Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại nhà máy bia dung quất thuộc công ty cổ phần đường quảng ngãi

118 85 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 08:04

1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Điều kiện kinh doanh ngày buộc ngành, doanh nghiệp phải tìm biện pháp để tăng sức cạnh tranh, mở rộng phát triển thị trường Ngành công nghiệp sản xuất Bia - Rượu - Nước giải khát nói chung ngành cơng nghiệp sản xuất Bia nói riêng khơng nằm ngồi Ngành xem ngành cơng nghiệp trọng điểm Việt Nam đóng góp cho ngân sách quốc gia phát triển theo hướng bền vững, thành ngành kinh tế quan trọng, trọng sản xuất nhiều sản phẩm đa dạng mẫu mã chủng loại, uy tín, bảo đảm vệ sinh, an tồn thực phẩm cho người dùng bảo vệ môi trường sinh thái Bên cạnh Nhà máy, doanh nghiệp sản xuất Bia tập trung xây dựng thương hiệu sản phẩm Bia đơn vị để cạnh tranh hiệu tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Để nhà máy, doanh nghiệp sản xuất bia phải thực tốt nhiều công việc sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên, vật liệu, lượng, nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp, sản phẩm điều quan trọng doanh nghiệp, nhà máy phải quản trị, kiểm sốt chi phí tốt giúp nhà quản thơng tin kế tốn quản trị xác, đầy đủ linh hoạt cho việc định Khả cạnh tranh sản phẩm Bia phụ thuộc vào nhiều yếu tố giá cả, chất lượng biện pháp marketting Chính thơng tin chi phí doanh nghiệp sản xuất Bia đóng vai trò vơ quan trọng việc giúp nhà quản trị kiểm sốt chi phí để vừa đưa sản phẩm với giá rẻ, vừa chi để đầu tư cho hoạt động nghiên cứu để phát triển sản phẩm mới, đa dạng hoá cấu sản phẩm sản xuất, lựa chọn biện pháp marketing, từ tạo nhiều lợi nhuận Hiện Nhà máy Bia Dung Quất thuộc Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi thực việc xây dựng định mức, dự toán sản xuất cho nhà máy việc lập dự tốn chi phí chung chung chưa linh hoạt, cụ thể, giá thành sản phẩm tính theo phương pháp truyền thống Vì hệ thống kế tốn chi phí nhà máy chưa hướng vào việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch, kiểm soát đánh giá việc lập kế hoạch nội nhà máy hạn chế Hệ thống kế tốn chi phí khơng thể cung cấp thông tin phù hợp, kịp thời tin cậy cho việc định kinh doanh nhà quản trị doanh nghiệp Với hệ thống kế toán chi phí nhà máy khó đứng vững mơi trường cạnh tranh khu vực Điều cho thấy Nhà máy Bia Dung Quất cần hoàn thiện hệ thống kế tốn quản trị chi phí để phục vụ cho việc quản lý hoạt động kinh doanh Chính tơi chọn đề tài “Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Nhà máy Bia Dung Quất thuộc Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi” làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Luận văn thực nhằm - Trình bày hệ thống làm sáng tỏ vấn đề lý luận liên quan đến kế toán quản trị chi phí để định hướng cho việc ứng dụng lý thuyết vào việc hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Nhà máy Bia Dung Quất Quảng Ngãi - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng kế tốn quản trị chi phí Nhà máy Bia Dung Quất Quảng Ngãi - Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Nhà máy Bia Dung Quất Quảng Ngãi theo hướng hệ thống kế toán quản trị chi phí thơng tin hữu ích cho nhà quản trị việc định Cụ thể hồn thiện cơng tác lập dự tốn chi phí phân tích biến động chi phí nhằm tăng cường kiểm sốt chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận để định kinh doanh Nhà máy, từ nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Nhà máy Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu kế tốn quản trị chi phí nhà máy bia Dung Quất Quảng Ngãi, mà tập trung chủ yếu vào công tác kế tốn chi phí chi phí sản xuất tính giá thành, lập dự tốn chi phí, phân tích chi phí để phục vụ kiểm sốt chi phí định kinh doanh Phạm vi nghiên cứu: Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Nhà máy bia Dung Quất thuộc Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi việc tiến hành hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm Bia nhà máy nhận gia cơng bia cho đơn vị khác bia 333 cho Nhà máy bia Sài gòn Trong phạm vi nghiên cứu luận văn dừng lại việc hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí chi phí phát sinh để sản xuất bia cho nhà máy bia Dung Quất khơng hồn thiện chi phi phát sinh q trình gia công bia 333 Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu tác giả sử dụng phương pháp để khảo sát, đánh giá phân tích thực trạng KTQT chi phí Nhà máy bia Dung Quất Quảng Ngãi, cụ thể: - Phương pháp thu thập liệu thứ cấp để thu thập thông tin liên quan đến cơng tác kế tốn quản trị chi phí Nhà máy - Phương pháp so sánh, thay liên hồn dùng để phân tích biến động chi phí sản xuất Nhà máy - Phương pháp vấn: Tác giả trực tiếp vấn Kế tốn trưởng nhân viên kế tốn để tìm hiểu cơng tác xây dựng định mức chi phí, phân loại chi phí, lập dự tốn, tính giá thành sản phẩm, phân tích biến động chi phí Ngồi ra, tác vấn lãnh đạo phòng ban liên quan phòng kỹ thuật sản xuất, phòng kế hoạch tổng hợp, phòng thị trường, phân xưởng, tổ sản xuất để tìm hiểu cơng tác xây dựng định mức, xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm… Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Về mặt lý luận: Luận văn góp phần hệ thống hố làm sáng tỏ vấn đề lý luận kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất - Về mặt thực tiễn: Luận văn góp phần đánh giá, phân tích thực trạng, nguyên nhân tồn việc tổ chức kế toán quản trị chi phí Nhà máy bia Dung quất Trên sở đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí nhằm nâng cao hiệu quảnchi phí Nhà máy bia Dung Quất Quảng Ngãi Cấu trúc luận văn Luận văn thực bao gồm 107 trang, sơ đồ, 32 bảng biểu, 17 phụ lục Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn chia làm chương Chương 1: sở lý luận kế tốn quản trị chi phí Chương 2: Thực trạng kế tốn quản trị chi phí Nhà máy Bia Dung Quất thuộc Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi Chương 3: Một số biện pháp hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí Nhà máy Bia Dung Quất thuộc Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 BẢN CHẤT, NHIỆM VỤ, VAI TRỊ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Bản chất kế tốn quản trị chi phí Kế tốn quản trị chi phí phận hệ thống kế tốn quản trị nhằm cung cấp thơng tin chi phí để tổ chức thực chức quản trị yếu tố nguồn lực tiêu dùng cho hoạt động, nhằm xây dựng kế hoạch, kiểm soát, đánh giá hoạt động định hợp lý [14, tr 10] Thơng tin kế tốn quản trị chi phí vừa mang tính linh hoạt, thường xuyên hữu ích, không bắt buộc phải tuân theo chuẩn mực chế độ kế tốn hành Thơng tin kế tốn quản trị chi phí cung cấp bao gồm thông tin khứ thông tin dự báo thơng qua việc lập kế hoạch dự tốn chi phí sở định mức chi phí (bao gồm định mức số lượng định mức đơn giá) nhằm kiểm sốt chi phí thực tế, đồng thời làm cho việc lựa chọn định giá bán sản phẩm, định ký kết hợp đồng, định tiếp tục sản xuất hay th ngồi gia cơng,… [16] Như vậy, kế tốn quản trị chi phí nhấn mạnh đến tính dự báo thông tin trách nhiệm nhà quảnthuộc cấp quản thể rút chất KTQT chi phí sau: - KTQT chi phí khơng thu thập cung cấp thơng tin q khứ mà thu thập, xử lý cung cấp thông tin tại, hướng tương lai phục vụ cho việc lập dự toán, làm việc lựa chọn định bán sản phẩm điểm phân chia hay tiếp tục chế biến bán thành phẩm thành sản phẩm hoàn thành bán, nên sản xuất hay mua chi tiết, … định lựa chọn phương án kinh doanh hợp lý - KTQT chi phí cung cấp thông tin hoạt động kinh tế doanh nghiệp ngồi doanh nghiệp liên quan Những thơng tin ý nghĩa với phận, điều hành, quản lý doanh nghiệp - KTQT chi phí quan tâm đến chi phí thực tế phát sinh theo loại chi phí, tổng mức chi phí chi tiết theo mặt hàng - Khi biến động chi phí, trách nhiệm giải thích thay đổi bất lợi thuộc phận KTQT chi phí phải theo dõi báo cáo rõ ràng phục vụ cho q trình kiểm sốt, điều chỉnh nhà quản lý 1.1.2 Nhiệm vụ kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu chi phí theo phạm vi, nội dung kế tốn quản trị chi phí đơn vị xác định theo thời kỳ - Kiểm tra, giám sát định mức tiêu chuẩn, dự tốn - Cung cấp thơng tin theo yêu cầu quản trị nội đơn vị báo cáo kế tốn quản trị chi phí - Tổ chức phân tích thơng tin phục vụ cho yêu cầu lập kế hoạch định ban lãnh đạo doanh nghiệp - Tính tốn đưa mơ hình nhu cầu vốn cho hoạt động hay định cụ thể - Tìm giải pháp tác động lên chi phí để tối ưu hóa mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận 1.1.3 Vai trò kế tốn quản trị chi phí Kế tốn quản trị chi phí vai trò quan trọng quản trị, điều hành doanh nghiệp, định kinh doanh thể qua đặc điểm sau [1, tr 343 – 344] - Là nguồn chủ yếu để cung cấp thông tin cần thiết cho nhà quản lý định khâu: Cung cấp thơng tin cho q trình xây dựng kế hoạch Để thực tốt mục tiêu đề ra, kế hoạch phải xây dựng khoa học, phải thơng tin đầy đủ, thích hợp Kế toán quản trị tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá, cung cấp thơng tin để nhà quản trị lựa chọn phương án tối ưu cho việc lập kế hoạch doanh nghiệp Cung cấp thơng tin cho q trình tổ chức thực Trong giai đoạn này, kế toán quản trị tổ chức thu thập, xử lý, cung cấp thơng tin nhanh chóng, kịp thời tình hình hoạt động để nhà quản trị đưa định đắn tổ chức thực kịp thời định Cung cấp thơng tin cho q trình kiểm tra đánh giá Kế toán quản trị tổ chức lập báo cáo kết thực theo hoạt động, khâu công việc, cung cấp thông tin theo chức điều hành nhà quản trị để nhà quản trị đánh giá, kiểm tra đưa định theo chức họ Cung cấp thông tin cho q trình định Ra định khơng phải chức riêng biệt mà tất chức Để định đắn cần phải thơng tin đầy đủ, hợp lý Để thơng tin này; kế tốn quản trị tiến hành phân loại, tổng hợp, lựa chọn thông tin thích hợp loại trừ thơng tin khơng thích hợp trình bày theo trình tự dễ hiểu phục vụ cho việc định nhà quản trị - Tư vấn cho nhà quản lý q trình xử lý, phân tích thơng tin, lựa chọn phương án, định kinh doanh phù hợp - Giúp nhà quản lý kiểm soát, giám sát, điều hành hoạt động kinh tế tài chính, sản xuất kinh doanh doanh nghiệp; giúp nhà quản lý đánh giá vấn đề tồn cần khắc phục 1.2 NHẬN DIỆN VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.2.1 Khái niệm Trong hình thái kinh tế xã hội sản xuất vận động tiêu hao yếu tố tạo nên q trình sản xuất Đó lực lượng lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp trình người lao động sử dụng tư liệu lao động tác động vào đối tượng lao động để tạo sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu xã hội Ba yếu tố kết hợp tiêu hao trình sản xuất Như vậy, để tiến hành sản xuất hàng hóa, người sản xuất phải bỏ chi phí thù lao lao động, tư liệu lao động đối tượng lao động Chi phí định nghĩa giá trị tiền tệ khoản hao phí bỏ nhằm tạo loại tài sản, hàng hoá dịch vụ 1.2.2 Phân loại chi phí doanh nghiệp sản xuất Doanh nghiệp sản xuất hoạt động liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm, hoạt động khác khơng tính chất sản xuất hoạt động bán hàng, hoạt động quản lý doanh nghiệp hoạt động mang tính chất doanh nghiệp Phân loại chi phí sản xuất nội dung quan trọng cần phải thực để phục vụ cho việc tổ chức, theo dõi, tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm kiểm sốt chặt chẽ loại chi phí sản xuất phát sinh Để quản lý, kiểm tra chặt chẽ việc thực định mức chi phí; tính tốn hiệu quả, tiết kiệm chi phí phận sản xuất doanh nghiệp cần phải tiến hành phân loại chi phí sản xuất Tùy theo góc độ xem xét chi phí sản xuất khía cạnh khác mà chi phí sản xuất phân loại theo cách sau: a Phân loại theo chức hoạt động sản xuất kinh doanh Theo chức hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bao gồm: chi phí sản xuất chi phí ngồi sản xuất * Chi phí sản xuất Để tiến hành q trình sản xuất, doanh nghiệp phải chuẩn bị đủ yếu tố như: thiết bị sản xuất; nguyên liệu, vật liệu; cơng cụ, dụng cụ; lao động; Q trình sản xuất trình kết hợp yếu tố để tạo sản phẩm Sự kết hợp yếu tố trình sản xuất làm phát sinh chi phí gọi chi phí sản xuất Trong doanh nghiệp sản xuất chi phí sản xuất gồm khoản mục: chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp & chi phí sản xuất chung - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Nguyên liệu, vật liệu yếu tố trình sản xuất, sử dụng cho nhiều mục đích khác Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp vào việc sản xuất sản phẩm, cấu thành nên thực thể sản phẩm Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp tính trực tiếp vào giá thành sản phẩm kỳ Đối với nhà máy bia chi phí nguyên vật liệu trực tiếp gồm có: + Ngun vật liệu chính: Malt, bột gạo, hoa Houblon, nấm men … + Chi phí nguyên vật liệu phụ: lon bia, chai bia, nắp bia, nhãn bia, giấy bạc bịt đầu… + Nhiên liệu (hơi, dầu FO) + Bao bì: thùng catton - Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí doanh nghiệp phải trả tính sở tồn lao động trực tiếp Các khoản chi phí bao gồm tiền lương, phụ cấp lương, tiền ăn ca phải trả cho lao động trực tiếp sản xuất; khoản trích theo lương lao động trực chế độ quy định doanh nghiệp phải chịu (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn, bảo hiểm thất nghiệp) Lao động trực tiếp nhà máy bia bao gồm công nhân tổ nấu, tổ lên men, phân xưởng thành phẩm - Chi phí sản xuất chung chi phí quản lý phục vụ sản xuất phát sinh ngồi hai khoản mục chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp chi phí nhân cơng trực tiếp Các chi phí liên quan gián tiếp đến q trình sản xuất sản phẩm Ví dụ: chi phí vật liệu gián tiếp, chi phí tiền lương nhân viên khối quản lý, nhân viên văn phòng, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí sửa chữa, bảo trì thiết bị, chi phí dịch vụ mua ngồi… 10 Chi phí sản xuất chung nhà máy bia gồm chi phí chung phục vụ cho trình sản xuất tổ nấu, tổ chiết, tổ lên men, tổ thành phẩm, tổ vận hành, tổ lò bao gồm tiền lương, tiền phụ cấp, khoản trích cho nhân viên quản lý, chi phí vật liệu, cơng cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định (dây chuyền công nghệ sản xuất bia lon dây chuyền công nghệ sản xuất bia chai) chi phí khác tiền phục vụ chung cho q trình sản xuất Chi phí khấu hao TSCĐ: Chi phí khấu hao giá trị hao mòn tài sản cố định dùng trực tiếp vào sản xuất sản phẩm dây chuyền công nghệ sản xuất bia chai, dây chuyền công nghệ sản xuất bia lon, nhà xưởng, nhà làm việc Chi phí dịch vụ mua ngồi: Là chi phí mua ngồi, th ngồi trực tiếp phục vụ sản xuất, kinh doanh như: khoản chi phí sửa chữa TSCĐ th ngồi, chi phí điện nước, tiền bốc vác, vận chuyển hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ mua ngồi khác Chi phí tiền khác: Bao gồm khoản chi phí tiền phục vụ cho phận sản xuất khoản chi phí nêu trên, chi phí hội họp, tiếp khách… * Chi phí ngồi sản xuất Chi phí ngồi sản xuất: Chi phí ngồi sản xuất chi phí liên quan đến q trình tiêu thụ sản phẩm quản lý doanh nghiệp - Chi phí bán hàng: Chi phí bán hàng gồm chi phí phát sinh q trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ như: tiền lương, khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên bán hàng, hoa hồng đại lý, hoa hồng mơi giới, tiếp thị, đóng gói, vận chuyển, bảo quản, khấu hao TSCĐ, chi phí vật liệu, bao bì, dụng cụ, đồ dùng, chi phí dịch vụ mua ngồi chi phí tiền khác như: chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí quảng cáo, chi trả thưởng (khuyến mại) - Chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí phát sinh liên quan đến việc tổ chức, quản lý hành chi phí liên quan đến hoạt động văn phòng làm việc doanh nghiệp, nhà máy mà xếp vào loại chi phí sản xuất hay 104 chi phí – sản lượng – lợi nhuận để định kinh doanh; kiểm sốt chi phí thơng qua phân tích nhân tố lượng giá để nhân tố ảnh hưởng, nâng cao tính hữu ích thơng tin kế tốn phục vụ hoạt động quản trị lập báo cáo quản trị Ngoài hồn thiện tổ chức KTQT chi phí nhà máy, luận văn đưa mơ hình tổ chức KTQT nhà máy theo hướng chun mơn hố cơng tác KTQT khai thác tối đa nguồn tài liệu cung cấp KTTC máy kế toán, ý đến công tác xây dựng mối liên hệ thông tin phận cung cấp cho KTQT, thông tin qua xử lý KTQT cung cấp cho phận chức phục vụ cho trình định nhà quản trị nhà máy 105 KẾT LUẬN Kế toán quản trị chi phí vấn đề phức tạp lại vấn đề trọng tâm tồn cơng tác kế tốn doanh nghiệp sản xuất nói chung, Nhà máy bia Dung Quất nói riêng Chính u cầu kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đề tổ chức KTQT chi phí cho cung cấp thơng tin chi phí cách hữu ích phục vụ cho chức quản lý Với đề tài “Hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí Nhà máy bia Dung Quất thuộc Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi” Luận văn tập trung giải vấn đề sau: Hệ thống hoá vấn đề lý luận KTQT chi phí doanh nghiệp, cụ thể: chất, nhiệm vụ, vai trò kế tốn quản trị chi phí… đặt tiền đề lý luận để đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn quản trị chi phí nhà máy đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác KTQT chi phí nhà máy Phản ánh thực trạng công tác KTQT chi phí nhà máy nguyên nhân hạn chế việc tổ chức công tác KTQT chi phí nhà máy Trên sở đánh giá thực trạng cơng tác KTQT chi phí nhà máy, kết hợp với lý luận KTQT chi phí, Luận văn đưa giải pháp hồn thiện cơng tác KTQT chi phí nhà máy như: Phân loại chi phí phục vụ yêu cầu KTQT; thu thập thông tin phục vụ cho u cầu quản trị; dự tốn chi phí linh hoạt nhằm mục đích tăng cường kiểm sốt chi phí nội bộ; phân tích chi phí – sản lượng – lợi nhuận để định kinh doanh; kiểm soát chi phí thơng qua phân tích nhân tố lượng giá để nhân tố ảnh hưởng, nâng cao tính hữu ích thơng tin kế tốn phục vụ hoạt động quản trị doanh nghiệp lập báo cáo quản trị; xây dựng mơ hình KTQT nhằm đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho nhà quảnnhà máy Nhìn chung, luận văn đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề Trong điều kiện cạnh tranh, thông tin KTQT phục vụ cho nội nhà máy nên tác 106 giả gặp khơng khó khăn q trình nghiên cứu thu thập thông tin Các giải pháp rút từ nghiên cứu lý luận, điều kiện phát triển không ngừng lý luận thực tế ln thay đổi, nhiều vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện 107 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 BẢN CHẤT, NHIỆM VỤ, VAI TRỊ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Bản chất kế tốn quản trị chi phí .5 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò kế tốn quản trị chi phí 1.2 NHẬN DIỆN VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Phân loại chi phí doanh nghiệp sản xuất 1.3 NỘI DUNG CỦA KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 14 1.3.1 Lập dự toán chi phí 14 1.3.2 Tính giá thành doanh nghiệp 15 1.3.2.1 Tính giá thành theo phương pháp tồn 15 1.3.2.2 Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp 17 1.3.3 Tổ chức phân tích thơng tin chi phí .18 108 1.3.3.1 Phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận 18 1.3.3.2 Phân tích thơng tin thích hợp cho việc định ngắn hạn 21 1.3.4 Kiểm sốt chi phí 23 1.3.4.1 Kiểm sốt chi phí sản xuất 23 1.3.4.2 Kiểm sốt chi phí sản xuất 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 30 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển nhà máy bia Dung Quất thuộc công ty cổ phần đường Quảng Ngãi .30 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất quảnNhà máy bia Dung Quất thuộc Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi 33 2.1.2.1 Đặc điểm sản phẩm 33 2.1.2.2 Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất 34 2.1.2.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 37 2.1.2.4 cấu tổ chức máy quảnNhà máy bia Dung Quất Quảng Ngãi 38 2.1.2.5 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Nhà máy bia Dung Quất Quảng Ngãi 40 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT QUẢNG NGÃI .41 2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh Nhà máy Bia Dung Quất Quảng Ngãi 41 109 2.2.1.1 Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế 42 2.2.1.2 Phân loại chi phí theo khoản mục giá thành 43 2.2.2 Công tác lập kế hoạch dự tốn chi phí Nhà máy bia Dung Quất Quảng Ngãi 45 2.2.3 Kế tốn chi tiết chi phí nhà máy bia dung quất 51 2.2.3.1 Kế tốn chi phí sản xuất 51 2.2.3.2 Kế tốn chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 53 2.2.4 Xác định giá thành sản xuất sản phẩm 53 2.2.5 Cơng tác kiểm sốt chi phí sản xuất nhà máy bia dung quất .54 2.2.5.1 Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu 54 2.2.5.2 Kiểm sốt chi phí nhân cơng trực tiếp .56 2.2.5.3 Kiểm sốt chi phí sản xuất chung 57 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT .57 2.3.1 Về phân loại chi phí .58 2.3.2 Về xác định giá thành sản xuất sản phẩm 59 2.3.3 Về tổ chức máy kế toán 59 2.3.4 Về công tác lập kế hoạch, dự tốn phân tích chi phí 59 2.3.5 Về cơng tác kiểm sốt chi phí 60 2.3.6 Về việc sử dụng thông tin KTQT chi phí cho việc định 61 2.4 NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ TRONG VIỆC THỰC HIỆN KTQT CHI PHÍ TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT 61 2.4.1 Nguyên nhân chủ quan 61 2.4.2 Nguyên nhân khách quan 62 110 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI .64 NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT THUỘC CÔNG TY 64 CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 64 3.1 SỰ CẦN THIẾT, U CẦU, NGUN TẮC HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT 64 3.1.1 Sự cần thiết phải hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Nhà máy bia Dung Quất Quảng Ngãi 64 3.1.2 u cầu việc hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Nhà máy bia Dung Quất Quảng Ngãi .65 3.1.3 Nguyên tắc hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí Nhà máy bia Dung Quất Quảng Ngãi .66 3.2 HOÀN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT QUẢNG NGÃI .67 3.2.1 Hoàn thiện cơng tác phân loại chi phí phục vụ cho u cầu quản trị .67 3.2.1.1 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí .67 3.2.1.2 Phân loại chi phí nhằm mục đích định 72 3.2.2 Hoàn thiện việc xác định giá thành sản xuất 74 3.2.3 Hồn thiện cơng tác lập dự tốn chi phí 75 3.2.4 Phân tích chi phí phục vụ trình định 81 3.2.4.1 Phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng - lợi nhuận 81 3.2.4.2 Ứng dụng phân tích thơng tin chi phí đưa định ngắn hạn 87 3.2.5 Hồn thiện cơng tác lập báo cáo KTQT 89 3.2.6 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi phí sản xuất .92 111 3.2.6.1 Kiểm sốt chi phí ngun vật liệu trực tiếp .92 3.2.6.2 Kiểm soát chi phí nhân cơng trực tiếp .96 3.2.6.3 Kiểm sốt chi phí sản xuất chung 98 3.2.7 Hồn thiện mơ hình tổ chức máy kế tốn đảm bảo thực KTQT 100 3.2.7.1 Hoàn thiện tổ chức máy kế toán .100 3.2.7.2 Hồn thiện tổ chức cung cấp thơng tin kế toán quản trị với phận liên quan 103 KẾT LUẬN CHƯƠNG 105 KẾT LUẬN 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC 112 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giá luận văn Trần Mai Lâm Ái 113 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BH Bán hàng BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BP Biến phí CBCNV Cán cơng nhân viên CP Chi phí DN Doanh nghiệp DQ Dung quất KL SP Khối lượng sản phẩm KPCĐ Kinh phí cơng đồn KTQT Kế tốn quản trị KTTC Kế tốn tài KH Kế hoạch LĐTT Lao động trực tiếp NCTT Nhân công trực tiếp NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp SPĐP Số dư đảm phí SP Sản phẩm SXC Sản xuất chung SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định TTĐB Tiêu thụ đặc biệt QLDN Quản lý doanh nghiệp 114 DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Bảng tổng hợp chi phí theo yếu tố 43 2.2 Bảng tổng hợp chi phí theo khoản mục giá thành 44 2.3 Kế hoạch sản xuất bia năm 2010 45 2.4 Định mức tiêu hao vật liệu trực tiếp năm 2010 46 2.5 Dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp cho sản phẩm bia Dung Quất chai 355 ml năm 2010 47 2.6 Kế hoạch chi phí nhân công trực tiếp năm 2010 49 2.7 Bảng tổng hợp báo cáo kiểm sốt chi phí nhân cơng trực tiếp 50 2.8 Kế hoạch chi phí sản xuất chung năm 2010 51 2.9 Kế tốn chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp năm 2010 56 3.1 Bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 68 3.2 Bảng phân loại chi phí theo định phí, biến phí 89 3.3 Bảng tổng hợp chi phí hỗn hợp 70 3.4 Bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí - sản phẩm bia Dung Quất chai 355ml 71 3.5 Bảng phân loại chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 72 3.6 Bảng tổng hợp chi phí 73 3.7 Bảng tính giá thành theo phương pháp trực tiếp 74 3.8 Bảng tổng hợp tính giá thành theo phương pháp trực tiếp 74 3.9 Bảng phân loại chi phí dự tốn sản phẩm bia Dung Quất chai 355 ml 76 3.10 Bảng dự tốn biến phí sản xuất cho mặt hàng 78 3.11 Bảng dự tốn chi phí linh hoạt 80 3.12 Báo cáo thu nhập hoạt động kinh doanh 83 3.13 Bảng phân tích điểm hồ vốn sản phẩm bia 84 3.14 Bảng tính giá bán thấp sản phẩm bia chai grand 86 115 3.15 Bảng tổng hợp định phí 88 3.16 Báo cáo thu nhập hoạt động kinh doanh 88 3.17 Báo cáo chi phí sản xuất 90 3.18 Báo cáo doanh thu – chi phí 91 3.19 Báo cáo chi phí kinh doanh 91 3.20 Bảng phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 94 3.21 Bảng phân tích biến động chi phí nhân cơng trực tiếp 97 3.22 Bảng phân tích biến động chi phí sản xuất chung 99 3.23 Mối liên hệ thơng tin kế tốn quản trị với phận khác 104 116 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 1.1 Giá thành sản xuất toán 16 1.2 Giá thành sản xuất theo phương pháp trực tiếp 17 2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy 32 2.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất bia nhà máy 36 2.3 cấu tổ chức sản xuất kinh doanh 37 2.4 Bộ máy tổ chức quảnnhà máy bia dung quất 38 2.5 Tổ chức máy kế toán nhà máy bia dung quất 40 3.1 Mối quan hệ, chức năng, nhiệm vụ kế tốn theo mơ hình kết hợp nhà máy 102 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ tài (2006) Tài liệu bồi dưỡng kế tốn trưởng doanh nghiệp, NXB tài chính, Hà nội [2] Bộ tài (2009) Giáo trình kế tốn quản trị, NXB tài chính, Hà nội [3] Bộ mơn kế tốn quản trị (2000), Kế toán quản trị, NXB thống [4] Nguyễn Tấn Bình (2003), Kế tốn quản trị lý thuyết nguyên tắc ứng dụng định kinh doanh, NXB đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh [5] Nguyễn Tấn Bình (2004), Phân tích quản trị tài chính, NXB Thống [6] TS Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương (2000), Kế toán quản trị phân tích kinh doanh, NXB thống kê, Hà nội [7] TS Phạm Văn Dược (1998), Hướng dẫn tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp, NXB thống kê, Hà nội [8] Nguyễn Phú Giang (2005), Kế toán quản trị phân tích kinh doanh, NXB tài [9] TS Võ Văn Nhị (2001), Kế toán quản trị, NXB Thống [10] PGS TS Nguyễn Minh Phương, Giáo trình kế toán quản trị, NXB Lao động xã hội [11] GS TS Nguyễn Quang Quynh (2001), Kiểm tốn tài chính, NXB tài [12] PGS TS Đồn Xn Tiên (2005), Giáo trình kế tốn quản trị doanh nghiệp, NXB tài [13] PGS TS Trương Bá Thanh, Giáo trình kế tốn quản trị, NXB Giáo dục [14] Phạm Thị Thủy (2007), Xây dựng mơ hình kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm Việt Nam – Luận án tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành kế tốn, tài vụ phân tích hoạt động kinh tế, Đại học kinh tế quốc dân, Hà nội 118 [15] ThS Bùi Văn Trường (2007), Kế toán quản trị, NXB Lao động xã hội [16] Trang web http://www.tapchiketoan.com, Kế tốn quản trị chi phí ứng dụng doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam, cập nhật ngày 10/4/2009 ... quản trị chi phí Nhà máy Bia Dung Quất Quảng Ngãi - Hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí Nhà máy Bia Dung Quất Quảng Ngãi theo hướng hệ thống kế toán quản trị chi phí có thơng tin hữu ích cho nhà. .. CHI PHÍ TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển nhà. .. đường Quảng Ngãi Chương 3: Một số biện pháp hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí Nhà máy Bia Dung Quất thuộc Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại nhà máy bia dung quất thuộc công ty cổ phần đường quảng ngãi , Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại nhà máy bia dung quất thuộc công ty cổ phần đường quảng ngãi , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, Thông qua phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận có thể giúp nhà quản trị đưa ra các quyết định, lựa chọn phương án kinh doanh linh hoạt như:, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI NHÀ MÁY BIA DUNG QUẤT THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI, CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI, Nhà máy bia Dung Quất Quảng Ngãi có đủ điều kiện để tiến hành phân tích mối quan hệ CVP của các loại sản phẩm bia:, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm