bị Tên khâu máy Trưởng ca Dỡ tải Vận hành xe chất tải Kiểm tra thiết bị điện Tổng Quản đốc Trưởng ca Sàng sơ Máy đập than nguyên khai Vận hành băng tải số Vệ sinh chung Kiểm tra thiết bị điện Lấy mẫu Tổng Quản đốc Đốc công Trưởng ca Điều độ Vận hành máy lắng 130 Số lượng người ca 12 1 1 1 14 2 Nhà tuyển Băng tải số Băng tải số Băng tải số Băng tải số Băng tải số Băng tải số Băng tải số Băng tải số Sàng khử cám Sàng phân loại than Máy đập than trung gian Gầu nâng Ly tâm lọc Tháo băng tải bunke sản phẩm Bơm nước tuần hoàn Bơm nước Lấy mẫu Kiểm tra điện Tổng Tổng cộng 1 1 1 1 2 1 12 56 82 Theo bảng ta có số lượng cơng nhân bố trí theo dây truyền sản xuất ca 82 người Số lượng cơng nhân có mặt là: NCM = 3.( 82 + 0,15.82) = 283 người Vậy số cơng nhân có mặt danh sách là: NDS = 283.1,33 = 377 người Vậy chi phí tiền lương là: ZTL = 377 5000000 12 = 22 620.106 đồng ZBH : Chi phí bảo hiểm xã hội, kinh phí cơng đồn: 131 ZBH = 19%.ZTL = 0,19 22 620.106 = 933 106 đồng ZKH : Chi phí khâu hao tài sản cố định: ZKH = VTB HTB + VXD.HXD Trong đó: HTB: Tỷ lệ khấu hao thiết bị: HTB = 15% HXD: Tỷ lệ khấu hao xây dựng: HXD = 12 % ZKH = 0,15 384000.106 + 0,12 480000.106 = 115200 106 đồng ZK: Chi phí khác ZK = zK.Q = 50000 3,2.106 = 160000.106 đồng zK: Chi phí khác cho than nguyên khai: zK = 50 000 đồng/tấn ZTN: Chi phí th ngồi: ZTN = zTN.QNK = 25000 3,2.106 = 80000.106 đồng zTN: Chi phí th ngồi cho than nguyên khai: zTN = 25000 Vậy tổng chi phí năm là: Z = ZNVL + ZNL + ZĐL + ZTL + ZBH + ZKH + ZK + ZTN Z = 5120000.106 +512000.106 + 256000.106 + 22620.106 + 3393.106 + 115200.106 + 160000.106 + 80000.106 Z = 6269213.106 đồng Giá thành đơn vị sản xuất năm là: z = = 1959129,06 đồng/tấn 132 12.3 Lợi nhuận thu hàng năm L=T-Z Trong đó: Z: Tổng chi phí hàng năm T: Tổng doanh thu Bảng 12.2: Bảng doanh thu từ sản phẩm tuyển Tên SP Cám khô TS 50 - 100 mm TS 35 - 50 mm TS 15 - 35 mm TS - 15 mm Cám ướt Cám bùn Cám trung gian Cộng A% 21,97 6,22 6,09 5,92 5,92 21,89 22,75 57,77 Q(t/h) Q(t/năm) 206,98 46,49 46,66 57,53 58,38 25,85 18,5 37,74 1303974,00 292887,00 293958,00 362439,00 367794,00 162855,00 116550,00 237762,00 T = 6802796,7.106 đồng Lợi nhuận hàng năm: L = 6802796,7.106 – 46269213.106 = 533583,7.106 đồng Lợi nhuận hàng năm sau thuế: 533583,7.106 – 533583,7.106.10% = 480225,33.106 đồng 12.4 Thời hạn thu hồi vốn đầu tư Thời gian thu hồi vốn 133 Đơn giá (1000đ/t) 1800 3200 3000 2700 2300 1800 1800 1300 Tổng doanh thu (Triệu đồng) 2347153,2 937238,4 881874 978585,3 845926,2 293139 209790 309090,6 6802796,7 T= Lợi nhuận hàng năm: L = 480255,33.106 đồng Thời gian thu hồi vốn là: T = = 2,43 năm Vậy thời gian thu hồi vốn năm tháng PHẦN PHỤ CHƯƠNG 134 Đặc tính kỹ thuật của thiết bị xưởng tuyển Tuyển Khống Đặc tính kỹ thuật sàng sơ  100mm Các thông số Năng suất t/h Theo than (lỗ lưới 100mm ) Theo diệp thạch( lỗ lưới 100mm ) Kích thước cục lớn nhất, mm Kích thước lưới mm Rộng Dài Số mặt lưới Kích thước lỗ lưới Tần số dao động lưới 1/ph Góc nghiêng lưới độ Cơng suất động cơ, KW Kích thước hình bao,mm Dài Rộng Cao Khối lượng sàng ГИТ 71 Đến 700 Đến 900 1100 2500 5000 50 – 300 650 10 – 30 30 5340 3370 2450 11100 Đặc tính kỹ thuật máy đập Các thông số kỹ thuật Năng suất t/h Kích thước cục lớn đưa đập 135 ДД - 310 125- 525 1000 СMД - 431 18-24 250 Độ lớn sản phẩm đập, mm Đường kính trục đập, mm Độ dài trục đập, mm Công suất động KW Kích thước giới hạn máy, mm Dài Rộng Cao Khối lượng máy - 300 1000 1250 40 – 13 800 600 55 5000 4375 1750 23500 1350 1255 1230 1240 Đặc tính kỹ thuật cuả sàng khử cám khô  6mm ,than 35-50mm -15 mm Các thơng số Kích thước cục lớn mm Kích thước lưới mm Dài Rộng Số mặt lưới Biên độ dao động mm Góc nghiêng mặt lưới (độ) Cơng suất động KW Kích thước giới hạn mm Dài Rộng Cao Khối lượng sàng ГИСД 72 300.300.600 6000 2800 0-25 22*2 6980 3720 2500 12700 Đặc tính kỹ thuật sàng cung  1mm Các thơng số Năng suất tính theo bùn đầu m3/h Bán kính cong lưới mm Diên tích làm việc lưới m2 Chiều rộng khe lưới mm СД-03 450-500 800 0.5-1 136 Kích thước bao mm Dài Rộng Cao Khối lượng kg 1850 1415 2819 832 Đặc tính kỹ thuật sàng khử nước lỗ lưới  6mm Các thơng số Kích thước cục lớn mm Kích thước lưới mm Rộng Dài Số mặt lưới Kích thước lỗ lưới mm Kích thước lỗ lưới mm Công suất động Khối lượng kg ГСЛ 72 600 2500 6000 – 30 0,5 – 17 * 11900 Đặc tính kỹ thuật gầu nâng khử nước Các thông số Nắng suất t/h Dung tích gầu l Chiều rộng gầu mm Bước gầu mm Tốc độ chuyển động m/s Chiều dài gầu m Khối lượng T Khi dài 14 m 137 Э0-6 19 – 77 50 650 800 0,25 Đến 30 Э0-4 – 38 20 400 640 0,17 Đến 30 16,63 10,45 Khi dài 18 m 20,26 13,1 Đặc tính kỹ thuật máy láng kiểu OMA Các thông số kỹ thuật Năng suất theo than đầu t/h Năng suất theo đá thải t/h Độ lớn than đưa tuyển mm Diện tích lắng m2 Chiều rộng lưới m áp lực khơng khí kg/m2 Chi phí khơng khí m3/s Cơng suất động KW Kích thước hình bao mm Dài Rộng Cao Khối lượng T OMA 10 Đến 250 Đến 100 250 10 0,04 90 2,8 5200 3500 4650 18 Đặc tính kỹ thuật bể đặc dẫn động chu vi Các thông số Năng suất t/ngày Đường kính m Chiều sâu m Diện tích lắng m2 Công suất động Dẫn động KW Khối lượng T П - 18 250 – 750 18 3,6 250 33 Đặc tính kỹ thuật máy li tâm lọc 138 Tháo chấn động Φ B - 100 80 1000 10 420 – 470 20 Các thông số Năng suất theo pha rắn t/h Đường kính rơ to chỗ lớn mm Góc đỉnh nón (độ) Tần số quay lần/ph Tần số chấn động lần/ph Công suất động Kích thước hình bao m Dài Rộng Cao Khối lượng T 2445 2165 1860 3,6 139 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hướng dẫn Đồ án Thiết kế môn Tuyển trọng lực: TS Phạm Hữu Giang Bài giảng môn Tuyển trọng lực: TS Phạm Hữu Giang ThS Ninh Thị Mai Thiết kế Xưởng tuyển an toàn: Trương Cao Suyền Nguyễn Thị Quỳnh Anh Bài giảng Lấy mẫu kiểm tra: TS Phạm Hữu Giang 140
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế xưởng tuyển than cửa ông, Thiết kế xưởng tuyển than cửa ông, TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV., d. Tính chất của bùn than, Khâu xử lý bùn nước., Bảng 9: Giá mua than nguyên khai từ các mỏ năm 2014,  Thành phần độ hạt và thành phần tỷ trọng than các mỏ cho ở bảng1,2,3., Vì số người nhặt tay trong 1 ca hơn 8 người nên ta không chọn phương án nhặt tay than cấp hạt lớn mà chọn phương pháp đập cấp +100 xuống –100mm, sau đó gộp với –100mm trong than nguyên khai., b.Tính sơ đồ định lượng., Sàng khử cám khô lỗ l­ưới 6mm., Chi phí nước để tuyển than trong máy lắng x chọn ở bảng 3 phụ chương, TÍNH CHỌN THIẾT BỊ., - Để chọn máy đập than nguyên khai cần chọn loại máy đập 1 trục răng để tránh sự vỡ vụn vủa than antraxit., - Xác định đường kính trục đập dựa vào kích thước cục vật liệu lớn nhất trong than đưa đập. Dựa vào số liệu thực tế của xưởng tuyển than Cửa Ông kích thước của cục than lớn nhất trong than đưa tuyển là 400mm., -35= = .100 = 73,78 %, - Số lượng máy cần dùng tính theo công thức :, q là năng suất riêng của máy ly tâm. q= 30 t/h, LẤY MẪU KIỂM TRA KỸ THUẬT, 2 Phương pháp lấy mẫu., Mẫu các sản phẩm tuyển., CUNG CẤP ĐIỆN NƯỚC SẠCH CHO NHÀ MÁY, 1 Cung cấp điện cho nhà máy., 2 các biện pháp an toàn trong xưởng tuyển., 1 Tổng đồ xây dựng., XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN, 2 Giá thành sản xuất một đơn vị sản phẩm .

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm