Lý thuyết giới từ mở rộng bài tập giới từ kèm đáp án chi tiết

15 147 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2018, 15:54

Cung cấp cho các em học sinh sinh viên lý thuyết về giới từ đi kèm với tính từ và động từ trong tiếng anh , kèm thêm bài tập và có đáp án chi tiết giúp nhớ lâu kiến thức và áp dụng vào thực tế cuộc sống. thuyết giới từ mở rộng - Bài tập có key accuse (əˈkyo͞ozd) (V) sb of sth :  acceptable to ('ikseptoble ) : có thể chấp nhận  accustomed to : Quen với ai  agree with (V) : đồng ý với  addicted to : Đam mê với  belong to sb (V) : Thuộc về ai  afraid of : Sợ ,e ngại  agreeable to : Có thể đồng ý   ahead of : Trước   available for sth : Có sẵn cho cái gì  borrow sth from sb (V) : mượn cái gì của ai  available to sb : Có sẵn cho ai  aware of : Nhận thức clear to : Rõ ràng  clever at : Khéo léo về   clumsy at : Vụng về  differ from (V) : Khác với  confident of : Tin tưởng  confused about: Bối rối về…  contrary to : Trái ngược với   convenient for : Thuận lợi cho  crowded with : đơng đúc…  dangerous for : Nguy hiểm  delightful ( diˈlītfəl )  to sb : Thú vị về ai  disappointed about sth : lo lắng về việc gì  doubtful of : Nghi ngờ  equal to : Tương đương với  excellent at : Xuất sắc về  famous for : Nổi tiếng về…  fed up with :chán … fond of : Thích  friendly with : thân mật  good at : Giỏi về  good for : Tốt cho  grateful for sth : Biết ơn về việc  grateful to sb : Biết ơn ai greedy for : Tham lam  guilty (ˈgiltē) of Phạm tội về  happy about : hạnh phúc,vui  hopeful of : Hy vọng  important to : Quan trọng với  independent of: Độc lập  jealous of : Ghen tỵ với  joyful of : Vui mừng về  likely to : Có thể   lucky to : May mắn   necessary for : Cần thiết   necessary to sth/sb  : Cần thiết cho việc gì / ai  next to : Cạnh bên  open to : Mở   perfect for : Hồn hảo  pleasant to : Hài lòng với  pleased with : hài lòng…  preferable to : Thích hợp hơn để   profitable to : Có lợi  proud of : từ hào   quick of : Mau , nhanh chóng về  responsible for sth : Chịu trách nhiệm về việc gì  responsible to sb : Có trách nhiệm với ai  satisfied with : thỏa mãn với   serious about : nghiêm túc… change into, turn into (V) : hóa  depend on/ rely on (V) : dựa vào / phụ thuộc vào  die of (a disease) (V) : chết vì ( một căn bệnh)  escape from (V) : thoát khỏi  give up (V) : từ bỏ  insist on (V) : khăng khăng  introduce to sb (V) :Giới thiệu với ai join in (V) : tham gia vào  look after (V) : Chăm sóc , trơng nom look at (V) : Nhìn  look for (V) : Tìm kiếm  provide with (V) : cung cấp  wait for sb (V) : chờ ai admire (ədˈmī(ə)r) (V) sb of sth : khâm phục ai về việc gì apologize (əˈpäləˌjīz) (V ) sb for sth : Xin lỗi ai về việc gì approve of sth to sb (V) : đồng ý về việc gì với ai… arrive at (station, bus stop, aiiport ) (V) :  Tới các địa điểm nhỏ arrive in : ( London , Paris , England ) (V) : Thành phố , đất nước beg for sth (V) : van nài cho… call off (V): Hủy bỏ , hỗn lại congratulate sb on sth (V): Chúc mừng ai về việc gì infer from (V) : Suy ra từ… look forward to (V) : Mong đợi look up (V) : Tra từ ( Trong từ điển ) object to sb/ Ving (V) : phản đối ai / việc gì participate in (V): tham gia prevent sb from (V) : ngăn cản ai put off (V) : hỗn lại put on (V) : Mang vào, mặc vào stand for (V) : tượng trưng succeed in (V) : thành cơng về Phễu giới từ  sick of :Chán nản về   similả to : Giống , tương tự  suitable for : Thích hợp  surprised at :  Ngạc nhiên useful to sb : Có ích cho  worried about : lo lắng A be familiar to B : Quen thuộc   (Nhấn mạnh đến cảm giác của B ) Abe familiar with B :Quen thuộc  ( Nhấn mạnh đến cảm giác của A ) ashamed of : Xấu hổ về capable of : Có khả năng delighted with ; vui mừng với different from : khác full of : Đầy helpful/ useful for : Có lợi , có ích interested in : thích, quan tâm về… isolated from : bị cơ lập keen on : Đam mê về… late for : Trễ qualified for : Có phẩm chất  quick at : Nhanh về ready for sth : Sẵn sàng cho việc gì… rude to : Thơ lỗ , cộc cằn  safe from : an tồn sorry for : xin lỗi  successful in : thành cơng về… At At o'clock At Chrismas, at Easter, at Whitsun At last / at present At night, at once ( lập tức) At home , at the theatre , at the seaside At school,at the top, at the shop.at the bottom,at the corner of the street In In 1980 , In June , In spring , in time ( kịp ) In London , in the east , in the north, In the street , in my opinion , in good weather On on tv , on radio , on the beach in (London, Paris, England, Vietnam, France } Đáp án ... good weather On on tv , on radio , on the beach in (London, Paris, England, Vietnam, France } Đáp án ... sick of :Chán nản về   similả to : Giống , tương tự  suitable for : Thích hợp  surprised at :  Ngạc nhiên useful
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết giới từ mở rộng bài tập giới từ kèm đáp án chi tiết, Lý thuyết giới từ mở rộng bài tập giới từ kèm đáp án chi tiết

Từ khóa liên quan