Phân lập gen ORCA3 liên quan đến sự tổng hợp alkaloid từ cây dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G. Don) (Luận văn thạc sĩ)

59 102 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2018, 10:19

Phân lập gen ORCA3 liên quan đến sự tổng hợp alkaloid từ cây dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G. Don)Phân lập gen ORCA3 liên quan đến sự tổng hợp alkaloid từ cây dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G. Don)Phân lập gen ORCA3 liên quan đến sự tổng hợp alkaloid từ cây dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G. Don)Phân lập gen ORCA3 liên quan đến sự tổng hợp alkaloid từ cây dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G. Don)Phân lập gen ORCA3 liên quan đến sự tổng hợp alkaloid từ cây dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G. Don)Phân lập gen ORCA3 liên quan đến sự tổng hợp alkaloid từ cây dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G. Don)Phân lập gen ORCA3 liên quan đến sự tổng hợp alkaloid từ cây dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G. Don)Phân lập gen ORCA3 liên quan đến sự tổng hợp alkaloid từ cây dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G. Don)Phân lập gen ORCA3 liên quan đến sự tổng hợp alkaloid từ cây dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G. Don) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TRẦN THỊ THANH HƢƠNG PHÂN LẬP GEN ORCA3 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ TỔNG HỢP ALKALOID TỪ CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus (L.) G Don) LUẬN VĂN THẠC SỸ SINH HỌC - 8/ 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TRẦN THỊ THANH HƢƠNG PHÂN LẬP GEN ORCA3 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ TỔNG HỢP ALKALOID TỪ CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus (L.) G Don) Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 60.42.01.21 LUẬN VĂN THẠC SỸ SINH HỌC Số hóa Trung tâm Học liệu - 8/ 2014 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Mọi trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, ngày 20 tháng năm 2014 Tác giả Trần Thị Thanh Hƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Chu Hoàng Mậu tận tình hƣớng dẫn, bảo tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu - KTNN tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành luận văn - Tác giả Trần Thị Thanh Hƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii CÁC CHỮ VIẾT TẮT ORF: Open read frame ORCAs: Octadecanoid - responsive Catharanthus AP2/ERF domain MIA: Monoterpenoid indole alkaloids DNA: Deoxyribonucleic acid RNA: Ribonucleic acid TIA: Terpenoid indole alkaloids FDA: Food and Drug Administration JA: Jasmonic acid MeJA: Methyl ester jasmonic acid JRE: Jasmonate responsive element ERF: Ethylene response factor PCR: Polymerase chain reaction Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Những chữ viết tắt iii Mục lục iv Danh mục bảng luận văn vi Danh mục hình luận văn .vii MỞ ĐẦU .1 Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 CÂY DỪA CẠN 1.1.1 Giới thiệu chung 1.2 NGHIÊN CỨU ALKALOID Ở THỰC VẬT VÀ Ở CÂY DỪA CẠN .5 1.2.1 Alkaloid thực vật .5 1.2.1.1 Trạng thái thiên nhiên .5 1.2.1.2 Sự phân bố .6 1.2.2 Alkaloid dừa cạn .8 1.2.2.1 Các vinca alkaloid 1.2.2.2 Một số gen chức liên quan đến trình tổng hợp alkaloid dừa cạn .11 1.2.2.3 A 12 16 1.3.1 ORCA3 .16 1.3.1.1 Con đƣờng sinh tổng hợp TIA 17 1.3.1.2 Cơ chế điều khiển ORCA3 19 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 1.3.1.3 Cấu trúc protein ORCA3 .21 22 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 27 2.1.1 Vật liệu nghiên cứu 27 2.1.2 Hóa chất thiết bị 27 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .27 2.2.1 Phƣơng pháp thu mẫu 27 2.2.2 Các phƣơng pháp sinh học phân tử 27 2.2.2.1 Phƣơng pháp tách chiết mRNA 27 28 2.2.2.3 Phƣơng pháp nhân gen ORCA3 kĩ thuật RT-PCR .28 2.2.2.4 Kĩ thuật tách dòng gen 29 31 31 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .32 DỪA ÊN 32 ORCA3 .32 3.1.2 Kết nhân đoạn gen ORCA3 từ mRNA 33 3.1.3 Kết tách dòng đoạn gen ORCA3 .34 35 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO .43 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thành phần phản ứng PCR nhân gen ORCA3 28 Bảng 2.2 Thành phần ph 29 Bảng 2.3 Thành phần phản ứng colony – PCR 30 Bảng 3.1 Cặp mồi nhân gen ORCA3 33 Bảng 3.2 ORCA3 37 Bảng 3.3 Tỷ lệ số lƣợng loại amino acid 39 Bảng 3.4 Các vị trí sai khác trình tự amino acid 96899, ABW77571 40 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1 Sinh tổng hợp vinca alkaloid .10 Hình 1.2 Con đƣờng sinh tổng hợp TIA dừa cạn 19 Hình 1.3 Mơ hình biểu gen STR đƣợc cảm ứng JA thông qua yếu tố phiên mã ORCA3 dừa cạn 20 Hình 1.4 Tổng quan phân tử tín hiệu thực vật .21 3.1 (TN1) 33 3.2 35 Hình 3.3 .36 Hình 3.4 Thái Nguyê 38 Hình 3.5 Vùng AP-2 protein ORCA3 bám DNA 41 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, giới phải đối mặt với bệnh ung thƣ, bệnh trở thành hiểm họa cho sống có xu hƣớng ngày gia tăng Theo thống kê, giới có 21,4 triệu ngƣời đƣợc phát mắc bệnh ung thƣ 13,2 triệu ngƣời chết bệnh vào năm 2030 Tỷ lệ có nguy tăng dần so với thời gian Trong đó, loại thuốc chữa trị ung thƣ chƣa nhiều giá thành chúng đắt Xu hƣớng giới nghiên cứu phƣơng pháp Thực vật bậc cao đƣợc coi nguồn nguyên liệu quý giá cung cấp hợp chất thứ cấp, đặc biệt alkaloid Những chất đóng vai trò quan trọng ngành công nghiệp dƣợc phẩm việc sản xuất loại thuốc có giá trị, số quan trọng nhóm dƣợc phẩm điều trị ung thƣ Trong năm gần đây, tình hình nghiên cứu hợp chất thứ cấp thực vật ngày phát triển Các hợp chất thứ cấp đƣợc chiết xuất từ thực vật có hoạt tính có giá trị sống Một số hợp chất thuộc nhóm alkaloid, terpenoid, phenolic, saponin đƣợc biết đến nhƣ hợp chất có khả trị bệnh ung thƣ Cây dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G Don) loại thực vật có khả sản xuất alkaloid - có dƣợc tính quan trọng chế tạo thuốc chữa ung thƣ nhƣ vinblastine vincristine Các alkaloid dừa cạn có hàm lƣợng nhỏ (khoảng phần vạn dừa cạn khô vinblastin vincristin 10 lần nữa) khơng thể tổng hợp đƣờng hóa học có cấu trúc phức tạp [1] Do vậy, tiếp cận đƣờng tổng hợp alkaloid từ góc độ Số hóa Trung tâm Học liệu hƣớng nghiên cứu đầy http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... THỊ THANH HƢƠNG PHÂN LẬP GEN ORCA3 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ TỔNG HỢP ALKALOID TỪ CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus (L.) G Don) Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 60.42.01.21 LUẬN VĂN THẠC SỸ SINH HỌC... vinca alkaloid 1.2.2.2 Một số gen chức liên quan đến trình tổng hợp alkaloid dừa cạn .11 1.2.2.3 A 12 16 1.3.1 ORCA3 .16 1.3.1.1 Con đƣờng sinh tổng hợp. .. Hình 1.1 Sinh tổng hợp vinca alkaloid .10 Hình 1.2 Con đƣờng sinh tổng hợp TIA dừa cạn 19 Hình 1.3 Mơ hình biểu gen STR đƣợc cảm ứng JA thông qua yếu tố phiên mã ORCA3 dừa cạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân lập gen ORCA3 liên quan đến sự tổng hợp alkaloid từ cây dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G. Don) (Luận văn thạc sĩ), Phân lập gen ORCA3 liên quan đến sự tổng hợp alkaloid từ cây dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G. Don) (Luận văn thạc sĩ)