Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế từ thực tiễn tỉnh hà nam

108 138 1
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2018, 15:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƢỜNG KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỪ THỰC TIỄN TỈNH NAM TRẦN THỊ MINH PHƢƠNG NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƢỜNG KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỪ THỰC TIỄN TỈNH NAM TRẦN THỊ MINH PHƢƠNG CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ MÃ SỐ: 60380107 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS BÙI ĐỨC HIỂN NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn giáo viên hướng dẫn Các số liệu, trích dẫn luận văn trung thực quy định TÁC GIẢ Trần Thị Minh Phƣơng LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, gửi lời cảm ơn đến tập thể giáo sư, nhà khoa học, thầy giáo, cô giáo Viện Đại học Mở Nội tận tình truyền đạt kiến thức bảo đường học tập nghiên cứu khoa học Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Bùi Đức Hiển dành nhiều tâm huyết, trí tuệ mình, giúp định hướng khoa học ln động viên khích lệ tơi hồn thành luận văn cách tốt Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, Trường Đại học Luật Nội, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Nam giúp tơi tìm kiếm tài liệu, cung cấp thơng tin có liên quan đến đề tài, góp ý kiến để luận văn tơi tốt TÁC GIẢ Trần Thị Minh Phƣơng MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu 5.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 7 Nội dung Luận văn Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BỒI THƢỜNG VÀ PHÁP LUẬT BỒI THƢỜNG KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.1 Những vấn đề lý luận bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế 1.1.1 Thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế 1.1.2 Bồi thường 18 1.2 Những vấn đề lý luận pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế 26 1.2.1 Khái niệm pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế 26 1.2.2 Vai trò pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế 28 1.2.3 Nội dung điều chỉnh pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế 28 1.2.4 Yêu cầu điều chỉnh pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế 30 1.3 Khái quát lịch sử hình thành, phát triển quy định bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế 31 1.3.1 Giai đoạn trước năm 1993 32 1.3.2 Giai đoạn từ năm 1993 đến trước ngày 01/7/2004 32 1.3.3 Giai đoạn từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 33 1.3.4 Giai đoạn từ ngày 01/7/2014 đến 34 Tiểu kết Chương 35 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƢỜNG KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUA THỰC TIỄN TỈNH NAM 36 2.1 Thực trạng quy định pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế 36 2.1.1 Nguyên tắc bồi thường 37 2.1.2 Thẩm quyền thu hồi đất, bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế 40 2.1.3 Phạm vi đối tượng bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế 42 2.1.4 Điều kiện bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế 43 2.1.5 Trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế 45 2.1.6 Quy định giá đất tính bồi thường 52 2.1.7 Quy định bồi thường đất, chi phí đầu vào đất lại 54 2.1.8 Quy định bồi thường thiệt hại tài sản, sản xuất, kinh doanh 63 2.1.9 Quy định việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 70 2.1.10 Chi phí tổ chức thực bồi thường kinh phí thực bồi thường 72 2.2 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế tỉnh Nam 74 2.2.1 Kết đạt 74 2.2.2 Một số bất cập, hạn chế nguyên nhân 75 2.2.3 Một số vụ việc liên quan đến việc bồi thường nhà nước thu hồi đất số dự án lớn địa bàn tỉnh Nam 78 2.3 Đánh giá chung 80 Tiểu kết Chương 86 Chƣơng ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƢỜNG KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỪ THỰC TIỄN TỈNH NAM 88 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế 88 3.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế 89 3.2.1 Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế 89 3.2.2 Các giải pháp hoàn thiện tổ chức, thực pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế 92 3.2.3 Giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế địa bàn tỉnh Nam 93 Tiểu kết Chương 95 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 DANH MỤC VIẾT TẮT BLDS : Bộ Luật dân BT : Bồi thường GPMB : Giải phóng mặt HT : Hỗ trợ LĐĐ : Luật Đất đai NĐ : Nghị định NN : Nhà nước NĐT : Nhà đầu QSDĐ : Quyền sử dụng đất QĐ : Quyết định SHTD : Sở hữu toàn dân SDĐ : Sử dụng đất TĐC : Tái định cư TT : Thông THĐ : Thu hồi đất UBND : Ủy ban nhân dân MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nam tỉnh nằm Tây Nam châu thổ sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ thủ Nội với diện tích đất tự nhiên 84.952 ha, có mạng lưới giao thơng thuận lợi, tỉnh nằm trục đường sắt Bắc Nam quốc lộ 1A - huyết mạch giao thông quan trọng nước, tạo điều kiện thuận lợi để giao lưu hợp tác kinh tế với tỉnh, thành phố trung tâm kinh tế lớn nước từ tới cảng biển, sân bay nước Trước thuận lợi đó, Nam đã, bước đổi mới, đẩy mạnh thu hút đầu nước, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa nơng nghiệp theo hướng đại, phát triển công nghiệp với tốc độ cao, phát triển mạnh thương mại, dịch vụ tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị đưa Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng y tế, giáo dục đào tạo vào năm 2020 Để đạt mục tiêu trên, nhu cầu đất đai cho việc đầu xây dựng khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế nói riêng cho phát triển kinh tế nói chung tỉnh lớn, quỹ đất nhàn rỗi tỉnh quản lý không đáp ứng đủ nhu cầu Bởi vậy, quỹ đất phục vụ cho cơng phát triển nói cần phải lấy từ nhiều nguồn, có phần từ THĐ tổ chức, cá nhân hộ gia đình để lấy mặt thực dự án phát triển kinh tế - xã hội Đất đai tài sản quốc gia có giá trị lớn, có vị trí đặc biệt quan trọng đời sống hộ gia đình, cá nhân, liệu sản xuất đặc biệt, nơi an cư, lạc nghiệp người dân THĐ không việc làm chấm dứt quyền SDĐ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân diện tích đất định; để lại hậu kinh tế - xã hội cần kịp thời giải nhằm trì ổn định trị, xã hội Thực tế cho thấy cơng việc khó khăn, phức tạp thường phát sinh tranh chấp, khiếu kiện đất đai gay gắt, nóng bỏng Bởi lẽ, “đụng chạm” trực tiếp đến lợi ích thiết thực khơng người SDĐ mà nhà nước, xã hội lợi ích doanh nghiệp, chủ đầu Chỉ nhà nước giải hài hòa lợi ích chủ thể việc THĐ khơng tiềm ẩn nguy khiếu kiện, tranh chấp kéo dài gây ổn định trị - xã hội Dẫu vậy, trường hợp THĐ nào, nhà nước, người SDĐ nhà đầu tìm “tiếng nói” đồng thuận; lẽ, người bị THĐ chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc THĐ Việc BT NN THĐ thời gian qua tỉnh Nam có chuyển biến tích cực Tuy nhiên, thực tiễn việc BT nhà nước THĐ, đặc biệt THĐ mục đích phát triển kinh tế nhiều bất cập, chưa triệt để, việc người dân chưa BT thỏa đáng gây căng thẳng, xúc, dẫn đến khiếu kiện kéo dài, gây ổn định trị, xã hội khu vực giải tỏa có xu hướng tăng theo Sở dĩ có vấn đề nhiều nguyên nhân, đó, phần lớn quy định thực tiễn thực pháp luật vấn đề nhiều hạn chế, thiếu sót cần nghiên cứu hồn thiện Xuất phát từ thực tiễn trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế từ thực tiễn tỉnh Nam” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Tổng quan tình hình nghiên cứu Bồi thường nhà nước THĐ chế định quan trọng LĐĐ Chế định vào sống trực tiếp động chạm đến lợi ích người bị THĐ, lợi ích cộng đồng lợi ích nhà đầu nên nhận quan tâm nghiên cứu nhà khoa học từ giác độ khác giác độ kinh tế, giác độ xã hội học, giác độ tâm lý học đặc biệt giác độ pháp lý Dưới giác độ pháp lý, theo khảo cứu tác giả đến có số cơng trình, sách, báo, tạp chí nghiên cứu lĩnh vực Thứ nhất, tổng quan cơng trình nghiên cứu lý luận pháp luật BT nhà nước THĐ mục đích phát triển kinh tế: Qua khảo cứu cho thấy có số cơng trình, viết nghiên cứu vấn đề như: Hoàng Thị Thu Trang (2012), Pháp luật BT nhà nước THĐ nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân thực tiễn áp dụng Nghệ An, luận văn thạc sỹ luật học, Nội; Nguyễn Thị Tâm tiền BT, HT: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày định THĐ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, quan, tổ chức có trách nhiệm BT trả tiền BT, hỗ trợ cho người có đất thu hồi” Tuy nhiên, quy định chưa xác định rõ trách nhiệm hoàn tất việc chi trả thời gian hay chi trả tiền BT, hỗ trợ thành nhiều đợt Tác giả cho rằng, song song quy định Điều 93 LĐĐ hành cần bổ sung nguyên tắc chi trả tiền BT, hỗ trợ công tác GPMB, cụ thể “tiền BT, hỗ trợ trả đủ lần theo phương án BT, HT, TĐC phê duyệt” Việc chi trả thời hạn 30 ngày phải trả đủ lần đảm bảo giá trị phát huy hiệu khoản tiền nhận + Bất cập quy định cưỡng chế thực định THĐ: Phương án cưỡng chế Ban thực cưỡng chế lập không quy định chi tiết nội dung cần thiết; phương án giữ vai tr ̣ò định ảnh hưởng lớn đến kết cơng tác cưỡng chế vậy, tác giả cho cần xem xét bổ sung quy định nội dung phương án cưỡng chế Điều đảm bảo tính thống chặt chẽ cưỡng chế thực định THĐ Tiểu kết Chƣơng 2: Chương tác giả tập trung trình bày thực trạng pháp luật bồi thường NN THĐ mục đích phát triển kinh tế qua thực tiễn tỉnh Nam bao gồm thực trạng quy định pháp luật BT NN THĐ mục đích phát triển kinh tế thực tiễn áp dụng quy định tỉnh Nam Qua nghiên cứu vấn đề Chương 2, tác giả rút số kết luận sau: - Các quy định pháp luật bồi thường NN THĐ mục đích phát triển kinh tế ban hành tương đối tồn diện, đồng bộ, thống nhất, có tính khả thi cao, ngày phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, nhà đầu người sử dụng đất Tuy nhiên, số quy định bộc lộ bất cập, hạn chế chưa phù hợp với thực tiễn nguyên tắc BT đất; giá đất tính BT; trình tự, thủ tục BT nhà nước THĐ - Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật BT NN THĐ mục đích 86 phát triển kinh tế tỉnh Nam nhìn chung đạt hiệu cao: Các quan, đơn vị tỉnh nghiêm túc thực quy định pháp luật BT; công tác BT NN THĐ thực công khai, minh bạch, giá đất áp dụng để tính bồi thường sát với giá phổ biến thị trường làm giảm đáng kể xúc, khiếu kiện người dân; Qua góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB, tạo quỹ đất để bàn giao cho NĐT Tuy nhiên, địa phương khác, công tác BT NN THĐ địa bàn tỉnh Nam số bất cập, hạn chế như: xảy tình trạng khiếu nại việc BT NN THĐ người dân; hồ sơ công tác BT chưa quy định; Cán làm cơng tác BT có nhiều sai phạm thực chế độ cho đối tượng có đất bị thu hồi 87 Chƣơng 3: ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƢỜNG KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỪ THỰC TIỄN TỈNH NAM 3.1 Định hƣớng hoàn thiện pháp luật bồi thƣờng nhà nƣớc thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế Bồi thường nhà nước THĐ mục đích phát triển kinh tế vấn đề phức tạp nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích người SDĐ Qua thực tiễn thực pháp luật THĐ cho thấy sách BT, HT, TĐC nhà nước THĐ mức độ định giải khó khăn, vướng mắc chủ đầu người dân bị THĐ, tạo sở cho công tác BT, HT, TĐC diện bị THĐ diễn thuận lợi, đặc biệt công tác GPMB LĐĐ năm 2013 văn hướng dẫn thi hành có sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hơn, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội so với chế định pháp LĐĐ trước Song, trình thực quy định pháp luật BT nhà nước THĐ bộc lộ số bất cập, hạn chế Bởi vậy, xuất phát từ sở lý luận thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Nam nói riêng nước ta nói chung, yêu cầu đặt phải tiếp tục hoàn thiện thời gian tới đặc biệt chế thực việc BT nhà nước THĐ Cơ chế thực việc BT nhà nước THĐ gồm phận: Chính sách, pháp luật đất đai; tổ chức máy thực LĐĐ; nguồn lực tài để thực việc BT nhà nước THĐ Trong ba vấn đề chế THĐ sách pháp luật sở, làm tiền đề cho phận Việc hoạch định, xây dựng sách, pháp luật BT nhà nước THĐ cần theo hướng: - Phải giải mâu thuẫn, chồng chéo LĐĐ với Luật khác có liên quan, quy định LĐĐ với văn hướng dẫn thi hành văn địa phương Các quy định pháp LĐĐ phải đảm bảo tính thống nhất, đồng tính ổn định tương đối cao 88 - Phải coi đất đai tài sản; quyền SDĐ quyền tài sản người dân, pháp luật bảo hộ Pháp luật phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng chủ thể quan hệ pháp LĐĐ, hài hòa lợi ích nhà nước, nhà đầu tư, người dân việc BT nhà nước THĐ mục đích phát triển kinh tế - Đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ, văn minh xây dựng, thực pháp luật BT nhà nước THĐ mục đích phát triển kinh tế Nhất việc thực sách BT người có đất bị thu hồi phải cơng bằng, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp họ; ý kiến, đóng góp đáng họ liên quan đến việc bồi thường cần xem xét, giải triệt để - Mức bồi thường phải phù hợp với thực tiễn, với giá thị trường, đảm bảo thời điểm, đất liền kề có mục đích sử dụng, khả sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tựmức - Phải đảm bảo tính nhanh chóng, kịp thời, kế hoạch đề giai đoạn xây dựng thẩm định phương án BT, HT, TĐC; chi trả tiền BT - Cần có quy định riêng việc BT NN THĐ mục đích phát triển kinh tế theo hướng đề cao chế tự thỏa thuận NĐT với người SDĐ, quản lý, giám sát nhà nước; gắn thêm trách nhiệm NĐT với người có đất bị thu hồi để đảm bảo ổn định tình hình kinh tế - xã hội địa phương 3.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật bồi thƣờng nhà nƣớc thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế 3.2.1 Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tếnước ta nay, thay đổi nhanh chóng tình hình kinh tế - xã hội với trình độ lập pháp nhiều hạn chế đặt yêu cầu ban hành sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật cho nhà làm luật nhiều lĩnh vực Trong đó, quy định lĩnh vực đất đai lĩnh vực phải sửa đổi, bổ sung nhiều nhất, liên tục nhất, lẽ “khơng có luật thời gian, 89 LĐĐ đất đai biến động theo nhu cầu sử dụng cho phát triển bền vững” Đặc biệt việc hoàn thiện quy định BT vấn đề nóng đất đai thời gian gần Xuất phát từ việc tìm hiểu điểm hạn chế quy định pháp luật hành BT, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện chế định Một là, sửa đổi quy định pháp luật hành giá BT, HT, TĐC Để công tác BT, GPMB thực có hiệu thực tế, cần thực đồng thời số điều chỉnh định giá tính BT thời điểm tính giá BT Về giá tính BT: Hiện nay, giá tính BT cho người bị THĐ vào bảng giá đất ban hành hàng năm UBND cấp tỉnh Cách tính gây nhiều bất bình cho người dân Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, cần phải bảo đảm nguyên tắc giá đất BT THĐ phải phù hợp với giá đất phổ biến thị trường loại đấtmục đích sử dụng chuyển nhượng Để khách quan định giá đất, cần thành lập hội đồng định giá đất quốc gia, có hệ thống ngành dọc từ trung ương đến địa phương Tổ chức hoạt động độc lập với quyền sở Tổ chức định giá đất góp phần khắc phục tình trạng tùy tiện địa phương giá đất tính BT Chỉ mức BT tương xứng với giá trị quyền SDĐ tình trạng khiếu kiện, chống cơng tác GPMB giảm Về thời điểm tính giá BT: Hiện nay, nước ta mức BT mà người dân hưởng vào giá đất thời điểm có QĐ thu hồi Quy định dẫn đến việc quyền lợi người dân bị ảnh hưởng, làm cho công tác BT bị chậm tiến độ có phản đối người dân Để giải khó khăn này, yêu cầu đặt phải sửa đổi quy định nói theo hướng quy định việc tính giá BT theo thời điểm trả tiền BT thực tế Có phần đảm bảo quyền lợi cho người dân, tạo điều kiện để họ hưởng khoản tiền đền bù tương xứng với thiệt thòi họ phải gánh chịu Hai là, bổ sung quy định cụ thể trường hợp BT đất phi nông nghiệp đất (đất hỗn hợp, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh) 90 có thời hạn SDĐ lâu dài, có nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ tổ chức nhà nước giao có thu tiền SDĐ theo hình thức đổi đất lấy cơng trình Ba là, hồn thiện quy định trình tự, thủ tục nhà nước THĐ để khắc phục hạn chế nêu Cụ thể: Hồn thiện bước q trình THĐ sở đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, khoa học, chặt chẽ công bằng; thống quy định nội dung thông báo THĐ khoản Điều 67 LĐĐ khoản Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Quan điểm tác giả cho nội dung thông báo THĐ cần bổ sung nội dung giao nhiệm vụ lập thực phương án BT, HT TĐC Bởi việc thông báo thêm nội dung đảm bảo thống với LĐĐ người dân biết cụ thể nhiệm vụ chủ thể, thuận lợi cho việc giám sát nhân dân trách nhiệm cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc cho người dân công việc cụ thể Giảm thời gian thông báo THĐ để đẩy nhanh tiến độ BT, GPMB Không áp dụng quy định việc ban hành định THĐ định phê duyệt phương án BT, HT TĐC ngày khu đất thu hồi thuộc thẩm quyền THĐ UBND cấp tỉnh Xây dựng nguyên tắc “chi trả lần trả đủ số tiền theo định phê duyệt phương án BT, HT, TĐC” Quy định chi tiết công tác cưỡng chế thực định kiểm đếm bắt buộc, cụ thể chủ thể thực hiện, quy trình phương án cưỡng chế Về cưỡng chế thực định THĐ cần bổ sung quy định chi tiết phương án cưỡng chế Xác định rõ trách nhiệm chủ thể quy định chi tiết việc xử lý sai phạm trình thực quy định BT nhà nước THĐ Bốn là, cần nghiên cứu ban hành quy định riêng, đặc thù công tác BT nhà nước THĐ mục đích phát triển kinh tế đảm bảo hài hòa lợi ích người có đất bị thu hồi, nhà nước NĐT; đẩy nhanh tiến độ BT, GPMB; phù hợp với chế thị trường đảm bảo ổn định tình hình kinh tế - xã hội địa phương Xây dựng chế, khuyến khích người dân góp vốn quyền SDĐ dự án phát triển kinh tế (đối với dự án xây dựng trung tâm thương mại, khu chung cư, phục vụ sản xuất kinh doanh) Biện pháp phù hợp với quyền SDĐ người dân theo nguyên tắc NN đóng vai trò trung gian, xác 91 nhận thay đổi mục đích SDĐ quản lý đất Quá trình đầu dự án kinh tế người dân đất trở thành phần cổ đơng góp vốn quyền SDĐ nhằm sinh lợi từ dự án đầu bất động sản, dự án sản xuất kinh doanh Thông qua q trình góp vốn đầu đất người dân có khả nhận giá trị lớn nhiều so với nhận tiền BT, NN tiếp tục thu nghĩa vụ tài từ đất NĐT nhanh chóng tiến hành GPMB đầu dự án, giải vấn đề lợi ích tăng lên từ đất không đầu người dân sở hữu mà sách mang lại Năm là, quy định UBND tỉnh Nam, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung số quy định chưa phù hợp với LĐĐ năm 2013 văn hướng dẫn thi hành định THĐ, định phê duyệt phương án BT, HT, TĐC ngày; quy định trách nhiệm chủ đầu phải ứng kinh phí tham gia thực BT, hỗ trợ THĐ địa phương để bảo đảm thực quy định pháp LĐĐ hành… 3.2.2 Các giải hoàn thiện tổ chức, thực pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế - Về tổ chức máy, kiện toàn tổ chức làm nhiệm vụ BT, HT TĐC nhà nước THĐ: Cần khẩn trương kiện toàn hệ thống Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định LĐĐ năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Chính phủ để cơng tác BT NN THĐ thực chuyên nghiệp, hiệu quả, xác - Về tài chính, cần bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí thực cơng tác bồi thường nhà nước thu hồi đất để đảm bảo việc bồi thường thực nhanh chóng, kế hoạch; việc chi trả tiền BT thực kịp thời, dứt điểm, tránh chậm trễ gây khiếu nại, xúc cho người dân Việc chi trả tiền BT nên thực thông qua quan chức NN Kho bạc NN nhằm đảm bảo tính minh bạch hạn chế khả trục lợi quan tổ chức thực Điều tách bạch quan triển khai thực với quan NN chịu trách nhiệm tài chính, làm giảm quyền lực vai trò quan NN tiến hành THĐ mà đặc biệt 92 vai trò, quyền lực người thực thi nhiệm vụ NN công tác BT, TĐC khiến họ khó trục lợi vai trò - Tăng cường tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm trình thực quy định BT, HT TĐC quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền Qua tra, kiểm tra, giám sát góp phần ngăn chặn, phòng ngừa, phát kịp thời sai phạm trình thực nhiệm vụ BT nhà nước THĐ cán bộ, công chức, nhân dân Đối với hành vi vi phạm trình thực quy định BT, HT TĐC cần có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh, pháp luật để hạn chế, răn đe đối tượng khác - Căn vào quy định pháp luật cho thấy pháp luật cho phép tổ chức có trách nhiệm thực BT tiến hành hoạt động thời gian giải khiếu kiện BT Quy định dẫn đến tình trạng làm thiệt hại đến quyền lợi chủ thể có người dân bị THĐ NĐT Đồng thời, quy định làm giảm uy tín NN người dân, làm cho quy định sau THĐ NN khó người dân đồng thuận vậy, kiến nghị nên sửa đổi quy định theo hướng quyền khiếu nại, tố cáo người dân thực tất giai đoạn trình THĐ, việc giải khiếu nại quy trình, cơng đoạn phải giải dứt điểm thời hạn luật định quy trình, cơng đoạn đó, sau thực trình tự, thủ tục việc BT, TĐC Ngồi ra, q trình giải khiếu nại, tố cáo, quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cần giải dứt điểm, triệt để khiếu nại, tố cáo tránh nảy sinh phức tạp, kéo dài, gây ổn định trị - xã hội, tăng cường đối thoại người đứng đầu cấp ủy, quyền với người có đất bị thu hồi để kịp thời lắng nghe, giải xúc, khiếu nại, tố cáo người dân 3.2.3 Giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế địa bàn tỉnh Nam - Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 93 pháp luật BT nhà nước THĐ Phải tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật thường xuyên tới người dân thơng qua Phòng Tun truyền phổ biến pháp luật Sở pháp Trung tâm trợ giúp pháp lý NN phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung pháp luật BT NN THĐ nói riêng cách sâu rộng đến người dân Cụ thể, tổ chức hội nghị, lớp tập huấn, thi tìm hiểu LĐĐ thơng qua phương tiện truyền thông đại chúng; thông qua việc biên soạn tờ rơi để phát miễn phí cho người dân; lồng ghép việc tuyên truyền, giáo dục LĐĐ vào kế hoạch hoạt động đoàn thể quần chúng; đưa nội dung LĐĐ vào giảng dạy trường học; xây dựng chuyên mục Dân hỏi - cán trả lời chuyên đề đất đai, mục Hỏi Đáp, giao lưu trực tuyến mạng Internet Việc tuyên truyền giúp người dân nâng cao hiệu pháp luật, tạo điều kiện cho họ nhận thức mục đích, ý nghĩa hiệu nhiều mặt từ việc THĐ Từ đó, giúp người dân tin tưởng vào cơng tính đắn pháp luật BT NN THĐ - Chấn chỉnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ; tăng cường tra, kiểm tra, giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch SDĐ: Cơ chế nhà nước THĐ phải thực theo quy hoạch SDĐ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt cơng bố công khai Tuy nhiên, điều chỉnh, bổ sung nhiều lần quy hoạch SDĐ chi tiết, dự án đầu dự án chủ yếu xuất phát từ lợi ích NĐT mà chưa xuất phát từ lợi ích người SDĐ ổn định Điều này, làm ảnh hưởng tới việc THĐ BT để tạo quỹ đất cho chủ đầu thực dự án, từ tiến độ GPMB thực tế bị chậm trễ thực Vậy, để làm điều UBND tỉnh vào tình hình địa phương, kế hoạch định hướng phát triển kinh tế địa phương để quy hoạch SDĐ dài hạn có ổn định lâu dài công bố công khai để người dân biết - Đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác BT NN THĐ: Một nguyên nhân dẫn đến lòng tin người dân thời gian qua xuất phát từ đội ngũ cán yếu kém, không hiểu luật, làm sai luật…Trên thực tế xảy nhiều tồn tại, tiêu cực trình BT NN THĐ, đặc biệt vấn đề tham nhũng, 94 việc BT không pháp luật, vi phạm nguyên tắc công bằng, dân chủ, thiếu khách quan giải công việc BT nhà nước THĐ Để khắc phục tình trạng bên cạnh việc xử lý nghiêm cán bộ, cơng chức có hành vi vi phạm pháp luật Cần phải nâng cao trình độ, mở lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đạo đức công vụ cho đội ngũ cán làm công tác thực thi pháp luật pháp LĐĐ, đặc biệt dự án THĐ phát triển kinh tế - xã hội Tiểu kết Chương 3: Trước thực trạng pháp luật BT NN THĐ mục đích phát triển kinh tế qua thực tiễn tỉnh Nam nêu Chương 2, Chương này, tác giả đưa định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế từ thực tiễn tỉnh Nam Trong đó, tác giả đưa số giải pháp hoàn thiện pháp luật BT NN THĐ mục đích phát triển kinh tế như: giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế (ngun tắc BT đất; trình tự, thủ tục BT; giá đất tính BT ); giải pháp hoàn thiện tổ chức, thực pháp luật BT NN THĐ mục đích phát triển kinh tế (kiện toàn tổ chức làm nhiệm vụ BT, HT TĐC nhà nước THĐ; bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí thực cơng tác bồi thường nhà nước thu hồi đất; ) số giải pháp khác nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật BT NN THĐ mục đích phát triển kinh tế địa bàn tỉnh Nam (đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác BT NN THĐ; quan tâm, thực tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật BT NN THĐ cho cán nhân dân; chấn chỉnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ; ) Hy vọng, giải pháp đóng góp phần để pháp luật đất đai nói chung pháp luật BT NN THĐ nói riêng ngày hồn thiện, phù hợp với thực tiễn q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; nâng cao hiệu cơng tác BT NN THĐ địa bàn tỉnh Nam; góp phần thúc đẩy q trình thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 95 KẾT LUẬN Bồi thường nhà nước THĐ vấn đề thu hút quan tâm xã hội; có ảnh hưởng trực tiếp đến sống, tâm lý người dân tác động đến ổn định trị Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng công tác này, Đảng nhà nước ta ban hành nhiều chủ trương, đường lối, sách BT cho người bị THĐ Pháp LĐĐ thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối BT, HT, TĐC cho người bị THĐ Đảng nhà nước quy định LĐĐ năm 2013 văn hướng dẫn thi hành Tuy nhiên, BT nhà nước THĐ mục đích phát triển kinh tế vấn đề phức tạp động chạm đến quyền lợi ích người dân; nên phát sinh nhiều khiếu kiện, tranh chấp tiềm ẩn nguy gây ổn định trị Lĩnh vực pháp luật thường xuyên sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn Song giá đất ngày tăng cao phát triển nhanh chóng cơng phát triển đất nước, số quy định vấn đề bộc lộ hạn chế, bất cập Việc nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật BT, HT, TĐC nhà nước THĐ việc làm cần thiết nhằm đưa giải pháp góp phần hồn thiện Qua ba chương luận văn, tác giả trình bày vấn đề pháp luật BT nhà nước THĐ mục đích phát triển kinh tế từ thực tiễn tỉnh Nam Những vấn đề liên quan đến BT làm sáng tỏ, vấn đề lý luận THĐ, BT, quy định pháp luật nguyên tắc BT, điều kiện BT, giá đất để tính BT, trình tự, thủ tục BT thực tiễn áp dụng việc BT tỉnh Nam, vướng mắc khó khăn gặp phải thực tế Trên sở thành tựu đạt điểm tồn tại, tơi đưa số giải pháp nhằm hồn thiện pháp LĐĐ nói chung, pháp luật BT nhà nước THĐ nói riêng nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật BT Hi vọng giải pháp luận văn đóng góp phần để pháp luật bồi thường nhà nước THĐ mục đích phát triển kinh tế ngày minh bạch, dân chủ, công phù hợp với thực tiễn để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người dân bị THĐ, giảm bớt khiếu kiện xúc xã hội thời gian qua 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] C Mác - Ph Ăngghen (1994) tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Nội; [2] C Mác - Ph Ăngghen tuyển tập, tập VI; [3] TS Trần Văn Duy, Thực pháp luật BT thiệt hại THĐ nông nghiệp nông dân, http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phapluat.aspx?ItemID=291, 3/8/2017; [4] Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng tồn tập (1998), Nxb Chính trị quốc gia, Nội; [5] Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd; [6] Hiến pháp năm 1980 (2003), Nxb Chính trị quốc gia, Nội; [7] Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nxb Chính trị quốc gia, Nội; [8] TS Phan Trung Hiền (2011), Pháp luật THĐ thực quy hoạch chế định trưng dụng đất pháp luật Việt Nam, Tạp chí luật học, số 3; [9] Phan Trung Hiền, Xác định giá đất để tính BT nhà nước THĐ, http://tuphaptamky.gov.vn, http://tuphaptamky.gov.vn/2014/news/sua-luat-dat-dai2013/Xac-dinh-gia-dat-de-tinh-boi-thuong-khi-Nha-nuoc-thu-hoi-dat-3019.html, 23/03/2017; [10] Nguyễn Trịnh Hoàn (2016), Pháp luật BT, HT TĐC nhà nước THĐ - thực trạng thi hành thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, luận văn thạc sỹ luật học, Nội; [11] TS Trần Quang Huy (2009), Pháp luật đất đai Việt Nam hành - Nhìn từ góc độ bảo đảm quyền người SDĐ, Tạp chí luật học, số 8; [12] Bùi Mạnh Khoa (2017), Vướng mắc thực tiễn triển khai quy định BT, HT, TĐC LĐĐ năm 2013 văn hướng dẫn thi hành, Tạp chí nhà nước pháp luật, số 2/2017, Nội; [13] Luật Đất đai năm 2003 (2003), Nxb Chính trị quốc gia, Nội; Luật Đất đai năm 2013 (2013), Nxb Chính trị quốc gia, Nội; [14] TS Đinh Văn Minh - Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra (2016), Bản 97 chất nguyên tắc việc THĐ BT THĐ, Website Viện Khoa học tra, Nội… [15] PGS.TS Phạm Duy Nghĩa (2002), Chuyên khảo luật Kinh tế (chương trình sau đại học), Nxb Đại học quốc gia Nội, Nội; [16] Ts Nguyễn Thị Nga (2011), Những tồn tại, vướng mắc phát sinh trình áp dụng phương thức BT nhà nước THĐ; Tạp chí Luật học, số 5; [17] Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ BT, HT TĐC nhà nước THĐ; [18] Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai; [19] Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định BT, HT, TĐC nhà nước THĐ; [20] Vũ Thị Kiều Oanh (2016), Pháp luật BT nhà nước THĐ, khóa luận tốt nghiệp, Nội; [21] Lơi Đại Phong (2016), Pháp luật BT nhà nước THĐ thực tiễn thi hành huyện Bình Thạnh - thành phố Hồ Chí Minh, luận văn thạc sỹ luật học, Nội [22] Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 UBND tỉnh việc ban hành Quy định số nội dung BT, HT, TĐC nhà nước THĐ địa bàn tỉnh Nam; [23] Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 việc ban hành đơn giá BT trồng, vật nuôi nhà nước THĐ; [24] Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 việc ban hành đơn giá BT trồng, vật nuôi nhà nước THĐ; [25] Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 UBND tỉnh Nam ban hành Quy định trình tự, thủ tục THĐ, BT, HT, TĐC, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SDĐ địa bàn tỉnh Nam; [26] Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 ban hành đơn giá BT nhà, vật kiến trúc, cơng trình xây dựng khác di chuyển mồ mả nhà nước 98 THĐ năm 2016; [27] Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 UBND tỉnh Nam bổ sung số nội dung quy định BT, HT, TĐC nhà nước THĐ địa bàn tỉnh Nam ban hành kèm theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 UBND tỉnh; [28] Thông số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết BT, HT, TĐC nhà nước THĐ; [29] Từ điển tiếng Việt (năm 2004), Nxb Đà Nẵng; [30] Trường Đại học Luật Nội (2007), Giáo trình Luật Đất đai, Nxb pháp, Nội; [31] Hoàng Thị Thu Trang (2012), Pháp luật BT nhà nước THĐ nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân thực tiễn áp dụng Nghệ An, luận văn thạc sỹ luật học, Nội [32] Nguyễn Thị Tâm (2013), Pháp luật THĐ việc giải mối quan hệ nhà nước, nhà đầu người có đất bị thu hồi, luận văn thạc sỹ luật học,HàNội; [33] Phạm Thu Thủy (2014), Pháp luật BT nhà nước THĐ nông nghiệp Việt Nam, luận án tiến sỹ luật học, Nội; [34] ThS Phạm Thu Thủy (2012), Về giá đất làm tính BT nhà nước THĐ, Tạp chí luật học số 9/ 2012, Nội; [35] Phạm Thu Thủy (2014), BT, HT, TĐC nhà nước THĐ theo LĐĐ năm 2013, Tạp chí luật học - đặc san 11/2014, tr 53-61; [36] PGS Nguyễn Quang Tuyến- ThS Đỗ Xuân Trọng (2012), Hoàn thiện quy định pháp LĐĐ NN điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất đai không đầu người SDĐ mang lại, Tạp chí luật học, số 7, Nội; [37] TS Nguyễn Quang Tuyến (2012), Công khai minh bạch để bảo vệ quyền lợi người bị THĐ, Tạp chí Luật học, số 3/2012, Nội; [38] Nguyễn Phúc Thiện (2014), Thực pháp luật THĐ dự án phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam nay, luận văn thạc sỹ luật học,Hà Nội; 99 [39] Trần Thị Thập (2015), Thực sách BT, GPMB địa bàn tỉnh Nam, luận văn thạc sỹ quản lý kinh tế, Nội; [40] V.I Lênin (1981) toàn tập (tiếng việt), Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, Nga; [41] GS.TS Đặng Hùng Võ, Sở hữu nhân đất đai tất yếu, http://thongtinphapluatdansu.edu.vn, http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2011/03/21/s%E1%BB%9Fh%E1%BB%AFut%C6%B0-nhn-l-t%E1%BA%A5t-y%E1%BA%BFu/, 21/03/2011; [42] Duy Vĩnh (2016) Pháp luật BT nhà nước THĐ thực tiễn thi hành tỉnh Sơn La, luận văn thạc sỹ luật học, Nội; [43] Ts Nguyễn Ngọc Vinh (2013), Đa dạng hóa quyền sở hữu đất đai vấn đề cần bàn luận, Tạp chí phát triển hội nhập, Số (19) - Tháng 3-4/2013; [44] Nguyễn Như Ý (chủ biên) (2001), Từ điển tiếng việt thông dụng, Nxb Giáo dục, Nội; [45] Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Nam (2016), Báo cáo công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn tỉnh Nam, Nam; [46] Gs TsKh Đặng Hùng Võ, Chính sách đất đai hành giải pháp từ người dân cộng đồng, http://www.nature.org.vn, http://www.nature.org.vn/vn/tailieu/toadamdatdai/TLTK-GS_DangHungVo.pdf; Ngồi số viết mạng internet, sách, báo khác đơn thư công dân 100 ... 2: Thực trạng pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế từ thực tiễn tỉnh Hà Nam Chương 3: Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật bồi thường nhà nước THĐ mục đích. .. pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế 89 3.2.1 Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế ... chỉnh pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế 30 1.3 Khái quát lịch sử hình thành, phát triển quy định bồi thường nhà nước thu hồi đất mục đích phát triển kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế từ thực tiễn tỉnh hà nam , Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế từ thực tiễn tỉnh hà nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn