Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học đề thi thử THPT chuyên lam sơn thanh hóa file word có lời giải chi tiết

8 184 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 16:08

Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Đề thi thử THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Năm 2018 Câu (Nhận biết): Loại bazơ nitơ liên kết bổ sung với Uraxin? A Timin B Guanin C Ađênin D Xitôzin Câu (Nhận biết): Ý nghĩa tượng di truyền liên kết gen là: A định hướng q trình tiến hóa sở hạn chế nguồn biến dị tổ hợp B tạo nguồn biến dị tổ hợp phong phú cho tiến hóa chọn giống C hạn chế xuất biến dị tổ hợp, đảm bảo di truyền bền vững nhóm gen quý D tạo điều kiện cho gen quý nhiễm sắc thể tương đồng điều kiện tổ hợp với Câu (Thông hiểu): Ở quần thể thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp Ở hệ xuất phát (P) gồm 25% thân cao 75% thân thấp Khi P tự thụ phấn liên tiếp qua hệ, F2 thân cao chiếm 17,5% Tính theo lí thuyết, tổng số thân cao P, chủng chiếm tỉ lệ: A 25% B 12,5% C 5% D 20% Câu (Thông hiểu): Cho phép lai tứ bội sau đây: (1) AaaaBBbb x AAAABBBb (2) AaaaBBBB x AaaaBBbb (3) AaaaBBbb x AAAaBbbb (4) AAAaBbbb x AAAABBBb Biết tứ bội giảm phân cho loại giao tử lưỡng bội khả thụ tinh bình thường Theo lí thuyết, phép lai trên, phép lai cho đời loại kiểu gen? A B C D Câu (Nhận biết): đặc điểm quần thể ngẫu phối? (1) Thành phần kiểu gen đặc trưng, ổn định qua hệ (2) Duy trì đa dạng di truyền (3) Làm tăng dần tần số kiểu gen (4) Tạo nên lượng biến dị di truyền lớn quần thể A B C D Câu (Nhận biết): Sinh sản nảy chồi gặp nhóm động vật nào? A Ong, kiến, rệp B Bọt biển, giun dẹp C Bọt biển, ruột khoang D Động vật đơn bào giun dẹp Câu (Nhận biết): Trong công tác tạo giống, muốn tạo giống vật ni thêm đặc tính loài khác, phương pháp cho hiệu nhất? Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới A Gây đột biến B Lai tạo C Công nghệ gen D Công nghệ tế bào Câu (Nhận biết): Cây pomato lai khoai tây cà chua tạo phương pháp: A nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo B dung hợp tế bào trần C tạo giống chọn dòng tế bào xơma biến dị D nuôi cấy hạt phấn Câu (Nhận biết): Sắc tố tiếp nhận ánh sáng phản ứng quang chu vật là: A carơtenơit B diệp lục a, b phitôcrôm C diệp lục D phitôcrôm Câu 10 (Vận dụng): Cho hai hai cặp gen dị hợp tử giao phấn với thu đời tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 Biết gen quy định tính trạng, tính trội trội hồn tồn Trong nhận định đây, nhận định đúng? (1) Bố mẹ kiểu gen giống khác (2) Hốn vị gen xảy giới (3) Hốn vị gen xảy hai giới (4) Các gen liên kết hồn tồn (5) Đời tối đa loại kiểu gen (6) Đời tối thiểu loại kiểu gen A B C D Câu 11 (Nhận biết): Xét loài sau: (1) Ngựa (2) Thỏ (5) Bò (6) Cừu (3) Chuột (4) Trâu (7) Trong lồi trên, lồi dày ngăn là: A (1), (3), (4) (5) B (4), (5), (6) (7) C (1), (4), (5) (6) D (2), (4), (5) (7) Câu 12 (Thông hiểu): Ở cà chua, gen A: thân cao, a thân thấp, B: tròn, b: bầu dục Các gen nằm cặp NST tương đồng liên kết hoàn toàn với Cho lai giống cà chua chủng thân cao, tròn với thân thấp, bầu dục F1 Khi cho F1 tự thụ phấn F2 phân tính theo tỉ lệ: A cao, tròn: thấp, bầu dục B cao, bầu dục: cao, tròn: thấp, tròn C cao, tròn: cao, bầu dục: thấp, tròn: thấp, bầu dục Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới D cao, tròn: cao, bầu dục: thấp tròn: thấp, bầu dục Câu 13 (Thơng hiểu): Ở lồi thực vật, xét hai cặp gen (A,a B, b) phân li độc lập quy định màu hoa Khi kiểu gen hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ; loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng; loại alen trội B cho kiểu hình hoa hồng; hồn tồn alen lặn cho kiểu hình hoa trắng Cho biết khơng xảy đột biến, cách sau giúp xác định xác kiểu gen hoa đỏ (cây T) thuộc loài này? (1) Cho T tự thụ phấn (2) Cho T giao phấn với hoa đỏ kiểu gen dị hợp hai cặp gen (3) Cho T giao phấn với hoa đỏ kiểu gen dị hợp cặp gen (4) Cho T giao phấn với hoa hồng chủng (5) Cho T giao phấn với hoa vàng kiểu gen dị hợp tử (6) Cho T giao phấn với hoa đỏ chủng A B C D Câu 14 (Nhận biết): Nhận định sau nói xinap? A Xinap diện tiếp xúc tế bào cạnh B Tất xinap chứa chất trung gian hóa học axêtincơlin C loại xinap xinap hóa học xinap sinh học D Cấu tạo xinap hóa học gồm: màng trước, màng sau, khe xinap chùy xinap Câu 15 (Nhận biết): Quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy (đầu nhụy) gọi trình: A thụ tinh B tự thụ phấn C thụ phấn D thụ tinh kép Câu 16 (Nhận biết): Sự biến thái sâu bọ điều hòa loại hoocmơn nào? A Ecđixơn juvenin B Testostêrôn C Ơstrongen D Tiroxin Câu 17 (Nhận biết): Loại axit nuclêic đóng vai trò “người phiên dịch” cho trình dịch mã là: A ADN B tARN C rARN D mARN Câu 18 (Nhận biết): Khi nói sinh sản hữu tính động vật, nhận định sau sai? A Động vật đơn tính động vật mà thể quan sinh dục đực quan sinh dục B Động vật sinh sản hữu tính hai hình thức thụ tinh thụ tinh thụ tinh Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới C Sinh sản hữu tính kiểu sinh sản kết hợp giao tử lưỡng bội để tạo cá thể thích nghi với mơi trường sống D Ở động vật đẻ con, phôi thai phát triển thể mẹ nhờ chất dinh dưỡng nhận từ thể mẹ, qua thai Câu 19 (Thông hiểu): Ở đậu Hà Lan, alen A: thân cao, alen a: thân thấp, alen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng Hai cặp gen nằm cặp NST tương đồng Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen tự thụ phấn F1 Nếu khơng đột biến, tính theo lí thuyết, số thân cao, hoa trắng F1 số thân cao, hoa trắng kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ: A 1/3 B 3/16 C 2/3 D 1/8 Câu 20 (Thông hiểu): Ở ruồi giấm, cho đực mắt trắng giao phối với mắt đỏ thu F1 đồng loạt mắt đỏ Cho cá thể F1 giao phối tự với nhau, đười F2 thu được: đực, mắt đỏ: đực, mắt vàng: đực, mắt trắng: cái, mắt đỏ: cái, mắt vàng Nếu cho đực mắt đỏ F2 giao phối với mắt đỏ F2 kiểu hình mắt đỏ đời tỉ lệ: A 24/41 B 19/54 C 31/54 D 7/9 Câu 21 (Thông hiểu): Khi cho lai thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản, F1 đồng tính biểu tính trạng bên bố mẹ Tiếp tục cho F1 lai phân tích, đời lai tỉ lệ phân li kiểu hình 1:1 hai tính trạng di truyền theo quy luật: A phân li độc lập B liên kết hồn tồn C tương tác gen D hốn vị gen Câu 22 (Nhận biết): Về mặt di truyền, quần thể đặc trưng bởi: A vốn gen B tỷ lệ nhóm tuổi C tỷ lệ đực D độ đa dạng Câu 23 (Thông hiểu): Cặp bố mẹ đem lai kiểu gen AB/ab x AB/ab Cho biết gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hồn tồn, hốn vị gen xảy hai bên bố mẹ với tần số Phát biểu sau không đúng? A Kiểu hình trội tính trạng lặn tính trạng chiếm tỉ lệ < 18,75% B loại loại kiểu hình đời chiếm tỉ lệ C Đời xuất loại kiểu hình D Kiểu hình lặn hai tính trạng chiếm tỉ lệ < 6,25% Câu 24 (Nhận biết): Trong kỹ thuật chuyển gen động vật, phương pháp thông dụng là: A vi tiêm B biến nạp Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới C cấy nhân gen cải biến D truyền phối Câu 25 (Nhận biết): Phân tử Hêmôglôbin gồm chuỗi polypeptit alpha chuỗi polypeptit bêta Phân tử hêmơglơbin cấu trúc: A bậc B bậc C bậc D bậc Câu 26 (Thông hiểu): Một quần thể hệ xuất phát cấu trúc di truyền 0,1AA: 0,4 Aa: 0,5 aa Tỉ lệ kiểu gen dị hợp sau hệ ngẫu phối là: A 0,9 B 0,125 C 0,42 D 0,25 Câu 27 (Nhận biết): Trong nhận định sau: (1) Nitơ rễ hấp thụ dạng NH4+ NO3- (2) NH4+ mô thực vật đồng hóa theo đường: amin hóa, chuyển vị amin hình thành amít (3) Nitơ nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, thành phần thay nhiều hợp chất sinh học quan trọng (4) Trong cây, NO3- khử thành NH4+ (5) Hình thành amit đường khử độc NH4+ dư thừa, đồng thời tạo nguồn trữ NH4+ cho q trình tổng hợp axit amin cần thiết nhận định q trình đồng hóa nitơ thực vật? A B C D Câu 28 (Nhận biết): Hô hấp sáng xảy với tham gia bào quan đây? (1) Lizôxôm (2) Ribôxôm (3) Lục lạp (4) Perôxixôm (5) Ti thể (6) Bộ máy Gôngi Phương án trả lời là: A (3), (4) (5) B (1),(4) (5) C (2),(3) (6) D (1), (4) (6) Câu 29 (Nhận biết): Hướng động thực vật là: A phản ứng thực vật kích thích B hình thức phản ứng thân tác nhân từ hướng C vận động quan thực vật thay đổi yếu tổ vật lí, hóa học bên tế bào D hình thức phản ứng quan thực vật tác nhân kích thích từ hướng xác định Câu 30 (Thơng hiểu): Phân tích thành phần axit nuclêic, tách chiết từ chủng virut, thu kết sau: Chủng A: A = U = G = X = 25% Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Chủng B: A = G = 20%; X = U = 30% Chủng C: A = T = G = X = 25% Vật chất di truyền A chủng A ARN chủng B C ADN B chủng A B ARN chủng C ADN C ba chủng ARN D chủng ADN Câu 31 (Nhận biết): Xét đặc điểm sau: (1) Máu tim bơm vào động mạch sau tràn vào khoang thể (2) Máu trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu – dịch mô (3) Máu chảy động mạch áp lực cao trung bình, tốc độ máu chảy nhanh (4) Máu tiếp xúc trao đổi chất trực tiếp với tế bào, sau trở tim (5) Máu chảy động mạch áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm đặc điểm với hệ tuần hoàn hở? A B C D Câu 32 (Thông hiểu): Ở lồi sinh vật, xét lơcut gồm alen A a alen A đoạn ADN dài 306 nm 2338 liên kết hiđrô, alen a sản phẩm đột biến từ alen A Một tế bào xôma chứa cặp alen Aa tiến hành nguyên phân liên tiếp lần, số nuclêôtit cần thiết cho trình tái alen nói 5061 A 7532G Cho kết luận sau: (1) Gen A chiều dài lớn gen a (2) Gen A G = X = 538; A = T = 362 (3) Gen a A = T = 360; G = X = 540 (4) Đây dạng đột biến thay cặp A – T cặp G – X Số kết luận là: A B C D Câu 33 (Thơng hiểu): Ở lồi thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng Ở hệ xuất phát (P) quần thể tự thụ phấn tần số kiểu gen 0,6 AA: 0,4Aa Biết khơng yếu tố làm thay đổi tần số alen quần thể, tính theo lí thuyết tỷ lệ hoa đỏ F1 là: A 64% B 96% C 90% D 32% Câu 34 (Nhận biết): Nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực cấu tạo gồm: Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới A ARN pôlipeptit B ADN prôtêin loại histôn C ADN lipoprôtêin D ARN prôtêin loại histôn Câu 35 (Thông hiểu): Một phân tử mARN nhân tạo tỉ lệ loại nuclêơtit A:U:G:X = 4:3:2:1 Tỉ lệ ba chứa loại nuclêôtit A, U G mong đợi là: A 7,2% B 21,6% C 2,4% D 14,4% Câu 36 (Nhận biết): sở sinh lí cơng nghệ nuôi cấy tế bào mô thực vật là: A tính tồn tế bào B tính phân hóa tế bào C tính biệt hóa tế bào D tính phản phân hóa tế bào Câu 37 (Thơng hiểu): Ở lồi thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Trong phép lai hoa đỏ chủng với hoa đỏ kiểu gen Bb, đời thu phần lớn hoa đỏ vài hoa trắng Biết biểu màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường, không xảy đột biến gen đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Các hoa trắng đột biến sau đây? A Thể B Thể không C Thể bốn D Thể ba Câu 38 (Thông hiểu): Cho biết gen quy định tính trạng, gen phân li độc lập, alen trội trội hoàn tồn khơng đột biến xảy Cho phép lai P: AaBbDdeeHh x AaBbDdEeHH Theo lí thuyết, số cá thể kiểu hình mang tính trạng trội, tính trạng lặn F1 chiếm tỉ lệ là: A 3/32 B 9/128 C 9/32 D 27/128 Câu 39 (Nhận biết): Ở cá xương, mang diện tích trao đổi khí lớn vì: (1) Mang nhiều cung mang (2) Mỗi cung mang nhiều phiến mang (3) Mang khả mở rộng (4) Mang diềm nắp mang Phương áp trả lời là: A (2) (3) B (1) (4) C (2) (4) D (1) (2) Câu 40 (Thông hiểu): Khi cho giao phấn với lúa mì hạt màu đỏ với nhau, đời lai thu 9/16 hạt đỏ; 6/16 hạt màu nâu; 1/16 hạt màu trắng Biết gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường Tính trạng chịu chi phối quy luật: A tương tác cộng gộp B tương tác bổ sung C tương tác át chế D phân li độc lập Đáp án Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới 1-C 2-C 3-D 4-A 5-A 6-C 7-C 8-B 9-D 10-B 11-B 12-A 13-A 14-D 15-C 16-A 17-B 18-C 19-A 20-D 21-B 22-A 23-D 24-A 25-C 26-C 27-D 28-A 29-D 30-B 31-B 32-B 33-C 34-B 35-A 36-A 37-A 38-C 39-D 40-B Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới 1-C 2-C 3-D 4-A 5-A 6-C 7-C 8-B 9-D 10-B 11-B 12-A 13-A 14-D 15-C 16-A 17-B 18-C 19-A 20-D 21-B 22-A 23-D 24-A 25-C 26-C 27-D 28-A 29-D... 24-A 25-C 26-C 27-D 28-A 29-D 30-B 31-B 32-B 33-C 34-B 35-A 36-A 37-A 38-C 39-D 40-B Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải ... Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Sinh học THPT QG 2018 2019 cập nhật tới C Sinh sản hữu tính kiểu sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học đề thi thử THPT chuyên lam sơn thanh hóa file word có lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học đề thi thử THPT chuyên lam sơn thanh hóa file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn