Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại BIDV quảng bình

140 102 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2018, 19:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VŨ THỊ HẰNG NGA HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNH Chun ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Vũ Thị Hằng Nga MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Cho vay doanh nghiệp NHTM 1.1.2 Rủi ro tín dụng cho vay KHDN NHTM 12 1.2 XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng nội KHDN NHTM 17 1.2.2 Mục tiêu xếp hạng tín dụng nội KHDN NHTM 19 1.2.3 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng nội KHDN NHTM 21 1.2.4 Các phương pháp sử dụng để xếp hạng tín dụng nội 22 1.3 CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 23 1.3.1 Nội dung hệ thống xếp hạng tín dụng nội KHDN NHTM 23 1.3.2 Cơng tác xếp hạng tín dụng nội KHDN NHTM 26 1.3.3 Các tiêu chí phản ánh kết XHTDNB KHDN 32 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác XHTDNB KHDN NHTM 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV QUẢNG BÌNH 39 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BIDV QUẢNG BÌNH 39 2.1.1 Quá trình thành lập phát triển BIDV Quảng Bình 39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý 40 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Quảng Bình 46 2.1.4 Tình hình cho vay KHDN BIDV Quảng Bình 48 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHDN TẠI BIDV QUẢNG BÌNH 51 2.2.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội KHDN BIDV 51 2.2.2 Cơng tác xếp hạng tín dụng nội KHDN BIDV Quảng Bình 61 2.2.3 Kết cơng tác XHTDNB KHDN BIDV Quảng Bình 77 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV QUẢNG BÌNH 81 2.3.1 Những thành công 81 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 88 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV QUẢNG BÌNH 89 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV QUẢNG BÌNH 89 3.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng BIDV Quảng Bình thời gian tới 89 3.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội điều kiện 91 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV QUẢNG BÌNH 92 3.2.1 Cải tiến công tác tổ chức quản lý, chấm điểm xếp hạng tín dụng nội KHDN 92 3.2.2 Đổi công tác thu thập, phân tích lưu trữ thơng tin phục vụ cơng tác xếp hạng 97 3.2.3 Nâng cao hiệu việc sử dụng kết XHTDNB KHDN 99 3.2.4 Tăng cường hoạt động kiểm soát nội công tác XHTDNB KHDN102 3.2.5 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 104 3.3 KIẾN NGHỊ 104 3.3.1 Đối với Hội sở BIDV 104 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 108 3.3.3 Đối với Nhà nước Bộ ngành có liên quan 108 KẾT LUẬN .111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BIDV Quảng Bình : (Bank for Investment and Development of Vietnam) Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình BIDV : (Bank for Investment and Development of Vietnam) Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam DN : Doanh nghiệp DPRR : Dự phòng rủi ro HSC : Hội sở KHDN : Khách hàng doanh nghiệp NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại QLKH : Quản lý khách hàng QTTD : Quản trị tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng TDNB : Tín dụng nội XHTD : Xếp hạng tín dụng XHTDNB : Xếp hạng tín dụng nội DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Kết kinh doanh BIDV Quảng Bình năm 2011-2013 47 2.2 Tình hình cho vay KHDN chi nhánh 2011-2013 49 2.3 Kết phân loại nợ KHDN BIDV Quảng Bình để trích bảng DPRR 70 2.4 Kết trích DPRR KHDN BIDV Quảng Bình 70 2.5 Số DN XHTDNB BIDV Quảng Bình 77 2.6 Tình hình nợ cấu KHDN XHTDNB 79 2.7 Tình hình nợ nhóm KHDN XHTDNB 80 2.8 Tình hình nợ xấu KHDN XHTDNB 80 2.9 Kết XHTDNB KHDN chi nhánh 82 2.10 Ứng dụng kết xếp hạng làm sơ sở phân loại nợ 83 3.1 Định hướng tiêu tín dụng đến năm 2017 90 3.2 Xác định quy mô doanh nghiệp nhỏ vừa 105 3.3 Cơ cấu tiêu tài phi tài 108 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu hình Tên sơ đồ Trang 2.1 Cơ cấu tổ chức hoạt động BIDV Quảng Bình 44 2.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng BIDV Quảng Bình 45 2.3 Mơ hình XHTDNB KHDN BIDV 53 3.1 Đề xuất quy trình chấm điểm, xếp hạng TDNB KHDN 94 3.2 Quy định nhập thơng tin phi tài 95 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động NHTM bao gồm nhiều loại nghiệp vụ, tựu chung lại, loại hình kinh doanh tiền tệ - tín dụng trung gian tài dựa sở thu hút tiền khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền vay thực nghiệp vụ toán Như NHTM tiến hành hoạt động nghiệp vụ thơng qua việc sử dụng khơng vốn tự có, mà vốn huy động khách hàng Nếu NHTM không thu hồi số nợ mà họ cho vay NHTM khơng vốn tự có thân mà có nguy khơng thể hồn trả số tiền huy động khách hàng Hoạt động tín dụng hoạt động NHTM Rủi ro tín dụng điều khó tránh khỏi hoạt động kinh doanh TCTD, xảy hay nhiều phụ thuộc vào chất lượng tín dụng TCTD Hiện nay, 70%-80% thu nhập TCTD đến từ khoản đầu tư thông qua hoạt động tín dụng, song đồng hành với lợi nhuận rủi ro Chính vậy, rủi ro tín dụng nỗi trăn trở nhà quản trị ngân hàng Để kiểm sốt hiệu rủi ro tín dụng, Hiệp định Basel II đảm bảo an toàn cho hoạt động NHTM đòi hỏi NHTM phải sử dụng hệ thống XHTDNB Nhận thức vai trò quan trọng việc kiểm sốt rủi ro tín dụng vai trò cơng tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng, để hoạt động quản trị điều hành BIDV tiến dần tới chuẩn mực quốc tế, đồng thời thực đạo NHNN Việt Nam Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 việc yêu cầu TCTD phải có hệ thống XHTDNB, sau thời gian nghiên cứu, xây dựng sở tư vấn Công ty kiểm toán Earn & Young tháng 11 năm 2006, chấp thuận Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, BIDV Ngân hàng TMCP Việt Nam tiên phong triển khai hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp, áp dụng cho tồn hệ thống, có BIDV Quảng Bình Đến nay, cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV hoạt năm có nhiều đóng góp tích cực vào hoạt động tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng BIDV theo chuẩn mực quốc tế Tuy nhiên, cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV bộc lộ số hạn chế định Hơn nữa, ngày 21/01/2013 NHNN Việt Nam ban hành Thông tư số 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD thay định 493/2005/QĐ-NHNN với thời gian hiệu lực từ ngày 01/06/2014 Để đáp ứng với thay đổi này, việc BIDV nói chung BIDV Quảng Bình nói riêng hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp cho phù hợp điều cần thiết Xuất phát từ yêu cầu nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng theo chuẩn mực quốc tế, thay đổi chế sách NHNN thực tiễn hoạt động BIDV, nhằm tăng cường tính khoa học thực tiễn công tác XHTDNB BIDV Quảng Bình, tác giả chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp BIDV Quảng Bình” Mục tiêu nghiên cứu - Mục đích luận văn nhằm nghiên cứu vấn đề sau : + Hệ thống hóa lý luận xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp NHTM Ngành xây dựng Ch tiêu Các ch tiêu khả toán 1/ Khả toán hành 2/ Khả toán nhanh 3/ Khả toán tức thời Các ch tiêu lực hoạt động 4/ Vòng quay hàng tồn kho 5/ Vòng quay khoản phải thu 6/ Vòng quay vốn lưu động 7/ Hiệu suất sử dụng TSCĐ Các ch tiêu đòn cân nợ 8/ Nợ phải trả/Tổng tài sản 9/ Nợ dài hạn/vốn chủ sở hữu (lần) Các ch tiêu khả sinh lời (%) 10/Lợi nhuận gộp/ Doanh thu 11/ Lợi nhuận từ HĐKD/trên DT 12/ Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân 13/ Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH bình quân 14/ LN trước lãi vay thuế/Lãi vay Trọn g số Quy mô lớn 100 Quy mô nhỏ Quy mô vừa 80 60 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 30% 13% 1.3 1.0 0.8 0.5
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại BIDV quảng bình , Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại BIDV quảng bình

Từ khóa liên quan