skkn một số KINH NGHIỆM để làm tốt CÔNG tác CHỦ NHIỆM ở lớp 4b TRƯỜNG TIỂU học THIỆN HƯNG b

27 108 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2018, 14:23

A ÑAËT VAÁN ÑEÀI TEÂN ÑEÀ TAØIMOÄT SOÁ KINH NGHIEÄM ÑEÅ LAØM TOÁT COÂNG TAÙC CHUÛ NHIEÄMÔÛ LÔÙP 4B TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC THIEÄN HÖNG B II LÍ DO CHOÏN ÑEÀ TAØIA ÑAËT VAÁN ÑEÀI TEÂN ÑEÀ TAØIMOÄT SOÁ KINH NGHIEÄM ÑEÅ LAØM TOÁT COÂNG TAÙC CHUÛ NHIEÄMÔÛ LÔÙP 4B TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC THIEÄN HÖNG B II LÍ DO CHOÏN ÑEÀ TAØIA ÑAËT VAÁN ÑEÀI TEÂN ÑEÀ TAØIMOÄT SOÁ KINH NGHIEÄM ÑEÅ LAØM TOÁT COÂNG TAÙC CHUÛ NHIEÄMÔÛ LÔÙP 4B TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC THIEÄN HÖNG B II LÍ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp A/ ĐẶT VẤN ĐỀ I / TÊN ĐỀ TÀI MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 4B TRƯỜNG TIỂU HỌC THIỆN HƯNG B II / LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI “Vì lợi ích 10 năm trồng lợi ích trăm năm trồng người” Câu nói Bác Hồ thấm nhuần vào đường lối Đảng nhà nước ta Hiện Đảng nhà nước ta nêu việc phát triển toàn diện- giáo dục toàn diện Vậy người giáo viên chủ nhiệm phải có nhận thức đắn vai trò người thầy lớp học Người giáo viên chủ nhiệm lớp người huy chiến trường, muốn dành thắng lợi người phải biết tổ chức, bao quát, xử lí tình dành thắng lợi Đối với người giáo viên đạo, điều khiển lớp, không dạy em kiến thức, văn hoá mà dạy em nề nếp, cách sống, cách làm người làm chủ tương lai đất nước Nhưng thực trạng công tác chủ nhiệm chưa đạt hiệu cao nề nếp, công tác tổ chức lớp học hoạt động khác Từ nhận thức trên, người giáo viên chủ nhiệm lớp quan trọng việc hướng dẫn, đạo Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang SKKN: Moät Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp lớp đào tạo hệ trẻ theo mục đích giáo dục toàn diện Người giáo viên chủ nhiệm lớp đóng nhều vai trò: vừa thầy dạy học vừa người cha, người mẹ có lúc phải người bạn tốt em Từ uốn nắn em theo quỹ đạo Giáo viên có đạo, quản lí lớp tốt dẫn đến việc giảng dạy tốt Khi hoạt động lớp vào nề nếp việc học tập em chắn tốt Vì chọn đề tài: “Một số kinh nghiệm để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 4B Trường tiểu học Thiện Hưng B - năm học: 20072008” III / MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Từ thực trạng đề tài tìm nguyên nhân mà công tác chủ nhiệm chưa đạt hiệu Qua đề xuất số biện pháp hữu hiệu để giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm nhằm khắc phục tình trạng nề nếp lớp, hạn chế học sònh bỏ học cách tốt IV / GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Đề tài tập trung nghiên cứu số kinh nghiệm để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 4B Trường Tiểu Học Thiện Hưng B năm học 2007-2008 V / ĐỐI TƯNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp 1/ Đối tượng nghiên cứu: Một số kinh nghiệm giáo viên chủ nhiệm năm học vừa qua 2/ Khách thể nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng công tác chủ nhiệm lớp giáo viên trường tiểu học Thiện Hưng B - Huyện Bù Đốp - Tỉnh Bình Phước VI / GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Nếu lớp áp dụng đồng kinh nghiệmđề tài nêu công tác chủ nhiệm lớp đạt kết cao năm học tiếp theo, đặc biệt Trường tiểu học Thiện Hưng B VII / NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Để đạt mục đích nêu trên, đề tài tự xác đònh cho nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: 1, Nghiên cứu sở lí thuyết đề tài 2, Tìm hiểu thực trạng công tác chủ nhiệm giáo viên lớp 4B Trường tiểu học Thiện Hưng B năm học 2007-2008 3, Đề xuất biện pháp đạo công tác để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp VIII / PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1/ Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết 2/ Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: điều tra, trực quan, nêu gương, hỏi đáp Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp 3/ Các phương pháp hỗ trợ: toán, thống kê IX / KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU Tháng 9/ 2007: Đăng kí đề tài, lập đề cương Tháng 9-10/ 2007: Điều tra thực trạng nề nếp lớp học lí lòch học sinh lớp 4B Tháng 11 / 2007: Thu thập xử lí số liệu điều tra Tháng 12/ 2007 đến tháng 2/ 2008: Thống kê phân tích số liệu Tháng 3/ 2008: Viết đề tài, báo cáo Tháng 4/ 2008: Chỉnh sửa hoàn thiện đề tài B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I/ CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Những năm gần giáo dục nước ta có nhiều thay đổi biến động không ngừng, Đảng nhà nước đặc biệt quan tâm đến nghiệp giáo dục, đến vấn đề đảm bảo chất lượng dạy học Việc nghiên cưú cho ta hình dung em học sinh thiếu niên, nhi đồng ngồi ghế trường tiểu học, học sinh phát triển nhân cách, tình cảm, trí tuệ, để có tri thức kó giao tiếp Để tới nghiên cứu cụ thể, trước hết cần xác đònh công tác chủ nhiệm lớp vấn đề quan Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp trọng Đối với công tác chủ nhiệm lớp, người giáo viên phải có tính kiên trì, tận tình Sự nhiệt tâm, chu đáo giáo viên yếu tố quan trọng đảm bảo thành công người giáo viên công tác chủ nhiệm lớp Song với lứa tuổi học sinh lớp 4, nhận thức em non trẻ, tư chưu đạt tới đỉnh cao, em cần có người hướng dẫn đạo cho em vào nề nếp để em dần trở thành người sống có ích xã hội, người giáo viên chủ nhiệm lớp II/ TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM-TÌNH HÌNH 1/ Thuận lợi: Trong trình giáo dục cấp, ngành, chi lực lượng xã hội quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ Được đạo sâu sát, kòp thời lãnh đạo cấp trên, ban giám hiệu nhà trường Được hỗ trợ hội cha mẹ học sinh, đoàn thể nhà trường Nhà trường quan tâm tạo điều kiện cho lớp có đầy đủ phòng học, bàn ghế khang trang, phòng học thoáng mát, nhà vệ sinh 2/ Khó khăn: -Trường tiểu học Thiện Hưng B trường có dân cư gồm nhiều thành phần khắp miền đến lâïp nghiệp, người dân chủ yếu làm nghề nông, có số cán công nhân viên Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp tiểu thương nên điều kiện kinh tế nhân dân hạn chế Do điều kiện gia đình nên đa số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập em -Có nhiều em học sinh nhà cách xa trường, xã khác tới học (Xã Phước Thiện) nên việc lại khó khăn * Qua khó khăn trên, nên việc xây dựng cho học sinh thói quen nề nếp, đạo đức tốt điều thực cần thiết Vì mà việc đưa giải pháp nhằm giúp em có nề nếp, đao đức tố, ý thức tự giác học tập điều cần thiết III/ CÁC GIẢI PHÁP Trong năm học gần đây, vào đầu năm học nề nếp lớp chưa ổn đònh lộn xộn Hơn em chưa tự ý thức việc lớp nội quy vào lớp, nội quy nhà trường đề Nên để ổn đònh vào nề nếp quỹ đạo khó phải thời gian dài ổn đònh Do từ Ban Giám Hiệu phân công cho dạy Lớp 4B, thân trực tiếp gặp giáo viên chủ nhiệm lớpđể điều tra khảo tình hình mặt để nắm mặt manh, mặt yếu lớp cũ, xem xét tình hình đạo đức lực học học sinh Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Về mặt đạo đức - Hạnh kiểm: Bản thân điều tra học sinh lớp xem em thực đầy đủ bốn nhiệm vụ người học sinh, em chư thực đầy đủ bốn nhiệm vụ người học sinh Để có kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục cho em khảo tình hình học tập: Căn vào tình hình lớp qua dự giờ, thăm lớp thi, sổ điểm để biết lớp có loại học lực theo danh hiệu khen thưởng; có học sinh giỏi, có học sinh tiên tiến học sinh lại Sau biết lực học học sinh lớp để có kế hoạch giáo dục giảng dạy Ngoài điều tra thêm đội ngũ cán lớp lớp cũ có làm tốt không, hướng dẫn lãnh đạo bạn lớp tất mặt: nề nếp lớp tốt hay chưa tốt, chưa tốt nguyên nhân nào? Do đạo cán lớp hay giáo viên chủ nhiệm Từ việc điều tra khảo nắm mặt mạnh, mặt yếu lớp từ có biện pháp giáo dục thích hợp: Tổ chức cho lớp bầu ban cán mới, ban cán phải người có học lực gioiû, đối xử hoà đồng với bạn bè, nhiệt tình công việc giao Ngay từ đầu năm học, nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 4B tiến hành việc điều tra yếu lí lòch học sinh lớp xem có học sinh gia đình nghèo, gia đình khó khaên, Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp công nhân, nông dân Từ có sở để phân loại biện pháp giáo dục Đối với học sinh nghèo, học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn kết hợp với nhà trường, hội cha mẹ học sinh, ban ngành đoàn thể khác tạo điều kiêïn giúp đỡ em mặt như: tinh thần vật chất Ví dụ: Vào đầu năm học em phải đóng khoản tiền hướng dẫn gia đình em viết đơn xin miễn giảm, giảm bớt lại gia đình đóng để em an tâm học Một số em sách để học giáo viên mượn sách cho em học Ngoài giáo viên có kế hoạch phân loại học sinh từ đầu năm học Các em yếu mặt nào, môn để kòp bồi dưỡng nâng cao trình độ đồng lớp Đối với học sinh yếu phân nhóm: * Nhóm 1: Những học sinh yếu có thái độ học tập tích cực * Nhóm 2: Những học sinh có tư bình thường có thái độ học tập chưa tốt - Những em yếu chậm tiến xếp em ngồi bàn đầu đồng thời xếp em giỏi ngồi bên cạnh, giao nhiệm vụ cho em giỏi kèm bạn yếu qua tiết học, học học Đồng thời tiện cho giáo viên theo dõi Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp hướng dẫn học sinh học tập theo dõi kết học tập em qua học Đặc biệt cần ý phát triển tư nâng cao kiến thức bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có lực đặt biệt Trong giảng dạy, giáo viên phải dự kiến tình sư phạm xảy cách ứng xử với học sinh Thực công tác giáo dục toàn diện thông qua việc kết hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình, thường xuyên liên hệ trao đổi thông tin hai chiều với phụ huynh đến nhà để trao đổi tình hình học tập học sinh Lớp xây dựng nhóm học tập để giúp đỡ như: Đôi bạn tiến, Nhóm học tập tự quản Qua thường xuyên kiểm tra động viên khuyến khích em phong trào hoa điểm 10 Muốn lớp có nề nếp tốt giáo viên chủ nhiệm phải lên kế hoạch cho năm học, tháng, tuần dựa kế hoạch nhà trường Xây dựng nề nếp tự quản, bầu chọn đội ngũ cán cốt cán lớp gồm: Lớp trưởng, lớp phó phụ trách mặt, lớp chia làm tổ, mồi tổ bầu em làm tổ trưởng, em làm tổ phó Sau bầu xong, giáo viên họp đội ngũ cán lớp để phân công quán triệt rõ nhiệm vụ cho em, đồng thời cho em tự đăng kí danh hiệu thi đua biện pháp thực từ có phương hướng đạo để học sinh thực tốt Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Mỗi tổ có sổ theo dõi học tập mặt hoạt động tổ viên tổ Cuối tuần tổ trưởng tổng hợp báo cáo cho lớp trưởng, lớp trưởng tổng hợp báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần Lớp trưởng nhận xét tình hình học tập tuần đến giáo viên nhận xét chung tình hình học tập lớp: ưu điểm tồn Sau nhận xét đánh giá tình hình học tập với nề nếp, tác phong, vệ sinh em để em tự rút kinh nghiệm khắc phục tuần Ngoài giáo dục em phải: “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Gọi bạn xưng mình” Thường xuyên giáo dục em có tính tự giác, chấp hành tốt nội quy lớp, trường Muốn em thực tốt, nghiêm túc người giáo viên chủ nhiệm lớp phải thực gương mẫu mặt, phải là: “Tấm gương sáng cho học sinh noi theo”, nói phải làm, đề phải thực khen chê mực Vì học sinh tiểu học em lứa tuổi nhỏ nên giáo dục phải nhẹ nhàng, nghiêm túc, nghiêm khắc cởi mở gần gũi độ lượng, vò tha học sinh biết nhận lỗi sửa lỗi, tuyệt đối không trù ém mắng nhiếc học sinh Trong học tập trọng rèn luyện cho học sinh nhiều hình thức khác mà trọng khâu nề nếp từ đầu năm truy đầu giờ, trật tự nghe giảng học, lớp tổ tự quản kiểm tra tập nhà Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang 10 SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp vi phạm Muốn động viên phong trào thi đua giáo viên chủ nhiệm phải công minh, tuyệt đối không thiên vò theo cảm tính, từ gây lòng tin với em Không giáo dục học sinh có nề nếp tốt học, lớp mà phải thường xuyên giáo dục em có nề nếp tốt hoạt động, sinh hoạt Ví dụ: Bắt đầu có trống báo em có mặt đầy đủ lớp để lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng kiểm tra việc chuẩn bò nhà sau em ngồi vào truy đạo lớp trưởng, tổ chức cho em vào nề nếp truy bài, giáo viên mặt lớp em làm tốt Nhưng phó mặc cho cán lớp, giáo viên nghe lớp trưởng báo cáo kết chuẩn bò em mà phút kiểm tra đột xuất 1,2 tổ p dụng biện pháp đỡ tốn thới gian, không chiếm dạy mà rèn cho học sinh tính tự giác cao, đồng thời hạn chế nô nghòch em chưa vào học Mọi hoạt động khác: Thể dục giờ, sinh hoạt đội em thực tốt em có nề nếp tốt Hướng dẫn em lập thời gian biểu Học sinh học chiều giúp gia đình vào buổi sáng công Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang 13 SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp việc phù hợp như: quét nhà, nấu cơm, rửa chén, lau bàn ghế, THỜI GIAN BIỂU Sáng: từ 30’ đến giờ: tập thể dục, làm vệ sinh cá nhân, quét nhà, ăn sáng, xem lại bài, phụ giúp gia đình nấu cơm, ăn cơm, thu dọn, nghỉ trưa đến 12 giớ 15’ học Từ 16 45’ học phụ giúp gia đình như: nấu cơm, quét nhà, sau tắm rửa, dọn cơm, ăn cơm, rửa chén Từ 19 đến 19 30’ nghỉ ngơi giải trí Từ 19 giơ 30’ø đến 21 làm học 21 ngủ * Những việc làm giúp em dần có thói quen làm việc có khoa học, biết xếp thời gian cách hợp lý để thực điều cách tốt cần nhờ phụ huynh kiểm tra thông báo lại cho giáo viên qua lần họp giáo viên tới thăm gia đình học sinh Ngoài động viên khuyến khích em tạo quỹ lớp thông qua hình thức nuôi heo đất để giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi bạn bò bệnh lớp Được động viên mức kòp thời nên em phấn khởitự giác học tập hoạt động khác Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang 14 SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Ngoài khâu tổ chức lớp tốt vận dụng nhiều phương pháp để nâng cao chất lượng mà luôn giáo dục em tuôn theo luật lệ an toàn giao thông qua học theo chương trình PoKéMon qua thực tế ngày Đồng thời giáo dục cho em đức tính “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” lời Bác Hồ dạy Ví dụ: Các em nhặt bút, vở, chí tiền, em đưa cho thầy chủ nhiệm thầy tổng phụ trách để trả lại cho bạn Để đảm bảo trì số lớp người giáo viên phải có lòng nhiệt tình, không ngại khó, ngại khổ, thường xuyên tới gia đình làm công tác tư tưởng động viên học sinh lớp học Đây việc làm đòi hỏi giáo viên phải kiên trì, đồng thời kết hợp với ban ngành nhà trường Công đoàn, Ban giám hiệu, chi đoàn bên Ấp ấp trưởng để vận động học sinh bỏ học lớp Đồng thời giáo viên chủ nhiệm tạo điều kiện giúp đỡ học sinh bỏ học sau lớp học Ví dụ: Lớp 4B có em tên Nguyễn Thò Mỹ Hạnh nhà xã Phước Thiện lại học trường tiểu học Thiện HưngB Em học tháng bỏ học Qua thời gian vận động, làm công tác tư tưởng Sau em quay trở lại lớp học bạn C/ KẾT LUẬN Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang 15 SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp I/ KẾT QUẢ Từ kinh nghiệm trên, năm học lớp 4B dẫn đầu nề nếp trì số học tập Trong lớp nhiều học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ Kết cuối học kì II môn Tiếng việt Toán đạt kết sau: môn Tiếng việt 100% học sinh đạt điểm từ trung bình trở lên Riêng môn Toán có em đạt điểm lại trung bình giỏi Hai em đạt điểm em khuyết tật (bò lãng tai) em học yếu bồi dưỡng thêm bạn ngồi bàn giúp đỡ Các em lớp ngoan ngoãn chăm học tập, so với tình hình đạo đức nề nếp học tập năm với năm ngoái chất lượng đạo đức nề nếp học tập năm nhiều biểu qua đợt kiểm tra, thi chất lượng kì I, cuối kì I, học kì II Đây kết thực chất em phấn đấu rèn luyện đạt năm học Trong năm học em bỏ học, lớp đảm bảo số 100% Bảng thống kê kết rèn luyện thói quen tốt học sinh lớp 4B Từ Số Những thói quen Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang 16 Kết học SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp sinh: 9/07- học Thực Thực sinh hiện tốt chưa tốt 21 / 10 21 / 10 Đi học 4/08 9/07- 21 4/08 10 / Lập thời gian biểu, thực theo thời 18 / 10 3/1 gian biểu 9/07- 21 4/08 10 / Không quên sách vở, đồ dùng học 21 / 10 4/2 tập 9/07- 21 4/08 10 / Làm tập, học thuộc trước 19 / 10 2/1 tới lớp 9/07- 21 4/08 10 / Nghỉ học có giấy xin phép bố, 21 / 10 mẹ 9/07- 21 4/08 10 / Đi lao động theo quy đònh 21 / 10 trường, lớp đề 9/07- 21 4/08 10 9/07- 21 4/08 10 9/07- 21 / Trực nhật lớp / Đi sinh hoạt Đội theo quy đònh chung / Truy đầu Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang 17 21 / 10 21 / 10 21 / 10 SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp 4/08 10 9/07- 21 4/08 10 / Không quên khăn quàng, măng non Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang 18 18 / 10 3/2 SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Bảng thống kê kết từ đầu năm học đến học kì II lớp 4B TS Điểm họ thi c Giỏi Trung bình Mô n sin Khá Ts % Ts % Yeáu Ts % Ghi chu ù Ts % 14, 12 57, 28, vaé ng 55 em h Khaû 21/1 o sát đầu năm 21/1 Giữa học kì I Toá n TVie 10 35 ät Toaù n 9, 9,5 5 TVie ät Toaù 30 23, 66, 38, 10 47, 14, 45 15 10 n TVie 20/ Học kì I học 20 ät học n kì II TVie 10 em 70 25 5 25 14 70 LS-ĐL 21/1 Giữa Toá 70 K.Họ c Bỏ 19 23, Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang 19 42, 28, 52, 23, 9,5 SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp ät 8 Toá n Học kì II (CN) TVie ät K.Họ c LS-ĐL II / BÀI HỌC KINH NGHIỆM Muốn xây dựng lớp có nề nếp tốt trước hết đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm đặc biệt giáo viên Tiểu học phải có kiến thức vững chắc, phải có kỹ sư phạm, phải biết giao tiếp, hiểu đặc điểm tâm sinh lý trẻ để nhanh chóng vào giới tâm hồn trẻ thơ cách hấp dẫn dễ dàng Vậy người giáo viên phải thực yêu nghề mến trẻ, coi em em Đồng thời phải gương sáng cho học sinh noi theo, thực người cha, người mẹ việc giáo dục giáo dưỡng Không mà giáo viên chủ nhiệm phải có kế hoạch cụ thể cho tuần, tháng cho năm học Phải xây dựng đội ngũ cán cốt cán rèn ý thức tự quản tốt cho học sinh Giáo viên cần phải nắm bắt hoàn cảnh gia đình em đặc điểm tâm sinh lý em để có biện pháp giáo dục học sinh, hướng em vào Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang 20 SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp nề nếp tốt - Luôn gần gũi với học sinh, vừa thầy, vừa cha mẹ, có lúc phải đóng vai bạn em Ngoài phải kết hợp chặt chẽ với phụ huynh, phối hợp với ban ngành đoàn thể nhà trường, đòa phương, ban điều hành Ấp 6, Ấp 10, nhằm thắt chặt mối quan hệ gia đình với nhà trường xã hội III / KIẾN NGHỊ Để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp toàn ngành phát triển xin có số đề xuất sau: Đối với nhà trường: Nhà trường tạo điều kiện trang thiết bò, đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo để giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm Đối với cha mẹ học sinh: Cần quan tâm tới việc tự học, tự rèn thái độ đạo đức em nhà nhiều Ngoài cần phải kiểm tra sát việc tự học, tự rèn nhà em Đối với quyền đòa phương: luôn tạo điều kiện giúp đỡ vật chất cho em học sinh nghèo em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để em đến trường bạn khác tham gia vận động học sinh bỏ học lại lớp học giáo viên Đối với phòng giáo dục: Qua sáng kiến kinh nghiệm mong cấp lãnh đạo tạo điều kiện để phổ biến kinh nghiệm caùch Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang 21 SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp rộng rãi tới lớp, trường Thiện Hưng ngày 25/4/2008 Người viết Văn Hữu Tấn NHẬN XÉT CỦA TỔ KHỐI Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang 22 SKKN: Moät Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang 23 SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang 24 SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG GD& ĐT Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang 25 SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC SỞ GD & ÑT Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang 26 SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang 27 ... nghiệm để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 4B Trường Tiểu Học Thiện Hưng B năm học 2007-2008 V / ĐỐI TƯNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU Người thực hiện: Văn Hữu Tấn Trang SKKN: Một Số Kinh Nghiệm Để Làm Tốt. .. Tìm hiểu thực trạng công tác chủ nhiệm giáo viên lớp 4B Trường tiểu học Thiện Hưng B năm học 2007-2008 3, Đề xuất biện pháp đạo công tác để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp VIII / PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN... đỡ học sinh b học sau lớp học Ví dụ: Lớp 4B có em tên Nguyễn Thò Mỹ Hạnh nhà xã Phước Thiện lại học trường tiểu học Thiện HưngB Em học tháng b học Qua thời gian vận động, làm công tác tư tưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số KINH NGHIỆM để làm tốt CÔNG tác CHỦ NHIỆM ở lớp 4b TRƯỜNG TIỂU học THIỆN HƯNG b, skkn một số KINH NGHIỆM để làm tốt CÔNG tác CHỦ NHIỆM ở lớp 4b TRƯỜNG TIỂU học THIỆN HƯNG b

Từ khóa liên quan