Tổ chức kế toán quản trị tại công ty cổ phần oseven

118 134 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2018, 15:09

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khoa học Tác giả LÊ HOÀNG TRINH DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 Tên bảng Trang Dự toán tiêu thụ sản phẩm năm 2010 Dự toán sản xuất năm 2010 Báo cáo thực kế hoạch năm 2010 Chi nhánh miền Nam Báo cáo kết kinh doanh năm 2010 Chi nhánh miền Nam Bảng tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tháng 6/2010 Bảng chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tháng 6/2010 Bảng tổng hợp chi phí nhân cơng trực tiếp tháng 6/2010 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung tháng 6/2010 Bảng xây dựng giá thành Bảng tài khoản chi tiết Bảng phân loại chi phí theo ứng xử chi phí Bảng xây dựng giá bán 51 52 53 53 55 57 57 58 59 78 81 82 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 Mối quan hệ phận dự toán hệ thống dự 19 tốn Sơ đồ tổ chức cơng ty cổ phần OSEVEN Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty cổ phần 42 44 OSEVEN Sơ đồ hạch tốn theo hình thức chứng từ ghi sổ Sơ đồ tổ chức kế toán quản trị kế tốn tài theo mơ 47 77 hình kết hợp MỞ ĐẦU I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong bối cảnh kinh tế nước ta đà phát triển hội nhập vào kinh tế quốc tế doanh nghiệp Việt Nam cần phải thay đổi tích cực để tồn phát triển cách bền vững Nền kinh tế thị trường ngày phát triển cạnh tranh ngày khốc liệt Để tạo lợi cạnh tranh, mở rộng thị trường nâng cao lợi nhuận thơng tin phục vụ cho việc định nhà quản trị đóng vai trò quan trọng Và thơng tin cần thiết hữu ích cho nhà quản trị việc quản lý điều hành doanh nghiệp thơng tin kế tốn đặc biệt kế tốn quản trị Kế tốn cung cấp thơng tin liên quan đến tồn hoạt động doanh nghiệp cho đối tượng quan tâm như: nhà quản trị, nhà đầu tư bên ngồi … Chính mà xem ngơn ngữ giới kinh doanh Một hệ thống kế toán tốt hệ thống kế tốn khơng cung cấp cách đầy đủ xác thơng tin kiện xảy mà phải dự báo diễn biến tương lai nhằm giúp nhà quản trị đưa định đắn, phù hợp với mục tiêu định hướng phát triển doanh nghiệp Một hệ thống kế toán mà bao gồm kế tốn tài kế tốn quản trị xem hệ thống kế tốn hồn chỉnh Kế tốn quản trị vị trí quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Các thơng tin kế tốn quản trị công cụ đắc lực giúp nhà quản lý việc kiểm tra, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh đưa định đắn Trên giới, kế toán quản trị hình thành phát triển lâu Tuy nhiên nước ta vấn đề mẻ đa số doanh nghiệp chưa ý thức tầm quan trọng kế tốn quản trị Hiện cơng tác kế tốn quản trị cơng ty cổ phần OSEVEN chưa thực cách mức Vì việc xây dựng tổ chức cơng tác kế tốn quản trị cơng ty vấn đề cấp bách nhằm nâng cao hiệu hoạt động, lực quản lý khả cạnh tranh công ty xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế Đó lý em chọn đề tài “Tổ chức kế tốn quản trị cơng ty cổ phần OSEVEN” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Luận văn mục tiêu sau: - Hệ thống hóa vấn đề kế toán quản trị - Nghiên cứu thực trạng cơng tác kế tốn quản trị cơng ty cổ phần OSEVEN - Thực tổ chức công tác kế tốn quản trị cơng ty cổ phần OSEVEN III CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Cách tiếp cận Cách tiếp cận chủ yếu đề tài tìm hiểu thực tế tổ chức cơng tác kế tốn quản trị cơng ty cổ phần OSEVEN Qua thu thập thông tin tài liệu cần thiết để phục vụ cho q trình nghiên cứu cơng tác kế tốn quản trị công ty - Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử để làm cho đề tài tính hệ thống Bên cạnh phương pháp so sánh, phương pháp thống sử dụng để nghiên cứu giải vấn đề - Phạm vi nghiên cứu + Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận kế toán quản trị + Nghiên cứu thực trạng công tác kế tốn quản trị cơng ty cổ phần OSEVEN IV BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Luận văn bao gồm chương sau: Chương 1: sở lý luận kế tốn quản trị Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn quản trị cơng ty cổ phần OSEVEN Chương 3: Xây dựng hệ thống kế toán quản trị công ty cổ phần OSEVEN CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1 Khái qt kế tốn quản trị 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển kế toán quản trị Quá trình phát triển kế tốn quản trị trải qua bốn giai đoạn đáng ghi nhận:  Giai đoạn 1: Trước năm 1950 kế toán quản trị chủ yếu quan tâm vào việc xác định chi phí kiểm sốt tài chính, thơng qua việc sử dụng kỹ thuật dự tốn kế tốn chi phí  Giai đoạn 2: Vào năm 1965, quan tâm kế tốn quản trị chuyển vào việc cung cấp thơng tin cho hoạt động lập kế hoạch kiểm soát nhà quản trị, thông qua việc sử dụng kỹ thuật phân tích định kế tốn trách nhiệm  Giai đoạn 3: Vào năm 1985 tập trung quan tâm vào việc làm giảm hao phí nguồn lực sử dụng trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua việc sử dụng kỹ thuật phân tích q trình quản lý chi phí  Giai đoạn 4: Vào năm 1995 kế toán quản trị chuyển qua quan tâm vào việc tạo giá trị cách sử dụng hiệu nguồn lực, thông qua việc sử dụng kỹ thuật đánh giá yếu tố tạo nên giá trị cho khách hàng, giá trị cho cổ đông thay đổi cho tổ chức Tuy phát triển kế toán quản trị ghi nhận thành giai đoạn thay đổi từ giai đoạn qua giai đoạn khác q trình đan xen vào chuyển hố Mỗi giai đoạn q trình phát triển thể thích nghi với điều kiện đặt cho tổ chức, thể hoà nhập, kết cấu lại bổ sung thêm vào nội dung quan tâm kỹ thuật sử dụng trước Mỗi giai đoạn kết hợp với cũ, cũ kết cấu lại để phù hợp với theo ý nghĩa điều kiện môi trường quản trị Những điểm khác biệt quan trọng vai trò kế tốn quản trị hoạt động tổ chức qua giai đoạn phát triển kế toán quản trị là: Ở giai đoạn 1, kế toán quản trị được xem hoạt động kỹ thuật cần thiết nhằm đạt mục tiêu tổ chức Vào giai đoạn 2, kế toán quản trị xem hoạt động quản lý, vai trò gián tiếp, kế tốn quản trị bao hàm hỗ trợ nhà quản trị gián tiếp với nhà quản trị trực tiếp thông qua việc cung cấp thông tin để lập kế hoạch kiểm soát Ở giai đoạn kế toán quản trị xem phận cấu thành trình quản lý, tất nhà quản trị trực tiếp tiếp cận với thơng tin phân biệt nhà quản trị trực tiếp với nhà quản trị gián tiếp xoá bỏ 1.1.2 Khái niệm kế toán quản trị Theo luật kế toán Việt Nam: “Kế toán quản trị việc thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin kinh tế, tài theo u cầu quản trị định kinh tế tài nội đơn vị kế tốn” Theo thơng tư 53/2006/TC-BTC thơng tin hoạt động nội mà kế tốn quản trị cung cấp là: Chi phí phận, công việc, sản phẩm Phân tích đánh giá tình hình thực với kế hoạch doanh thu, chi phí lợi nhuận, phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận Lựa chọn thơng tin thích hợp cho định đầu tư ngắn hạn, dài hạn, lập dự toán ngân sách nhằm phục vụ việc điều hành, kiểm tra định kinh tế Theo định nghĩa hiệp hội kế tốn Mỹ “Kế tốn quản trị trình định dạng, đo lường, tổng hợp, phân tích, lập báo biểu, giải trình thơng đạt số liệu tài phi tài cho ban quản trị sử dụng để lập kế hoạch, theo dõi việc thực kế hoạch phạm vi nội doanh nghiệp, đảm bảo việc sử dụng hiệu tài sản quản lý chặt chẽ tài sản này” Định dạng: nhận dạng để ghi nhận đánh giá nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm hành động kế tốn thích hợp Đo lường: định lượng gồm ước tính nghiệp vụ kinh tế xảy dự báo kiện kinh tế xảy Tổng hợp: xây dựng phương pháp quán hệ thống nhằm ghi sổ phân loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh Phân tích: phân giải để xác định nguyên nhân kết báo cáo mối quan hệ nguyên nhân với kiện kinh tế Truyền đạt: báo cáo thông tin thích hợp cho nhà quản trị người khác tổ chức Lập kế hoạch: định lượng trước diễn giải ảnh hưởng nghiệp vụ kinh tế dự kiến đến tổ chức Lập kế hoạch gồm trình triển khai hệ thống kế hoạch, xây dựng mục tiêu khả thi, chọn phương pháp thích hợp để giám sát tiến độ thực kế hoạch Đánh giá: xét đoán kiện qua kiện dự kiến nhằm chọn phương án hoạt động tối ưu Đánh giá bao gồm việc trình bày số liệu thành xu hướng mối quan hệ, sau truyền đạt kết luận rút Kiểm tra: đảm bảo tính thống thơng tin tài báo cáo, giám sát đo lường kết đề hành động sữa sai cần thiết để hướng hoạt động theo tiến trình định Kế tốn quản trị hiểu cách đơn giản trình cung cấp thơng tin tài thơng tin hoạt động cho tồn thể cán - cơng nhân viên tổ chức Quá trình thực theo nhu cầu thông tin cá nhân bên tổ chức nhằm hướng dẫn họ định hoạt động định đầu tư Kế tốn quản trị nhằm cung cấp thơng tin hoạt động nội doanh nghiệp, như: chi phí phận (trung tâm chi phí), cơng việc, sản phẩm; phân tích, đánh giá tình hình thực với kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận; quảntài sản, vật tư, tiền vốn, cơng nghệ; phân tích mối quan hệ chi phí với khối lượng lợi nhuận; lựa chọn thông tin thích hợp cho định đầu tư ngắn hạn dài hạn; lập dự toán ngân sách sản xuất kinh doanh, … nhằm phục vụ việc điều hành, kiểm tra định kinh tế Kế tốn quản trị hiểu cơng cụ chun ngành kế tốn nhằm thực q trình nhận diện, đo lường, tổng hợp truyền đạt thông tin hữu ích cho nhà quản trị doanh nghiệp thực tốt chức quản trị, gồm hoạch định, kiểm tra, đánh giá đặc biệt định khâu công việc q trình kinh doanh Kế tốn quản trị định nghĩa theo nhiều khía cạnh khác nhau, nhiên tất thống chung mục đích kế tốn quản trị cung cấp thơng tin định lượng tình hình kinh tế tài hoạt động doanh nghiệp cho nhà quản trị doanh nghiệp kế toán quản trị phận kế toán linh hoạt doanh nghiệp xây dựng phù hợp với đặc điểm kinh tế kỹ thuật, tổ chức quản lý 1.1.3 Chức vai trò kế tốn quản trị 1.1.3.1 Chức kế toán quản trị Để đảm nhận vai trò cung cấp thơng tin cho nhà quản trị, kế tốn quản trị phải chức sau: a Phân tích cách ứng xử chi phí Phân tích cách ứng xử chi phí nội dung quan trọng quản trị chi phí Khơng thể dự tốn, hoạch định, kiểm tra, kiểm sốt mà rõ đặc điểm phân loại cách cụ thể loại chi phí Trong phân tích chi phí cần phải xem xét nội dung, chất loại chi phí thơng qua nhiều tiêu thức khác thể dựa vào chất, nội dung, cơng dụng kinh tế chi phí, dựa vào hành vi ứng xử, đặc điểm kiểm sốt mối quan hệ chi phí với phương pháp kế toán để phân loại kiểm sốt chi phí … Trong việc phân tích hành vi ứng xử chi phí xem nguồn gốc phát sinh kế toán quản trị Tất chức khác kế toán quản trị thể nghiên cứu cách đầy đủ sau chức thực cách đầy đủ Thực chức cần phân loại chi phí, phân tích chi phí theo ứng xử chi phí mức độ hoạt động thay đổi theo mục đích sử dụng Đồng thời xem xét chi phí, lúc nhà quản trị phải đặt mối quan hệ với khối lượng lợi nhuận mong muốn doanh nghiệp b Lập dự tốn truyền đạt thơng tin Để sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiến hành cách thường xuyên, liên tục, doanh nghiệp phải thiết lập kế hoạch Mọi hoạt động doanh nghiệp tiến hành theo kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn xây dựng Trong đó, việc lập dự tốn chi phí giữ vai trò quan trọng vì: Dự tốn sở định hướng đạo hoạt động kinh doanh phối hợp chương trình hành động phận Dự tốn lập sở để kiểm tra kiểm soát nội dung chi phí nhiệm vụ phận Thực chức này, kế toán quản trị phải tổ chức việc thu thập thông tin cần thiết để lập dự tốn gồm thơng tin tổ chức, định mức, chi phí tiêu chuẩn, thơng tin kế tốn tài chính, thống kỹ thuật tính tốn, thống kỹ thuật tính tốn, ước tính phục vụ lập dự tốn doanh nghiệp Qua dự tốn này, nhà quản trị dự tính xảy tương lai, kể điều bất lợi, thuận lợi cho doanh nghiệp q trình thực dự tốn Các dự tốn đóng vai trò hạt nhân quan trọng việc hoạch định, kiểm tra, kiểm soát quản trị Thực mục tiêu này, kế toán quản trị phải đảm bảo truyền đạt thơng tin dự tốn thơng tin khác cho phận liên quan nội doanh nghiệp Dự tốn phải lập cách tồn diện, đầy đủ tất phận bao gồm dự toán tổng thể dự toán đầu tư c Kiểm tra, đánh giá cổ động Kế toán quản trị nhiệm vụ thực việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh từ trước, sau trình hoạt động kinh doanh đơn vị Kiểm tra trình so sánh kết thực với dự toán lập nhằm điều chỉnh dự tốn đánh giá việc thực Thơng qua kết so sánh cho thấy khác thực với dự tốn lập, tìm ngun nhân ảnh hưởng để điều chỉnh q trình thực đánh giá kết quả, thành tích nhân, phận Trên sở đó, nhà lãnh đạo phận hỗ trợ, cổ động đến nhân viên, phận doanh nghiệp PHỤ LỤC 7a BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ( Theo chi phí tồn bộ) Tháng 6/2010 STT Nội dung Doanh thu bán hàng Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí QLDN Văn phòng Văn phòng Cần Thơ TP.HCM CN Miền Nam CN Miền CN Miền Bắc Trung Tổng cộng 975,249,600 424,000,000 93,479,200,000 895,770,000 379,250,000 76,953,600,000 10,581,120,000 148,050,000 167,019,720,000 79,479,600 44,750,000 16,525,600,000 11,543,040,000 184,368,000 106,605,857,600 961,920,000 - - - - - - - - 42,456,448 7,578,667 14,859,687,360 924,391,232 42,456,448 7,578,667 1,045,720,000 9,800,000 36,318,000 17,648,067,600 19,337,472 15,853,442,180 9,900,000 1,115,455,115 Lợi nhuận từ hoạt động (17,930,848) 11,671,333 620,192,640 27,728,768 7,080,528 648,742,421 kinh doanh Thu nhập khác - - - - 10 Chi phí khác - - - - 11 Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận - - - - (17,930,848) 11,671,333 620,192,640 27,728,768 7,080,528 648,742,421 - 3,267,973 173,653,939 7,764,055 1,982,548 186,668,515 (17,930,848) 8,403,360 446,538,701 19,964,713 5,097,980 462,073,906 12 13 14 trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế dự toán Tỏng cộng 310,188,769,800 PHỤ LỤC 7b BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Theo hình thức số dư đảm phí) STT Nội dung Văn phòng Cần Văn Phòng Doanh thu bán hàng Tổng biến phí 931,526,448 387,412,000 Biến phí sản phẩm 895,770,000 379,250,000 Biến phí bán hàng 31,656,448 7,412,000 76,953,600,000 14,609,687,360 Biến phí QLDN 4,100,000 750,000 Số dư đảm phí 43,723,152 Tổng định phí TP.HCM 424,000,000 CN Miền Nam Thơ 975,249,600 CN Miền Bắc CN Miền Trung 93,479,200,000 11,543,040,000 184,368,000 91,578,287,360 11,471,011,232 163,087,472 10,581,120,000 148,050,000 889,391,232 14,537,472 15,000,000 500,000 500,000 36,588,000 1,900,912,640 72,028,768 21,280,528 61,654,000 24,916,667 1,280,720,000 44,300,000 14,200,000 Định phí bán hàng 10,800,000 166,667 250,000,000 35,000,000 4,800,000 Định phí QLDN 50,854,000 24,750,000 1,030,720,000 9,300,000 9,400,000 (17,930,848) 11,671,333 620,192,640 27,728,768 7,080,528 Lợi nhuận dự toán Tổng cộng PHỤ LỤC BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM CHI PHÍ STT Nội dung Bộ phận văn phòng - Lương nhân viên -Chi phí dụng cụ văn phòng - Chi phí khác Bộ phận marketing - Lương nhân viên - Chi phí dụng cụ văn phòng - Chi phí khác Bộ phận kinh doanh - Lương nhân viên - Chi phí dụng cụ văn phòng - Chi phí khác Tổng hợp số liệu tồn cơng ty Văn phòng TP.HCM Văn phòng Cần Thơ Chi nhánh miền Nam Chi nhánh miền Trung Chi nhánh miền Bắc Tổng cộng Kế hoạch Thực Chênh lệch PHỤ LỤC BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM DOANH THU STT Nội dung Bộ phận kinh doanh Bộ phận kinh doanh Văn phòng Cần Thơ Chi nhánh miền Nam Chi nhánh miền Trung Chi nhánh miền Bắc Tổng cộng Kế hoạch Thực Chênh lệch PHỤ LỤC 10 BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM LỢI NHUẬN STT Nội dung Bộ phận kinh doanh Bộ phận kinh doanh Văn phòng Cần Thơ Chi nhánh miền Nam Chi nhánh miền Trung Chi nhánh miền Bắc Tổng cộng Kế hoạch Thực Chênh lệch PHỤ LỤC 11 BÁO CÁO BỘ PHẬN TỔNG HỢP TỒN CƠNG TY STT Nội dung Theo chi nhánh Báo cáo phận Theo phòng Theo sản ban phẩm Theo phân xưởng sản xuất Doanh thu bán hàng - Các khoản giảm trừ Doanh thu Biến phí - Chi phí NVLTT - Chi phí NCTT - Chi phí SXC Số dư đảm phí Định phí - Chi phí SXC - Chi phí bán hàng - Chi phí QLDN Lợi nhuận Tổng cộng PHỤ LỤC 12 BÁO CÁO BỘ PHẬN THEO CHI NHÁNH STT Nội dung Báo cáo phận chi nhánh … Tổng cộng CN miền Nam Doanh thu bán hàng - Các khoản giảm trừ Doanh thu Biến phí - Chi phí NVLTT - Chi phí NCTT - Chi phí SXC Số dư đảm phí Định phí - Chi phí SXC - Chi phí bán hàng - Chi phí QLDN Lợi nhuận Tổng cộng CN miền Trung CN miền Bắc Văn phòng Cần Thơ … Tổng cộng PHỤ LỤC 13 BÁO CÁO BỘ PHẬN THEO PHÒNG BAN STT Nội dung P Nhân Báo cáo theo phòng ban P Kinh P Kế P doanh toán Marketing Tổng … cộng PHỤ LỤC 14 BÁO CÁO BỘ PHẬN THEO PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT Nội dung Doanh thu Biến phí Số dư đảm phí Định phí phận Số dư phận Định phí chung Lợi nhuận Phân xưởng Phân xưởng Phân xưởng Cộng PHỤ LỤC 15 BÁO CÁO BỘ PHẬN THEO SẢN PHẨM Nội dung Doanh thu Biến phí Số dư đảm phí Định phí phận Số dư phận Định phí chung Lợi nhuận Sơn NANO Sản phẩm Sơn SOVI … Tổng cộng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1 Khái quát kế toán quản trị 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển kế tốn quản trị 1.1.2 Khái niệm kế toán quản trị 1.1.3 Chức vai trò kế tốn quản trị 1.1.3.1 Chức kế toán quản trị 1.1.3.2 Vai trò kế tốn quản trị 1.2 Đối tượng sử dụng phương pháp kế toán quản trị 10 1.2.1 Đối tượng kế toán quản trị .10 1.2.2 Phương pháp kế toán quản trị 11 1.3 Các nội dung kế toán quản trị 13 1.3.1 Lập dự toán ngân sách 13 1.3.1.1 Khái niệm 13 1.3.1.2 Các loại dự toán ngân sách .15 1.3.1.3 Hệ thống dự toán ngân sách hoạt động hàng năm 18 1.3.2 Kế tốn chi phí 30 1.3.2.1 Khái niệm 30 1.3.2.2 Phân loại chi phí 30 1.3.3 Lập kế hoạch giá thành định giá bán sản phẩm 33 1.3.4 Các trung tâm trách nhiệm 36 1.3.5 Thơng tin kế tốn quản trị với việc định 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG .39 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN OSEVEN 40 2.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần OSEVEN .40 2.1.1 Giới thiệu công ty 40 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển .40 2.1.3 Chức nhiệm vụ công ty .41 2.2 Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 44 2.2.1 Tổ chức máy kế toán 44 2.2.2 Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán 45 2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 45 2.2.4 Tổ chức sổ kế toán 46 2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 48 2.2.6 Tổ chức cơng tác kiểm tra kế tốn lưu trữ chứng từ .48 2.3 Công tác kế tốn quản trị cơng ty cổ phần OSEVEN 49 2.3.1 Hệ thống dự toán hoạt động 49 2.3.2 Phân loại chi phí 55 2.3.3 Tổ chức sổ sách chi tiết theo dõi chi phí sản xuất kinh doanh công ty cổ phần OSEVEN 55 2.3.4 Hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .56 2.3.5 Lập kế hoạch giá thành lập giá bán sản phẩm 58 2.3.6 Hệ thống kiểm sốt chi phí 59 2.3.7 Các định kinh doanh 60 2.3.8 Hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách, báo cáo kế toán quản trị 61 2.4 Những thuận lợi khó khăn việc tổ chức cơng tác kế tốn quản trị 61 2.4.1 Thuận lợi 62 2.4.2 Khó khăn 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG .63 CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN OSEVEN 64 3.1 Sự cần thiết phải xây dựng kế toán quản trị công ty cổ phần OSEVEN 64 3.2 Tổ chức kế tốn quản trị cơng ty cổ phần OSEVEN 65 3.2.1 Tổ chức hệ thống dự toán 65 3.2.2 Tổ chức trung tâm trách nhiệm công ty cổ phần OSEVEN .68 3.2.3 Báo cáo kết hoạt động trung tâm trách nhiệm .74 3.2.4 Báo cáo phận 76 3.2.5 Xây dựng mơ hình kế tốn quản trị cơng ty cổ phần OSEVEN 77 3.2.6 Nội dung hệ thống tài khoản 78 3.2.7 Nhận diện phân loại chi phí phát sinh cơng ty cổ phần OSEVEN 79 3.2.8 Xây dựng giá bán theo phương pháp trực tiếp 81 3.2.9 Ra định kinh doanh .83 3.3 Các giải pháp khác việc hỗ trợ tổ chức kế toán quản trị công ty cổ phần OSEVEN .85 3.3.1 Chuẩn bị nguồn nhân lực cho phận kế toán quản trị 85 3.3.2 Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ phận kế toán quản trị với phận khác công ty 86 3.3.3 Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống quản trị nhân lực công ty cổ phần OSEVEN .86 KẾT LUẬN CHƯƠNG .87 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC ... cơng tác kế tốn quản trị cơng ty cổ phần OSEVEN Chương 3: Xây dựng hệ thống kế toán quản trị công ty cổ phần OSEVEN 3 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1 Khái quát kế toán quản trị 1.1.1... dự toán hệ thống dự 19 toán Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần OSEVEN Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty cổ phần 42 44 OSEVEN Sơ đồ hạch tốn theo hình thức chứng từ ghi sổ Sơ đồ tổ chức kế toán quản trị. .. sau: - Hệ thống hóa vấn đề kế tốn quản trị - Nghiên cứu thực trạng cơng tác kế tốn quản trị công ty cổ phần OSEVEN - Thực tổ chức cơng tác kế tốn quản trị cơng ty cổ phần OSEVEN III CÁCH TIẾP CẬN,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức kế toán quản trị tại công ty cổ phần oseven , Tổ chức kế toán quản trị tại công ty cổ phần oseven , CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, d. Hỗ trợ ra quyết định., Sơ đồ 1.1 Mối quan hệ giữa các bộ phận dự toán trong hệ thống dự toán, d. Các cách phân loại chi phí sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định., TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN OSEVEN, 1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần OSEVEN., Sơ đồ 2.3: Sơ đồ hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ, Dự toán tiêu thụ:, Trình tự ghi chép:, Bảng 2.7 Bảng tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp tháng 6/2010, KẾT LUẬN CHƯƠNG 2, Dự toán chi phí nhân công trực tiếp., Bảng 3.3: Bảng xây dựng giá bán, Nội dung hệ thống quyết định, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3, DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm