NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHẦN MỀM KINH DOANH BÁN LẺ CHAIN STORE MASTER VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM

84 125 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 18:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHẦN MỀM KINH DOANH BÁN LẺ CHAIN STORE MASTER VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM NGUYỄN NGỌC THẢO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2009 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận "NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHẦN MỀM KINH DOANH BÁN LẺ CHAIN STORE MASTER VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM”, Nguyễn Ngọc Thảo, sinh viên khóa 31, chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày NGUYỄN VĂN NGÃI Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, muốn cảm ơn Cha Mẹ - người sinh thành dưỡng dục nên người có thành tích học tập ngày hơm Bất kể hồn cảnh nào, Cha Mẹ bên cạnh, bảo ban động viên Con khắc ghi công ơn trời biển quãng đường đời mà tiếp Đồng thời, xin bày tỏ lòng tri ân Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, tồn thể q thầy Khoa Kinh tế tận tình truyền thụ, hướng dẫn, trang bị kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường Đặc biệt cám ơn Thầy Nguyễn Văn Ngãi, người trực tiếp hướng dẫn tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp với truyền dạy kiến thức q báu, với lòng nhiệt tình đầy trách nhiệm người Thầy Và cuối cùng, thông qua khóa luận tốt nghiệp, tơi muốn gửi lời cảm ơn tới tất bạn tôi, người bên cạnh suốt thời gian vừa qua TP.Hồ Chí Minh, tháng 06/2009 Sinh viên Nguyễn Ngọc Thảo NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN NGỌC THẢO Tháng 06 năm 2009 “Nghiên Cứu Áp Dụng Phần Mềm Kinh Doanh Bán Lẻ Chain Store Master vào Chương Trình Đào Tạo Các Trường Đại Học Việt Nam” NGUYEN NGOC THAO June 2009 “Research of Retailing Simulation Software Application to Educational Program of Vietnam Universities” Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tại, ngành công nghiệp bán lẻ đánh giá ngành đầu tư tiềm năm tới – chiến lược đầu tư trọng điểm giúp Việt Nam đứng vững bão suy thoái kinh tế Thực tế, ngành công nghiệp bộc lộ nhiều triển vọng song số hạn chế Đã có nhiều giải pháp thực nhằm nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ nước so với tập đoàn bán lẻ đa quốc gia Tuy nhiên, thời điểm tại, việc đánh giá mức độ đắn phù hợp giải pháp chưa đủ điều kiện Điều dẫn đến việc đề xuất thêm giải pháp có tính khả thi cao bối cảnh tác động vào chương trình đào tạo trường Đại học Việt Nam Đó áp dụng phần mềm mô môi trường kinh doanh bán lẻ vào chương trình thực hành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế Từ nghiên cứu đạt được, đề tài phân tích khó khăn từ đề xuất giải pháp cho việc triển khai ứng dụng phần mềm vào chương trình đào tạo MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Bức tranh thị trường bán lẻ toàn cầu 2.2 Tầm quan trọng kinh doanh bán lẻ 2.3 Lịch sử ngành công nghiệp bán lẻ Việt Nam 2.3.1 Giai đoạn trước 1975 2.3.2 Giai đoạn từ 1975 đến 1986 2.3.3 Giai đoạn từ 1987 đến 2007 10 2.3.4 Giai đoạn từ 2007 đến 10 2.4 Định hướng phát triển TTBL Việt Nam sau gia nhập WTO CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 13 16 16 3.1.1 Khái niệm, chức năng, hình thức bán lẻ 16 3.1.2 Giới thiệu phần mềm mô TTBL Chain Store Master 20 3.1.3 Cách thức hoạt động phần mềm 22 3.2 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 37 38 4.1 Sự cần thiết việc áp dụng phần mềm CSM vào chương trình đào tạo 38 4.2 Những yếu tố ứng dụng phần mềm 41 4.2.1 Chiến lược phát triển chung công ty 41 4.2.2 Quản lý hàng tồn kho 41 4.2.3 Chiến lược giá 42 4.2.4 Chiến lược marketing 43 4.2.5 Chiến lược mua hàng 43 4.2.6 Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực 44 4.2.7 Hoạt động phân tích thị hiếu người tiêu dùng 44 4.2.8 Liên kết nhà bán lẻ 45 4.3 Phân tích khó khăn đề xuất giải pháp cho việc ứng dụng phần mềm 46 4.3.1 Khó khăn khác biệt mơ hình CSM thực tế 46 4.3.2 Khó khăn q trình ứng dụng 66 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 5.1 Kết luận 72 5.2 Kiến nghị 73 5.2.1 Đối với trường học 73 5.2.2 Đối với thân sinh viên 74 5.2.3 Đối với doanh nghiệp 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AGROINFO Trung Tâm Thông Tin Phát Triển Nông Nghiệp Nông Thôn CK Các khoản CPBH & QLDN Chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp CSM Chain Store Master DTT Doanh thu ĐH Đại học ĐTTC Đầu tư tài GDP Tổng sản phẩm nội địa (Gross Domestic Product) GRDI Chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu GVHB Giá vốn hàng bán HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐTC Hoạt động tài KD Kinh doanh KQHĐKD Kết hoạt động kinh doanh LN Lợi nhuận TNDN Thu nhập doanh nghiệp TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TTBL Thị trường bán lẻ TSCĐ Tài sản cố định WTO Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (World Trade Organization) vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Bảng Thông Số Các Cửa Hàng 22 Bảng 3.2 Mức Độ Tác Động Marketing đến Các Mặt Hàng 36 Bảng 4.1 Nhu Cầu Thị Trường 45 Bảng 4.2 Thị Hiếu Người Tiêu Dùng 45 Bảng 4.3 Bảng Cân Đối Kế Toán 55 Bảng 4.4 Bảng Cân Đối Kế Toán CSM 63 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Top 10 Thị Trường Bán Lẻ Hấp Dẫn Nhất Châu Á Năm 2006 Hình 2.2 Khuynh Hướng Phát Triển Thị Trường Bán Lẻ Từ 2002 – 2006 Theo Châu Lục Hình 2.3 Biểu Đồ Tăng Trưởng Thị Trường Bán Lẻ Từ 1993 – 2008 12 Hình 2.4 Tổng Mức Bán Lẻ Hàng Hóa Doanh Thu Dịch Vụ Tiêu Dùng Tính Bằng USD Theo Tỷ Giá Hối Đối 13 Hình 3.1 Hình Thơng Số Mơi Trường Kinh Doanh 23 Hình 3.2 Bảng Cân Đối Kế Tốn CSM 25 Hình 3.3 Bảng Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ CSM 26 Hình 3.4 Bảng Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh CSM 27 Hình 3.5 Bảng Báo Cáo Tình Trạng Bán Hàng 28 Hình 3.6 Thơng Tin Thị Trường 29 Hình 3.7 Bảng Báo Cáo Hàng Tồn Kho 29 Hình 3.8 Bảng Báo Cáo Tình Hình Bán Hàng Các Cơng Ty 30 Hình 3.9 Bản Báo Cáo Thị Phần 30 Hình 3.10 Bản Báo Cáo Lợi Nhuận Ròng 31 Hình 3.11 Chiến Lược Giá 32 Hình 3.12 Chiến Lược Mua Hàng 33 Hình 3.13 Chi Phí Mua Hàng 34 Hình 3.14 Số Lượng Mua Hàng 34 Hình 3.15 Chiến Lược Bán Hàng 35 Hình 3.16 Chiến Lược Marketing 35 Hình 3.17 Chiến Lược Đào Tạo Nhân Viên 36 Hình 4.1 Sơ Đồ Hình Thành Lợi Nhuận 54 ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kinh doanh bán lẻ lên ngành công nghiệp trọng điểm năm trở lại xem hướng đầu tư đắn cho quốc gia có lợi ngành cơng nghiệp Theo ý kiến chuyên gia kinh tế toàn cầu, Việt Nam đánh giá tượng kinh tế với khả trụ vững, chịu ảnh hưởng giai đoạn khủng hoảng xếp hạng cao sức hấp dẫn ngành kinh doanh bán lẻ Như vậy, đầu tư vào ngành cơng nghiệp bán lẻ đáp án phù hợp cho toán kinh tế Việt Nam giai đoạn khủng hoảng Tuy nhiên, ẩn số quan trọng khác cần quan tâm vấn đề cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ nội địa nước ngồi q trình hội nhập Làm để đưa lời giải tối ưu cho vấn đề này, mặt tạo môi trường bán lẻ phong phú chuyên nghiệp, mặt khác tạo tương tác phù hợp doanh nghiệp, giúp cho kinh tế phát triển nhanh đảm bảo ổn định bền vững? Hàng loạt Chính sách áp dụng dần mở cửa thị trường nước, thực lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu, liệt cải cách hành để thu hút lượng đầu tư trực tiếp nước lớn hơn,… Song, giải pháp liệu có đạt hiệu mong đợi vấn đề gây tranh cãi Mặt khác, người nhân tố quan trọng vấn đề Thay đổi nhận thức người Việt Nam nói chung giới trẻ Việt Nam nói riêng ngành cơng nghiệp bán lẻ hướng giải khả thi bối cảnh kinh tế Một giải pháp cho vấn đề nâng cao hiệu hệ thống giáo dục đào tạo trường Đại học Việt Nam, điển mở rộng chương trình thực hành cho sinh viên áp dụng phần mềm mô hệ thống kinh doanh bán lẻ vào chương trình đào tạo chính, lỗ chênh lệch tỷ giá, dự phòng giảm giá đầu tư chứng khốn, chi phí chiết khấu tốn khơng đề cập đến CSM Trong CSM, phân chia chi phí chưa rõ ràng Theo lý thuyết, chi phí cố định chi phí không thay đổi khối lượng sản phẩm tiêu thụ Các chi phí cho khoản mục marketing, đào tạo, hao mòn tài sản cố định chi phí khơng thay đổi mà số lượng sản phẩm tiêu thụ tăng lên (tất nhiên giới hạn suất định Nhưng mức gia tăng số lượng sản phẩm bán lớn, dẫn đến việc phải tăng chi phí marketing, chi phí đào tạo tăng q trình hao mòn tài sản cố định điều chỉnh định khơng biến động theo đơn vị sản phẩm tiêu thụ đơn lẻ) Vì vậy, việc phân chia chi phí cố định khoản mục nằm chi phí tổng cơng ty cửa hàng CSM không phù hợp so với lý thuyết giảng dạy Việt Nam Phân tích hoạt động kinh doanh Theo lý thuyết đề cập, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp việc sử dụng tài sản nguồn vốn nhằm tạo lợi nhuận đủ để chi trả khoản vay, chia cổ tức cho cổ đơng hình thành nguồn vốn tiếp tục hoạt động kinh doanh Trong CSM, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tính sau: EAT = (Doanh thu - GVHB) – (chi phí hoạt động + chi phí khác) – thuế Trong đó: Chi phí hoạt động = Chi phí trụ sở + chi phí cửa hàng Chi phí trụ sở = Chi phí quảng cáo + chi phí đào tạo + chi phí mua hàng + chi phí cố định + chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí cửa hàng = Chi phí cố định + chi phí tồn kho + chi phí biến đổi Chi phí khác bao gồm chi phí khơng thuộc hoạt động kinh doanh lãi suất cho khoản vay ngắn hạn (thường khoản vay đặt cố định từ đầu phần mềm) Nhận xét: - Trong CSM, thị trường có ba mức nhỏ, trung bình lớn Kích cỡ thị trường thể nhu cầu tiêu thụ người tiêu dùng loại sản phẩm Trong số trường hợp, tổng số lượng hàng bán kỳ công ty tham gia không 61 chiếm đủ 100% bánh thị trường Do đó, công ty tiếp tục bán thêm hàng, thị trường chấp nhận, doanh thu bán hàng tăng điều khơng thể sức cạnh tranh doanh nghiệp tăng Điều đáng nói cơng ty khơng dễ dàng nhận thị trường trống chiếm thị phần từ cơng ty đối thủ Nó gây ngộ nhận chiến lược kinh doanh - Phân tích doanh thu kỳ thông qua mức độ tăng giảm so với kỳ trước với kỳ kế hoạch, nhằm xem xét mức độ nguyên nhân làm gia tăng (giảm sút) doanh thu, đánh giá thị phần doanh nghiệp, đánh giá lợi nhuận, sách phân phối Trong CSM, lợi nhuận sau thuế công ty cộng dồn vào nguồn vốn chủ sở hữu cho kỳ sau, khơng chia cổ tức cho cổ đơng kỳ; vậy, coi mơ hình hồn hảo, niềm tin chủ sở hữu vào phát triển khả tăng trưởng lợi nhuận công ty tương lai không đổi Về nguyên nhân gia tăng doanh thu, thị trường thiết kế cố định, khơng có biến đổi mơi trường kinh doanh, môi trường pháp lý tác động xã hội Điều ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng số lượng hàng bán, mức giá cạnh tranh, cộng thêm sách đào tạo nhân sách marketing kỳ Thị trường CSM thiết kế theo mơ hình thị trường hồn hảo, khoản giảm trừ chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, giá trị hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất thuế giá trị gia tăng phải nộp không đề cập đến - Trong CSM, doanh nghiệp xác lập mô hình doanh nghiệp thương mại, sách nhập hàng ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh công ty Giá vốn hàng bán thể mức doanh nghiệp mua sản phẩm bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ, đàm phán, tìm nguồn hàng… Vì vậy, chiến lược nhập hàng đắn định đến thắng bại phần mềm Nếu chi phí nhập hàng lớn, GVHB cao, doanh nghiệp phải đưa mức giá đủ để bù đắp chi phí có lời, giá bán cao Điều gây bất lợi việc tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị phần Ngoài ra, sách nhập hàng ảnh hưởng đến chi phí lưu kho Nếu nhập hàng thành nhiều đợt, chi phí mua hàng cao chi phí lưu kho giảm Tuy nhiên, để giảm giá mua sản phẩm, doanh nghiệp thường phải mua với số lượng nhiều Do đó, sách nhập hàng hợp lý yếu tố quan trọng CSM 62 Phân tích cấu nguồn vốn tài sản Mục đích việc phân tích cấu nguồn vốn tài sản nhằm xác định cấu tài an tồn hợp lý giúp công ty giảm thiểu rủi ro khoản đồng thời sử dụng vốn cách hiệu Trong CSM, bảng cân đối kế toán chia làm hai phần: Tài sản nguồn vốn Kết cấu bảng cân đối kế toán khái quát trình bày gồm yếu tố thể bảng 4.4 Bảng 4.4 Bảng Cân Đối Kế Toán CSM Tài sản Tiền mặt Nguồn vốn I Nợ phải trả Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Tài sản cố định Nợ phải trả người bán II Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu LN chưa phân phối Tổng tài sản Tổng nguồn vốn Nguồn: Kết Quả Tổng Hợp Nhận xét: - Trong CSM, khơng sử dụng hình thức khoản nợ phải thu (đây khoản nợ mà khách hàng bên liên quan nợ doanh nghiệp thời điểm báo cáo có thời hạn trả năm chu kỳ kinh doanh) Điều làm hạn chế khả tự thu hút khách hàng cơng ty Trong thực tế, tín dụng thương mại sách kinh doanh hiệu quả, giúp cho cơng ty mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm nhiều khách hàng Tuy nhiên, điều phù hợp với mơ hình thị trường hồn hảo, công ty tránh rủi ro khách hàng không trả tiền hàng, không thu hồi nợ - Nợ phải trả CSM bao gồm nợ phải trả người bán nợ ngắn hạn Khoản nợ ngắn hạn đặt sẵn kỳ CSM Mỗi cơng ty có khoản nợ ngắn hạn định Trong kỳ, cơng ty trích số tiền định để trả lãi cho ngân hàng, khoản tiền khơng tính vào chi phí hoạt động 63 kinh doanh mà cho vào khoản mục chi phí khác cơng ty (thể báo cáo kết hoạt động kinh doanh) Công ty khơng có khoản nợ dài hạn Nợ phải trả người bán giá trị mà cơng ty nhập hàng kỳ kinh doanh trước, đến kỳ tốn Khơng có hình thức giảm giá hay khuyến công ty trả nợ trước hạn, thời hạn trả thường cố định Một sai sót hình thức thể bảng cân đối kế toán CSM, số thể theo thời kỳ Trong đó, số liệu bảng cân đối kế toán số thời điểm, thường tính vào ngày cuối kỳ kinh doanh cơng ty Phân tích lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể dòng tiền ra, dòng tiền vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kỳ Trong CSM, dòng ngân lưu bao gồm mục: dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động đầu tư dòng tiền từ hoạt động tài Tuy nhiên, trình áp dụng thực tế, doanh nghiệp CSM khơng có hoạt động đầu tư hoạt động tài Vì vậy, dòng ngân lưu CSM bao gồm dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh bao gồm: + Số tiền nhận (doanh thu – doanh nghiệp khơng có sách tín dụng thương mại, bán số lượng thu số tiền nhiêu) + Tiền mua hàng + Tiền chi cho hoạt động (chính khoản chi phí hội sở chính, chi phí cửa hàng khơng bao gồm chi phí khấu hao; khấu hao khoản chi phí khơng chi tiền) + Tiền lãi (số tiền chi hàng kỳ để trả lãi vay ngân hàng cho khoản vay ngắn hạn) + Tiền thuế (số tiền thuế phải nộp cho phủ theo tỷ lệ phần trăm định) Cuối kỳ, số tiền mặt có doanh nghiệp số tiền thu từ hoạt động kinh doanh (sau trừ chi phí kỳ) cộng với số tiền tồn đầu kỳ 64 Nhận xét: Trong CSM, dòng tiền đơn giản hóa, khơng có dòng tiền từ hoạt động đầu tư hoạt động tài Vì vậy, doanh nghiệp khơng phải tiến hành điều chỉnh dòng tiền, lợi nhuận ròng lưu chuyển tiền tệ ròng từ hoạt động kinh doanh khơng có khác biệt Thêm vào đó, CSM khơng có quy định thuế thu nhập hoãn lại, khoản thuế hàng hóa tiêu thụ đặc biệt hay thuế giá trị gia tăng Do đó, bảng lưu chuyển tiền tệ hình thức ghi chép đơn giản hoạt động chi tiền thu tiền vào doanh nghiệp kỳ Thơng qua đó, cơng ty đánh giá dễ dàng số lượng tiền mặt có để định kinh doanh kỳ tới Đề xuất cải thiện hệ thống tài CSM CSM cần có mơi trường pháp lý cụ thể hơn, thể biến động thị trường, tác động sách Chính phủ đến hoạt động kinh doanh công ty Trong thời kỳ, tùy vào tình hình phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ có sách phù hợp, áp dụng riêng cho đối tượng kinh doanh Những sách đơi gây khó khăn, trở ngại cho doanh nghiệp, thúc đẩy, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ Ví dụ sách hỗ trợ lãi suất vay vốn cho doanh nghiệp vừa nhỏ thời kỳ kinh tế biến động Việt Nam vừa qua; thời kỳ lạm phát, Chính phủ tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tăng lãi suất làm cho hoạt động cho vay ngân hàng bị hạn chế khiến cho doanh nghiệp khó khăn việc huy động vốn hỗ trợ kinh doanh Vì vậy, CSM cần tạo mơi trường pháp lý có quản lý Chính phủ dạng luật, nghị định, thông tư, giúp cho CSM gần với thực tế Các công ty phải đối diện với thay đổi hệ thống pháp lý, từ mơ tả cách xác thực hoạt động kinh doanh thị trường bán lẻ Việt Nam nói riêng, nước áp dụng CSM nói chung Một dẫn chứng cụ thể việc hồn thiện mơi trường pháp lý CSM quy định giá Trong CSM, công ty phải đặt giá cho sản phẩm không bán giá cao 30% mức giá trung bình cơng ty tham gia kỳ Mỗi sản phẩm có mức giá mức giá nhập hàng sản phẩm Để có lợi nhuận, giá sản phẩm phải xác định cho sau bù hết chi phí mua hàng, chi phí quản lý chi phí khác dư 65 phần giá trị, lợi nhuận mà cơng ty đạt Tuy nhiên, thực tế áp dụng Việt Nam, người tham gia thường mong muốn bán nhiều hàng, đặt giá thấp mức giá nhập hàng, hàng bán nhiều lợi nhuận lại số âm Một số trường hợp khác thường đặt giá cao, cao mức giới hạn phần mềm khiến cho khối lượng hàng không bán Theo nghiên cứu sơ bộ, người chơi thường khơng nắm quy định hoạt động CSM, kiến thức kinh tế không vững, thường đặt mức giá chủ quan, dựa theo cảm hứng cá nhân Những định ảnh hưởng lớn đến hoạt động người chơi khác, cơng ty có chiến lược kinh doanh phù hợp, đạt tiêu chuẩn lại bán hàng quấy nhiễu công ty bán phá giá Trong môi trường kinh doanh thật sự, thị trường vận động theo quy luật kinh tế tự nhiên, chủ thể tham gia kinh tế cần phải có định phù hợp với quy luật tự nhiên, phù hợp với logic kinh tế hệ thống pháp luật hành Do đó, để hồn thiện mơ hình CSM, cần phải quy định rõ giá loại sản phẩm, phải phù hợp với tình hình phát triển chung thị trường (mức giá mức giá trung bình công ty tham gia hoạt động kỳ) Các công ty phải biết cách theo dõi đối thủ, định hướng chiến lược kinh doanh phù hợp, mang tính cạnh tranh cao, thực hóa mơ hình CSM 4.3.2 Khó khăn trình ứng dụng vào chương trình đào tạo trường Đại học Việt Nam Khi áp dụng môn học phần mềm hỗ trợ học tập vào chương trình giảng dạy, việc xuất khó khăn điều khơng tránh khỏi Dưới khó khăn tiêu biểu giải pháp đề xuất để khắc phục khó khăn: a) Khó khăn vốn Phần mềm kinh doanh bán lẻ Chain Store Master sản phẩm tập đoàn Top-BOSS, Đài Bắc, Đài Loan Phần mềm công ty cung cấp cho số trường Đại học Đài Loan, Trung Quốc Singapore để ứng dụng vào chương trình giảng dạy Bên cạnh khách hàng thuộc khối giáo dục đào tạo, Top-BOSS cung ứng phần mềm mô họ cho số công ty Đài Loan dùng vào việc đào tạo huấn luyện kỹ cho nhân viên công ty Giá cung ứng phần mềm mà Top-BOSS đưa thường linh động, tùy thuộc vào mối quan hệ với khách 66 hàng mục đích khách hàng sử dụng phần mềm Về phía trường Đại học Việt Nam, Top-BOSS đưa tương đối “mềm” so với khách hàng khác Vì lý Việt Nam thị trường mà công ty nhắm đến, công ty cần phải khảo sát mức độ phù hợp giá thị trường này; đồng thời với mục tiêu tăng cường chương trình thực hành khối trường khu vực châu Á, cơng ty có sách ưu đãi với trường sử dụng phần mềm vào mục đích giảng dạy Với yếu tố kể trên, kinh phí mà trường bỏ muốn ứng dụng phần mềm vào giảng dạy chấp nhận Tuy nhiên, phủ nhận điều với mức thu học phí thấp trường học nước khác, đồng thời hàng năm Nhà nước phải rót ngân sách bù đắp cho khoản chi phí trường Đại học, việc sử dụng kinh phí để bổ sung thêm chương trình thực hành cho sinh viên vấn đề khiến trường băn khoăn Đề xuất: Để giải khó khăn vốn, trường cần thu hút quan tâm đầu tư số tập đoàn kinh doanh ngồi nước có chủ trương hỗ trợ cho ngành giáo dục nước; thu hút nguồn tài trợ từ tập đoàn kinh doanh phi lợi nhuận, thu hút khoản lợi nhuận kinh doanh vượt định mức số doanh nghiệp Nhà nước tư nhân Để thu hút quan tâm tài trợ từ đơn vị kể trên, hỗ trợ từ phía Bộ ngành giáo dục báo chí để quảng bá ý nghĩa việc ứng dụng nhân rộng phần mềm cần thiết Với nguồn vốn hỗ trợ kinh phí giáo dục có trường, tin trường đủ khả trang trải chi phí cho việc mua quyền phần mềm chi phí trì hoạt động hệ thống ứng dụng phần mềm b) Khó khăn kỹ thuật Phần mềm CSM hoạt động dựa mạng máy tính tồn cầu Tức mua quyền sử dụng phần mềm, công ty Top-BOSS bảo đảm yếu tố kỹ thuật liên quan hệ thống internet trang chủ Người sử dụng Việt Nam đăng nhập vào website phần mềm để tham gia lúc miễn đường truyền cáp quang Việt Nam hoạt động suôn sẻ Tất yếu tố nghẽn mạng truy cập bị tải trách nhiệm bên phía Đài Loan cố xảy hệ thống kỹ thuật máy chủ Về phía đơn vị mua quyền Việt Nam, công ty Top-BOSS cấp cho đơn vị ID password trang web chủ thi Đơn vị toàn 67 quyền thao tác cài đặt số thông số, xếp đội chơi kết thúc phần mềm; nhiên, việc tính tốn kết phần mềm xếp hạng đội chơi lập trình sẵn, người giữ quyền quản lý đơn vị thay đổi tác động vào yếu tố lập trình phần mềm Như vậy, khó khăn kỹ thuật đề cập khó khăn chủ yếu chất lượng mạng máy tính Việt Nam, hệ thống đường truyền kết nối Các trường Đại học nước phần lớn sử dụng hệ thống mạng nội bộ, cấu hình đời máy sử dụng cho việc giảng dạy cũ kỹ thường xuyên bị cố virus, treo máy khơng rõ ngun nhân Ngồi ra, máy hầu hết khơng có kết nối internet, kết nối tốc độ đường truyền chậm, đơi bị ngắt đường truyền đột ngột Một số trường trang bị hệ thống mạng khơng dây tòa nhà trường, nhiên, router sử dụng khơng có độ phủ sóng dày, có tình trạng máy tính tầng hai cao khơng thể kết nối, router phủ sóng kết nối không dây mạnh tầng tầng đặt router Đề xuất: Trước vấn đề bất cập kỹ thuật này, giải pháp đề trường buộc phải sử dụng khoản kinh phí cần thiết để trang bị lại hệ thống máy tính đời mới, có kết nối internet có cấu hình phù hợp, củng cố hệ thống mạng không dây; nhằm hỗ trợ cho việc sử dụng phần mềm dễ dàng, thuận tiện cho sinh viên c) Khó khăn nhân lực tổ chức Khi tiến hành áp dụng phần mềm CSM vào chương trình thực hành, việc xây dựng nhóm người chịu trách nhiệm kỹ thuật tổ chức cần thiết Câu hỏi đặt nguồn nhân lực lấy từ đâu? Dù thầy cô giáo, giảng viên trường chắn quen thuộc với việc thiết lập thông số liên quan đến hoạt động kinh doanh thông số thị trường, thị hiếu người tiêu dùng, thông số tài chính,… họ khó lòng sử dụng quỹ thời gian vào giám sát tổ chức phần mềm Vì phần mềm yêu cầu người quản lý phải theo dõi liên tục, xác nhận công ty đăng ký tham gia, tổ chức công ty vào thị trường định, kiểm tra định công ty cuối chu kỳ hoạt động kinh doanh 68 Đề xuất: Câu trả lời thỏa đáng sử dụng vài nhân viên dày dặn kinh nghiệm phòng cơng tác sinh viên cho hoạt động quản lý giám sát phần mềm; đồng thời sử dụng số sinh viên từ ngành học cho hoạt động tổ chức xử lý số cố kỹ thuật đơn giản thao tác Điều giúp bảo đảm cho việc ứng dụng phần mềm suôn sẻ, hoạt động hiệu đồng thời tăng tính động sinh viên Mơ thức tiến hành: Như đề cập, người điều khiển CSM cần phải nắm điều việc thiết lập thông số thị trường theo dõi liên tục diễn tiến CSM; nên nhân viên từ phận cơng tác sinh viên giao tồn quyền phụ trách phần mềm cần thiết Bên cạnh đó, giai đoạn đầu áp dụng phần mềm vào chương trình đào tạo, phía trường Đại học chưa đủ thời gian, nhân lực kinh phí để viết lại phần mềm đề xuất phần 4.3.1, điều buộc trường phải sử dụng nguyên mẫu CSM vào giảng dạy Do đó, phát sinh thêm việc hướng dẫn cho sinh viên khác biệt phần mềm với thị trường thực tế, điều cần giảng viên nghiên cứu qua quy trình hoạt động phần mềm tiến hành mở buổi hướng dẫn cho sinh viên trước sinh viên bắt đầu thực hành phần mềm Yêu cầu buổi hướng dẫn phải hướng dẫn cho sinh viên thao tác cần thiết phần mềm, phân tích yếu tố quan trọng cần ý, đồng thời định hướng rõ yếu tố áp dụng vào mơi trường thực tế yếu tố chưa thực phù hợp với kinh doanh bán lẻ Việt Nam d) Khó khăn phía sinh viên Sinh viên Việt Nam nhận thức tầm quan trọng số ngành công nghiệp quan trọng tương lai, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán ngoại hối,… biểu qua việc tham gia tích cực vào chương trình giả lập ngành kinh doanh số trường Đại học tổ chức Tuy nhiên, sinh viên chưa nhận thấy tầm quan trọng ngành công nghiệp bán lẻ định hướng phát triển chiến lược đất nước Cụ thể qua hai năm liền Đại học Nông Lâm TPHCM đăng cai tổ chức thi “Kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ” 2008 2009, số lượng sinh viên tham gia chưa đơng mục đích tham gia sinh viên thường giá trị tiền thưởng lớn Vì lý này, sinh viên thường tham gia mà khơng có chuẩn bị đầy đủ kiến thức ngành công nghiệp bán lẻ, trang bị kỹ cần 69 thiết cho việc điều hành chuỗi cửa hàng ảo phần mềm Kết nhiều sinh viên đưa định sai lầm, đặt giá bán hàng thấp giá mua vào, chi phí marketing đào tạo nhân viên vượt định mức cho phép, nhập hàng vào kho tràn lan mà khơng tính tốn đến nhu cầu thực tế thị trường,… Đề xuất: Để tăng cường nhận thức sinh viên ngành công nghiệp này, giải pháp đề trường nên xem xét việc bổ sung kiến thức ngành công nghiệp cho sinh viên bên cạnh thị trường chứng khoán đưa vào giảng dạy năm gần Cùng với tin tức độ nóng bỏng thị trường bán lẻ Việt Nam đăng tải thường xuyên báo chí thời gian gần đây, thêm vào việc bổ sung thêm môn học ngành kinh doanh bán lẻ mở rộng việc áp dụng phần mềm giả lập để thực hành kỹ giáo trình đào tạo, tin nhận thức sinh viên tầm quan trọng ngành công nghiệp bán lẻ mở rộng theo thời gian Thực tế, phân tích trên, kiến thức kinh tế nói chung kiến thức ngành công nghiệp bán lẻ số sinh viên chưa vững, sinh viên khơng có nhiều hội thực hành kiến thức học trường Hệ sinh viên tham gia vào CSM thường trọng cần định gì, tập trung phân tích bề mà qn tầm quan trọng việc phân tích yếu tố tác động đến định cần Do đó, sinh viên tham gia vào CSM cần học qua số môn kinh tế vĩ mô vi mô (để thấy tương tác cung cầu yếu tố nội thị trường), marketing (để có kiến thức hành vi người tiêu dùng, chiến lược marketing phân tích hiệu marketing đến cầu thị trường), anh văn chun ngành (vì ngơn ngữ phần mềm tiếng anh, sinh viên từ ngữ chuyên ngành kinh tế, gặp khó khăn việc đọc báo cáo tiến hành kinh doanh CSM), phân tích hoạt động kinh doanh (để phân tích báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh doanh nghiệp, đồng thời có chiến lược phù hợp nhằm cắt giảm chi phí tăng tính hiệu HĐKD) Như vậy, thời điểm thích hợp cho sinh viên thực hành phần mềm CSM cuối năm Đại học (đối với trường dạy đại cương suốt học kỳ đầu) sau sinh viên học qua môn học kể (đối với trường dạy phân bổ môn đại cương suốt năm Đại học) 70 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tại, ngành công nghiệp bán lẻ đánh giá ngành đầu tư tiềm năm tới – chiến lược đầu tư trọng điểm giúp Việt Nam đứng vững bão suy thối kinh tế Thực tế, ngành cơng nghiệp bộc lộ nhiều triển vọng song số hạn chế đơn vị bán lẻ nước chưa nhiều, thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu đồng chưa đạt chuẩn Các đơn vị kinh doanh bán lẻ thành công thị trường Việt Nam đa số tập đoàn bán lẻ đa quốc gia tập đoàn kinh doanh lâu đời vững mạnh nước Chỗ đứng công ty bán lẻ tư nhân đơn vị cá thể kinh doanh bán lẻ thị trường thực khơng nhiều Khó khăn chủ yếu họ yếu lực cạnh tranh, lạc hậu trình độ quản lý kinh doanh, chưa quan tâm mức tới chiến lược kinh doanh Do đó, đầu tư cho hệ tương lai kiến thức kỹ cần thiết, tăng cường khả thích ứng với thay đổi môi trường, tiếp cận phương pháp học tập động đại hướng đắn cho ngành giáo dục nói riêng phát triển quốc gia nói chung Đó lý đề tài tập trung vào việc phân tích khó khăn giải pháp việc ứng dụng phần mềm kinh doanh bán lẻ CSM vào chương trình thực hành kiến thức cho sinh viên chuyên ngành kinh doanh trường Đại học Việt Nam Trong q trình phân tích thảo luận, khó khăn việc áp dụng tập trung hai phần: Về khó khăn chênh lệch thị trường bán lẻ phần mềm môi trường kinh doanh bán lẻ thực Việt Nam, phần mềm thể rõ hạn chế yếu tố cạnh tranh thị trường bán lẻ, yếu tố địa điểm chuỗi cửa hàng hệ thống tài phần mềm Giải pháp đề xuất cho khó khăn lập trình lại yếu tố nêu nhằm hoàn thiện phần mềm, để phần mềm thể xác gần với ngành cơng nghiệp bán lẻ Việt Nam Từ đó, tham gia vào thị trường phần mềm này, sinh viên học hỏi kiến thức thực bổ ích ứng dụng cọ sát với mơi trường thực tế Về khó khăn việc áp dụng mơ hình, khó khăn chủ yếu vốn, kỹ thuật, nhân lực tổ chức nhận thức sinh viên Với giải pháp thu hút quan tâm đầu tư số doanh nghiệp kinh doanh ngồi nước có chủ trương hỗ trợ cho ngành giáo dục nước, nâng cấp hệ thống máy tính sử dụng vào chương trình giảng dạy, tận dụng nguồn lực từ cán sinh viên trường, bổ sung môn học ngành kinh doanh bán lẻ vào chương trình, áp dụng phần mềm vào giảng dạy sau sinh viên học qua số mơn bản… khó khăn giải Tuy nhiên, người viết khóa luận khơng có kiến thức chun sâu việc lập trình phần mềm, phân tích giải pháp đề xuất viết lại phần mềm viết chủ yếu dựa vào kinh nghiệm tiếp cận với phần mềm Đối với người nghiên cứu có hứng thú nghiên cứu sâu đề tài mở rộng đề tài, người viết đề nghị nên thảo luận xin ý kiến chuyên môn người hiểu biết lập trình phần mềm, để đề tài nghiên cứu hoàn thiện 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với trường học Hiện nay, hệ thống giáo dục đào tạo Việt Nam q trình hồn thiện nhằm đạt chất lượng dạy học tốt Những đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc hồn thiện chương trình đào tạo trường Đại học cần quan tâm đến việc nâng cao khả thích ứng, mở rộng kiến thức sinh viên mơi trường thực tế, tăng tính động sáng tạo sinh viên, cụ thể bổ sung chương trình thực hành kiến thức, mơn học thiết thực cần cho sinh viên trình làm việc Như vậy, chương trình đào tạo sau trung học khơng 72 gắn với q nhiều lý thuyết, học thuyết mà khơng có thực hành hay mở rộng kiến thức 5.2.2 Đối với thân sinh viên Là sinh viên hệ mới, sinh viên cần động hơn, tự tìm kiếm hội phát triển nghề nghiệp cho tương lai Khơng bó hẹp kiến thức trường học, mà cần tích cực tham gia vào chương trình thực hành bổ sung ngồi giáo trình học, khóa học kỹ sống khơng ngừng tìm kiếm hội cọ sát để học tập kinh nghiệm từ môi trường thực tế 5.2.3 Đối với doanh nghiệp nước Sinh viên đối tượng lao động chủ yếu cho doanh nghiệp ngồi nước nói chung doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ nói riêng Đầu tư vào đối tượng lao động tương lai hướng đầu tư đắn hiệu Các doanh nghiệp cần quan tâm đến chương trình giảng dạy trường học có ngành học cung ứng đối tượng lao động chủ yếu cho doanh nghiệp, đồng thời có hướng đầu tư đắn vào chương trình đào tạo nhằm tranh thủ sinh viên trang bị đủ kỹ cho đội ngũ viên chức doanh nghiệp tương lai Những kiến nghị, giải pháp nêu hy vọng phần giúp ích cho việc triển khai ứng dụng phần mềm vào chương trình đào tạo Ngồi ra, quan tâm Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội nhà bán lẻ Việt Nam hỗ trợ quan Nhà nước có liên quan khơng thể thiếu cho q trình phát triển ngành cơng nghiệp bán lẻ 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Nguyễn Đình Bích, 2009 Dự báo q lạc quan Diễn Đàn Doanh Nghiệp, [internet] April 15 Available from: http://dddn.com.vn/20090414092958705cat81/dubao-qua-lac-quan.htm [cited 27 May 2009] Nguyễn Tấn Bình, 2000 Phân Tích Hoạt Động Doanh Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Đại học Quốc Gia, 381 trang Xuân Cường, 2009 Doanh nghiệp bán lẻ nước: Cạnh tranh phát triển Saga Communication: Tri Thức – Kỹ Năng Kinh Doanh, [internet] March 18 Available from: http://www.saga.vn/view.aspx?id=15495 [cited 25 May 2009] Huỳnh Thế Du, Nguyễn Minh Kiều, 2006 Hệ Thống Tài Chính Việt Nam, Chương trình giảng dạy tài phát triển kinh tế Fulbright Ngô Kim Phượng, Lê Thị Thanh Hà, Lê Mạnh Hưng Lê Hồng Vinh, 2007 Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo trình Trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh PQC, 2008 Thị trường bán lẻ xu hướng tồn cầu hóa Dân Trí, [internet] April 25 Available from: http://dantri.com.vn/c76/s83-232549/thi-truong-ban-le-va-xuhuong-toan-cau-hoa.htm [cited 26 May 2009] TIẾNG NƯỚC NGOÀI Aswath, Damodaran., 2009 Value Enhancement: Back to Basics Ph.D New York University, 247 pages 74 Esa Makelainen, Narcyz Roztocki, 2005 Economic Value Added for Small Business America: Stern Steward & Co Press Hilina, Aelmu., 1994 Retailing Industry Addis Fortune Content Matters, [online] 17 July Available from: http://www.addisfortune.com/ [cited 20 May 2009] John, Behzad., 1993 Financial Projects: Assignment and Resources America McGraw Hill Publishing Company John, Behzad., 2009 Financial Management For CEO Ph.D California University, 74 pages Lily, Chen., August 2007, Chain Store Master: Leaner’s Manual on Simulated Operation, Taiwan, National Central University Nguyen Van Ngai, 2009 Retailing System in Vietnam Presentation in 2009 Asian Retailing Forum Ph.D Nong Lam University Varrun, Modi., March 2009 Global Retail Scenario and It’s Future.[online] Available from: http://www.slideshare.net/varun.modi/global-retail-scenarioand-its-future [cited 21 May 2009] 75 ... Kinh Doanh Bán Lẻ Chain Store Master vào Chương Trình Đào Tạo Các Trường Đại Học Việt Nam” NGUYEN NGOC THAO June 2009 “Research of Retailing Simulation Software Application to Educational Program... gia đình, đồ điện ứng dụng, sơn, mỹ phẩm vật dụng hàng ngày, thiết bị chụp ảnh, đồ chơi hàng thể thao 19 Cửa hàng tiện lợi (convenient store) Là loại cửa hàng có quy mơ nhỏ, phân phối phù hợp với
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHẦN MỀM KINH DOANH BÁN LẺ CHAIN STORE MASTER VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM, NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHẦN MỀM KINH DOANH BÁN LẺ CHAIN STORE MASTER VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm