Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đà nẵng

109 86 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 08:17

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ MINH HIỀN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Đà NẵngNăm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ MINH HIỀN KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà NẵngNăm 2018 LOI CAM DOAN Toi cam aoan ady la c6ng trinh nghien cuu cua rieng t6i Cac s6 li¢u, kdt qua neu lu(j,n van la trung thlfC va chua tung au(lc c6ng b6 bdt ky c6ng trinh nao khac Tac gia Le Thi Minh Hi�n MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Bố cục luận văn 7.Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.1 CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG 1.1.1 Hoạt động cho vay ngân hàng 1.1.2 Doanh nghiệp phân loại cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 11 1.1.3 Đặc điểm cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 13 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG 14 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 14 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 15 1.2.3 Tác động rủi ro tín dụng 16 1.3 KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 18 1.3.1 Khái niệm kiểm soát RRTD 18 1.3.2 Đặc điểm kiểm soát RRTD cho vay trung dài hạn 19 1.3.3 Nội dung kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 20 1.3.4 Tiêu chí đánh giá kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp 28 1.3.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 34 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 34 2.1.1 Giới thiệu TMCP Ngân hàng Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Đà Nẵng 34 2.1.2 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Đà Nẵng 35 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT RRTD TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV CN ĐÀ NẴNG 39 2.2.1 Các biện pháp né tránh rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp 39 2.2.2 Các biện pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp 52 2.2.3 Các biện pháp giảm thiểu tổn thất cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 55 2.2.4 Các công cụ chuyển giao rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 57 2.3 THỰC TRẠNG KẾT QUẢ KIỂM SOÁT RRTD TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV CN ĐÀ NẴNG 58 2.3.1 Thực trạng biến động cấu nhóm nợ 58 2.3.2 Tỷ lệ nợ xấu cho vay trung dài hạn doanh nghiệp 59 2.3.3 Tỷ lệ xóa nợ ròng 60 2.3.4 Tỷ lệ trích dự phòng rủi ro cho vay trung dài hạn doanh doanh nghiệp 60 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI BIDV ĐÀ NẴNG 61 2.4.1 Kết đạt 61 2.4.2 Những mặt tồn 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ HỒN THIỆN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 69 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV CN ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI 69 3.1.1 Định hướng chung Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam 69 3.1.2 Định hướng cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp BIDV Đà Nẵng 71 3.2 KHUYẾN NGHỊ HỒN THIỆN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV ĐÀ NẴNG 72 3.2.1 Các khuyến nghị nhằm né tránh rủi ro 72 3.2.2 Các khuyến nghị nhằm hạn chế giảm thiểu rủi ro 77 3.2.3 Các khuyến nghị nhằm hỗ trợ cho cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Chi nhánh 79 3.3 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHNN VN BIDV 81 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 81 3.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BÁO CÁO GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chi nhánh : Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Đà Nẵng BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam DN : Doanh nghiệp KH : Khách hàng NHTM : Ngân hàng thương mại QHKH : Quan hệ khách hàng RRTD : Rủi ro tín dụng SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Kết kinh doanh BIDV Đà Nẵng giai đoạn 20152017 Trang 37 2.2 Tình hình cho vay giai đoạn 2015-2017 38 2.3 Tỷ lệ tài sản đảm bảo doanh nghiệp vay vốn 53 2.4 Tỷ lệ vốn tự tham gia phương án, dự án vay vốn 54 2.5 Bảng phân loại nợ theo định hạng tín dụng 56 2.6 2.7 2.8 2.9 Biến động cấu nhóm nợ cho vay trung dài hạn doanh nghiệp cấu nợ xấu cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Tỷ lệ xóa nợ ròng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Tỷ lệ trích dự phòng khoản vay trung dài hạn DN 58 59 60 61 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cho vay nói chung cho vay trung dài hạn nói riêng hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng Cho vay trung dài hạn khơng vai trò quan trọng ngân hàng, mà vai trò quan trọng doanh nghiệp kinh tế Đây khoản vay khối lượng vốn lớn, thời hạn vay dài, việc sử dụng vốn vay doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, trị xã hội, cơng nghệ, văn hóa…,và yếu tố chủ quan nội DN, cho vay trung dài hạn ln tiềm ẩn nhiều rủi ro Rủi ro hoạt động tín dụng khơng thể tránh khỏi, tồn khách quan với tồn hoạt động tín dụng Hậu rủi ro tín dụng thường gây ảnh hưởng xấu ngân hàng tăng chi phí, giảm thu nhập, làm xấu tình hình tài uy tín ngân hàng Nếu RRTD mức độ lớn làm phát sinh rủi ro trầm trọng khả toán, tạo nên hiệu ứng dây chuyền bất lợi cho hệ thống ngân hàng Do đó, ngân hàng cần phải xây dựng cho sách quản trị RRTD phù hợp hiệu nhằm hạn chế đến mức thấp tổn thất xảy Trong năm qua, kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng gặp nhiều biến động Sự khủng hoảng, suy thoái gây nhiều ảnh hưởng đến ngành kinh tế hoạt động thị trường Hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại bối cảnh ln phải đối mặt với khó khăn rủi ro tiềm ẩn Từ năm 2015 đến nay, việc xử lý nợ xấu ln vấn đề nóng hệ thống NHTM mà tất ngân hàng phải đối mặt, tìm cách xử lý, giảm 86 dụng thời gian tới Đây đề tài tính phức tạp nên đánh giá, phân tích, khuyến nghị khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tác giả luận văn mong muốn nhận tham gia đóng góp ý kiến thầy giáo, bạn đọc để luận văn điều kiện hồn thiện thêm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Lê Thị Hạnh (2017), “Kiểm sốt rủi ro tín dụng theo Basel II Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Tài chính,(17),tr.10 [2] Nguyễn Thị Thái Hưng (2016), “Giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng đầu phát triển nhà nước”, Tạp chí Ngân hàng,(20), tr.7-11 [3] Lương Tấn Minh (2016), Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng, luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế Đà Nẵng [4] Lê Viết Mười (2015), Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng, luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế Đà Nẵng [5] Nguyễn Thị Hằng Nga (2016), Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Á Châu CN Đà Nẵng, luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế Đà Nẵng [6] Phan Trần Anh Nguyên (2015), Các biện pháp hạn chế RRTD cho vay trung dài hạn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hải Châu TP Đà Nẵng, luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế Đà Nẵng [7] Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ban hành qui định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ngày 22/04/2005 [11] Nguyễn Thị Hồng Sương (2017), Các biện pháp kiểm soát RRTD cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Đắk Lắk, luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế Đà Nẵng [8] PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, (2006), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê [9] Nguyễn Quang Thu c.s (1998), Quản trị rủi ro, NXB Giáo dục, TP.Hồ Chí Minh [10] Mai Cơng Trung (2015), Các biện pháp hạn chế RRTD cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Đắk Lắk, luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế Đà Nẵng [13] Đinh Thị Thanh Vân (2015), ”So sánh nợ xấu, phân loại nợ trích dự phòng rủi ro tín dụng Việt Nam thông lệ quốc tế”, Tạp chí Ngân hàng,(22), tr [12] Phạm Thị Thu Vân (2016), Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp CN NH Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng, luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế Đà Nẵng DAI HOC DA NA.NG TRUONG BAJ HOC KINH TE ·sb: A 664 /QE>-0HKT CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM D
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đà nẵng , Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đà nẵng , Tổng quan tình hình nghiên cứu, + Tiếp nhận, kiểm tra và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ cấp tín dụng/bảo lãnh/hồ sơ thế chấp từ các phòng liên quan. Nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến khoản vay từ phân hệ tín dụng vào phân hệ tài trợ thương mại vào hệ thống quản lý..., Nhìn chung, công tác xếp hạn tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp đã hổ trợ khá đắc lực cho hoạt động cho vay trung dài hạn tại Chi nhánh. Kết quả xếp hạn tín dụng nội bộ được sử dụng để phân loại khách hàng, hổ trợ cho việc lấy các quyết đ..., Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu trong cho vay trung dài hạn đối với doanh nghiệp tương đối thấp dưới mức BIDV trung ương quy định. Bên cạnh đó BIDV Đà Nẵng cũng đã có rất nhiều nỗ lực trong việc thu hồi nợ xấu., Trên cơ sở mục tiêu chung, BIDV đã triển khai chương trình hành động theo 8 cấu phần chính bao quát toàn bộ hoạt động kinh doanh và quả trị điều hành tại BIDV. Cụ thể:

Tài liệu mới đăng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn