Luận văn tốt nghiệp : Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định giai đoạn 2010 2014 và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO”

144 214 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2018, 06:52

Để làm được điều đó Công ty phải tích cực thực hiện công tác đầu tư vào hoạt động của mình để làm sao cho hoạt động của IMICO thực sựu năng động và hiệu quả. Việc sử dụng nhân lực thế nào, phương án hoạt động ra sao hay những phương án phương thức marketing hiệu quả cũng làm đem lại những thuận lợi tốt trong quá trình hoạt động, cuối cùng làm cho lợi nhuận tăng lên. Đó là điều mà Công ty luôn tìm kiếm và cố gắng hoàn thiện những công tác kinh doanh của mình để đạt được những mục tiêu mà Công ty luôn hướng tới. Trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, Các doanh nghiệp không thích ứng với điều kiện sẽ phải chấp nhận quy luật đào thải Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương1: TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP DẦU KHÍ IMICO 1.1.Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO 1.1.1 Thông tin chung 1.1.2 Lĩnh vực kinh doanh Công ty 1.1.3 Quá trình hình thành phát triển Công ty .8 1.2.Điều kiện địa lý, kinh tế nhân văn công ty IMICO 1.2.1 Điều kiện địa lý, khí hậu .9 1.2.2 Điều kiện lao động, dân số .10 1.2.3 Điều kiện kinh tế 10 1.3.Công nghệ sản xuất Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO 10 1.4.Tình hình tổ chức quản lý sản xuất lao động Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO 11 1.4.1 Tình hình tổ chức quản lý Cơng ty IMICO 11 1.4.2 Tình hình sử dụng lao động Công ty IMICO 14 1.5.Định hướng phát triển Công ty IMICO .16 1.5.1 Mục tiêu phát triển Công ty IMICO 16 1.5.2 Kế hoạch tiêu kinh tế Công ty IMICO năm 201 .16 KẾT LUẬN CHƯƠNG 17 Chương 2: PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP DẦU KHÍ IMICO NĂM 2014 19 2.1 Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 20 2.2.Phân tích tình hình kinh doanh xây lắp Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO năm 2014 .24 2.2.1 Phân tích tình hình xây lắp Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO 24 2.2.2 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO .26 2.3.Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định (TSCĐ) 29 2.3.1 Phân tích hiệu sử dụng tài sản cố định 29 2.3.2 Phân tích kết cấu tình hình tăng giảm TSCĐ cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO 30 2.4.Phân tích tình hình sử dụng lao động tiền lương Công ty IMICO 37 SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp 2.4.1 Phân tích tình hình sử dụng lao động 37 2.4.2 Phân tích tình hình sử dụng quỹ lương tiền lương bình qn 42 2.5.Phân tích giá thành sản phẩm 44 2.5.1 Phân tích tình hình sử dụng chi phí Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO .44 2.5.2 Phân tích mức chi phí 1000 đồng doanh thu 48 2.6.Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO năm 2013-2014 50 2.6.1 Đánh giá chung tình hình tài IMICO 50 2.6.1.1 Đánh giá chung tình hình tài qua bảng cân đối kế toán 50 2.6.2 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh .62 2.6.4 Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh IMICO .76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 Chương 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỚ ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2010-2014 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP .82 DẦU KHÍ IMICO 82 3.1 Lập lựa chọn chuyên đề .83 3.1.1 Sự cần thiết việc phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định 83 3.1.2 Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu chuyên đề 84 3.2 Cơ sở lý luận việc phân tích tình hình sử dụng TSCĐ 86 3.2.1 Khái niệm TSCĐ 86 3.2.2 Đặc điểm TSCĐ 86 3.2.3 Phân loại TSCĐ 87 3.2.4 Khấu hao TSCĐ 89 3.3.Phân tích tình hình sử dụng TSCĐ giai đoạn 2010- 2014 công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp dầu khí IMICO 92 3.3.1 Phân tích tình biến động TSCĐ giai đoạn 2010-2014 Cơng ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO 92 3.3.2 Phân tích kết cấu TSCĐ Cơng ty Cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO giai đoạn 20102014 106 3.3.4 Tình hình trang bị TSCĐ cho lao động 117 3.3.5 Đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ giai đoạn 20102014 Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO 121 3.4-Phương hướng kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO 128 3.4.1 Một số kiến nghị nhằm nâng cao trình độ sử dụng TSCĐ 128 SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp 3.4.2 Phương hướng nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO .130 3.4.3 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Công ty: 130 KẾT LUẬN CHƯƠNG 133 KẾT LUẬN CHUNG 134 TÀI LIỆU THAM KHẢO 136 SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Là ngành công nghiệp mũi nhọn nước ta nay, ngành công nghiệp Xây dựng bước phát triển mạnh mẽ quy mô tính hiệu lĩnh vực hoạt động Sau nhiều năm nhiều năm xây dựng phát triển, ngành xây dựng Việt Nam không ngừng lớn mạnh mọi mặt, vươn lên trở thành tập đoàn kinh tế đất nước Với vai trò trách nhiệm đầu tàu kinh tế đất nước, công cụ điều tiết kinh tế vĩ mơ phủ, thực thắng lợi mục tiêu phát triển ngành xây dựng, nhằm phát huy nội lực kích cầu nước để thực điều đó, Tập đồn dầu khí quốc gia Việt Nam xây dựng cho chiến lược phát triển mạnh mẽ ổn định Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO đơn vị thành viên Tập đồn dầu khí Quốc gia Việt Nam đơn vị đầu lĩnh vực xây lắp Hà Nội tỉnh thành Việt Nam Mục tiêu lớn Công ty nâng cao vị Công ty thị trường, đặt lợi ích Cơng ty người tiêu dùng lên hàng đầu Phát triển ngành xây dựng Việt Nam sở tăng tường sức mạnh bên trong, thách thức lớn đặt xu hội nhập kinh tế khu vực vấn đề nâng cao khả cạnh tranh ngành Để làm được điều Cơng ty phải tích cực thực cơng tác đầu tư vào hoạt động để cho hoạt động IMICO thực sựu động hiệu Việc sử dụng nhân lực nào, phương án hoạt động hay phương án phương thức marketing hiệu làm đem lại thuận lợi tốt trình hoạt động, cuối làm cho lợi nhuận tăng lên Đó điều mà Cơng ty ln tìm kiếm cố gắng hồn thiện cơng tác kinh doanh để đạt được mục tiêu mà Công ty hướng tới Trong kinh tế thị trường có cạnh tranh gay gắt, Các doanh nghiệp khơng thích ứng với điều kiện phải chấp nhận quy luật đào thải Do đó, đòi hỏi doanh nghiệp phải có đường lối phát triển phù hợp với xu phát triển chung kinh tế, phải phù hợp với điều kiện doanh nghiệp Q trình thực tập tốt nghiệp Cơng ty Cổ phần Đầu tư xây lắp dầu khí IMICO, em xin được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới anh chị, cô Công ty, tạo mọi điều kiện thời gian số liệu cần thiết Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô khoa Kinh tế- QTKD, đặc biệt thầy Phạm Ngọc Tuấn- người tận tình giúp đỡ bảo hướng dẫn em trình viết luận văn tốt nghiệp Qua trình học tập Trường Đại học Mỏ-Địa Chất, sau thời gian thực tập phòng Tài chính-Kế tốn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO được giúp đỡ thầy cô Khoa Kinh tế-QTKD cô chú, anh chị công tác Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO, tác giả tìm hiểu SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp thu thập được số tài liệu trình kinh doanh Công ty IMICO kết hợp với kiến thức học tác giả lựa chọn đề tài:“Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định giai đoạn 2010- 2014 số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO” Nội dung luận văn ngồi phần mở đầu kết luận có chương: Chương 1: Tình hình chung điều kiện kinh doanh chủ yếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO Chương 2: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO năm 2014 Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định giai đoạn 20102014 số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO Trong q trình viết ln văn em vận dụng kiến thức học tài liệu liên quan, song không tránh khỏi sai sót khiếm khuyết Vì vậy, em mong nhận được ý kiến đóng góp thầy giáo để luận văn em được hoàn thành Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, ngày 20 tháng 06 năm 2015 Sinh Viên Nguyễn Thị Thúy SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Chương1 TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP DẦU KHÍ IMICO SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp 1.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO 1.1.1 Thơng tin chung Tên công ty: Tên tiếng Việt:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO Tên tiếng Anh: Petro IMICO Construction Investment Joint Stock Company Tên viết tắt: PVC – IMICO Công ty công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hành Việt Nam Trụ sở đăng ký Cơng ty:  Địa chỉ: Trụ sở chính: Tầng - Số 623 - Đường La Thành - Quận Ba Đình Hà Nội  VP giao dịch: Tầng - tòa nhà Mitec, đường Dương Đình Nghệ - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - TP Hà Nội  Điện thoại: 04 3772 5368 Fax: 04.3941 2052  Email: imicojsc@imico.vn  Website: www.imicojsc.com.vn Tổng giám đốc điều hành đại diện theo pháp luật Công ty: Ông: Trần Thắng Lợi Vốn điều lệ Công ty là: 250.000.000.000 VNĐ  Mã số thuế: 0102 630 850  Tài khoản số: 15010000137707 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC, tuân thủ chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Nhà nước ban hành 1.1.2 Lĩnh vực kinh doanh Công ty - Buôn bán máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác - Xây dựng nhà loại - Xây dựng cơng trình đường sắt đường - Xây dựng cơng trình cơng ích - Bán bn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng - Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác - Khai thác quặng sắt - Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt - Khai thác quặng kim loại quý ( trừ loại nhà nước cấm) - Bán buôn kim loại quặng kim loại - Khai thác thu gom than cứng SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp - Khai thác thu gom than non - Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc thuê - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp - Sản xuất bê tông sản phẩm từ xi măng thạch cao - Bán bn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan - Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động - Cho thuê xe có động - Sản xuất sắt, thép, gang - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét - Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác - Hoạt động dich vụ hỡ trợ kinh doanh khác lại chưa được phân vào đâu: xuất nhập mặt hàng Công ty kinh doanh - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: khách sạn 1.1.3 Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO thành viên Tổng Cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thuộc Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - Tập đoàn kinh tế lớn mạnh hàng đầu đất nước PVCIMICO được thành lập từ cổ đơng mạnh tài kinh nghiệm với mục đích tham gia thi cơng, tổng thầu cơng trình xây dựng Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO có trụ sở tầng 4Số 623- Đường La Thành - Quận Ba Đình - Hà Nội Văn phòng giao dịch tầng - Tòa nhà Mitec, Đường Dương Đình Nghệ - P Yên Hòa - Q Cầu Giấy - TP Hà Nội Tuy thành lập từ năm 2008 đến PVC – IMICO tạo lập nguyên tắc hoạt động rõ ràng quán, với số lượng cán bộ, cơng nhân viên có lực, kinh nghiệm lên tới 549 người vốn điều lệ trăm tỉ đồng, công ty PVC-IMICO vươn lên chiếm lĩnh thị trường tham gia vào lĩnh vực kinh doanh : Xây dựng cơng trình cơng nghiêp, dân dụng, có thi công xây dựng nhà máy luyện gang, thép, khu thị cơng trình hạ tầng Cơng ty PVC – IMICO tham gia tư vấn lập quản lý dự án đầu tư xây dựng với việc đo vẽ đồ địa hình, địa tỷ lệ, cơng việc thiết kế cơng trình, thẩm định dự án Bên cạnh cơng ty sản xuất, mua bán gang thép; khai thác chế biến mua bán khoáng sản gồm than, quặng kim loại (trừ khoáng sản Nhà nước cấm); mua bán vật liệu xây dựng, đồ trang trí nội, ngoại thất, SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp thiết bị vệ sinh dịch vụ kinh doanh, cho th khác Ngồi ra, cơng ty mơi giới, đấu giá, định giá, sàn giao dịch bất động sản ,và kinh doanh lĩnh vực bất động sản bao gồm : đầu tư tạo lập nhà, cơng trình xây dựng để bán, cho th, cho th mua; đầu tư cải tạo đất cơng trình hạ tầng đất thuê thuê đất có hạ tầng Được thành lập từ năm 2008, với tổng tài sản ban đầu hai trăm tỉ đồng, đến năm 2009 lên tới bốn trăm tỉ đồng, công ty PVC - IMICO ngày phát triển mạnh mẽ không ngừng đẩy mạnh hợp tác với tổ chức, đơn vị nước như: hợp tác với đối tác Trung Quốc có kinh nghiệm trình độ thiết kế cơng trình luyện kim, hợp tác với Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam để thực dự án đầu tư xây dựng cơng trình thi cơng cơng trình xây dựng; hợp tác với Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng Đầu tư tài Việt Nam-VIDIFI để thực dự án Bất động sản; 1.2 Điều kiện địa lý, kinh tế nhân văn công ty IMICO 1.2.1 Điều kiện địa lý, khí hậu Cơng ty CP đầu tư xây lắp dầu khí IMICO nằm địa phận Hà Nội.Hà Nội tỉnh nằm trung tâm đồng sông Hồng Việt Nam, trung tâm kinh tế, trị, văn hóa lớn miền Bắc mọi quan quản lý cấp cao nhà nước phần lớn tập trung đây, đầu mối giao thông quan trọng nước nên vị trí thuận lợi cho ơng ty có điều kiện phát triển Qua vị trí địa lý ta thấy Cơng ty Cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICOnằm vị trí chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa Một năm có bốn mùa rõ rệt “Xuân - Hạ - Thu - Đông” Nhiệt độ trung bình năm từ 23-24 độ C, lượng mưa từ 1600-1800 mm năm Do chịu ảnh hưởng khí hậu nên có thuận lợi khó khăn sau: Thuận lợi: Cán cơng nhân viên Công ty yên tâm làm việc lo đến tàn phá bão hay động đất, dự ổn định mùa nên nắm được quy luật để thích ứng với Khó khăn: Do chênh lệch nhiệt độ, độ ẩm mùa, nhiệt độ mùa Đơng xuống tới 7độ C, mùa Hè nhiệt độ tới 37-38 độ C nên ảnh hưởng khơng tốt tới sức khỏe nhân viên, gây trở ngại cho việc lại, làm giảm tuổi thọ tài sản cố định nhà cửa máy móc thiết bị văn phòng, đặc biệt với đặc thù cơng nhân làm việc ngồi trời nên chịu ảnh hưởng nhiều từ thời tiết.Ảnh hưởng làm giảm tốc độ thi cơng xây lắp công ty SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp 1.2.2 Điều kiện lao động, dân số Diện tích tự nhiên 3344.6 km2.Dân số 6.4 triệu người (năm 2013).Mật độ dân số 192 người/km2.Có nhiều lao động độ tuổi, trẻ khỏe có trình độ văn hóa cao: chủ yếu có trình độ đại học, cao đẳng, trung học cơng nhân kỹ thuật được đào tạo bản, có truyền thống lao động cần cù sáng tạo 1.2.3 Điều kiện kinh tế Hà nội trung tâm kinh tế miền Bắc,là Thủ đô nước, vùng tam giác cơng nghiệp lớn phía Bắc : Hà Nội – Hải Phòng- Quảng Ninh Hà Nội có nhiều điều kiện phát triển hoạt động kinh tế đối nội đối ngoại, thu hút vốn đầu tư nước ngồi, tiếp cận cơng nghệ đại… Với lực lượng lao động dồi dào, có trình độ đến từ mọi miền kinh tế Hà Nội phát triển với tốc độ cao Hà Nội đầu mối giao thông lớn cho nước Từ Hà Nội dễ dàng đến nhiều nơi nước, khu vực ASEAN nhiều nước giới đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không 1.3 Công nghệ sản xuất Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO Cũng cơng ty xây lắp khác, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO ln coi trọng quy trình sản xuất xây lắp để tạo được cơng trình có chất lượng cao Có thể tóm tắt quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm công ty qua sơ đồ sau: - Sơ đồ quy trình : Mua vật tư, bố trí nhân cơng Nhận thầu Lập kế hoạch thi cơng Tổ chức thi cơng xây lắp cơng trình Nghiệm thu bàn giaolại cơng trình Thanh tốn Hình 1.1: Sơ đồ quy trình sản xất Cơng ty Như sơ đồ thể hiện: Khi công ty nhận thầu, công ty lập kế hoạch đồng thời bố trí nhân lực mua vật tư cần thiết để tổ chức thi cơng xây lắp cơng trình Trong khâu tổ chức thi cơng xây lắp cơng trình thực theo sơ đồ sau: SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp 3.3.5 Đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ giai đoạn 20102014 Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO Phân tích hiệu sử dụng TSCĐ nhằm thấy được thực trạng TSCĐ từ đưa biện pháp phương hướng nhằm nâng cao việc sử dụng tài sản cho có hiệu Hiệu sử dung TSCĐ được đánh giá tiêu sau: * Sức sản xuất TSCĐ (hệ số hiệu suất TSCĐ) - Chỉ tiêu vật: HSX = đ/đ (3- 12) - Chỉ tiêu giá trị: HSX = (đ/đ) (3-13) Trong tài sản cố định bình qn được xác định cơng thức: TSCĐcđbq = TSCĐcđđk + , đ(3- 14) Trong đó: Vvi : Giá trị TSCĐ thứ i đưa vào kỳ (đ) Vrj : Giá trị TSCĐ thứ j đưa kỳ (đ) Uvi, Urj: Số tháng tính từ thời điểm TSCĐ đưa vào thứ i đưa thứ j cuối kỳ (ngày 31 tháng 12) i = 1,n: Chỉ số loại TSCĐ đưa vào kỳ j = 1,m: Chỉ số loại TSCĐ đưa kỳ Do hạn chế số liệu ta sử dụng cơng thức sau để tính TSCĐ bình qn TSCĐcđbq = TSCĐcđđk + TSCĐCđck (3-15) Hệ số cho biết đồng TSCĐ đơn vị thời gian tham gia vào q trình SXKD góp phần tạo sản phẩm (được tính vật giá trị) * Hệ số huy động TSCĐ tiêu nghịch đảo hệ số sức sản xuất TSCĐ Hệ số cho biết để tạo đơn vị sản phẩm kỳ (tính vật giá trị) cần phải huy động lượng TSCĐ bao nhiêu? Như hệ số huy động nhỏ chứng tỏ hiệu suất sử dụng TSCĐ cao SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hsx = (đ/đ) Luận văn tốt nghiệp (3 – 16) Hhđ = đ/đ (3- 17) - Sức sinh lời TSCĐ Lợi nhuận sau thuế đ/đ (3-18) TSCĐbq Chỉ tiêu cho biết đơn vị giá trị tài sản cố định thời gian tạo Ssl = đơn vị lợi nhuận Object 41 Hình 3- 17: Biểu đồ thể sức sản xuất TSCĐ theo nguyên giá Kết hợp với hình 3- 17 tác giả nhận thấy: Sức sản xuất theo nguyên giá TSCĐ bình quân từ năm 2010 đến năm 2014 có giá trị bình qn 38,366 đ/đ tương ứng số phát triển bình quân 53,46%, có nghĩa qua mỡi năm giá trị TSCĐ giảm 46,54% Năm 2010 với đồng tài sản cố định bỏ thu được 88,951 đồng doanh thu thuần, tiêu có xu hướng giảm kỳ phân tích Năm 2011 đạt 78,16% so với năm 2010, năm 2012 đạt 28,35% so với năm 2011, năm 2013 đạt 36,85% so với năm 2012, năm 2014 đạt 87,76% so với năm 2013 Xét mối liên hệ tốc độ tăng doanh thu tốc độ tăng nguyên giá TSCĐ bình qn ta thấy tốc độ tăng nguyên giá TSCĐ tăng dần qua năm tốc độ tăng doanh thu giảm năm giai đoạn Vậy nên sở lý thuyết kết luận Cơng ty chưa sử dụng hiệu TSCĐ đạt được hiệu kinh doanh SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Object 43 Hình 3- 18: Biểu đồ thể sức sản xuất TSCĐ theo giá trị lại Kết hợp với hình 3- 18: Sức sản xuất theo giá trị lại TSCĐ từ năm 2010 đến năm 2014 có xu hướng giảm dần qua năm giai đoạn với số phát triển bình quân 61,11%, có nghĩa qua mỡi năm giá trị TSCĐ giảm 38,89% , sức sản suất theo giá trị bình quân giai đoạn là 47,525 đ/đ tức đồng TSCĐ tham gia vào trình sản xuất tạo 47,525 đồng doanh thu Năm 2010, với đồng tài sản bỏ thu được 104,274 đ/đ doanh thu thuần, đến năm 2011 83,77 đ/đ tương ứng đạt 80,34% so với năm 2010, năm 2012 25,17 đ/đ tương ứng đạt 30,04% so với năm 2011, năm 2013 14,54 đ/đ tương ứng đạt 57,79%, năm 2014 9,87 đ/đ tương ứng đạt 67,86% SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Bảng phân tích hiệu sử dụng TSCĐ giai đoạn 20102014 Bảng 3.8 STT 5.1 5.2 6.1 6.2 Chỉ tiêu NG TSCĐ bình quân TSCĐ bình quân theo giá trị lại Lợi nhuận sau thuế Doanh thu Hệ số hiệu suất (tính theo doanh thu thuần) Sức sản xuất theo nguyên giá Chỉ số định gốc Chỉ số liên hoàn Sức sản xuất theo GTCL Chỉ số định gốc Chỉ số liên hoàn Hệ số huy động theo nguyên giá Chỉ số định gốc Chỉ số liên hoàn Hệ số huy động theo GTCL Chỉ số định gốc Chỉ số liên hoàn Sưc sinh lời TSCĐ( tính theo LN sau thuế) Sức sinh lời theo nguyên giá Chỉ số định gốc Chỉ số liên hoàn Sưc sinh lời theo GTCL Chỉ số định gốc Chỉ số liên hồn Tốc độ phát triển bình qn Năm ĐVT 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tr.đ 19424,9 31810,5 Tr.đ 16570,5 7273,83 1727873 26402,5 6458,95 2211717 37424 29314, 6072,0 737687 45193 22569, 20483, 328254 đ/đ % % 88,951 100 100 69,528 78,16 78,16 19,712 22,16 28,35 7,263 8,17 36,85 6,374 38,366 7,17 53,46 87,76 đ/đ % % 104,274 100 100 83,77 80,34 80,34 25,17 24,13 30,04 14,54 13,95 57,79 9,87 47,525 9,46 61,11 67,86 đ/đ 0,011 0,01 0,05 % % 100 100 127,27 127,27 463,64 364,29 0,14 1254,5 270,59 0,16 1427,2 113,77 đ/đ % % 0,01 100 100 0,01 120 120 0,04 400 333,33 0,07 690 172,5 0,1 1010 146,38 đ/đ % % 0,374 100 100 0,2 54,28 54,28 0,16 4,32 79,8 0,45 121,12 279,63 0,01 0,239 2,67 104,23 2,21 đ/đ % % 0,439 100 100 0,25 55,81 55.,81 0,21 47,15 84,49 0,91 206,83 438,65 0,02 3,64 1,76 Tr.đ tr.đ SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Năm 2014 55717, 37914 35989, 26169,2 567,53 8171,08 355165 1072139 0,074 188,20 0,046 162,07 0,366 144,12 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Object 45 Hình 3- 19: Biểu đồ thể sức sinh lời TSCĐ theo nguyên giá Kết hợp hình 3- 19: Sức sinh lời theo nguyên giá tài sản cố định IMICO từ năm 2010 đến năm 2014 có xu hướng tăng với số phát triển bình quân 104,23%, có giá trị bình qn giai đoạn 0,239 đồng, nghĩa đồng nguyên giá TSCĐ bình quân tạo 0,239 đồng lợi nhuận sau thuế, tiêu có xu hướng giảm năm đầu kỳ tăng lên vào năm 2013 tiếp tục giảm năm 2014 Sức sinh lời tài sản cố định năm 2010 0,374 đồng/đồng, cho biết đồng nguyên giá tài sản cố định bình quân tạo 0,374 đồng lợi nhuận sau thuế Năm 2011, đồng nguyên giá tài sản cố định bình quân tạo 0,2 đồng lợi nhuận sau thuế, số năm 2012 0,16 đồng, năm 2013 0,45 đồng năm 2014 0,01 đồng Theo số định gốc số liên hồn sức sinh lời TSCĐ theo nguyên giá giai đoạn 2010-2014 biến động mạnh Trong đó, năm 2013 năm sử dụng TSCĐ có hiệu với số định gốc 121,12% số liên hoàn 279,63% Năm 2014 năm sử dụng vốn cố định kém hiệu số định gốc số liên hoàn thấp năm, cụ thể số định gốc 2,67% số liên hoàn 2,21% SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Object 47 Hình 3- 20: Biểu đồ thể sức sinh lời TSCĐ theo giá trị lại Kết hợp hình 3- 20: Sức sinh lời bình qn theo giá trị lại tài sản cố định IMICO từ năm 2010 đến năm 2014 có giá trị 0,366 đồng/đồng, nghĩa đồng nguyên giá TSCĐ bình quân tạo 0,366 đồng lợi nhuận sau thuế, tiêu tương tự sức sinh lời TSCĐ theo giá trị lại có xu hướng giảm năm đầu kỳ tăng vào năm 2013 sau giảm mạnh Sức sinh lời tài sản cố định năm 2010 0,439 đồng/đồng, cho biết đồng nguyên giá tài sản cố định bình quân tạo 0,439 đồng lợi nhuận sau thuế Năm 2011, đồng nguyên giá tài sản cố định bình quân tạo 0,25 đồng lợi nhuận sau thuế, số năm 2012 0,21 đồng, năm 2013 0,91 đồng năm 2014 0,02 đồng Trong đó, năm 2013 năm sử dụng TSCĐ có hiệu với số định gốc 206,83% số liên hoàn 438,65% Năm 2014 năm sử dụng vốn cố định kém hiệu số định gốc số liên hoàn thấp năm, cụ thể số định gốc 3,64% số liên hồn 1,76% Tốc độ phát triển bình quân tiêu giai đoạn 2010-2014 144,12% SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Object 49 Hình 3- 21: Biểu đồ thể hệ số huy động TSCĐ theo nguyên giá Bảng 3.8 kết hợp hình 3- 21 tác giả nhận thấy: Hệ số huy động bình quân theo nguyên giá TSCĐ IMICO từ năm 2010 đến năm 2014 0,074 đ/đ tương ứng số phát triển bình quân 188,20 %, có nghĩa qua mỡi năm giá trị TSCĐ công ty tăng 88,20% Trong năm 2010 hệ số huy động 0,011 đ/đ tức để tạo đồng doanh thu cơng ty cần huy động 0,011 đồng TSCĐ Hệ số có xu hướng tăng dần qua năm cho thấy khả huy động TSCĐ IMICO chưa tốt, cao năm 2014 với hệ số huy động 0,16 đ/đ đạt 1427,27% so với năm 2010 đạt 113,77% so với năm 2013 Object 51 Hình 3- 22: Biểu đồ thể hệ số huy động TSCĐ theo giá trị lại SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Bảng 3.8 kết hợp hình 3- 22 tác giả nhận thấy: Hệ số huy động TSCĐ bình qn theo giá trị lại IMICO từ năm 2010 đến năm 2014 0,046 đ/đ tương ứng số phát triển bình qn 162,07%, có nghĩa qua mỗi năm giá trị TSCĐ công ty tăng 62,07% Hệ số không đổi năm đầu kỳ phân tích năm 2014, cụ thể 0,01 đ/đ, tức để tạo đồng doanh thu cơng ty cần huy động 0,01 đồng TSCĐ sang năm 2012 năm 2013 hệ số tăng lên, cụ thể năm 2012 hệ số tăng lên 0,04 đ/đ tương ứng đạt 400% so với năm 2010 năm 2014 0,07 đ/đ tương ứng đạt 690% so với năm 2010 cho thấy việc huy động TSCĐ IMICO chưa tốt 3.4-Phương hướng kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO 3.4.1 Một số kiến nghị nhằm nâng cao trình độ sử dụng TSCĐ Việc nâng cao trình độ sử dụng TSCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO cần thiết quan trọng ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh daonh Công ty 3.4.1.1 Quản lý tài sản cố định mặt vật Để đạt hiệu kinh tế cao Cơng ty phải quản lý TSCĐ mặt giá trị vật Việc quản lý TSCĐ cần vào quy mô, đặc điểm khả quản lý để xây dựng chế độ quản lý cho phù hợp, công việc bao gồm số vấn đề sau: - Thiết lập hệ thống theo dõi TSCĐ: Hiện cơng tác kế tốn mở sổ theo dõi tồn TSCĐ Cơng ty đơn vị thành viên mà không mở sổ theo dõi chi tiết TSCĐ phận, đơn vị sử dụng TSCĐ Như vậy, Công ty theo dõi cách chặt chẽ, kịp thời, tăng cường rang buộc trách nhiệm vật chất cá nhân phận việc bảo quản sử dụng TSCĐ - Phân định trách nhiệm quản lý TSCĐ: Từng loại TSCĐ nên được giao cho cá nhân hoặc nhóm quản lý Tài sản thuộc nhóm quản lý xảy mát, hư hỏng phải xác định rõ trách nhiệm người, phận, người quản lý phận phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường Ngồi ra, Cơng ty nên có chế độ thưởng cho cá nhân, phận thực tốt cơng tác bảo quản, sử dụng TSCĐ; sử dụng đòn bẩy tài để kích thích nghiên cứu, phát minh, sáng chế ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh - Quản lý TSCĐ mặt kỹ thuật: Phần lớn máy móc thiết bị, phương tiện vận tải yêu cầu phải được đảm bảo nghiêm ngặt mặt kỹ thuật, khơng có biện pháp tốt gây tai nạn, cố nghiêm trọng Vì cơng tác quản lý kỹ SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp thuật Công ty cần phải lập trình vận hành theo dõi cho hệ thống thiết bị; lên kế hoạch kiểm tra định kỳ, tu sửa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, tuân tủ quy trình kỹ thuật, chế độ vận hành để hạn chế tổn thất người tài sản 3.4.1.2 Bảo toàn nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Trong công tác quản lý TSCĐ điều cốt yếu phải quan tâm đến việc bảo toàn nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ - Đánh giá đánh giá lại TSCĐ: Đánh giá lại TSCĐ việc xác định lại giá trị TSCĐ thời điểm định Qua đánh giá TSCĐ giúp Công ty nắm được tình hình biến động TSCĐ mà có biện pháp điều chỉnh thích hợp như: lựa chọn sách khấu hao phù hợp, lý, nhượng bán TSCĐ - Lựa chọn phương pháp khấu hao mức khấu hao thích hợp: Hiện nay, Cơng ty sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng Ưu điểm phương pháp đơn giản, dễ tính tốn, thuận lợi cho việc lập kế hoạch khấu hao mức khấu hao tính vào giá thành, tạo điều kiện ổn định giá thành sản phẩm Tuy nhiên, phương pháp lại khơng phản ánh xác mức độ hao mòn thực tế tính bình qn nên khả thu hồi vốn chậm, TSCĐ dễ bị ảnh hưởng hao mòn vơ hình Vì vậy, thời gian tới Cơng ty nên cân nhắc chuyển sang tính khấu hao theo phương pháp khấu hao nhanh để nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư ban đầu - Sửa chữa TSCĐ: Qúa trình thi cơng xây lắp khơng được liên tục TSCĐ bị hư hỏng Vì quan tâm đến công tác sửa chữa TSCĐ điều cần thiết Thực chất việc sửa chữa TSCĐ việc tu sửa, bảo dưỡng hư hỏng phát sinh q trình hoạt động nhằm khơi phục lại lực hoạt động bình thường TSCĐ Sửa chữa TSCĐ thường bao gồm hai phương thức: sửa chữa thường xuyên sửa chữa lớn Trong trường hợp TSCĐ phải sửa chữa lớn Công ty cần cân nhắc, so sánh chi phí sửa chữa với việc đầu tư mua sắm TSCĐ - Lập dự phòng giảm giá TSCĐ: Để hạn chế tổn thất gây rủi ro gặp phải kinh doanh Cơng ty phải chủ động lập quỹ dự phòng tiến hành trích trước khoản dự phòng vào giá trị cơng trình Nếu cuối năm khoong sử dụng đến khoản dực phòng được nhập hồn trở lại 3.4.1.3 Nâng cao trình độ người lao động - Nâng cao trình độ tay nghề người lao động, đưa vào sử dụng phương tiện vận tải, máy móc thiết bị mới: Tổ chức buổi tập huấn, khóa huấn luyện tiếp cận cơng nghệ để cơng nhân làm quen với máy móc thiết bị SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp nhiên q trình thực đào tạo Cơng ty phải cố ràng buộc để tránh tình trạng đào tạo xong họ chuyển Công ty khác gây thiệt hại cho Cơng ty - Nâng cao trình độ tay nghề người lao động - Chế độ quản lý đãi ngộ lao động: Chế độ ảnh huơngr trục tiếp đến đến đời sống vật chất tinh thần người lao động Việc quản lý lao động cách quản lý lao động cách nghiêm túc, hợp lý khiến cho người lao động yên tâm làm việc Ngoài ra, chế độ lương, thưởng phải hợp lý để khuyến khích người lao động làm việc, giữ thu hút người tài cho Công ty - Nâng cao chất lượng đời sống cho công nhân: Công ty cần tạo môi trường làm việc lành mạnh, an toàn cho người lao động Đảm bảo vấn đề chăm sóc sức khỏe, bệnh tật, ốm đau… Thường xuyên tổ chức hoạt đoongj sinh hoạt văn hóa, hoạt động giải trí sau làm việc, có kế hoạc nghỉ mát cho phận văn phòng… 3.4.2 Phương hướng nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO - Tập trung hóa sản xuất khâu thi cơng cơng trình - Nâng cao hệ số huy động máy móc thiết bị thi cơng, đồng thời giảm bớt số thiết bị hết khấu hao, công suất thấp - Nâng cao công tác quản lý chặt chẽ mặt tài tài sản cố định - Tăng thời gian làm việc thực tế máy móc thiết bị so với thời gian chế độ đồng thời tăng số ngày hoạt động năm - Chủ động thi cơng, tìm kiếm đấu thầu thêm nhiều cơng trình nhằm kích thích q trình thi công 3.4.3 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Cơng ty: * Hồn thiện quy trình định mua săm TSCĐ Công tác đầu tư mua sắm TSCĐ hoạt động trực tiếp ảnh hưởng đến lựcthi cơng cơng trình cơng ty Hơn nữa, bỏ vốn dài hạn, ảnh hưởng đến tình hình tài cơng ty, quy trình định mua sắm TSCĐ vấn đề quan trọng cần phải được phân tích kỹ lưỡng Trước định, việc kế hoạch hóa đầu tư TSCĐ cần thiết để xác định xác nhu cầu cho loại TSCĐ phục vụ cho nhiệm vụ sản xuất công ty, tạo điều kiện cho công ty chủ động huy động nguồn vốn phục vụ cho hoạt động Tuy nhiên, số lượng cơng trình cơng ty phụ thuộc vào hợp đồng thi công ký kết, đồng thời vào nhu cầu sử dụng thời kỳ Điều gây SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp nên khó khăn cho việc bố trí sử dụng TSCĐ cách hợp lý, gây cản trở việc kế hoạch hóa đầu tư TSCĐ Giải pháp giúp công ty: Thông qua mục tiêu kế hoạch, cơng ty chủ động sử dụng TSCĐ có chúng được xác định rõ phục vụ cho mục đích Có hội chuẩn bị lựa chọn đối tác để đảm bảo cho TSCĐ được mua sắm, xây dựng với mức độ đại, chất lượng tốt giá thành hợp lý Từ việc lập kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị, cơng ty tuyển dụng đào tạo cơng nhân cho phù hợp với tình độ trang bị TSCĐ tương lai hiệu sử dụng TSCĐ được cao Đưa lựa chọn đắn cho việc đầu tư TSCĐ, tránh lãng phí vốn đầu tư * Tăng cường đổi công nghệ, quản lý sử dụng bảo dưỡng TSCĐ Việc tăng cường công tác quản lý sử dụng, bảo dưỡng, đổi công nghệ TSCĐ yếu tố quan trọng giúp giúp đảm bảo q trình thi cơng cơng trình cơng ty được liên tục, suất lao động được nâng cao kéo theo thời gian thi cơng giảm tạo lợi chi phí cơng ty cạnh tranh thị trường Công ty phải không ngừng chuyển giao công nghệ để cải tiến cơng nghệ đầu tư máy móc thiết bị đại hóa nước ngồi Có vậy, TSCĐ phát huy tác dụng nhằm tạo dây chuyền sản xuất nhanh, hợp lý Tránh việc mát, hư hỏng TSCĐ trước thời gian dự tính việc phân cấp quản lý chặt chẻ đến công trường nâng cao tinh thần trách nhiệm vật chất quản lý chấp hành nội quy Công ty cần nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm phận cá nhân bảo quản, bảo dưỡng, đảm bảo an tồn cho TSCĐ để chúng ln được trì hoạt động với công suất cao - Biện pháp giúp cơng ty: Nắm được trình trạnh kỹ thuật sức sản xuất có TSCĐ Từ lên kế hoạch đầu tư, đổi TSCĐ cho phù hợp với nhiệm vụ tương lai Đảm bảo an tồn cho TSCĐ cơng ty giảm chi phí quản lý TSCĐ Cơng ty bố trí dây chuyền hợp lý diện tích có Giúp cho TSCĐ ln trì hoạt động liên tục với cơng suất cao, tạo cơng trình có chất lượng tốt tạo uy tín thị trường * Thanh lý xử lý TSCĐ không dùng đến Hiện nay, nguyên nhân chủ quan chẳng hạn bảo quản, sử dụng kém làm cho TSCĐ hư hỏng hoặc khách quan tạo thay đổi nhiệm vụ SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp sản xuất mà không cần dùng Việc giữ nhiều TSCĐ không dùng đến dẫn đến vốn bị ứ đọng gây lãng phí doanh nghiệp cần vốn cho hoạt động kinh doanh Do vậy, công ty cần xác định nguyên nhân dẫn đến việc ứ đọng TSCĐ để cần lý TSCĐ hư hỏng, đồng thời có kế hoạch điều phối TSCĐ không sử dụng cho nơi khác sử dụng * Hồn thiện cơng tác kế tốn TSCĐ Tiếp tục thực quy chế quản lý tài quản lý sử dụng TSCĐ Công tác lập kế hoạch khấu hao cần phải được tính tốn xác chặt chẽ trách việc thu hồi không đủ vốn đầu tư ban đầu Công ty cần tiến hành đánh giá lại TSCĐ cách thường xuyên xác Hiện khoa học công nghệ ngày tiến làm cho TSCĐ khơng tránh khỏi hao mòn vơ hình Đồng thời, với chế thị trường giá thường xuyên biến động Điều làm cho phản ánh giá lại sổ sách sai lệch so với giá trị thực tế Việc thường xuyên đánh giá lại TSCĐ giúp cho việc tính khấu hao xác, đảm bảo thu hồi vốn đảm bảo vốn cố định, nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ hoạc có biện pháp xử lý TSCĐ bị giá nghiêm trong, chống thất thoát vốn * Năng cao trình độ cán nhân viên công ty - Đối với cán quản lý: Đây đội ngũ quan trọng, định hướng cho doanh nghiệp Họ đứng quản lý điều hành hoạt động kinh doanh công ty, đảm bảo cho cơng ty phát triển mạnh mẽ Nhận thức được điều nên công ty cần: Không ngừng nâng cao trình độ quản lý nghiệp vụ cho họ mặt khác phải tạo hội cho họ tự phấn đấu vươn lên Chăm lo công tác đào tạo mọi mặt: đào tạo nâng cao, đào tạo lại, đào tạo bổ sung, đào tạo thường xuyên chuyên nghành cho cán kỹ thuật cho phù hợp với điều kiện máy móc thiết bị ngày tiên tiến đại Cần đặt cho họ yêu cầu thường xuyên cập nhập thông tin công nghệ mới, đại mà cơng ty chưa có điều kiện đầu tư để tham mưu với ban lãnh đạo công ty công ty tiến hành đổi TSCĐ - Đối với công nhân sản xuất trực tiếp: Hiệu sử dụng TSCĐ phụ thuộc nhiều vào lực lượng lao động họ người trực tiếp vận hành máy móc Do máy móc thiết bị ngày đại hóa trình độ họ phải thay đổi theo để phát huy tính chúng KẾT LUẬN CHƯƠNG SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp Qua phân tích tình hình sử dụng TSCĐ Cơng ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO giai đoạn 2010-2014 cho thấy: - Việc sử dụng TSCĐ Công ty khả quan, đem lại hiệu cao thi cơng xây lắp - Hao mòn lũy kế công ty giai đoạn 2010-2014 cao Cho thấy trình độ sử dụng TSCĐ cơng ty ngày cao, đầu tư máy móc thiết bị hàng năm nhiều số lượng TSCĐ cũ qua năm nhiều - Sức sản xuất sử dụng hệ số huy động TSCĐ suốt giai đoạn chưa cao, giai đoạn sức sản xuất công ty tăng giảm không đồng cho thấy việc sử dụng TSCĐ hợp lý -Hệ số sinh lời công ty qua năm giai đoạn tăng giảm không đồng Trong dây chuyền sản xuất Cơng ty số TSCĐ có thời gian sử dụng lâu, hiệu sử dụng không được cao, được Công ty trọng đầu tư, mua khả đáp ứng cho nhu cầu hạn chế nên NLSX tổng hợp thấp Đây vấn đề Công ty cần quan tâm giải pháp khắc phục, chuẩn bị cho phát triển lâu dài, bền vững Để đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường khơng sử Cơng ty mà tất doanh nghiệp phải cố gắng nâng cao lực sản xuất, không ngừng đổi công nghệ TSCĐ song song với tiết kiệm chi phí kinh doanh Điều cho phép cơng trình cơng ty có tính cạnh tranh cao thị trường KẾT LUẬN CHUNG Trong kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp tế bào kinh tế, đơn vị hạch tốn độc lập, tiến hành q trình sản xuất kinh doanh để tạo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội nhằm thực mục tiêu lợi nhuận Tối đa hóa lợi nhuận kim nam cho mọi hoạt động doanh nghiệp Muốn vậy, doanh nghiệp cần phải có sách, chiến lược phù hợp, kịp thời hoạt động kinh tế Tuy nhiên, kinh tế đa thành phần, dựa vào khả bỏ qua hỡ trợ nguồn lực bên ngồi, doanh nghiệp khó đứng vững phát triển được TSCĐ tư liệu lao động chủ yếu tham gia vào trình sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Nó gắn liền với doanh nghiệp suốt trình tồn Doanh nghiệp có TSCĐ khơng lớn mặt giá trị tầm quan trọng lại khơng nhỏ chút Trước hết TSCĐ phản ánh mặt sở hạ tầng, phản sánh quy mơ doanh nghiệp có tương xứng với đặc điểm doanh nghiệp mà SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp tiến hành TSCĐ mang tính định q trình sản xuất hàng hóa doanh nghiệp, khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Nhận thức được tầm quan trọng việc phân tích tình hình sử dụng TSCĐ đánh giá thực trạng TSCĐ doanh nghiêp, thời gian thực tập Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO, nhờ có giúp đỡ cán bộphòng kinh tế- kế hoạch, tác giả mạnh dạn chọn đề tài : “ Phân tích tình hình sử dung TSCĐ Cơng ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO giai đoạn 2010-2014” Nội dung đồ án gồm chương: Chương 1: Tình hình chung điều kiện sản xuất Công ty CP đầu tư xây lắp dầu khí IMICO Chương 2: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh công ty CP đầu tư xây lắp dầu khí IMICO năm 2014 Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng TSCĐ Cơng ty CP đầu tư xây lắp dầu khí IMICO giai đoạn 2010-2014 Qua tình phân tích tác giả rút số kết luận chung sau: Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO cơng ty hoạt động lĩnh vực xây dựng thi cơng cơng trình nhà ở, đường xá, Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO được thành lập với đội ngũ CBCNV trẻ tuổi, động có trình độ cao, có điều kiện thuân lợi để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Hiện nay, Công ty bước nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ, bước nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm, hình ảnh cơng ty mắt người tiêu dùng Năm 2015 Cơng ty cần phải cố gắng tìm biện pháp chiến lược trước mắt lâu dài để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận cho Công ty, cải thiện sống CBCNV, Trong giai đoạn 2010-2014 công ty chưa thực sử dụng hiệu TSCĐ tốt, cơng ty cần tìm phương hướng, cách giải để nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ công ty, tận dụng hết mọi lực sản xuất cơng ty tránh tình trạng để máy móc dư thừa, khơng sử dụng hết cơng xuất SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận văn tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS TS Nguyễn Đức Thành (2001), Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Dầu khí, Trường Đại học Mỏ- Địa Chất, Hà Nội [2] PGS TS Nguyễn Đình Kiệm, TS Bạch Đức Hiển (2010), Gíao trình Tài doanh nghiệp, NXB Tài chính, Hà Nội [3] Pgs TS Nguyễn Văn Cơng (2009), Phân tích kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội [4] TS Nguyễn Duy Lạc, ThS Phí Thị Kim Thư, ThS Lưu Thị Thu Hà (2004), giáo trình Tài doanh nghiệp, Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Hà Nội [5] TS Đỗ Hữu Tùng (2001), Kinh tế Dầu khí, NXB Giao thơng vận tải, Hà Nội [6] ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc (20009), Bài giảng thống kê kinh tê, Trường Đại học Mỏ- Địa Chất, Hà Nội\ [7] Các văn bản, tài liệu Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp dầu khí IMICO SV: Nguyễn Thị Thúy – Lớp: Quản trị D – K56 ... 81 Chương 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỚ ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2010-2 014 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP .82 DẦU KHÍ... tích tình hình sử dụng TSCĐ giai đoạn 2010- 2014 công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp dầu khí IMICO 92 3.3.1 Phân tích tình biến động TSCĐ giai đoạn 2010-2 014 Cơng ty cổ phần đầu tư xây lắp... ty Cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO giai đoạn 2010 – 2014 106 3.3.4 Tình hình trang bị TSCĐ cho lao động 117 3.3.5 Đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ giai đoạn 2010 – 2014 Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp : Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định giai đoạn 2010 2014 và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO”, Luận văn tốt nghiệp : Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định giai đoạn 2010 2014 và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO”, TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP DẦU KHÍ IMICO., PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP DẦU KHÍ IMICO NĂM 2014, GIAI ĐOẠN 2010-2014 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP, 4-Phương hướng và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO., KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn