Phát triển năng lực xây dựng chương trình môn học cho giáo viên trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn (LV thạc sĩ)

99 188 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2018, 10:56

Phát triển năng lực xây dựng chương trình môn học cho giáo viên trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Phát triển năng lực xây dựng chương trình môn học cho giáo viên trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Phát triển năng lực xây dựng chương trình môn học cho giáo viên trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Phát triển năng lực xây dựng chương trình môn học cho giáo viên trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Phát triển năng lực xây dựng chương trình môn học cho giáo viên trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Phát triển năng lực xây dựng chương trình môn học cho giáo viên trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Phát triển năng lực xây dựng chương trình môn học cho giáo viên trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Phát triển năng lực xây dựng chương trình môn học cho giáo viên trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn (LV thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG VI CHINH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG VI CHINH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MƠN HỌC CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ BẮC KẠN Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Hồng Quang THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa cơng bố hình thức trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Thái Nguyên, ngày 20 tháng năm 2018 Học viên thực Hoàng Vi Chinh i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nhận triển khai nghiên cứu đề tài, hoàn thành luận văn, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cô trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo, thầy cô khoa Tâm lý Giáo dục tham gia giảng dạy lớp cao học chuyên ngành Quản lí giáo dục khố 24A Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Phạm Hồng Quang tận tình bảo, hướng dẫn em thời gian nghiên cứu để hồn thành luận văn áp dụng có hiệu q trình cơng tác Tác giả xin chân thành cảm ơn đồng chí Lãnh đạo trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn, đồng chí lãnh đạo, giáo viên khoa Cơ Điện, khoa Nông Lâm nhà trường; đồng chí lãnh đạo, quản lý Sở Lao động -TB&XH tỉnh Bắc Kạn; đồng chí lãnh đạo quản lý giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Na Rì, Bạch Thơng, Chợ Mới; DN tạo điều kiện, giúp đỡ tác giả q trình thu thập thơng tin để hoàn thành luận văn Xin cảm ơn, bạn bè, người bên tôi, động viên khuyến khích tơi q trình học tập hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng trình nghiên cứu song luận văn chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong tiếp tục nhận ý kiến góp ý thầy cô giáo đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích đề tài Đối tượng khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phạm vi giới hạn nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MƠN HỌC CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Năng lực 1.2.2 Năng lực xây dựng chương trình 1.2.3 Xây dựng chương trình mơn học 1.2.4 Năng lực xây dựng chương trình mơn học 1.2.5 Phát triển lực xây dựng chương trình mơn học 10 1.3 Một số vấn đề xây dựng chương trình mơn học lực xây dựng chương trình môn học cho giáo viên trường cao đẳng nghề 11 1.3.1 Xây dựng chương trình mơn học 11 1.3.2 Một số vấn đề lực xây dựng chương trình mơn học giáo viên trường cao đẳng nghề 12 iii 1.4 Phát triển lực xây dựng chương trình mơn học cho giáo viên trường cao đẳng nghề 15 1.4.1 Mục tiêu phát triển lực xây dựng chương trình mơn học cho giáo viên trườngnghề 15 1.4.2 Lập kế hoạch phát triển lực xây dựng chương trình mơn học cho giáo viên trường Cao đẳng nghề 16 1.4.3 Hình thức phát triển lực xây dựng chương trình mơn học cho giáo viên trường cao đẳng nghề 18 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển lực xây dựng chương trình mơn học cho giáo viên trường cao đẳng nghề 20 1.5.1 Nguồn tuyển dụng chất lượng đẩu vào đội ngũ giáo viên 20 1.5.2 Hệ thống sở vật chất nhà trường 20 1.5.3 Năng lực Hiệu trưởng, cán quản lý (CBQL)của nhà trường 21 1.5.4 Về kinh nghiệm việc xây dựng chương trình mơn học 21 1.5.5 Ngân sách đào tạo bồi dưỡng hàng năm 22 Kết luận chương 23 Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MƠN HỌC CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ BẮC KẠN 24 2.1 Khái quát trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn 24 2.2 Tổ chức khảo sát 26 2.2.1 Mục tiêu khảo sát 26 2.2.2 Nội dung khảo sát 26 2.2.3 Khách thể khảo sát gồm có 26 2.2.4 Phương pháp khảo sát: Thực phương pháp điều tra viết, vấn, phiếu khảo sát 26 2.3 Thực trạng trình độ chun mơn trình độ sư phạm 28 2.4 Thực trạng lực xây dựng chương trình mơn học giáo viên trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 30 2.4.1 Thực trạng tham gia xây dựng chương trình mơn học giáo viên trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 32 iv 2.4.2 Thực trạng lực xây dựng chương trình mơn học giáo viên trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 34 2.5 Thực trạng phát triển lực xây dựng chương trình mơn học cho giáo viên trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 36 2.5.1 Thực trạng nhu cầu phát triển lực xây dựng chương trình mơn học cho giáo viên trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 36 2.5.2 Thực trạng lập kế hoạch phát triển lực xây dựng chương trình mơn học cho giáo viên trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 36 2.5.3 Thực trạng lực quan tâm phát triển cho giáo viên trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 38 2.5.4 Thực trạng quản lý hình thức phát triển lực xây dựng chương trình mơn học cho giáo viên trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 40 2.5.5 Đánh giá hoạt động phát triển lực xây dựng chương trình mơn học cho giáo viên trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 41 2.6 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng phát triển lực xây dựng chương trình mơn học cho giáo viên trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 43 2.6.1 Yếu tố trình độ đầu vào giáo viên 44 2.6.2 Yếu tố hệ thống sở vật chất, tài liệu tra cứu nhà trường 45 2.6.3 Yếu tố lực Hiệu trưởng, cán quản lý nhà trường 46 2.6.4 Yếu tố kinh nghiệm giáo viên việc xây dựng chương trình mơn học 46 2.6.5 Yếu tố Ngân sách đào tạo bồi dưỡng hàng năm 48 2.7 Đánh giá chung 48 2.7.1 Ưu điểm 48 2.7.2 Hạn chế nguyên nhân 49 Kết luận chương 51 Chương CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MƠN HỌC CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ BẮC KẠN 52 3.1 Các nguyên tắc để đề xuất biện pháp 52 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 52 v 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 52 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 53 3.2 Biện pháp phát triển lực xây dựng chương trình mơn học cho giáo viên trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 53 3.2.1 Tổ chức bồi dưỡng lực xây dựng chương trình mơn học cho giáo viên 53 3.2.2 Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm đơn vị giáo dục có chất lượng chương trình khung, chương trình mơn học tốt 56 3.2.3 Thiết kế số chương trình mơn học mẫu phục vụ hoạt động đào tạo nhà trường 57 3.2.4 Đánh giá lực phát triển chương trình mơn học giáo viên trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn thông qua nghiên cứu sản phẩm 61 3.2.5 Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động phát triển lực xây dựng chương trình mơn học cho giáo viên 62 3.3 Mối quan hệ biện pháp 64 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 66 Kết luận chương 70 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 71 Kết luận 71 Khuyến nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CBQL : Cán quản lý CĐ : Cao đẳng CĐNDTNT : Cao đẳng nghề dân tộc nội trú CĐNDTNTBK : Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn CĐR : Chuẩn đầu CSVC : Cơ sở vật chất CTMH : Chương trình mơn học DN : Doanh nghiệp DTNT : Dân tộc nội trú GDNN : Giáo dục nghề nghiệp GV, GV, NG : Giáo viên, giảng viên, nhà giáo GV : Giáo viên GVDN : Giáo viên dạy nghề HS, SV : Học sinh, sinh viên KH-KT : Khoa học -kỹ thuật KTĐQG : Khung trình độ quốc gia KTX : Ký túc xá NCXH : Nhu cầu xã hội NL : Năng lực NLTH : Năng lực thực NLXDCTMH : lực xây dựng chương trình mơn học TCGDNN : Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp THCN : Trung học chuyên nghiệp UBND : Ủy ban nhân dân XDCTMH : Xây dựng chương trình mơn học iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Ý kiến CBQL, GV đánh giá thực trạng hoạt động giảng dạy, học tập, CSVC trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn .31 Bảng 2.2 Số lượng trình độ chun mơn CBQL, GV phòng/khoa/ trung tâm trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn năm học 2017-2018 29 Bảng 2.3 Thống kê trình độ chun mơn tất giáo viên hữu năm học 2017-2018 29 Bảng 2.4 Mức độ tham gia xây dựng chương trình mơn học giáo viên trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn 33 Bảng 2.5 Khảo sát thực trạng NLXDCTMH GV trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn 35 Bảng 2.6 Ý kiến CBQL, GV đánh giá thực trạng lập kế hoạch phát triển NLXDCTMH cho GV trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn 37 Bảng 2.7 Ý kiến đánh giá CBQL, GV lực quan tâm phát triển cho giáo viên trường CĐNDTNT Bắc Kạn 39 Bảng 2.8 Khảo sát thực trạng quản lý hình thức phát triển NLXDCTMH cho giáo viên trường CĐNDTNT Bắc Kạn 40 Bảng 2.9 Ý kiến CBQL, GV đánh giá thực trạng công tác phát triển NLXDCTMH cho GV trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn 42 Bảng 2.10 Ý kiến CBQL, GV đánh giá thực trạng yếu tố ảnh hưởng phát triển NLXDCTMH cho GV trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn 44 Bảng 3.1 Đánh giá CBQL GV biện pháp quản lý phát triển NLXDCTMH cho GV trường CĐNDTNT Bắc Kạn 67 v TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2011), Chỉ thị số 10/CT-TW ngày 05/12/2011 phổ cấp Giáo dục mầm non cho trẻ tuổi, củng cố kết phổ cấp giáo dục tiểu học trung học sở, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS xóa mù chữ cho người lớn, Hà Nội Bộ Lao động - TB&XH (2016), Thông tư số 46/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 Bộ Lao động - TB&XH quy định Điều lệ trường cao đẳng, Hà Nội Bộ Lao động - TB&XH (2017), Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2017 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội quy định tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Hà Nội Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2017), Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2017 quy định chế độ làm việc nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Hà Nội Bộ Lao động -TB&XH (2017), Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội quy định quy trình xây dựng, thẩm định ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, Hà Nội Bộ Lao động -TB&XH (2017), Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Hà Nội Bộ Lao động -Thương binh Xã hội (2015), Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội quy định trình độ đào tạo trình độ sơ cấp, Hà Nội Bộ Lao động -Thương binh Xã hội (2015), Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 Bộ Lao động -Thương binh Xã hội quy định đào tạo thường xuyên, Hà Nội Bộ Lao động -Thương binh Xã hội (2017), Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 Quy định việc tổ chức thực chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế theo phương thức tích lũy mơ đun tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét cơng nhận tốt nghiệp, Hà Nội 75 10 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2004), Đại cương khoa học quản lý, Giáo trình dành cho khố đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục, Hà Nội 11 Chính phủ (2011), Quyết định số 1216/QĐ -TTg ngày 22 tháng 07 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 đến 2020, Hà Nội 12 Chính phủ (2012), Quyết định 1982/2016/QĐ-TTg, Quyết định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam, Hà Nội 13 Chính phủ (2012),Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29 tháng năm 2012 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011-2020 14 Chính phủ (2015), Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 20/10/ 2015 Thủ tướng Chính phủ sách nội trú học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp, Hà Nội 15 Đỗ Minh Cương, Mạc Văn Tiến (2004), Phát triển lao động kỹ thuật Việt Nam: Lý luận thực tiễn, NXB Lao động xã hội, Hà Nội 16 Đàm Hữu Đắc (2008), “Đổi đào tạo nghề để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước”, Tạp chí Lao động Xã hội, số 333 từ 16-30/4 17 Trần Khánh Đức (1991), Mơ hình bồi dưỡng giáo viên dạy nghề, nghiên cứu kỹ hoạt động giảng dạy người giáo viên 18 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, Nhà xuất giáo dục, Hà Nội 19 Phan Văn Kha (2007), Đào tạo sử dụng nhân lực kinh tế thị trường Việt Nam; Đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hoá hội nhập quốc tế Nguyễn Minh Đường Phan Văn Kha (2006) 20 Nguyễn Văn Lê (2002), Chương trình khoa học cơng nghệ cấp nhà nước đề tài KX-05-09, Kỷ yếu hội thảo khoa học giáo dục phổ thông hướng nghiệp - tảng để phát triển nguồn nhân lực vào CNH-HĐH, Hà Nội 76 21 Phạm Hồng Quang (2017), Phát triển chương trình đào tạo giáo viên, vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Đại học Thái Nguyên 22 Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11, Hà Nội 23 Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13, Hà Nội 24 Nguyễn Viết Sự (2005), Giáo dục nghề nghiệp vấn đề giải pháp, NXB Hà Nội 25 Phan Chính Thức (2003), Luận án Tiến sĩ Kinh tế “Những giải pháp phát triển đào tạo nghề góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa”, Đại học Sư phạm Hà Nội 26 Lý Quang Tiến (2017), Quản lý hoạt động dạy nghề đáp ứng nhu cầu xã hội trường cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn, Luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục, Đại học sư phạm Thái Nguyên, Thái Nguyên 27 UBND tỉnh Bắc Kạn (2015), Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 UBND tỉnh Bắc Kạn việc phê duyệt Điều lệ Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú, Bắc Kạn 28 UBND tỉnh Bắc Kạn (2016),Quyết Định số 1470/QĐ-UBND ngày 14 tháng năm 2016 UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Đề án phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020, Bắc Kạn 29 Nguyễn Quang Việt (2015), Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục, Đánh giá kết học tập theo lực đào tạo nghề, Đại học Sư phạm Hà Nội 77 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01A PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho Cán quản lý giáo viên, giảng viên) Để có thơng tin cần thiết làm sở nghiên cứu lý luận đánh giá thực trạng phát triển NLXDCTMH (xây dựng chương trình chi tiết mơn học/mơđun) GV trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn, xin ông/ bà vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: (Xin đọc lướt lần câu hỏi, sau theo câu hỏi đánh X vào 01 ô, cột tương ứng trả lời ngắn gọn cách điền vào chỗ trống dòng để trống theo nội dung câu hỏi đây): Câu Đề nghị ông (bà) cho ý kiến đánh giá nhu cầu phát triển NLXDCTMH GV trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn nay? A - Có nhu cầu B - Khơng có nhu cầu Lý có nhu cầu:……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Lý khơng có nhu cầu:……………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu Đề nghị Ông (Bà) cho biết ý kiến thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy, học tập, CSVC trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn ? Mức đánh giá TT Nội dung đánh giá Việc giáo viên thực nội dung chương trình, giáo trình giảng dạy Việc giáo viên thực quy chế đào tạo quy định ghi sổ sách, biểu mẫu Việc giáo viên Rất tốt Tốt Khá Trung bình Yếu khai thác & sử dụng thiết bị, vật tư, phương tiện dạy nghề Việc rà sốt đánh giá lực chun mơn, kỹ nghề bố trí, sử dụng giáo viên Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, lực đội ngũ giáo viên Về hoạt động tổ chức thực tập, thực hành giáo viên Kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động dạy học Tổ chức dạy nghề gắn với thực tiễn sản xuất thị trường lao động Tư vấn, hướng nghiệp lần vết HS tốt nghiệp Nội quy - Quy định 10 trường việc quản lý hoạt động dạy học Câu Đề nghị Ơng(Bà) vui lòng cho biết mức độ tham gia xây dựng chương trình mơn học giáo viên trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn ? Mức độ tham gia TT Nội dung tham gia Tự giáo viên đào tạo, bồi dưỡng NLXDCT Xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề Rất tốt Tốt Khá Trung bình Yếu Điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn DN Điều chỉnh mục tiêu đào tạo phù hợp với CĐR Thiết kế CTMH mẫu theo luật GDNN Công tác kiểm tra, đánh giá GV chuyên môn Câu Xin ông (bà) cho ý kiến đánh giá thực trạng phát triển NLXDCTMH (xây dựng chương trình chi tiết môn học/môđun) GV trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn ? Mức đánh giá TT Nội dung đánh giá Rất tốt Đánh giá CBQL, GV chất lượng chương trình, giáo trình Đánh giá CBQL, GV Điều chỉnh chương trình đào tạo, chương trình mơn học Đánh giá GV Cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện, vật tư Đánh giá cán quản lý GV NLXDCTMH Khai thác tài liệu chuyên ngành Xây dựng chương trình với CĐR Đánh giá CBQL, GV tổ chức dạy nghề gắn với thực tiễn sản xuất thị trường lao động * Ý kiến khác (nếu có)? Tốt Khá Trung bình Yếu Câu Xin ơng (bà) cho ý kiến đánh giá thực trạng lập kế hoạch phát triển NLXDCTMH GV trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn nay? Mức đánh giá TT Nội dung đánh giá KH đào tạo, bồi dưỡng nhà QL KH phát triển CTMH cho GV KH rà soát, điều chỉnh CTMH KH sinh hoạt tổ chun mơn Tốt Trung bình Yếu Ý kiến khác(nếu có): Câu Đề nghị Ơng(Bà) vui lòng cho biết đánh giá hoạt động phát triển NLXDCTMH cho giáo viên trường CĐNDTNT Bắc Kạn ? TT Nội dung đánh giá Hợp tác với doanh nghiệp xây dựng chương trình, giáo trình Hợp tác nhà trường với doanh nghiệp tham gia dạy nghề Chương trình dạy nghề trường phù hợp với trình độ người học Xây dựng hồ sơ lực (chuẩn đầu ra) ngành nghề Công tác truyền thông hoạt động đào tạo Mức đánh giá Rất tốt Tốt Khá Trung bình Yếu nhà trường Ý kiến khác(nếu có): Câu Xin Ông(Bà) cho biết quan điểm thực trạng lực quan tâm phát triển cho giáo viên trường CĐNDTNT Bắc Kạn ? Mức độ đánh giá TT Nội dung đánh giá Năng lực giảng dạy lý thuyết Năng lực giảng dạy thực hành Đào tạo kỹ mềm cho GV Năng lực điều chỉnh CTMH Kỹ giao tiếp tiếng Anh Tốt Trung bình Chưa tốt Ý kiến khác(nếu có): Câu Đề nghị Ơng(Bà) vui lòng cho biết thực trạng quản lý hình thức phát triển NLXDCTMH cho giáo viên trường CĐNDTNT Bắc Kạn ? Mức độ đánh giá TT Nội dung đánh giá Tổ chức bồi dưỡng giáo viên Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tổ chức SH khoa Hội thảo khoa Tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệm NLXDCT trường có ngành nghề Tốt Trung bình Chưa tốt Câu Đề nghị ơng(bà) cho biết yếu tố ảnh hưởng đến quản lý phát triển NLXDCTMH GV trường cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn ? Mức độ đánh giá TT Nội dung đánh giá 1.1.Đào tạo chuyên ngành 1.2.Bằng cấp giáo viên(bằng giỏi, khá, trung bình khá) 1.3.Tuyển dụng từ trình độ khác (khơng phải tốt nghiệp đại học) Hệ thống sở vật chất nhà trường: 2.1 Đầy đủ sở vật chất , tài liệu tra cứu 2.2 Có sở vật chất, tài liệu tra cứu khơng đầy đủ 2.3 Có sở vật chất, tài liệu tra cứu Năng lực Hiệu trưởng, CBQL nhà trường: 3.1.Năng lực quản lý tốt Hiệu trưởng, CBQL 3.2.Hiệu trưởng, CBQL trọng công tác nâng cao NLXDCTMH 3.3.Hiệu trưởng, CBQL không trọng nâng cao NLXDCTMH Kinh nghiệm việc XDCTMH GV: 4.1.GV tuyển dụng năm 4.2 GV tuyển dụng từ 5- năm 4.3.GV tuyển dụng từ 10 năm trở lên Ngân sách đào tạo bồi dưỡng hàng năm: 5.1.Có kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 5.2.Khơng có kinh phí đào tạo, bồi dưỡng * Ý kiến khác (nếu có)? Tốt Trung bình Yếu Câu 10 Đề nghị ơng (bà) vui lòng cho biết để phát triển NLXDCTMH (năng lực xây dựng chương trình chi tiết môn học)cho GV trường CĐNDTNT Bắc Kạn cần thiết phải phát triển lực thành phần GV ? Nội dung TT Mức đánh giá Rất tốt Tốt Khá Trung bình Yếu Năng lực khảo sát nhu cầu học sinh doanh nghiệp Năng lực xác định mục tiêu môn học Năng lực xây dựng đề cương môn học phù hợp với CĐR Năng lực tổ chức thực xây dựng chương trình mơn học Năng lực đánh giá điều chỉnh chương trình mơn học/mơđun * Xin ơng (bà) vui lòng cho biết đơi nét thân: - Tuổi: ; Giới tính: Nam  , Nữ  - Đơn vị công tác: - Chức vụ/ vị trí việc làm: …………………………………… - Số năm tham gia giảng dạy: - Số năm tham gia quản lý: Trân trọng cảm ơn Ông (Bà) cộng tác! PHỤ LỤC 01B PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho Cán quản lý giáo viên, giảng viên) Để có thông tin cần thiết làm sở nghiên cứu lý luận đánh giá thực trạng quản lý phát triển NLXDCTMH GV trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú (DTNT) Bắc Kạn, xin đề nghị ông/ bà vui lòng cho biết ý kiến theo nội dung câu hỏi đây: Câu hỏi: Xin ông (bà) vui lòng cho biết cần thiết tính khả thi vấn đề đặt nhằm tăng cường quản lý phát triển NLXDCTMH GV trường CĐNDTNT Bắc Kạn ?(xin cho điểm đánh dấu X vào ô tương ứng:1 thấp / cao nhất) - Rất cần thiết, Rất khả thi; - Khá cần thiết, Khá khả thi; - Cần thiết, Khả thi; - Ít cần thiết, Ít khả thi; 1- Không cần thiết, Không khả thi Nội dung đánh giá Mức độ cần thiết 1 Tổ chức tập huấn bồi dưỡng GV lực phát triển chương trình mơn học Tổ chức cho GV tham quan sở giáo dục có chất lượng chương trình tốt Tổ chức thiết kế số chương trình mơn học mẫu 4.Đánh giá lực phát triển chương trình GV thơng qua nghiên cứu sản phẩm Kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức, quản lý hoạt động phát triển chương trình GV * Các ý kiến khác (nếu có): Tính khả thi * Xin ông (bà) vui lòng cho biết đôi nét thân: - Tuổi: ; Giới tính: Nam  , Nữ  - Đơn vị công tác: - Chức vụ/ vị trí việc làm: …………………………………… Số năm tham gia giảng dạy: - Số năm tham gia quản lý: Họ tên: …………… (có thể khơng ghi tên ký tên) Trân trọng cảm ơn Ông (Bà) cộng tác! PHỤ LỤC 02 PHIẾU HỎI & PHỎNG VẤN (Dùng cho đại diện Doanh nghiệp Cơ sở sản xuất) (tiếp nhận học sinh trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn thực tập làm việc) Để có thơng tin cần thiết làm sở nghiên cứu lý luận đánh giá thực trạng quản lý phát triển NLXDCTMH cho GV trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn, xin ông/ bà vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: Trên sở nội dung vấn, người vấn trả lời ngắn gọn câu hỏi chọn đáp án theo hướng dẫn ghi phiếu người vấn đánh dấu X vào ô tương ứng câu hỏi, cụ thể đáp án câu hỏi sau: - Rất cần thiết, cần thiết, chưa cần thiết (chỉ chọn 01 đáp án/ 01 câu hỏi) - Tốt, Trung bình, Yếu (chỉ chọn 01 đáp án/ 01 câu hỏi) - Rất ảnh hưởng, ảnh hưởng, không ảnh hưởng (chỉ chọn 01 đáp án/ 01 câu hỏi) - Rất tốt, tốt, khá, trung bình, yếu (chỉ chọn 01 đáp án/ 01 câu hỏi) - Cho điểm đánh giá mức độ cần thiết từ 1-5 tính khả thi từ 1-5; mức thấp nhất, mức cao (chỉ lựa chọn 01 đáp án/ 01 câu hỏi) Câu Theo ông (bà) việc nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý hoạt động dạy nghề đáp ứng yêu cầu xã hội là? Người vấn trả lời lựa chọn 01 đáp án A B C Rất cần thiết Chưa cần thiết Cần thiết Câu Đề nghị ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến nhận định khả đáp ứng yêu cầu xã hội đội ngũ nhân lực kỹ thuật tốt nghiệp trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn? Người vấn trả lời lựa chọn 01đáp án TT Nội dung câu hỏi Trình độ, kỹ nghề nghiệp đào tạo Đạo đức nghề nghiệp Khả sáng tạo, linh hoạt công việc Đáp Đáp ứng ứng Trung tốt bình Chưa đáp ứng Kỹ mềm (kỹ giao tiếp, kỹ ứng xử, kỹ làm việc nhóm, kỹ tự chủ tự chịu trách nhiệm) Khả thích ứng với mơi trường làm việc * Nội dung khác (nếu có):…………………… Câu Xin ơng (bà) vui lòng cho biết cần thiết tính khả thi vấn đề đặt nhằm phát triển NLXDCTMH cho GV trường CĐNDTNT ? (xin cho điểm đánh dấu X vào ô tương ứng:1 thấp / cao nhất) Nội dung câu hỏi Tổ chức tập huấn bồi dưỡng GV lực phát triển chương trình mơn học Tổ chức cho GV tham quan sở giáo dục có chất lượng chương trình tốt Tổ chức thiết kế số chương trình mơn học mẫu 4.Đánh giá lực phát triển chương trình GV thông qua nghiên cứu sản phẩm Người vấn trả lời lựa chọn 01 đáp án Mức độ Tính khả thi cần thiết 5 Nội dung câu hỏi Người vấn trả lời lựa chọn 01 đáp án Mức độ Tính khả thi cần thiết 5 Kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức, quản lý hoạt động phát triển chương trình GV * Các ý kiến khác (nếu có): * Đề nghị Ơng (Bà) vui lòng cho biết đơi nét thông tin lý lịch cá nhân - Ngành nghề kinh doanh:…… …… …………….………………………… - Địa liên hệ: …………………………………….Điện thoại: …….……… - Thâm niên (vị trí việc làm đảm nhiệm): ……………………………………… - Chức vụ: Số năm tham gia quản lý: - Tuổi (tính đến năm 2018):…… Năm sinh: ; Giới tính: Nam ; Nữ  - Họ tên: …………… (có thể khơng ghi tên ký tên) Trân trọng cảm ơn Ơng (Bà) cộng tác! ... giáo viên trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn 36 2.5.2 Thực trạng lập kế hoạch phát triển lực xây dựng chương trình mơn học cho giáo viên trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn. .. lực xây dựng chương trình mơn học cho giáo viên trường Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn 6.3 Đề xuất biện pháp phát triển lực xây dựng chương trình mơn học cho giáo viên trường Cao đẳng nghề dân tộc nội. .. giáo viên Chương Thực trạng phát triển lực xây dựng chương trình mơn học cho giáo viên trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn Chương Các biện pháp phát triển lực xây dựng chương trình mơn học
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực xây dựng chương trình môn học cho giáo viên trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn (LV thạc sĩ), Phát triển năng lực xây dựng chương trình môn học cho giáo viên trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan