KHẢO SÁT SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA 7 GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY Ở VỤ ĐÔNG XUÂN 2008 2009B TẠI XÃ TÂN HIỆP, HUYỆN HÓC MÔN, TP. HCM

67 111 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2018, 07:22

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY VỤ ĐÔNG XN 2008- 2009B TẠI TÂN HIỆP, HUYỆN HĨC MƠN, TP HCM Họ tên sinh viên: NGUYỄN VĂN THỪA Ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2005 - 2009 Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2009 KHẢO SÁT SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY VỤ ĐÔNG XUÂN 2008- 2009 TẠI TÂN HIỆP, HUYỆN HĨC MƠN, TP HCM Tác giả NGUYỄN VĂN THỪA Luận văn đệ trình để hồn thành u cầu cấp Kỹ sư ngành Nông Học Giáo viên hướng dẫn Thạc sĩ CAO XUÂN TÀI TP HỒ CHÍ MINH Tháng 08/2009 i CẢM TẠ Đề hoàn thành đề tài xin chân thành cảm ơn: - Thầy Cao Xn Tài nhiệt tình hướng dẫn tơi suốt qua trình thực đề tài - Ban giám hiệu trường, ban chủ nhiệm khoa, toàn thể quý thầy nhiệt tình giảng dạy suốt thời gian học trường - Quý thầy, cô, công ty cổ phần Hóc Mơn - Các bạn bè động viên giúp đỡ thời gian làm thí nghiệm - Đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài TP.HCM, ngày … tháng …năm… Nguyễn Văn Thừa ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: “ Khảo sát sinh trưởng, phát triển, suất, phẩm chất giống lúa ngắn ngày vụ Đông Xuân 2008- 2009 Tân Hiệp, huyện Hóc Mơn, Tp HCM ” Được thực Tân Hiệp, huyện Hóc Mơn, Tp HCM, từ ngày 19/01/2009 đến ngày 03/05/2009 nhằm lựa chọn giống tốt cho suất cao, phẩm chất tốt, có khả kháng sâu bệnh tốt thích hợp với điều kiện canh tác địa phương Thí nghiệm gồm giống lúa: OM 4900, VND 99-3 (D/C), OM 6377, OM 4498, OM 6561, OM 4088, OM 4218 Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên đơn yếu tố với 21 thí nghiệm, có diện tích 4x5m = 20 m2 bố trí lần lập lại Kết thu được: + Các giống có thời gian sinh trưởng biến thiên từ 95-101 NSKG, giống có thời gian sinh trưởng dài giống OM 6561 (101 NSKG), kế giống OM 6377 (100 NSKG) giống có thời gian sinh trưởng ngắn giống OM 4088 (95 NSKG) Nhìn chung giống có dạng hình gọn, thấp kháng tính đổ ngã, chiều cao biến động từ 92,13 cm đến 103,40 cm + Hầu hết giống tham gia thí nghiệm có tính kháng sâu đục thân, bệnh vàng tốt, riêng giống OM 4498 có tính kháng cấp bệnh vàng có tính kháng tốt với đạo ôn, sâu rầy nâu, có giống VND 99-3 có tính kháng đạo ơn cấp 5, giống lại thí nghiệm có tính kháng cấp đạo ôn + Năng suất giống biến thiên từ 5,40 tấn/ha đến 7,433 tấn/ha, có giống cho suất cao OM 6377 (7,433 tấn/ha) giống OM 6561 (6,800 tấn/ha) cao giống đối chứng VND 99-3 (6,300 tấn/ha), giống có triển vọng giống thí nghiệm iii MỤC LỤC Nội dung .TRANG Trang tựa i CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách biểu đồ danh sách hình viii Danh sách bảng số liệu bảng thống kê ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề 1 Mục đích yêu cầu .2 Mục đích 2 Yêu cầu CHƯƠNG TỔNG QUAN Nguồc gốc phân loại 1 Nguồn gốc 2 Phân loại 2 Tình hình nghiên cứu lúa giới Tình hình nghiên cứu sản xuất lúa gạo nước Tình hình sản xuất .7 Những nghiên cứu nước Tình hình huyện Hóc Mơn .8 CHƯƠNG VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIỆN CỨU 11 Điều kiện thí nghiệm 11 1 Yếu tố khí tượng thủy văn .11 Yếu tố đất đai 13 3 Vật liệu thí nghiệm 14 Phương pháp thí nghiệm .14 iv Kiểu bố trí thí nghiệm 14 2 Biện pháp kỹ thuật canh tác 15 2 Làm mạ cấy .15 2 Phân bón .16 2 Làm cỏ 16 2 Phun thuốc .16 2 Thu hoạch 16 3 Chỉ tiêu theo dõi Phương pháp thu thập số liệu 16 3 Các tiêu hình thái .16 3 1 Thân lúa 16 3 Lá 17 3 Bông .17 3 Hạt lúa 18 3 Các tiêu nông học 18 3 Chỉ tiêu sinh lý 18 3 Chỉ số diện tích 18 3 Trọng lượng chất khô 19 3 3 Hệ số kinh tế 19 3 Chỉ tiêu sâu bệnh hại 19 3 Các tiêu suất yếu tố cấu thành suất .21 3 Các tiêu phẩm chất 21 Phương pháp xử lý thống kê 21 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 22 Đặc điểm hình thái .22 1 Thân lúa .22 Lá lúa 25 Bông lúa 26 4 Hạt lúa .26 4 Hình dạng hạt 26 4 Màu sắc hạt lúa 27 Các đặc tính nơng học 27 v Các giai đoạn sinh trưởng phát dục 27 2 Động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao .28 Động thái tốc độ đẻ nhánh 30 4.3 Các tiêu sinh lý 32 Động thái tốc độ tích lũy chất khơ .32 Hệ số kinh tế 35 3 Chỉ số diện tích 35 4 Tính chống chịu sâu bệnh 36 Chỉ tiêu suất yếu tố cấu thành suất 37 5.1 Số bông/m2 37 Tổng số hạt/bông 38 Tỷ lệ lép 38 Số hạt chắc/bông 39 5 Trọng lượng 1000 hạt 39 Năng suất lý thuyết 39 Năng suất thực thu 40 Phẩm chất hạt gạo 40 giống có triển vọng 41 CHƯƠNG KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 42 Kết luận 42 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC .45 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CMS: Cytoplasmic male sterility (bất dục đực) CV: Coefficient of variation D/C: Đối chứng FAO: Food and agriculture organization of the united nations GA3: Gibbrelic acid HI: Harvert index IR: international Rice IRRI: International Rice Research institute (viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế) LAI: Leaf area index NSC: Ngày sau cấy NSKG: Ngày sau gieo NSLT: Năng suất lý thuyết NSTT: Năng suất thực thu vii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ CÁC HÌNH Danh sách biểu đồ .42 Biểu đồ 1: Động thái đẻ nhánh giống lúa thí nghiệm 31 Biểu đồ 2: Động thái tích lũy chất khơ giống lúa thí nghiệm .33 Biểu đồ 1: Động thái tăng trưởng chiều cao giống lúa thí nghiệm 45 Biểu đồ 2: Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống lúa thí nghiệm 45 Biểu đồ 3: Tốc độ đẻ nhánh giống lúa thí nghiệm 46 Biểu đồ 4: Tốc độ tích lũy chất khơ giống lúa thí nghiệm 46 Bểu đồ 5: Chỉ số diện tích giống lúa thí nghiệm 47 Biểu đồ 6: Tương quan suất thực tế suất lý thuyết 47 Danh sách hình 46 Hình 1: Giống OM 6377 22 Hình 2: Giống OM 6561 25 Hình 1: Giống OM 4900 48 Hình 2: Giống VND 99-3 .48 Hình 3: Giống OM 4498 49 Hình 4: Giống OM 4088 49 Hình 5: Giống OM 4218 50 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG SỐ LIỆU CÁC BẢNG THỐNG KÊ Bảng Diễn biến ngành trồng trọt Tân Hiệp huyện Hóc Mơn,Tp.HCM .9 Bảng 1: Số liệu khí tượng tháng 1- tháng năm 2009 vùng Nam Bộ 11 Bảng 2: Phân loại đất Tân Hiệp, huyện Hóc Mơn Tp.HCM 13 Bảng 1: Đặc trưng hình thái giống lúa thí nghiệm 24 Bảng 2: Giai đoạn sinh trưởng phát dục giống lúa thí nghiệm .27 Bảng 3: Động thái tăng trưởng chiều cao cúa giống lúa thí nghiệm (cm) 28 Bảng 4: Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống thí nghiệm (cm/ngày) 29 Bảng 5: Động thái đẻ nhánh giống lúa thí nghiệm ( nhánh/bụi ) .30 Bảng 6: Tốc độ đẻ nhánh giống lúa (nhánh/bụi/ngày) 31 Bảng 7: Động thái tích lũy chất khơ (gram/bụi) .32 Bảng 8: Tốc độ tích lũy chất khơ giống lúa thí nghiệm (gram/bụi/ngày) 34 Bảng 9: Hệ số kinh tế giống lúa thí nghiệm 35 Bảng 11: Chỉ số diện tích giống lúa thí nghiệm 36 Bảng 10: Tính chống chịu sâu bệnh giống thí nghiệm 37 Bảng 12: Kết thống kê giống lúa thí nghiệm 38 Bảng 13: Chỉ tiêu phẩm chất hạt gạo giống thí nghiệm .40 Danh sách bảng thống kê 51 Bảng 1: Tổng số hạt/bông .51 Bảng 2: Số bông/m2 51 Bảng 3: Tỷ lệ lép 52 Bảng 4: Số hạt chắc/bông 53 Bảng 5: Tỷ lệ chắc/bông 54 Bảng 6: Trọng lượng 1000 hạt 55 Bảng 7: Năng suất lý thuyết .56 Bảng 8: Năng suất thực thu 57 ix để quan sát kỹ đặc điểm giống đem trồng vùng sinh thái khác để xem giống có khả thích nghi với vùng sinh thái khác mà cho suất cao tính kháng sâu bệnh hay khơng TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 Bùi Huy Đáp, 1999, Một số vấn đè lúa NXB Nông nghiệp Hà Nội Đặng Thị Lệ Nga, 2007, So sánh 10 giống lúa ngắn ngày triển vọng vĩnh bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Nông Học, trường Đại học Nông Lâm Tp HCM Lê Minh Triết, 2006, Bài giảng môn học lúa Tài liệu lưu hành nội Ngơ Đằng Phong, 2003 Trình viết luận văn tốt nghiệp Tài liệu lưu hành nội Nguyễn Văn Luật, 1992, Nghiên cứu lúa NXB Nông Nghiệp Nguyễn Trường Thịnh, 2007, So sánh đặc điểm sinh trưởng, phất triển suất giống lúa có triển vọng vụ hè thu 2007 huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Nông Học, trường Đại học Nông Lâm Tp HCM Trần Văn Đạt, 2005, Sản suất lúa gạo giới: Hiện trạng khuynh hướng phát tiển kỷ 21 NXB Nông Nghiệp Tp HCM Kiều Thuật, “Quy hoạch sử dụng đất quận huyện Hóc Mơn” Tháng 06 năm 2009 “TP.HCM: đất nông nghiệp bị bỏ hoang ngày nhiều”, theo TTXVN, tháng 11 năm 2008 10 Quy định định dạng khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Nơng Lâm Tp HCM, cập nhật ngày 06/08/ 2007 11 Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, trạm Tân Sơn Nhất 12 Theo IPSARD SGTT, thị trường lúa gạo Việt Nam giới, 21/02/2009 44 PHỤ LỤC Phụ lục 6.1: Các biểu đồ cm 120.00 OM4900 100.00 VND 99-3 OM 6377 80.00 OM 4498 60.00 OM 6561 40.00 OM 4088 20.00 OM 4218 0.00 NSC 18 28 38 48 58 68 NSC Biểu đồ 6.1: Động thái tăng trưởng chiều cao giống lúa thí nghiệm cm/ngày 2.50 OM 4900 2.00 VND 99-4 OM 6377 1.50 OM 4498 1.00 OM 6561 OM 4088 0.50 OM 4218 0.00 NSC 8- 18 18- 28 28- 38 38-48 48- 58 58- 68 Biểu đồ 6.2: Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống lúa thí nghiệm 45 Nhánh/bụi/ngày 0,80 OM 4900 0,60 VND 99-3 0,40 OM 6377 0,20 OM 4498 0,00 8- 18 18- 28 28- 38 38- 48 48- 58 58- 68 -0,20 NSC -0,40 OM 6561 OM 4088 OM 4218 -0,60 Biểu đồ 6.3: Tốc độ đẻ nhánh giống lúa thí nghiệm Gram/bụi/ngày OM 4900 1,20 VND99-3 1,00 OM 6377 0,80 OM 4498 0,60 OM 6561 0,40 OM 4088 0,20 OM 4218 0,00 Bắt đầu đẻ nhánh - đẻ rộ Đẻ rộ - đẻ tối đa Đẻ tối da - Làm đòng làm đòng trổ Trổ - chín sáp Chin sáp chín hồn tồn Giai doạn Biểu đồ 6.4: Tốc độ tích lũy chất khơ giống lúa thí nghiệm 46 OM 4900 8,00 7,00 VND 99-3 6,00 OM 6377 5,00 OM 4498 4,00 OM 6561 3,00 2,00 OM 4088 1,00 OM 4218 0,00 Đẻ nhánh Làm đòng Chín sữa Chín hồn tồn Giai đoạn Biểu đồ 6.5: Chỉ số diện tích giống lúa thí nghiệm Tấn/ha 12,000 10,730 10,000 8,000 6,000 9,110 8,840 7,433 6,120 5,550 6,317 7,960 7,380 5,900 7,660 Năng suất lý thuyế (tấn/ha) 6,327 5,400 5,576 Năng suất thực thu (tấn/ha) 4,000 2,000 0,000 OM VND OM OM OM OM OM 4900 99- 6377 4498 6561 4088 4218 Tên giống Biểu đồ 6.6: Tương quan suất thực tế suất lý thuyết 47 Phụ lục 6.2: Hình giống lúa thí nghiệm Hinh 6.1: Giống OM 4900 Hình 6.2: Giống VND 99- 48 Hình 6.3: Giống OM 4498 Hình 6.4: Giống OM 4088 49 Hình 6.5: Giống OM 4218 50 Phụ lục 6.3: Các bảng thống kê Bảng6.1: Bảng phân tích thống kê (ANOVA_2) Tổng số hạt/bơng giống lúa thí nghiệm A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 46.01 23.003 0.44 0.6536 nt 657.80 109.633 2.10 0.1291 Error 12 626.37 52.198 Non-additivity 10.14 10.139 0.18 Residual 11 616.23 56.021 -Total 20 1330.18 -Grand Mean= 120.576 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2532.100 Total Count= 21 5.99% Bảng 6.2: Bảng phân tích thống kê (ANOVA_2 phân hạng) số bơng/m2 giống lúa thí nghiệm: - Bảng ANOVA_2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 360.67 180.333 1.47 0.2679 NT 3990.95 665.159 5.43 0.0063 Error 12 1469.33 122.444 Non-additivity 16.13 16.128 0.12 Residual 11 1453.21 132.110 -Total 20 5820.95 -Grand Mean= 329.952 Grand Sum= Coefficient of Variation= 6929.000 3.35% - Bảng phân hạng số bông/m2 Error Mean Square = 122.4 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 27.60 at alpha = 0.010 51 Total Count= 21 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 305.0 334.0 344.7 339.0 344.3 317.0 325.7 Ranked Order C AB A AB AB BC ABC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 344.7 344.3 339.0 334.0 325.7 317.0 305.0 A AB AB AB ABC BC C Bảng 6.3: Bảng phân tích thống kê (ANOVA_2 phân hạng) tỷ lệ lép giống lúa thí nghiệm: - Bảng ANOVA_2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 11.56 5.778 1.57 0.2488 nt 309.25 51.542 13.97 0.0001 Error 12 44.28 3.690 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 11 44.28 4.026 -Total 20 365.09 -Grand Mean= 10.905 Grand Sum= Coefficient of Variation= 229.005 Total Count= 17.62% - Bảng Trắc nghiệm phân hạng LSD Error Mean Square = 3.698 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.796 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 10.42 6.108 7.190 17.92 14.59 9.100 11.01 Ranked Order BCD D CD A AB CD BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 52 = = = = = = = 17.92 14.59 11.01 10.42 9.100 7.190 6.108 A AB BC BCD CD CD D 21 Bảng 6.4: Bảng phân tích thống kê (ANOVA_2 phân hạng) số hạt chắc/bông giống lúa thí nghiệm: - Bảng ANOVA_2 Data file: hạt chắc/bơng Title: hat chắc/bông Function: ANOVA-2 Data case to 21 Two-way Analysis of Variance over variable (1) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: chac/bong A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -1 67.73 33.867 1.09 0.3668 nt 708.00 118.000 3.80 0.0234 Error 12 372.28 31.023 Non-additivity 52.84 52.836 1.82 Residual 11 319.44 29.040 -Total 20 1148.01 -Grand Mean= 107.257 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2252.400 Total Count= 5.19% - Bảng trắc nghiệm phân hạng LSD Error Mean Square = 31.02 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.909 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 106.3 115.5 114.8 101.1 110.1 101.1 102.0 Ranked Order AB A A B AB B B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 53 = = = = = = = 115.5 114.8 110.1 106.3 102.0 101.1 101.1 A A AB AB B B B 21 Bảng 6.5: Bảng phân tích thống kê (ANOVA_2 phân hạng) tỷ lệ hạt chắc/bông giống lúa thí nghiệm: - Bảng ANOVA_2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 10.79 5.396 1.41 0.2815 nt 319.18 53.197 13.92 0.0001 Error 12 45.87 3.822 Non-additivity 0.14 0.137 0.03 Residual 11 45.73 4.158 -Total 20 375.84 -Grand Mean= 89.143 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1872.000 Total Count= 2.19% - Bảng trắc nghiệm phân hạng LSD Error Mean Square = 3.882 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.914 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 89.58 94.23 92.81 82.08 85.41 90.90 88.99 ABC A AB D CD AB BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 54 = = = = = = = 94.23 92.81 90.90 89.58 88.99 85.41 82.08 A AB AB ABC BC CD D 21 Bảng 6.6: Bảng phân tích thống kê (ANOVA_2 phân hạng) trọng lượng 1000 hạt giống lúa thí nghiệm - Bảng ANOVA_2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.32 0.160 0.98 0.4047 nt 49.64 8.273 50.33 0.0000 Error 12 1.97 0.164 Non-additivity 0.05 0.049 0.28 Residual 11 1.92 0.175 -Total 20 51.93 -Grand Mean= 23.619 Grand Sum= Coefficient of Variation= 496.000 Total Count= 1.72% - Bảng trắc nghiệm phân hạng LSD Error Mean Square = 0.1640 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.010 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 22.00 22.87 27.13 23.23 24.03 23.00 23.07 D CD A BC B CD BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 55 = = = = = = = 27.13 24.03 23.23 23.07 23.00 22.87 22.00 A B BC BC CD CD D 21 Bảng 6.7: Bảng phân tích thống kê (ANOVA_2 phân hạng) suất lý thuyết giống lúa thí nghiệm - Bảng ANOVA_2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 1.78 0.888 1.23 0.3273 NT 38.93 6.488 8.97 0.0007 Error 12 8.68 0.723 Non-additivity 0.52 0.516 0.69 Residual 11 8.16 0.742 -Total 20 49.38 -Grand Mean= 8.257 Grand Sum= Coefficient of Variation= 173.401 Total Count= 10.30% - Bảng trắc nghiệm phân hạng LSD Error Mean Square = 0.7230 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.121 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 6.120 8.840 10.73 7.960 9.107 7.380 7.660 Ranked Order C AB A BC AB BC BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 56 = = = = = = = 10.73 9.107 8.840 7.960 7.660 7.380 6.120 A AB AB BC BC BC C 21 Bảng 8: Bảng phân tích thống kê (ANOVA_2 phân hạng) suất thực thu giống lúa thí nghiệm - Bảng ANOVA_2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1119285.71 559642.857 1.61 0.2393 nt 10247380.95 1707896.825 4.93 0.0092 Error 12 4159047.62 346587.302 Non-additivity 2865482.65 2865482.653 24.37 Residual 11 1293564.97 117596.815 -Total 20 15525714.29 -Grand Mean= 6135.714 Grand Sum=128850.000 Coefficient of Variation= Total Count= 9.59% - Bảng trắc nghiệm phân hạng LSD Error Mean Square = 3.466e+005 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1047 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 5550 6300 7433 5900 6800 5400 5567 C BC A BC AB C C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 57 = = = = = = = 7433 6800 6300 5900 5567 5550 5400 A AB BC BC C C C 21
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA 7 GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY Ở VỤ ĐÔNG XUÂN 2008 2009B TẠI XÃ TÂN HIỆP, HUYỆN HÓC MÔN, TP. HCM, KHẢO SÁT SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA 7 GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY Ở VỤ ĐÔNG XUÂN 2008 2009B TẠI XÃ TÂN HIỆP, HUYỆN HÓC MÔN, TP. HCM

Từ khóa liên quan