Quy tắc ứng xử trong trường THCS 2018

37 167 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2018, 21:39

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG THCS .......................Số: 10QĐ THCSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc..........., ngày 10 tháng 8 năm 2018QUYẾT ĐỊNH(Vv Ban hành quy tắc ứng xử trong nhà trường năm 2018) HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ......................... Căn cứ Điều lệ trường THPT, trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 122011TTBGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của BGDĐT; Phụ lục 1 Căn cứ Quy định về đạo đức Nhà giáo, ban hành kèm theo Quyết định số 162008QĐBGDĐT ngày 1642008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Phụ lục 2 Theo đề nghị của Hội đồng trường THCS ...................QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành quy tắc ứng xử trong cơ quan, Trường THCS .....thực hiện từ năm 2018 gồm 4 chương 26 điều. Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc quy tắc này. Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí Tổ trưởng các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, CBGVNV và học sinh trong trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận: PGDĐT để báo cáo Như điều 3 (để th) Lưu VTHIỆU TRƯỞNG QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC(Ban hành kèm theo Quyết định số 10QĐTHCS, ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng trường THCS...............)Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Căn cứ đề ra các quy tắc đạo đức và ứng xử1. Quy định về đạo đức Nhà giáo, ban hành kèm theo Quyết định số 162008QĐBGDĐT ngày 1642008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 2. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức (CB, GV, NV) làm việc trong ngành GDĐT. Kế hoạch thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.3. Điều lệ trường trung học. Quy ước thực hiện cơ quan trường học có nếp sống văn hóa.4. Truyền thống đạo đức Nhà giáo của dân tộc, của quê hương.Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Văn bản này quy định về chuẩn mực đạo đức nhà giáo và quy tắc ứng xử của đội ngũ CB, GV, NV trường THCS … trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ với đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh học sinh và trong xã hội; quy tắc ứng xử văn hóa của học sinh được áp dụng trong thời gian học tập tại trường và ngoài xã hội.2. Đối tượng áp dụng là tất cả CB, GV, NV và học sinh của trường THCS. Điều 3. Mục đích xây dựng qui tắc ứng xử đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh1. Quy định các chuẩn mực về đạo đức và ứng xử của cán bộ, nhà giáo khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ với đồng nghiệp, với học sinh, với phụ huynh học sinh và trong quan hệ xã hội. Đồng thời qui định các chuẩn mực về ứng xử văn hóa của học sinh đối với thầy, cô giáo, nhân viên trong trường và khách đến trường, trong gia đình, ngoài xã hội. 2. Là căn cứ để nhà trường xử lý trách nhiệm khi cán bộ, viên chức vi phạm các chuẩn mực đạo đức và xử sự trong thực hiện nhiệm vụ và trong các mối quan hệ công tác, đồng thời là căn cứ để đánh giá, xếp loại và giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, viên chức.3. Thực hiện công khai các hoạt động nhiệm vụ, công vụ và các mối quan hệ công tác của cán bộ, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng.4. Là căn cứ để đánh giá, khen thưởng và xếp loại học sinh hằng năm. Chương IIQUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NHÀ TRƯỜNG I. Chuẩn mực đạo đức của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động. Điều 4. Phẩm chất chính trị1. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.2. Có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm túc chấp hành sự phân công của cấp trên; có ý thức vì tập thể sư phạm, tập thể học sinh của nhà trường, luôn phấn đấu vì sự nghiệp chung, bảo vệ danh dự nhà trường, gìn giữ và phát huy truyền thống “Dạy tốt Học tốt”.3. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.Điều 5. Đạo đức nghề nghiệp1. Tâm huyết với nghề nghiệp, yêu thích nghề dạy học; có ý thức giữ gìn danh dự, uy tín, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, yêu thương, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với học sinh, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của học sinh, đồng nghiệp và cộng đồng.2. Tận tụy với công việc được giao; thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế, Nội quy của nhà trường, của ngành. 3. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá khách quan, đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.4. Có thiện chí, sẵn sàng tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời luôn chân tình đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp, cho lãnh đạo; thường xuyên tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.5. Có tinh thần giữ gìn và bảo vệ uy tín, phẩm chất, đạo đức Nhà giáo.Điều 6. Lối sống, tác phong1. Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.2. Có lối sống hoà nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; biết ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ.3. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với học sinh; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.4. Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, trang phục phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán chú ý của học trò.5. Đoàn kết, tương trợ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. Quan hệ ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và học sinh.6. Xây dựng gia đình văn hoá, thương yêu, tôn trọng lẫn nhau; chăm sóc, giáo dục con cái học hành ngoan ngoãn, lễ độ; thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng.7. Luôn ý thức có trách nhiệm đối với tương lai của mỗi học sinh, với tiền đồ của dân tộc.Điều 7. Thái độ của cán bộ, nhà giáo đối với học sinh1. Cần thể hiện thái độ trung thực, gần gũi, tin cậy và cảm thông để có thể chia sẻ tình cảm với học sinh.2. Tôn trọng học sinh, lắng nghe các ý kiến, quan tâm đến cảm xúc của học sinh, không làm cho các em bị lệ thuộc.3. Tạo bầu không khí học tập tự giác, cởi mở, khuyến khích học sinh chủ động, sáng tạo học tập, tạo cơ hội công bằng đối với tất cả học sinh.II. Quy tắc ứng xử.Điều 8. Ứng xử với bản thân Có bản lĩnh và phẩm chất chính trị vững vàng. Tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng Sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.Không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác.Thực hiện đúng những quy định trong Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức; Luật Giáo dục, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật.Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức, luôn phấn đấu vì sự nghiệp chung, bảo vệ danh dự nhà giáo.Không nghe sử dụng điện thoại, làm việc riêng, việc khác khi giảng dạy, hội họp; không tự ý rời bỏ vị trí trong khi lên lớp, giờ làm việc và sinh hoạt tập thể. Tác phong, trang phục: Trang phục phải chỉnh tề, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với môi trường sư phạm, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học.Điều 9. Ứng xử với trẻ em, học sinhĐối với trẻ em: Thương yêu, dịu dàng, nghiêm khắc với trẻ em; sẵn sàng bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng cho trẻ em.Đối với học sinh: Trong mọi tình huống, mỗi cán bộ giáo viên luôn đặt tình thương và trách nhiệm đối với học sinh lên hàng đầu.Tôn trọng ý kiến của từng cá nhân học sinh; luôn lắng nghe và cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của học sinh. Ứng xử thân thiện, gần gũi, không xúc phạm danh dự, thân thể, không phân biệt đối xử đối với học sinh.Thấu hiểu hoàn cảnh riêng của mỗi học sinh; quan tâm, giúp đỡ các em có hoàn cảnh đặc biệt; học sinh chậm tiến bộ; luôn tạo cơ hội cho học sinh sửa chữa lỗi lầm, tạo điều kiện cho học sinh phấn đấu vươn lên. Tôn trọng nhân cách của học sinh, mềm mỏng nhưng kiên quyết, nghiêm khắc khi xử lý vi phạm của học sinh; không có thái độ trù dập học sinh. Luôn là tấm gương sáng, mẫu mực về đạo đức, tác phong cho học sinh noi theo.Điều 10. Ứng xử với cấp trên, cấp dưới, đồng PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 10/QĐ- THCS ., ngày 10 tháng năm 2018 QUYẾT ĐỊNH (V/v Ban hành quy tắc ứng xử nhà trường năm 2018) HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS - Căn Điều lệ trường THPT, trường THCS trường phổ thơng có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2011 BGD&ĐT; [Phụ lục 1] - Căn Quy định đạo đức Nhà giáo, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; [Phụ lục 2] - Theo đề nghị Hội đồng trường THCS QUYẾT ĐỊNH Điều Nay ban hành quy tắc ứng xử quan, Trường THCS .thực từ năm 2018 gồm chương - 26 điều Điều Cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh vào nhiệm vụ cụ thể phân cơng có trách nhiệm đạo thực nghiêm túc quy tắc Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Các đồng chí Tổ trưởng tổ chun mơn, tổ chức đoàn thể, CBGV-NV học sinh trường chịu trách nhiệm thi hành định Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - PGD&ĐT để báo cáo - Như điều (để t/h) - Lưu VT https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-THCS, ngày 10 tháng năm 2018 Hiệu trưởng trường THCS .) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Căn đề quy tắc đạo đức ứng xử Quy định đạo đức Nhà giáo, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức (CB, GV, NV) làm việc ngành GD&ĐT Kế hoạch thực vận động học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Điều lệ trường trung học Quy ước thực quan trường học có nếp sống văn hóa Truyền thống đạo đức Nhà giáo dân tộc, quê hương Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Văn quy định chuẩn mực đạo đức nhà giáo quy tắc ứng xử đội ngũ CB, GV, NV trường THCS … thi hành nhiệm vụ, công vụ, quan hệ với đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh học sinh xã hội; quy tắc ứng xử văn hóa học sinh áp dụng thời gian học tập trường xã hội Đối tượng áp dụng tất CB, GV, NV học sinh trường THCS Điều Mục đích xây dựng qui tắc ứng xử cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh Quy định chuẩn mực đạo đức ứng xử cán bộ, nhà giáo thi hành nhiệm vụ, công vụ quan hệ với đồng nghiệp, với học sinh, với phụ huynh học sinh quan hệ xã hội Đồng thời qui định chuẩn mực ứng xử văn hóa học sinh thầy, giáo, nhân viên trường khách đến trường, gia đình, xã hội https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 2 Là để nhà trường xử lý trách nhiệm cán bộ, viên chức vi phạm chuẩn mực đạo đức xử thực nhiệm vụ mối quan hệ công tác, đồng thời để đánh giá, xếp loại giám sát việc chấp hành quy định pháp luật cán bộ, viên chức Thực công khai hoạt động nhiệm vụ, công vụ mối quan hệ công tác cán bộ, viên chức cơng tác phòng, chống tham nhũng Là để đánh giá, khen thưởng xếp loại học sinh năm Chương II QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NHÀ TRƯỜNG I Chuẩn mực đạo đức đội ngũ nhà giáo, cán quản lý, nhân viên, người lao động Điều Phẩm chất trị Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; thực nhiệm vụ theo quy định pháp luật Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao lý luận trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao Có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm túc chấp hành phân công cấp trên; có ý thức tập thể sư phạm, tập thể học sinh nhà trường, phấn đấu nghiệp chung, bảo vệ danh dự nhà trường, gìn giữ phát huy truyền thống “Dạy tốt - Học tốt” Gương mẫu thực nghĩa vụ cơng dân, tích cực tham gia hoạt động trị, xã hội Điều Đạo đức nghề nghiệp Tâm huyết với nghề nghiệp, yêu thích nghề dạy học; có ý thức giữ gìn danh dự, uy tín, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đồn kết, thương u, giúp đỡ đồng nghiệp sống công tác; có lòng nhân ái, u thương, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với học sinh, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đáng học sinh, đồng nghiệp cộng đồng Tận tụy với công việc giao; thực Điều lệ, Quy chế, Nội quy nhà trường, ngành https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 3 Công giảng dạy giáo dục, đánh giá khách quan, thực chất lực người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí Có thiện chí, sẵn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp, đồng thời ln chân tình đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp, cho lãnh đạo; thường xuyên tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên mơn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hồn thành tốt nhiệm vụ giao, đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp giáo dục Có tinh thần giữ gìn bảo vệ uy tín, phẩm chất, đạo đức Nhà giáo Điều Lối sống, tác phong Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu với động sáng tư sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Có lối sống hoà nhập với cộng đồng, phù hợp với sắc dân tộc thích ứng với tiến xã hội; biết ủng hộ, khuyến khích biểu lối sống văn minh, tiến phê phán biểu lối sống lạc hậu, ích kỷ Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch quan hệ xã hội, giao tiếp với đồng nghiệp, với học sinh; giải công việc khách quan, tận tình, chu đáo Khi thực nhiệm vụ, công vụ, trang phục phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm phân tán ý học trò Đoàn kết, tương trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật quy định nghề nghiệp Quan hệ ứng xử mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp học sinh Xây dựng gia đình văn hố, thương u, tơn trọng lẫn nhau; chăm sóc, giáo dục học hành ngoan ngoãn, lễ độ; thực nếp sống văn hố nơi cơng cộng Ln ý thức có trách nhiệm tương lai học sinh, với tiền đồ dân tộc Điều Thái độ cán bộ, nhà giáo học sinh Cần thể thái độ trung thực, gần gũi, tin cậy cảm thơng để chia sẻ tình cảm với học sinh Tôn trọng học sinh, lắng nghe ý kiến, quan tâm đến cảm xúc học sinh, không làm cho em bị lệ thuộc https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm Tạo bầu khơng khí học tập tự giác, cởi mở, khuyến khích học sinh chủ động, sáng tạo học tập, tạo hội công tất học sinh II Quy tắc ứng xử Điều Ứng xử với thân Có lĩnh phẩm chất trị vững vàng Tin tưởng vào nghiệp đổi Đảng Cộng Sản Việt Nam khởi xướng lãnh đạo Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo quy định pháp luật Không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ nhận thức mặt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Thực quy định Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức; Luật Giáo dục, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định khác pháp luật Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm điều động, phân công tổ chức, phấn đấu nghiệp chung, bảo vệ danh dự nhà giáo Không nghe sử dụng điện thoại, làm việc riêng, việc khác giảng dạy, hội họp; không tự ý rời bỏ vị trí lên lớp, làm việc sinh hoạt tập thể Tác phong, trang phục: Trang phục phải chỉnh tề, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với môi trường sư phạm, không gây phản cảm phân tán ý người học Điều Ứng xử với trẻ em, học sinh Đối với trẻ em: Thương yêu, dịu dàng, nghiêm khắc với trẻ em; sẵn sàng bảo vệ quyền lợi lợi ích đáng cho trẻ em Đối với học sinh: Trong tình huống, cán giáo viên ln đặt tình thương trách nhiệm học sinh lên hàng đầu Tôn trọng ý kiến cá nhân học sinh; ln lắng nghe chia sẻ khó khăn sống học sinh Ứng xử thân thiện, gần gũi, không xúc phạm danh dự, thân thể, không phân biệt đối xử học sinh Thấu hiểu hoàn cảnh riêng học sinh; quan tâm, giúp đỡ em có hồn cảnh đặc biệt; học sinh chậm tiến bộ; tạo hội cho học sinh sửa chữa lỗi lầm, tạo điều kiện cho học sinh phấn đấu vươn lên Tôn trọng nhân cách học sinh, mềm mỏng kiên quyết, nghiêm khắc xử lý vi phạm học sinh; khơng có thái độ trù dập học sinh Luôn gương sáng, mẫu mực đạo đức, tác phong cho học sinh noi theo https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm Điều 10 Ứng xử với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp Đối với cán lãnh đạo, quản lý: Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên phải tôn trọng địa vị người lãnh đạo, phục tùng chấp hành nhiệm vụ giao đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, dám chịu trách nhiệm; có trách nhiệm đóng góp ý kiến hoạt động, điều hành hoạt động đạt hiệu Chỉ có người đứng đầu nhà trường có quyền phát ngơn, cung cấp thơng tin cho báo chí thực cơng tác tun truyền Các thị, mệnh lệnh, nhiệm vụ phân công phải chấp hành nghiêm túc, thời gian Thường xuyên báo cáo, phản ánh tình hình thực nhiệm vụ Thực chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; Trung thực, thẳng thắn báo cáo Đề xuất, tham gia đóng góp ý kiến với cấp Bảo vệ uy tín, danh dự cho cấp Khơng lợi dụng việc góp ý, phê bình dùng đơn thư nặc danh, mạo danh làm tổn hại uy tín cấp trên, nhà trường Khi gặp cấp phải chào hỏi thân mật, nghiêm túc, lịch Đối với cấp dưới: Lãnh đạo nhà trường phải gương mẫu cho cấp học tập, noi theo mặt Nắm vững tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh cấp dưới; chân thành động viên, chia sẻ khó khăn vướng mắc công việc, sống cấp dưới; nắm bắt kịp thời tâm lý cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh để có cách thức quản lý, điều hành phù hợp, nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động việc thực nhiệm vụ giao; phát huy dân chủ, tạo điều kiện tự học, tự rèn luyện phát huy sáng kiến kinh nghiệm cán bộ, giáo viên, nhân viên; tôn trọng tạo niềm tin cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên giao đạo thực nhiệm vụ; bảo vệ danh dự cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh bị phản ảnh, khiếu nại, tố cáo không thật Hướng dẫn cấp triển khai thực tốt nhiệm vụ giao Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, việc thực quy chế chuyên mơn; Tơn trọng cấp dưới, cởi mở thân tình Không cửa quyền, hách dịch, quan liêu, trù dập, thành kiến với cấp Đối với đồng nghiệp: https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm Trong quan hệ đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên phải chân thành, thân thiện, nhiệt tình, bảo đảm đồng thuận, đồn kết nghiệp giáo dục danh dự nhà trường Có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp hồn thành tốt nhiệm vụ, tích cực góp phần xây dựng nhà trường ngày vững mạnh; đấu tranh ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật quy định nghề nghiệp Ý thức tôn trọng tổ chức, kỉ luật; tôn trọng cấp trên, đồng nghiệp người lớn tuổi Luôn đặt danh dự quyền lợi tập thể quyền lợi cá nhân, gần gũi với người Chia sẻ niềm vui, nỗi buồn sống với đồng nghiệp Sống hoà đồng, thân thiện, sẵn sàng hợp tác công việc; giúp đỡ đồng nghiệp gặp khó khăn hoạn nạn sống Ứng xử văn minh, lịch trước đồng nghiệp, bình tĩnh trình bày ý kiến, phát ngơn có văn hóa Khơng xúc phạm danh dự thân thể đồng nghiệp Coi trọng tự phê bình phê bình trước tập thể, góp ý chân thành đồng nghiệp làm việc sai, lắng nghe góp ý người khác cách cầu thị; không bè phái gây chia rẽ nội Hợp tác, giúp đỡ hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Điều 11 Ứng xử với quan, trường học khác Văn minh lịch giao tiếp Ln thể thái độ, cử chỉ, lời nói nhã nhặn khiêm tốn, vui vẻ, bình tĩnh tình Khơng to tiếng, hách dịch, khơng gây căng thẳng, xúc cho người khác Tuyệt đối không cung cấp thông tin nội nhà trường, viên chức cho người khác biết (trừ Hiệu trưởng thị) Công tâm, tận tụy thi hành công vụ Nhanh chóng, khoa học xác giải cơng việc Điều 12 Ứng xử với người thân gia đình Có trách nhiệm giáo dục, thuyết phục, vận động người thân gia đình chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, khơng vi phạm pháp luật Thực tốt đời sống văn hố nơi cư trú Xây dựng gia đình văn hố, hạnh phúc, hồ thuận Khơng để người thân gia đình lợi dụng vị trí cơng tác để làm trái quy định Không tổ chức cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia việc khác xa hoa, lãng phí để vụ lợi https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm Sống có trách nhiệm với gia đình, đặc biệt cha mẹ Điều 13 Ứng xử với cha mẹ người học Thái độ niềm nở, dẫn, tôn trọng lắng nghe ý kiến cha, mẹ học sinh, giải công việc khách quan, tận tình, chu đáo Xác lập mối quan hệ mật thiết nhà trường gia đình; thường xuyên trao đổi để phối hợp giáo dục học sinh tiến bộ; tạo điều kiện giúp đỡ học sinh tham gia học tập Giữ vững mối quan hệ khơng lợi dụng tình cảm tiền bạc cha mẹ học sinh, vụ lợi cá nhân làm uy tín nhà giáo Điều 14 Ứng xử với khách đến làm việc, tổ chức khác người nước Văn minh lịch giao tiếp Ln thể thái độ, cử chỉ, lời nói nhã nhặn khiêm tốn, vui vẻ, bình tĩnh tình Không to tiếng, hách dịch, không gây căng thẳng, xúc cho người khác Tuyệt đối không cung cấp thông tin nội nhà trường, viên chức cho người khác biết (trừ Hiệu trưởng thị) Công tâm, tận tụy thi hành cơng vụ Nhanh chóng, khoa học xác giải cơng việc Thấu hiểu chia sẻ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hướng dẫn tận tình chu đáo cho người đến giao dịch Tôn trọng, lắng nghe tiếp thu ý kiến đóng góp khách Trong thi hành cơng vụ, để cá nhân đến làm việc phải chờ đợi phải giải thích rõ lý Điều 15 Ứng xử với mơi trường Có ý thức bảo vệ sở vật chất, xây dựng giữ gìn môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, giữ vệ sinh nơi làm việc, hội họp Sử dụng an toàn tiết kiệm điện, nước, trang thiết bị nhà trường (trong phòng học, phòng thư viện, phòng vi tính, phòng y tế phòng làm việc) Ln ý thức giữ gìn bảo quản đồ dùng dạy học phương tiện phục vụ giảng dạy nhà trường Điều 16 Ứng xử với cộng đồng xã hội https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm Thực nếp sống văn hố, quy tắc, quy định nơi cơng cộng Giúp đỡ, nhường chỗ cho người già, trẻ em, phụ nữ, người tàn tật lên, xuống tàu xe, qua đường Giữ gìn trật tự xã hội vệ sinh nơi công cộng Kịp thời thông báo cho quan, tổ chức đơn vị có thẩm quyền thơng tin hành vi vi phạm pháp luật Khơng có hành vi làm việc trái với phong mỹ tục Ln giữ gìn phẩm chất người làm công tác giáo dục Chương III QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI HỌC Điều 17 Ứng xử với thân người học Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực khiêm tốn Chấp hành tốt pháp luật; quy định trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thơng Tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội phòng chống tiêu cực học tập, kiểm tra, thi cử Phải có ý thức phấn đấu không ngừng vươn lên học tập Biết tự học, tự nghiên cứu Khơng nói dối bao che khuyết điểm người khác Đi học, tham gia buổi tập trung, họp Đoàn, Đội, ngoại khóa phải giờ, tác phong nhanh nhẹn, khơng hò hét, hơ gọi ầm ĩ, đồng phục theo quy định trường Không đi, đứng, leo trèo, ngồi lên lan can, bàn học, không bẻ cành, hái lá… Có ý thức giữ gìn cở sở vật chất, xanh nhà trường… Đến trường trang phục phải qui định: Trang phục phải sẽ, gọn gàng, giản dị thích hợp với lứa tuổi, thuận tiện cho việc học tập sinh hoạt nhà trường, học phải mặc trang phục quy định, không mặc áo không cổ, quần áo nhà hay ngắn, có hình thù kì qi, câu chữ phản cảm, thẩm mĩ học đường…, khơng nhuộm tóc khác màu đen, khơng trang điểm lòe loẹt, tóc phải gọn gàng, học sinh nam khơng để tóc dài, đầu tóc phản cảm cạo https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm trọc, hớt tóc để bờm, đeo khun tai, khơng sơn móng chân, móng tay, để móng tay dài… Điều 18 Ứng xử với bạn bè Tôn trọng bạn bè, biết chia sẻ, động viên, giúp đỡ bạn bè vươn lên học tập rèn luyện Không bao che khuyết điểm cho bạn; khơng có hành động phân biệt đối xử, vu khống, nói xấu bạn bè; giữ gìn mối quan hệ bình đẳng, sáng với bạn bè khác giới; Không sử dụng mạng internet, mạng xã hội để nói xấu, tun truyền nhằm bơi nhọ, kích động hận thù đối người khác Điều 19 Ứng xử với thầy cô giáo, cán quản lý, nhân viên, người lao động nhà trường Có thái độ tơn trọng, lễ phép với thầy, cô giáo, nhân viên nhà trường; việc chào hỏi, xưng hô với thầy cô giáo, nhân viên nhà trường khách đến thăm, làm việc với nhà trường: Đảm bảo kính trọng, lịch sự, lễ phép; khơng có hành động, cử chỉ, lời nói thiếu chuẩn mực đạo đức, vơ lễ với thầy, người lớn tuổi Khơng có hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự thầy, cô giáo, nhân viên nhà trường; Phục tùng định yêu cầu thầy, cô giáo, nhân viên nhà trường Điều 20 Ứng xử với khách đến làm việc Khi có khách đến thăm trường, học sinh phải biết chào hỏi lịch sự; hướng dẫn tận tình khách cần giúp đỡ Lễ phép, kính trọng lời người lớn tuổi Biết kính nhường Giúp đỡ người lớn tuổi gặp khó khăn sống Điều 21 Ứng xử gia đình Ứng xử xưng hơ, mời, gọi đảm bảo kính trọng, lễ phép, thương yêu, quan tâm đến người gia đình Khi đâu phải xin phép cha, mẹ; người lớn hỏi phải trả lời lễ phép, nhẹ nhàng, rõ ràng Khơng khích bác, cơng kích, lên án ơng bà, cha mẹ người lớn tuổi Ứng xử có khách đến nhà đảm bảo chào hỏi lễ phép, tiếp khách chân tình, cởi mở lắng nghe https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 10 Căn cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn hoạt động Hội đồng trường, Hiệu trưởng tổng hợp danh sách nhân tập thể giáo viên tổ chức, đoàn thể nhà trường giới thiệu, làm tờ trình đề nghị Trưởng phòng giáo dục đào tạo (đối với trường THCS trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao THCS), Giám đốc sở giáo dục đào tạo (đối với trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THPT) định thành lập Hội đồng trường Chủ tịch Hội đồng trường thành viên Hội đồng bầu; thư kí Chủ tịch Hội đồng định Nhiệm kì Hội đồng trường năm Hằng năm, có yêu cầu đột xuất việc thay đổi nhân sự, Hiệu trưởng làm văn đề nghị người có thẩm quyền định bổ sung, kiện toàn Hội đồng trường Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục thành lập, cấu tổ chức hoạt động Hội đồng trường trường tư thục thực theo Quy chế tổ chức hoạt động trường tiểu học, trường trung học sở, trường trung học phổ thơng trường phổ thơng có nhiều cấp học loại hình tư thục Điều 21 Các hội đồng khác nhà trường Hội đồng thi đua khen thưởng Hội đồng thi đua khen thưởng thành lập vào đầu năm học để giúp Hiệu trưởng tổ chức phong trào thi đua, đề nghị danh sách khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường Hội đồng thi đua khen thưởng Hiệu trưởng thành lập làm Chủ tịch Các thành viên Hội đồng gồm: Phó Hiệu trưởng, Bí thư cấp ủy Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Cơng đồn, Bí thư Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (nếu có), tổ trưởng tổ chun mơn, tổ trưởng tổ văn phòng giáo viên chủ nhiệm lớp Hội đồng kỷ luật a) Hội đồng kỷ luật thành lập để xét xoá kỷ luật học sinh theo vụ việc Hội đồng kỷ luật Hiệu trưởng định thành lập làm Chủ tịch Các thành viên Hội đồng gồm: Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (nếu có), giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh phạm lỗi, số giáo viên có kinh nghiệm giáo dục Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường; b) Hội đồng kỷ luật thành lập để xét đề nghị xử lí kỷ luật cán bộ, giáo viên, viên chức khác theo vụ việc Việc thành lập, thành phần hoạt động Hội đồng thực theo quy định pháp luật Hiệu trưởng thành lập hội đồng tư vấn khác theo yêu cầu cụ thể công việc Nhiệm vụ, thành phần thời gian hoạt động hội đồng Hiệu trưởng quy định Điều 22 Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn thể nhà trường Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam nhà trường lãnh đạo nhà trường hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Cơng đồn, Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức xã hội khác nhà trường hoạt động theo https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 23 quy định pháp luật nhằm giúp nhà trường thực mục tiêu, nguyên lý giáo dục Điều 23 Quản lý tài sản, tài Việc quản lý tài chính, tài sản nhà trường phải tuân theo quy định pháp luật quy định Bộ Tài Bộ Giáo dục Đào tạo; thành viên trường có trách nhiệm bảo vệ tài sản nhà trường Chương III CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Điều 24 Chương trình giáo dục Trường trung học thực chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành; thực kế hoạch thời gian năm học theo hướng dẫn Bộ Giáo dục Đào tạo phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương Căn chương trình giáo dục kế hoạch thời gian năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch thời khoá biểu để điều hành hoạt động giáo dục, dạy học Học sinh khuyết tật học hòa nhập thực kế hoạch dạy học linh hoạt phù hợp với khả cá nhân Quy định giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tật Điều 25 Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tập, thiết bị dạy học tài liệu tham khảo Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tập thiết bị dạy học sử dụng giảng dạy học tập trường trung học Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định Nhà trường trang bị tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động giảng dạy nghiên cứu giáo viên; khuyến khích giáo viên sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao chất lượng dạy học Mọi tổ chức, cá nhân không ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo Điều 26 Các hoạt động giáo dục Các hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động lên lớp hoạt động lên lớp nhằm giúp học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động Hoạt động giáo dục lên lớp tiến hành thông qua việc dạy học môn học bắt buộc tự chọn chương trình giáo dục cấp học Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Hoạt động giáo dục lên lớp bao gồm hoạt động ngoại khoá khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an tồn giao thơng, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ sống nhằm phát triển toàn diện bồi dưỡng khiếu; hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hố, giáo dục mơi trường; hoạt động từ thiện hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh Điều 27 Hệ thống hồ sơ, sổ sách hoạt động giáo dục Hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục trường gồm: Đối với nhà trường: a) Sổ đăng bộ; b) Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến; https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 24 c) Sổ theo dõi phổ cập giáo dục; d) Sổ gọi tên ghi điểm; đ) Sổ ghi đầu bài; e) Học bạ học sinh; g) Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ; h) Sổ nghị nhà trường nghị Hội đồng trường; i) Hồ sơ thi đua; k) Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên nhân viên; l) Hồ sơ kỷ luật; m) Sổ quản lý hồ sơ lưu trữ văn bản, công văn đi, đến; n) Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục; o) Sổ quản lý tài chính; p) Hồ sơ quản lý thư viện; q) Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh; r) Hồ sơ giáo dục học sinh khuyết tật (nếu có) Đối với tổ chun mơn: Sổ ghi kế hoạch hoạt động chuyên môn nội dung họp chuyên môn Đối với giáo viên: a) Giáo án (bài soạn); b) Sổ ghi kế hoạch giảng dạy ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp; c) Sổ điểm cá nhân; d) Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp) Điều 28 Đánh giá kết học tập học sinh Học sinh kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện theo Quy chế đánh giá xếp loại học sinh Bộ Giáo dục Đào tạo Việc đề kiểm tra phải theo quy trình biên soạn đề vào chuẩn kiến thức, kỹ chương trình môn học Bộ Giáo dục Đào tạo quy định Việc đánh giá học sinh phải bảo đảm u cầu xác, tồn diện, cơng bằng, khách quan, công khai phát triển lực tự đánh giá học sinh; sử dụng kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy học Kết đánh giá xếp loại học sinh phải thông báo cho gia đình vào cuối học kỳ cuối năm học Học sinh tiểu học trường phổ thơng có nhiều cấp học học hết chương trình tiểu học, có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hiệu trưởng trường phổ thơng có nhiều cấp học xác nhận việc hồn thành chương trình tiểu học Học sinh học hết chương trình THCS, có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Trưởng phòng giáo dục đào tạo cấp tốt nghiệp THCS Học sinh học hết chương trình THPT, có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo dự thi tốt nghiệp đạt yêu cầu Giám đốc sở giáo dục đào tạo cấp tốt nghiệp THPT Điều 29 Giữ gìn phát huy truyền thống nhà trường https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 25 Trường trung học có phòng truyền thống để giữ gìn tài liệu, vật có liên quan tới việc thành lập phát triển nhà trường để phục vụ nhiệm vụ giáo dục truyền thống cho giáo viên, nhân viên học sinh Mỗi trường chọn ngày năm làm ngày truyền thống trường Học sinh cũ trường thành lập ban liên lạc để giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp nhà trường, huy động nguồn lực để giúp đỡ nhà trường việc thực mục tiêu, nguyên lý giáo dục Chương IV GIÁO VIÊN Điều 30 Giáo viên trường trung học Giáo viên trường trung học người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục nhà trường, gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên môn, giáo viên làm công tác Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh (bí thư, phó bí thư trợ lý niên, cố vấn Đoàn), giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (đối với trường trung học có cấp tiểu học cấp THCS), giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh Điều 31 Nhiệm vụ giáo viên trường trung học Giáo viên mơn có nhiệm vụ sau đây: a) Dạy học giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học nhà trường theo chế độ làm việc giáo viên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định; quản lý học sinh hoạt động giáo dục nhà trường tổ chức; tham gia hoạt động tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm chất lượng, hiệu giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; b) Tham gia công tác phổ cập giáo dục địa phương; c) Rèn luyện đạo đức, học tập văn hố, bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu giảng dạy giáo dục; vận dụng phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học học sinh; d) Thực Điều lệ nhà trường; thực định Hiệu trưởng, chịu kiểm tra, đánh giá Hiệu trưởng cấp quản lý giáo dục; đ) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công với học sinh, bảo vệ quyền lợi ích đáng học sinh; đồn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng mơi trường học tập làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn lành mạnh; e) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên khác, gia đình học sinh, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh dạy học giáo dục học sinh; g) Thực nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật Giáo viên chủ nhiệm, nhiệm vụ quy định khoản Điều này, có nhiệm vụ sau đây: a) Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục thể rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy tiến lớp học sinh; b) Thực hoạt động giáo dục theo kế hoạch xây dựng; https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 26 c) Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với giáo viên mơn, Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tổ chức xã hội có liên quan việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp học sinh lớp chủ nhiệm góp phần huy động nguồn lực cộng đồng phát triển nhà trường; d) Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ cuối năm học; đề nghị khen thưởng kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm hạnh kiểm kỳ nghỉ hè, phải lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm học bạ học sinh; đ) Báo cáo thường kỳ đột xuất tình hình lớp với Hiệu trưởng Giáo viên thỉnh giảng phải thực nhiệm vụ quy định khoản Điều quy định hợp đồng thỉnh giảng Giáo viên làm cơng tác Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh giáo viên trung học bồi dưỡng cơng tác Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh; có nhiệm vụ tổ chức, quản lý hoạt động tổ chức Đoàn nhà trường Giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giáo viên THCS bồi dưỡng cơng tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; có nhiệm vụ tổ chức, quản lý hoạt động tổ chức Đội nhà trường Giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh giáo viên trung học đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn; có nhiệm vụ tư vấn cho cha mẹ học sinh học sinh để giúp em vượt qua khó khăn gặp phải học tập sinh hoạt Điều 32 Quyền giáo viên Giáo viên có quyền sau đây: a) Được nhà trường tạo điều kiện để thực nhiệm vụ giảng dạy giáo dục học sinh; b) Được hưởng quyền lợi vật chất, tinh thần chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, sách quy định nhà giáo; c) Được trực tiếp thông qua tổ chức tham gia quản lý nhà trường; d) Được hưởng lương phụ cấp (nếu có) cử học để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ theo quy định hành; đ) Được cử tham gia lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; e) Được hợp đồng thỉnh giảng nghiên cứu khoa học trường sở giáo dục khác thực đầy đủ nhiệm vụ quy định Điều 30 Điều lệ đồng ý Hiệu trưởng ; g) Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, an toàn thân thể; h) Được hưởng quyền khác theo quy định pháp luật Giáo viên chủ nhiệm quyền quy định khoản Điều này, có quyền sau đây: a) Được dự học, hoạt động giáo dục khác học sinh lớp mình; b) Được dự họp Hội đồng khen thưởng Hội đồng kỷ luật giải vấn đề có liên quan đến học sinh lớp mình; c) Được dự lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề công tác chủ nhiệm; d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không ngày liên tục; https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 27 đ) Được giảm lên lớp hàng tuần theo quy định làm chủ nhiệm lớp Giáo viên làm công tác Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh hưởng chế độ, sách theo quy định hành Hiệu trưởng phân cơng giáo viên làm công tác tư vấn chuyên trách kiêm nhiệm Giáo viên làm công tác tư vấn bố trí chỗ làm việc riêng vận dụng hưởng chế độ sách hành Điều 33 Trình độ chuẩn đào tạo giáo viên Trình độ chuẩn đào tạo giáo viên quy định sau: a) Có tốt nghiệp trung cấp sư phạm giáo viên tiểu học; b) Có tốt nghiệp cao đẳng sư phạm có tốt nghiệp cao đẳng chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS; c) Có tốt nghiệp đại học sư phạm có tốt nghiệp đại học có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên THPT Giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn quy định khoản Điều nhà trường, quan quản lý giáo dục tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng để đạt trình độ chuẩn Giáo viên có trình độ chuẩn, có lực giáo dục cao hưởng sách theo quy định Nhà nước, nhà trường, quan quản lý giáo dục tạo điều kiện để phát huy tác dụng giảng dạy giáo dục Điều 34 Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục giáo viên Hành vi, ngôn ngữ ứng xử giáo viên phải mực, có tác dụng giáo dục học sinh Trang phục giáo viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định Chính phủ trang phục viên chức Nhà nước Điều 35 Các hành vi giáo viên không làm Giáo viên khơng có hành vi sau đây: Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh đồng nghiệp Gian lận kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không với quan điểm, đường lối giáo dục Đảng Nhà nước Việt Nam Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền Hút thuốc lá, uống rượu, bia sử dụng chất kích thích khác tham gia hoạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động dạy học lớp Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục Điều 36 Khen thưởng xử lý vi phạm Giáo viên có thành tích khen thưởng, phong tặng danh hiệu thi đua danh hiệu cao quý khác Giáo viên có hành vi vi phạm quy định Điều lệ bị xử lý theo quy định pháp luật Chương V HỌC SINH Điều 37 Tuổi học sinh trường trung học https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 28 Tuổi học sinh vào học lớp 11 tuổi Tuổi học sinh vào học lớp 10 15 tuổi Đối với học sinh học vượt lớp cấp học trước học sinh vào cấp học độ tuổi cao tuổi quy định tuổi vào lớp lớp 10 giảm tăng vào tuổi năm tốt nghiệp cấp học trước Học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nước ngồi nước vào cấp học tuổi cao tuổi so với tuổi quy định Học sinh không lưu ban 02 lần cấp học Học sinh lực tốt phát triển sớm trí tuệ vào học trước tuổi học vượt lớp phạm vi cấp học Thủ tục xem xét trường hợp cụ thể thực theo bước sau: a) Cha mẹ người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường; b) Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn gồm: đại diện Ban giám hiệu Ban đại diện cha mẹ học sinh trường; giáo viên dạy lớp học sinh theo học; giáo viên dạy lớp trên; nhân viên y tế; c) Căn kết khảo sát hội đồng tư vấn, Hiệu trưởng xem xét, định Học sinh độ tuổi THCS, THPT nước nước, em người nước làm việc Việt Nam học trường THCS trường THPT nơi cư trú trường THCS THPT ngồi nơi cư trú trường có khả tiếp nhận Thủ tục sau: a) Cha mẹ người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường; b) Hiệu trưởng nhà trường tổ chức khảo sát trình độ học sinh xếp vào lớp phù hợp Điều 38 Nhiệm vụ học sinh Thực nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục nhà trường Kính trọng cha mẹ, thầy giáo, giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn học tập, rèn luyện; thực điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật Nhà nước Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân Tham gia hoạt động tập thể trường, lớp, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia đình tham gia công tác xã hội hoạt động bảo vệ môi trường, thực trật tự an tồn giao thơng Giữ gìn, bảo vệ tài sản nhà trường, nơi cơng cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ phát huy truyền thống nhà trường Điều 39 Quyền học sinh Được bình đẳng việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, bảo đảm điều kiện thời gian, sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập lớp tự học nhà, cung cấp thông tin việc học tập mình, sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động học tập, văn hoá, thể thao nhà trường theo quy định Được tôn trọng bảo vệ, đối xử bình đẳng, dân chủ, quyền khiếu nại với nhà trường cấp quản lý giáo dục định thân mình; quyền học chuyển trường có lý đáng theo quy https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 29 định hành; học trước tuổi, học vượt lớp, học tuổi cao tuổi quy định theo Điều 37 Điều lệ Được tham gia hoạt động nhằm phát triển khiếu môn học, thể thao, nghệ thuật nhà trường tổ chức có đủ điều kiện; giáo dục kỹ sống Được nhận học bổng trợ cấp khác theo quy định học sinh hưởng sách xã hội, học sinh có khó khăn đời sống học sinh có lực đặc biệt Được hưởng quyền khác theo quy định pháp luật Điều 40 Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục học sinh Hành vi, ngôn ngữ ứng xử học sinh trung học phải đảm bảo tính văn hố, phù hợp với đạo đức lối sống lứa tuổi học sinh trung học Trang phục học sinh phải chỉnh tề, sẽ, gọn gàng, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập sinh hoạt nhà trường Tuỳ điều kiện trường, Hiệu trưởng định để học sinh mặc đồng phục theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục Đào tạo quy định nhà trường Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đồng ý Điều 41 Các hành vi học sinh không làm Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, người khác học sinh khác Gian lận học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh Làm việc khác; sử dụng điện thoại di động máy nghe nhạc học; hút thuốc, uống rượu, bia sử dụng chất kích thích khác tham gia hoạt động giáo dục Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh nhà trường nơi công cộng Lưu hành, sử dụng ấn phẩm độc hại, đồi truỵ; đưa thông tin không lành mạnh lên mạng; chơi trò chơi mang tính kích động bạo lực, tình dục; tham gia tệ nạn xã hội Điều 42 Khen thưởng kỷ luật Học sinh có thành tích học tập rèn luyện nhà trường cấp quản lý giáo dục khen thưởng hình thức sau đây: a) Khen trước lớp, trước trường; b) Khen thưởng cho học sinh tiên tiến, học sinh giỏi; c) Cấp giấy chứng nhận, giấy khen, khen, đạt thành tích kỳ thi, hội thi theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo; d) Các hình thức khen thưởng khác Học sinh vi phạm khuyết điểm trình học tập, rèn luyện khun răn xử lý kỉ luật theo hình thức sau đây: a) Phê bình trước lớp, trước trường; b) Khiển trách thơng báo với gia đình; c) Cảnh cáo ghi học bạ; d) Buộc thơi học có thời hạn Chương VI TÀI SẢN CỦA TRƯỜNG Điều 43 Địa điểm, diện tích trường https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 30 Trường học khu riêng đặt môi trường thuận lợi cho giáo dục Trường phải có tường bao quanh, có cổng trường biển trường Tổng diện tích sử dụng trường tối thiểu đủ theo tiêu chuẩn quy định, đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục Điều 44 Các khối cơng trình trường Phòng học, phòng học mơn a) Phòng học: - Có đủ phòng học để học nhiều hai ca ngày; - Phòng học xây dựng theo tiêu chuẩn quy định; - Phòng học có đủ bàn ghế phù hợp với tầm vóc học sinh, có bàn ghế giáo viên, có bảng viết đủ điều kiện ánh sáng, thống mát b) Phòng học môn: Thực theo Quy định tiêu chuẩn phòng học mơn Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Khối phục vụ học tập gồm nhà tập đa năng, thư viện, phòng hoạt động Đồn - Đội, phòng truyền thống Khối hành - quản trị Gồm phòng làm việc Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, văn phòng, phòng họp tồn thể cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường, phòng tổ chun mơn, phòng y tế trường học, nhà kho, phòng thường trực, phòng tổ chức Đảng, đoàn thể Khu sân chơi, bãi tập Có diện tích 25% tổng diện tích sử dụng trường, khu sân chơi có hoa, bóng mát đảm bảo vệ sinh; khu bãi tập có đủ thiết bị luyện tập thể dục thể thao đảm bảo an toàn Khu vệ sinh hệ thống cấp thoát nước a) Khu vệ sinh bố trí hợp lý theo khu làm việc, học tập cho giáo viên học sinh, riêng cho nam, nữ, có đủ nước, ánh sáng, đảm bảo vệ sinh, khơng làm nhiễm mơi trường; b) Có hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước cho tất khu vực theo quy định vệ sinh môi trường Khu để xe: Bố trí hợp lý khn viên trường, đảm bảo an tồn, trật tự, vệ sinh Có hệ thống hạ tầng cơng nghệ thơng tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý dạy học Chương VII QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI Điều 45 Trách nhiệm nhà trường Nhà trường phải chủ động phối hợp thường xuyên chặt chẽ với gia đình xã hội để xây dựng môi trường giáo dục thống nhằm thực mục tiêu, nguyên lý giáo dục Điều 46 Ban đại diện cha mẹ học sinh Mỗi lớp có Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức năm học gồm thành viên cha mẹ, người giám hộ học sinh cử để phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên môn việc giáo dục học sinh https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 31 Mỗi trường có Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức năm học gồm số thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp cử để phối hợp với nhà trường thực hoạt động giáo dục Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường trung học thực theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Điều 47 Quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Nhà trường phối hợp với quyền, đồn thể địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ chức trị - xã hội cá nhân có liên quan nhằm: Thống quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục nhà trường, gia đình xã hội để thực mục tiêu giáo dục Huy động lực lượng nguồn lực cộng đồng chăm lo cho nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng sở vật chất, thiết bị giáo dục nhà trường; xây dựng phong trào học tập môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, ngăn chặn hoạt động có ảnh hưởng xấu đến học sinh; tạo điều kiện để học sinh vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh phù hợp với lứa tuổi KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển ………………………………………………………………… PHỤ LỤC 2: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định đạo đức nhà giáo BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn Luật Giáo dục ngày 14 tháng năm 2005; Căn Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ, quan ngang Bộ; Căn Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Giáo dục Đào tạo; https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 32 Theo đề nghị Cục trưởng Cục Nhà giáo Cán quản lý giáo dục, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy định đạo đức nhà giáo Điều Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo Điều Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo Cán quản lý giáo dục, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ có quản lý sở giáo dục đào tạo, Giám đốc sở giáo dục đào tạo, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định Nơi nhận: -Văn phòng Quốc hội; -Văn phòng Chính phủ; -Hội đồng Quốc gia Giáo dục; -Ban Tuyên giáo TW; -Kiểm toán Nhà nước; -Bộ Tư pháp (Cục K.Tr VBQPPL); -Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; -UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; -Website Chính phủ; -Website Bộ Giáo dục Đào tạo; -Như Điều (để thực hiện); -Công báo; -Lưu VT, Cục NG-CBQLGD, Vụ PC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——————— BỘ TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Thiện Nhân CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ——————————— QUY ĐỊNH Về đạo đức nhà giáo ( Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng năm2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Văn quy định đạo đức nhà giáo Đối tượng áp dụng bao gồm nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 33 Điều Mục đích Quy định đạo đức nhà giáo sở để nhà giáo nỗ lực tự rèn luyện phù hợp với nghề dạy học xã hội tôn vinh, đồng thời sở để đánh giá, xếp loại giám sát nhà giáo nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có lĩnh trị vững vàng, có phẩm chất lương tâm nghề nghiệp sáng, có tính tích cực học tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ phương pháp sư phạm, có lối sống cách ứng xử chuẩn mực, thực gương cho người học noi theo Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều Phẩm chất trị Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo quy định pháp luật Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm điều động, phân cơng tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu lợi ích chung Gương mẫu thực nghĩa vụ cơng dân, tích cực tham gia hoạt động trị, xã hội Điều Đạo đức nghề nghiệp Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đồn kết, thương u, giúp đỡ đồng nghiệp sống cơng tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đáng người học, đồng nghiệp cộng đồng Tận tụy với công việc; thực điều lệ, quy chế, nội quy đơn vị, nhà trường, ngành Công giảng dạy giáo dục, đánh giá thực chất lực người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí Thực phê bình tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp giáo dục Điều Lối sống, tác phong Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động sáng tư sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư theo gương đạo đức Hồ Chí Minh https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 34 Có lối sống hoà nhập với cộng đồng, phù hợp với sắc dân tộc thích ứng với tiến xã hội; biết ủng hộ, khuyến khích biểu lối sống văn minh, tiến phê phán biểu lối sống lạc hậu, ích kỷ Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch quan hệ xã hội, giao tiếp với đồng nghiệp, với người học; giải công việc khách quan, tận tình, chu đáo Trang phục, trang sức thực nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm phân tán ý người học Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật quy định nghề nghiệp Quan hệ, ứng xử mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp người học; kiên đấu tranh với hành vi trái pháp luật Xây dựng gia đình văn hố, thương u, quý trọng lẫn nhau; biết quan tâm đến người xung quanh; thực nếp sống văn hố nơi cơng cộng Điều Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; khơng gây khó khăn, phiền hà người học nhân dân Không gian lận, thiếu trung thực học tập, nghiên cứu khoa học thực nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục Khơng trù dập, chèn ép có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến người học; không tiếp tay, bao che cho hành vi tiêu cực giảng dạy, học tập, rèn luyện người học đồng nghiệp Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học, đồng nghiệp, người khác Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt đồng nghiệp người khác Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định Không hút thuốc lá, uống rượu, bia công sở, trường học nơi không phép thi hành nhiệm vụ giảng dạy tham gia hoạt động giáo dục nhà trường Không sử dụng điện thoại di động làm việc riêng họp, lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi Không gây bè phái, cục địa phương, làm đoàn kết tập thể sinh hoạt cộng đồng Không sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến nội dung trái với quan điểm, sách Đảng Nhà nước 10 Khơng trốn tránh trách nhiệm, thối thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không muộn sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chun mơn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp nhà trường 11 Không tổ chức, tham gia hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội : cờ bạc, mại dâm, ma t, mê tín, dị đoan; khơng sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, độc hại Chương III https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 35 TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chỉ đạo ngành Giáo dục phối hợp với Ban, Ngành, Đoàn thể tổ chức thực Quy định đạo đức nhà giáo Đảm bảo điều kiện cho công tác bồi dưỡng, tuyên truyền, giáo dục đạo đức nhà giáo, gương sáng nhà giáo Định kỳ tra, kiểm tra công tác tổ chức thực quan quản lý giáo dục; xử lý nghiêm túc, kịp thời pháp luật cá nhân, tổ chức vi phạm Quy định Điều Các Sở Giáo dục Đào tạo Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo đạo Phòng Giáo dục Đào tạo, sở giáo dục quán triệt, học tập triển khai thực Quy định đạo đức nhà giáo cho đội ngũ nhà giáo địa phương; tăng cường tra, kiểm tra công tác thực Quy định đạo đức nhà giáo sở giáo dục việc thực nhà giáo; tuyên dương, khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân thực tốt xử lý nghiêm túc, kỷ luật thích đáng cá nhân, tổ chức vi phạm; định kỳ cuối năm học báo cáo kết thực Bộ Giáo dục Đào tạo Phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội địa phương việc đạo triển khai thực Quy định đạo đức nhà giáo cho đội ngũ nhà giáo sở dạy nghề địa phương theo phân cấp quản lý dạy nghề Tham mưu với cấp uỷ quyền địa phương giải pháp để thực có hiệu quy định văn Điều Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, sở dạy nghề Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, Giám đốc trung tâm dạy nghề vào Quy định để tổ chức thực hiện; tăng cường kiểm tra việc thực nhà giáo, tuyên dương, khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân thực tốt xử lý nghiêm túc, kỷ luật thích đáng cá nhân, tổ chức vi phạm; định kỳ cuối năm học báo cáo kết thực Bộ Giáo dục Đào tạo Điều 10 Các Bộ có quản lý sở giáo dục đào tạo Chỉ đạo sở giáo dục đào tạo tổ chức thực Quy định đạo đức nhà giáo Đảm bảo điều kiện cho công tác bồi dưỡng, tuyên truyền, giáo dục đạo đức nhà giáo, gương sáng nhà giáo Định kỳ tra, kiểm tra công tác tổ chức thực sở giáo dục đào tạo; xử lý nghiêm túc, kịp thời pháp luật cá nhân, tổ chức vi phạm Quy định https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 36 BỘ TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Thiện Nhân https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 37 .. .QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC (Ban hành kèm theo Quy t định số 10/QĐ -THCS, ngày 10 tháng năm 2018 Hiệu trưởng trường THCS .) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Căn đề quy tắc đạo... mực đạo đức nhà giáo quy tắc ứng xử đội ngũ CB, GV, NV trường THCS … thi hành nhiệm vụ, công vụ, quan hệ với đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh học sinh xã hội; quy tắc ứng xử văn hóa học sinh áp... lao động nhà trường Có trách nhiệm thực quy định Quy tắc Có trách nhiệm vận động đồng nghiệp thực quy định Quy tắc này; phát cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường vi phạm Quy tắc phải kịp thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy tắc ứng xử trong trường THCS 2018, Quy tắc ứng xử trong trường THCS 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn