Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

61 186 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 14:31

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì thành phố Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì thành phố Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì thành phố Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì thành phố Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì thành phố Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì thành phố Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì thành phố Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì thành phố Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì thành phố Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì thành phố Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì thành phố Hà Nội. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH THIÊN THUẬT Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƢỠNG VÀ PHÕNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI CHĂN NUÔI NGUYỄN ĐƢ́C BINH, HUYỆN BA VÌ , THÀNH PHỐ NỢI KHĨA LUẬN TỚT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2013 – 2017 Thái Nguyên – năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH THIÊN THUẬT Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƢỠNG PHÕNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI CHĂN NUÔI NGUYỄN ĐƢ́C BINH, HUYỆN BA VÌ , THÀNH PHỚ NỢI KHĨA LUẬN TỚT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: K45 TY N02 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn: GS.TS Nguyễn Duy Hoan Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Thực tiễn có ý nghiã quan tro ̣ng đố i với quá trin ̀ h ho ̣c tâ ̣p , đòi hỏi sự ̣n dụng linh hoa ̣t, sáng tạo lý thuyết vào thực tiễn sản xuất , sở đó nhà trường đã ta ̣o điề u kiê ̣n cho sinh viên tham gia thực tâ ̣p ta ̣i các trang tra ̣i chăn nuôi tạo hội tiếp xúc , trực tiế p xử lý các vấ n đề ̣t nu , nhằ m ôi qua đó nâng cao tay nghề , củng cố kiến thức chuyên môn, trau dồ i kinh nghê ̣m số ng giúp sinh viên có sở vững chắ c phu ̣c vu ̣ quá trình làm viê ̣c sau này Em đã tổ ng hơ ̣p toàn bô ̣ kiế n thức thu đươ ̣c sáu tháng thực tâ ̣p đ ể xây dựng bài báo cáo thực tâ ̣p nghề nghiê ̣p này Để có kết quả nà,yem xin chân thành cảm ơnBan Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, các thầy cô giáo khoa Chăn nuôi Thú Đặc y biệt xin cảm ơn thầ y giáoGS TS Nguyễn Duy Hoan và cô giáoTS Nguyễn Thi Thu ̣ ́ y Myđạ̃ tận tình bảo, giúp đỡ em quá trình thực ,tập xây dựng và hoàn thiện khóa luâ ̣n Qua em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình anh Nguyễn Đức Binh chủ trang trại chăn nuôi tạo điều kiện giúp đỡ em śt q trình thực tập tại sở Đồng thời , em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình , bạn bè người hết lòng đợng viên , giúp đỡ , tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành công viê ̣c ho ̣c tâ ̣p của mình Trong trình viết khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của thầy giáo đ ể khóa luận của em hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên ĐINH THIÊN THUẬT ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích và yêu cầu của chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập .3 2.1.1 Điề u kiê ̣n tự nhiên .3 2.1.2 Điề u kiê ̣n kinh tế - xã hội 2.1.3 Tình hình sản xuất tại sở thực tập 2.2 Cơ sở tài liệu liên quan đến chuyên đề 2.2.1 Đặc điểm sinh lý, sinh dục của lợn nái .7 2.2.2 Những hiểu biết quy trình ni dưỡng và chăm sóc lợn nái sinh sản 10 2.2.3 Những hiểu biết phòng, trị bệnh cho vật nuôi 18 2.2.4 Những hiểu biết mô ̣t số bê ̣nh thường gă ̣p lơ ̣n nái sinh sản và lơ ̣n giai đoa ̣n theo me ̣ 21 2.3 Tổng quan các nghiên cứu và ngoài nước 29 2.3.1 Các nghiên cứu nước .29 2.3.2 Tình hình nghiên cứu ngoài nước 30 Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Đối tượng nghiên cứu .32 3.2 Địa điểm và thời gian tiến hành 32 3.3 Nội dung thực .32 iii 3.4 Các tiêu và phương pháp thực 32 3.4.1 Các tiêu theo dõi 32 3.4.2 Phương pháp thực 32 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu .33 Phần KẾT QUẢ THẢO LUẬN 34 4.1 Công tác phục vụ sản xuất 34 4.2 Tình hình chăn nuôi lợn tại trang trại qua năm (2016 – 5/2017) .35 4.3 Kế t quả thực quy trình chăm sóc ni dưỡng cho đàn lợn ta ̣i trang tra ̣i 36 4.3.1 Kế t quả quá triǹ h chăm sóc và nuôi dưỡng đàn lơ ̣n nái sinh sản ta ̣i tra ̣i 36 4.3.2 Kết quả quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng đàn lơ ̣n ta ̣i tra ̣i .38 4.4 Kế t quả thực quy trình vê ̣ sinh phòng bệnh cho đàn lợn ta ̣i trang tra ̣i .39 4.4.1 Kế t quả thực các biện pháp vệ sinh phòng bệnh .39 4.4.2 Kế t quả phòng bệnh thuố c và vắ c xin cho lợn nái và lơ ̣n .40 4.5 Kết quả chẩn đoán và điều trị bệnh cho đàn lơ ̣n tại trang trại 42 4.5.1 Kế t quả công tác chẩn đoán bê ̣nh lơ ̣n nái và lơ ̣n 42 4.5.2 Kế t quả điề u tri ̣bê ̣nh lơ ̣n nái và lơ ̣n theo me ̣ 44 Phần KẾT LUẬN TỒN TẠI ĐỀ NGHỊ .46 5.1 Kết luận 46 5.2 Tồn tại 47 5.3 Đề nghị .48 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỢT SỚ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AND : Axit Deoxiribo Nucleic ARN : Ribonucleic Axit Cs : Cộng sự E.coli : Escherichia Coli Kg : Kilogam LMLM : Lở mồm long móng MMA : Metritis Mastitis Agalactia Ml : Mililit Mg : Miligam Nxb : Nhà xuất bản TT : Thể Trọng Tr : Trang v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Những biểu lợn nái đẻ 11 Bảng 2.2 Ý nghĩa của dịch chảy từ âm đạo qua thời gian xuất dich ̣ 22 Bảng 4.1 Nội dung các công việc phục vụ sản xuất .34 Bảng 4.2 Tình hình chăn ni lợn tại trang trại qua năm (2016 - 5/2017) 35 Bảng 4.3 Số lượng lợn nái và lợn t heo me ̣ trực tiếp chăm sóc ni dưỡng tại trại qua tháng thực tập 36 Bảng 4.4 Kế t quả thực hiê ̣n thao tác đỡ đẻ cho lơ ̣n tại trang trại 37 Bảng 4.5 Một số tiêu số lượng lợn sinh đến cai sữa .38 Bảng 4.6 Kết quả thực các thao tác xử lý đàn lợn 39 Bảng 4.7 Kết quả tiêm th́c và vắc xin phòng bệnh cho đàn lơ ̣n tại trang tra ̣i .41 Bảng 4.8 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản 42 Bảng 4.9 Tình hình mắc bệnh đàn lợn .43 Bảng 4.10 Kết quả điều trị bệnh đàn lơ ̣n nái sinh sản 44 Bảng 4.11 Kết quả điều trị bệnh đàn lợn 45 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, với mục đích hạ giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh thị trường nội địa đồng thời đáp ứng nhu cầu xuất thịt lợn , mơ hình chăn ni lợn theo hướng tập trung quy mô trang trại áp dụng cả nước Để đạt hiệu quả kinh tế cao cần đẩy mạnh viê ̣c áp du ̣ng các biện pháp kỹ thuật vào cải thiê ̣n giống, thức ăn, kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng Đặc biệt chú trọng đến cơng tác giớng, giớng tớt vật ni tăng trọng nhanh, khả tận dụng thức ăn tớt, thích nghi và chống chịu bệnh cao Để cung cấp giống cho nhu cầu chăn ni của các trang trại việc phát triển đàn lợn nái sinh sản cần đặc biệt quan tâm Tuy nhiên, một nguyên nhân làm hạn chế khả sinh sản của lợn nái nuôi các trang trại là bệnh xảy rất nhiều, khả thích nghi của giớng lợn nái ngoại với khí hậu nước ta , đặc biệt là bệnh : Viêm tử cung , viêm vú, đẻ khó và ba ̣i liê ̣t sau đẻ Các bệnh này nhiều yếu tố điều kiện vệ sinh, chăm sóc ni dưỡng kém, thức ăn, nước ́ng khơng đảm bảo vệ sinh, vi khuẩn, virus gây nên Chính mà việc nghiên cứu các quy trình chăm sóc và tìm hiểu những bệnh thường gă ̣p đàn lợn nái sinh sản là rấ t cần thiết Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn , đươ ̣c sự đồ ng ý của Ban ch ủ nhiệm khoa CNTY – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên em đã trực tiế p đế n sở chăn nuôi để thực tâ ̣p và tiến hành thực chuyên đề : “Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh, huyện Ba Vì, thành phố Nội” 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích Để thu kết quả tớt thời gian thực tập và thực tốt nội dung đề Bản thân em đề một số mục tiêu để thực sau: - Nắm tình hình chăn ni lơ ̣n tại tra ̣i chăn nuôi Nguyễn Đức Binh , huyê ̣n Ba Vì, thành phớ Hà Nợi - Nắm qui trình chăm sóc lợn nái sinh sản - Nắm các loại thức ăn dành cho lợn nái sinh sản, phần ăn và cách cho lợn nái ăn qua giai đoạn mang thai - Nắm các bệnh hay xảy đối với lợn nái sinh sản và phương pháp phòng trị bệnh hiệu quả nhất 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tình hình chăn ni tại tra ̣i chăn nuôi Nguyễn Đức Binh , huyện Ba Vi,̀ thành phố Hà Nợi - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái nuôi tại trại - Xác định tình hình nhiễm bệnh đàn nái sinh sản và áp dụng các biê ̣n pháp phòng trị bệnh Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Điều kiê ̣n tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa lý Trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh đóng địa bàn xã Ba Tra ̣i , huyện Ba Vì , thành phố Hà NộiBa Trại: Ba Trại là một xã miền núi của huyện Ba Nằm chân núi Ba Vì, có diện tích khoảng 36 km2, Ba Trại xưa thuộc huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây cũ, ngày tḥc huyện Ba thành phớ Hà Nợi Vị trí địa lý: phía Đơng giáp xã Tản Lĩnh, phía Bắc giáp xã Cẩm Lĩnh, phía Tây giáp xã Thuần Mỹ, phía Nam giáp núi Ba Địa hình của xã: Nhìn chung địa hình của xã phần lớn là đồi gò, đợ cao các quả đồi chênh từ đến 20 mét, độ dốc không lớn Diện tích ṛng có 730 mẫu bắc bợ phần lớn là ṛng chằm, diện tích lại là đất đồi Diê ̣n tić h đấ t nông nghiê ̣p lớn, điạ hin ̀ h không hiể m trở , trực thuô ̣c thành phố Hà Nội là điều kiệ n thuâ ̣n lơ ̣i để phát triể n ng ành chăn nuôi theo quy mô tập chung để đáp ứng nhu cầu thực phẩm lớn 2.1.1.2 Đặc điểm khí hậu Đặc điểm chung của xã Ba Trại bị chi phối các yếu tớ đợ Bắc , chế gió mùa, sự phới hợp gió mùa và đợ tạo nên khí hậu nhiệt đới ẩm với mùa đơng lạnh và khơ Nhiệt đợ bình qn năm khu vực là 230C Lượng mưa trung bình năm 2.500 mm, phân bố không năm, tập trung nhiều vào tháng 7, tháng Đợ ẩm khơng khí 86,1%, vùng thấp thường khô hanh vào tháng 12 tháng 40 Trong thời gian tháng thực tập trang trại tuân thủ thực nghiêm quy trình vệ sinh chăn nuôi Hàng ngày phân công thực hiê ̣n công viê ̣c thu gom phân thải, rửa chuồng, quét lố i la ̣i giữa các daỹ chuồ ng Định kỳ tiến hành phun thuốc sát trùng , quét vôi , phun thuốc diệt muỗi , quét mạng nhện chuồng và rắ c vôi bô ̣t cửa vào chuồ ng Khi rắc vôi bột dọc hàng lang đường truồ ng tiế n hành rắc ngươ ̣c từ hướng quạt thơng gió tới giàn mát để tránh bột vôi bay lên bám vào người, gây sặc Sử dụng các dụng cụ bảo hộ trang, găng tay để bảo vệ đường hô hấp , hạn chế tổ n thương da cho người thực hiê ̣n Phun sát trùng chuồng trại thuốc sát trùng Novacide hoặc Ommicide với tỷ lệ : 1200 phun tiến hành phun hành lang, đường tra cám và đường lấy phân, không phun trực tiếp lên lợn nái và lợn Nếu phun trực tiếp lên lợn nái và lợn dẫn đến lợn nái bị tổn thương da, lợn dễ bị bệnh tiêu chảy, viêm da nồng đợ th́c sát trùng quá đặc, th́c sát trùng có mùi khó chịu, vào đường hơ hấp có thể gây tổn thương đường hô hấp của lợn Tỷ lệ pha sát trùng để lau mông lợn nái và lau các ô chuồng bẩn là : 3200 Khi pha sát trùng phải chú ý pha đúng tỷ lệ, không nên pha quá th́c sát trùng khơng đảm bảo tỷ lệ tiêu diệt vi khuẩn, mầm bệnh, không nên pha th́c sát trùng quá đặc gây tổn hại niêm mạc, da của lợn nái và lợn con, gây lãng phí làm giảm śt chăn ni Viê ̣c vê ̣ sinh , phun sát trùng đươ ̣c thực hiê ̣n vào cuối buổi sáng hoă ̣c cuối buổi chiều thường xuyên theo lich ̣ vê ̣ sinh chuồ ng tra ̣i Khi lươ ̣ng người vào trại để thực các công việc tăng lên hoặc khu vực chăn nuôi lân câ ̣n có dich ̣ bê ̣nh thì viê ̣c phun sát trùng sẽ đươ ̣c tăng cường 4.4.2 Kế t quả phòng bệnh thuố c và vắ c xin cho lợn nái và lợn Quy trình phòng bê ̣nh bằ ng th uố c và vắ c xin cho đàn lợn ta ̣i trang trại thực tích cực, thường xun và bắt ḅc Tiêm phòng cho đàn lợn nhằm tạo thể chúng một sức miễn dịch chủ động, chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn, tăng sức đề kháng cho thể Trong tháng thực tập em tham gia vào 41 công tác tiêm th́ c và vắ c xin phòng bệnh cho đàn lợn nái và lơ ̣n ta ̣i trang tra ̣i Kế t quả thu đươ ̣c trình bày ta ̣i bảng 4.7 Bảng 4.7 Kết tiêm th́c và vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn trang trại Loại lợn Thời điểm phòng Bệnh đƣợc phòng bệnh Số lƣơ ̣ng Số lợn an tiêm toàn sau (con) tiêm (con) Tỷ lệ (%) Tháng 11 Dịch tả 19 19 100 Lợn Tháng 12 Tai xanh 18 18 100 nái Sau đẻ Viêm tử cung 60 60 100 935 935 100 Tiêm chế phẩm Fe – ngày tuổi B12 phòng bệnh thiếu máu Lợn ngày tuổi Cầu trùng (cho uống) 935 935 100 tuần tuổi Dịch tả 530 530 100 tuần tuổi Circo + Mycoplasma 530 530 100 tuầ n tuổi Tai xanh 250 250 100 Bảng 4.7 cho thấy viê ̣c tiêm phòng vắ c xin của tr ại thực nghiêm ngă ̣t, hiê ̣u quả phòng bê ̣nh cao Tỷ lệ lợn an toàn sau tiêm đạt 100% Từ đó kế t luâ ̣n công tác lựa cho ̣n, bảo quản, sử du ̣ng thuố c, vắ c xin phòng bê ̣nh cho đàn lơ ̣n ta ̣i tra ̣i đã đươ ̣c thực hiê ̣n tố t Bảng là kế t quả em theo dõi đươ ̣c tham gia hỗ trơ ̣ công tác tiêm phòng cho đàn lơ ̣n ta ̣i tra ̣i Do tính chấ t công viê ̣c ở từng thời điể m mà chủ tra ̣i có sự phân công công viê ̣c khác nên em chưa đươ ̣c tham gia đầ y đủ vào c phòng cho đàn lợn tại trại tháng ông tác tiêm 42 4.5 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lơ ̣n trang trại Trong thời gian tháng thực tập tại trại em tham gia vào công tác chẩn đoán và điều trị bệnh cho đàn lợn nái và lơ ̣ n theo me ̣ dưới sự chỉ dẫn giám sát của chủ trại Qua trau dờ i thêm kiến thức , kinh nghiệm chẩn đoán một số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây và phương pháp điều trị bệnh Sau là kết quả của công tác chẩn đoán và điều trị bệnh đàn lợn nái và lơ ̣n tại trại 4.5.1 Kế t quả cơng tác chẩn đốn bê ̣nh lợn nái và lợn Trong quá trình theo dõi , chẩ n đoán bê ̣nh cho đàn lơ ̣n ta ̣i trang tra ̣i em có mô ̣t số ghi chép thớ ng kê la ̣i sau Bảng 4.8 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản Chỉ tiêu Tên bệnh Số nái theo dõi (con) Số nái mắc bệnh (con) Tỷ lệ (%) Bệnh viêm tử cung 80 6,25 Viêm vú 80 1,25 Viêm khớp 80 2,5 Bại liệt sau đẻ 80 2,5 Sót 80 1,25 Bảng 4.8 Cho thấy sớ lợn mắc bệnh viêm tử cung cao nhất với tỷ lệ 6,25% Nguyên nhân mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái nuôi tại trại cao thời gian đầ u thực tâ ̣p sinh viên chưa có kinh nghiê ̣m , các thao tác can thiệp hỗ trợ lợn đẻ trường hơ ̣p đẻ khó chưa tốt dẫn tới viêm nhiễm đường sinh du ̣c Bê ̣nh viêm vú , sát chiếm tỷ lệ thấp nhất 1,25% mỗi bê ̣nh , tra ̣i thực hiê ̣n khá tố t quy triǹ h chăm sóc , thao tác bấ m nanh lơ ̣n đươ ̣c thực hiê ̣n kỹ càng, nề n chuồ ng lơ ̣n mẹ vệ sinh sạch khô ráo Lơ ̣n đẻ đươ ̣c tiêm bổ sung trơ ̣ lực , oxytocin để hỗ trơ ̣ bài thải sản dich ̣ và thai ngoài nên tỷ lê ̣ mắ c bê ̣nh ở mức thấ p nhấ t 43 Tỷ lệ mắc các bệnh bại liệt sau đẻ và viêm khớp của đàn lợn nái tại trại là 2,5% Nguyên nhân chủ yế u là điề u kiê ̣n nuôi nhố t tâ ̣p chung ít đươ ̣c ̣n đô ̣ng , thiế u ánh sáng Mô ̣t phầ n yế u tố cá thể lơ ̣n hấ p thu dinh dưỡng kém nên gầ y yế u , thiế u hu ̣t canxi dẫn tới dễ b ị viêm khớp, bại liệt Ngoài quá trình sinh đẻ chiều hướng thai không bình thường và quá trình can thiê ̣p hỗ trơ ̣ lơ ̣n đẻ khó chưa đúng kỹ thuật làm tổn thương dây thần kinh , lơ ̣n me ̣ tu ̣t giảm canxi huyế t thời gian nuôi dẫn tới ba ̣i liê ̣t Bảng 4.9 Tình hình mắc bệnh đàn lợn Chỉ tiêu Tỷ lệ Số lợn theo dõi (con) Số lợn mắc bệnh (con) Hội chứng tiêu chảy 935 256 27,37 Hội chứng hô hấp 935 32 3,42 Tên bệnh (%) Bảng 4.9 cho thấy tình hình mắc bệnh đàn lợn nuôi tại trại : 935 lợn theo dõi có 256 lợn mắc hợi chứng tiêu chảy chiếm 27,37%, có 32 lợn mắc hô ̣i chứng hô hấ p chiếm 3,42% Nguyên nhân lợn đẻ sức đề kháng yếu dễ bị ảnh hưởng của các yếu tớ bên ngoài vi sinh vật xâm hại hay nhiệt đợ chuồng ni khơng thích hợp , quá lạnh hoặc nóng Ngoài chuồng ni vệ sinh chưa tớt , khơng khí chuồng ni nhiều bụi bẩn , thức ăn quá khô hoặc bị mốc sinh nhiều bụi dẫn tới lợn mắc hội chứng hô hấ p Tỷ lệ lợn mắc hội chứng tiêu chảy cao nhiều so với tỷ lệ mắc hội chứng hô hấ p nguyên nhân là lơ ̣n theo me ̣ đế n 10 ngày tuổi bắt đầu cho tập ăn dẫn tới rố i loa ̣n tiêu hóa nên tra ̣i thường xuyên có lơ ̣n bi ̣ tiêu chảy Công tác chuẩ n bi ̣ô úm , điề u chỉnh nhiê ̣t đô ̣ cho lơ ̣n thực hiê ̣n khá tố t nên lơ ̣n ít mắ c các bê ̣nh về đường hô hấ p Cách khắc phục tốt nhất để hạn chế lợn mắc bệnh tiêu chảy và viêm phổ i là cho lợn bú sữa đầu sau đẻ và giữ ấm thể cho lợn bằ ng ổ úm và đèn sưởi Bên ca ̣nh đó cầ n thực hiê ̣n tố t vê ̣ sinh chuồ ng nuôi , đảm bảo chấ t lươ ̣ng nguồ n thức ăn, cách ly điều trị kịp thời có hiệu quả lợn mắc bệnh 44 4.5.2 Kế t quả điều tri ̣ bê ̣nh lợn nái và lợn theo me ̣ Công tác điề u tri ̣bê ̣nh cho đàn lơ ̣n nái và lơ ̣n ta ̣i trang tra ̣i đươ ̣c tiế n hành dựa nguyên tắc khoa học sự dẫn của chủ trại , sở vẫn đảm bảo tính kinh tế Kế t quả cơng tác điề u tri ̣đươ ̣c trình bày ta ̣i bảng 4.10 và 4.11 Bảng 4.10 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản Chỉ tiêu Tên Kết Thời Thuố c và liều lƣợng Đƣờng tiêm bệnh gian Số Số dùng điều Tỷ lệ thuốc trị khỏi (%) (ngày) (con) (con) Pendistrep L.A Viêm tử 15% cung Bại liệt sau đẻ Viêm khớp Viêm vú Sát Nhau 1ml/20kg TT Oxytocin 2ml/con Analgin 1ml/10kg TT Gluconat Canxi 10ml/con Tiêm bắp Tiêm Strychnin 2ml/con VTM B1 1,5ml/10kg TT Genta - Tylo 1ml/10kg TT Tiêm Analgin - C 1ml/10kg TT bắ p VTM B1 1,5ml/10kg TT Amoxicillin 1ml/20kg TT Tiêm Gluco - K - C 1ml/10kg TT bắp Oxytocin 2ml/con Tiêm Amoxicillin 1ml/15kg TT Bắ p bắ p 5 60 50 50 1 100 1 100 45 Bảng 4.10 cho thấy quá trin ̀ h chẩ n đoán điề u tri ̣các bệnh có tỷ lê ̣ điề u trị khỏi cao nhất là bệnh viêm vú và sát 100% tỷ lê ̣ mắ c thấ p , điề u tri ̣kip̣ thời đúng thuố c Bệnh viêm tử cung tỷ lê ̣ điề u tri kho ̣ ̉ i chỉ đa ̣t 60% việc chẩn đoán bệnh khó khăn , phát bệnh thể viêm nặng nên nhiề u không thể điề u tri ̣dứt điể m Bê ̣nh ba ̣i liê ̣t sau đẻ và viêm khớp tỷ lê ̣ khỏi thấp lầ n lươ ̣t là 50% phác đồ điề u tri ̣chưa thực sự hiê ̣u quả , ̣t tiế n triể n châ ̣m , chủ tại tiến hành loại thải sớm Bảng 4.11 Kết điều trị bệnh đàn lợn Chỉ tiêu Thuố c và liều lƣợng Tên bệnh Hội chứng Nor tiêu chảy 100 Hội chứng Citius hô hấp 5% 1ml/4kg TT 0.5ml/10kg TT Kết Thời gian Số Đƣờng Số dùng điều Tỷ lệ tiêm khỏi thuốc trị (%) (con) (ngày) (con) Tiêm bắp Tiêm bắ p 256 226 88,28 32 26 81,25 Bảng 4.11 cho thấy số lươ ̣ng lợn trại mắc hội chứng tiêu chảy là 256 và số điều trị khỏi bệnh là 226 con, đa ̣t 88,28% Có một số lượng lợn điề u tri ̣không khỏi là tiế n hành điề u tri ̣chưa kip̣ thời , bê ̣nh nă ̣ng, niêm ma ̣c ruô ̣t bị hủy hoại nghiêm trọng nên lợn không hấp thu thức ăn , ghép thêm bệnh khác dẫn tới kh ông thể hồ i phu ̣c, bên ca ̣nh đó mô ̣t phầ n chấ t lươ ̣ng thuố c và yế u tố cá thể của lơ ̣n hấ p thu thuố c không tố t Số lợn mắc hội chứng hô hấp ở mức thấ p : 32 mắ c bê ̣nh , điều trị khỏi 26 đa ̣t 81,25% Tỷ lệ mắ c bê ̣nh thấ p và điề u tri ̣khỏi khá cao vì bên ca ̣nh viê ̣c dùng th́c để điều trị khâu ni dưỡng chăm sóc đã đươ ̣c chú ý thực hiê ̣n tốt thời công tác vệ sinh thú y cũng đươ ̣c tăng cường , đồng 46 Phần KẾT LUẬN TỒN TẠI ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập tốt nghiệp tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh , em có mợt sớ kết luận trại sau : - Về hiệu quả chăn nuôi của trại: + Hiệu quả chăn nuôi của trại khá tốt + Từ tháng 12 đến tháng lợn xuất bán khá đề u đă ̣n , trung bin ̀ h khoảng 47 con/tuầ n Từ tháng trở giá lơ ̣n giảm ma ̣nh nên việc xuất bán lợn bi ̣châ ̣m la ̣i , mô ̣t số lơ ̣n không bán đươ ̣c phải chuyể n sang chuồ ng thiṭ để nuôi thương phẩ m + Tỷ lệ lợnsinh là 11,70 ± 0,316 con/đàn và lợn cai sữa là 11,0 ± 0,174 con/đàn, tăng lên cao so với thời gian đầu tra ̣i mới đưa vào hoa ̣t đô ̣ng Để đạt kết quả này là sự cố gắng không ngừng công việc của chủ tra ̣i và sinh viên thực tâ ̣p ta ̣i tra ̣i - Về công tác thú y của trại: + Quy trình phòng bệnh cho đàn lợn tại trang trại thực nghiêm ngặt , với sự giám sát chặt chẽ của chủ tra ̣i + Công tác vệ sinh: Hệ thống chuồng trại đảm bảo thoáng mát mùa hè, ấm áp mùa đông Hàng ngày có cơng nhân qt dọn vệ sinh chuồng trại, thu gom phân, nước tiểu, vệ sinh cống rãnh, đường trại quét dọn và rắc vôi theo quy định Tấ t cả mo ̣i người trước vào khu vực chăn nuôi phải sát trùng , tắm nước sạch trước thay quần áo bảo hợ lao đợng + Cơng tác phòng bệnh: Trong khu vực chăn nuôi chuồng và bên ngoài chuồng rắc vôi bột trùng một cách nghiêm ngặt tại cổng vào , hành lang các , các phương tiện vào trại sát Với phương châm phòng bệnh 47 là nên tất cả lợn trại cho tiêm th́ c phòng bệnh và vắc xin đầ y đủ Quy trình phòng bệnh vắc xin trại thực nghiêm túc, đầy đủ và đúng kỹ thuật Đới với loại lợnquy trình tiêm riêng, từ lợn nái, lợn hậu bị, lợn đực và lợn Lợn tiêm vắc xin trạng thái khỏe mạnh , chăm sóc ni dưỡng tốt , không mắc các bê ̣nh truyền nhiễm và các bệnh mãn tính khác để tạo trạng thái miễn dịch tớt nhất cho đàn lợn phòng vắc xin cho đàn lợn đạt an toàn Tỷ lệ tiêm 100% - Những chuyên môn học tại trại: Qua tháng thực tập tại trang trại em chủ trang tra ̣i truyề n đa ̣t kiến thức và hướng dẫn các thao tác kỹ thuật quy trin ̀ h chăm sóc ni dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn Những cơng việc em đươ ̣c hướng dẫn và thực hiê ̣n gồ m có : + Đỡ lợn đẻ + Mài nanh, bấm số tai, bấm đuôi, thiến lợn đực, mổ hecni + Tham gia công tác vê ̣ sinh phòng bê ̣nh ta ̣i trang tra ̣i + Tham gia vào cơng tác tiêm th́ c và vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn + Tham gia công tác điề u tri ̣bê ̣nh cho đàn lơ ̣n ta ̣ i trang tra ̣i + Thực hiê ̣n quy trình chăm sóc , ni dưỡng đàn lợn nái và lợn theo mẹ ta ̣i trang trại 5.2 Tồn Do thời gian thực tâ ̣p giới ̣n , quy mô trang tra ̣i tương đố i nhỏ nên số lượng lợn theo dõi , chăm sóc và điều trị còn ̣n chế Nhân lực làm viê ̣c ta ̣i tra ̣i còn thiế u nên phải thường xuyên qua la ̣i giữa các khu vực và chuồ ng nuôi để hỗ trơ ̣ thực hiê ̣n công viê ̣c , trang tra ̣i vẫn đươ ̣c tiế n hành xây dựng thêm nên lượng người từ bên ngoài vào trại nhiề u nguy màng theo và lây lan mầ m bê ̣nh rấ t cao Lợn sau cai sữa chưa xuất , dẫn đến tượng nuôi nhốt lợn với mâ ̣t đô ̣ cao, không đảm bảo vê ̣ sinh và chăm sóc nuôi dưỡng không đươ ̣c tố t 48 5.3 Đề nghị - Đối với trại lợn: + Cầ n thực tốt công tác vệ sinh trước , và sau đẻ , tuân thủ các nguyên tắc đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc các bệnh đường sinh sản lợn nái + Trang trại cần phải quản lý người vào tra ̣i chặt chẽ , yêu cầ u thực hiê ̣n công tác vê ̣ sinh sát trùng nghiêm ngă ̣t + Xây dựng và tuân thủ phác đồ điề u tri ̣khoa ho ̣c để nâng cao hiê ̣u quả điề u trị và đề phòng tượng kháng th́c có thể xảy TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Bilkei (1994), Quản lý lợn nái và lợn cái hậu bị để sinh sản có hiệu quả, Nxb Nông nghiê ̣p, Hà Nội Nguyễn Xuân Biǹ h (2000), Phòng trị bệnh heo nái - heo - heo thit,̣ Nxb Nông nghiê ̣p - Hà Nội La Văn Công (2016), Bệnh sản khoa thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Lê Xuân Cương (1986), Năng suất sinh sản của lợn nái, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Thị Dân (2004), Sinh sản heo nái và sinh lý heo con, Nxb Nông nghiệp, Hồ Chí Minh Đoàn Thị Kim Dung, Lê Thị Tài (2002), Phòng và trị bệnh lợn nái để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Hữu Doanh (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trầ n Tiế n Dũng , Dương Đin ̀ h Long , Nguyễn Văn Thanh (2002), Sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiê ̣p - Hà Nội Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Huê Viên, Phan Văn Kiểm (2003), Giáo trình Truyền giống nhân tạo vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Lê Văn Lãnh, Đỗ Ngọc Thúy (2012), Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nợi 11 Từ Quang Hiển, Phan Đình Thắm, Ngơn Thị Hoán ( 2001 ), Giáo trình thức ăn và dinh dưỡng học gia súc – gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 12 Phạm Sỹ Lăng , Phan Đich ̣ Lân , Trương Văn Dung (2002), Bê ̣nh phở biế n ở lợn và biện pháp phòng trị, tâ ̣p II, Nxb Nông nghiê ̣p, Trang 44 - 52 13 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Lê Hồng Mận (2002), Chăn nuôi lợn nái sinh sản nông hộ, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 15 Lê Văn Năm (2009), Hướng dẫn điều trị một số bệnh gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp 16 Nguyễn Tài Năng, Phạm Đức Chương, Cao Văn, Nguyễn Thị Quyên (2016), Giáo trình Dược lý học thú y, Nxb Đại học Hùng Vương 17 John Nichl, (1992), Quản lý lợn nái và hậu bị để sinh sản có hiệu Nxb Nơng Nghiê ̣p , Hà Nội 18 Nguyễn Như Pho (2002), Ảnh hưởng việc tăng cường điều kiện vệ sinh đến hội chứng MMA và xuất sinh sản heo nái, Khoa học kỹ thuật thú y, tập IX (số 1), Tr 60-65 19 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 20 Nguyễn Ngọc Phụng (2005), Công tác vệ sinh thú y chăn nuôi lợn, Nxb lao động xã hội, Hà Nội 21 Lê Văn Tạo, Khương Bích Ngọc, Nguyễn Thị Vui, Đoàn Băng Tâm (1993), “Nghiên cứu chế tạo vacxin E coli uống phòng bệnh phân trắng lợn con”, Tạp chí Nơng nghiệp Thực phẩm, số 9, Trang 324 - 325 22 Nguyễn Văn Thanh (2007), Khảo sát tỷ lệ mắc bệnh và thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi số trang trại vùng đồng Bắc Bộ, Nxb Khoa học kỹ thuật thú y, tạp XIV (số 3), Tr 38 - 43 23 Nguyễn Văn Thanh, Bùi Thị Tho, Bùi Tuấn Nhã (2004), Phòng và trị số bệnh thường gặp gia súc gia cầm, Nxb Lao động Xã hội, Tr 108-110 24 Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Thương, Giang Hoàng Hà (2015), Bệnh thường gặp lợn nái sinh sản chăn nuôi theo mơ hình gia trại, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nợi 25 Nguyễn Văn Thanh, Trần Tiến Dũng, Sử Thanh Long, Nguyễn Thị Mai Thơ (2016), Giáo trình bệnh sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 26 Hoàng Toàn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình sinh lý học đợng vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 27 Ngô Nhật Thắng (2006), Hướng dẫn chăn ni và phòng trị bệnh cho lợn, Nxb Lao động và xã hội, Hà Nội 28 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại và các biện pháp phòng trị, Tạp chí KHKY thú y tập 17 29 Nguyễn Thiện, Nguyễn Tấn Anh (1993), Thụ tinh nhân tạo cho lợn Việt Nam, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 30 Trekaxova A.V, Đaninko L.M, M.I Ponomareva, N.P Gladon, (1983), Bệnh lợn đực và lợn nái sinh sản, (Ngũn Đình Chí dịch), Nxb Nơng nghiệp, Hà Nợi II Tài liệu tiếng nƣớc ngồi 31 Smith, B.B Martineau, G Bisaillon (1995), “Mammary gland and lactaion problems”, In disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, pp 40- 57 32 Taylor D.J (1995), Pig diseases 6th edition, Glasgow university, U.K Urban, V.P Schnur, V.I Grechukhin (1983), “The metritis mastitis agalactia syndome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik sel,skhozyaistvennoinauki 33 Urban, V.P Schnur, V.I Grechukhin (1983), “The metritis, mastitis agalactia syndome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik selskhozyaistvennoinauki, 6, pp 69 – PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌ NH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THƢ̣C TẬP Hình ảnh một số loại th́c và vắc xin Thuốc kích thích tử cung Thuốc trị cầu trùng Thuốc kháng sinh Amoxinject LA Thuố c kháng sinh Pendistrep LA Thuốc tri tiêu chảy ̣ Thuố c giảm đau ̣ số t Vắ c xin phòng Circo + Mycoplasma Vắ c xin phòng dich ̣ tả Hình ảnh lợn bênh ̣ Lợn nái viêm tử cung Lợn tiêu chảy Hình ảnh thao tác thực tễ lợn Tiêm thuố c cho lơ ̣n nái Thiế n lơ ̣n ... Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƢỠNG VÀ PHÕNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI CHĂN NUÔI NGUYỄN ĐƢ́C BINH, HUYỆN BA VÌ , THÀNH PHỐ HÀ NỢI KHĨA LUẬN TỚT NGHIỆP... hiểu biết quy trình ni dưỡng chăm sóc lợn nái sinh sản 2.2.2.1 Quy trình ni dưỡng và chăm sóc lợn nái đẻ - Quy trình ni dưỡng: Theo Trần Văn Phùng và cs (2004) [19], thức ăn dùng cho lợn nái... pháp phòng trị bệnh hiệu quả nhất 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tình hình chăn ni tại tra ̣i chăn ni Ngũn Đức Binh , huyện Ba Vi,̀ thành phố Hà Nội - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp), Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại trại chăn nuôi Nguyễn Đức Binh huyện Ba Vì thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan