TUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦ (Phần 2)

12 243 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2018, 12:28

TUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦTUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦTUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦTUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦTUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦTUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦTUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦ TUYỂN CHỌN 100 CÂU TỪ CÁC CAO THỦ (TỪ 101-200) Câu 101: Hỗn hợp X gồm ba chất béo tạo glyxerol hai axit oleic stearic Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X cần dùng 12,075 mol O2, thu CO2 H2O Xà phòng hóa 132,9 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu m gam muối Giá trị m A 144,3 gam B 125,1 gam C 137,1 gam D 136,8 gam Câu 102: Cho hỗn hợp X gồm Al Zn vảo dung dịch chứa AgNO3 0,3M Cu(NO3)2 0,5M Sau kết thúc phản ứng, thu dung dịch Y vả 20 gam chất rắn Z chứa hỗn hợp kim loại Cơ cạn Y, sau nung phần rắn đến khối lượng khơng đối, thu 14,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 O2 Nếu cho dung dịch NaOH dư vào Y, số mol NaOH phản ứng 0,7 mol Phần trăm khối lượng cùa Zn X A 76,2% B 60,1 % C 78,3% D 72,3% Câu 103: Hỗn hợp X gồm hiđrocacbon thể khí khơng dãy đồng đẳng Hỗn hợp Y gồm amin no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng Đốt cháy hỗn hợp X Y (nX = nY) cần dùng 1,55 mol O2, thu 2,24 lít khí N2 (đktc); CO2 H2O có tổng khối lượng 63,0 gam Nếu cho X tác dụng với dung dịch Br2 thấy khối lượng Br2 phản ứng m gam, đồng thời thoát chất khí Khi cho X tác dụng với AgNO3 không thấy xảy phản ứng Giá trị m A 8,00 B 12,0 C 16,0 D 24,0 Câu 104: Cho a mol Na b mol Ba vào 400 ml dung dịch BaCl2 0,3M thu dung dich X Dẫn từ từ tới dư khí CO2 vảo dung dịch X, kết thí nghiệm biểu diễn trẻn đồ thị sau: Giá trị a A 0.36 B 0,12 C 0.48 D 0.24 Câu 105: Cần ml dung dịch X gồm : NaOH 0,2M ; KOH 0,1M ; Ba(OH)2 0,5M để sau hấp thụ hết 4,48 lít khí CO2(đktc) thu dung dịch Y có khối lượng giảm 3,02 gam so với khối lượng dung dịch X(biết lượng nước bay không đáng kể) A 200 ml B 325 ml C 120 ml D 500 ml Câu 106: Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp gồm CH3NH2, CH3CHO CHC-COOH cần vừa đủ 1,925 mol O2, thu N2, 2,05x mol CO2 1,41 mol H2O Giá trị x là? A 0,6 B 0,8 C D 1,2 Câu 107: Hòa tan hết hỗn hợp gồm Mg Al có tỉ lệ mol tương ứng : dung dịch HNO3 loãng (vừa đủ), thu dung dịch Y chứa 50,84 gam muối hỗn hợp khí Z gồm N2O N2 Tỉ khối 29 Z so với He Cho dung dịch NaOH dư vào X, thấy lượng NaOH phản ứng 32,8 gam Số mol HNO3 phản ứng A 0,74 B 0,78 C 0,84 D 0,86 Câu 108: Hòa tan hết 18,48 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe Cu dung dịch HNO3 loãng dư, thu dung dịch Y chứa 79,16 gam muối hỗn hợp khí Z gồm hai khí khơng màu, có khí hóa nâu Tỉ khối Z so với He 7,85 Cho dung dịch NaOH dư vào Y, lấy kết tủa nung ngồi khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu 26,0 gam rắn khan Số mol HNO3 phản ứng A 1,16 B 1,22 C 1,08 D 1,10 Câu 109: Đốt cháy 0,43 mol X chứa Lys, peptit mạch hở tạo bới Gly, Ala,Val chất hữu có dạng CnH2nO2 cần 2,545 mol O2 thu 84,04 g CO2 2,44 mol hỗn hợp N2 H2O Các phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng 0,43 mol X A 51,24 B 49,32 C 44,94 D 52,18 Câu 110: Cho hỗn hợp H chứa chất hữu mạch hở gồm vinyl axetilen, valin axit cacboxylic hai chức, phân tử có ngun tử Cacbon Đốt cháy hồn tồn 0,2 mol H, tồn sản phẩm cháy dẫn qua bình đựng dung dịch H2SO4 đặc khối lượng bình tăng 11,925 gam có 23,352 lít hỗn hợp khí (đktc) Mặt khác, để hiđro hóa hồn tồn 83,98 gam H cần 1,5 mol H2 (Ni, t o) Phần trăm khối lượng valin H gần với giá trị sau A 42% B 22% C 32% D 12% Câu 111: Cho hỗn hợp gồm 0,16 mol Mg 0,08 mol Al vào dung dịch chứa Fe2(SO4)3 0,2M CuSO4 0,3M Kết thúc phản ứng thu dung dịch X m gam hỗn hợp rắn Y Cho dung dịch NaOH dư vào X, lấy kết tủa nung ngồi khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu 12,8 gam rắn khan Giá trị m là: A 9,92 gam B 14,40 gam C 11,04 gam D 12,16 gam Câu 112: Cho m gam hỗn hợp X gồm a mol Mg, Fe, 3a mol Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa HCl KNO3 (với tỉ lệ mol tương ứng 330 : 53), thu dung dịch Y chi chứa muối hỗn hợp khí Z gồm NO H2 có tý khối so với H2 31/3 Cho Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 2,77 mol NaOH, thu 110,48 gam kết tủa Mặt khác, cho Y tác dụng tối đa với 7,68 gam Cu Phần trăm khối lượng Fe X A 30,86% B 34,15% C 33,28% D 31,48% Câu 113: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp hai hiđrocacbon (có phân từ khối khác có số nguyên tử H phán tử) thu mol hỗn hợp X gồm CO2 H2O có dX/He= 7,75 Vậy số mol phân ứng cùa hai hidrocacbon A 0,4 0,1 B 0,3 0,2 C 0,25và 0,25 D 0,125 0,375 Câu 114: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm hai lìidrocacbon đồng đẳng phân tử khối hidrocacbon không 72 đvC thu hỗn hợp Y gồm CO2 H2O có dY/kk = 1268:1247 Vậy X A CH4 C4H10 B C2H6 C5H12 C C4H10 C5H12 D C H C4H10 Câu 115: Hòa tan hồn tồn 2,72 gam hỗn hợp X chứa Fe Mg lượng vừa đủ dung dịch HCl thu dung dịch Y 1,344 lít khí (đktc) Cho AgNO3 dư vào Y thí có m gam kết tủa xuất Giá trị m A 17,22 B 18,16 C 19,38 D 21,54 Câu 116 : Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở, có liên kết pi phân tử có este đơn chức este axit metacrylic hai este hai chức đồng phân Đốt cháy hoàn toàn 12,22 gam E O2 thu 0,37 mol H2O Mặt khác cho 0,36 mol E phản ứng vừa đủ với 234ml dung dịch NaOH 2,5M thu hỗn hợp X gồm axit cacboxylic khơng no có số ngun tử cacbon phân tử ; hai ancol không no đơn chức có khối lượng m1 gam ancol no đơn chức có khối lượng m2 gam Tỉ lệ m1 :m2 có giá trị gần với giá trị sau ? A 2,7 B 1,1 C 4,7 D 2,9 Câu 117 : X,Y ( MX < MY) axit no, đơn chức, dãy đồng đẳng; Z este hai chức tạo X,Y ancol T Đốt cháy 25,04 gam hỗn hợp E gồm X,Y,Z,T ( mạch hở) cần dùng 16,576 lít O2 ( đktc), thu 14,4 gam H2O Mặt khác, đun nóng 12,52 gam E cần 380ml NaOH 0,5M Biết điều kiện thường T không tác dụng với Cu(OH)2 Phần trăm khối lượng Y có E gần với? A 18,6% B 14,2% C 43,5% D 45,6% Câu 118: Cho m gam bột Fe vào bình kín chứa đồng thời 0,06 mol O2 0,03 mol Cl2, đốt nóng Sau phản ứng xảy hồn tồn thu hỗn hợp chất rắn chứa oxit sắt muối sắt Hòa tan hết hốn hợp lượng dung dịch HCl (lấy dư 25% so với lượng cần phản ứng) thu dung dịch X Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, sau kết thúc phản ứng thu 53,28 gam kết tủa (biết sản phẩm khử N+5 khí NO nhất) Giá trị m là? A 6,72 B 5,60 C 5,96 D 6,44 Câu 119: Hòa tan hết 23,20 gam hỗn hợp X gồm Zn (2x mol), Al2O3 (x mol) FeCO3 dung dịch gồm 0,06 mol KNO3 a mol HCl, thu dung dịch Y chứa m gam muối 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO2, NO H2 có tỉ khối so với He 5,25 Cho dung dịch NaOH dư vào Y lượng NaOH phản ứng tối đa 1,44 mol, đồng thời thu kết tủa Z Giá trị m gần với A 54,0 B 55,0 C 55,5 D 56,0 Câu 120 : Hoà tan 22g hỗn hợp X gồm Fe,FeCO3,Fe3O4 vào 0,5 lít dung dịch HNO3 2M thu dung dịch Y (khơng có NH4NO3) hỗn hợp khí Z gồm CO2 NO Lượng HNO3 dư Y tác dụng vừa đủ với 13,44 gam NaHCO3 Cho hỗn hợp Z vào bình kín có dung tích khơng đổi 8,96 lít chứa O2 N2 tỉ lệ thể tích 1:4 00C áp suất 0,375 atm Sau giữ bình nhiệt độ 00C bình khơng oxi áp suất cuối 0,6atm Phần trăm khối lượng Fe3O4 X A 63,27% B 73,82% C 60,64% D 62,75% Câu 121 : Hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở X,Y,Z (MX
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦ (Phần 2), TUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦ (Phần 2)