Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Hà Nội

75 121 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 21:59

Ngân hàng là một trung gian tài chính, một kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc hoàn thiện và mở rộng các hoạt động là hướng đi và phương châm cho các ngân hàng tồn tại và phát triển. Trong các hoạt động của ngân hàng có hoạt động cho vay mà đối tượng khách hàng bao gồm cả doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình. Trước đây, các ngân hàng quan tâm chủ yếu tới đối tượng khách hàng là doanh nghiệp nhưng trong những thập kỉ gần đây, ngân hàng lại nổi lên trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng với tư cách là một tổ chức cho vay chủ yếu. Một phần nào đó khiến các ngân hàng chiếm vị trí quan trọng như vậy trong lĩnh vực tiêu dùng là vì khách hàng cá nhân luôn là những người có nguồn tiền gửi tiết kiệm quan trọng đối với ngân hàng. Thật vậy, nhiều hộ gia đình sẽ cân nhắc lại việc gửi tiết kiệm vào một ngân hàng nếu như họ không thể vay tiền từ ngân hàng đó. Ngoài ra, những nghiên cứu còn cho thấy những món vay trong lĩnh vực này luôn nằm trong những món vay có lợi tức cao nhất mà ngân hàng có thể nhận được. Với những lí do trên, các ngân hàng lớn với những ưu thế về mạng lưới chi nhánh rộng khắp của mình đã tăng nhanh thị phần huy động các nguồn vốn của mình thông qua nghiệp vụ cho vay đối với người tiêu dùng. Sau một thời gian thực tập, tìm tòi và học hỏi tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Nội, em nhận thấy ngân hàng đã chú trọng phát triển tới cho vay tiêu dùng nhưng hoạt động này chưa thực sự trở thành hoạt động lớn của ngân hàng. Chính vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu thực trạng hoạt động và đưa ra các giải pháp để phát triển nghiệp vụ cho vay tiêu dùng sẽ có ý nghĩa cả trên phương diện lí luận và thực tiễn nhằm thực hiện mục tiêu “Trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam” của ngân hàng. Do đó, em đã lựa chọn đề tài “ Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu của mình. MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CHO VAY TIÊU DÙNGPHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .- 1.1 Hoạt động tín dụng NHTM - 1.1.1 Khái niệm tín dụng NHTM .- 1.1.2 Đặc trưng tín dụng NHTM - 1.1.3 Phân loại tín dụng NHTM .- 1.1.3.1Căn vào hình thức tín dụng - 1.1.3.2 Căn vào mức độ rủi ro - 1.1.3.3 Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng - 1.1.3.4 Căn vào mục đích cho vay - 1.1.3.5 Căn vào thời hạn cho vay - 10 1.1.4 Quy trình tín dụng NHTM .- 10 1.2 Cho vay tiêu dùng NHTM - 13 1.2.1 Cơ sở hình thành việc cho vay tiêu dùng NHTM - 13 1.2.2 Khái niệm đặc điểm cho vay tiêu dùng .- 15 1.2.2.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng - 15 1.2.2.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng - 15 1.2.3 Vai trò cho vay tiêu dùng .- 17 1.2.4 Phân loại cho vay tiêu dùng - 19 1.2.4.1 Căn vào mục đích vay .- 19 1.2.4.2 Căn vào phương thức hoàn trả - 19 1.2.4.3 Căn vào nguồn gốc khoản nợ .- 21 1.3 Phát triển cho vay tiêu dùng NHTM - 24 1.3.1 Khái niệm mục tiêu phát triển cho vay tiêu dùng NHTM 24 1.3.1.1 Khái niệm phát triển cho vay tiêu dùng NHTM - 24 - 1.3.1.2 Mục tiêu phát triển cho vay tiêu dùng NHTM .- 24 1.3.2 Các tiêu phản ánh phát triển cho vay tiêu dùng NHTM .- 27 1.3.2.1 Tốc độ tăng doanh số cho vay tiêu dùng - 27 1.3.2.2 Tốc độ tăng dư nợ cho vay tiêu dùng .- 28 1.3.2.3 Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ cho vay tiêu dùng - 28 1.3.2.4 Sự đa dạng sản phẩm cho vay tiêu dùng - 29 1.3.2.5 Lợi nhuận từ cho vay tiêu dùng .- 29 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay tiêu dùng NHTM .29 1.3.3.1 Nhân tố khách quan .- 29 1.3.3.2 Nhân tố chủ quan - 31 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH NỘI .- 34 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Nội (VPBank Nội) - 34 2.1.1 Lịch sử hình thành cấu tổ chức VPBank nội .- 34 2.1.1.1 Lịch sử hình thành VPBank nội - 34 2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức VPBank Nội - 34 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh VPBank Nội năm gần - 38 2.2 Thực trạng cho vay tiêu dùng VPBank- Nội .- 41 2.2.1 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng VPBank Nội .- 41 2.2.1.1 Cho vay mua nhà, sửa chữa nhà - 41 2.2.1.2 Cho vay mua ô tô - 42 2.2.1.3 Cho vay du học - 42 2.2.1.4 Cho vay tiêu dùng khác - 43 2.2.2 Quy trình cho vay tiêu dùng VPBank - Nội .- 43 2.2.3 Thực trạng cho vay tiêu dùng VPBank Nội - 45 2.2.3.1 Tốc độ tăng dư nợ cho vay tiêu dùng .- 46 - 2.2.3.2 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích vay vốn .- 48 2.2.3.3 Tỷ trọng nợ xấu tổng dư nợ cho vay tiêu dùng .- 50 2.2.3.4 Lợi nhuận từ cho vay tiêu dùng .- 51 2.3 Đánh giá mức độ phát triển cho vay tiêu dùng VPBank- Nội 53 2.3.1 Những kết đạt .- 53 2.3.2 Những hạn chế, tồn - 54 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn - 55 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH NỘI .- 57 3.1 Chiến lược phát triển cho vay tiêu dùng VPBank Nội .- 57 3.2 Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng VPBank- Nội - 58 3.2.1 Khả năng, hội thách thức VPBank- Nội việc phát triển cho vay tiêu dùng - 58 3.2.2 Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng VPBank- Nội .- 59 3.3 Một số kiến nghị - 65 3.3.1 Kiến nghị với quan quản lí vĩ mô Nhà nước - 65 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước .- 67 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - 68 KẾT LUẬN - 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - 70 - DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Mơ hình 1.1 Mơ hình 1.2 Sơ đồ 2.1: Bảng 2.1: Bảng 2.2: Bảng 2.3: Bảng 2.4: Bảng 2.5: Biểu đồ 2.1: Bảng 2.6: Biểu đồ 2.2: Biểu đồ 2.3: Biểu đồ 2.4: Bảng 2.7: Bảng 2.8: Biểu đồ 2.5: Quy trình tín dụng tổng qt - 11 Tín dụng tiêu dùng gián tiếp (cách 1) - 22 Tín dụng tiêu dùng gián tiếp (cách 2) - 23 Sơ đồ tổ chức VPBANK Nội - 35 Cơ cấu vốn huy động giai đoạn 2008- 2010 VPBank - Nội .- 38 Cơ cấu dư nợ tín dụng giai đoạn 2008 -2010 VPBank Nội 39 Tỷ lệ dư nợ/ vốn huy động giai đoạn 2008- 2010 VPB- Nội .- 40 Các chi nhánh phòng giao dịch trực thuộc VPBank- Nội có lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2010 - 40 Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng tổng dư nợ cho vay VPBank- Nội năm 2008- 2010 - 46 Dư nợ cho vay tiêu dùng tổng dư nợ VPBANK - Nội năm 2008 - 2010 - 46 Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo mục đích vay vốn VPBank Nội giai đoạn 2008- 2010 - 48 Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo mục đích vay vốn VPBANK Nội năm 2008 - 49 Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo mục đích vay vốn VPBANK Nội năm 2009 - 49 Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo mục đích vay vốn VPBANK Nội năm 2010 - 50 Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ cho vay tiêu dùng VPBank- Nội giai đoạn 2008-2010 .- 51 Lợi nhuận từ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2008-2010 - 51 Biểu đồ lợi nhuận lợi nhuận từ cho vay tiêu dùng VPBANK - Nội giai đoạn 2008 - 2010 - 52 - LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng trung gian tài chính, kênh dẫn vốn quan trọng kinh tế Trong môi trường cạnh tranh ngày gay gắt, việc hoàn thiện mở rộng hoạt động hướng phương châm cho ngân hàng tồn phát triển Trong hoạt động ngân hàng có hoạt động cho vay mà đối tượng khách hàng bao gồm doanh nghiệp, cá nhân hộ gia đình Trước đây, ngân hàng quan tâm chủ yếu tới đối tượng khách hàng doanh nghiệp thập kỉ gần đây, ngân hàng lại lên lĩnh vực cho vay tiêu dùng với tư cách tổ chức cho vay chủ yếu Một phần khiến ngân hàng chiếm vị trí quan trọng lĩnh vực tiêu dùng khách hàng cá nhân ln người có nguồn tiền gửi tiết kiệm quan trọng ngân hàng Thật vậy, nhiều hộ gia đình cân nhắc lại việc gửi tiết kiệm vào ngân hàng họ vay tiền từ ngân hàng Ngồi ra, nghiên cứu cho thấy vay lĩnh vực ln nằm vay có lợi tức cao mà ngân hàng nhận Với lí trên, ngân hàng lớn với ưu mạng lưới chi nhánh rộng khắp tăng nhanh thị phần huy động nguồn vốn thơng qua nghiệp vụ cho vay người tiêu dùng Sau thời gian thực tập, tìm tòi học hỏi Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Nội, em nhận thấy ngân hàng trọng phát triển tới cho vay tiêu dùng hoạt động chưa thực trở thành hoạt động lớn ngân hàng Chính vậy, việc tiếp tục nghiên cứu thực trạng hoạt động đưa giải pháp để phát triển nghiệp vụ cho vay tiêu dùng có ý nghĩa phương diện lí luận thực tiễn nhằm thực mục tiêu “Trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam” ngân hàng Do đó, em lựa chọn đề tàiGiải pháp phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Nội” làm đề tài nghiên cứu Nội dung đề tài bao gồm chương: Chương I: Cho vay tiêu dùng phát triển cho vay tiêu dùng NHTM Chương II: Thực trạng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Nội Chương III: Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Nội Phạm vi đề tài tìm hiểu thực trạng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Nội từ năm 2008 đến năm 2010 Trên sở lí luận thực tiễn, viết đưa số ý kiến kiến nghị nhằm phát triển nghiệp vụ ngân hàng Để hoàn thiện đề tài này, em xin cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình ý kiến quý báu PGS.TS Nguyễn Thị Bất cán tín dụng phòng phục vụ khách hàng cá nhân chi nhánh nội Sinh viên Lê Thị Bích An CHƯƠNG I CHO VAY TIÊU DÙNGPHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Sự hình thành phát triển ngân hàng gắn liền với hình thành phát triển sản xuất hàng hóa Q trình phát triển kinh tế đòi hỏi điều kiện cho phát triển ngân hàng Các NHTM xuất tồn kinh tế với tư cách tổ chức trung gian, tức họ nhận tiền gửi cá nhân, tổ chức có dư thừa sở cấp tín dụng cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu Thực tế ngân hàng thực chức chu chuyển vốn cho kinh tế cách gián tiếp Hệ thống NHTM có phạm vi hoạt động rộng rãi cung cấp dịch vụ tài cho lĩnh vực kinh tế hướng tới đối tượng tầng lớp dân cư Ngày nay, kinh tế ngày phát triển cạnh tranh NHTM tổ chức tài trở nên liệt hết Các NHTM có xu hướng xây dựng cho chiến lược phát triển lâu dài, xác định hoạt động chủ yếu phương án thực Mặt khác, sống người không ngừng cải thiện họ có nhu cầu cao sinh hoạt, hưởng thụ tiện ích xã hội Do đó, hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM đời nhằm đáp ứng nhu cầu Trong phạm vi chương I: “ Tổng quan hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM”, tìm hiểu khái quát hoạt động tín dụng NHTM, sau sâu nghiên cứu loại hình tín dụng tiêu dùng 1.1 Hoạt động tín dụng NHTM Tín dụng đời với xuất tiền tệ Khi chủ thể kinh tế cần lượng hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng sản xuất chưa có số tiền chưa đủ, họ sử dụng hình thức vay mượn để đáp ứng nhu cầu Có hai cách vay mượn: vay loại hàng háo có nhu cầu vay tiền để mua loại hàng hóa Quan hệ vay mượn gọi quan hệ tín dụng Hoạt động tín dụng hoạt động hoạt động mang lại lợi nhuận lớn cho NHTM Trong hoạt động tín dụng bao gồm hoạt động cho vay thương mại, cho vay tiêu dùng, tài trợ dự án đầu tư Cho vay thương mại hoạt động xuất sớm buổi đầu đời NHTM Khi ấy, ngân hàng thực chiết khấu thương phiếu thực tế cho vay người bán (người bán phải chuyển khoản phải thu cho ngân hàng để lấy tiền trước) Sau này, NHTM chuyển từ chiết khấu thương phiếu sang cho vay trực tiếp khách hàng (người mua), giúp họ thực kế hoạch nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh Sau thời gian dài phát triển cho vay thương mại, thêm vào gia tăng thu nhập người tiêu dùng cạnh tranh gay gắt khiến NHTM bắt đầu ý tới cho vay tiêu dùng Thực tế, giai đoạn đầu ngân hàng khơng tích cực cho vay cá nhân hộ gia đình vay tiêu dùng thường có giá trị nhỏ độ rủi ro cao Hiện nay, cho vay tiêu dùng ngày phát triển với mức tăng trưởng nhanh, đặc biệt nước có kinh tế phát triển Bên cạnh hoạt động cho vay tài trợ dự án số hoạt động ngày nhận sư quan tâm NHTM Họ thực tài trợ cho dự án xây dựng, đặc biệt tài trợ ngành công nghệ cao Một số ngân hàng cho vay đầu tư lĩnh vực bất động sản Tuy nhiên hoạt động tín dụng có độ rủi ro cao Thực tế, cho vay khoản mục chiếm phần lớn tổng tài sản ngân hàng, đồng thời khoản có độ rủi ro lớn Nếu khơng kiểm soát chặt chẽ, khoản vay dễ bị thất bại, trực tiếp ảnh hưởng tới lợi nhuận, chí đe dọa tồn ngân hàng nhu cầu rút tiền gửi khách hàng không đáp ứng Vì vậy, cho vay nào, quản lí việc sử dụng tiền vay, thu nợ gốc lãi sao… vấn đề mà ngân hàng phải giải trước trình cho vay, nhằm có khoản cho vay an tồn hiệu Chính thế, giai đoạn xem xét trước cho vay, xem xét người vay tiền việc sử dụng tiền vay (hay gọi thẩm định tín dụng) ln chiếm vị trí quan trọng Để hiếu đầy đủ tín dụng NHTM, cần đưa khái niệm, đặc trưng, phân loại quy trình tín dụng 1.1.1 Khái niệm tín dụng NHTM Tín dụng xuất phát từ chữ Latinh Credetium có nghĩa tin tưởng, tín nhiệm Tiếng Anh tiếng Pháp lấy từ gốc này, viết Credit Theo ngơn ngữ dân gian Việt Nam, tín dụng vay mượn lẫn Có số quan niệm sau tín dụng: Theo Mac: “Tín dụng chuyển nhượng lượng giá trị từ người sở hữu sang người sử dụng để sau thời gian định thu lại lượng giá trị lớn lượng giá trị ban đầu” Ông cho rằng, tiền chẳng qua rời tay người sở hữu thời gian chẳng qua tạm thời chuyển từ tay người sở hữu sang tay nhà tư hoạt động, tiền bỏ để tốn khơng tự đem bán đi, đem cho vay, đem nhượng lại với điều kiện quay điểm xuất phát với kì hạn định Cũng hiểu: “Tín dụng quan hệ vay mượn dựa nguyên tắc hoàn trả vốn lẫn lãi sau thời gian định” Hay quan niệm: “ Tín dụng chuyển nhượng quyền sử dụng lượng giá trị định hình thức vật hay tiền tệ từ người sở hữu sang người sử dụng với thời gian định đến hạn, người sử dụng phải toán cho người sở hữu với lượng giá trị lớn hơn, phần lớn gọi lợi tức” Trong thực tế sống, thuật ngữ tín dụng hiểu theo nhiều nghĩa khác tùy theo bối cảnh sử dụng; quan hệ tài chính, tùy theo hồn cảnh cụ thể mà thuật ngữ tín dụngnội dung riêng Xét quan hệ tài cụ thể, tín dụng giao dịch tài sản sở có hồn trả hai chủ thể; xét khía cạnh chuyển dịch quỹ cho vay: tín dụng coi phương pháp chuyển dịch từ quỹ cho vay sang người vay… Trong số ngữ cảnh cụ thể, thuật ngữ tín dụng đồng nghĩa với thuật ngữ cho vay Ví dụ, tín dụng ngắn hạn hiểu cho vay ngắn hạn Khi gắn thuật ngữ tín dụng với chủ thể ngân hàng, gọi tín dụng ngân hàng Tín dụng xem chức ngân hàng nên hiểu tín dụng giao dịch tài sản (tiền hàng hóa) bên cho vay (ngân hàng tổ chức tín dụng khác) bên vay (cá nhân, doanh nghiệp chủ thể khác), bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng khoảng thời gian định theo thỏa thuận, bên vay có trách nhiệm hồn trả vô điều kiện vốn gốc lãi cho bên cho vay đến hạn tốn Còn Luật tổ chức tín dụng 2010 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại quy định rằng: “ Hoạt động tín dụng việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động để cấp tín dụng Cấp tín dụng việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo ngun tắc có hồn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác” Rõ ràng, dù định nghĩa chất tín dụng giao dịch tài sản sở hoàn trả Vì vậy, tín dụng ngân hàng quan hệ vay mượn theo nguyên tắc hoàn trả gốc lãi theo thời gian định, ngân hàng bên cho vay với đơn vị kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức xã hội dân cư bên vay Tín dụng ngân hàng có vai trò đặc biệt quan trọng việc cung cấp vốn cho nhu cầu kinh doanh doanh nghiệp, góp phần nhanh nhịp độ tích tụ, tập trung vốn tăng cường khả cạnh tranh doanh nghiệp Tín dụng ngân hàng sử dụng cơng cụ để phát triển ngành kinh tế chiến lược theo yêu cầu Chính phủ 1.1.2 Đặc trưng tín dụng NHTM Tín dụng ngân hàng có số đặc trưng sau: Trong hoạt động tín dụng ngân hàng, tài sản giao dịch theo hình thức cho vay (bằng tiền) cho thuê (các loại hàng hóa, động sản, bất động sản) Trước hoạt động tín dụng ngân hàng tồn hình thức cho vay tiền truyền thống Vì vậy, nhiều khái niệm tín dụng cho đồng với việc ngân hàng cho vay (tiền) Nhưng từ năm 1970 đến nay, hoạt động cho thuê ngân hàng tổ chức tài khác cung cấp Thực chất sản phẩm kinh doanh ngân hàng, hình thức tín dụng tài sản thực (nhà cửa, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải…) Ngày nay, hoạt động tín dụng ngân hàng bao gồm bảo lãnh (cho vay uy tín) Hoạt động tín dụng ngân hàng xuất phát từ nguyên tắc hoàn trả đầy đủ, hạn vốn lãi Nghĩa người cho vay (ngân hàng) chuyển giao tài sản cho người vay phải có sở để tin người vay trả thời gian xác định Đây yếu tố quản trị tín dụng Ngoài ra, số tiền hoàn trả thường lớn số tiền lúc cho vay Tức người vay phải trả thêm phần lãi bên cạnh phần vốn gốc Đây yếu tố đảm bảo cho ngân hàng tồn phát triển 57 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH NỘI 3.1 Chiến lược phát triển cho vay tiêu dùng VPBank Nội Trong chiến lược phát triển ngân hàng chung hệ thống, VPBank- Nội đặt định hướng phát triển trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Nội Đối tượng khách hàng mà VPBank Nội hướng đến doanh nghiệp vừa nhỏ, cá nhân thuộc tầng lớp trung lưu địa bàn Sản phẩm tín dụng ngân hàng cung cấp sản phẩm phục vụ doanh nghiệp vừa, hộ kinh doanh cá thể sản phẩm cho vay tiêu dùng Trong đó, ngân hàng tập trung vào phát triển cho vay tiêu dùng mức sống người dân Nội cao nhu cầu tiêu dùng họ lớn Ngoài sản phẩm cho vay tiêu dùng truyền thống, VPBank- Nội tiếp tục phát triển sản phẩm cho vay khác nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng tiêu dùng Ngân hàng tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động cách mở thêm chi nhánh, phòng giao dịch khu vực có đơng dân cư sinh sống bn bán Tại khu vực này, ngân hàng cho vay kinh doanh doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể cho vay tiêu dùng người có thu nhập cao Ngân hàng tiếp tục tăng cường quảng bá hình ảnh tiếp thị nhóm khách hàng tiềm năng, tạo ấn tượng tốt ngân hàng có chất lượng cao tất hoạt động, đặc biệt cho vay tiêu dùng Đối với hoạt động cho vay tiêu dùng năm 2011, VPBank- Nội đặt số tiêu cụ thể sau: - Tổng doanh số cho vay tiêu dùng tăng 35% (đạt 549.081 triệu VND) Trong đó: + Cho vay mua nhà tăng 30% (đạt 260.400 triệu VND) + Cho vay xây dựng , sửa chữa nhà tăng 30% (đạt 183.754 triệu VND) + Cho vay mua ô tô tăng 50% (đạt 71.172 triệu VND) + Cho vay tiêu dùng khác tăng 35% (đạt 23.790 triệu VND) 58 - Dư nợ tăng 35% (đạt 549.081 triệu VND) - Tỷ lệ nợ xấu đạt 0.175% - Lợi nhuận tăng 40% (đạt 22.777 triệu VND) 3.2 Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng VPBank- Nội Để tìm giải pháp phù hợp nhằm phát triển cho vay tiêu dùng, trước tiên cần xem xét khả năng, hội thách thức mà VPBank- Nội phải đối mặt việc phát triển cho vay tiêu dùng 3.2.1 Khả năng, hội thách thức VPBank- Nội việc phát triển cho vay tiêu dùng Khả - Vốn tự có ngân hàng ngày tăng tạo tiền đề cho việc phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh - Nguồn nhân lực đơng đảo, có trình độ, tính sáng tạo, có khả chịu áp lực công việc nắm bắt công nghệ Nhân lực VPBank hầu hết có trình độ đại học tuổi đời trẻ Đây nguồn lực tạo cho ngân hàng bước nhảy vọt q trình phát triển - Cơng nghệ ngân hàng đại, đặc biệt nắm công nghệ ngân hàng bán lẻ đối tác nước ngoài- ngân hàng có kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực hoạt động bán lẻ Trong hoạt động cho vay tiêu dùng, công nghệ nhân tố quan trọng làm giảm thủ tục nghiệp vụ, bảo mật thông tin, tăng tốc độ xử lí liệu VPBank có cơng nghệ ngân hàng hệ thống máy tính, phần mềm quản lí B2K, phần mềm quản lí T24, máy ATM… Cơ hội - Thị trường cho vay tiêu dùng Nội tiềm mà mức sống người dân ngày nâng cao quy mô dân cư ngày lớn Hơn nữa, trình độ hiểu biết người dân hoạt động ngân hàng ngày cải thiện, tạo thuận lợi cho ngân hàng việc tiếp cận khách hàng Người tiêu dùng ngày có tâm lí tìm đến ngân hàng để vay tiền phục vụ cho nhu cầu sống 59 - Thị trường tài phát triển tạo điều kiện cho ngân hàng tăng vốn điều lệ nhằm tăng lực cạnh tranh ngân hàng nước nước Đặc biệt, việc huy động vốn thị trường chứng khoán với khối lượng lớn để bổ sung cho vốn tự có ngân hàng - Nền kinh tế ngày phát triển; xã hội ngày sản xuất nhiều hàng hóa, dịch vụ; thu nhập dân cư ngày tăng điều kiện thuận lợi cho NHTM phát triển sản phẩm dịch vụ Hiện nay, Việt Nam đánh giá nước có kinh tế phát triển động ổn định, thu hút quan tâm giới Đây thời điểm thuận lợi cho NHTM nước mở rộng hoạt động dịch vụ, thu hút đầu tư nước vươn thị trường tài quốc tế - Chính sách khuyến khích phát triển Chính phủ mục tiêu nâng cao mức sống dân cư, thúc đẩy sản xuất phát triển Nâng cao mức sống cho người dân mục tiêu hàng đầu Chính sách phát triển Chính phủ; đó, Chính sách phát triển Chính phủ hỗ trợ, khuyến khích NHTM phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng Thách thức - Sự cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt, ngân hàng nước phép hoạt động hoàn toàn Việt Nam Các ngân hàng nước ngồi có ưu vốn, trình độ cơng nghệ quản lí đại so với ngân hàng nước nên có lợi cạnh tranh lớn Khi đó, thị trường cho vay bị chia nhỏ, NHTM cổ phần nước phải tập trung vào chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ để cạnh tranh phát triển Thị trường cho vay tiêu dùng trở thành thị trường mục tiêu tất ngân hàng, cạnh tranh khắc nghiệt hết - Trong môi trường cạnh tranh vậy, VPBank- Nội phải có chiến lược, giải pháp dài hạn hợp lí để phát triển cho vay tiêu dùng nhằm gia tăng lực cạnh tranh đạt mục tiêu lợi nhuận 3.2.2 Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng VPBank- Nội Tìm giải pháp nhằm loại bỏ hạn chế công việc quan trọng nhằm thực tốt chiến lược phát triển cho vay tiêu dùng VPBank- Nội Các hạn chế nguyên nhân không tồn cách độc lập mà có quan hệ 60 định, giải pháp phải liên quan tới cần thực cách đồng Mỗi giải pháp giải phần vấn đề định xuất phát từ nguyên nhân nội VPBank- Nội Sau số giải pháp để phát triển cho vay tiêu dùng VPBank- Nội: Một là, ngân hàng phải lập chiến lược marketing cho sản phẩm cho vay tiêu dùng Có chiến lược marketing hiệu giúp ngân hàng dễ hoạt động phát triển theo mục tiêu đặt Các yếu tố chiến lược marketing bao gồm: - Thị trường mục tiêu: thị trường mục tiêu xác định cá nhân, hộ gia đình có thu nhập trở lên ổn định, sinh sống làm việc Nội - Sản phẩm cho vay tiêu dùng: cho vay mua ô tô, sửa chữa nhà, du học, mua cổ phiếu, góp vốn, xuất lao động mục đích tiêu dùng khác Chiến lược sản phẩm phải linh hoạt thay đổi theo tình hình thị trường - Quảng cáo, tiếp thị: hoạt động nhằm mục đích nâng cao vị hình ảnh ngân hàng, giới thiệu sản phẩm VPBank đến công chúng Việc quảng cáo tiếp thị phải thực có kế hoạch, có trọng điểm giảm tối đa chi phí Phương tiện quảng cáo báo chí, truyền hình, biển hiệu, tờ rơi Hoạt động quan hệ công chúng quan trọng nhằm nâng cao vị ngân hàng - Lãi suất cho vay: ngân hàng phải có sách lãi suất cho vay hợp lí, linh hoạt theo thị trường co tính đến yếu tố cạnh tranh với ngân hàng khác địa bàn Để thực chiến lược marketing hiệu quả, ngân hàng phải lập phòng chuyên trách marketing, chuyên nghiên cứu, triển khai, thực chiến lược marketing cho ngân hàng Hai là, mở rộng hoàn thiện danh mục sản phẩm cho vay tiêu dùng Danh mục sản phẩm cho vay tiêu dùng tập hợp sản phẩm cho vay tiêu dùng thỏa mãn cách tốt nhu cầu tiêu dùng đa dạng khách hàng Sản phẩm tín dụng tiêu dùng nằm hệ thống sản phẩm phong phú đa dạng ngân hàng; vậy, việc xây dựng hồn thiện đòi 61 hỏi phải phù hợp với chiến lược chung tồn ngân hàng tình hình thị trường Đặc biệt, ngân hàng nên phát triển sản phẩm cho vay mua ô tô thị trường cho vay mua ô tô lớn mà mức sống người dân ngày cao khiến thị trường tơ bùng nổ năm qua Vì ngân hàng trọng vào hoạt động cho vay nên cạnh tranh mạnh, đó, VPBank Nội phải có phát triển vượt trội loại hình cho vay để thu hút khách hàng đến với ngân hàng nhiều Để tăng tính cạnh tranh, ngân hàng nên bỏ quy định khách hàng phải có hộ thường trú Nội Chính sách khơng thu hút số lượng lớn khách hàng có thu nhập cao chưa có hộ rắc rối thủ tục hành Khách hàng cần chứng minh q trình cơng tác làm việc lâu dài Nội Việc bỏ quy định làm tăng doanh số cho vay ngân hàng Hiện nay, người dân có nhiều điều kiện hội để sở hữu tơ, đặc biệt sách nhập ô tô cũ, hội cho ngân hàng Ngân hàng phải liên kết với công ty kinh doanh tơ vay khách hàng Đối với sản phẩm cho vay mua tơ, ngân hàng tiến hành cho vay thơng qua đại lí để tạo tiện lợi tối đa cho khách hàng Để thực điều này, ngân hàng phải lựa chọn đại lí có độ tin cậy cao, quan hệ thường xun với ngân hàng phải huấn luyện nghiệp vụ cho đại lí quy trình nghiệp vụ cho vay Ngân hàng phải giám sát chặt chẽ hoạt động từ việc lập hồ sơ đến thẩm định giá xe, thẩm định tài khách hàng, giám sát sau cho vay để tránh rủi ro tối đa, đảm bảo an toàn cho khoản vay Ba là, phát triển thương hiệu VPBank Việc phát triển thương hiệu mục tiêu quan trọng chiến lược marketing VPBank phải xây dựng cho thương hiệu mạnh khác biệt so với ngân hàng khác, thương hiệu ngân hàng bán lẻ hàng đầu VPBank Nội cần có kế hoạch phát triển thương hiệu địa bàn cách có hệ thống Chiến lược khuếch trương thương hiệu phải lập cách chặt chẽ, chi tiết có tính dài hạn Ngân hàng phải sử dụng đồng công cụ marketing quảng cáo, tuyên truyền,tiếp thị trực tiếp… Chi nhánh VPBank- Nội phối hợp Hội sở tiến hành quảng cáo ngân hàng truyền hình, báo chí trang web Đặc biệt, ngân hàng trọng 62 quảng cáo truyền hình phương tiện chuyển tải thơng điệp cách nhanh rộng VPBank Nội cần thực hoạt động quan hệ công chúng địa bàn tài trợ cho thi sinh viên, tuyển sinh viên thực tập vào ngân hàng để tạo dựng hình ảnh nhóm khách hàng tiềm tương lai Ngân hàng sau xác định thị trường mục tiêu gửi thư ngỏ để giới thiệu sản phẩm mình, phát tờ rơi cho khách hàng để bán chéo sản phẩm… Đây hoạt động mang lại hiệu cao mà lại tiêu tốn chi phí cho ngân hàng Bốn là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nhân lực ngân hàng trẻ kinh nghiệm, ngân hàng phải có kế hoạch đào tạo kiến thức nghiệp vụ cách có hệ thống khoa học nhằm phát huy tối đa khả nhân viên Nhằm thực tốt chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực VPBank Nội, trước hết ngân hàng phải lập kế hoạch tố chức thực công tác đào tạo, điều kiện đổi mới, đại hóa công nghệ nay: - Ngân hàng cần tăng cường cử cán bộ, nhân viên tham dự kháo học nghiệp vụ ngân hàng, vấn đề thời ngành ngân hàng Hội sở VPBank, Ngân hàng Nhà nước, chuyên gia ngân hàng nước ngoài, trường đại học, viện nghiên cứu nước tổ chức - Ngân hàng cần xem xét, cử cán bộ, nhân viên có trình độ, lực tham dự chương trình đào tạo nước khảo sát sản phẩm, dịch vụ hoạt động ngân hàng nước phát triển Đối với cho vay tiêu dùng nói riêng hoạt động khác nói chung, việc thu thập tích lũy kinh nghiệm thực tiến hoạt động ngân hàng nước ngoài, đặc biệt nước phát triển tạo tảng, điều kiện cần thiết để phát triển hoạt động ngân hàng tương lai - Tổ chức giao lưu, học hỏi nội nhân viên để giúp nhân viên có kiến thức tất hoạt động ngân hàng, đặc biệt nhân viên tín dụng Thực hiên chế độ lương, thưởng hợp lí theo lực khuyến khích nhân viên nhiệt tình làm việc 63 Năm là, sử dụng hiệu bảng xếp hạn tín dụng để chấm điểm khách hàng Để hỗ trợ nhân viên tín dụng việc thẩm định khách hàng, bảng xếp hạng tín dụng cho khách hàng vay tiêu dùng áp dụng toàn hệ thống VPBank đem lại hiệu cao việc rút ngắn thời gian thẩm định Tuy nhiên, bảng xếp hạng tín dụng cơng cụ hỗ trợ, khơng hồn tồn thay định nhân viên tín dụng Nhân viên tín dụng ngân hàng phải sử dụng kết hợp linh hoạt việc chấm điểm khách hàng ý kiến thẩm định chủ quan để định việc cho vay Sáu là, nâng cao khả thẩm định tài khách hàng Đối với cho vay tiêu dùng khả tài nguồn thu nhập để trả nợ cho ngân hàng Nguồn thu nhập khách hàng chủ yếu từ lương, tiến công trình làm việc khách hàng tạo lãi, cổ tức từ giấy tờ có giá Việc xác định xác nguồn thu nhập khách hàng có ý nghĩa quan trọng khoản cho vay trả góp khách hàng phải trả nợ gốc lãi hàng tháng Nhân viên tín dụng phải yêu cầu khách hàng chứng nguồn thu nhập qua xác nhận quan, tổ chức cơng tác Ngồi khoản thu nhập chính, nhân viên tín dụng cần phải xác định xác nguồn thu nhập lương cách hỏi trự tiếp cách khéo léo hay điều tra qua người quen Việc thẩm định tài khách hàng cá nhân khó khăn thơng tin cá nhân, khách hàng khơng muốn tiết lộ nên đòi hỏi cán tín dụng phải có linh hoạt, kinh nghiệm khả phân tích tốt Do vậy, ngân hàng phải đào tạo nhân viên cơng tác thẩm định tài khách hàng nhằm nâng cao kiến thức kinh nghiệm cho nhân viên công việc, đặc biệt nhân viên trẻ, kinh nghiệm thực tiễn Bảy là, nâng cao khả kiểm tra, kiểm soát sau cho vay Ngân hàng phải định kì kiểm tra để xác định khách hàng có sử dụng vốn vay mục đích khơng giá trị tài sản đảm bảo cách lập sổ theo dõi khách hàng để ghi thông tin cần thiết Việc lấy thơng tin qua điện thoại trự tiếp gặp khách hàng, trực tiếp xem xét tài sản đảm bảo hay lấy thông tin từ người có mối quan hệ với khách hàng Việc kiểm tra trực tiếp thường nhiều thời gian, phải xếp thời gian định kì hợp lí nhằm đảm bảo việc kiểm tra diễn tồn diện hiệu Tám là, nâng cao hiệu cơng việc nhân viên tín dụng 64 Nhân viên tín dụng ngân hàng phải tích cực tìm kiếm khách hàng, không làm việc thụ động, nâng cao hiệu cơng việc nhiệt tình, chăm công việc, học hỏi thêm kinh nghiệm kiến thức có liên quan đến cơng việc Trong q trình làm thủ tục cho vay, nhân viên tín dụng phải bám sát vào quy trình nghiệp vụ, thể lệ cho vay để hạn chế tối đa rủi ro tín dụng Ngân hàng cần tổ chức thường xuyên chương trình đào tạo kiến thức nghiệp vụ cho nhân viên, có chế độ khen thưởng xứng đáng với nhân viên giỏi, có sáng tạo cơng việc Chín là, đơn giản hóa thủ tục để rút ngắn tối đa thời gian cho vay Hiện nay, thời gian từ lập hồ sơ đến giải ngân ngân hàng dài Điều làm giảm tính cạnh tranh ngân hàng so với ngân hàng khác Vì thế, ngân hàng phải rút ngắn thời gian cho vay để tạo tiện lợi cho khách hàng cách giảm thiểu thủ tục không cần thiết, như: bỏ việc xác định độc thân người chưa có gia đình việc xác minh phức tạp liên quan tới thủ tục hành chính, việc xác minh có ý nghĩa Hiện nay, hồ sơ khách hàng cần có giấy tự giới thiệu thân khách hàng viết, điều khơng cần thiết nhân viên tín dụng q trình tiếp xúc tìm hiểu rõ khách hàng Việc bỏ thủ tục tạo tiện lợi cho khách hàng họ chuẩn bị hồ sơ vay vốn Ngân hàng phải giảm thiểu thời gian lập hồ sơ, thẩm định tài sản đảm bảo xét duyệt cho vay ban tín dụng Việc đòi hỏi phối hợp đồng bộ, thống phòng khách hàng cá nhân, phòng thẩm định tài sản đảm bảo ban tín dụng ngân hàng Tuy nhiên, việc giảm thiểu thời gian, đơn giản hóa thủ tục phải đảm bảo chặt chẽ theo quy trình nghiệp vụ để đảm bảo an tồn cho khoản vay Mười là, phát triển dịch vụ thẻ Thị trường thẻ thị trường tiềm NHTM Nhu cầu sử dụng thẻ rút tiền thẻ tín dụng người dân tăng trưởng nhanh năm qua, người dân ngày có thói quen dùng thẻ sống hàng ngày Phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng mở rộng cho vay tiêu dùng cách cung cấp hạn mức tín dụng cho chủ thẻ chủ thẻ tiêu dùng hạn mức Ngân hàng hồn tồn kiểm sốt giao dịch chủ thẻ qua tài khoản nên hình thức cho vay qua thẻ tín dụng có tính an tồn cao Ngân hàng cần cập nhật tiện ích; xây dựng hệ thống máy ATM, POS đại, nhiều tính để 65 thu hút khách hàng Tuy nhiên, ngân hàng nên tập trung vào phát triển thẻ tín dụng cách lắp đặt nhiều máy POS xu hướng phát triển thời gian tới Đối với VPBank Nội, phải tiến hành lắp đặt máy ATM, POS chi nhánh, trung tâm thương mại, khu đông dân cư địa bàn; đồng thời phải quảng cáo, tiếp thị sản phẩm thẻ đến với khách hàng qua báo chí, truyền hình, tờ rơi… Mười là, phát triển dịch vụ Phone Banking Internet Banking Theo xu hướng ngân hàng bán lẻ đại, VPBank triển khai dịch vụ ngân hàng tiên tiến Phone Banking Internet Banking Đây hai dịch vụ ngân hàng NHTM Việt Nam phát triển năm gần tỏ có hiệu cao chiến lược nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Với Phone Banking, khách hàng truy vấn tài khoản qua điện thoại, khách hàng tư vấn sản phẩm ngân hàng hay quy trình, thủ tục sử dụng dịch vụ ngân hàng Với Internet Banking, ngân hàng cung cấp cho khách hàng mã số, khách hàng dùng mã số bí mật để truy nhập vào tài khoản web ngân hàng Chỉ cần ngồi nhà, khách hàng biết thông tin tài khoản Không thế, khách hàng gửi tiền vào ngân hàng qua web với thủ tục đơn giản mà khơng cần đến ngân hàng Khi khách hàng có nhu cầu, ngân hàng cung cấp cho khách hàng hạn mức tín dụng khách hàng chủ động chi tiêu hạn mức Hai dịch vụ ngân hàng qua điện thoại qua Internet tạo tiện lợi cho khách hàng việc chi tiêu, gửi tiền hay vay tiền để tiêu dùng, qua thu hút lượng khách hàng đơng đảo, nâng cao vị ngân hàng Tuy nhiên, để triển khai hoạt động này, ngân hàng cần mua cập nhật công nghệ bảo mật nhằm tránh xảy rủi ro, để lộ thông tin khách hàng tài khoản khách hàng 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với quan quản lí vĩ mơ Nhà nước Mọi hoạt động kinh tế chịu quản lí vĩ mơ Nhà nước Các sách Nhà nước giai đoạn tạo mơi trường thuận lợi để ngành phát triển lại hạn chế phát triển ngành khác tùy thuộc vào mục tiêu cấp lãnh đạo thời kì Trong thời gian qua, với chủ trương cấu lại ngành ngân hàng, Nhà nước ban hành nhiều văn pháp quy 66 theo hướng tăng tính chủ động cho ngân hàng Cho vay tiêu dùng biện pháp kích cầu sách kinh tế mà Nhà nước sử dụng chế thị trường, Nhà nước cần phải có định hướng chiến lược trước mắt lâu dài, cần có nỗ lực nhằm hỗ trợ cho mục tiêu phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình cho vay diễn cách lành mạnh, tốt đẹp Hiện nay, có chênh lệch lớn tầng lớp dân cư, đặc biệt khu vực thành thị nông thơn Điều có ảnh hưởng khơng tốt tới hoạt động cho vay tiêu dùng lẽ, tỷ lệ lớn dân cư sống nông thôn lại phận có thu nhập thấp, khả chi trả cho nhu cầu hàng ngày hạn chế họ khơng thể đến ngân hàng vay họ khơng có tài sản chấp có giá trị cao Vì vậy, Nhà nước cần có đầu tư hợp lí khu vực việc xây dựng sở hạ tầng, khuyến khích phát triển ngành nghề truyền thống, có sách ưu đãi doanh nghiệp hoạt động địa bàn nhằm tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân Các văn pháp luật lĩnh vực ngân hàng cần phải có thay đổi, bổ sung nhằm tìm biện pháp khắc phục hạn chế quy định trước Nhà nước cần tiếp tục củng cố cấu ngành kinh tế theo hướng ưu tiên cho ngành cơng nghiệp mũi nhọn, ngành cơng nghiệp sản xuất hàng hóa tiêu dùng ngành dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân nhằm góp phần đáng kể vào việc tăng mức cung hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, nhằm thỏa mãn nhu cầu công chúng Đồng thời, việc củng cố cấu ngành cách hợp lí, tồn diện giảm bớt tình trạng thất nghiệp, tạo nên nhiều công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng đời sống dân cư Đây điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển cho vay tiêu dùng Nhà nước cần nhanh hệ thống an sinh xã hội xã hội hóa bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nhân rộng mơ hình tiền lương hưu cho công nhân, nhanh cải cách tiền lương khu vực nhà nước (là đối tượng có thu nhập thấp) để giảm phân hóa giàu nghèo đặc biệt nông thôn thành thị nhằm tạo an tâm thu nhập dài hạn, qua kích thích nhu cầu tiêu dùng Nhà nước cần nhân rộng mơ hình tiêu thụ hàng hóa thơng qua ủy thác, đại lí, mua trả chậm, trả góp… đặc biệt lĩnh vực nhà ở, hàng tiêu dùng lâu bền nhằm tăng điều kiện, khả tiêu dùng hàng hóa Đẩy mạnh thương mại nơng thơn, miền núi cách mở rộng mạng lưới thương mại vùng miền nước Phát triển mạnh hệ thống chợ chuyên doanh, chợ đầu mối… vùng kinh tế tập trung để thông luồn 67 hàng tiêu dùng, vật tư nông nghiệp; tăng cường hoạt động thông tin, dự báo thị trường … tạo cho người dân chủ động tiêu thụ nhằm thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập khu vực nông thôn Đây điều kiện để phát triển sả phẩm cho vay phục vụ sản xuất tiêu dùng Nhà nước cần tăng cường đầu tư cho hệ thống giáo dục nhằm phát triển nhân tố người Vấn đề đào tạo nằm chiến lược phát triển chung quốc gia, Nhà nước đóng vai trò quan trọng việc phát triển người Khơng khuyến khích, hỗ trợ cho trường thuộc khối kinh tế nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngân hàng mà phải phát triển đồng tất hệ thống giáo dục nhằm tăng trình độ dân cư nói chung Có vậy, người dân có hiểu biết định ngân hàng, quan tâm đến sản phẩm ngân hàng tạo thuận lợi cho giao dịch ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Ngân hàng Nhà nước cần thực đồng giải pháp sau nhằm tăng cường cho vay tiêu dùng: Hoạch định chiến lược phát triển chung cho vay tiêu dùng NHTM Ngân hàng nhà nước đóng vai trò to lớn việc định hướng chiên lược chung cho NHTM thực nghiệp vụ cho vay tiêu dùng nhằm tạo thống quản lí bình đẳng cạnh tranh NHTM nước Hơn nữa, với mục đích chung cho vay tiêu dùng phát triển, Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp với hoạt động đồng NHTM, tạo điều kiện phát triển Việc đòi hỏi phải tăng cường hợp tác trao đổi giữ ngân hàng Ngân hàng Nhà nước cần ban hành văn hướng dẫn cụ thể hoạt động cho vay tiêu dùng, quy định loại hình sản phẩm, dịch vụ cho vay tiêu dùng, tạo hành lang pháp lí đầy đủ để bảo vệ quyền lợi cho ngân hàng người tiêu dùng, đồng thời tạo chủ động cho ngân hàng đặc biệt giải nợ hạn để ngân hàng yên tâm hoạt động Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng ngân hàng: với việc tạo điều kiện cho NHTM phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng, Ngân hàng Nhà nước cần định kì tổ chức kiểm tra hoạt động NHTM để phát xử lí kịp thời sai phạm Điều giúp đảm bảo an toàn hiệu cho hoạt động tín dụng tiêu dùng 68 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cần chỉnh sửa, bổ sung quy định, quy trình thủ tục chưa hợp lí hoạt động cho vay tiêu dùng nhằm tạo linh hoạt thuận lợi hoạt động mở rộng cho vay tiêu dùng chi nhánh toàn hệ thống Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cần thường xuyên kiểm tra, nâng cấp đường truyền quầy giao dịch, điểm giao dịch, phòng giao dịch nhằm đảm bảo giao dịch nhanh hơn, góp phần nâng cao uy tín chi nhánh ngân hàng Bên cạnh đó, ngân hàng cần cập nhật liên tục ứng dụng, công nghệ tiên tiến kinh doanh nhằm giảm bớt thời gian, chi phí thu hút thêm khách hàng hoạt động nói chung hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng Cuối cùng, ngân hàng cần liên tục nghiên cứu triển khai đa dạng hóa thêm sản phẩm tiêu dùng mở rộng đối tượng khách hàng nhằm khai thác thêm tiềm thị trường cho vay tiêu dùng KẾT LUẬN 69 Trong ba năm qua, chi nhánh VPBank - Nội chi nhánh dẫn đầu hệ thống tất hoạt động huy động vốn, tín dụng đóng góp lợi nhuận lớn cho hệ thống Trong hoạt động tín dụng chi nhánh hoạt động tín dụng tiêu dùng trọng phát triển đóng góp ngày lớn vào kết hoạt động chi nhánh Cho vay tiêu dùng có tăng trưởng số lượng chất lượng, nhiên hoạt động chi nhánh hạn chế ảnh hưởng tới chiến lược phát triển cho vay tiêu dùng chi nhánh địa bàn Nội, nằm chiến lược chung phát triển ngân hàng bán lẻ VPBank Trong xu hội nhập mở cửa kinh tế với phát triển xã hội mặt cho vay tiêu dùng xu tất yếu hoạt động ngân hàng, hoạt động thu lợi nhuận cao cho ngân hàng, điều kiểm chứng nước phát triển Vì vậy, để nâng cao hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng thời gian tới VPBank- Nội để cạnh tranh với ngân hàng ngồi nước khác việc đưa thực giải pháp để mở rộng nâng cao hiệu cho vay tiêu dùng yêu cầu cần thiết Qua nghiên cứu lý luận thực tế hoạt động cho vay tiêu dùng VPBankHà Nội, hướng dẫn cô giáo PGS.TS Nguyễn Thị Bất cán tín dụng phòng Phục vụ khách hàng cá nhân chi nhánh, em vào phân tích nêu mặt đạt hạn chế hoạt động cho vay tiêu dùng VPBank- Nội, từ mạnh dạn đưa số giải pháp với mong muốn hoạt động ngày mở rộng để giúp ích phần cho hoạt động ngân hàng khách hàng có nhu cầu vay vốn tiêu dùng Do hạn chế kiến thức, tài liệu thời gian nghiên cứu nên em chưa thể phân tích sâu nhiều vấn đề viết Em mong góp ý, nhận xét thầy cơ, cán có kinh nghiệm ngân hàng để nghiên cứu hồn chỉnh có hiệu Em xin chân thành cảm ơn! 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Phan Thị Thu , Giáo trình Ngân hàng thương mại, Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Thống kê, 2006 Peter S.Rose, Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, 2001 TS.Nguyễn Minh Kiều, Giáo trình Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, Khoa sau đại học- Đại học mở TP.HCM chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, NXB Thống kê, 2009 Báo cáo tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượngchi nhánh Nội năm 2008, 2009, 2010 Quyết định 457/2005/QĐ- NHNN Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng Quyết định 1627/2001/QĐ- NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng Luật tổ chức tín dụng năm 2010 (số 47/2010/QH12) Các website: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn - Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn - Tổng cục Thống kê: www.gso.gov.vn - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng: www.vpb.com.vn - Báo điện tử : www.nganhangonline.com 71
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Hà Nội, Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Hà Nội, CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 1 Hoạt động tín dụng của NHTM, 2 Cho vay tiêu dùng tại NHTM, 3 Phát triển cho vay tiêu dùng của NHTM, THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG, Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức VPBANK – Hà Nội, 2 Thực trạng cho vay tiêu dùng tại VPBank- Hà Nội, 3 Đánh giá mức độ phát triển cho vay tiêu dùng tại VPBank- Hà Nội, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG, 2 Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại VPBank- Hà Nội, 3 Một số kiến nghị

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn