Phát triển hoạt động bảo lãnh trong nước tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt – chi nhánh hà nội

134 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2018, 23:40

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CAO MẠNH HÙNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TRONG NƢỚC TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI (LIENVIETPOSTBANK) LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH HÀ NỘI - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CAO MẠNH HÙNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TRONG NƢỚC TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI (LIENVIETPOSTBANK) Chuyên ngành: Tài ngân hàng mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH THỊ THANH VÂN XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan: Luận văn với đề tài “Phát triển hoạt động bảo lãnh nƣớc Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt - CN Hà Nội (LIENVIETPOSTBANK)” cơng trình nghiên cứu riêng em Do thân em thu thập phân tích tài liệu có liên quan, đồng thời có hƣớng dẫn TS.Đinh Thị Thanh Vân Các số liệu luận văn đƣợc sử dụng trung thực Kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Em xin hồn toàn chịu trách nhiệm với cam kết nêu Hà Nội, ngày… tháng… năm 2017 Tác giả Cao Mạnh Hùng LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, đến q thầy Khoa Tài Ngân hàng, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành luận văn Đặc biệt bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến TS.Đinh Thị Thanh Vân hƣớng dẫn tận tình, giúp đỡ em trình nghiên cứu Em xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Ngân hàng, lãnh đạo phòng ban, anh chị cán bộ, đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Bƣu Điện Liên Việt – CN Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ q trình hồn thành luận văn Cuối cùng, em xin cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè tận tình hỗ trợ, giúp đỡ em suốt thời gian học tập nghiên cứu Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất ngƣời! Hà Nội, ngày… tháng….năm 2017 Tác giả Cao Mạnh Hùng MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC SƠ ĐỒ iii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc ngồi 1.1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu nƣớc 1.2 Cơ sở lý luận hoạt động bảo lãnh Ngân hàng .11 1.2.1 Hoạt động bảo lãnh Ngân hàng: khái niệm, phân loại đặc điểm 11 1.2.1.1 Khái niệm 11 1.2.1.2 Phân loại 12 1.2.2 Chức năng, vài trò bảo lãnh Ngân hàng 18 1.2.2.1 Chức 18 1.2.2.2 Vai trò 19 1.2.3 Rủi ro biện pháp hạn chế rủi ro bảo lãnh Ngân hàng 20 1.2.3.1 Rủi ro bảo lãnh Ngân hàng 20 1.2.3.2 Các biện pháp hạn chế rủi ro bảo lãnh 23 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng .25 1.2.4.1 Các tiêu chí định tính 25 1.2.4.2 Các tiêu chí định lƣợng 27 1.2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng 28 1.2.5.1 Những nhân tố môi trƣờng vĩmô 29 1.2.5.2 Các nhân tố khách quan 30 1.2.5.3 Các nhân tố thuộc nội Ngân hàng 31 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Quy trình thiết kế nghiên cứu .33 2.1.1 Nội dung nghiên cứu 33 2.1.2 Quy trình thiết kế mẫu nghiên cứu 33 2.1.3 Thiết kế bảng hỏi 34 2.1.4 Mô hình nghiên cứu 38 2.2 Phương pháp thu thập liệu nghiên cứu 39 2.2.1 Phương pháp thu thập liệu 39 2.2.1.1 Thu thập số liệu thứ cấp 39 2.2.1.1 Thu thập số liệu sơ cấp 41 2.3 Phương pháp tổng hợp xử lý phân tích liệu 44 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CN HÀ NỘI 50 3.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 50 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 50 3.2 Giới thiệu tổng quan Chi nhánh Hà Nội 54 3.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 54 3.2.2 Bộ máy tổ chức 54 3.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh Hà Nội (2014-2016) 55 3.3 Thực trạng hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Hà Nội 60 3.3.1 Quy định hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Hà Nội 60 3.3.1.1 Các loại bảo lãnh 60 3.3.1.2 Đối tƣợng khách hàng đƣợc bảo lãnh 61 3.3.1.3 Điều kiện khách hàng đƣợc bảo lãnh 61 3.3.1.4 Thời hạn bảo lãnh 62 3.3.1.5 Phí bảo lãnh 62 3.3.1.6 Ký quỹ bảo lãnh 64 3.3.1.7 Tài sản đảm bảo 64 3.3.1.8 Thẩm quyền phê duyệt 65 3.3.2 Quy trình thực bảo lãnh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Hà Nội 65 3.3.2.1 Tình hình hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt – CN Hà Nội năm 2014 – 2016 65 3.3.2.2 Tình hình dƣ nợ bảo lãnh 65 3.3.2.3 Cơ cấu loại hình bảo lãnh 67 3.3.2.4 Tình hình rủi ro bảo lãnh 74 3.3.2.5 Tình hình doanh thu phí bảo lãnh 75 3.3.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Nội 76 3.3.3.1 Kiểm định độ tin cậy 76 3.3.3.2 Phân tích nhân tố 77 3.3.3.3 Kiểm định tƣơng quan 78 3.3.3.4 Mơ hình hồi quy 79 3.4 Đánh giá hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Hà Nội 80 3.4.1 Các tiêu chí đánh giá phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng 80 3.4.2 Những kết đạt đƣợc 88 3.4.2.1 Dƣ nợ bảo lãnh doanh thu từ bảo lãnh tăng trƣởng năm qua 2014-2016 88 3.4.2.2 Khơng có rủi ro hoạt động bảo lãnh năm qua 2014-2016 89 3.4.2.3 Đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo lãnh khách hàng 89 3.4.2.4 Công nghệ cung ứng dịch vụ bảo lãnh đại 91 3.4.3 Những hạn chế, yếu 92 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT–CHI NHÁNH HÀ NỘI 98 4.1 Định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – CN Hà Nội 98 4.1.1 Định hướng phát triển chung LPB Hà Nội thời gian tới 98 4.1.2 Định hướng nghiệp vụ Bảo lãnh LPB Hà Nộitrong thời gian tới 99 4.2 Một số giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – CN Hà Nội .100 4.2.1 Nâng cao công tác tổ chức, đào tạo đội ngũ cán Ngân hàng thực nghiệp vụ bảo lãnh 100 4.2.2 Ứng dụng Marketing hỗn hợp vào hoạt động bảo lãnh Ngân hàng 102 4.2.2.1 Thực nghiên cứu thị trƣờng 102 4.2.2.2 Tác động đến thị trƣờng thơng qua sách Marketing 103 4.2.3 Tăng cường cơng tác chăm sóc khách hàng 105 4.2.3.1 Chăm sóc khách hàng có 106 4.2.3.2 Chăm sóc khách hàng tiềm 107 4.2.3.3 Cung cấp dịch vụ tƣ vấn kinh doanh cho khách hàng 107 4.2.4 Xây dựng sách thu hút đối tượng khách hàng cá nhân 108 4.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hiệu bảo lãnh 109 4.2.6 Mở rộng quan hệ giao dịch với Ngân hàng khác 111 4.3 Một số kiến nghị .112 4.3.1 Kiến nghị với phủ quan nhà nước 112 4.3.2 Kiến nghị với NHNN Việt Nam 113 4.3.3 Kiến nghị với Hội sở Ngân hàng TMCP Bƣu Điện Liên Việt 114 4.3.3.1 Hồn thiện quy trình, thủ tục nghiệp vụ bảo lãnh 114 4.3.3.2 Thành lập phận chuyên tƣ vấn luật hỗ trợ hoạt động bảo lãnh cơng tác phòng ngừa rủi ro 115 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 Tài liệu tiếng việt 117 PHỤ LỤC 118 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa NHTM Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTƢ Ngân hàng Trung Ƣơng LPB Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt TMCP Thƣơng mại cổ phần CN Chi nhánh BL Bảo lãnh DNTN Doanh nghiệp tƣ nhân DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang Bảng 2-1 Quy trình thiết kế mẫu nghiên cứu 35 Bảng 2.2 Thang đo khảo sát yếu tố ảnh hƣởng 38 Bảng 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 40 Bảng 2.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 40 Bảng 2.5 Phân bổ phiếu điều tra khảo sát 45 Bảng 3.1 Chỉ tiêu kinh doanh LPB qua năm 53 Bảng 3.2 Bảng kết huy động vốn 2014 - 2016 56 Bảng 3.3 Kết huy động vốn cụ thể hạng mục 2014 - 2016 53 Bảng 3.4 Tổng dƣ nợ tín dụng Chi nhánh Hà Nội từ 2014 - 2016 10 Bảng 3.5 11 Bảng 3.6 Tỷ lệ ký quỹ 65 12 Bảng 3.7 Kết bảo lãnh LPB CN Hà Nội 2014 - 2016 67 13 Bảng 3.8 Tình hình thực loại bảo lãnh LPB CN Hà Nội 68 14 Bảng 3.9 Cơ cấu bảo lãnh theo đối tƣợng Khách hàng 69 15 Bảng 3.10 Bảng cấu bảo lãnh theo thời hạn LPB Hà Nội 16 Bảng 3.11 17 Bảng 3.12 Rủi ro hoạt động LPB Hà Nội 75 18 Bảng 3.13 Doanh thu từ hoạt động bảo lãnh LPB Hà Nội 76 Lợi nhuận trƣớc thuế qua năm 2014 - 2106 LPB Hà Nội Bảng cấu bảo lãnh theo hình thức đảm bảo LPB Hà Nội ii 59 61 71 73 Formatted Table - Liên kết với quan có chức tổ chức cho học sinh, sinh viên du học, giới thiệu nghiệp vụ bảo lãnh LPB chi nhánh Hà Nội để họ biết giới thiệu cho du học sinh có nhu cầu đến giao dịch Đồng thời, tìm hiểu yêu cầu quan du học sinh để thực sách bảo lãnh phù hợp cho du học sinh - Phối hợp với cơng ty có nhu cầu mở rộng đại lý hộ kinh doanh cá thể để tiến hành giới thiệu thủ tục làm bảo lãnh cho đại lý LPB chi nhánh Hà Nội nên dành ƣu đãi phí thủ tục cho đại lý để tạo tin tƣởng gắn bó lâu dài - Sau xác định tiềm năng, nhu cầu bảo lãnh cụ thể cho đối tƣợng thể nhân, cần kiến nghị Ngân hàng có hƣớng dẫn thực cụ thể để cán Ngân hàng triển khai cách chuyên nghiệp nhanh chóng - Xem xét thay đổi mức phí bảo lãnh áp dụng cho đối tƣợng thể nhân hợp lý Cụ thể nhƣ sau:  Cần quy định mức phí bảo lãnh có ký quỹ thấp bảo lãnh đảm bảo tài sản tín chấp, khơng áp dụng mức phí cố định nhƣ quy định hành  Phí bảo lãnh tính sở số ngày thực tế bảo lãnh có hiệu lực, khơng tính tròn tháng nhƣ quy định hành  Đối với đối tƣợng thể nhân có dƣ nợ bảo lãnh lớn, thời hạn bảo lãnh dài, cần có sách ƣu đãi phí bảo lãnh riêng, tùy trƣờng hợp cụ thể mà Cán Ngân hàng trình Ban giám đốc Hội đồng tín dụng LPB chi nhánh Hà Nội xét duyệt mức phí ƣu đãi 4.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hiệu bảo lãnh Mặc dù thời điểm này, LPB chi nhánh Hà Nội chƣa phải trả thay cho khách hàng khoản bảo lãnh nhƣng việc kiểm tra, giám sát đánh giá hiệu khoản bảo lãnh đƣợc phát hành vô 109 cần thiết sau phát hành thƣ bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh mức độ rủi ro Ngân hàng phụ thuộc khả thực hợp đồng ngƣời đƣợc bảo lãnh ngƣời thụ hƣởng bảo lãnh nhƣ với Ngân hàng Hơn việc thẩm định khoản bảo lãnh LPB chi nhánh Hà Nội thƣờng đƣợc thực chủ yếu giai đoạn đầu chuẩn bị phát hành thƣ bảo lãnh Mặt khác, khách hàng LPB chi nhánh Hà Nội thƣờng khách hàng có uy tín, đó, việc thẩm định thƣờng đƣợc ý mức chí bỏ qua lại việc làm vô cần để ngăn ngừa rủi ro Ngân hàng Vì vậy, cơng tác kiểm tra, giám sát đánh giá chất lƣợng cần phải đƣợc tiến hành thƣờng xuyên toàn diện mặt Thƣờng xuyên kiểm tra khoản bảo lãnh phát hành, hoàn chỉnh cập nhập thƣờng xuyên hồ sơ bảo lãnh để đánh giá tiến độ thực hiện, tăng cƣờng biện pháp đảm bảo hoàn chỉnh hồ sơ chấp, đảm bảo cho bảo lãnh để đảm bảo tính hợp lý Đối với tài sản đảm bảo nguồn thứ hai đảm bảo cho khoản bảo lãnh Ngân hàng trƣờng hợp Ngân hàng phải trả thay khách hàng mà khách hàng không thực đƣợc nghĩa vụ với Ngân hàng, Ngân hàng phải thƣờng xuyên kiểm tra TSĐB Ngân hàng giám sát thông qua hoạt động tài khoản tài khoản khách hàng Ngân hàng hoạt động tài khoản tiền gửi tiền vay (doanh số phát sinh nợ có tài khoản) phản ánh tình hình tiêu thụ sản phẩm, lƣu chuyển tiền tệ, sử dụng vốn vay trả nợ Việc biến động bất thƣờng tài khoản phản ánh khó khăn quản trị tài Qua Ngân hàng tùy theo dấu hiệu mà có hƣớng kiểm sốt trọng tâm Phân tích báo cáo tài định kỳ đặc biệt khách hàng có thời hạn bảo lãnh dài, Ngân hàng phải thƣờng xuyên kiểm tra báo cáo tài để kịp thời phân tích, phát thay đổi đáng ý khả thực hợp đồng Sau phân tích, tùy thuộc vào kết phân tích mà Ngân hàng có biện pháp xử lý phù hợp 110 Sau kí kết hợp đồng bảo lãnh thời gian (10 – 15 ngày), cán tín dụng nên xuống sở kiểm tra, tìm hiểu tình hình thực tế khách hàng kiểm tra định kỳ đột xuất Làm tốt cơng tác giúp cho Ngân hàng có đƣợc thơng tin đầy đủ việc sử dụng bảo lãnh Ngân hàng đồng thời nhằm phát kịp thời sai sót, bất cập việc sử dụng quản lý bảo lãnh khách hàng, từ tƣ vấn cho họ cách giải có biện pháp xử lý kịp thời cần thiết 4.2.6 Mở rộng quan hệ giao dịch với Ngân hàng khác Để đa dạng hóa loại hình bảo lãnh, LPB chi nhánh Hà Nội nên mở rộng quan hệ hợp tác với Ngân hàng khác để đẩy mạnh hoạt động đồng bảo lãnh, tái bảo lãnh Điều định 26/2006/QĐ – NHNN tổng số dƣ bảo lãnh Ngân hàng cho khách hàng không vƣợt 15% vốn tự có Ngân hàng, năm qua nguồn vốn LPB tăng cao qua năm nhƣng thấp nhiều NHTM Nhà nƣớc nên điều gây khó khăn lớn cho Ngân hàng tham gia vào dự án lớn, phân tán rủi ro đồng thời qua kết hợp hỗ trợ, học hỏi kinh nghiệm lẫn Ngân hàng Hiện nay, giao dịch đồng bảo lãnh chƣa đƣợc Ngân hàng thực nhiều hạn chế nhiều đến đối tƣợng khách hàng Ngân hàng doanh nghiệp, tổng công ty lớn Do đó, lợi ích việc quan hệ giao dịch với Ngân hàng khác LPB nên đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Ngân hàng khác - Đối với Ngân hàng nƣớc hợp tác theo nguyên tắc bình đẳng, bên có lợi, phối hợp chặt chẽ hoạt động đồng bảo lãnh nhằm phát huy tốt lợi Ngân hàng hoạt động bảo lãnh - Đối với Ngân hàng nƣớc ngồi, Ngân hàng cần khơng ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với Ngân hàng tiên tiến giới, mở rộng giao dịch bảo lãnh biên giới nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng giao dịch thƣơng mại doanh nghiệp Việt Nam thị trƣờng giới 111 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với phủ quan nhà nước Thứ nhất, Nhà nƣớc cần tạo môi trƣờng kinh doanh đồng bộ, ổn định cho đơn vị kinh tế hoạt động, điều kiện quan trọng để hoạt động Ngân hàng nói chung hoạt động bảo lãnh Ngân hàng nói riêng hồn thiện phát triển mạnh mẽ Bởi hoạt động Ngân hàng có liên quan đến tất ngành, thành phần kinh tế Theo kết vấn chuyên gia, chuyên gia cho việc thay đổi sách chế quản lý kinh tế vĩ mô Nhà nƣớc đơi gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp phải điều chỉnh thay đổi định hƣớng kinh doanh cho phù hợp với thay đổi sách kinh tế vĩ mơ Tuy nhiên số trƣờng hợp sách Nhà nƣớc lại tạo điều kiện cho hoạt động bảo lãnh Đơn cử nhƣ quy định đầu năm phủ việc công ty bất động sản, công nghiệp xây dựng bắt buộc phải làm bảo lãnh với Ngân hàng Và quy định Chính phủ tác động đến doanh số bảo lãnh số lƣợng công ty đến Ngân hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh ngày tăng Chính phủ cần hoạch định sách dài hạn định hƣớng phát triển nhằm tạo môi trƣờng kinh tế ổn định cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhƣ hoạt động bảo lãnh Ngân hàng Thứ hai, tăng cƣờng biện pháp quản lý nhà nƣớc doanh nghiệp Thực tế có nhiều doanh nghiệp Việt Nam không muốn công bố thông tin hoạt động kinh doanh cách rõ ràng, điều làm hạn chế phát triển lành mạnh kinh tế Chính phủ cần có biện pháp mạnh mẽ để giải tình trạng này, buộc doanh nghiệp cơng bố rộng rãi, xác thơng tin có liên quan đến tình hình kinh doanh chung doanh nghiệp, điều làm lành mạnh hóa hoạt động kinh doanh, tạo thuận lợi cho công tác đánh giá khách hàng Ngân hàng, từ tạo điều kiện cho 112 phát triển nghiệp vụ bảo lãnh Ngân hàng lƣợng chất Thứ ba, đơn giản hóa thủ tục hành đăng kí giao dịch đảm bảo, phát mại tài sản, giảm bớt văn cần công chứng để tạo điều kiện cho tài sản đƣợc mua bán chuyển nhƣợng dễ dàng Thứ tư, đề nghị TAND tối cao có cải cách thủ tục hành thời gian thụ lý vụ án kinh tế Tòa án nên rút ngắn thời gian thủ tục , giấy tờ tạo điều kiện cho bên liên quan tiết kiệm đƣợc chi phí thời gian, đồng thời đảm bảo khả thu nợ Ngân hàng Thứ năm, đề nghị quan bảo vệ pháp luật hợp tác hỗ trợ tích cực với tổ chức tín dụng việc thực quyền truy đòi 4.3.2 Kiến nghị với NHNN Việt Nam Thứ nhất: Về loại hình bảo lãnh Theo định số 26/2006/QĐ – NHNN ngày 26/06/2006 thống đốc NHNN việc ban hành quy chế bảo lãnh loại hình bảo lãnh áp dụng cho Ngân hàng thƣơng mại hạn chế Ngân hàng nhà nƣớc nên sửa đổi bổ sung định này, quy định thêm số loại hình bảo lãnh khác xuất giới nhƣ: bảo lãnh hải quan, bảo lãnh hối phiếu… Việc sửa đổi, bổ sung thêm số loại hình bảo lãnh từ phía NHNN tạo điều kiện thúc đẩy Ngân hàng phát triển nghiệp vụ Thứ hai, NHNN cần nâng cao chất lƣợng hoạt động thông tin trung tâm thông tin tín dụng để cung cấp kịp thời xác theo yêu cầu TCTD Thứ ba, NHNN cần chủ động hợp tác với quan chức khác nhƣ Bộ tài chính, Bộ tƣ pháp, Bộ công an để sửa đổi bổ sung triển khai có hiệu văn pháp quy, thông tƣ Đồng thời NHNN cần tăng cƣờng đệ trình vƣớng mắc lên phủ, Quốc hội để tháo gỡ khó khăn vƣớng mắc Bên cạnh đó, NHNN nên kiến nghị phủ sớm sửa đổi, bổ sung ban hành văn pháp quy ngày hoàn thiện tạo điều kiện cho khách hàng có sở pháp lý vững đến giao dịch với Ngân hàng 113 4.3.3 Kiến nghị với Hội sở Ngân hàng TMCP Bƣu Điện Liên Việt 4.3.3.1 Hồn thiện quy trình, thủ tục nghiệp vụ bảo lãnh Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh hồn thiện quy trình bảo lãnh phù hợp với đặc điểm chi nhánh Ngân hàng, đối tƣợng khách hàng nhƣng tuân thủ theo quy định chung tồn hệ thống Ngồi ra, quy trình bảo lãnh cần phù hợp với giai đoạn phát triển, với mơi trƣờng kinh tế chung Một quy trình nghiệp vụ đầy đủ, thống giúp hoạt động bảo lãnh đƣợc diễn thuận tiện, an tồn mà tạo thoải mái cho khách hàng tham gia vào nghiệp vụ bảo lãnh Do đó, Ngân hàng cần khơng ngừng hồn thiện nghiệp vụ bảo lãnh theo hƣớng sau: - Ngân hàng cần phải đánh giá, phân tích ƣu điểm, khó khăn quy trình bảo lãnh trình thực tế thực hiện, đánh giá đặc điểm, từ nhận thức đƣợc cần thay đổi Ngân hàng thu thập, tham khảo ý kiến từ phía khách hàng Trên sở đó, xây dựng quy trình thẩm định hợp lý, đặc biệt nhấn mạnh phối hợp ăn ý, nhanh chóng phòng ban - Xây dựng quy trình bảo lãnh riêng cho loại bảo lãnh – điều vừa giúp cho việc thực hợp đồng cách nhanh chóng nhất, vừa giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng - Đơn giản hóa thủ tục nghiệp vụ, giảm bớt giấy tờ thời gian thực nghiệp vụ nhƣng đảm bảo an tồn, đầy đủ quy trình, tạo điều kiện cho khách hàng tham gia thực nghiệp vụ Tuy nhiên, việc hồn thiện, tối thiểu hóa giấy tờ đòi hỏi phải có thống hợp lý hóa mẫu biểu hồ sơ toàn hệ thống - Thƣờng xuyên theo dõi, giám sát quản lý chặt chẽ khoản mục bảo lãnh đƣợc phát hành Việc giám sát phải thực cách nghiêm túc cẩn thận, cán tín dụng phải thƣờng xuyên đôn đốc khách hàng thực nghĩa vụ, khách hàng gặp khó khăn tham gia với khách hàng tháo 114 gỡ khắc phục Mặt khác cần theo dõi phần đảm bảo nhƣ số dƣ tiền gửi Ngân hàng, tài sản chấp… khách hàng có dấu hiệu vi phạm có biện pháp xử lý kịp thời - Đánh giá tổng kết tất toán bảo lãnh để rút học kinh nghiệm,cũng nhƣ tìm đƣợc giải pháp cho bảo lãnh Quy trình bảo lãnh xƣơng sống tồn hoạt động bảo lãnh, đóng vai trò quan trò quan trọng nhất, định tính hiệu an toàn hoạt động bảo lãnh Ngân hàng Do vậy, quy trình bảo lãnh đơn giản, cụ thể, phù hợp có ý nghĩa lớn cho việc phát triển nghiệp vụ bảo lãnh Ngân hàng 4.3.3.2 Thành lập phận chuyên tƣ vấn luật hỗ trợ hoạt động bảo lãnh cơng tác phòng ngừa rủi ro Mơ hình đƣợc chi nhánh Ngân hàng nƣớc Việt Nam nhƣ Citibank, Ngân hàng ANZ… áp dụng từ lâu Tại Ngân hàng này, nội dung thƣ bảo lãnh khác với mẫu chuẩn trƣớc phát hành thƣ bắt buộc phải thông qua phận pháp chế xem xét Chẳng hạn thƣ bảo lãnh sử dụng từ “yêu cầu đòi tiền hợp lệ” (“valid claim”) phận pháp chế họ không chấp nhận mà phải sửa thành “u cầu đòi tiền” (“claim”) khơng có tiêu chuẩn “hợp lệ” thống bên liên quan sau dễ xảy tranh chấp khái niệm Bộ phận đời giúp nhân viên bảo lãnh toàn tâm toàn ý làm nghiệp vụ, bên cạnh khách hàng đƣợc tƣ vấn tốt trƣớc thức yêu cầu Ngân hàng phát hành bảo lãnh Thiết nghĩ việc cần làm xu hội nhập nay, giao dịch bảo lãnh với nƣớc ngày nhiều đòi hỏi phải am hiểu luật, tránh số trƣờng hợp xảy có tranh chấp Ngân hàng quay trở lại xem hồ sơ gốc, tìm hiểu luật xin tƣ vấn văn phòng luật sƣ, lúc trễ 115 KẾT LUẬN CHƢƠNG Với tầm quan trọng mình, bảo lãnh ngân hàng ngày đƣợc NHTM quan tâm đẩy mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trƣờng xu hƣớng hội nhập kinh tế toàn cầu Thực tế năm qua Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Nội trọng đẩy mạnh nghiệp vụ thu đƣợc kết tích cực Các tiêu dƣ nợ bảo lãnh, doanh thu phí từ dịch vụ bảo lãnh CN Hà Nội tăng liên tục năm gần 2014-2016 Sự an toàn hoạt động bảo lãnh LPB Hà Nội đƣợc thể năm qua 2014-2016 ngân hàng khơng có rủi ro xảy hoạt động bảo lãnh Tuy nhiên, hoạt động bảo lãnh LPB Hà Nội đƣợc bộc lộ số yếu lĩnh vực: nhân sự, quy trình, hoạt động marketing, sách chăm sóc khách hàng, kiểm soát nội bộ,… Nhận thấy đƣợc yếu trên, theo tác giả LPB Hà Nội cần triển khai số giải pháp để phát triển hoạt động bảo lãnh nhƣ sau: - Nâng cao công tác tổ chức, đào tạo đội ngũ cán ngân hàng thực nghiệp vụ bảo lãnh - Chú trọng hoạt động marketing để mở rộng nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng - Tăng cƣờng cơng tác chăm sóc khách hàng - Xây dựng sách thu hút đối tƣợng khách hàng cá nhân - Tăng cƣờng công tác kiểm tra, đánh giá chất lƣợng hiệu bảo lãnh - Mở rộng quan hệ giao dịch với ngân hàng khác Tác giả hy vọng với việc triển khai đồng giải pháp hoạt động bảo lãnh LPB Hà Nội có bƣớc phát triển Mặc dù tác giả cố gắng nhƣng nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan, luận văn khó tránh khỏi khiếm khuyết định Vì tác giả mong nhận đƣợc góp ý Quý thầy cô, bạn bè cá nhân, tập thể có quan tâm đến lĩnh vực bảo lãnh ngân hàng để luận văn đƣợc hoàn thiện Tác giả xin chân thành cảm ơn ! 116 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Nguyễn Viết Lâm, 2008 Giáo trình Nghiên cứu Marketing Hà Nội: NXB ĐH Kinh tế Quốc dân Lê Nguyên, 1997 Bảo lãnh Ngân hàng tín dụng dự phòng Hồ Chí Minh: NXB Thống kê Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2005 Chiến lược phát triển dịch vụ Ngân hàng đến năm 2010 tầm nhìn 2020 Hà Nội : NXB Phƣơng Đông Nguyễn Minh Kiều, 2010 Nghiệp vụ Ngân hàng đại Hà Nội: NXB Thống kê Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt – CN Hà Nội, 2016 Báo cáo tình hình kết kinh doanh năm 2016 Nguyễn Thị Thơm, 2007 Giải pháp hoàn thiện phát triển nghiệp vụ bảo lãnh Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hồ Chí Minh Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh Lê Thị Phƣơng Thảo, 2010 Phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Đà Nẵng Nguyễn Trọng Thùy, 2000 Bảo lãnh – Tín dụng dự phòng điều luật áp dụng Hà Nội: NXB Thống kê Lê Văn Tƣ cộng sự, 2000 Ngân hàng thƣơng mại Hà Nội: NXB Thống kê Tài liệu tiếng anh 10 Peter Rose, 1993 Quản trị ngân hàng thƣơng mại Hồ Chí Minh: NXB TP Hồ Chí Minh 117 PHỤ LỤC Phân tích tƣơng quan Cronback’s Alpha - Nhóm biến Chiến lƣợc Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 712 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CL1 12.49 3.640 483 664 CL2 12.69 3.343 499 649 CL3 12.64 3.132 543 621 CL4 12.90 2.831 496 662 - Nhóm biến Quy trình Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 730 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted QT1 11.35 3.858 524 669 QT2 11.58 3.734 495 684 QT3 11.65 3.201 554 654 QT4 11.56 3.992 528 669 - Nhóm biến Sản phẩm Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 719 118 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted SP1 11.41 2.773 501 660 SP2 11.35 2.872 443 695 SP3 11.49 2.848 492 665 SP4 11.46 2.525 593 602 - Nhóm biến Trình độ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 748 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TD1 11.25 3.705 472 734 TD2 11.27 4.025 469 729 TD3 11.25 3.578 625 645 TD4 11.24 3.521 619 647 - Nhóm biến Phát triển Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 759 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted PT1 15.52 5.109 690 664 PT2 15.58 5.124 487 733 119 PT3 15.60 5.121 630 681 PT4 15.64 5.546 447 743 PT5 15.50 5.492 422 754 Phân tích nhân tố EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 776 1320.88 Approx Chi-Square df 120 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums Squared Loadings Total % of Cumul Total Varia ative % nce 4.188 2.031 26.17 % of Rotation Sums of Squared Loadings of Cumul Total % of Cumul Varian ative Varian ative ce ce % % 26.173 4.188 26.173 26.173 2.325 14.529 14.529 38.865 2.031 12.691 38.865 2.313 14.459 28.987 1.489 9.303 48.168 1.489 9.303 48.168 2.223 13.892 42.880 1.369 8.556 56.724 1.369 8.556 56.724 2.215 13.844 56.724 937 5.859 62.582 857 5.356 67.939 719 4.495 72.434 680 4.249 76.683 642 4.013 80.696 10 584 3.649 84.345 12.69 120 11 542 3.388 87.733 12 487 3.044 90.777 13 465 2.908 93.686 14 424 2.650 96.336 15 360 2.252 98.588 16 226 1.412 100.00 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component TD3 868 TD4 849 TD2 607 TD1 585 QT3 795 QT4 712 QT1 706 QT2 623 SP4 806 SP2 667 SP3 657 SP1 615 CL3 751 CL1 726 CL2 700 CL4 699 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 121 a Rotation converged in iterations Phân tích hồi quy tuyến tính Correlations PT Pearson Correlation PT QT CL TD QT ** Sig (2-tailed) N SP SP 299 ** Pearson Correlation 642 Sig (2-tailed) 000 N 299 592 474 418** 000 000 000 000 299 299 299 299 ** ** 324 323** 000 000 000 299 299 ** 299 ** 252 332** 000 000 299 299 299 252** 107 592 398 Sig (2-tailed) 000 000 N 299 299 Pearson Correlation 474** 324** Sig (2-tailed) 000 000 000 N 299 299 299 ** ** 398 Pearson Correlation ** TD 642 299 ** CL ** ** 065 299 299 Pearson Correlation 418 323 332 107 Sig (2-tailed) 000 000 000 065 N 299 299 299 299 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Mơ hình hồi quy Descriptive Statistics Mean Std Deviation N PT 3.8916 55783 299 SP 3.8094 52897 299 QT 3.8453 61383 299 CL 4.2258 57276 299 TD 3.7517 61647 Variables Entered/Removed 299 a 122 299 Model Variables Variables Entered Method Removed TD, CL, QT, SPb Enter a Dependent Variable: PT b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Adjusted Std Square R Square Change Statistics Error of R the F Durbindf1 df2 Sig F Watson Square Change Change Estimate Change 789a 623 618 34494 623 121.333 294 000 2.087 a Predictors: (Constant), TD, CL, QT, SP b Dependent Variable: PT Phân tích ANOVA ANOVAa Model Sum Squares of df Mean Square F Sig 121.333 000b Regression 57.747 14.437 Residual 34.982 294 119 Total 92.729 298 a Dependent Variable: PT b Predictors: (Constant), TD, CL, QT, SP 123 ... 3.3 Thực trạng hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Hà Nội 60 3.3.1 Quy định hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Hà Nội ... Việt – CN Hà Nội? - Các nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động bảo lãnh nƣớc Ngân hàng TMCP Bƣu Điện Liên Việt – CN Hà Nội? - Giải pháp để phát triển hoạt động bảo lãnh nƣớc Ngân hàng TMCP Bƣu Điện Liên. .. trạng phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt – CN Hà Nội Chƣơng 4: Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt – CN Hà Nội CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hoạt động bảo lãnh trong nước tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt – chi nhánh hà nội , Phát triển hoạt động bảo lãnh trong nước tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt – chi nhánh hà nội

Từ khóa liên quan