Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn hóa học cụm 5 THPT chuyên hưng yên file word có lời giải chi tiết

16 120 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 12:25

Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Đề thi thử THPT Cụm THPT Chuyên Hưng Yên Câu 1: Chất sau vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH? A AlCl3 B ZnSO4 C NaHCO3 D CaCO3 Câu 2: Cho sơ đồ phản ứng sau: dd NH3  H2  O2  O2  O2  H2O N2   NH3   NO    NO2   HNO3   NH4 NO3 t o ,xt t o ,xt Mỗi mũi tên phản ứng hóa học Số phản ứng mà nitơ đóng vai trò chất khử A B C D Câu 3: Chất sau tác dụng với dung dịch NaHCO3 làm sủi bọt khí ra? A CH3COOH B C2H5OH C C6H5OH D H2NCH2COOH Câu 4: Crom số oxi hóa +3 hợp chất sau đây? A CrO3 B K2Cr2O7 C CrSO4 D Cr2O3 Câu 5: Phát biểu sau sai? A Axit stearic axit no mạch hở B Metyl fomat phản ứng tráng bạc C Ở điều kiện thường, triolein chất lỏng D Thủy phân vinyl axetat thu ancol metylic Câu 6: Trong phòng thí nghiệm, khí X điều chế thu vào ống nghiệm cách dời chỗ nước hình vẽ bên Khí X A CO2 B HCl C NH3 D N2 Câu 7: Cho 500 ml dung dịch NaOH 1,5M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3, thu m gam kết tủa Giá trị m A 19,5 B 15,6 C 3,9 D 7,8 C C3H6 D C3H4 Câu 8: Chất sau ankan? A C2H5OH B C3H8 Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 9: Dung dịch sau pH 0,275n = 0,2(n+1,5) => n = => X: C4H11N Câu 17: Đáp án A Hỗn hợp khí sau phản ứng gồm CO dư CO2 n hh sau = nCO (BTNT: C) = 0,2 mol CO: 28 40 CO2: 44 = 12 0,05 = 0,15 nCO pư = nCO2 = nO (oxit) = 0,15 mol => mKL = – 0,15.16 = 5,6 gam Câu 18: Đáp án B Câu 19: Đáp án B Câu 20: Đáp án D Hướng dẫn giải: Chất oxi hóa chất nhận e, tức số oxi hóa giảm A Chất khử B Chất khử C Vừa chất khử, vừa chất oxi hóa D Chất oxi hóa Câu 21: Đáp án C Câu 22: Đáp án A X: KCrO2 Y: K2CrO4 Z: K2Cr2O7 T: Cr2(SO4)3 Câu 23: Đáp án A CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O 0,03 ← 0,05-0,02 Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới 2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 0,04 ←0,02 ← 0,02 Ba(HCO3)2 → BaCO3 + CO2 +H2O ← 0,02 0,02 => nCO2 = 0,03+0,04 = 0,07 mol => n tinh bột bị lên men = 0,5nCO2 = 0,035 mol => m = 0,035.162.100/81 = 7,0 gam Câu 24: Đáp án B Giả sử số mol Fe Fe3O4 mol Fe3O4 + 8H+ → Fe2+ + 2Fe3+ + 4H2O 1 Fe + Fe3+ → Fe2+ 1 Dung dịch X gồm: Fe2+, H+, SO4 2Các chất phản ứng với dung dịch X là: Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, Na2CO3, NaNO3 Câu 25: Đáp án B Glucozo không tạo kết tủa trắng tác dụng với dung dịch brom => loại D Glyxin khơng làm chuyển màu quỳ tím => loại C Hồ tinh bột không phản ứng với Cu(OH)2 môi trường kiềm tạo dung dịch xanh lam => loại A Câu 26: Đáp án D Fe3 : x FeS2 : x HNO3vd  2   Cu : y  Cu 2S : y SO2 : 2x  y  17  mmuoi    56x  64.2y  96  2x  y   6,8  x  900   BTDT  3x  2.2y   2x  y     y  17  1800  m  120 17 17  160  3, 77  3,8gam 900 1800 Câu 27: Đáp án B Y Gly-Ala Ala-Gly Trang 10 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới X (COONH4)2 Z NH3 Q HOOC-COOH T1, T2, T3: NH4Cl, ClH3N-CH2-COOH, ClH3N-CH(CH3)-COOH Câu 28: Đáp án C nT = 0,02 mol nCO2 = 0,04 mol => C = 0,04/0,02 = Mà cho T vào dung dịch brom khơng khí nên X Y C2H4 (x mol) C2H2 (y mol) {x+y=nT=0,02x+2y=nBr2=0,03→{x=0,01y=0,01{x+y=nT=0,02x+2y=nBr2=0,03→{x=0,01 y=0,01 0,02 mol T chứa 0,01 mol C2H2 0,3 mol T chứa 0,15 mol C2H2 => mAg2C2=0,15.240 = 36 gam Câu 29: Đáp án B Các CTCT phù hợp X: H3C-OOC-CH2-COO-CH3 HCOO-CH2-CH2-CH2-OOCH HCOO-CH(CH3)-CH2-OOCH Câu 30: Đáp án A + Tại V = 300 ml: nHCl = nNaOH + nNaAlO2 => 0,3 = x + y (1) + Tại V = 525 ml: nHCl = nNaOH + nNaAlO2 + 3(nNaAlO2 – n↓) => 0,525 = x + y + 3(y-0,15) (2) Giải hệ (1) (2) => x = 0,075; y = 0,225 => x:y = 0,075:0,225 = 1/3 Câu 31: Đáp án B a) Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4 => CuSO4, FeSO4, Fe2(SO4)3 dư b) 2KHSO4 + 2NaHCO3 → K2SO4 + Na2SO4 + 2H2O +2CO2 => K2SO4, Na2SO4 c) Ba(HCO3)2 + NaOH → BaCO3 + NaHCO3 + H2O => NaHCO3 d) AlCl3 + 4NaOH → NaAlO2 + 3NaCl + 2H2O => NaAlO2, NaCl Trang 11 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới e) CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 => Ba(HCO3)2 g) 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O => Al(NO3)3, NH4NO3 Câu 32: Đáp án C Gồm chất: Phenol, anilin, buta-1,3-đien, stiren, vinyl clorua, axit acrylic Câu 33: Đáp án A n khí = 0,42 mol nMgCl2 = 0,27 mol CO2: 44 23 40 H2: 0,23 = 19 0,19 Quy đổi hỗn hợp đầu về: Ca (x mol), Mg (0,27 mol), C (0,23 mol), O (y mol) m hỗn hợp = 40x+0,27.24+0,23.12+16y = 38,04 (1) BT e: 2nCa + 2nMg + 4nC = 2nO + 2nH2 => 2x + 0,27.2 + 0,23.4 = 2y + 0,19.2 (2) Giải (1) (2) => x = 0,36; y = 0,9 => mCaCl2 = 0,36.111 = 39,96 gam Câu 34: Đáp án C Giả sử x mol Gly-Na (C2H4O2Na) y mol Ala-Na (C3H6O2Na) x+y = nNaOH = 0,2 (1) Khi đốt cháy muối thu được: Na2CO3 (0,1 mol), CO2 (2x+3y-0,1 mol), H2O (2x+3y mol) => 2x+3y-0,1+2x+3y=0,84 (2) Giải (1) (2) => x = 0,13; y = 0,07 => Gly/Ala = 13/7 Gộp peptit: X + 2Y → (Gly13Ala7)k + 2H2O Tổng số liên kết peptit X-Y-Y 20k-1 Mà 12 (X 8, Y 1) ≤ Số liên kết peptit X-Y-Y ≤ 19 (khi X 1, Y 8) 12 ≤ 20k-1 ≤ 19 => 0,65≤ k≤ => k = đạt X Y lk peptit (X đipeptit, Y nonapeptit) X-Y-Y Gly13Ala7 (0,01 mol) => nX = 0,01; nY = 0,02 X: GlyuAla2-u (0,01 mol) Y: GlyvAla9-v (0,02 mol) (u≤2; v≤8) nGly = 0,01u+0,02v = 0,13 => u = 1; v = Trang 12 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới X Gly-Ala; Y Gly6Ala3 Câu 35: Đáp án D FeO : x  NO  H 2O Fe3O : y  NaNO3  HCl  Muoi clorua  0,04mol Cu : Z 58,16g 0,04 BTNT:N   27,36g x  x  y  z 1  72x  232y  64z  27,36   BTNT:O    x  4y  0,04.3  0,04  n H2O  n H2O  x  4y  0,08 BTNT:H    n HCl  2n H2O  2x  8y  0,16 BTKL   27,36  85.0,04  36,5  2x  8y  0,16   58,16  0,04.30 18  x  4y  0,08  3  x  0, 04 Fe : 0,34      y  0,1   Cu : 0, 02 z  0, 02 O : 0, 44   1  3 n Fe2  a; n Fe3  b  a  0, 06 a  b  n Fe  0,34    2a  3b  0, 02.2  0, 44.2  0, 04.3  BTe  b  0, 28  n AgCl  n HCl  2x  8y  0,16  1, 04   m  mAgCl  mAg  1, 04.143,5  0, 06.108  155, 72g  n Ag  n Fe2  0, 06 Câu 36: Đáp án D Giả sử nCuSO4 = nNaCl = mol CuSO4 + 2NaCl → Cu + Cl2 +Na2SO4 (1) CuSO4 + H2O → Cu + 0,5O2 + H2SO4 (2) H2O → H2 + 0,5O2 Sau t thu dung dịch X hòa tan Al nên (1) điện phân hết, (2) điện phân (1) => nCuSO4(1) = (2) => nCuSO4(2) = a =>ne(t) = 2+2a Sau 2t giờ: (2) => nCuSO4(2) = nH2SO4 = 4a Trang 13 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới => nCuSO4 đp = 1+4a => ne(2t) = 2+8a Nếu sau 2t catot chưa sinh H2 ne(2t)=2ne(t) => 2+8a = 2(2+2a) => a=0,5 => nH2SO4 = (vơ lí nH2SO4 nH2(H2SO4) = 4a = => a = 0,25 BT e catot trong 2t giờ: 2nCu+2nH2 = 2(2+2a) => b = 0,5 Tại anot: nCl2 = nO2 = 0,75 (Bte tính O2) => n khí tổng = 2,25 = 9a => A Sau 1,75t ne = 1,75(2+2a) = 4,375 > 2nCu2+ = nên catot khí => B Sau 1,5t ne = 1,5(2+2a) = 3,75 < 2nCu2+ = nên Cu2+ chưa hết => C Sau 0,75t ne = 0,75(2+2a) = 1,875 < nCl- = nên Cl- chưa hết, H2O chưa bị điện phân => D sai Câu 37: Đáp án D Cn H 2n 3 N : x   CO2 : nx  y z  BTNT : C  0, mol C2 H5O2 N : y  1, 035mol O  0,91mol H 2O  0,81mol   C H O N : z  N : 0,5x  0,5 y  z  BTNT : N   14 2  x  y  z  0,  x  y  z  0,  nCO2  n N2   nx  2y  6z  0,5x  0,5y  z  0,81   0,5x  2,5y  7z  nx  0,81   BTNT:O  2y  2z  1, 035.2  2nx  4y  12z  0,91 2 y 10 z  nx  1,16   BTNT:H   3 x  5y  14z  2nx  1,82   2nx  3x  5y  14z  0,91.2   x  0,1  y  0, 04   z  0, 06 n  2,  C2 H  a mol  ;C3 H N  b mol   a  b  0,1 a  0, 06   3,5a  4,5b  0, 04.2,5  0, 06.7  n H2O  0,91 b  0, 04  %mC3H9 N  0, 04.59  14, 03% 0, 06.45  0, 04.75  0, 06.146 Câu 38: Đáp án B Đặt số mol muối MgSO4, FeSO4, CuSO4, (NH4)2SO4 a, b, c, d nNa2SO4(Y) = 0,5nNaNO3 = 0,0225 mol Trang 14 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới 120a + 152b + 160c + 132d + 0,0225.142 = 62,605 (1) nNaOH = 2a + 2b + 2c + 2d = 0,865 (2) m↓ = 58a + 90b + 98c = 31,72 (3) Sản phẩm sau Na2SO4 => nNa2SO4 = 0,4325 + 0,0225 = 0,455 nBaCl2 = 0,455 => Vừa đủ để tạo nBaSO4 = 0,455 Sau thêm tiếp AgNO3 dư => Tạo thêm AgCl = 0,455.2 = 0,91 mol nAg = nFe2+ = b => m↓ = 108b + 0,91.143,5 + 0,455.233 = 256,04 (4) Giải (1) (2) (3) (4) => a = 0,2; b = 0,18; c = 0,04; d = 0,0125 Như nH2SO4 = nNa2SO4 tổng = 0,455 BTNT H: 2nH2SO4 = 8n(NH4)2SO4 + 2nH2 + 2nH2O => nH2O = 0,385 mol BTKL: mA = m muối + m khí + mH2O – mNaNO3 – mH2SO4 = 27,2 gam Câu 39: Đáp án A M phản ứng tráng gương nên X HCOOH, (X, Y, Z axit no đơn chức), Z este no ba chức Este T độ bất bão hòa k = nên: nT = (nCO2 – nH2O)/2 = 0,05 Mỗi mol T cần mol H2O để quay trở lại axit ancol nên quy đổi M thành: CnH2nO2: a mol CmH2m+2O3: b mol H2O: -0,15 mol nCO2 = na+mb = nH2O = na+b(m+1)-0,15 = 0,9 mM = a(14n+32)+b(14m+50)-18.0,15 = 26,6 Giải hệ a = 0,4; b = 0,05 => 0,4n+0,05m = => 8n + m = 20 => m = 3, n = 2,125 Trong 26,6 gam M chứa CnH2nO2 0,4 mol; nNaOH = 0,4 mol => Chất rắn chứa CnH2n-1O2Na (0,4 mol) => m = 0,4.(14n+54) = 33,5 gam Đáp án A Câu 40: Đáp án C Đốt Y: nCO2 = 0,198 mol, nH2O = 0,176 mol Trang 15 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới nCOO = 0,08a mol => nK2CO3 = 0,04a mol, nO(X) = 0,16a BTNT O: nO(X) + nO(KOH) + nO(O2) = 2nCO2 + nH2O + 3nK2CO3 => 0,16a + 0,08a + nO(O2) = 0,198.2 + 0,176 + 0,04a.3 => nO(O2) = 0,572 - 0,12a BTKL => mX + mKOH + mO(O2) = mCO2 + mH2O + mK2CO3 => 7,668 + 0,08a.56 + 16(0,572 – 0,12a) = 44.0,198 + 18.0,176 + 0,04a.138 => a = 1,667 Trang 16 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... 096.991.2 851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Đáp án 1-C 2-D 3-A 4-D 5- D 6-D 7-C 8-B 9-B 10-A 11-D 12-B 13-A 14-A 1 5- D 16-C 17-A 18-B 19-B 20-D 21-C 22-A 23-A 24-B 2 5- B 26-D... 23-A 24-B 2 5- B 26-D 27-B 28-C 29-B 30-A 31-B 32-C 33-A 34-C 3 5- D 36-D 37-D 38-B 39-A 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Câu 2: Đáp án D Chất khử chất cho e, tức số oxi hóa tăng Các phản ứng... x/y có giá trị Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2 851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn hóa học cụm 5 THPT chuyên hưng yên file word có lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn hóa học cụm 5 THPT chuyên hưng yên file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn