Quản lý nhà nước về du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh quảng nam

115 241 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2018, 12:26

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN QUÝ TẤN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN QUÝ TẤN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Quang Bình Đà Nẵng – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Tác giả luận văn Trần Quý Tấn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Cách tiếp cận phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan cơng trình nghiên cứu nƣớc liên quan đến đề tài CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TỈNH QUẢNG NAM 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 1.1.1 Khái niệm du lịch cộng đồng quản lý nhà nƣớc du lịch cộng đồng 1.1.2 Đặc điểm nguyên tắc du lịch cộng đồng 11 1.1.3 Vai trò QLNN du lịch cộng đồng 15 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 16 1.2.1 Triển khai xây dựng quy hoạch, đề án, chiến lƣợc, kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng 16 1.2.2 Bộ máy quản lý nhà nƣớc du lịch cộng đồng 20 1.2.3 Triển khai ban hành sách, quy định lĩnh vực DLCĐ 22 1.2.4 Thực sách, quy định quản lý hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng 25 1.2.5 Công tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm lĩnh vực hoạt động DLCĐ 29 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 32 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 32 1.3.2 Điều kiện kinh tế -xã hội 33 1.3.3 Môi trƣờng thể chế 33 1.3.4 Khoa học công nghệ 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TỈNH QUẢNG NAM 36 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 36 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 36 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 36 2.1.3 Tình hình phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Nam 37 2.1.4 Đặc điểm môi trƣờng thể chế 40 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 43 2.2.1 Tình hình thực cơng tác xây dựng, ban hành quy hoạch, kế hoạch, sách, quy định, quy trình phát triển DLCĐ địa bàn tỉnh 43 2.2.2 Tổ chức máy QLNN DLCĐ Quảng Nam 46 2.2.3 Thực trạng Triển khai ban hành sách, quy định lĩnh vực DLCĐ địa bàn tỉnh 48 2.2.4 Tình hình thực sách, quy định quản lý hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng 57 2.2.5 Thực trạng công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm 61 2.3 NHỮNG THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN KÌM HÃM VỀ QLNN ĐỐI VỚI DLCĐ TỈNH QUẢNG NAM 67 2.3.1 Thành công 67 2.3.2 Hạn chế 70 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG 74 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 75 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 75 3.1.1 Các dự báo 75 3.1.2 Định hƣớng phát triển DLCĐ tỉnh Quảng Nam 76 3.1.3 Quan điểm hồn thiện cơng tác quản lý nhà nƣớc DLCĐ 77 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QLNN ĐỐI VỚI DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 78 3.2.1 Hoàn thiện việc ban hành quy hoạch, kế hoạch, sách, quy định, quy trình phát triển DLCĐ địa bàn tỉnh 78 3.2.2 Hoàn thiện việc xây dựng, triển khai sách, quy định lĩnh vực DLCĐ địa bàn tỉnh 80 3.2.3 Hoàn thiện công tác thực quy hoạch, kế hoạch, sách, quy định lĩnh vực DLCĐ địa bàn tỉnh 84 3.2.4 Hoàn thiện công tác tra, kiểm tra xử lý sai phạm 86 3.2.5 Hồn thiện cơng tác tổ chức máy 88 3.3 ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 89 3.3.1 Đề xuất 89 3.3.2 Kiến nghị 91 KẾT LUẬN CHƢƠNG 93 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT QLNN Quản lý nhà nƣớc DLCĐ Du lịch cộng đồng DLST Du lịch sinh thái CSHT Cơ sở hạ tầng CSVCKT Cơ sở vật chất kỹ thuật TNDL Tài nguyên du lịch LMCA Liên minh châu Âu IUCN Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới JICA Cơ quan hợp tác quốc tế Nhât Bản HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân EU Liên minh Châu Âu UNESCO Tổ chức Văn hóa Khoa học Giáo dục Liên Hợp Quốc ILO Tổ chức Lao động Quốc tế KT-XH Kinh tế - xã hội HDV Hƣớng dẫn viên BQL Ban quản lý HTX Hợp tác xã THT Tổ hợp tác Sở VHTT&DL Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 Tên bảng Trang Các điểm DLCĐ địa bàn tỉnh Quảng Nam Tổng lƣợt khách đến điểm DLCĐ Doanh thu từ điểm DLCĐ Tổng số hộ dân tham gia kinh doanh du lịch Tình hình xây dựng, ban hành quy hoạch, kế hoạch liên quan DLCĐ Tình hình triển khai quy hoạch chi tiết DLCĐ Tổng hợp trình độ, chuyên mơn cán QLNN DLCĐ Tình hình cấp phép KDLH HDV du lịch điểm DLCĐ Tình hình điểm DLCĐ đƣợc cơng nhận điểm du lịch Tình hình điểm DLCĐ chƣa đƣợc cơng nhận điểm du lịch Tình hình cấp phép sở lƣu trú Tình hình cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch điểm Các điểm DLCĐ có hƣởng đƣợc chế, sách hỗ trợ Tổng hợp kết xếp hạng số cải cách hành sở ngành cấp tỉnh từ năm 2013 đến năm 2017 Tổng hợp kết điều tra mức độ hài lòng sách quy định liên quan đến DLCĐ Các đợt tra, kiểm tra Hình thức xử lý vi phạm Kết điều tra thực trạng công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến điểm DLCĐ địa bàn tỉnh Quảng Nam 37 38 39 40 44 45 47 49 50 51 52 53 56 58 60 64 65 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quảng Nam tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam, nằm đƣờng di sản miền Trung: Khu đền tháp Mỹ Sơn, Đô thị cổ Hội An, Cố đô Huế, Vƣờn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Quảng Nam có hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng, văn hóa tự nhiên, điểm nhấn 02 di sản văn hóa giới đƣợc UNESCO công nhận từ năm 1999: Đô thị cổ Hội An Khu đền tháp Mỹ Sơn, với Khu dự trữ sinh giới Cù Lao Chàm đƣợc UNESCO công nhận năm 2009 Bên cạnh “tam giác vàng” di sản văn hóa thiên nhiên, Quảng Nam có 360 di tích danh thắng; phản ánh bề dày văn hóa, lịch sử vùng đất Quảng Nam qua 500 năm hình thành phát triển Quảng Nam có địa hình đa dạng (miền núi, đồng bằng, biển đảo), có tiềm phát triển nhiều loại hình du lịch Năm 2017, Quảng Nam đón 5.350.000 lƣợt khách tham quan, lƣu trú, tăng 23,34% so với kỳ năm 2016 Tồn tỉnh có 91 đơn vị kinh doanh lữ hành; 535 sở lƣu trú du lịch với 10.383 phòng, đó: 171 khách sạn với 8.299 phòng; 237 thẻ hƣớng dẫn viên; 225 xe ô tô phục vụ khách du lịch 47 đơn vị kinh doanh vận tải Doanh thu du lịch năm 2017 đạt 3.860 tỷ đồng, tăng 24,5 % so với kỳ năm 2016, đạt 100,5% so với kế hoạch Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 9.200 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch Tuy nhiên, trƣớc phát triển nhanh chóng lƣợng khách du lịch nƣớc quốc tế, nhu cầu khách du lịch ngày cao, đòi hỏi ngành du lịch cần có tốn để đáp ứng đƣợc nhu cầu thị trƣờng khách du lịch Các điểm du lịch thu hút khách tỉnh Quảng Nam nhƣ phố cổ Hội An, Di tích Mỹ Sơn, đảo Cù Lao Chàm bị tải lƣợng khách vào mùa cao điểm điểm du lịch cộng đồng điểm thu hút khách để giảm tải lƣợng khách đến di sản Hơn phát triển du lịch cộng đồng đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa bàn tỉnh, góp phần tăng thu nhập cho ngƣời dân thông qua làm du lịch, vừa 92 2017 phát triển DLCĐ, ban hành kèm theo quy định cụ thể chế sách hỗ trợ cho DLCĐ: đào tạo lao động, vay vốn, đất đai, thuế, quảng bá xúc tiến Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Tổng cục Du lịch sớm ban hành quy định liên quan, tiến đến thành lập Quỹ phát triển Du lịch, để có nguồn tài hỗ trợ phát triển DLCĐ Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch sớm ban hành quy trình, quy định cụ thể thành lập khu du lịch quốc gia để tỉnh Quảng Nam tiến hành lập hồ sơ, thủ tục có liên quan việc lập quy hoạch Cù Lao Chàm trở thành Khu du lịch quốc gia trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt, góp phần thúc đẩy phát triển điểm DLCĐ đảo Cù Lao Chàm Tỉnh Quảng Nam: - Kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam tăng nguồn vốn cho công tác xúc tiến, quảng bá cho DLCĐ tổng thể Kế hoạch 3552/KH-UBND ngày 03/9/2014 UBND tỉnh Quảng Nam - Kiến nghị HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam đƣa vào chƣơng trình cơng tác HĐND tỉnh tháng 11/2018 thơng qua Đề án sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng địabàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, Sở VHTT&DL đơn vị đƣợc UBND tỉnh giao chủ trì xây dựng đề án - Tăng cƣờng đạo liệt, tập trung nguồn lực để đầu tƣ, hỗ trợ thúc đẩy phát triển điểm du lịch cộng đồng địa bàn tỉnh - Chỉ đạo UBND huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát điểm DLCĐ đủ điều kiện trình Sở VHTT&DL thẩm định trình UBND tỉnh cơng nhận điểm du lịch 93 KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ cơng tác đánh giá, nghiên cứu, phân tích tình hình thực tế tồn tại, ngun nhân cơng tác QLNN DLCĐ địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian qua; xác địnhnhững hạn chế khó khăn, lợi thế; xác định mục tiêu phát triển DLCĐ, quan điểm QLNN DLCĐ, định hƣớng phát triển DLCD tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 Nghị số 08-NQ/TU ngày 27/12/2016 Tỉnh ủy Quảng Nam văn có liên quan Tác giả đề giải pháp cần tập trung nguồn lực, giải thời gian đến nhƣ: hoàn thiện việc xây dựng, ban hành chiến lƣợc, đề án, quy hoạch chi tiết, kế hoạch phát triển DLCĐ; nâng cao chất lƣợng cơng tác ban hành sách, quy định QLNN phù hợp với tình hình thực tế tỉnh Quảng Nam; tăng cƣờng công tác triển khai sách, quy định để thu hút nguồn lực từ doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức quốc tế vào đầu tƣ, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh du lịch điểm DLCĐ địa bàn tỉnh Quảng Nam 94 KẾT LUẬN Công tác QLNN DLCĐ địa bàn tỉnh Quảng Nam nhân tố ảnh hƣởng mang tính định đến phát triển DLCĐ, thơng qua để thúc đẩy phát triển DLCĐ góp phần vào nghiệp phát triển ngành du lịch tỉnh Quảng Nam góp phần vào q trình CNH, HĐH nhƣ phát triển chung kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Nam Qua nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng hợp luận văn làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn cơng tác hồn thiện QLNN DLCĐ địa bàn tỉnh Quảng Nam nhƣ sau: Một là, luận văn hệ thống hóa làm sáng tỏ số vấn đề lý luận DLCĐ nhƣ cơng tác QLNN DLCD quyền cấp tỉnh nhƣ: khái niệm, đặc điểm, vai trò DLCĐ; yếu tố tác động tới DLCĐ; nội dung QLNN DLCĐ Hai là, luận văn phân tích, đánh giá đƣợc thực trạng DLCĐ công tác QLNN DLCĐ địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2017, từ rút đƣợc mặt tích cực, hạn chế nguyên nhân Luận văn khẳng định việc cần thiết phải tăng cƣờng QLNN DLCĐ địa bàn tỉnh Quảng Nam Đây nhân tố quan trọng mà ảnh hƣởng mang tính định đến phát triển DLCĐ nói riêng ngành du lịch tỉnh Quảng Nam nói chung DLCĐ địa bàn tỉnh Quảng Nam năm qua chƣa thể khẳng định đƣợc nhiều nghiệp phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam nhƣng có nhiều kết đáng khích lệ Tại nhiều điểm DLCĐ mang lại diện mạo phát triển nơng thơn, góp phần đáng kể vào thu nhập ngƣời dân để cải thiện đời sống Tuy nhiên, quy luật phát triển bên cạnh ƣu điểm, khó khăn, hạn chế định văn quy phạm pháp luật, từ quan, đơn vị có thẩm quyền việc tổ chức, thi hành pháp luật lực lƣợng đƣợc giao quyền tiến hành quyền nghĩa vụ hoạt động 95 tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm lĩnh vực hoạt động DLCĐ Ba là, luận văn đề xuất đƣợc giải pháp để hồn thiện cơng tác QLNN DLCĐ tỉnh Quảng Nam thời gian đến nhƣ công tác triển khai xây dựng chiến lƣợc, đề án, quy hoạch chi tiết; công tác thực sách, quy định, kế hoạch, cơng tác tra, kiểm tra tổ chức thực liên quan đến DLCĐ Thông qua giải pháp, hy vọng góp phần thúc đẩy quan tâm tập trung nguồn lực lãnh đạo, đạo đầu tƣ đẩy mạnh q trình phát triển DLCĐ, đóng góp đáng kể vào ngành du lịch chung tỉnh Những giải pháp đƣợc đề xuất cần đƣợc tổ chức, thực linh hoạt, liệt để đạt đƣợc mục tiêu bản, xứng tầm với tiềm DLCĐ tỉnh Quảng Nam Với kết nghiên cứu luận văn, tác giả mong muốn đóng góp phần nhỏ cơng sức vào nghiệp xây dựng phát triển DLCĐ địa bàn tỉnh Quảng Nam Phát triển DLCĐ tƣơng xứng với tiềm năng, mạnh tỉnh Phát huy hết đƣợc nguồn tài nguyên nhƣng đảm bảo phát triển bền vững, chìa khóa giúp giảm đƣợc áp lực khách lên Di sản Văn hóa giới Hội An, Mỹ Sơn Khu Dự trữ sinh giới Cù Lao Chàm Góp phần nâng cao thu nhập cho ngƣời dân công xây dựng nông thôn TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Trần Xuân Ảnh (2007), “Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước thị trường du lịch”, Tạp chí Quản lý nhà nƣớc, (132) [2] Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch - Bộ Nội vụ (2015), Thông tƣ liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV hƣớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức sở văn hóa, thể thao du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng; phòng văn hóa thơng tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh [3] Bộ Y tế (2014), Thông tƣ số 47/2014/TT-BYT hƣớng dẫn quản lý an toàn thực phẩm sở kinh doanh dịch vụ du lịch [4] Chính phủ (2013), Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo [5] Nguyễn Văn Đính - Trần Thị Minh Hòa (2004), Giáo trình Kinh tế Du lịch, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội [6] Đỗ Phú Hải, (2012), Giáo trình Những vấn đề sách cơng, Học viện KHXH [7] Ngô Nguyễn Hiệp Phƣớc, (2015), “Giải pháp tăng cường hiệu công tác quản lý nhà nước du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ”, Báo Lao động Cơng đồn, (577) [8] Vũ Thị Nga (2015), Quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh du lịch tỉnh Nghệ An, luận văn thạc sỹ quản lý kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội [9] UBND tỉnh Quảng Nam (2009), Quyết định 2879/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng 2020 [10] UBND tỉnh Quảng Nam (2014), Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 Quy định sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi hải đảo đến năm 2020 [11] UBND tỉnh Quảng Nam (2015), Quyết định số 4143/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, phê duyệt đề án hỗ trợ đầu tư cấp thiết hạ tầng du lịch khu, điểm du lịch địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 [12] Vũ Khoan (2005), “Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2010”, Tạp chí Du lịch, (11) [13] Đỗ Hồn Tồn - Mai Văn Bƣu (2001), Giáo trình QLNN kinh tế, Nhà xuất Lao động - Xã hội [14] Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2017), Luật Du lịch [15] Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2015), Luật tổ chức quyền địa phương [16] Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2017), Luật Quy hoạch [17] Trịnh Đăng Thanh, (2009), “Một số suy nghĩ công tác quản lý nhà nước ngành du lịch”, Tạp chí Quản lý nhà nƣớc, (98) [18] Võ Thị Thắng (2001), “Tăng cường quản lý nhà nước để du lịch Việt Nam phát huy vai trò ngành kinh tế mũi nhọn”, Tạp chí Quản lý nhà nƣớc,(102) [19] Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam (2013), Báo cáo kết hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao du lịch năm 2013 nhiệm vụ công tác năm 2014, tỉnh Quảng Nam [20] Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam (2014), Báo cáo kết hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao du lịch năm 2014 nhiệm vụ công tác năm 2015, tỉnh Quảng Nam [21] Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam (2015), Báo cáo kết hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao du lịch năm 2015 nhiệm vụ công tác năm 2016, tỉnh Quảng Nam [22] Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam (2016), Báo cáo kết hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao du lịch năm 2016 nhiệm vụ công tác năm 2017, tỉnh Quảng Nam [23] Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam (2017), Báo cáo kết hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao du lịch năm 2017 nhiệm vụ công tác năm 2018, tỉnh Quảng Nam [24] Bùi Thị Hải Yến (2006), Quy hoạch du lịch, nhà xuất Giáo dục, Hà Nội [25] Tỉnh ủy Quảng Nam (2016), Nghị số 08-NQ/TU ngày 27/12/2016 phát triển du lịch Quảng Nam đến 2020, định hƣớng đến 2025 [26] UBND tỉnh Quảng Nam (2018), Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 ban hành Chƣơng trình hành động thực Nghị số 103/NQ/CP ngày 06/10/2017 Chính phủ Nghị số 08-NQ/TU ngày 27/12/2016 phát triển du lịch Quảng Nam đến 2020, định hƣớng đến 2025 Tiếng Anh [27] G.Cazes-R.Lanquar Và Y.Raynourd Đào Đình Bắc dịch (2005), Sách Quy hoạch du lịch , Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội PHỤ LỤC PHỤ LỤC Bảng 1.1 Tổng lượt khách đến điểm DLCĐ TT 10 11 12 13 14 Điểm DLCĐ Làng Trà Nhiêu Làng trái Đại Bình Rừng dừa Cẩm Thanh Làng Bhờ Hơồng Làng Đhờ Rôồng Làng gốm Thanh Hà Làngrau Trà Quế Làng mộc Kim Bồng Làng Triêm Tây Làngdệt thổ cẩm Zara Làng Cơtu Làngrau An Mỹ Làng cổ Lộc Yên Bãi Hƣơng Cù Lao Chàm 15 Làngbích họa Tam Thanh 16 Làng Mỹ Sơn 17 Đỉnh Quế Tổng lƣợt khách 2013 5.899 0 200 157 29.921 140.327 287 0 11.453 Tổng lƣợt khách Ghi 2014 2015 2016 2017 7.564 9.143 11.120 12.512 0 2.500 0 80.436 700 1.053 1.100 865 400 450 201 562 65.675 82.327 176.877 367.512 32.598 30.633 28.226 26.175 145.776 111.180 97.136 56.450 761 1.009 989 545 768 1.675 1.234 0 0 0 4.676 6.351 0 0 12.121 9.998 7.886 5.342 0 0 432 446 0 0 0 300 550 188.676 265.825 146.251 330.206 561.478 (Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam) Bảng 1.2 Tổng doanh thu từ điểm DLCĐ Điểm DLCĐ TT Làng Trà Nhiêu Làng trái Đại Tổng doanh thu du lịch (triệu đồng) 2015 2016 Ghi 2013 2014 2017 884,85 1.134,6 1.371,45 1.668 1.876,8 0 0 34,1 0 0 11.000 Bình Rừng dừa Cẩm Thanh Làng Bhờ Hôồng 84,2 234,5 325 285,8 268,9 Làng Đhờ Rôồng 78,2 155 176,8 96.7 201,8 Làng gốm Thanh 415,27 1.898,1 4.174,93 8.914,7 Hà Làng rau Trà Quế 412,67 500,4 523,18 442,08 522,24 Làng mộc Kim 401,02 435,92 298,8 237,15 115,2 0 152,2 201,8 247,25 52,2 80 126,7 135,1 140,5 Bồng Làng Triêm Tây 10 Làng dệt thổ cẩm Zara 11 Làng Cơtu 0 0 12 Làng rau An Mỹ 0 60,5 80,7 13 Làng cổ Lộc Yên 0 0 14 Bãi Hƣơng Cù Lao 203,5 234,2 165,6 112,4 80,5 0 0 64,8 66,9 0 0 0 15 55 2.181,44 3.256,79 5.037,83 7.429,46 23.537,69 Chàm 15 Làng bích họa Tam Thanh 16 Làng Mỹ Sơn 17 Đỉnh Quế Doanh thu du lịch (Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam) Bảng 1.3 Tổng số hộ dân tham gia kinh doanh du lịch TT Điểm DLCĐ Hộ dân tham gia kinh doanh du lịch 2013 2014 2015 2016 Ghi 2017 Làng Trà Nhiêu 5 5 Làng trái Đại Bình 0 0 Rừng dừa Cẩm Thanh 0 0 43 Làng Bhờ Hôồng 4 8 LàngĐhờ Rôồng 3 3 Lànggốm Thanh Hà 12 12 11 13 Làngrau Trà Quế 6 12 15 16 Làngmộc Kim Bồng 5 5 Làng Triêm Tây 0 20 21 23 10 Làngdệt thổ cẩm Zara 30 30 30 30 30 11 Làng Cơtu 0 0 12 Làngrau An Mỹ 0 13 Làng cổ Lộc Yên 0 0 14 Bãi Hƣơng Cù Lao 15 16 0 0 Chàm 15 Làngbích họa Tam Thanh 16 Làng Mỹ Sơn 5 0 17 Đỉnh Quế 0 64 77 102 118 178 Tổng số hộ (Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam) Bảng 1.4 Lượt khách du lịch tỉnh Quảng Nam Tăng STT Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 2015 2016 2017 bq gđ 2013 2017 Tổng khách tham 11.7 quan, lƣu trú LK 3,437,124 3,680,000 3,850,000 4,360,000 5,350,000 - Khách quốc tế LK 1,634,938 1,769,000 1,887,000 2,250,000 2,767,600 14.1 - Khách nội địa LK 1,802,186 1,911,000 1,963,000 2,110,000 2,582,400 9.4 Khách lƣu trú LK 1,098,115 1,167,000 1,220,000 1,490,000 1,810,000 13.3 - Khách quốc tế LK 667,814 712,000 770,000 1,000,000 1,210,000 16.0 - Khách nội địa LK 430,301 455,000 450,000 490,000 600,000 8.7 Khách tham quan LK 2,339,009 2,513,000 2,630,000 2,870,000 3,540,000 10.9 - Khách quốc tế LK 967,124 1,057,000 1,106,000 1,250,000 1,557,600 12.7 - Khách nội địa LK 1,371,885 1,456,000 1,524,000 1,620,000 1,982,400 9.6 Bảng 1.5 Tổng số sở lưu trú du lịch Tăng bq gđ STT Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 2015 2016 2017 Tổng số sở lƣu trú Cơ sở 125 235 304 457 535 43.8 - Số phòng Phòng 4,973 5,777 6,804 8,675 10,383 20.2 Tổng số homestay Cơ sở 100 139 212 230 2013 - 2017 Bảng 1.6 Số lượng hướng dẫn viên du lịch STT Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 2015 2016 2017 Hƣớng dẫn viên Thẻ 156 176 192 211 237 Thuyết minh viên 22 38 38 Tăng bq gđ 2013 - 2017 11.0 Bảng 1.7 Đơn vị kinh doanh lữ hành địa bàn tỉnh Tăng bq gđ STT Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 2015 2016 2017 Số đơn vị lữ hành Đơn vị 43 56 65 81 91 20.6 - Lữ hành quốc tế Đơn vị 15 28 31 44 45 31.6 - Lữ hành nội địa Đơn vị 24 26 27 28 34 9.1 - CN, VPĐD nước Đơn vị 6 18.9 - VPDD nước 1 - Đại lý lữ hành Đơn vị 1 2013 - 2017 Bảng 1.8 Doanh thu thu nhập xã hội từ du lịch Tăng bq gđ STT Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 2015 2016 2017 Doanh thu du lịch Tỷ đồng 1,915 2,200 2,578 3,100 3,860 19.2 Thu nhập xã hội từ Dl Tỷ đồng 4,500 5,170 6,058 7,500 9,200 19.6 2013 - 2017 PHỤ LỤC BẢNG ĐIỀU TRA Mức độ hài lòng sách, quy định liên quan đến DLCĐ địa bàn tỉnh Quảng Nam Tôi tên Trần Quý Tấn, sinh viên cao học ngành quản lý kinh tế thuộc Trƣờng Đại học Kinh tế Đà Nẵng, thực đề tài “Quản lý nhà nước du lịch cộng đồng địa bàn tỉnh Quảng Nam” để làm luận văn thạc sĩ Chúng muốn Ơng/Bà cho biết mức độ hài lòng sách, quy định liên quan đến du lịch cộng đồng địa bàn tỉnh Quảng Nam Thông tin mà Ông/Bà cung cấp dùng cho nghiên cứu khoa học mà chúng tơi khơng dùng cho mục đích khác Xin vui lòng đánh dấu vào thích hợp với qui ước:  chọn một;  chọn nhiều Xin Ơng/Bà cho biết thuộc thành phần sau đây, chéo 01 tròn bên dƣới  Doanh nghiệp kinh doanh du  Ban quản lý, Hợp tác xã, Tổ hợp tác lịch  Ngƣời dân có tham gia làm du lịch  Cán CCVC làm du lịch Ơng/Bà tham gia kinh doanh loại hình dƣới đây?  Cơ sở lƣu trú  Hƣớng dẫn viên du lịch  Lữ hành  Nấu ăn  Khác Vui lòng đánh chéo vào thích hợp tƣơng ứng với mức độ hài lòng với nhận định theo qui ƣớc sau: Rất khơng hài lòng (1) Khơng hài lòng (2) Tạm hài lòng (3) Hài lòng (4) Rất hài lòng (5) Mức độ hài lòng ơng bà sách, quy định liên quan đến DLCĐ Quy trình cấp phép đăng ký kinh doanh du lịch      Quy trình định cơng nhận điểm du lịch      Thời gian thực giải thủ tục hồ sơ      Chính sách, quy định triển khai đến ngƣời dân, doanh nghiệp      Các văn quy định chuyển đến ông bà kịp thời      Thủ tục hành có rƣờm rà      Các văn hƣớng dẫn hiểu, rõ ràng      Các chế, sách có phù hợp      Các văn ban hành chồng chéo      10 Sự thích hợp thời điểm tra, kiểm tra      11 Sự phù hợp số đợt tra, kiểm tra      12 Thái độ cán tra, kiểm tra thực nhiệt tình trách nhiệm 13 Lực lƣợng cán tra, kiểm tra thực công tác không gây sách nhiễu           14 Sự khách quan, cơng quy trình kiểm tra, tra      15 Sự hợp lý định xử phạt tra, kiểm tra      16 Theo ý kiến Ông/Bà, cần khắc phục tồn công tác quản lý nhà nƣớc DLCĐ tỉnh nội dung chƣa phù hợp, có: Xin trân trọng cảm ơn! ... SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TỈNH QUẢNG NAM 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 1.1.1 Khái niệm du lịch cộng đồng quản lý nhà. .. SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TỈNH QUẢNG NAM 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 1.1.1 Khái niệm du lịch cộng đồng. .. sở lý luận công tác QLNN du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Nam Chƣơng 2: Thực trạng công tác QLNN du lịch cộng đồng địa bàn tỉnh Quảng Nam Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện công tác QLNN du lịch cộng đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh quảng nam, Quản lý nhà nước về du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh quảng nam

Từ khóa liên quan