Định giá cổ phiếu, chứng khoán

27 3,774 15
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2013, 10:03

Xác định hệ số P/E nội tại của chính công ty đó. Giá cổ phiếu được xác định bằng cách nhân hệ số P/E thông thường với thu nhập của công ty (EPS) Bài 4: Đònh giá chứng khoán  Mục tiêu của bài này  Các cặp khái niệm về giá trò  Phân biết các loại chứng khoán  Quy trình chung khi đònh giá chứng khoán  Đònh giá trái phiếu  Đònh giá cổ phiếu ưu đãi  Đònh giá cổ phiếu thường  Lợi suất cổ phiếu Các cặp khái niệm về giá trò  Giá trò thanh lý và giá trò hoạt động  Giá trò thanh lý (liquidation value)  Giá trò hoạt động (going-concern value)  Giá trò sổ sách và giá trò thò trường  Giá trò sổ sách (book value) của tài sản  Giá trò sổ sách của doanh nghiệp  Giá trò thò trường (maket value)  Giá trò thò trường và giá trò lý thuyết  Giá trò thò trường của chứng khoánGiá trò lý thuyết (intrinsic value) Các loại chứng khoánChứng khoán trong phạm vi bài này gồm:  Trái phiếu  Trái phiếu chính phủ  Trái phiếu không kỳ hạn  Trái phiếu kỳ hạn  Trái phiếu được hưởng lãi  Trái phiếu không được hưởng lãi  Trái phiếu công ty  Trái phiếu không chuyển đổi  Trái phiếu thể chuyển đổi  Trái phiếu điều khoản mua lại  Cổ phiếu  Cổ phiếu ưu đãi  Cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông)  Phân biệt trái phiếu và cổ phiếu Phân biệt trái phiếu và cổ phiếu  Trái phiếu – chứng nhận nợ  Chứng khoán nợ  Hưỡng lãi suất cố đònh  thời hạn hoàn vốn (trừ trái phiếu vónh hằng)  Trái chủ không được quyền bầu cử  Được thụ trái trước cổ phiếu  Công ty bò phá sản nếu không trả được nợ và lãi  Cổ phiếu – chứng nhận đầu tư  Chứng khoán vốn  Hưởng cổ tức không cố đònh  Không thời hạn hoàn vốn  Cổ đông quyền bầu cử  Được chia cổ tức và nhận tài sản thanh lý sau trái chủ  Công ty không bò phá sản nếu không trả được cổ tức Đònh giá trái phiếu  Trái phiếu là công cụ nợ dài hạn do chính phủ hoặc công ty phát hành để huy động vốn  Phân biệt các loại trái phiếu  Trái phiếu chính phủ (government or treasury bond) vs trái phiếu công ty (corporate bond)  Trái phiếu kỳ hạn (mature bond) vs trái phiếu vónh cữu (perpetual bond)  Trái phiếu được hưởng lãi (nonzero coupon bond) vs trái phiếu không được hưởng lãi (zero coupon bond)  Nguyên tắc chung khi đònh giá Giá trái phiếu bằng hiện giá dòng tiền tệ thu nhập từ trái phiếu Quy trình đònh giá chứng khoán Bước 1: Ước lượng dòng tiền tệ thu nhập kỳ vọng Bước 2: Ước lượng suất chiết khấu = Lãi suất không rủi ro + Phần gia tăng do rủi ro Bước 3: Tính hiện giá dòng tiền tệ thu nhập theo suất chiết khấu vừa ước lượng Đònh giá trái phiếu vónh cữu  Trái phiếu vónh cữu (perpetual bond) – trái phiếu không bao giờ đáo hạn  Giả sử bạn mua trái phiếu hưởng lãi hàng năm 80$ trong thời gian vô hạn. Bạn đòi hỏi lợi nhuận đầu tư là 14%. Giá trái phiếu này sẽ là: V = I/k d = 80/0,14 = 571,43$ d k t t dddd k I PVIFAI k I k I k I k I V d == + = + ++ + + + = ∞ ∞ = ∞ ∑ )( )1()1( )1()1( , 1 21 Đònh giá trái phiếu kỳ hạn  Đònh giá trái phiếu kỳ hạn được hưởng lãi Giả sử trái phiếu mệnh giá 1000$ được hưởng lãi suất 10%/năm trong thời hạn 9 năm và nhà đầu tư đòi hỏi lợi nhuận 12%, giá trái phiếu này: V = 100(5,328) +1000(0,361) = 893,8$ )()( )1()1( )1()1( ,, 21 nknk n d n ddd dd PVIFMVPVIFAI k MV k I k I k I V += + + + ++ + + + = )(1000)(100 )12,01( 1000 )12,01( 100 )12,01( 100 )12,01( 100 9,129,12 9921 PVIFPVIFAV += + + + ++ + + + = Đònh giá trái phiếu kỳ hạn  Đònh giá trái phiếu kỳ hạn không được hưởng lãi Giả sử trái phiếu mệnh giá 1000$ được không hưởng lãi thời hạn 10 năm và nhà đầu tư đòi hỏi lợi nhuận 12%, giá trái phiếu này: )( )1( ,nk n d d PVIFMV k MV V = + = $322)322,0(1000)( )12,01( 1000 10,12 10 === + = PVIFMVV Đònh giá trái phiếu trả lãi bán niên  Công thức đònh giá  Ví dụ minh hoạ: Kho bạc phát hành trái phiếu mệnh giá 10 triệu đồng, kỳ hạn 5 năm, trả lãi bán niên với lãi suất 10% và nhà đầu tư đòi hỏi lợi nhuận 12% khi mua trái phiếu này. )2,2/2,2/ 2 2 1 ())(2/( )2/1()2/1( 2/ nknk n d n t t d dd PVIFMVPVIFAI k MV k I V += + + + = ∑ = )10,2/1210,2/12 10 10 1 (10))(2/1( )2/121( 10 )2/121( 2/1 PVIFPVIFAV t t += + + + = ∑ = 26,9)558,0(10)360,7(5,0)(10)(5,0 10%,610%,6 =+=+= PVIFPVIFAV . Đònh giá chứng khoán  Mục tiêu của bài này  Các cặp khái niệm về giá trò  Phân biết các loại chứng khoán  Quy trình chung khi đònh giá chứng khoán. Đònh giá trái phiếu  Đònh giá cổ phiếu ưu đãi  Đònh giá cổ phiếu thường  Lợi suất cổ phiếu Các cặp khái niệm về giá trò  Giá trò thanh lý và giá trò
- Xem thêm -

Xem thêm: Định giá cổ phiếu, chứng khoán , Định giá cổ phiếu, chứng khoán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn