Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho lợn nái tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

76 160 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2018, 16:32

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho lợn nái tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội .Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho lợn nái tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội .Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho lợn nái tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội .Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho lợn nái tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội .Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho lợn nái tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội .Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho lợn nái tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội .Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho lợn nái tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội . ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN ĐĂNG PHƯC Tên chun đề: “THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NUÔI DƢỠNG, PHÕNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI NGUYỄN THANH LỊCH BA TRẠI, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ NỘI” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Thái Nguyên - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN ĐĂNG PHÖC Tên chuyên đề: “THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG, PHÕNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI NGUYỄN THANH LỊCH BA TRẠI, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ NỘI” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: TY 45 N03 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn: PGS.TS TỪ TRUNG KIÊN Thái Nguyên - 2017 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập rèn luyện trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thời gian học tập trại lợn Nguyễn Thanh Lịch Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Nội, em nhận quan tâm giúp đỡ chủ trại, công nhân, kỹ sư trại Để hồn thành khóa luận này, em nhận giúp đỡ thầy cơ, gia đình bạn bè Em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu nhà trường, tồn thể thầy giáo khoa chăn nuôi Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Em xin đặc biệt cảm ơn đến thầy giáo PGS.TS Từ Trung Kiên, thầy trực tiếp hướng dẫn, bảo động viên giúp đỡ em mặt q trình tiến hành nghiên cứu hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn: Ban lãnh đạo UBND Ba Trại gia đình anh Nguyễn Thanh Lịch (chủ trại) nơi sở em thực tập tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực đề tài Cuối em xin cám ơn động viên, khích lệ, giúp đỡ thầy cơ, gia đình bạn bè động viên giúp đỡ em hoàn thành tốt việc học tập, nghiên cứu suốt trình học tập vừa qua ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Hàm lượng axit amin thích hợp cho lợn nái chửa lợn nái nuôi 20 Bảng 2.2 Một số tiêu chí phân biệt thể viêm tử cung 26 Bảng 3.1 Lịch sát trùng trại lợn nái 39 Bảng 4.1 Cơ cấu đàn lợn qua năm 51 Bảng 4.2 Số lượng lợn nái trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng trại qua tháng thực tập 52 Bảng 4.3 Tình hình đẻ đàn lợn nái 53 Bảng 4.4 Một số tiêu số lượng lợn loại lợn nái 55 Bảng 4.5 Lịch phòng bệnh trại lợn Error! Bookmark not defined Bảng 4.6 Kết thực chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn nái 56 Bảng 4.7 Kết thực chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn 57 Bảng 4.8 Kết công tác phục vụ sản xuất khác 59 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng CP : Charoen Pokphand MMA : Mastitis Metritis Agalactia - Hội chứng viêm vú, viêm tử cung sữa Nxb : Nhà xuất PRRS : Porcine reproductive and respiratory syndrome - Hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp lợn STT : Số thứ tự TT : Thể trọng iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích chuyên đề 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1.Vị trí địa lý đặc điểm khí hậu 2.1.2 Quá trình thành lập 2.1.3 Cơ sở vật chất trại 2.1.4 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.5 Tình hình sản xuất trại 2.1.6 Thuận lợi, khó khăn 2.2 Cơ sở tài liệu liên quan đến chuyên đề 2.2.1 Đặc điểm sinh lý, sinh dục lợn nái 2.2.2 Đại cương sinh lý sinh sản lợn nái 12 2.2.3 Đặc điềm sinh lý lợn theo mẹ 16 2.2.4 Quy trình chăm sóc lợn nái sinh sản giai đoạn chửa, đẻ, nuôi 18 2.2.5 Một số bệnh thường gặp lợn nái sinh sản 21 2.3 Tổng quan nghiên cứu nước nước 31 2.3.1 Tổng quan nghiên cứu nước 31 2.3.2 Tổng quan nghiên cứu nước 33 v Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 36 3.1 Đối tượng 36 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 36 3.3 Nội dung thực 36 3.4 Các tiêu phương pháp thực 36 3.4.1 Các tiêu thực 36 3.4.2 Phương pháp thực 36 3.4.3 Phương pháp xác định tiêu theo dõi 37 Phần KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 51 4.1 Kết đánh giá tình hình chăn ni trại 51 4.2 Thực biện pháp chăm sóc ni dưỡng đàn lợn nái sinh sản 51 4.3 Tình hình đẻ đàn lợn nái trại 53 4.4 Một số tiêu số lượng lợn lợn nái 54 4.5 Kết thực quy trình phòng bệnh trạiError! Bookmark not defined 4.6 Kết thực công tác chẩn đoán điều trị bệnh gặp đàn lợn nái lợn trại 56 4.7 Kết công tác phục vụ sản xuất khác 59 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Đề nghị 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 MỘT SỐ HÌNH ẢNH THUỐC TẠI TRẠI LỢN Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Nước ta hội nhập mạnh mẽ với kinh tế giới, nhằm đưa kinh tế nước ta phát triển nhanh mạnh Đảng Nhà nước đưa nhiều sách phát triển đất nước, đặc biệt quan tâm trọng cho phát triển ngành chăn nuôi Với tiền đề nước nông nghiệp lên với giúp đỡ tổ chức nước lãnh đạo sáng suốt Đảng, chăn ni có bước trở mạnh mẽ Khơng giúp người dân xóa đói giảm nghèo mà góp phần vào cơng làm giàu đất nước Đặc biệt chăn nuôi lợn, khơng chăn ni theo phương thức hộ gia đình nhỏ lẻ, sử dụng giống nội giá trị kinh tế thấp Mà nhờ có sách mở cửa, việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, tham gia cơng ty nước ngồi nước việc chăn nuôi tăng cường mở rộng theo hướng công nghiệp tập trung, sử dụng giống ngoại nhập, công nghệ tự động Chăn nuôi lợn đem lại nguồn lợi kinh tế lớn góp phần thúc đẩy cho phát triển kinh tế Tuy nhiên, đặc điểm địa lý khí hậu nóng ẩm nước ta, mà chăn ni gặp khơng khó khăn Từ điều kiện ta cần thực quy trình chăn ni đáp ứng yêu cầu nước điều kiện ngoại cảnh sở vật chất Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đồng ý Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn sở thực tập, em tiến hành thực hiện: “Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng trị bệnh cho lợn nái trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Nội 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích chuyên đề - Nhằm nắm vững kiên thức quy trình chăm sóc, ni dưỡng lợn nái, lợn giai đoạn - Rèn luyện nâng cao tay nghề, củng cố kiến thức học tìm hiểu thêm kiến thức thực tế 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề - Nắm bắt quy trình chăm sóc ni dưỡng lợn nái lợn trại Nguyễn Thanh Lịch, huyện Ba Vì, thành phố Nội - Quy trình vệ sinh, phòng trị số bệnh gặp đàn lợn trại Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1.Vị trí địa lý đặc điểm khí hậu Trại chăn ni Nguyễn Thanh Lịch thuộc địa bàn thôn Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Nội Về địa lý, Ba Trại miền núi nằm chân núi phía bắc Ba Vì, với diện tích tự nhiên khoảng 36km2 Phía đơng giáp Tản Lĩnh, phía bắc giáp Cẩm Lĩnh, phía tây giáp Thuần Mỹ, cách trung tâm thành phố Nội 60km nằm hai đường Tỉnh lộ, đường 87 Sơn Tây - Đá Chông đường 88 Sơn Tây - Bất Bạt Đường 87 qua từ phía Đơng - Nam qua xóm Chằm Mè - Trung Sơn tiếp giáp đường 89 Đá Chông Đường 89 chạy song song với sông Đà qua địa phận thuộc địa phận Thuần Mỹ Đường 88 qua phía bắc ranh giới Ba Trại với Cẩm Lĩnh Dân số tồn tính đến năm 2011 3182 hộ gia đình với 12.929 nhân Về khí hậu, Ba Trại thuộc vùng đồng sơng Hồng chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa Mùa mưa tháng kết thúc vào tháng 10 với nhiệt độ trung bình 23oC, tháng tháng có nhiệt độ trung bình cao 28,6 oC Mùa khô tháng 11 kết thúc vào tháng với nhiệt độ xấp xỉ 20oC, tháng có nhiệt độ thấp 15,8oC Trại có diện tích đất 12.068m2, xây dựng cách xa với đường lớn, xa trường học nơi dân cư sinh sống, bao quanh trại chủ yếu đồi cách xa trại cánh đồng lúa Trại nằm địa hình cao dễ thoát nước vào mùa mưa nhiều Xung quanh chuồng ni trồng tạo bóng râm mát cho mùa hè 53 xịt gầm hàng ngày để tránh mùi hôi bốc lên giữ chuồng trại hơn, xịt gầm cần ý không để nước bắn lên trên, làm ẩm ướt chuồng nuôi, không nên xịt gầm sớm vào mùa đông, nên xịt gầm sau để tránh lợn bị lạnh dễ mắc bệnh hơ hấp, tiêu chảy 4.3 Tình hình đẻ đàn lợn nái trại Tình hình đẻ đàn lợn nái tiêu quan trọng cần theo dõi để có biện pháp tác động, điều chỉnh kịp thời nhằm mang lại hiệu kinh tế cao cho người chăn ni, chúng tơi theo dõi tình hình đẻ 360 lợn nái thời gian tháng thực tập thu kết Bảng 4.3 Tình hình đẻ đàn lợn nái Đẻ bình thƣờng Tháng Số lợn theo dõi (con) Số lợn Tỷ lệ Đẻ khó can thiệp Đẻ khó can thiệp kích tố tay Số lợn Tỷ lệ Số lợn Tỷ lệ (con) (%) (con) (%) (con) (%) 12 60 53 88,33 11,67 0,00 60 51 85,00 13,33 1,67 60 50 83,33 15,00 1,67 60 52 86,67 11,67 1,67 60 50 83,33 13,33 3,33 60 51 85,00 15,00 0,00 Tổng 360 307 85,53 48 13,33 1,39 Kết bảng 4.3 cho biết tổng số lượng lợn đẻ tháng, số đẻ bình thường số đẻ phải can thiệp trại Tỷ lệ lợn nái đẻ phải can 54 thiệp 53 con, tỷ lệ trung bình 14,7 % Lợn nái đẻ khó phải can thiệp lợn đẻ lứa đầu, lợn ăn nhiều vào giai đoạn cuối thai kì làm thai to, thai không thuận, lợn mẹ vận động sức khỏe mẹ không tốt Số lợn nái đẻ phải can thiệp với tỷ lệ thấp trình chăm sóc thực quy trình thức ăn cho lợn nái mang thai Trong đỡ đẻ em rút kinh nghiệm cần chuẩn bị tốt lồng úm cho lợn con, vệ sinh vùng mông âm hộ mẹ trước đẻ Khi lợn đẻ phải ý để biết đẻ khó, đẻ dễ, ý thời gian đẻ để biết nhanh hay chậm Nếu mẹ đẻ khó cần can thiệp sớm cách dùng oxytocin để kích thích co bóp trơn tử cung, xoa bầu vú Nếu thai to, mẹ rặn đẻ khơng phải nhanh chóng can thiệp đưa con ngồi để tránh ngạt, làm chết lại tử cung Khi can thiệp phải ý sát trùng tay, đeo găng tay sát trùng, vệ sinh vùng mông, âm hộ, phải tiến hành nhẹ nhàng tránh gây đứt nhau, xây sát niêm mạc tử cung nái Những người trực tiếp đỡ đẻ can thiệp đẻ khó phải cắt móng tay, để móng tay dài làm tổn thương lợn sinh, ảnh hưởng tới niêm mạc tử cung lợn mẹ 4.4 Một số tiêu số lƣợng lợn lợn nái Qua thời gian tháng thực tập trại em thống kê số tiêu số lượng lợn lợn nái em trình bày bảng 4.4 Kết bảng 4.4 cho thấy tiêu sinh sản tương đối cao Trong tháng em thực tập có tổng 360 lợn nái đẻ với số đẻ trung bình 11,95 con/lứa, số sống đến cai sữa 10,71 con/lứa tỷ lệ sống đạt 89,62% Tỷ lệ đẻ thấp 11,75 con/ lứa 55 Bảng 4.4 Một số tiêu số lƣợng lợn loại lợn nái Tháng Số lợn nái đẻ Số đẻ ra/lứa ( ) Số sống Tỷ lệ đến cai sữa sống ( ) (%) 12 60 12,30±0,25 10,90±0,24 88,61 60 11,80±0,18 10,40±0,18 88,13 60 11,75±0,19 10,45±0,22 88,93 60 11,90±0,18 10,80±0,19 90,75 60 12,10±0,21 10,95±0,20 92,40 60 11,85±0,23 10,75±0,21 90,71 Tổng 360 11,95±0,21 10,71±0,21 89,62 Trong q trình ni dưỡng từ sau đẻ đến 21 ngày số lượng lợn cai sữa cao Có nhiều nguyên nhân kỹ thuật đỡ đẻ công nhân sinh viên thực tập ngày nâng cao Lợn bị lợn mẹ đè chết giảm công tác trông lợn ngày ý Tại trại, tháng theo dõi em thấy lợn có tỷ lệ sống cao 92,40% vào tháng thấp 88,13% vào tháng Để có tỷ lệ lợn sống đến cai sữa cao phải ý chăm sóc, ni dưỡng tốt, nhiệt độ môi trường thấp phải đưa lợn vào ô úm, không nên để chuồng sàn chuồng ẩm ướt để tránh lợn bị tiêu chảy Nên cho lợn tập ăn sớm lúc - ngày tuổi để tăng khả tăng trọng lợn Phải tạo điều kiện thích hợp, tối ưu để lợn có khả phát triển tốt q trình ni dưỡng cần đảm bảo số lượng cơng nhân dãy chuồng đẻ để giảm tỷ lệ chết lợn mẹ đè người dãy chuồng 60 nái đẻ nuôi Trong trình đỡ đẻ, thiến, mổ hecni phải đảm bảo sát trùng kỹ thuật Tuân thủ yêu cầu hạn chế tỷ lệ lợn chết, đảm bảo số lượng lợn xuất bán cao, mang lại hiệu kinh tế cho người chăn nuôi 56 4.5 Kết thực cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh gặp đàn lợn nái lợn trại Bảng 4.5 Kết thực chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn nái Số nái STT Loại bệnh điều tra (con) Viêm tử cung Viêm vú Đẻ khó 360 Sát Tổng số 360 Kết Số lƣợng lợn mắc Tỷ lệ Khỏi Loại Tỷ lệ bệnh mắc (%) bệnh thải khỏi (con) (con) (%) (con) 82 22,8 80 97,56 1,94 100 53 14,7 52 98,1 1,11 100 146 40,55 143 98,5 Kết bảng 4.6 Cho thấy thực trạng mắc bệnh sinh sản lợn nái ngoại trại Nguyễn Thanh Lịch là: viêm tử cung, viêm vú, đẻ khó Trong 360 theo dõi kiểm tra có 146 mắc bệnh chiếm 40,55%, có: Viêm tử cung: mắc 82 con, chiếm 22,8%, khỏi 80 con, loại thải Viêm vú: mắc con, chiếm 1,94%, khỏi Đẻ khó: mắc 53 con, chiếm 14,7%, khỏi 52 con, loại Sát nhau: mắc bệnh con, chiếm 1,11%, khỏi 100% Lợn nái mắc bệnh viêm tử cung chiếm tỷ lệ cao 22,8%, sau đẻ khó chiếm 14,7% Lợn mắc bệnh viêm vú thấp 1,94% Sở di ̃ có khác do: viêm tử cung bệnh sinh sản thường xảy lợn nái sau sinh, đặc biệt nái ngoại tỷ lệ mắc bệnh cao nhất, cơng tác vệ sinh chuồng trại đỡ đẻ lợn chưa tốt, can thiệp tay 57 thơ bạo vào tử cung để móc lợn, lợn đẻ khó khiến vi khuẩn xâm nhập vào phận sinh dục gây viêm nhiễm chảy mủ Bên cạnh đội ngũ cơng nhân trẻ tuổi khơng qua đào tạo mà làm quy trình đỡ đẻ khơng kỹ thuật, khơng đảm bảo vệ sinh gây viêm tử cung Khâu chỉnh thức ăn cho nái chửa chuống bầu chưa tốt khiến thai to Lợn nái vận động, sức rặn đẻ dẫn đến đẻ khó Viêm vú chiếm 1,94% nguyên nhân chuồng trại chưa đảm bảo vệ sinh, sàn chuồng không sát trùng cẩn thận, lợn mẹ đè phân nhiều, kỹ thuật mài nanh cho lợn chưa đảm bảo lợn tranh bú, cắn bú gây xước sát bầu vú, bầu vú trễ lê nhiều sàn tạo điều kiện cho vi khuẩn nhanh chóng xâm nhập vào gây viêm vú Sau kết cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho lợn từ đến 21 ngày tuổi Bảng 4.6 Kết thực chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn Kết Số Số (khỏi bệnh) Tỷ lệ mắc STT Loại bệnh theo lợn mắc bệnh (%) Số Tỷ lệ dõi bệnh khỏi khỏi (%) Hội chứng tiêu chảy 175 27,07 168 96,00 Phân trắng lợn Viêm phổi 650 Viêm khớp Tổng số 650 38 5,84 36 94,74 115 17,70 106 92,17 1,38 88,9 337 51,9 318 94,36 Qua bảng 4.7 cho thấy thực trạng mắc bệnh đàn lợn là: bệnh hội chứng tiêu chảy, phân trắng lợn con, viêm phổi, viêm khớp Trong 650 theo dõi kiểm tra có 337 mắc bệnh chiếm 51,9%, có: Hội chứng tiêu chảy: số mắc bệnh 175 con, chiếm 27,07%, khỏi bệnh 168 con, chết 58 Phân trắng lợn con: số mắc bệnh 38 con, chiếm 5,84%, khỏi bệnh 36 con, chết Viêm phổi: số mắc bệnh 115 con, chiếm 17,7%, khỏi bệnh 106 con, chết Viêm khớp: số mắc bệnh con, chiếm 1,38%, khỏi bệnh con, chết Lợn sinh sức đề kháng với thích nghi với ngoại cảnh chưa cao khí hậu nước ta thay đồi thất thường theo mùa, điều kiện chuồng trại khơng tốt ngun nhân dẫn đến việc lợn mắc bệnh trại Lợn sau sinh lau khô sẽ, cắt dây rốn cho vào lồng úm để ủ ấm Về mùa đông nhiệt độ miền Bắc nước ta hạ xuống thấp dẫn đến nhiệt độ chuồng giảm thấp, chuồng khơng đủ bóng sưởi ấp khiến cho lợn bị lạnh tăng nguy mắc bệnh viêm phổi, hội chứng tiêu chảy Tuy ô chuồng nuôi sau lứa lợn xuất bán vệ sinh xong vi sinh vật gây bệnh tồn khe kẽ thành ô chuồng nơi mà dụng cụ vệ sinh không tới đặc biệt góc chuồng chỗ lợn vệ sinh Ngoài hội chứng tiêu chảy, phân trắng số nguyên nhân như: việc vê sinh vú mẹ không thực hay thực không tốt khiến cho vú bị bẩn phân, vệ sinh máng ăn không sạch, công tác đỡ đẻ sai khiến cho lợn bị lạnh Tại trại lợn có tỷ lệ mắc hội chứng tiêu chảy cao thường gặp lợn từ ngày tuổi ngày tuổi Tiếp theo đến bệnh viêm phổi bệnh thường hay gặp lợn tuần tuổi, lợn còi sức đề kháng kém, lợn thường xuất bán sau so với lợn đàn 59 Tỷ lệ điều trị bệnh lợn trại đạt kết cao nhờ công tác phát bệnh sớm, điều trị kịp thời phác đồ giúp giảm thiểu số lượng lợn chuyến sang mạn tính, hay chết kiệt sức 4.6 Kết công tác phục vụ sản xuất khác Bảng 4.7 Kết công tác phục vụ sản xuất khác Kết (an tồn) STT Nội dung cơng việc Số lượng Số lƣợng (Con) Tỷ lệ (%) Đỡ đẻ cho lợn 550 550 100 Xuất lợn 3500 3500 100 Thiến lợn đực 250 250 100 Mổ hecni 60 57 95 Thụ tinh nhân tạo 9 100 Mài nanh, bấm số tai, cắt 1500 1500 100 Ngồi cơng việc kỹ thuật tháng thực tập trại tơi tham gia thực công tác chăn nuôi khác Những cơng tác ngồi phục vụ sản xuất nhằm giúp hồn thiện kỹ thuật chăm sóc lợn lợn nái cho thân Cải thiện kỹ quan sát nhận biết tình trạng sức khỏe đàn lợn, đưa chẩn đốn tình trạng bệnh tật có biện pháp điều trị kịp thời Những cơng tác giúp tơi tiếp xúc nhiều với đàn lợn để hiểu hoạt động sinh lý chúng Giúp nâng cao lòng yêu nghề gắn bó với cơng việc chọn 60 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập tốt nghiệp trại lợn Nguyễn Thanh Lịch - Ba - Nội, em có số kết luận: - Trong 360 nái: có 307 đẻ bình thường chiếm 85,53%, số đẻ khó can thiệp kích tố 48 chiếm 13,33%, đẻ khó can thiệp tay chiếm 1,39% - Tỷ lệ trung bình số đẻ lứa đạt 11,95% tỷ lệ trung bình số cai sữa cao đạt 89,62% lợn sinh khỏe mạnh tăng trọng nhanh, số lượng lợn xuất bán hàng tháng tăng - Chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn nái: viêm tử cung mắc 82 con, chiếm 22,6%, số khỏi 80 Viêm vú mắc chiếm 1,94% số khỏi 100% Đẻ khó mắc 53 chiếm 14,7%, số khỏi 52 Sát mắc chiếm 1,11% khỏi 100% - Thực chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn con: hội chứng tiêu chảy mắc bệnh 175 con, số khỏi 168 Phân trắng lợn mắc 38 con, số khỏi 36 Viêm phổi 115 con, số khỏi 106 Viêm khớp con, số khỏi - Trong thời gian tháng thực tập trại học nhiều kiến thức chuyên môn thực hành thao tác kỹ thuật quy trình chăm sóc ni dưỡng lợn: xác định lợn nái lên giốngp; phối giống cho lợn; xác định lợn nái mang thai; đỡ đẻ cho lợn nái, mài nanh, đọc bấn số tai, bấm đi, tiêm sắt; tham gia quy trình phòng trị bệnh cho đàn lợn 61 5.2 Đề nghị - Cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn để giảm tỷ lệ mắc bệnh - Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ phối giống có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đường sinh sản lợn nái - Thực số biện pháp để làm hạn chế tỷ lệ nhiễm bệnh đàn lợn như: + Cải tao điều kiện chuồng trại đảm bảo khí hậu chuồng ni thích hợp với giai đoạn phát triển lợn + Nâng cao kỹ thuật đỡ đẻ, kỹ thuật chăm sóc lợn khác cho cơng nhân Hướng dẫn công nhân cách phát bệnh đàn lợn 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Nguyễn Xuân Bin ̀ h (2000), Phòng trị bệnh heo nái, heo con,heo thịt, Nxb Nông nghiê ̣p, Nội, tr 29 - 35 Lê Xuân Cường (1986), Năng suất sinh sản lợn nái, Nxb Nông nghiệp Trầ n Thi ̣Dân (2004), Sinh sản heo nái và sinh lý heo , Nxb Nông nghiê ̣p, Tp.HCM Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nơng nghiệp, Nội Đồn Kim Dung, Lê Thi Ta ̣ ̀ i (2002), Phòng trị bệnh lợn nái để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông nghiê ̣p, Nội Trầ n Tiế n Dũng , Dương Đình Long , Nguyễn Văn Thanh (2002), Sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiê ̣p - Nội Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2006), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nơng nghiệp Nội Đồn Kim Dung, Lê Thi Ta ̣ ̀ i (2002), Phòng trị bệnh lợn nái để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông nghiê ̣p, Nội Dương Mạnh Hùng (2012), Giống vật nuôi, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 10 Nguyễn Đức Hưng, Phùng Thăng Long, Nguyễn Xn Bả, (2005), Giáo trình chăn ni đại cương, Trường Đại học Nông Lâm Huế 11 Võ Trọng Hốt, Trần Đình Miên, Võ Văn Sự, Vũ Đình Tơn, Nguyễn Khắc Tích, Đinh Thị Nơng (2000), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội 12 Phan Xuân Hảo, “Đánh giá suất sinh sản lợn nái ngoại Landrace, Yorkshire F1( LandracexYorkshire) đời bố mẹ”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp, Tập 4, số 2/2006 63 13 Phan Xuân Hảo, Hoàng Thị Thúy (2009), “Năng suất sinh sản sinh trưởng tổ hợp lai nái Landrace, Yorkshire F1 (Landrace x Yorkshire) phối với đực lai Pietrain Duroc (PiDu)”, Tạp chí Khoa học Phát triển, Trường Đại học Nơng nghiệp Nội, (4), trang 44-49 14 John Mabry (1998) Đánh giá lợn Quốc Gia sử dụng BLUP Hoa Kỳ Hội Chăn nuôi Việt Nam, Trang – 15 John R.Dichl (1992), Quản lí lợn lợn đực hậu bị để sinh sản có hiệu quả, Nxb Nông nghiệp, Nội 16 Trương Lăng (2000), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Đà Nẵng 17 Phạm Sỹ Lăng, Phan Đich ̣ Lân, Trương Văn Dung (2002), Bê ̣nh phổ biế n ở lợn và biê ̣n pháp phòng tri, tâ ̣ ̣p II, Nxb Nông nghiê ̣p, Nội, tr 44 – 52 18 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bê ̣nh quan trọng ở lợn, Nxb Nông nghiê ̣p, Nội, tr 165 – 169 19 Trương Lăng (2003), Cai sữa lợn con, Nxb Nông nghiệp Nội 20 Lê Hồng Mận (2007), Chăn nuôi lợn nái sinh sản nông hộ, Nxb Nông nghiệp, Nội 21 Lê Hồng Mận (2002), Chăn nuôi lợn nái sinh sản nông hộ, Nxb Nông nghiệp, Nội 22 Lê Văn Năm (1999), Cẩm nang bác sĩ thú y hướng dẫn phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông nghiệp, Nội 23 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Nội 24 Đồn Văn Soạn, Đặng Vũ Bình (2011), “Khả sinh sản tổ hợp lai nái lai F1 (Landrace x Yorkshire), F1 (Yorkshire x Landrace) với đực Duroc L19”, Tạp chí Khoa học Phát triển 9(4) tr 614-621 64 25 Ngô Nhật Thắng (2006), Hướng dẫn chăn nuôi phòng trị bệnh cho lợn, Nxb Lao động - hội, Nội 26 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), “Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập 17 27 Trekaxova A.V., Daninko L.M., Ponomareva M.I., Gladon N.P., (1983), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản (người dịch Nguyễn Đình Chi), Nxb Nông nghiệp, Nội 28 Nguyễn Thiện, Nguyễn Tấn Anh (1993), Thụ tinh nhân tạo cho lợn Việt Nam, Nxb Nông nghiệp Nội 29 Nguyễn Thiện, Trần Đình Miên, Võ Trọng Hốt (2005), Con lợn Việt Nam, Nxb Nông nghiêp ̣ , Nội 30 Nguyễn Văn Thanh (2007), “Khảo sát tỷ lệ mắc thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi vùng Đồng Bắc bộ”, Tạp chí KHKT thú y, XIV (số 3) 31 Nguyễn Văn Thắng, Vũ Đình Tơn (2010), “Năng suất sinh sản, sinh trưởng, than thịt chất lượng thịt tổ hợp lai lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) với đực giống Landrace, Duroc (Pietrain x Duroc)”, Tạp chí Khoa học Phát triển, Trường Đại học Nông nghiệp Nội, (1), 98 – 105 32 Nguyễn Văn Thắng, Đặng Vũ Bình (2006), “Năng suất sinh sản, sinh trưởng chất lượng thân thịt công thức lai lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) phối giống với lợn đực Duroc Pietrain”,Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Nội, Số 6, trang 48 – 55 33 Vũ Đình Tơn, Nguyễn Công Oánh (2010), “Năng suất sinh sản, sinh trưởng chất lượng thịt tổ hợp lai lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) với đực giống Duroc Landrace ni Bắc Giang”, Tạp 65 chí Khoa học Phát triển, Trường Đại học Nông nghiệp Nội, Tập 8, số 01, trang 106 – 113 34 Nguyễn Văn Thắng, Vũ Đình Tơn (2010), “Năng suất sinh sản, sinh trưởng, than thịt chất lượng thịt tổ hợp lai lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) với đực giống Landrace, Duroc (Pietrain x Duroc)”, Tạp chí Khoa học Phát triển, Trường Đại học Nông nghiệp Nội, (1), 98 – 105 35 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Nội 36 Nguyễn Thiện, Hoàng Kim Giao (1996), Nâng cao suất sinh sản gia súc cái, Nxb Nông nghiệp, Nội 37 Nguyễn Quang Tuyên (2008), Giáo trình vi sinh vật thú y, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên II Tài liệu Tiếng Anh 38 Gondret F, Lefaucheur L, Louveau P, Lebret B, Pichodo X, Lecozlez (2005),“Influence of piglet birth weight on postnatal growth performance, tissue lipogenic capacity and muscle histological traits at market weight”, Journal of livestock production Science, Elsever, 93, 137 – 146 39 Paul Hughes and James Tilton (1996), Maximising pig production and reproduction, Campus, Hue Universiti of Agricu lture and Forestry, pp, 23-27 40 Purvis G.M (1985), Disease of the newborn Vet Rec P.116 – 293 41 Smith B.B., Martineau G., Bisaillon A., (1995), “Mammary gland and lactaion problems”, In disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, pp 40 - 57 42 Taylor D.J., (1995), Pig diseases 6th edition, Glasgow University, U.K, pp 315 - 320 43 Urban V.P., Schnur V.I., Grechukhin A N., (1983), “The metritis, mastitis agalactia syndrome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik sel skhozyaistvennoinauki, 6, pp 69-75 MỘT SỐ HÌNH ẢNH THUỐC TẠI TRẠI LỢN Thuố c Nor 100 Thuố c Dexa Thuố c Atropin Thuố c Lincoject Thuố c Amcoli Thuố c Fe + B12 Thuố c Amoxinject LA Thuố c Oxytocine ... giáo hướng dẫn sở thực tập, em tiến hành thực hiện: Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng trị bệnh cho lợn nái trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội ” 2 1.2 Mục... - NGUYỄN ĐĂNG PHƯC Tên chun đề: “THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NUÔI DƢỠNG, PHÕNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI NGUYỄN THANH LỊCH XÃ BA TRẠI, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI” KHĨA LUẬN TỐT... sóc nuôi dưỡng lợn nái lợn trại Nguyễn Thanh Lịch, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội - Quy trình vệ sinh, phòng trị số bệnh gặp đàn lợn trại Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1.Vị
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho lợn nái tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp), Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho lợn nái tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan