Giáo án hình học phát triển năng lực lớp 8

80 981 40
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2018, 15:30

Giáo án hình học phát triển năng lực lớp 8Giáo án hình học phát triển năng lực lớp 8Giáo án hình học phát triển năng lực lớp 8Giáo án hình học phát triển năng lực lớp 8Giáo án hình học phát triển năng lực lớp 8Giáo án hình học phát triển năng lực lớp 8Giáo án hình học phát triển năng lực lớp 8 *****Giáo án Hình học 8***** Tuần: Năm học 2018 - 2019 Chủ đề 1: TỨ GIÁC Tiết: 01 Ns: 05/9/18; Ng: 06/9/18 TỨ GIÁC I MỤC TIÊU : Kiến thức: HS nắm vững định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, khái niệm: Hai đỉnh kề nhau, hai cạnh kề nhau, hai cạnh đối nhau, điểm trong, điểm tứ giác & tính chất tứ giác Tổng bốn góc tứ giác 3600 Kỹ năng: HS tính đợc số đo góc biết ba góc lại, vẽ đợc tứ giác biết số đo cạnh & ®êng chÐo Th¸i ®é: RÌn t suy ln đợc góc tứ giác 360 Định hướng phát triển lực: Phát triển NL tự học, nl quan sát, nl phát giải vấn đề II CHUẨN BỊ :GV: Giáo án , bảng phụ vẽ hình 1, hình 5, hình HS: SGK, thước thẳng, thước đo góc III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP : Ổn định tổ chức: 2.Tiến trình dạy học HĐ khởi động : Gv giới thiệu chương trình hình học ( phút) Hoạt động thầy trò Nd ghi bảng HĐ hình thành kiến thức 1/Định nghĩa Hoạt động : (10 ph) Định nghĩa a) Tứ giác : a) Tứ giác : B Giao việc cho HS quan sát hình SGK rút định nghĩa tứ giác ? B C B A C A D A B A C D D C D Tứ giác ABCD gọi tên tứ giác BCDA, BADC,… 1a 1b 1c Các điểm A, B, C, D gọi đỉnh Thực nhiệm vụ : hình 1a, 1b, 1c tứ giác Hình khơng phải tứ giác Các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA gọi cạnh Thảo luận báo cáo:Vậy tứ giác ABCD B hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA A hai đoạn thẳng M không nằm đường thẳng N Tứ giác hình 1a ln nằm P mặt phẳng có bờ đường thẳng chứa bất D C kỳ cạnh tứ giác Q Hoạt động : ( 10 ph ) a) Hai đỉnh kề A B, Giao việc: Thực ?1 B C, C D, D A Em trả lời ?1 Hai đỉnh đối nhau: A C, B D Tứ giác ABCD hình 1a gọi tứ giác b) Đường chéo: AC, BD lồi ***GV: Ngơ Văn Bình ***** *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* *****Giáo án Hình học 8***** Năm học 2018 - 2019 Chú ý: Từ nay, nói đến tứ giác mà khơng thích thêm, ta hiểu tứ giác lồi Thực ?2 Quan sát tứ giác ABCD hình điền vào chỗ trống Thảo luận, trao đổi, báo cáo Hoạt động : ( 10 ph ) Tổng góc tứ giác a GV nhắc lại định lý tổng ba góc tam giác ? b Vẽ tứ giác ABCD tuỳ ý Dựa vào định lý tổng ba góc tam giác, tính tổng  + Bˆ + Cˆ + Dˆ ? B A C D Vẽ đường chéo AC ta có : BÂC + Bˆ + B Cˆ A = ? ? CÂD + Dˆ + D Cˆ A = ? ? Cộng hai đẳng thức vế với vế ta có ? Vậy em phát biểu định lý tổng góc tứ giác ? HĐ vận dụng : (13 ph ) Giải tập1 / 66 Tìm x hình 5, hình GV đưa hình 5, hình lên bảng Chú ý chữ x hình có giá trị c) Hai cạnh kề nhau: AB BC, BC CD, CD DA, DA AB Hai cạnh đối nhau: AB CD, AD BC d) Góc : A, B , C, D Hai góc đối nhau: A C, B D e) Điểm nằm tứ giác : M, P Điểm nằm tứ giác : N, Q 2/ Tổng góc tứ giác KL: Tổng góc tứ giác 3600 Trong tứ giác ABCD ta có  + Bˆ + Cˆ + Dˆ = 3600 Bài /66 : Hình 5a: Theo định lý tổng góc tứ giác 3600 ta có :  + Bˆ + Cˆ + Dˆ = 3600 1100 + 1200 + 800 + x = 3600 3100 + x = 3600 ⇔ x = 3600 – 3100 = 500 Hình 5b : ˆ = 3600 ˆ + Eˆ + Fˆ + G H 900 + 900 + 900 + x = 3600 2700 + x = 3600 ⇔ x = 3600 – 2700 = 900 Hình 5c :  + Bˆ + Dˆ + Ê = 3600 650 + 900 + x + 900 = 3600 2450 + x = 3600 ⇔ x = 3600 – 2450 = 1150 Hình 5d: ˆ = 1800 – 600 = 1200 K ˆ = 1800- 1050 = 750 M ˆI + K ˆ +M ˆ +N ˆ = 3600 900 + 1200 + 750 + x = 3600 2850 + x = 3600 ⇔ x = 3600 – 2850 = 750 HĐ tìm tòi mở rộng: (2 ph) - Học thuộc hai định nghĩa định lý, đọc sách để nắm vững khái niệm - Bài tập nhà : Bài 2, 3, trang 66, 67 ************ ***GV: Ngô Văn Bình ***** *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* *****Giáo án Hình học 8***** Năm học 2018 - 2019 Tuần: Chủ đề 1: CÁC LOẠI HÌNH CỦA TỨ GIÁC Tiết:02 HÌNH THANG Ns: 08/09/18; Ng: 10/09/18 I MỤC TIÊU : Kiến thức: HS nắm định nghĩa hình thang, hình thang vng, yếu tố hình thang Biết cách chứng minh tứ giác hình thang, hình thang vng Kỹ năng: Biết vẽ hình thang, hình thang vng Biết tính số đo góc hình thang, hình thang vng Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, xác, hiểu biết thực tế ĐHPTNL: Phát triển NL tự học, nl quan sát, nl phát giải vấn đề II CHUẨN BỊ : - GV: Giáo án , thước, êke, bảng phụ vẽ hình 15, 16, 17, 21 - HS: Thước, êke III TIẾN TRÌNH : HĐ khởi động: (8 ph ) HS1: Định nghĩa tứ giác MNPQ, nêu tên đỉnh, cạnh, đỉnh kề nhau, đỉnh đối nhau, canh đối nhau, đường chéo, góc, góc đối Bài mới: Hoạt động thầy trò Nd ghi bảng Hoạt động 2: Hình thành kiến thức : 1) Định nghĩa : ( ph ) *Các em quan sát hình 13, nhận xét vị trí Hình thang tứ giác có hai cạnh đối A B hai cạnh đối AB CD tứ /g ABCD? song song Hình thành định nghĩa hình thang ? *ë hình 13 ta thấy AB // CD AD cắt Hình thang ABCD C ( AB // CD ) D H AB CD tạo nên cặp góc – AB, CD gọi cạnh đáy phía A D bù ( AB đáy nhỏ, DC đáy lớn ) *Một tứ giác có tính chất gọi – AD, BC gọi cạnh bên hình thang GV giới thiệu cho HS biết cạnh đáy, – AH gọi đường cao hình thang (AH ⊥ DC ) bên, đường cao Hoạt động : Luyện tập : ( ph ) *Thực ?1 GV đưa hình 15 lên bảng ( bảng phụ ) a) Tìm tứ giác hình thang ? b) Có nhận xét hai góc kề cạnh bên hình thang ? *Hình 15a, Tứ giác ABCD có: AB cắt BC AD tạo nên cặp góc so le (= 600) nên BC // AD Vậy ABCD hình thang Nhận xét : Hai góc kề cạnh bên Hình 15b, Tứ giác GHFE có : HG cắt GF HE, tạo nên cặp góc hình thang bù ( chúng hai góc phía bù ( 1050 + 750= 1800 ) nên phía tạo hai đường thẳng GF // HE Vậy tứ giác GHFE hình thang song song với cát tuyến ) ***GV: Ngô Văn Bình ***** *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* *****Giáo án Hình học 8***** Năm học 2018 - 2019 Tứ giác IMKH khơng phải hình than HĐ Vận dụng Hoạt động : Mở rộng : ( ph ) *Các em làm ? a) * GT ABCD có AB // CD AD // BC KL AD = BC AB = CD ?2a Nối AC ta có : AB // CD ⇒ A1 = C1 AD // BC ⇒ A2 = C2 AC cạnh chung ⇒ ∆ ABC = ∆ CDA ( g c g ) ⇒ AD = BC AB = CD Nhận xét : Nếu hình thang có hai cạnh bên song song hai cạnh bên nhau, Từ rút nhận xét hình thang có hai hai cạnh đáy cạnh bên song song Giải A B ?2 b) *Các em làm ?2 b) Nối AC ta có : AB // CD ⇒ A1 = C1 AB = CD (gt) D C GT ABCD có AB // CD AC cạnh chung AB = CD Suy ∆ ABC = ∆ CDA ( c g c) ⇒ AD = BC KL AD // BC AD = BC ⇒ A2 = C2 , chúng vị trí so le Từ rút nhận xét hình thang có hai suy AD // BC cạnh đáy Hoạt động5: (5 ph) Hình thang vng Vẽ hình thang có AB // CD,  = 900 2/Hình thang vng ⇒ Giới thiệu hình thang vng A B D C Định nghĩa : Hình thang vng hình thang có góc vng Bài hình 21a x + 800 = 1800 (hai góc phía, AB//CD) ⇒ x = 1800 – 800 = 1000 y + 400 = 1800 (hai góc phía, AB//CD) ⇒ y = 1800 – 400 = 1400 Hình 21b : x = 700 (hai góc đơng vị AB//CD) y=500 (hai góc so le trongAB//CD) HĐ tìm tòi, mở rộng (7 ph) Các em làm tập , 8,9 trang 71 ************* ***GV: Ngơ Văn Bình ***** *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* O *****Giáo án Hình học 8***** Tuần: Tiết:03 Năm học 2018 - 2019 Chủ đề 1: TỨ GIÁC HÌNH THANG CÂN A B Ns: 11/09/18; Ng: 13/09/18 D C I MỤC TIÊU : Kiến thức: Nắm định nghĩa, tính chất, dấu hiêụ nhận biết h/thang cân Kỹ năng: Biết vẽ hình thang cân , biết sử dụng định tính chất hình thang cân tính tốn chứng minh , biết chứng minh tứ giác hình thang cân Thái độ: Rèn luyện tính xác cách lập luận chứng minh hình học Năng lực: Nhằm phát triển lực tự học, lực quan sát, lực tính tốn II CHUẨN BỊ : - GV: Giáo án , thước chia khoảng, thước đo góc, giấy kẻ vng - HS: SGK, thước chia khoảng, thước đo góc III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: Ổn định, KT SS: Tiến trình học: A HĐ1: khởi động : (8 phút) HS : Định nghĩa hình thang ? Giải tập trang 71 B Hình thành kiến thức: Hoạt động thầy trò Nd ghi bảng Hoạt động : Định nghĩa: (12 ph) 1/Định nghĩa Bước 1: Giao việc Cho HS quan sát H 23 SGK trả lời ?1 Hình thang cân hình thang có hai Hình thang ABCD (AB // CD) có đặc góc kề đáy biệt? B A Bước 2: Thực nhiệm vụ HS suy nghĩ Bước 3: Trao đổi, báo cáo HS trả lời D C Bước 4: Kiểm tra, đánh giá Một hình thang gọi hình thang Tứ giác ABCD hình thang cân ( đáy cân AB, CD ) ⇔ AB // CD  = Bˆ hoăoDˆ = Cˆ Vậy hình thang hình thang cân ? Chú ý : *Hai góc đối hình thang cân bù Nếu ABCD hình thang cân (đáy AB, ˆ ˆ ˆ CD)  = BvàD = C Các em sinh hoạt nhóm để trả lời ?2 GV đưa hình 24 lên bảng a) Các hình thang cân : ABDC; IKMN; PQST b) Trong hình thang cân ABCD có Dˆ = Cˆ = 1000 Trong hình thang cân IKMN có 0 Iˆ = 180 – 70 = 110 ***GV: Ngơ Văn Bình ***** *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* *****Giáo án Hình học 8***** Năm học 2018 - 2019 Mˆ = Nˆ = 700 Trong hình thang cân PQST có Sˆ = 3600 – 3.900 = 3600 – 2700 = 900 c) Hai góc đối hình thang cân bù Hoạt động : Tìm hiểu tính chất H.TC (15 ph) Các em đo độ dài hai cạnh bên hình thang cân , so sánh chúng ? Vậy em phát biểu tính chất hai cạnh bên hình thang cân ? Hướng dẫn chứng minh : Kéo dài DA CB chúng cắt O ( giả sử AB < CD ) Các em chứng minh OD = OC Và chứng mimh OA = OB ; Từ suy AD = BC Chú ý : Có hình thang có hai cạnh bên khơng hình thang cân 2/ Tính chất: Định lý GT ABCD hình thang cân ( AB // CD ) KL AD = BC O C/m: a) AD cắt BC O ( AB < CD)2 A B ABCD hình thang cân 1 nên Dˆ = Cˆ ; Â1 = Bˆ D Ta có Dˆ = Cˆ nên OCD cân OD = OC (1) Ta có Â1= Bˆ nên Â2 = Bˆ Suy OAB cân Do OA = OB (2) Từ (1) (2) suy OD – OA = OC – OB AD = BC Định lý GT ABCD hình thang cân ( AB // CD ) Để chứng minh hai đường chéo AC = BD KL AC = BD ta phải chứng minh điều ? C/m: ∆ ADC ∆ BCD có : Gợi ý : So sánh hai tam giác ADC BCD CD cạnh chung Hoạt động : ( ph) Dấu hiệu nhận ADC = BCD ( đn hình thang cân ) biết AD = DC ( cạnh bên h t cân) Các em làm ?3 Do đó: ∆ ADC = ∆ BCD (c g c) Một em phát biểu định lý Ghi giả thiết, Suy AC = BD kết luận 3/Dấu hiệu nhận biết Củng cố : ( ph ) Định lý : Nhắc lại định nghĩa hình thang cân , hai Hình thang có hai đường chéo tính chất hình thang cân ? hình thang cân Nhắc lại dấu hiệu nhận biết hình thang cân ? HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : • Làm tập 11, 12, 15, 18 trang 74, 75 *************** ***GV: Ngơ Văn Bình ***** C *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* *****Giáo án Hình học 8***** Tuần: Tiết:04 Năm học 2018 - 2019 Chủ đề LUYỆN TẬP Ns:15/09/18; Ng:17/09/18 I MỤC TIÊU : Củng cố kiến thức lí thuyết hình thang, hình thang vng, hình thang cân, tính chất hình thang cân, đấu hiệu nhận biết hình thang cân Rèn luyện kỹ ứng dụng lí thuyết vào giải tốn, rèn luyện tính xác cách lập luận chứng minh hình học II CHUẨN BỊ : • GV: Giáo án, thước thẳng • HS: Học , làm tập cho nhà tiết trước, thước thẳng III TIẾN TRÌNH : Hoạt động 1: ( ph ) Kiểm tra cũ: HS :Định nghĩa hình thang cân ? Phát biểu tính chất hình thang cân ? HS : Phát biểu dấu hiệu nhận biết hình thang cân ? Luyện tập: ( 35 ph ) Hoạt động thầy trò Nd ghi bảng Bài tập 16 trang 75 Bài tập 16/ 75 A ∆ ABC cân A GV hướng dẫn HS giải 16 GT BD, CE hai p.giác Để chứng minh BEDC hình thang ta ( D ∈ AC, E ∈ AB ) E D chứng minh điều ? (ED // BC) KL BEDC h.thang cân Hãy chứng minh ∆ AED cân tai A ? C ⇒ E1 ? góc B ? B ED = EB Vậy E1 B với ? ∆ ADB ∆ AEC có: Ta suy điều ? Để chứng minh BEDC hình thang cân Góc A chung, AC = AB ( ∆ ABC cân A) B ta chứng minh điều ? ⇒ ABD = ACE = ( Hai góc kề đáy ) Do ∆ ADB = ∆ AEC ( g c g ) B = C khơng ? ? ⇒ AE = AD ⇒ ∆ AED cân A Để chứng minh ED = EB ta phải chứng ⇒ AED = ADE minh điều ? ( ∆ BED cân E ) 1800 − A Để chứng minh BED cân E ta phải 1800 − µA ⇒ E1 = B= chứng minh điều ? 2 nên E1 = B suy ED // BC A B Vậy BEDC hình thang có B = C ( ABC cân A ) E nên BEDC hình thang cân 1 DE // BC ⇒ D1 = B2 ( so le ) D C Ta lại có B1 = B2 nên D1 = B1 ∆ BED cân E ⇒ ED = EB ***GV: Ngô Văn Bình ***** *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* *****Giáo án Hình học 8***** Năm học 2018 - 2019 Bài tập 17 trang 75 Bài tập 17 /75 Để chứng minh ABCD hình thang cân ta phải chứng minh hai đường chéo AC BD GT ABCD ( AB // CD ) AC = BD Có ACD = BDC ⇑ KL ABCD h.thang cân EC = ED EA = EB ⇑ ⇑ Gọi E giao điểm AC BD ∆ DEC cân E ∆ AEB cân E ∆ DEC có C1= D1 nên tam giác cân ⇒ EC = ED (1) ⇑ ⇑ Ta có: C1 = A1 (sole AB // CD ) C1= D1 A1 = B1 D1 = B1 (so e AB // CD ) mà C1 = D1 ( gt ) Hs lên bảng trình bày ⇒ A1 = B1 Vậy ∆ AEB cân E nên EA = EB ( ) E AC nên ta có AE + EC = AC E BD nên ta có BE + ED = BD Mà EC = ED EA = EB suy AC = BD Vậy ABCD hình thang cân Bài tập 18 / 75 Bài tập 18 / 75 Lời giải tập chứng ABCD ( AB // CD ) A B minh định lý GT AC = BD E BE // AC ( E ∈ DC ) Để chứng minh BDE cân ta phải chứng 1 a) ∆ BDE cân minh điều ? ( BE = BD ) D C KL b) ∆ ACD = ∆ BDC c) ABCD h thg cân ∆ BDE cân B a) Hình thang ABEC ( AB // EC ) có hai ⇑ cạnh bên AC, BE song song nên hai cạnh BE = BD bên AC = BE ⇑ Theo giả thiết AC = BD nên BE = BD AC = BE Do ∆ BDE cân ⇑ b) AC // BE ⇒ C1 = E ABEC hình thang BDE cân B ( câu a ) ⇒ D1 = E suy C1 = D1 Câu b) c) trình bày miệng Hai tam giác ACD BDC có C1 = D1 ( cmt) DC cạnh chung AC = BD ( gt ) Vậy ∆ ACD = ∆ BDC ( c g c ) c) ∆ ACD = ∆ BDC ⇒ ADC = BCD Vậy ABCD hình thang cân IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : ( ph ) • Xem trước đường trung bình tam giác , hình thang ************ ***GV: Ngơ Văn Bình ***** *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* E *****Giáo án Hình học 8***** Năm học 2018 - 2019 Tuần: Chủ đề Tiết:05 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC Ns: 22/09/18;Ng:24/09/18 I MỤC TIÊU : HS nắm định nghĩa định lý 1, định lý đường trung bình tam giác Biết vận dụng định lý đường trung bình tam giác để tính độ dài , chứng minh hai đoạn thẳng , hai đường thẳng song song Rèn luyện cách lập luận chứng minh định lý vận dụng định lý đ• học vào tốn thực tế II CHUẨN BỊ : • GV: Giáo án , thước thẳng • HS: đọc nghiên cứu trước III TIẾN TRÌNH : Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: ( 10 ph ) Các câu hỏi sau, câu đúng, câu sai Vì sao? Hình thang có góc kề đáy hình thang cân (Đ) Tứ giác có đường chéo hình thang cân (S) Tứ giác có góc kề cạnh bù có đường chéo hình thang cân (Đ) Tứ giác có cạnh kề đáy hình thang cân (S) Tứ giác có góc kề cạnh bù có góc đối bù hình thang cân (Đ) Bài mới: Hoạt động thầy trò Nd ghi bảng Hoạt động ( 14 p h ) Đường trung bình 1/Đường trung bình tam giác A tam giác Các em làm ?1 E D Dự đoán: E trung điểm AC 1 C B F Em phát biểu dự đốn thành định lý ? Định lý 1: Đường thẳng qua trung điểm cạnh tam giác song song với cạnh thứ hai Chứng minh : qua trung điểm cạnh thứ ba Qua E, kẻ đường thẳng song song với AB, cắt BC F GT: ∆ ABC, AD = DB, DE // BC Để chứng minh EA = EC ta phải chứng KL : AE = EC minh điều ? ( ∆ ADE = ∆ EFC ) Chứng minh : Hai tam giác ∆ ADE ∆ EFC có yếu Hình thang DEFB có hai cạnh bên song tố ? song ( DB // EF ) nên DB = EF Ta cần chứng minh yếu tố Theo giả thiết AD = DB ? ( AD = EF ) Do AD = EF ∆ ADE ∆ EFC có A = E1 ( đồng vị , EF // AB ) ***GV: Ngơ Văn Bình ***** *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* *****Giáo án Hình học 8***** Năm học 2018 - 2019 AD = EF (c/m trên) D1 = F1 (cùng B ) Trên hình 35, D trung điểm AB, E Do ∆ ADE = ∆ EFC ( g, c, g ) trung điểm AC, đoạn thẳng DE gọi Suy AE = EC đường trung bình tan giác ABC Vậy E trung điểm AC Vậy em định nghĩa đường trung Định nghĩa : bình tam giác ? Đường trung bình tam giác đoạn Một tam giác có đường thẳng nối trung điểm hai cạnh tam trung bình ? hình 34, tam giác ABC có giác đường trung bình ? * Một tam giác có đường trung bình Hoạt động ( 10 ph ) Định lý Từ ADE = B ta có điều ? HS: Từ ADE = B chúng vị trí so le nên ta có DE // BC Và DE = Định lí : Đường trung bình tam giác song song với cạnh thứ ba nửa cạnh BC Vậy đường trung bình tam giác có tính chất ? GV phát biểu định lý Các em chứng minh định lý GT ∆ ABC, AD = DB AE = EC KL DE // BC BC ∆ AED ∆ CEF có : DE = A D E B Vẽ điểm F cho E trung điểm DF EA = EC ( gt ) ED = EF ( Theo cách vẽ điểm F ) AED = CEF ( hai góc đối đỉnh ) Ta chứng minh DB CF hai cạnh Do ∆ AED = ∆ CEF ( c g c ) đáy hình thang hai cạnh đáy Suy AD = CF A = C1 nhau, tức cần chứng minh DB = CF Ta có AD = DB (gt ) AD = CF DB // CF Nên DB = CF Ta có A = C1 , hai góc vị trí so le nên AD // CF , tức DB // CF DBCF hình thang Hình thang DBCF có hai đáy DB, CF nên hai cạnh bên DF, BC song Củng cố : ( 10 ph ) song Các em làm tập 20, 21 trang 79 Do DE // BC, DE = BC SGK IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : ( ph ) • Học thuộc định lí định nghĩa • Bài tập nhà : Bài 22 trang 80 **************** ***GV: Ngơ Văn Bình ***** *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* 10 C *****Giáo án Hình học 8***** Tuần :14 Năm học 2018 - 2019 Tiết :27 Ns:4/12/17;Ng:5/12/17 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT I MỤC TIÊU : 54.HS nắm vững cơng thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vng, tam giác vng 55.HS hiểu để chứng minh cơng thức cần vận dụng tính chất diện tích đa giác 56.HS vận dụng cơng thức học tính chất diện tích giải tốn II CHUẨN BỊ : • GV: bảng phụ vẽ hình 121 câu hỏi SGK • HS: nắm vững cũ, tìm hiểu trước III TIẾN TRÌNH : Hoạt động 1:(4 ph) Kiểm tra cũ: HS 1: Định nghĩa hình chữ nhật Nêu cơng thức tính tổng góc đa giác ( (n - 2) 1800) ĐVĐ: Xem hình vẽ 121 bảng phụ Mỗi đoạn thẳng có số đo (độ dài ) , góc có số đo, hình có diện tích, diện tích có số đo khơng? Hình chữ nhật có diện tích ? Tiết 27: Diện tích hình chữ nhật Bài mới: Hoạt động thầy trò Nd ghi bảng Hoạt động 2: ( 15 ph) K niệm diện tích 1/ Khái niệm diện tích đa giác đa giác GV cho HS quan sát hình A, B, C, D, Diện tích hình A E (H.21) bảng phụ Diện tích hình B ?1: Diện tích hình A diện tích dt hình A = dt hình B vng? Diện tích hình D ơ, diện tích hình C Diện tích hình A diện tích ơ ⇒ diện tích hình D gấp lần diện tích vng ? hình C Vật diện tích hình A với hình B Diện tích hình E diện tích hình C b Vì nói diện tích hình D gấp lần (cùng ơ) diện tích hình C Khái niệm: số đo phần mặt phẳng giới c So sánh diện tích hình C với diện tích hạn đa giác gọi diện tích đa hình E giác GV: em nêu khái niệm diện Mỗi đa giác có diện tích xác định tích đa giác Diện tích đa giác số dương - GV cho HS rút nhận xét *Tính chất Diện tích đa giác có tính chất nào? Hai tam giác có diện tích Hai tam giác diện tích có bằng nhau không? Nếu đa giác chia thành HS nêu tính chất diện tích đa giác đa giác khơng có điểm chung SGK: diện tích tổng diện tích đa giác S = S1 + S2 + S3 + ***GV: Ngơ Văn Bình ***** *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* 66 *****Giáo án Hình học 8***** Năm học 2018 - 2019 Hoạt động 3: ( ph)Cơng thức tính diện tích hình chữ nhật GV nhắc lại cơng thức tính diện tích hình chữ nhật học lớp S = dài x rộng Chiều dài chiều rộng kích thước hình chữ nhật Hoạt động 4: ( 20 ph) Công thức tính diện tích hình vng, tam giác vng GV cho HS suy luận để tìm diện tích hình vng tam giác vng Hình vng có phải hình chữ nhật khơng? Tam giác vng có liên quan đến hình chữ nhật? HS trả lời câu hỏi GV Bài 6/118 SGK GV gọi HS thực HS lớp làm vào Nếu chọn hình vng có cạnh 1cm, dm, 1m làm đơn vị đo diện tích đơn vị đo diện tích tương ứng 1cm2, dm2, 1m2 2/Cơng thức tính diện tích h.chữ nhật A a B b D C Định lý: Diện tích hình chữ nhật tích kích thước S = a.b (a, b kích thước) Hình vng hình chữ nhật đặc biệt có cạnh kề ( a = b) Diện tích hình vng: S = a.b = a.a = a2 Tam giác vng nửa hình chữ nhật ⇒ S= a.b (a, b cạnh góc vuông) Bài 6/118 SGK a) a’ = 2a, b’ = b S’ = 2ab = 2S b) a’ = 3a, b’ = 3b S’ = 3a 3b = 9ab = 9S b b Bài 7/118 SGK c a’ = 4a, b’ = S’ = 4a = ab = S 4 GV gọi HS lên bảng làm bài7/ Gọi S diện tích nhà gian phòng, Bài 7/118 SGK S 'nen S’ diện tích cửa = < 20% Ta có: Scua 22,68 ⇒ Gian phòng khơng đạt mức chuẩn ánh sáng IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : ( 1ph) • Về nhà xem lại định lý Pitago • Giải tập SGK trang 118, 119 ************ ***GV: Ngô Văn Bình ***** *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* 67 *****Giáo án Hình học 8***** Tuần :14 Năm học 2018 - 2019 Tiết :28 Ns:7/12/17;Ng:8/12/17 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : 57.HS biết vận dụng cơng thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vng, tam giác vng vào tập 58.Biết sử dụng định lý Pitago để tìm độ dài cạnh 59.Biết chứng minh hình chữ nhật có diện tích II CHUẨN BỊ : • GV: thước thẳng, bảng phụ có vẽ sẵn hình tập 9, 10, 13 • HS: thước thẳng, tập III TIẾN TRÌNH : Hoạt động 1: ( ph ) Kiểm tra cũ: HS1: Viết công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vng, tam giác vuông Giải tập ( bp) (SABE = 6x (cm2) Hhvng = 122 = 144 (cm2) Có 6x = = 144 ⇒ x = (cm) ) Luyện tập: Hoạt động thầy trò Hoạt động 2: Luyện tập Bài 10/119 SGK.( 10 ph) GV cho HS nhắc lại cơng thức tính diện tích hình vuông S ABEF = S2 = ? SACGH = S3 = ? SBCKI = S1 = ? GV gọi HS phát biểu định lý Pitago tam giác vuông Bài 13/119 SGK.( 10 ph) GV gọi HS lên bảng làm So sánh diện tích ∆ ABC , diện tích ∆ ADC S AEF ? SAHE SEKC ? SEGC ***GV: Ngơ Văn Bình ***** Nd ghi bảng Bài 10/119 SGK H F A S2 S3 B G c b E a C S1 S hìnhvng = a2 I K Gọi S1, S2, S3 diện tích hình vng có cạnh a, b, c(cạnh huyền cạnh góc vng) ⇒ S1 = a2 ; S = b2 ; S = c2 ; Theo định lý Pitago với tam giác ABC vuông A nên a2 = b2 + c2 Vậy S1 = S2 + S3 Bài 13/119sgk F B A H SABC = SADC SAFE = SAHE SEKC = SEGC D E G *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* 68 K C *****Giáo án Hình học 8***** Năm học 2018 - 2019 SEFBK = ? SEGDH = ? HS lên bảng điền Bài 14/119 SGK.(5ph) GV ghi sẵn đề bảng phụ GV cho HS điền vào vị trí thiếu km2 = ? (m2) a = ? (m2) = ? (m2) Shcn = ? 280000 m2 = ? (km2) = ? (a) = ? (ha) Bài 15.( 10 ph) GV hướng dẫn HS giải 15 Hình chữ nhật có kích thước 12 (cm) S = ? , CV = ? Vẽ hình chữ nhật có diện tích ve chu vi lớn hình chữ nhật ABCD cho trước b S hcnhật, S hvuông CVhvuông = CV hcnhật = ? Cạnh hình vng = ?? Diện tích hình vuông = ? ⇒ SABC - SAFE - SEKC = SADE - SAHE - SEGC Vậy SEFBK = SEGHD Bài 14/119 SGK km2 = 100000 (m2) a = 100 (m2) = 10000 (m2) Shcn = 700 400 = 280000 m2 280000 m2 = 0,28 (km2) = 2800 (a) = 28 (ha) Bài 15/119 sgk a Diện tích hình chữ nhật có kích thước:1 12 ( cm ) : 12 = 12 (cm2) Chu vi hình chữ nhật CV = ( 12 + ) = 24 (cm) Diện tích h.chữ nhật có kích thước 2; (cm) : S = = 14 (cm2) CV = ( + 7) = 28 (cm) Vẽ vơ số hình chữ nhật có diện tích bé chu vi lớn hình chữ nhật ABCD cho trước b Cạnh hình vng có chu vi chu vi hình chữ nhật : (3 + 5).2 = 4(cm) Diện tích hình vng : S = 4 = 16 (cm2) Diện tích hình chữ nhật : = 15 cm2 Vậy Shìnhvng > Shchữ nhật IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : ( ph) • Xem lại tập giải, làm tập lại • Tiết sau ơn tập HK ************* ***GV: Ngơ Văn Bình ***** *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* 69 *****Giáo án Hình học 8***** Tuần 20 Năm học 2018 - 2019 Tiết 33 Ns: 15/1/17;Ng:16/1/18 DIỆN TÍCH TAM GIÁC I MỤC TIÊU : 60.HS nắm vững cơng thức tính diện tích tam giác 61.HS biết chứng minh định lý diện tích tam giác cách chặt chẽ gồm trường hợp biết trình bày gọn chứng minh 62.HS vận dụng cơng thức tính diện tích tam giác giải tốn 63.HS vẽ hình chữ nhật hình tam giác có diện tích diện tích tam giác cho trước 64.Vẽ, cắt dán cẩn thận, xác II CHUẨN BỊ : • GV: thước thẳng, êke, giấy rời, keo dán, kéo • HS: thước thẳng, tập III TIẾN TRÌNH : Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: (4ph) HS1: Nêu cơng thức tính diện tích tam giác vng Vẽ hình ĐVĐ: Muốn tính diện tích đa giác ta chia đa giác thành ta chia đa giác thành đa giác tính tổng diện tích đa giác Ta biết cách tính diện tích tam giác vng Vậy diện tích tam giác thường tính n ? Bài mới: Hoạt động thầy trò Nd ghi bảng Hoạt động 2: ( 20 ph)Định lý: Định lý: GV đọc đề toán: Bài toán: ∆ ⊥ Cho ABC, có diện tích S, AH BC, Cho ∆ ABC có diện tích S, AH ⊥ BC AH = h, BC = a AH = h, BC = a Tính SABC = ? SABC = ? GV vẽ trường hợp tam giác ( tam Giải: A A A giác vuông, tam giác nhọn, tam giác tù ) h Khái niệm tam giác vuông, nhọn, tù ? B≡ H C B C H B a Tam giác vng hình vẽ đường cao a H ≡ B ( AH ≡ AB) 1 AH nằm đâu ? ( AH ≡ AB) SABC = AH.BC = ah 2 SABC diện tích tam giác vng? Gọi HS viết công thức b H nằm B, C ( đường cao AH b Tam giác nhọn đường cao AH nằm nằm tam giác) đâu ? ( Trong tam giác ) SABC = SABH + SAHC SABC = ? 1 Nêu tính chất tính chất đa giác = AH.HB + AH.HC 2 HS nêu tính chất, viết cơng thức tính SABC = ***GV: Ngơ Văn Bình ***** AH (HB + HC) *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* 70 C *****Giáo án Hình học 8***** Năm học 2018 - 2019 AH.BC SABC = ah = c Tam giác tù (tại đỉnh B)đường cao AH nằm đâu ? ( tam giác ) SABC = ? c H nằm BC SABC = SABH - SAHC 1 AH.HB - AH.HC 2 = AH (HB - HC) = AH.BC SABC = ah Định lý: (SGK) S = ah HS tìm SABC = Rút định lý Hoạt động 3: ( 20 ph) Củng cố: HS thực hành cắt giấy Cắt tam giác thành mảnh để ghép thành hình chữ nhật có diện tích Bài áp dụng: h a S = ah = a = h 2 Bài 16 HS trả lời Bài 17 Viết cơng thức tính diện tích tam giác vng? diện tích tam giác thường? Tính SAOB có nhiều cách tính HS viết cơng thức, lý luận rút kết luận ( a cạnh, h : chiều cao tương ứng) Áp dụng: Bài 16/121 Các tam giác có đáy a chiều cao h nên diện tích chúng Bài 17/121 AO.OB ⇒ OA.OB = 2S SAOB = AB.OM ⇒ AB.OM = 2S SAOB = Vậy AO.OB = AB.OM A Bài 18/121 AH.BM SAMC = AH.MC SABM = B H M mà BM = MC Vậy SABM = SAMC IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : ( ph) • Bài tập phần luyện tập trang 122, 123 ********** ***GV: Ngơ Văn Bình ***** *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* 71 C *****Giáo án Hình học 8***** Năm học 2018 - 2019 NS:02/02/14 NG:07/01/14 Tuần 20 Tiết 34 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : 65.HS biết vận dụng công thức tính diện tích tam giác giải tốn 66.Biết tam giác có diện tích 67.Biết vẽ hình chữ nhật có cạnh cạnh tam giác cho trước có diện tích diện tích tam giác 68.Biết tìm độ dài cạnh hình chữ nhật biết diện tích chứng 69.Biết vẽ tam giác có diện tích II CHUẨN BỊ : • GV: thước, êke, ghi đề tập vẽ hình 133, 134, 135 SGK • HS: thước thẳng, tập III TIẾN TRÌNH : Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: HS1: Nêu cơng thức tính diện tích tam giác Vẽ hình Luyện tập: Hoạt động thầy trò Nd ghi bảng Hoạt động 2: Luyện tập Bài 19/122 sgk Bài 19/122 SGK a h1, 3, có diện tích vng GV vẽ hình 19 bảng phụ, lấy vng 2, có diện tích ô vuông làm đơn vị tính b Các tam giác có diện tích Hs làm Bt miệng Khơng thiết Bài 20/122 sgk Vẽ hình chữ nhật có cạnh cạnh Có ∆ EBM= ∆ KAM ( cạnh huyền-góc tam giác cho trước có diện tích nhọn) ∆ DCN= ∆ KAN ( cạnh huyền-góc diện tích tam giác Suy cách chứng minh khác cơng nhọn) AH thức tính diện tích tam giác ⇒ SBEDC = S ∆ ABC = BC A Bài 21/122 Gv đưa hình vẽ 134/122 lên bp E M N D K SABCD = 5x Tìm x ta tìm ? Tìm diện tích ABCD Tìm diện tích ADE Có SABCD = SAED (GT) ⇒ x 1 SAED = AD.EH = 5.2 = cm 2 SABCD = SAED ⇒ 5x = 3.5 Bài 22 Gv đưa hình vẽ 135/122 lên bp Tìm điểm I cho SPIF = SPAF Bài 22/122sgk a Lấy điểm I nằm đường thẳng qua A song song với PF (có vơ số điểm I ) ***GV: Ngơ Văn Bình ***** B H C x=3 *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* 72 *****Giáo án Hình học 8***** SPIF = Năm học 2018 - 2019 b Lấy điểm O nằm đường thẳng song song với PF cách PF khoảng cách lần từ A đến PF ( có vơ số điểm O) 1 IK.PF = SPAF = AH.PF 2 Vậy điểm I nằm đường ? b Tìm điểm O cho SPOF = 2.SPAF SPOF = 1 OH.PF = 2.SPAF = AH.PF 2 O ⇒ OH = 2AH Vậy điểm O nằm đâu? c TÌm N cho SPNF = SPAF SPNF = A 1 1 NH.PF = SPAF = 2 2 N P AH.PF ⇒ NH = AH Vậy điểm N nằm đâu Nếu không vẽ giấy kẻ vng SGK điểm nằm đường thẳng song song với PF có khoảng cách trường hợp Bài 25 HS tìm diện tích tam giác cạnh a chiều cao h Hoạt động 3: Củng cố: GV nhắc lại: tam giác có chiều cao đáy diện tích Các tam giác có diện tích tam giác khơng Diện tích tam giác nửa diện tích hình chữ nhật có cạnh đáy chiều cao tam giác Diện tích tam giác diện tích h.c.nhật có cạnh cạnh tam giác, cạnh nửa chiều cao cạnh nửa cạnh t.giác, cạnh chiều cao S= F H c Điểm N nằm đường thẳng song song với PF cách PF khoảng ½ AH Bài 25/122 Tam giác chiều cao h, cạnh a a 2 Có h2 = a2 -   = h= 3a a S = ½ ah = ½ a a a2 = 4 Bài 23/122 Hướng dẫn ( M nằm đường trung bình ∆ ABC) SAMB + SBMC + SMAC = SABC SMAC + SMAC = SABC SMAC = SABC SMAC = ½ SABC ⇒ Đường cao ∆ MAC nửa đường cao ∆ ABC h a ah =a = h 2 IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : • Xem tập giải Tiết sau ơn tập • Ôn loại tứ giác học: định nghĩa, tính chất, cách chứng minh ( dấu hiệu nhận biết) ************** ***GV: Ngơ Văn Bình ***** *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* 73 *****Giáo án Hình học 8***** Tuần 15 Năm học 2018 - 2019 Tiết 29 Ns: 11/12/17;Ng:12/12/17 ÔN TẬP HỌC KÌ I I MỤC TIÊU : 70.Ơn lại loại tứ giác (đ.n,t.c, dấu hiệu, điểm đ.xứng) Biết vẽ hình, chứng minh II CHUẨN BỊ : • GV: bảng phụ ghi câu hỏi trắc nghiệm đ.n, t.c, dấu hiệu loại tứ giác • HS: ơn lại kiến thức định nghĩa, tính chất, dấu hiệu loại tứ giác III TIẾN TRÌNH : Hoạt động 1: ( ph) Kiểm tra cũ: HS1: Nêu dấu hiệu nhận biết tứ giác hình chữ nhật HS2: Viết cơng thức tính diện tích hình chữ nhật Nội dung ơn tập: Hoạt động thầy trò Nd ghi bảng Hoạt động 2: ( 15 ph) LÝ THUYẾT I LÝ THUYẾT HS quan sát câu hỏi bảng phụ Khoanh Câu1: Hình bình hành có: tròn câu kết a, b, a Hai đường chéo vng góc với c, d, e hình thoi Hình bình hành có: b Các góc đối hình thoi a Hai đường chéo vng góc với c đường chéo đường phân giác hình thoi góc hình thoi b Các góc đối hình thoi d Hai câu a, c c đường chéo đường phân giác e Cả câu sai góc hình thoi 1d d Hai câu a, c Câu 2: Câu sai dấu hiệu e Cả câu sai nhận biết hình vng Câu 2: Câu sai dấu hiệu a Hình chữ nhật có cạnh nhận biết hình vng b Hình chữ nhật có đường chéo vng a Hình chữ nhật có cạnh góc b Hình chữ nhật có đường chéo vng c Hình thoi có góc vng góc d Hình bình hành có cạnh kề c Hình thoi có góc vng d Hình bình hành có cạnh kề 2d Câu 3: Hình bình hành có đường chéo Câu 3: Hình bình hành có đường chéo là: là: a Hình thang b Hình chữ nhật a Hình thang b Hình chữ nhật c Hình vng d Hình thoi c Hình vng d Hình thoi 3b Câu 4: Câu sai: Câu 4: Câu sai: Tứ giác hình bình hành nếu: Tứ giác hình bình hành nếu: a Hai cặp cạnh song song a Hai cặp cạnh song song b Các cạnh đối ( hay góc đối ) b Các cạnh đối ( hay góc đối ) nhau ***GV: Ngơ Văn Bình ***** *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* 74 *****Giáo án Hình học 8***** Năm học 2018 - 2019 c Hai đường chéo vng góc với d Một cặp cạnh đối song song c Hai đường chéo vng góc với d Một cặp cạnh đối song song 4c Câu 5: Tứ giác hình chữ nhật là: Câu 5: Tứ giác hình chữ nhật là: a Tứ giác có góc vng a Tứ giác có góc vng b Hình thang cân có góc vng b Hình thang cân có góc vng c Hình bình hành có góc vng có c Hình bình hành có góc vng có đường chéo đường chéo d Cả câu d Cả câu e câu a, b sai e câu a, b sai 5d Viết c.thức tính diện tích hình học Hoạt động 3: ( 25 ph) BÀI TẬP: II Bài tập Bài 89/111 Bài 89/ sgk A E GV gọi HS đọc đề, vẽ hình ghi GT, KL a.Muốn c/m E đối xứng M qua AD ta c.m D gì? MD = DE, AB ⊥ EM C B ⇓ AB trung trực ME ⇓ AD ⊥ EM , DE = DM HS c/m: AB trung trực EM Lý luận ME ⊥ AB DE = DM Kết luận ? b AEMC hình ? EM // AC ? ME = AC ? Kết luận AEMC hình bình hành c AEMC hình ? Có phải hình bình hành khơng? Hình thoi khơng ? Vì ? M a Có MD //AC(vì MD đ.t.bình ∆ ABC) mà AC ⊥ AB ( ∆ ABC vuông A) ⇒ MD ⊥ AB nên ME ⊥ AB ( E ∈ MD) DE = DM ( E, M đối xứng qua D) ⇒ AB đường trung trực ME Vậy E đối xứng với M qua AB b AEMC hình ? EM // AC ( vng góc với AB) ME = AC ( ME = 2MD ; MD = ½ AC) ⇒ AEMC hình bình hành c AEBM hình ? Có DA = DB (GT), ED = DM (c/m trên) ⇒ AEBM hình bình hành Có ME ⊥ AB Vậy AEBM hình thoi IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : ( ph) • Giải tập ơn tập chương I II • Học kỹ tính chất, dấu hiệu loại tứ giác ************ ***GV: Ngơ Văn Bình ***** *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* 75 *****Giáo án Hình học 8***** Tuần 16 Năm học 2018 - 2019 Tiết 30 Ns: 14/12/17;Ng:15/12/17 ƠN TẬP HỌC KÌ I (tt) I MỤC TIÊU : 71.Ôn lại loại tứ giác (đ.n,t.c, dấu hiệu, điểm đ.xứng) 72.Biết vẽ hình, chứng minh II CHUẨN BỊ : • GV: bảng phụ ghi câu hỏi trắc nghiệm đ.n, t.c, dấu hiệu loại tứ giác • HS: ơn lại kiến thức định nghĩa, tính chất, dấu hiệu loại tứ giác III TIẾN TRÌNH : Hoạt động 1: Kiểm tra cũ ( ph) HS1: Nêu dấu hiệu nhận biết tứ giác hình bình hành Nội dung ơn tập: Hoạt động thầy trò Nd ghi bảng Bài 8/ĐC: Bài 8/ĐC: ( 11 - 12 ) Cho hình bình hành ABCD Gọi O giao điểm AC BD.Trên đoạn OB OD lấy điểm E F cho BE = DF a) C/ minh: ADF = ADF b) C/ minh: AECF hình bình hành c) Gọi M N trung điểm a) C/m: Tam giác ADF tam giác AB CD C/ m: ba điểm M , O , N thẳng CBE hàng Xét ADF CBE có: - Hs lên bảng vẽ hình AD = BC ( t/c h.b hành) - hs khác lên bảng ghi GT- KL DF = BE ( gt ) - GV hs phân tích: ADF = CBE ( so le trong) a) C/ minh: ADF = ADF ⇒ ADF = ADF ( cgc) ⇑ AD = BC ( t/c h.b hành) DF = BE ( gt ) ADF = CBE ( so le trong) b) C/ minh: AECF hình bình hành ⇑ OA = OC ( t/c đường chéo h.b.hành) OE = OF OB = OD BE = DF ( gt) - Gv hướng dẫn nhanh ***GV: Ngơ Văn Bình ***** b) C/ minh: AECF hình bình hành Do OB = OD ( t/c đường chéo h.b.hành) BE = DF ( gt) ⇒ OE = OF Lại có: OA = OC ( t/c đường chéo h.b.hành) Do đó: AECF hình bình hành d)C/ minh: ba điểm M , O , N thẳng hàng Ta có: MO đường t bình ABD ⇒ MO // AD (1) Và NO đường t bình ACD ⇒ NO // AD ( 2) *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* 76 *****Giáo án Hình học 8***** Năm học 2018 - 2019 Bài 9/ĐC: (12-13) (25 ph) Cho h.thang vng ABCD ( góc A = góc D = 90o ) có Từ (1) ( 2) ⇒ MO = NO Hay M,O,N thẳng hàng Bài 9/ĐC AB = CD Gọi H hình chiếu D lên AC Gọi M,N trung điểm HC HD C/ minh: MN đường trung bình tam giác HCD a) C/m: MN đ trung bình HCD C/ minh: ABMN hình bình hành Ta có: NH = ND MA = MC ( gt ) C/ minh: góc BMD = 900 Do MN đ trung bình HCD - Hs lên bảng vẽ hình b)C/ minh: ABMN hình bình hành - hs khác lên bảng ghi GT- KL Do MN đ trung bình HCD - GV hs phân tích: MN đ trung bình HCD ⇑ NH = ND MA = MC ( gt ) Nên : MN // = CD Mà AB // = CD Do : AB //= MN Suy : ABMN hình bình hành c)C/ minh: góc BMD = 900 ABMN hình bình hành ⇑ AB //= MN ⇑ MN // = CD AB // = CD IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : ( ph) • Giải tập ơn tập chương I II • Học kỹ tính chất, dấu hiệu loại tứ giác ************** ***GV: Ngơ Văn Bình ***** *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* 77 *****Giáo án Hình học 8***** Năm học 2018 - 2019 Tuần 17 Tiết 31 KIỂM TRA HỌC KÌ I (ĐS + HH) Đề Phòng giáo dục ***GV: Ngơ Văn Bình ***** *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* 78 *****Giáo án Hình học 8***** Tuần 18 Tiết 32 Năm học 2018 - 2019 TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I NS: 30/12/14 NG: 31/ 12/14 I MỤC TIÊU : Giúp hs tìm sai lầm trng kiểm tra HK I vừa qua, rút kinh nghiệm cho kiểm tra sau để có kết cao II CHUẨN BỊ : • GV: Chấm KH ghi chép lại sai lầm hs trình làm • HS: Nghiên cứu lại đề thi nhà III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Hoạt động 1:Trả kiểm tra Hoạt động 2: Sữa kiểm tra HK GV nhận xét chung thi HS: - Phần trắc nghiệm : đa số em làm - Phần tự luận : đa số em vẽ hình được, song vài em vẽ điểm N đối xứng với M qua I chưa xác Phần 1: Trắc nghiệm Cho HS đọc lại câu trắc nghiệm phân tích giúp HS tìm đáp án từ câu đến câu Phần 1: Bài tập tự luận Hoạt động thầy trò Nd ghi bảng Câu 4: - Hs đọc lại đề BT hình - Gv đưa hình vẽ sẵn( bp) - hs lên bảng dựa vào hình vẽ ghi GT-KL Lần lượt hs lên bảng trình bày laị câu a b a) Chứng minh: MI ⊥ AB I GV lưu ý: Chứng minh MI đường trung bình tam giác ABC Có nhiều em giải cách khác: c/minh AMN Suy : MI // AC lí luận MI ⊥ AB hình thoi , suy : MI ⊥ AB I * Chứng minh: ANBM hình hthoi Chứng minh: ANBM hình bình hành ***GV: Ngơ Văn Bình ***** *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* 79 *****Giáo án Hình học 8***** Năm học 2018 - 2019 Lý luận ANBM hình hthoi Có số em chưa hoàn thiện câu c, , Gv yêu cầu hs làm tốt lên giải sau gv giải thích lại b) Chứng minh: KN = KC Chứng minh: ANMC hình bình hành Suy KN = KC c) Tính diện tích tam giác vng AIM Tính dược: AB = BC − AC = 10 − 8236 ⇒ AB = ⇒ AI = 3(cm) MI = AC = = 4(cm) 2 Diện tích ∆ AMI= AI MI 3.4 = = 6(cm ) 2 IV HƯỚNG DẪN VÊ NHÀ: Đọc nghiên cứu : Diện tích tam giác **************** ***GV: Ngơ Văn Bình ***** *******Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu******* 80 ... **** *Giáo án Hình học 8* **** Năm học 20 18 - 2019 Tuần: Chủ đề 1: CÁC LOẠI HÌNH CỦA TỨ GIÁC Tiết:02 HÌNH THANG Ns: 08/ 09/ 18; Ng: 10/09/ 18 I MỤC TIÊU : Kiến thức: HS nắm định nghĩa hình thang, hình. .. minh tứ giác hình thang cân Thái độ: Rèn luyện tính xác cách lập luận chứng minh hình học Năng lực: Nhằm phát triển lực tự học, lực quan sát, lực tính tốn II CHUẨN BỊ : - GV: Giáo án , thước chia... Chiểu******* **** *Giáo án Hình học 8* **** Tuần: Tiết:04 Năm học 20 18 - 2019 Chủ đề LUYỆN TẬP Ns:15/09/ 18; Ng:17/09/ 18 I MỤC TIÊU : Củng cố kiến thức lí thuyết hình thang, hình thang vng, hình thang
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hình học phát triển năng lực lớp 8, Giáo án hình học phát triển năng lực lớp 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn